Sunteți pe pagina 1din 7

NR .

3 ( 5 4 ) , 2 0 2 0 R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI

CZU: 347.44
DOI: 10.5281/zenodo.4061164

Aplicarea principiului autonomiei de voinţă (lex voluntatis)


la determinarea legii aplicabile contractelor civile

Application of the lex voluntatis


principle to the determination
of the law applicable to civil
contracts

SUMARRY
In the field of private international law, the law
competent to regulate the substantive condi-
Igor ŞEREMET, tions and effects of contracts is called the lex
lector universitar, USM, contractus, which can take two forms:
doctor în drept
– lex voluntatis, is the law chosen by the
https://orcid.org/0000-0002-9005-5974
parties on the basis of the autonomy of
will based on the principle of freedom
of contract. In this context, as the par-
SUMAR ties are free to specify the content of
the contract, they have the possibility
În materia Dreptului internaţional privat, legea to establish the legal system applicable
competentă pentru a reglementa condiţiile de fond to the contract, within the meaning of
și efectele contractelor poartă denumirea de lex substantive law;
contractus, care se poate prezenta sub două forme:
– in the absence of lex voluntatis, of the
– lex voluntatis, adică legea aleasă de părţi în te- law determined by the objective loca-
meiul autonomiei de voinţă fundamentată pe tion of the contract, based on the con-
principiul libertăţii contractuale. În acest con- flicting norms of the legal system of the
text, așa cum părţile sunt libere să precizeze competent authority (court or arbitral
conţinutul contractului, acestea au posibilitatea tribunal, notary etc.).
să stabilească sistemul de drept aplicabil con-
This study addresses the mechanism of subjec-
tractului, în sensul dreptului material;
tive and objective localization of the law appli-
– în lipsa lex voluntatis, de legea determinată prin cable to the civil contract with an element of
localizarea obiectivă a contractului, pe baza foreignness, the priority role being assigned to
normelor conflictuale ale sistemului de drept al its parties, and respectively, in the alternative,
autorităţii competente (instanţă judecătorească to the competent authorities in resolving legal
sau arbitrală, notar etc.). disputes concerning them.
Acest studiu abordează mecanismul localizării su- The freedom to choose the law applicable to the
biective și obiective a legii aplicabile contractului civil contract is not so unlimited, as set out in
civil cu element de extraneitate, rolul prioritar fiind the content of the article the circumstances in
atribuit părţilor acestuia și, respectiv, în subsidiar, which the competent authority seised of a dis-
autorităţilor competente în soluţionarea disensiu- pute concerning the performance of contractu-
nilor juridice care le privesc. al relations (lex fori), the application of another
material law than the one indicated directly or
Libertatea de alegere a legii aplicabile contractului indirectly by the will of the parties.
civil nu este atât de nelimitată, fiind expuse în con-
ţinutul articolului circumstanţele în care autorita- Key-words: principle of autonomy of will of the
tea competentă sesizată cu soluţionarea unui litigiu parties (lex voluntatis), law applicable to the con-
privind executarea raporturilor contractuale trebu- tract, substantive conditions, point of contact,
conflict of jurisdictions, conflict of laws, Rome I
ie să motiveze la examinarea fondului, reieșind din
Regulation.
propriul sistem de drept (lex fori), aplicarea altei legi

11
R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI NR . 3 ( 54), 2 0 2 0

materiale decât cea indicată direct sau indirect prin aplicabil care aparţine statului corespunzător. Auto-
voinţa părţilor. nomia de voinţă nu reprezintă unul din izvoarele nor-
melor conflictuale, dar una din instutuţiile dreptului
Cuvinte-cheie: principiul autonomiei de voinţă a păr-
conflictual, stabilite de sistemul de drept intern al
ţilor (lex voluntatis), legea aplicabilă contractului,
statului sau de tratatele internaţionale la care sunt
condiţii de fond, punct de legătură, conflict de jurisdic-
parte” [13, p.212].
ţii, conflict de legi, Regulamentul Roma I.
Respectiv, în sensul art. 2576 alin.(1) Cod civil
RM, potrivit căruia, legea aplicabilă raporturilor de
Un eveniment deosebit care a pus începuturile drept privat cu element de extraneitate se determină
unui proces pragmatic și constructiv de modificare în baza tratatelor internaţionale la care Republica
a sistemului de drept a Republicii Moldova a fost Moldova este parte, a Cărţii a V-a, a legilor Republicii
lansat la 02.07.2014 prin Legea nr.112 privind rati- Moldova și a uzanţelor internaţionale recunoscute în
ficarea Acordului de Asociere între Republica Mol- Republica Moldova, prioritate în aplicarea principiu-
dova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Co- lui automiei de voinţă privind legea aplicabilă obli-
munitatea Europeană a Energiei Atomice și statele gaţiilor contractuale are mecanismul uniformizat
membre ale acestora, pe de altă parte, potrivit că- stabilit între state prin actele internaţionale la care
ruia, ţara noastră, pe lângă multiplele angajamente sunt parte.
prevăzute în Preambulul actului internaţional, și-a Spre exemplu, art.41 din Convenţia CSI privind
asumat angajamentul de a-şi apropia progresiv le- asistenţa juridică şi raporturile de drept în procese-
gislaţia în sectoarele relevante de cea a UE şi de a o le civile, familiale şi penale, statuează că „Drepturi-
pune în aplicare în mod eficace [8]. le şi obligaţiile părţilor la contract sunt determina-
Astfel, la 15.11.2018, Parlamentul Republicii te potrivit legislaţiei locului încheierii acestuia, dacă
Moldova a adoptat Legea nr.133 privind moderni- altceva nu este prevăzut de acordul părţilor” [3].
zarea Codului civil și modificarea unor acte legis- Se stabilește libertatea părţilor de a indica ori-
lative în scopul transpunerii multiplelor reglemen- ce lege aplicabilă obligaţiilor contractuale, fără a fi
tări ale UE, printre care se regăsește și Regulamen- limitată doar la sistemele de drept ale statelor care
tul (CE) nr.593/2008 al Parlamentului European şi sunt parte la Convenţie. În măsura în care părţile nu
al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea apli- au indicat expres în contract legea aplicabilă, se va
cabilă obligaţiilor contractuale (în continuare: Re- aplica legea materială a statului pe teritoriul căruia
gulamentul Roma I), publicat în Jurnalul Oficial al a fost încheiată tranzacţia.
Uniunii Europene L 177 din 4 iulie 2008 [7]. În lipsa unor acte internaţionale prin care sunt
Ca finalitate, în Capitolul V al Titlului II din Car- uniformizate regulile specifice privind libertatea
tea V a Codului civil RM, regăsim norme conflictua- părţilor în determinarea legii aplicabilă drepturilor
le noi privind obligaţiile contractuale, care, în mare și obligaţiilor contractuale, potrivit art. 2617 Cod
parte, sunt preluate din formulările conţinute în civil RM, este stabilit mecanismul aplicării lex volun-
Regulamentul Roma I [4]. tatis la determinarea legii aplicabile de către păr-
Potrivit pct.11 din Preambulul Regulamentului ţile contractuale, în special – posibilitatea acoperi-
Roma I, libertatea părţilor de a alege legea aplica- rii totale sau parţiale a condiţiilor în fond privind
bilă constituie unul dintre elementele esenţiale ale legea aplicabilă, formele exprimării clauzei legii
sistemului de norme care reglementează conflictul aplicabile, modificarea ulterioară a legii aplicabile
de legi în materia obligaţiilor contractuale. și efectele juridice asupra condiţiilor contractuale,
Maximizarea principiului libertăţii contractuale circumstanţele prin care este limitată libertatea
nu este doar o manifestare a autonomiei naturale, alegerii a legii aplicabile etc.
care, în schimb, face obiectul atât al unor garanţii Potrivit art. 2617 alin. (1) și (2) Cod civil RM,
constituţionale, cât și al unor garanţii internaţiona- „Contractul este guvernat de legea aleasă prin con-
le în materia drepturilor fundamentale ale omului. sens de către părţi. Părţile contractului pot stabili
Libertatea de alegere a legii este o demonstraţie legea aplicabilă atât întregului contract cât și unor
a acestei libertăţi naturale (umane), constituind anumite părţi ale lui”.
și o dovadă a individualităţii persoanelor de drept Părţile unui contract civil sunt în drept ca, în ca-
privat (fizice și juridice), care sunt părţi la obliga- litate de lege aplicabilă, să determine oricare din
ţii contractuale, precum și ale altor persoane care cele naţionale sau a oricărui stat terţ, prin noţiunea
operează în cadrul ordinii juridice asemănătoare de „lege aplicabilă” fiind înţeles dreptul material al
dreptului privat [2, p. 678]. unei formaţiuni statale existente. Prin convenţia
Doctrinarul rus Lazari Lunţ indică faptul că, părţilor privind legea aplicabilă, nu pot pot fi exclu-
„principiul autonomiei voinţei urmează a fi înţeles ca se modificările care, ulterior, vor interveni în siste-
fiind unul din începuturile conflictuale ale dreptului mul de drept ales.

12
NR . 3 ( 5 4 ) , 2 0 2 0 R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI

Posibilitatea părţilor de a stabili legea aplica- În acest context, părţile contractului dispun de
bilă întregului contract sau unei părţi ale sale în posibilitatea desemnării legii aplicabile în mod ex-
Dreptul internaţional privat se mai numește „bio- pres și, respectiv, în mod tacit.
tehnologie juridică” sau divizare a statutului con- Forma expresă se manifestă printr-o clauză
tractual. contractuală din contractul principal sau printr-o
Fundamentarea oportunităţii de a diviza sta- convenţie separată prin care părţile aleg legea apli-
tutul contractual își găsește explicaţie în tendinţa cabilă contractului principal.
legislatorului de a asigura libertatea absolută a Alegerea expresă poate fi directă și indirectă.
părţilor de a-și manifesta voinţa. Însă, alegerea le- Cea directă este specifică cazului în care părţile își
gii aplicabile nu trebuie să fie contradictorie oridi- exprimă voinţa în mod explicit, nemijlocit în cla-
nii juridice interne și, concomitent, să nu fie lipsită uza de alegere a legii aplicabile, iar cea indirectă
de logică elementară. Adică, o parte din contract privește cazul când părţile fac referire, în textul
urmează să fie divizată de altă parte, astfel încât contractului lor, la o reglementare nestatală (con-
să creeze un subgrup de drepturi și obligaţiuni care tract tip, uzanţe codificate etc.) sau la o convenţie
pot fi aplicate aparte de contractul de bază. În caz internaţională pe care au recepţionat-o contractu-
contrar, alegerea legii aplicabile nu va fi recunos- al și care cuprind o clauză de alegere a legii aplica-
cută de către instanţa de judecată [12, p.199-201]. bile [1, p.241].
În măsura în care părţile contractului se limi- În acest context, potrivit pct.13 din Pream-
tează doar la clauza legii aplicabile doar unei părţi bulul Regulamentului Roma I, „prezentul regula-
ale lui, rămâne deschisă întrebarea privind legea ment nu înlătură posibilitatea părţilor de a inclu-
competentă să guverneze spectrul rămas de relaţii de, printr-o menţiune de trimitere în contractul lor,
contratuale. un corp de norme nestatale sau o convenţie inter-
Respectiv, autorităţile competente urmează să naţională”.
aprecieze cu certitudine domeniul relaţiilor con- Cât privește alegerea tacită a legii aplicabile,
tractuale care urmează a fi guvernate de legea rolul-cheie în apreciere, ca atare, îi aparţine orga-
aleasă de către părţi, fără a subînţelege că ar fi le- nului jurisdicţional (instanţa judecătorească sau
gea aplicabilă întregului contract. arbitraj), care urmează să califice că legea aplica-
Or, relaţiile contractuale care nu formează do- bilă contractului rezultă, cu un grad rezonabil de
meniul legii aplicabile determinată prin voinţa păr- certitudine, din conţinutul acestuia ori din alte îm-
ţilor vor fi guvernate de legea materială determi- prejurări.
nată compententă conform normelor conflictuale Astfel, în cadrul procesului de calificare a in-
din sistemul de drept al forului care soluţionează dicilor contractuali în vederea aprecierii voinţei
fondul litigiului. părţilor privind alegerea tacită a legii aplicabile,
Spre exemplu, în sensul art. 2618 alin.(1) lit.a) organele jurisdicţionale urmează să se conducă de
Cod civil RM, în măsura în care părţile unui con- următorii factori:
tract de vânzare-cumpărare de bunuri nu au ales a) Inserarea în contract a unei clauze exclusi-
legea aplicabilă atât întregului contract cât și unor ve de alegere a jurisdicţiei unui anumit stat
anumite părţi ale lui, acesta va fi reglementat de subînţelege și alegerea sistemului de drept
legea statului în care își are reședinţa obișnuită respectiv ca fiind aplicabil contractului.
vânzătorul. Potrivit pct.12 din Preambulul Regulamentului
De asemenea, dacă părţile vor indica aplicabili- Roma I, „pentru a determina dacă a fost exprimată
tatea concomitentă a mai multor sisteme de drept clar alegerea privind aplicarea unei anumite legi,
unui contract sau unei părţi a lui, atunci autoritatea unul din factorii de care ar trebui să se ţină seama
competentă va fi în drept să o califice ca alegere îl reprezintă convenţia părţilor, prin care se conferă
eșuată și să determine norma materială competen- uneia sau mai multor instanţe dintr-un stat-membru
tă în baza normelor conflicuale specifice propriului competenţa exclusivă de a judeca litigiile rezultate
sistem de drept. din contract”.
Astfel, stabilirea de către părţi a legii aplicabile Este de remarcat faptul că principiul „cine a ales
doar unor părţi ale lui este oportună în cazul unei jurisdicţia dintr-un anumit stat a ales și legea acelui
evidente finalităţi sau necesităţi, cum ar fi cel al stat ca aplicabilă pe fond raportului juridic în cauză”
contractelor complexe sau mixte. își găsește aplicabilitate doar în cazul unei clauze
Totodată, conform art. 2617 alin.(3) Cod civil exclusive de alegere a jurisdicţiei.
RM, „determinarea legii aplicabile trebuie să fie ex- b) Utilizarea de către părţi în textul contrac-
presă sau să rezulte, cu un grad rezonabil de certi- tului a unor instituţii juridice sau noţiuni
tudine, din conţinutul contractului ori din alte îm- cunoscute sau specifice numai unui anumit
prejurări”. sistem de drept.

13
R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI NR . 3 ( 54), 2 0 2 0

c) Referirea părţilor, în conţinutul contractu- poate fi depusă în instanţă în ordine generală”, păr-
lui, la o uzanţă comercială internaţională, ţile contractuale au posibilitatea determinării sau
contract-tip sau condiţii generale. modificării legii aplicabile contractului până la în-
d) Atitudinea părţilor ulterioară încheierii con- ceputul dezbaterilor judiciare.
tractului, adică trimiterile făcute la legea Or, potrivit art. 183 alin.(2) lit. a) Cod de proce-
unui anumit stat în unele acorduri adiţiona- dură civilă RM, pregătirea pentru dezbatere judici-
le, procese-verbale etc. ară este obligatorie pentru orice cauză civilă şi are
ca scop precizarea legii care urmează a fi aplicată şi
e) Existenţa unei obișnuinţe stabilite între
determinarea raporturilor juridice dintre părţi.
părţi în contracte similare la legea unui anu-
De asemenea, noile reguli privind aplicarea
mit stat.
principiului lex voluntatis la determinarea legii apli-
f) Invocarea de către o parte (reclamant) ca cabile contractului schimbă radical prevederile pct.
temei juridic al acţiunii sale în justiţie sau 49 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
în arbitraj a legii unui anumit stat și accep- tiţie nr.3 din 25 aprilie 2016 cu privire la practica
tarea implicită a acesteia de către cealaltă judiciară de examinare a pricinilor civile cu element
parte (pârât), care, fie că nu se opune, fie de extraneitate, conform căruia, „la soluţionarea
că invocă ea însăși, în aplicare, prevederile litigiilor cu element de extraneitate, instanţele de
aceleiași legi. judecată sunt în drept să aplice cutumele internaţio-
Totodată, legislatorul naţional, prin prevede- nale, nefiind nevoie de un act special de recunoaşte-
rile art. 2617 alin.(4) Cod civil RM, asigură posibi- re, ci doar de aplicarea pe scară largă a cutumelor în
litatea părţilor contractuale de a determina legea cauză (ex.: INCOTERMS-2010, Principiile UNIDROIT
aplicabilă în orice moment, atât la încheierea lui cât (2010), Principiile Dreptului European al Contracte-
și în orice moment ulterior, concomitent, având po- lor (1998-2003) şi Proiectul Cadrului Comun de Refe-
sibilitatea modificării legii aplicabile. rinţă (Draft Common Frame of Reference) (2008)), în
Respectiv, în cazul unui conflict de legi materi- cazul în care părţile convenţiei (tranzacţiei) au con-
ale în timp, în măsura în care, prin modificarea legii venit expres asupra aplicării acestora” [6].
aplicabile contractului este pusă problema efecte- Astfel, potrivit art. 2617 alin.(6) Cod civil RM,
lor juridice ale validităţii formei contractului sau dacă în contract sunt utilizaţi termeni comerciali
drepturilor dobândite de către terţi valabile con- acceptaţi în circuitul internaţional, se consideră, în
form legii vechi, conform art. 2617 alin.(5) Cod civil lipsa altor indicaţii în contract, că părţile au stabi-
RM, acestea nu sunt atinse sub nici o formă, legea lit utilizarea în privinţa lor a cutumelor şi uzanţelor
nouă fiind aplicabilă fără efect retroactiv. circuitului de afaceri corespunzătoare termenilor
Astfel, momentul în care părţile au posibili- comerciali respectivi.
tatea de a determina legea aplicabilă și, respec- Din punct de vedere practic, interesează ex-
tiv, de a o modifica nu este limitat cantitativ și în presia „în lipsa altor indicaţii în contract”, întru-
timp, cu excepţia apariţiei unui litigiu în legătură nirea cărei condiţii determină aplicarea sub for-
cu contractul. Adică, atunci când există o acţiune mă tacită a cutumelor și uzanţelor circuitului de
în instanţa de judecată sau arbitraj, dispoziţiile art. afaceri corespunzătoare teremenilor comerciali
2614 alin.(4) Cod civil RM urmează să fie corobora- stabiliţi și utilizaţi de către părţile contractuale în
te cu reglementările de drept procesual în materie, conţinutul său.
deoarece modificarea legii aplicabile după prima zi În acest sens, art. 5 Cod civil RM prevede că
de înfăţișare poate fi valabilă numai în măsura în uzanţa este o regulă de conduită care, deși ne-
care legea procedurală aplicabilă permite schim- prevăzută de legislaţie, este larg recunoscută și
barea cauzei (temeiul juridic) acţiunii pe parcursul respectată în mod regulat într-un anumit dome-
procesului [1, p. 244]. niu al raporturilor civile, totodată apreciindu-se că
În acest context, la soluţionarea unui litigiu în aceasta se aplică numai dacă nu contravine legii,
legătură cu un contract civil cu element de extra- ordinii publice și bunelor moravuri, precum și ac-
neitate, potrivit art. 458 alin.(1) Cod de procedu- tului juridic.
ră civilă RM, instanţele din Republica Moldova vor Spre exemplu, cele mai recunoscute uzanţe
aplica legislaţia procedurală proprie [5]. uniformizate mai frecvent inserate în contractele
Respectiv, în sensul art. 60 alin.(21) Cod de pro- de vânzare-cumpărare internaţională sunt Regulile
cedură civilă RM, conform căruia „în faza de pregă- INCOTERMS – Rules for the Interpretation of Trade
tire a cauzei pentru dezbateri judiciare, reclamantul Terms, care în traducere înseamnă „Reguli ale Ca-
este în drept să modifice temeiul sau obiectul acţi- merei de Comerţ Internaţională de la Paris pentru
unii, iar exercitarea acestui drept după începutul utilizarea termenilor comerciali naţionali și interna-
dezbaterilor judiciare constituie o acţiune nouă, care ţionali”.

14
NR . 3 ( 5 4 ) , 2 0 2 0 R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI

Atribuţiile principale ale Camerei sunt de a pro- acesta nu trebuie considerat de plano ca fiind o fra-
mova dezvoltarea comerţului și a investiţiilor pe udă la lege, atâta timp cât părţile s-au comportat
baza principiului liberei și corectei concurenţe, de a cu bună-credinţă și au avut în vedere anumite avan-
reprezenta comunitatea oamenilor de afaceri, care taje licite pe care legea aleasă le prezintă pentru
sunt membrii săi la nivel naţional și internaţional, ele [11, p.346].
de a uniformiza regulile, de a codifica uzanţele apli- Așadar, instanţei de judecată îi aparţine rolul-
cabile în comerţul internaţional și de a uniformiza cheie privind aprecierea că legătura contractului
o gamă largă de servicii pentru cercurile de afaceri. cu un sistem de drept constă doar în alegerea fă-
Remarcabil este faptul că Camera de Comerţ și cută de către părţi și, respectiv, toate elementele
Industrie a Republicii Moldova, constituită prin Le- relevante ale contractului, care formează obiec-
gea nr.393/1999 [9], este membră a Camerei de Co- tul litigiului, sunt localizate în sfera altui sistem
merţ Internaţională de la Paris, având printre mul- de drept și, concomitent, se referă la dispoziţiile
tiplele scopuri și cele privind: reprezentarea intere- imperative ale acestuia, de la care nu se poate de-
selor mediului de afaceri, atât în raport cu statul roga prin acord.
cât și cu instituţiile internaţionale; facilitarea  par- În acest context, sunt relevante prevederile art.
teneriatelor strategice, orientate spre atragerea 2582 alin. (3) și (4) Cod civil RM, conform cărora:
investiţiilor; promovarea relaţiilor comerciale naţi- – normele de aplicare imediată cuprinse în
onale și internaţionale și contribuirea  la aplicarea legea altui stat pot fi aplicate pentru regle-
bunelor practici în dezvoltarea economică și soci- mentarea unui raport juridic cu element de
ală a ţării. extraneitate, dacă raportul juridic prezintă
Astfel, dacă pe rolul instanţei judecătorești, a legături strânse cu legea acelui stat, iar inte-
cărei competenţă a fost stabilită prin voinţa părţi- resele legitime ale părţilor o impun;
lor sau urmare a soluţionării conflictului de com- – la luarea unei decizii privind punerea în apli-
petenţă în condiţiile Codului de procedură civilă care a normelor cu aplicare imediată cuprin-
al RM, se află acţiunea unui cumpărător – persoa- să în legea altui stat se ţine cont de natura şi
nă juridică cu naţionalitate a Republicii Moldova, de obiectul acestora, precum şi de consecin-
împotriva unui vânzător de naţionalitate străină, ţele aplicării sau neaplicării lor.
privind încălcarea obligaţiunii de livrare a mărfuri- Respectiv, la soluţionarea unor litigii, în cadrul
lor conform condiţiei Ex Works: INCOTERMS 2010, cărora se invocă limitarea lex voluntatis în condi-
atunci forul sesizat urmează să atragă atenţie dacă ţiile prevăzute de art. 2617 alin.(7) Cod civil RM,
în contractul de vânzare-cumpărare nu se conţin instanţele judecătorești competente urmează să
clauze distincte decât cele pe care le subînţelege ţină cont și de calificarea legală a normei de aplica-
teremenul comercial indicat. re imediată oferită prin art. 2582 alin.(1) Cod civil
Respectiv, potrivit art. 2617 alin.(6) Cod civil RM, conform căruia, normele de aplicare imediată
RM, în cazul lipsei unor clauze diferite, instanţa va sunt acele norme a căror respectare este privită de
examina fondul litigiului în baza semnificaţiei con- către un anumit stat drept esenţială pentru salvgar-
diţiei Ex Works: INCOTERMS 2010, conform căreia, darea intereselor sale publice, precum organizarea
locul punerii la dispoziţia cumpărătorului a măr- politică, socială sau economică, în asemenea mă-
furilor este depozitul vânzătorului, iar momentul sură încât aceste norme corespund oricărei situaţii
– atunci când marfa este pusă la dispoziţie pentru care intră în domeniul lor de aplicare, indiferent de
a fi încărcată în transportul asigurat de către cum- legea aplicabilă raportului juridic în temeiul Cărţii V
părător etc. din Codul civil RM.
Totodată, prin alin.(7) din art. 2617 Cod civil Mai mult decât atât, prin reglementările prevă-
RM, sunt prevăzute circumstanţele în care voinţa zute de art. 2617 alin.(7) Cod civil RM se ocrotește
părţilor la terminarea legii aplicabile contractului ordinea publică a sistemului de drept cu care con-
poate fi înlăturată, și anume – în cazul când părţile tractul prezintă o legătură obiectivă. Or, în egală
au făcut aplicabilă o lege care nu are nici o legătură măsură cu sistemul de drept al Republicii Moldova,
obiectivă cu contractul. cel străin conţine reglementări analogice privind
Astfel, în cazul în care toate elementele relevan- înlăturarea aplicării legii străine prin invocarea ex-
te pentru situaţia respectivă, în momentul în care cepţiei de ordine publică, fiind ca efect aplicat pro-
are loc alegerea, se află în alt stat decât cel a cărui priul sistem de drept (art. 2581 Cod civil RM).
lege a fost aleasă, alegerea făcută de părţi nu aduce Din punct de vedere al perspectivei efecte-
atingere aplicării dispoziţiilor legii acelui alt stat de lor juridice pe teritoriul Republicii Moldova a unei
la care nu se poate deroga prin acord. hotarâri judecătorești străine, interesează dacă la
Simplul fapt că părţile aleg o lege aplicabilă examinarea fondului litigiului instanţa competentă
contractului care nu are nici o legătură obiectivă cu din altă ţară a aplicat normele imperative ale Repu-

15
R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI NR . 3 ( 54), 2 0 2 0

blicii Moldova, cele legate de elementele relevante Totodată, în sensul art. 2600 alin.(2) Cod civil
ale contractului de la care, prin acordul părţilor, nu RM, dacă bunurile formează obiectul unui act ju-
se poate deroga. ridic, atunci dobândirea şi stingerea dreptului de
Astfel, conform art. 473, în coroborare cu proprietate şi altor drepturi reale asupra lor se
art.471 alin.(1) lit.e) Cod procedură civilă RM, determină conform legii aplicabile actului juridic,
recunoașterea hotărârii judecătorești străine nu se dacă acordul părţilor nu prevede altfel.
admite în cazul în care executarea acesteia poate În acest context, la formularea art. 2617 alin.
prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securita- (9) Cod civil RM, legislatorul a omis caracterul im-
tea Republicii Moldova ori poate să contravină or- perativ al cel puţin art. 2604 și art. 2610 Cod civil
dinii ei publice. RM, circumstanţe care pot crea deficienţe practice
De asemenea, prin art. 2617 alin.(8) Cod civil în aplicarea legii aplicabile fondului litigiului, mai
RM, legislatorul indică expres dispoziţiile care ur- ales atunci când obiectul acţiunii privește validita-
mează a fi aplicate de către instanţele judecătorești tea de formă a unui contract civil privind un imobil
naţionale la examinarea litigiilor privind lipsa și ne- sau faţă de instanţă se ridică problema înlăturării
valabilitatea consimţâmântului părţilor cu privire legii alese de către părţi în favoarea unui sistem de
la acordul de alegere a legii aplicabile contractului drept al statului pe teritoriul căruia nu se află bu-
civil conform art. 2617 alin.(1)-(4) Cod civil RM. nul imobil etc.
Respectiv, potrivit art. 2623, art. 2624 și art. Astfel, conform art. 2604 Cod civil RM, „dreptul
2626 Cod civil RM, sunt prevăzute aspectele con- de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunuri-
flictuale privind: existenţa consimţământului păr- lor supuse înregistrării de stat se determină conform
ţilor privind acordul de voinţă la alegerea legii legii statului pe al cărui teritoriu drepturile asupra
aplicabile contractului; condiţiile de validitate de acestor bunuri sunt înscrise în registrul de stat”, fi-
formă și de fond ale clauzei alegerii legii aplicabile; ind stabilită condiţia obligatorie de validitate, chiar
circumstanţele în care poate fi invocată incapacita- dacă legea aleasă de către părţi nu o prevede, ca să
tea de încheiere. fie respectată procedura înregistrării de stat, de la
Totodată, în sensul art. 2624 alin.(5) Cod civil care, prin acordul părţilor, nu se poate deroga.
RM, instanţele judecătorești din Republica Mol- Potrivit art.4 alin.(1) din Legea cadastrului bu-
dova, la examinarea unor litigii privind problema nurilor imobile nr.1543/1998, „subiecţi ai înregistră-
validităţii de formă a acordului de alegere a legii rii sunt proprietarii de bunuri imobile şi alţi titulari
aplicabile unui contract, care are ca obiect un drept de drepturi patrimoniale: cetăţeni ai Republicii Mol-
real imobiliar sau un drept de locaţiune asupra unui dova, cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice din
imobil, trebuie să aplice legea materială a statului ţară şi din străinătate, organizaţii internaţionale, Re-
în care este situat bunul imobil, în măsura în care, publica Moldova, unităţile ei administrativ-teritoria-
conform legii respective: le, state străine” [10].
– condiţiile în cauză sunt aplicate, indiferent Referitor la formalităţile de publicitate privind
de statul în care este încheiat contractul și bunurile, în sensul art. 2610 alin.(1) Cod civil RM,
indiferent de legea care îl reglementează; ele sunt guvernate de legea aplicabilă la data și în
– de la respectivele dispoziţii nu se poate de- locul unde se îndeplinesc.
roga prin convenţie. Aceste forme de publicitate, în sensul art. 2610
Considerăm că Reglementările respective vin alin.(2) Cod civil RM, care au ca efect constituirea
în contradicţie cu art.2617 alin.(9) Cod civil RM, drepturilor referitoare la bunuri imobile, sunt gu-
conform căruia „poate fi aleasă ca lege care guver- vernate de legea statului pe al cărui teritoriu se
nează contractul şi legea unui stat, altul decât statul află bunurile, chiar dacă temeiul juridic al dobân-
a cărui lege, conform dispoziţiilor capitolului III din dirii, transmiterii sau stingerii dreptului real ori al
prezentul titlu, este aplicabilă drepturilor reale asu- garanţiei reale s-a constituit prin aplicarea unei
pra obiectului contractului”. alte legi.
Capitolul III al Titlului II din Codul civil RM con-
ţine norme conflcituale privind drepturile reale și Concluzii
drepturile personale nepatrimoniale. 1. Instanţele judecătorești sau arbitrale din Repu-
Conform regulii generale prevăzută de art. blica Moldova urmează să aplice în activitatea
2599 alin.(1) Cod civil RM, conţinutul posesiunii, lor practică o regulă specifică proceselor civile
dreptului de proprietate şi al altor drepturi rea- cu elemente de extraneitate, și anume – con-
le asupra bunurilor mobile şi imobile, realizarea şi flictul de jurisdicţii este prealabil conflictului de
ocrotirea lor se determină potrivit legii statului pe legi, deoarece soluţionarea conflictelor de ju-
al cărui teritoriu se află bunurile, dacă nu se preve- risdicţii influenţează soluţionarea conflictului
de altfel. de legi.

16
NR . 3 ( 5 4 ) , 2 0 2 0 R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L AL J USTIŢIEI

Dacă, potrivit tratatelor internaţionale la Referinţe bibliografice:


care Republica Moldova este parte sau norme- 1. Babără V. Drept internaţional privat. Curs universi-
lor conţinute în Capitolul XLI al Titlului IV din Co- tar, Ediţia a VI-a. Chișinău: Bons Offices, 2020. 416 p.
dul de procedură civilă al R. Moldova, este de- 2. Belohlavek A. Convenţia de la Roma: Regulamentul
terminată competenţa instanţei judecătorești Roma I. Comentariu: Noile reglementări europene
din Republica Moldova la soluţionarea unui privind conflictul de legi aplicabile obligaţiilor con-
tractuale. Vol.I. București: C.H. Beck, 2012. p.1465.
litigiu al cărui obiect îl formează obligaţiile con-
3. Convenţia CSI cu privire la asistenţa juridică şi ra-
tractuale, ea se va conduce la examinarea fon-
porturile juridice în materie civilă, familială şi pe-
dului, în determinarea legii materiale aplicabile nală din 22.01.1993, ratificată prin Hotărârea Par-
de regulile prevăzute în art. 2617 Cod civil RM lamentului nr.402-XIII din 16.03.1995. În: Tratate
în măsura în care părţile au ales-o direct sau in- internaţionale, 1999, vol. 16, p. 262.
direct. 4. Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107 din
2. Formularea prevăzută de art. 2617 alin.(1) Cod 06.06.2002. În:  Monitorul Oficial al Republicii Mol-
civil RM, din punct de vedere al structurii sale, dova, 2002, nr.82-86/661. În vigoare din 12 iunie
reprezintă o normă conflictuală care trimite la 2003. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii
lex voluntatis, având ca punct de legătură voin- Moldova, 2019, nr.66-75. În vigoare din 01.03.2019.
ţa părţilor, iar conţinutul său îl formează condi- 5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
ţiile de fond ale contractului civil. Nr.225 din 30.05.2003. În:  Monitorul Oficial al Re-
Respectiv, condiţiile de fond ale contractu- publicii Moldova, 2003, nr.111-115. În vigoare din
lui se referă la ansamblul aspectelor de fond 12 iunie 2003. Republicat în: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2013, nr.285-294. Republicat
privind încheierea contractului, efectele, exe-
în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
cutarea, transmiterea și stingerea obligaţiilor
nr.130-134. În vigoare din 01.03.2019.
rezultate din acesta. 6. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-
3. Ordinea aplicării regulilor prevăzute de art. publicii Moldova „Cu privire la practica judiciară de
2617 Cod civil RM este una secundară, în con- examinare a pricinilor civile cu element de extraneita-
textul art. 2576 alin.(1) Cod civil RM, mecanis- te”, nr.3 din 25 aprilie 2016. În: Buletinul Curţii Supre-
mului uniformizat prin acte internaţionale la me de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.8, p. 4.
care Republica Moldova este parte, autorităţile 7. Legea privind modernizarea Codului civil și modifi-
judecătorești din Republica Moldova urmând carea unor acte legislative. Nr.133 din 15.11.2018.
să le aplice în ordine prioritară pe cele interna- În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
ţionale. nr.784. În vigoare din 14.01.2018.
4. Libertatea de alegere a legii aplicabile prevă- 8. Legea pentru ratificarea Acordului de Asociere în-
zută de art. 2617 Cod civil RM privește, în ge- tre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei
neral, toate tipurile de contracte prevăzute de
Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă
art. 2618 Cod civil RM și, respectiv, în anumite
parte. Nr.112 din 02.07.2014. În: Monitorul Oficial
condiţii, se referă la contractele de transport al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199. În vigoare
– art. 2619, contractele încheiate cu consuma- din 18.07.2014.
torii – art. 2620, contractele de asigurare – art. 9. Legea cu privire la Camera de Comerţ și Industrie.
2621 și contractele individuale de muncă – art. Nr.393 din 13.05.1999. În: Monitorul Oficial al Re-
2622. publicii Moldova, 1999, nr.73-77. În vigoare din
5. În contextul modernizării Codului civil RM, in- 15.07.1999.
clusiv și a Cărţii V – Dispoziţii generale cu privire 10. Legea cadastrului bunurilor imobile. Nr.1543 din
la Dreptul internaţional privat, care a intrat în vi- 25.02.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Mol-
goare din 01.03.2019, în scopul aplicării corecte dova, 1998, nr.44-46. În vigoare din 21.05.1998.
şi uniforme a normelor conflictuale în practica 11. Sitaru Dr.-Al. Tratat de Drept internaţional privat.
judiciară de examinare a pricinilor civile cu ele- București: C.H. Beck, 2013. 780 p.
ment de extraneitate, se impune necesitatea 12. Лебедев С.Н., Кабатова Е.В. Международное
Частное Право. Особенная Часть. Москва: Ста-
actualizării fundamentale a Hotărârii Plenului
тут, 2015. 764 c.
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
13. Лунц Л.А. Курс Международного Частного Пра-
nr.3 din 25 aprilie 2016, inclusiv privind meca- ва. Общая Часть. Москва: ЗАО «Юстицниформ»,
nismul prevăzut de art. 2617 Cod civil cu privire 2005. 212 с.
la libertatea alegerii legii aplicabile contracte-
lor civile.

17