Sunteți pe pagina 1din 15

Data:

Profesor:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VI-a B
Disciplina: Biologie
Subiectul lecţiei: Circulatia la animale
Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 minute
Scopul lecţiei: Recapitularea și sistematizarea unor cunoştinţe referitoare la circulatia la animale
Competențe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă în lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
Competenţe specifice:
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea
unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu
2.2. Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii
4.2. Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1 – să recunoască componentele sistemului circulator pe baza materialelor didactice puse la
dispoziție;
O2 – să compare hematiile ,leucocitele și trombocitele, precizând asemănări și deosebiri, cu
ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție;
O3 – să asocieze corect componentele mediului intern cu caracteristicile lor, pe baza materialelor
didactice puse la dispoziție;
O4 – să analizeze compoziția chimică a sângelui și să stabilească rolul componentelor sale în
organism
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Resurse procedurale: problematizarea, conversația euristică, metoda cubului, învățarea prin
descoperire, explicația, observația,metoda ciorchinelui.
Resurse materiale: laptop, ppt, manual digital, rebus, cub, fișe de lucru cu sarcini diferențiate,
planșe.
Tipul de organizare a activităţii: frontală, pe grupe, individuală.
Anticiparea dificultăţilor:
- neîncadrarea în timp → reorganizarea grupelor;
- întrebări suplimentare → asigurarea unui fond de documentare.
Bibliografie:
Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE - clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OM nr.
3393 / 28.02.2017;
Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersch, Camelia Manea, Elena Camelia
Afrim - Manual de Biologie pentru clasa a VI-a – Editura Didactică și Pedagogică, 2017;
Lazăr Viorel, Nicolae Mariana – Lecţia forma de bază a organizării procesului de predare - învăţare
– evaluare la disciplina Biologie, Editura Arves, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, 2007.
DESFĂŞURAREA LECŢIE
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1. Profesorul salută. Notează în catalog elevii absenţi. Elevii răspund la salut.
Organizarea Verifică dacă sunt condiţii optime pentru Îşi pregătesc cărţile şi
clasei desfăşurarea lecţiei. caietele.
2 minute Pregăteşte materialul didactic necesar pentru
desfăşurarea lecţiei.
2. Captarea Solicită elevii să găsească răspunsul la următoarele Găsesc răspunsul la
atenţiei ghicitori: ghicitori.
5minute 1)Ce mă face specială
E structura particulară
Pe care o dobândesc
Când pe nucleu îl părăsesc.
Spaţiul ce l-am câştigat Hematii
Când nucleul a plecat
Repede l-am ocupat
Şi-astfel eu m-am încărcat
C-un pigment ce-mi dă culoare
Hemoglobină-se pare !
Cu fierul ei din dotare
Cară gazele-n spinare
Cât este ziua de mare.
2) Reparăm vase lezate Trombocite
Le facem din nou intacte.
Pentru-a noastră reparare
Numită COAGULARE
3)Sunt un organ cavitar
Ce mă contract involuntar Inima
Între plămâni locuiesc
Si circulatia sangelui o dirijez
În alcatuirea mea
Patru camere vor sta-
La etaj atrii avem
Ventricule – la parter
3. Anunţarea Anunţă că vor recapitula ,,Circulatia la animale,,si Notează în caiete titlul
temei şi a prezintă obiectivele operaționale: O1 – să recunoască lecţiei şi urmăresc
competențelor. competențele.
componentele sistemului circulator pe baza
3 minute
materialelor didactice puse la dispoziție; O2 – să
compare hematiile ,leucocitele și trombocitele,
precizând asemănări și deosebiri, cu ajutorul
materialelor didactice puse la dispoziție; O3 – să
asocieze corect componentele mediului intern cu
caracteristicile lor, pe baza materialelor didactice
puse la dispoziție; O4 – să analizeze compoziția
chimică a sângelui și să stabilească rolul
componentelor sale în organism .
4. Dirijarea Profesorul descrie metoda cubului si organizează Elevii se grupează în cele 6
învăţării/ elevii în 6 grupe a cate 3-4 elevi Fiecare grupă grupe. Sunt atenți la
Recapitularea primește o fișă de lucru cu sarcini corespunzătoare indicațiile profesorului,
și unei fețe a cubului: privind munca pe grupe.
sistematizarea Grupa I – Descoperă Liderul grupei dă cu cubul
cunoștințelor Grupa II - Compară pentru a stabili grupa,
Grupa III - Asociază respectiv sarcinile de lucru.
30minute Grupa IV - Analizează Elevii se consultă între ei și
Grupa V - Aplică rezolvă sarcinile din fișa de
Grupa VI - Argumentează lucru.
După executarea sarcinii, profesorul le solicită Prezintă rezolvarea
elevilor comunicarea răspunsurilor date pe fişele de sarcinilor din fişa de lucru.
lucru. Urmăresc cu atenţie.
Profesorul prezintă imagini sugestive ale subiectelor Completează şi corectează
din fişele de lucru cu ajutorul videoproiectorului, răspunsurile colegilor.
completând răspunsurile date de elevi. De asemenea, Completează schiţa lecţiei
restul elevilor completează şi corectează răspunsurile în caietele de notiţe.
date de colegii lor.
Realizează schița lecției pe baza informațiilor primite
de la elevi în urma rezolvării fișelor de lucru.
Schema recapitulativă este prezentată cu ajutorul
unui material ppt.
5. Fixarea şi Pe parcursul orei, cu ocazia prezentării răspunsurilor Ascultă cu interes
consolidarea de pe fișele de lucru ale colegilor. răspunsurile date de colegi
cunoştinţelor pe fișele de lucru.
6. Evaluarea Prin completarea unor rebusuri. Completează rebusurile.
cunoştinţelor
8 minute
7. Încheierea Profesorul notează elevii care au dat cele mai multe
activităţii de răspunsuri bune şi care s-au implicat activ în
predare- derularea lecţiei.
învăţare
2 minute

DESCRIE!

FIȘĂ DE LUCRU
Grupa I

- Circulația la animale– Recapitulare –

Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint, fișe de lucru, planșe), rezolvă următoarele cerințe:

1.Descrie, pe baza imaginii de mai jos , culoarea,gustul si mirosul sângelui .

Răspuns:

2,Descrie cămăruţele inimii,dispunerea si numele lor.

Răspuns:

COMPARĂ!

FIȘĂ DE LUCRU

Grupa II
- Circulația la animale– Recapitulare ––
Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint,fișe de lucru , planșe ), rezolvă următoarele cerințe:

1. Compară, cu ajutorul imaginilor de mai jos, tipurile de vase ale circulației mari și notează
asemănările și deosebirile dintre acestea:

Asemănări:

Deosebiri:

2. Compară hematiile cu leucocitele și trombocitele , completând noțiunile lipsă din tabelul de mai
jos, după modelul dat. Folosește, în acest sens, informațiile din manuale și planșe.

Globule rosii=…………. Leucocite=globule................ Trombocite=plachete


sangvine
=eritrocite

-sunt celule anucleate in -sunt celule …………….. , isi -sunt cele ma mici elemente
stadiul adult pot modifica forma si se pot figurate ,anucleate
-au formă de……… deplasa.
-au rol in coagularea
biconcave.
-participa la apărarea sangelui.,formand un………
-cotin hemoglobină,un organismului (………………..)
pigment care le confera prin producerea de anticorpi. Pentru a opri sangerarea la
culoarea……………., cu nivelul leziuni.
rol in transportul………..
………………………..

ASOCIAZĂ!

FIȘĂ DE LUCRU

Grupa III
- Circulația la animale– Recapitulare –
Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint,fișe de lucru, planșe), rezolvă următoarele cerințe:-

1. Asociază componentele sângelui cu caracteristicile lor, trasând linii între noțiunile din cele trei
coloane:

sunt celule ale sistemului


hematii imunitar,care participă la
apărarea organismului

sunt cele mai mici elemente


plasma
figurate,anucleate

conțin hemoglobin,un pigment


leucocite
care le conferă culoarea roșie

are in componență apă


trombocite ,substanțe anorganice și
substanțe organice

2. Asociază componentele mediului intern (coloana A) cu caracteristicile corespunzătoare


(coloana B), notând în fața cifrei din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.

A B
___ 1. sânge a.lichid transparent sau alb-gălbui, care provine
din lichidul interstițial
___ 2. lichid interstitial b.conține apă, săruri minerale, proteine, glucide
,hormoni și substanțe rezultate din activitatea
celulelor.
___ 3. limfă c.lichid de culoare roșie ,reprezintă 6– 8% din
masa corpului

ANALIZEAZĂ!

FIȘĂ DE LUCRU

Grupa IV
- Circulația la animale– Recapitulare –
Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint, fișe de lucru planșe )rezolvă următoarele cerințe:-

1.Analizeaza compozitia chimica a sângelui și stabileste care este rolul componentelor sale în
organism

Compozitia Roluri
sangelui

2.Analizează imaginea următoare şi identifică elementele componente ale inimii

APLICĂ!

FIȘĂ DE LUCRU

Grupa V
- Circulația la animale– Recapitulare –
Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint, fișe de lucru planșe), rezolvă următoarele cerințe:

1. Aplică cunoștințele teoretice în practică.

- Studiază următorul buletin de analiză:


Hematii 3.500.000/mm3 de sânge; Leucocite 6.100/ mm3 de sânge.
- Care este consecința acestui deficit de hematii?

Răspuns:

2.Stabilește /aplică compatibilitatea grupelor de sânge ,completand tabelul alaturat.

ARGUMENTEAZĂ!

FIȘĂ DE LUCRU

Grupa VI
- Circulația la animale– Recapitulare –
Cu ajutorul materialelor didactice puse la dispoziție (manualul școlar, atlas anatomic, imagini
PowerPoint, fișe de lucru planșe), rezolvă următoarele cerințe:

1. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos, stabilește care dintre acestea sunt adevărate (A) sau
false (F), iar în cazul afirmațiilor false argumentează de ce le consideri astfel:

→ Sângele,limfa și lichidul interstițial sunt principalele componente ale mediului intern.


→ Sistemul circulator este alcătuit din plămâni și vase de sânge.
→ Activitatea inimii este ritmică, involuntară și se desfășoară în 3 timpi.
→ Leucocitele au rol in transportul gazelor respiratorii.

2. Argumentează pro sau contra și enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmației
tale.

Explicati de ce circulația sângelui este dublă,completă si închisă.

Răspuns:...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Schita lectiei
vene capilare
artere
2atrii
Vase de
sange Inima

2
ventricule

Sistemul
circulator

Mediul intern.Compozitia sangelui

Mediul Compozitia
intern sangelui

Lichid Elemente
Limfa Sange Plasma
interstitial figurate

hematiii leucocite trombocite

Nume prenume: Data:


Clasa:
FIȘĂ DE AUTOEVALUARE
 Prin completarea rebusului de mai jos, vei obține de la A la B, denumirea unui proces intalnit la

animale.

1. Vene ce aduc sangele neoxigenat din corp


2. Sange care circula prin artera aorta
3. Camaruta a inimii in care se deschid venele
4. Marea circulatie dureaza 22 de..........
5. Mica circulatie se mai numeste si circulatie ................
6. Cele mai fine vase de sange
7. Vase de sange care pleaca de la inima
8. Marea circulatie incepe din.......................stang
9. In timpul micii circulatii sangele se incarca cu............. de la plamani
10. sangele care circula prin arterele pulmonare este sange.................

De la A la B se obține termenul Circulatie..


Barem de autoevaluare și notare:
Fiecare noțiune corect identificată valorează 1p, 8x1,p=8p și 2p din oficiu.
Nume prenume: Data:
Clasa:

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE
 Prin completarea rebusului de mai jos, vei obține de la A la B, denumirea unui proces intalnit la

animale.

1. Vene ce aduc sangele neoxigenat din corp


2. Sange care circula prin artera aorta
3. Camaruta a inimii in care se deschid venele
4. Marea circulatie dureaza 22 de..........
5. Mica circulatie se mai numeste si circulatie ................
6. Cele mai fine vase de sange
7. Vase de sange care pleaca de la inima
8. Marea circulatie incepe din.......................stang
9. In timpul micii circulatii sangele se incarca cu............. de la plamani
10. sangele care circula prin arterele pulmonare este sange.................

De la A la B se obține termenul Circulatie..


Barem de autoevaluare și notare:
Fiecare noțiune corect identificată valorează 1p, 8x1,p=8p și 2p din oficiu.

S-ar putea să vă placă și