Sunteți pe pagina 1din 305

ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

SERVICIUL JUDEŢEAN HARGHITA

GHIDUL FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR ARHIVISTICE DE


DUPĂ 1919 DEŢINUTE DE ARHIVELE NAŢIONALE HARGHITA

Întocmit de
BICSOK ZOLTÁN

MIERCUREA CIUC

2019
Apariţia volumului a fost sprijinită de:

Consiliul Judeţean Harghita

Asociaţia Arhiviştilor din Judeţul Harghita

Lector:
Bányai Daniel Peter

Traducerea în limba maghiară:


Bicsok Zoltán

Colaboratori:
Bányai Daniel Peter, Mihaela Dărăban, Adin Ţifrea

ISBN 978-973-0-30440-4

© Bicsok Zoltán, Serviciul Judeţean Harghita al Arhivelor Naţionale ale României 2019

Editează: Serviciul Judeţean Harghita al Arhivelor Naţionale ale României

Editor responsabil: Bányai Daniel Peter

Tipografia: S.C. Tipographic S.R.L.

Responsabil tipografie: Váli Erika

www.arhivelenationale.ro
www.judetulharghita.ro / www.hargitamegye.ro
CUPRINS

INTRODUCERE .......................................................................................................................................................... 5
Principalii creatori şi arhivele lor ......................................................................................................................... 5
1. Arhivele administrative .................................................................................................................................... 5
2. Arhivele instituţiilor judecătoreşti.................................................................................................................... 6
3. Arhivele instituţiilor de învăţământ.................................................................................................................. 6
4. Arhivele economice, financiare şi industriale .................................................................................................. 6
5. Arhivele instituţiilor ecleziastice ...................................................................................................................... 6
6. Arhivele partidelor politice, ale asociaţiilor şi sindicatelor ............................................................................ 6
7. Arhivele instituţiilor sanitare ........................................................................................................................... 7
8. Arhivele organelor de ordine publică .............................................................................................................. 7
9. Fondurile personale şi familiale ...................................................................................................................... 7
10. Colecţiile ........................................................................................................................................................ 7
Lista prescurtărilor ................................................................................................................................................ 7
Referinţe .................................................................................................................................................................. 8
GRUPAREA TEMATICĂ A FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR ARHIVISTICE.................................................... 9
I. FONDURI ADMINISTRATIVE ....................................................................................................................... 9
Prefecturi ............................................................................................................................................................. 9
Preturi ................................................................................................................................................................ 14
Sfaturi populare raionale ................................................................................................................................... 20
Primării orăşeneşti............................................................................................................................................. 38
Primării comunale ............................................................................................................................................. 50
Sfaturi populare comunale ............................................................................................................................... 132
Altele ................................................................................................................................................................ 134
II. FONDURI JUDECĂTOREŞTI.................................................................................................................... 137
Judecătorii ....................................................................................................................................................... 137
Parchete ........................................................................................................................................................... 137
Altele ................................................................................................................................................................ 138
III. FONDURI ŞCOLARE................................................................................................................................. 139
Instituţii coordonatoare.................................................................................................................................... 139
Instituţii de învăţământ secundar ..................................................................................................................... 140
Instituţii de învăţământ profesional ................................................................................................................. 149
Instituţii de învăţământ primar......................................................................................................................... 157
Şcoli confesionale ......................................................................................................................................... 157
Şcoli comunale şi de stat ............................................................................................................................... 162
Alte instituţii de învăţământ ............................................................................................................................. 177
IV. FONDURI ECONOMICE, FINANCIARE, INDUSTRIALE .................................................................. 179
Instituţii coordonatoare.................................................................................................................................... 179
Corporaţii ale meseriaşilor .............................................................................................................................. 192
Bănci, instituţii de credit şi economie .............................................................................................................. 194
Composesorate ................................................................................................................................................. 199
Cooperative ...................................................................................................................................................... 207
Întreprinderi, fabrici, ateliere .......................................................................................................................... 210
Unităţi de exploatare........................................................................................................................................ 219
Societăţi comerciale ......................................................................................................................................... 221
Altele ................................................................................................................................................................ 224
V. FONDURI CONFESIONALE ...................................................................................................................... 227
Protopopiate ..................................................................................................................................................... 227
Parohii .............................................................................................................................................................. 227
Parohii greco-catolice .................................................................................................................................... 227
Parohii reformate ........................................................................................................................................... 228
Mănăstiri .......................................................................................................................................................... 233
VI. PARTIDE POLITICE, ASOCIAŢII, SINDICATE ................................................................................... 235
Organizaţii şi partide politice ........................................................................................................................... 235
Asociaţii şi organizaţii obşteşti ......................................................................................................................... 253
Sindicate ........................................................................................................................................................... 257
VII. SĂNĂTATE ................................................................................................................................................. 259
Instituţii coordonatoare .................................................................................................................................... 259
Spitale ............................................................................................................................................................... 259
Farmacii ........................................................................................................................................................... 261
VIII. ORDINE PUBLICĂ .................................................................................................................................. 265
IX. FONDURI PERSONALE ŞI FAMILIALE................................................................................................ 267
X. COLECŢII ...................................................................................................................................................... 269
Colecţia Registre parohiale de stare civilă....................................................................................................... 280
INDEX ALFABETIC AL FONDURILOR ....................................................................................................... 291
INDEX ALFABETIC AL LOCALITĂŢILOR ................................................................................................ 299
INTRODUCERE

În anul 2010, în urma cooperării dintre Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele Naţionale ale Ungariei a fost
demarat un proiect grandios care a avut ca scop informarea publicului interesat prin editarea unor ghiduri arhivistice
bilingve cu privire la materialul arhivistic care se referă la Transilvania anterior anului 1919 şi care se păstrează în
arhivele publice ale celor două ţări.
Primele două din această serie de 21 de volume, ghidurile bilingve româno-maghiare ale Arhivelor Naţionale
Harghita şi Mureş au văzut lumina tiparului în toamna anului 2014. Ghidul de Harghita conţine prezentarea la nivel de
parte structurală a 258 de fonduri, acesta însemnând o cantitate de cca. 700 m.l. de material arhivistic creat înainte de
anul 1919. Volumul a fost bine primit de publicul cercetător şi se dovedeşte a fi un instrument util de informare care
oferă informaţii nu doar cu privire la fondurile deţinute, la istoria celor mai importanţi creatori de documente, ci oferă
informaţii şi cu privire la evoluţia instituţională a Arhivelor Naţionale Harghita. Deoarece proiectul iniţial nu a prevăzut
şi prezentarea arhivelor create după anul 1919, a apărut nevoia exprimată de cercetători pentru apariţia unui ghid care să
prezinte şi documentele create după această dată.
Volumul de faţă doreşte să satisfacă această justificată cerinţă a publicului cercetător, menţinând în acelaşi
timp concepţia primului volum, atât în ceea ce priveşte structurarea conţinutului, cât şi în privinţa aspectului său grafic.
De această dată însă, materialul arhivistic prezentat este mult mai consistent, fiind oferite informaţii cu privire la 590 de
fonduri şi colecţii, acestea conţinând în total cca. 3000 de m.l. de documente.

Principalii creatori şi arhivele lor

1. Arhivele administrative
În urma grupării tematice a fondurilor şi colecţiilor, capitolul conţinând arhivele administrative a devenit cel mai
voluminos. În cadrul acestei grupe este prezentat materialul arhivistic a 153 de creatori, dintre care 2 prefecturi, 11
preturi, 5 raioane, 8 oraşe, 123 de comune (ori sfaturi şi consilii populare) şi 4 alte instituţii administrative, materialul
lor documentar însumând în total cca. 1400 de m.l. de arhivă.
Arhivele prefecturilor celor două judeţe, Ciuc şi Odorhei de după anul 1919 s-au păstrat cu multe lacune, cu
toate acestea fondul Prefectura Judeţului Ciuc conţine un material arhivistic relativ consistent şi bine prelucrat, în
schimb cel al judeţului Odorhei s-a păstrat cu multe lipsuri, iar o parte a documentelor nu este prelucrată arhivistic. Cea
mai voluminoasă parte structurală a fondului Prefectura Judeţului Ciuc este cea denumită Subprefectul, care poate fi
cercetată cu ajutorul instrumentelor contemporane de evidenţă (registre de intrare-ieşire şi indexuri alfabetice).
Registrele cu procese-verbale ale adunărilor Consiliului Judeţean, precum şi actele create de compartimentele Financiar,
Personal şi Tehnic s-au păstrat lacunar, iar în cazul Contabilităţii Judeţene, a Comisiei Administrative, Comisiei de
Contravenţii, Subcomisiei de Administrare a Pădurilor precum şi a Subcomisiei Economice, mici cantităţi de acte se
păstrează doar din perioada 1940–1944. O situaţie asemănătoare se regăseşte şi la Prefectura Judeţului Odorhei, acolo
unde părţile structurale cele mai voluminoase sunte cele denumite Prefectul şi Subprefectul, iar un volum considerabil
de acte s-a păstrat de la Contabilitatea Judeţeană precum şi de la Biroul pentru Aplicarea Armistiţiului, celelalte părţi
structurale fiind ori fragmentare, ori neprelucrate.
Fondurile preturilor de plasă din Cristuru Secuiesc (Cristuru de Jos şi de Sus), Frumoasa, Gheorgheni,
Miercurea Ciuc, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Praid, Sânmartin, Topliţa şi Tulgheş conţin în primul rând acte din
perioada 1945–1950, şi doar sporadic documente din perioada interbelică. În cazul plasei centrale Miercurea Ciuc se
folosesc la cercetare instrumentele contemporane de evidenţă, materialul documentar al celorlalte plase sunt
inventariate la nivel de unitate arhivistică.
Materialul arhivistic al sfaturilor populare raionale (Ciuc, Cristur, Gheorgheni, Odorhei, Topliţa) păstrat
relativ intact şi într-o cantitate considerabilă, cca. 385 m.l. de arhivă, conţine numeroase şi importante informaţii cu
privire la evenimentele politice, precum şi despre procesele sociale-economice din perioada 1950–1968. Folosite cu
înţelepciune, acestea se dovedesc a fi izvoare indispensabile pentru toţi cei care studiază istoria secolului 20 şi în special
istoria comunismului din România.
Dintre arhivele orăşeneşti (Băile Tuşnad, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu
Secuisc, Topliţa, Vlăhiţa) se evidenţiază, ca şi pentru perioada anterioară anului 1919 de altfel, fondul Primăria oraşului
Gheorgheni cu 73 de m.l. de arhivă. La polul opus se află fondurile primăriilor celor două reşedinţe de judeţ, Miercurea
Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, primul având 21 m.l., iar cel de-al doilea doar 13 m.l. de documente; în ambele cazuri
lipsesc genuri de documente indispensabile cercetărilor de istorie urbană. Printre arhivele comunale, în funcţie de

5
cantitatea de arhivă păstrată din perioada de după 1919, se poate stabili următoarea ordine: cea mai voluminoasă arhivă
o are comuna Ditrău (24,9 m.l.), urmată de comunele Remetea (17,8 m.l.), Ciucsângeorgiu (15,3 m.l.), Corund (14
m.l.), Praid (13,1 m.l.), Joseni (13 m.l.), Tuşnad (12,8 m.l.), Tulgheş (12,6 m.l.), Lăzarea (11,9 m.l.), Mugeni (11,5
m.l.), Ciumani (11,5 m.l.), Ocland (11,2 m.l.), Ocna de Sus (10,7 m.l.), Corbu (10,4 m.l.), Sânsimion (10,3 m.l.).

2. Arhivele instituţiilor judecătoreşti


Majoritatea fondurilor judecătoreşti aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale Harghita nefiind inventariate, nu sunt
prezentate în acest Ghid. În cazul fondurilor descrise din domeniul justiţiei (Judecătoria Rurală Tulgheş, Parchetul
Tribunalului Ciuc, Avocatura Statului din Judeţul Ciuc, Penitenciarul Judeţului Ciuc) sunt prezentate doar documentele
cu caracter administrativ, deoarece în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale în vigoare, actele judecătoreşti şi
notariale pot fi cercetate doar după 90 de ani de la crearea lor.

3. Arhivele instituţiilor de învăţământ


Fondurile şcolare descrise au fost grupate în trei categorii: învăţământ primar (şcoli primare şi elementare, şcoli de
aplicaţie), învăţământ secundar (gimnazii, şcoli civile, licee, şcoli normale sau pedagogice) şi învăţământ profesional
(şcoli de meserii, şcoli tehnice, licee industriale, cursuri). La rândul lor, arhivele instituţiilor de învăţământ primar, în
total 87 de fonduri au fost grupate în două subcategorii: 22 de şcoli primare confesionale (din care 14 romano-catolice,
7 reformate şi una unitariană) şi 65 de şcoli primare de stat respectiv comunale. Din cele 25 de arhive ale instituţiilor de
învăţământ secundar se evidenţiază atât prin cantitatea actelor, cât şi prin valoarea documentar-istorică a acestora,
fondurile renumitelor şcoli medii, în majoritatea lor confesionale: Gimnaziul Romano-Catolic de la Şumuleu Ciuc,
Gimnaziul Unitarian din Cristuru Secuiesc, Colegiul Reformat din Odorheiu Secuiesc, Gimnaziul Romano-Catolic din
Odorheiu Secuiesc, precum şi Şcoala Normală Romano-Catolică de la Şumuleu Ciuc şi Şcoala Pedagogică de Stat din
Cristuru Secuiesc. Din păcate, majoritatea arhivelor şcolare – şi în special fondurile şcolilor primare – conţin doar
cataloage şi registre matricole, păstrându-se doar sporadic genuri de documente indispensabile pentru cercetarea istoriei
acestor instituţii: corespondenţa oficială, deciziile conducerii, procesele-verbale ale consiliilor pedagogice.

4. Arhivele economice, financiare şi industriale


Cercetând acest grup al fondurilor pot fi urmărite cu o relativă exactitate toate schimbările de regim politic din secolul
20, transformările social-economice care au avut loc ca urmare a acestora. Fondurile instituţiilor coordonatoare (comisii
de reformă agrară, servicii şi consilierate agricole, camere agricole, camere de comerţ şi industrie) conţin numeroase
documente referitoare la exproprierile şi împroprietăririle ca urmare a reformelor agrare din anii 1921 şi 1945,
referitoare la naţionalizarea industriei şi colectivizarea agriculturii, respectiv măsurile represive ale puterii comuniste
(listarea chiaburilor, exproprierea domeniilor, internarea „duşmanilor de clasă”). În această grupă de fonduri au fost
incluse şi fragmentele de arhivă ale fostelor corporaţii de meseriaşi (5 fonduri) şi composesoratele (31) desfiinţate după
anul 1948, ale câtorva cooperative de producţie şi întovărăşiri agricole (în total 16), precum şi ale unor bănci şi
instituţii de credit (17) din primul deceniu care a urmat celui de-al doilea război mondial. Din subcategoria
„Întreprinderi, fabrici, ateliere” pot fi evidenţiate, mai ales datorită cantităţii de documente păstrate, fondurile fabricilor
de exploatare şi de prelucrare a lemnului, iar din subcategoria „Unităţi de exploatare” întreprinderile miniere din
Miercurea Ciuc şi Bălan.

5. Arhivele instituţiilor ecleziastice


Această grupă este formată din doar 30 de fonduri: materialul arhivistic al unui protopopiat (Protopopiatul Greco-
Catolic Gheorgheni), a 28 de parohii (2 greco-catolice şi 26 reformate), precum şi a unei comunităţi de călugări
(Mănăstirea Franciscană de la Lăzarea). Majoritatea documentelor oficiului protopopial şi a celor din fondurile
parohiale se referă la învăţământul confesional, respectiv aplicarea reformei agrare din 1921. Din fragmentul de arhivă
al Mănăstirii Franciscane de la Lăzarea pot fi evidenţiate corespondenţa oficială cu autorităţile ecleziale şi laice, precum
şi istoricul mănăstirii.

6. Arhivele partidelor politice, ale asociaţiilor şi sindicatelor


Marea majoritate a fondurilor şi colecţiilor din această grupă (65) reprezintă materialul arhivistic al unor organizaţii
politice (în primul rând organizaţiile de diferite niveluri, judeţene, raionale şi orăşeneşti ale Partidului Comunist Român,
precum şi organizaţiile de masă şi de tineret din subordinea partidului; partidele politice anterioare anului 1948 fiind
reprezentate doar de câteva fonduri şi de foarte puţine documente). Din partea asociaţiilor s-a păstrat de asemenea o

6
cantitate mică de documente, doar 10 fragmente de fonduri, din care jumătate sunt ale unor asociaţii anterioare anului
1948, iar asociaţiile din perioada comunistă sunt reprezentate de organizaţiile orăşeneşti, raionale şi judeţene ale Crucii
Roşii.

7. Arhivele instituţiilor sanitare


Sunt alcătuite dintr-un grup relativ mic de fonduri, care pe lângă materialul arhivistic considerabil a trei spitale
orăşeneşti (Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni) conţin şi fragmentele de arhivă a 14 farmacii private,
naţionalizate în anul 1948. Deoarece Legea Arhivelor Naţionale în vigoare permite cercetarea documentelor medicale
doar după 100 de ani de la crearea lor, nu au fost descrise aici acele genuri de documente care se referă la starea
medicală a pacienţilor, fiind prezentate doar actele cu caracter administrativ, economic şi salarial.

8. Arhivele organelor de ordine publică


De asemenea, pot fi cercetate cu unele restricţii şi fondurile incluse în acest grup (comandamente de poliţie de diferite
niveluri, respectiv Direcţia Regională MAI Mureş Autonomă Maghiară), Legea Arhivelor în vigoare prevede că
documentele personale pot fi cercetate doar după 75 de ani de la crearea lor, iar documentele judecătoreşti şi notariale
după 90 de ani, în consecinţă, pentru descrierea genurilor de documente ne-am conformat prevederilor legale stabilite
prin lege.

9. Fondurile personale şi familiale


Cel mai mic grup de fonduri este alcătuit din doar trei fragmente de arhivă: două fonduri personale (actele lui Fejér
Mihály şi ale lui Pál Gábor), respectiv un fond familial (actele familiei Kovács din Vrabia). Acest ultim fond, deşi
conţine şi documente anterioare anului 1919, nu figurează în precedentul volum al Ghidului Arhivelor Harghita întrucât
a fost prelucrat ulterior, în anul 2017.

10. Colecţiile
Cele 12 colecţii ale acestui grup care conţin un material arhivistic considerabil din punct de vedere cantitativ, constituie
totodată un ansamblu de documente extrem de valoroase ale tezaurului arhivistic aflat în păstrarea Arhivelor Naţionale
Harghita. Pe baza experienţelor anilor trecuţi putem afirma că de cel cel mai mare interes se bucură Colecţia registrelor
parohiale. Deşi conform Legii Arhivelor Naţionale în vigoare înregistrările de stare civilă, indiferent de felul lor
(naşteri, căsătorii, decese) pot fi cercetate doar după 100 de ani de la crearea lor, vom publica totuşi lista registrelor de
după 1919 aflate în păstrarea Arhivelor Harghita, aceasta pentru a veni în sprijinul petenţilor, a descendenţilor direct
vizaţi, care solicită acte autentificate prin Biroul de Relaţii cu publicul al instituţiei noastre. Pentru cercetări genealogice
pot fi folosite cu succes şi volumele din Colecţia registrelor de cetăţenie, ordonate pe comune. Celor care sunt interesaţi
de trecutul scaunelor Ciuc şi Odorhei (ulterior a comitatelor şi apoi a judeţelor), pot fi de folos documentele din Coleţia
Acte ale unor familii de nobili secui, Colecţia Documente ale Muzeului din Odorheiu Secuiesc, Colecţia Achiziţii şi
donaţii, precum şi Colecţia Hărţi, atlase şi planuri.

Lista prescurtărilor

ANR Arhivele Naţionale ale României


ARLUS Asociaţia Română pentru Legături cu URSS
art. articol
ASTRA Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român
BAP Borderoul proprietăţilor agricole şi al populaţiei
CAP Cooperativă Agricolă de Producţie
CAS Casa de Asigurări Sociale
CASBI Casa pentru Administrarea şi Supravegherea Bunurilor Inamice
cca. circa
com. comuna
f.d. fără dată
GAC Gospodărie Agricolă Colectivă
GAS Gospodărie Agricolă de Stat
gr. grad

7
IFET Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport
instr. cont. instrument contemporan
inv. arh. inventar arhivistic
inv. de prel. inventar de preluare
IOVR Invalizi, orfani şi văduve de război
jud. judeţ
lb. limba
MAI Ministerul Afacerilor Interne
m.l. metru liniar
nr. număr
op. cit. operă citată
RPR Republica Populară Română
SA Societate pe acţiuni
SAR Societate Anonimă Română
SC Societate comercială
Sf. Sfânt/-ă
URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Referinţe

Serviciul Judeţean Harghita al Arhivelor Naţionale ale României


530112 Miercurea Ciuc
B-dul Frăţiei, nr. 6
Tel./Fax: 0040-266-312598
E-mail: harghita@arhivelenationale.ro

Programul Sălii de studiu:


Luni – Miercuri: 8.30 – 14.00
Joi: 8.30 – 18.00

8
GRUPAREA TEMATICĂ A FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR
ARHIVISTICE

I. FONDURI ADMINISTRATIVE

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

PREFECTURI

7 PREFECTURA JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. (1873–) 171,30


(lb. română, maghiară) 4, 147–149, 1919–19515 (329,30)
151–158,
Prefect1 774, 887), 1919–1945
Dosare: instr. cont.
- acte înregistrate: 1919, 1924–1925, 1931, 1941–1945 de evidenţă,
Registre (în parte instrumente contemporane de evidenţă): liste de
- registre de intrare-ieşire: 1919, 1923–1925, 1931, 1941– existent, fişe
1945
- indexuri alfabetice: 1920, 1923–1925, 1941–1945
- registru cu ordine ministeriale: 1942
- registre cu evidenţa paşapoartelor: 1921–1935
- indexuri alfabetice privind evidenţa paşapoartelor: 1921,
1927

Subprefect2 1919–1950
Dosare:
- acte înregistrate: 1919–1948
Registre (instrumente contemporane de evidenţă):
- registre de intrare-ieşire: 1919–1950
- indexuri alfabetice: 1919–1934, 1936–1949
- registru de intrare-ieşire al administraţiei militare: 1940

Comisia Administrativă3 1930–1944


Dosare:
– acte înregistrate: 1941–1944
Registre (instrumente contemporane de evidenţă):
- registre de intrare-ieşire: 1930, 1941–1944

Consiliul Judeţean (Comitetul Municipal) 1926–1941


- registre cu procese-verbale încheiate în şedinţele de lucru ale
Consiliului Judeţean (Comitetului Municipal): 1926–1937,
1941
- index alfabetic al proceselor-verbale: 1935–1936
1
Actele sunt ordonate pe baza numărului de înregistrare. Liste de inventar sunt doar pentru registre.
2
Actele sunt ordonate pe baza numărului de înregistrare. Liste de inventar sunt doar pentru registre.
3
Actele sunt ordonate pe baza numărului de înregistrare. Liste de inventar sunt doar pentru registre.
5
Pentru documentele din perioada 1873–1918 ale fondului Prefectura Judeţului Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, Ghidul fondurilor şi colecţiilor
arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919. 9 Judeţul Harghita. Bucureşti – Budapesta, 2014. p. p. 33–35.

9
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Comisia de Contravenţii 1941


- registru de intrare-ieşire cu index alfabetic: 1941

Comisia de Administrare a Pădurilor 1941–1944


- registre de salarizare a personalului silvic: 1941–1944
- index alfabetic: 1944

Contabilitatea Judeţeană 1941–1949


- registre de intrare-ieşire: 1941–1942
- indexuri alfabetice: 1941–1942
- registre cu evidenţa încadrării şi salarizării personalului
Prefecturii şi al preturilor: 1919–1949

Serviciul Financiar–Economic 1920–1948


- registre partizi de cheltuieli a fondurilor judeţene: 1920–
1923, 1926, 1930–1934, 1936–1938, 1946–1948
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1922–1923
- registre partizi de venituri: 1923, 1926, 1930–1938, 1945–
1948
- registre-jurnal al ordonanţelor de plăţi: 1927, 1929–1930,
1932–1937, 1945–1946
- registru-jurnal general al încasărilor şi plăţilor: 1937–1938

Secţia Cadre 1936–1949


Dosare:
- dosare personale ale funcţionarilor Prefecturii şi ale
instituţiilor subordonate: 1936–1949
- acte, corespondenţă în probleme de personal şi salarizare;
decizii; autobiografii, referate: 1949
- dosare cu anchete disciplinare: 1949
- tabele nominale cu chiaburii din judeţul Ciuc: 1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1949

Subcomisia Economică4 1941–1949


Dosare:
- acte înregistrate: 1941–1944
Registre (în parte instrumente contemporane de evidenţă):
- registre de intrare-ieşire cu index alfabetic: 1941–1944
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949
- indexuri alfabetice: 1946–1947, 1949

Serviciul Sănătate şi Prevederi Sociale 1945–1949


- registre de intrare-ieşire: 1945–1946, 1948–1949

Serviciul Tehnic 1925–1950


- registru de salarizare a personalului Serviciului Tehnic:
1925–1932, 1939–1940, 1943–1949
- index alfabetic: 1948

4
Actele sunt ordonate pe baza numărului de înregistrare. Liste de inventar sunt doar pentru registre.

10
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre de intrare-ieşire: 1949–1950

Dosare 1920–1950
- corespondenţa prefectului cu unităţi militare, posturi de
jandarmi şi de poliţie: 1920–1939
- acte şi corespondenţă în probleme de personal; decizii:
1921–1948
- situaţie privind asociaţiile din judeţul Ciuc; statute,
corespondenţă: 1922–1924
- corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor:
1922–1930
- procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean: 1922–
1937, 1949–1950
- corespondenţă în probleme de învăţământ şi funcţionarea
şcolilor: 1922–1942
- corespondenţă şi rapoarte ale autorităţilor referitor la
deznaţionalizarea populaţiei româneşti; sprijin acordat
instituţiilor culturale şi bisericeşti în vederea redeşteptării
naţionale: 1923–1940
- corespondenţă privind composesoratele de avere;
neînţelegeri între composesorate şi comune limitrofe: 1927–
1940
- corespondenţă privind funcţionarea cinematografului din
Miercurea Ciuc: 1923
- corespondenţă privind exproprieri de terenuri; contracte de
vânzare-cumpărare; cereri de împroprietărire: 1923–1947
- inventare comunale: 1923–1931
- corespondenţă în probleme de sănătate publică; inspecţii
sanitare: 1927–1947
- state de plată (notari, Serviciul Tehnic Judeţean, personal
sanitar, personal administrativ): 1927–1948
- regulament de funcţionare a Consiliului Judeţean; schemă de
organizare: 1931–1947
- proiecte, schiţe, devize privind unele adăugiri la clădirea
Primăriei Miercurea Ciuc: 1936–1941
- ordine, dispoziţii privind recondiţionări de drumuri şi poduri
distruse de război; reînceperea activităţii de administraţie:
1944–1945
- procese-verbale de predare-primire a bunurilor Prefecturii:
1945, 1950

Biroul pentru Aplicarea Armistiţiului 1945–1946


Dosare:
- convenţie de armistiţiu (tipăritură): 1945
- rapoarte de activitate: 1945–1946
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1946
- acte justificative privind colecte pentru armata sovietică (cai,
produse agricole); rechiziţii de bunuri: 1945–1946
- acte justificative privind cheltuielile efectuate pentru
întreţinerea trupelor sovietice stabilite şi în trecere: 1946
- state de plată: 1946

11
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1946
- index alfabetic: 1946

Comisia de Naţionalizare 1948–1949


- procese-verbale, rapoarte elaborate de Comisa de
Naţionalizare din judeţul Ciuc: 1948–1949

State de plată 1920–1951


Dosare:
- state de plată ale serviciilor Prefecturii, primării şi ale unor
instituţii de sănătate şi de învăţământ, întreprinderi,
cooperative, meseriaşi şi comercianţi particulari: 1920–1951
Registre:
- registru de evidenţă a personalului didactic din judeţul Ciuc:
1949–1950
- registru de evidenţă a salariaţilor Comitetului provizoriu:
1949–1950
- registru de evidenţă a personalului de la comune: 1950

Oficiul Judeţean al Casei pentru Administrarea şi 1945–1946


Supravegherea Bunurilor Inamice (CASBI)
Dosare:
- acte, corespondenţă privind clarificarea situaţiei juridice,
contracte de închiriere şi de arendare: 1945–1946
- decizii, procese-verbale, rapoarte de activitate, tabele: 1945–
1946
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1948
- state de plată: 1946
- liste de inventar, procese-verbale: 1945–1948
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1946–1949

43 PREFECTURA JUDEŢULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. (1876–) 188,05


(lb. română, maghiară) 18, 160, 162, 1919–19526 (415,05)
168, 766,
Prefect 777, 888, 1919–1952
Dosare: fără nr.),
- acte înregistrate: 1921–1923, 1926–1950 instr. cont.
Registre (instrumente contemporane de evidenţă): de evidenţă
- registre de intrare-ieşire: 1919–1950
- indexuri alfabetice şi numerice: 1919–1952
- registru de intrare-ieşire al administraţiei militare: 1940

Subprefect 1919–1945
Dosare:
- acte înregistrate: 1919–1925, 1941–1945
Registre (instrumente contemporane de evidenţă):
- registre de intrare-ieşire: 1919–1945
- indexuri alfabetice şi numerice: 1919–1944

6
Pentru documentele din perioada 1876–1918 ale fondului Prefectura Judeţului Odorhei vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 35–37.

12
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Comisia Administrativă 1919–1920


- index numeric: 1919
- registru de intrare-ieşire: 1920

Comisia pentru Aplicarea Contravenţiilor 1919–1920


- index numeric: 1919–1920
- index alfabetic: 1919

Consiliul Judeţean (Comisia Interimară) 1926–1937


- procese-verbale de şedinţă: 1926–1937

Contabilitatea Judeţeană (Registre de salarizare) 1919–1950


- registre de salarizare ale notarilor: 1919–1920, 1922–1935,
1937–1940, 1948–1949
- registre de salarizare ale Primăriei Odorheiu Secuiesc: 1920–
1950
- registre de salarizare ale Prefecturii şi preturilor: 1921–1923,
1927–1935, 1937–1940, 1945–1949
- registre de salarizare ale Poliţiei din Odorheiu Secuiesc:
1926–1928
- registre cu evidenţa personalului Prefecturii: 1930–1939
- index alfabetic al salariaţilor oraşului Odorheiu Secuiesc:
1943–1945
- evidenţa certificatelor de meseriaşi eliberate: 1946–1949
- repertoriul firmelor din judeţul Odorhei: 1946–1948
- registru cu deciziile Prefecturii: 1946
- registre cu evidenţa membrilor corpului didactic: 1948–1949
- registru cu evidenţa funcţionarilor comunali: 1949
- evidenţa funcţionarilor de la preturi: 1949–1950
- registru cu evidenţa firmelor autorizate: 1949

Jurisconsultul 1919–1926
- registrul cauzelor repartizate jurisconsultului judeţean:
1919–1926

Serviciul Medical Veterinar 1919–1928


- registru de evidenţă a epizootiilor: 1919–1928

Comisia de Naţionalizare 1948


- procese-verbale, rapoarte elaborate de Comisa de
Naţionalizare din judeţul Odorhei: 1948

Biroul pentru Aplicarea Armistiţiului 1945–1948


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1948
- dări de seamă ale delegaţiei Comisiei pentru Aplicarea
Armistiţiului: 1945–1946
- situaţii, acte justificative privind colectele pentru armata
sovietică (cai, produse agricole); rechiziţii de bunuri; plângeri:
1945–1947
- tabel nominal privind deţinuţii politici internaţi în lagărul de
la Odorheiu Secuiesc: 1945
- acte justificative privind cheltuielile efectuate pentru

13
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

întreţinerea trupelor sovietice: 1945–1946


- situaţii privind pagubele cauzate de trupele sovietice în
trecere: 1945
- evidenţa repatriaţilor sovietici: 1945–1946
- corespondenţă: 1945–1946
- state de plată: 1946–1947
- acte privind întreţinerea mormintelor ostaşilor sovietici de pe
raza judeţului: 1946
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948
- indexuri alfabetice: 1945

Oficiul Judeţean al Bunurilor Inamice (CASBI) 1944–1951


- acte, corespondenţă privind clarificarea situaţiei juridice;
tabele; decizii, situaţii statistice: 1944–1951
- liste de inventar; procese-verbale: 1944–1949
- decizii ale prefectului: 1945–1948

Prefectură – Registre diferite 1933


- inventare generale ale proprietăţilor deţinute de comunele
din judeţ: 1933

PRETURI

81 PRETURA PLĂŞII CENTRALE MIERCUREA CIUC7 Inv. arh. (nr. (1863–) 1,55
(lb. română, maghiară) 45), instr. 1940–19508 (3,30)
cont. de
Dosare: evidenţă,
- corespondenţă în probleme administrative, financiare, de liste de
sănătate publică, culturale şi de învăţământ: 1949–1950 existent
Registre (în parte instrumente contemporane de evidenţă):
- registre de intrare-ieşire pentru probleme administrative:
1940–1942, 1944, 1949
- indexuri alfabetice pentru registre administrative: 1943–1944
- registru de intrare-ieşire pentru Secţia Muncă şi Prevederi
Sociale: 1949
- registru de intrare-ieşire al actelor IOVR: 1950

146 PRETURA PLĂŞII CRISTURU DE JOS Inv. arh. (nr. 1945–1950 6,45
(lb. română, maghiară) 339)

Dosare:
- evidenţa locatarilor din comunele plasei: 1945
- procese-verbale de predare-primire a birourilor notariale:
1945
- procese-verbale de inspecţie: 1945–1949

7
Majoritatea actelor sunt ordonate pe baza numărului de înregistrare, iar cercetarea lor se face cu ajutorul instrumentelor contemporane de evidenţă
respectiv al listei de existent. Doar pentru o mică parte a actelor şi pentru registre s-a întocmit inventar arhivistic.
8
Pentru documentele din perioada 1863–1881 ale fondului Pretura Plăşii Centrale Miercurea Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 44. Din
perioada 1882–1939 nu s-au păstrat documente.

14
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1948


- decizii şi hotărâri: 1945–1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare, numiri
în funcţii: 1945–1948
- situaţii statistice, rapoarte: 1945–1948
- corespondenţă în diverse probleme administrative (cimitire şi
monumente, probleme IOVR, reformă agrară, exproprieri şi
împroprietăriri, probleme CASBI, pagube de război, refugiaţi,
recensământ, măsuri sanitare, alegeri): 1945–1950
- liste de inventar: 1946–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli ale comunelor din plasă:
1947–1950
- state de plată: 1949
- procese-verbale de şedinţă: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1946, 1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă: 1948
- registru de evidenţă succesiuni: 1949–1950

147 PRETURA PLĂŞII CRISTURU DE SUS Inv. arh. (nr. 1945–1950 3,00
(lb. română, maghiară) 340)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal; decizii, planuri de
muncă: 1945–1950
- procese-verbale de inspecţie: 1947–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948–1950
- procese-verbale de predare-primire a unor birouri notariale:
1948
- tabele cu întreprinderile naţionalizate; instrucţiuni: 1948
- corespondenţă în diverse probleme (recensământ, probleme
agricole, probleme IOVR, probleme fiscale: 1948–1950
- procese-verbale ale şedinţelor comisiilor interimare
comunale; acte de jurământ: 1948
- decizii ale primarilor din comunele plasei: 1948–1949
- rapoarte privind starea de spirit a populaţiei: 1949
- liste de inventar: 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli ale comunelor din plasă:
1947–1950
- state de plată (cooperative de consum şi comitete provizorii):
1950

Registre:
- indexuri alfabetice: 1948–1949
- registre de intrare-ieşire: 1949–1950

15
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

80 PRETURA PLĂŞII FRUMOASA Inv. arh. (nr. (1888–) 0,65


(lb. română, maghiară) 263) 1939–19509 (0,70)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1941–
1942, 1946–1950
- corespondenţă în diverse probleme administrative (aplicarea
armistiţiului, brevete industriale, probleme şcolare,
recensământ, pagube de război, măsuri sanitare, eroi de
război): 1946, 1949
- liste de inventar: 1949–1950
- rapoarte statistice în probleme de demografie (natalitate şi
mortalitate): 1949–1950
- rapoarte, situaţii, planuri, procese-verbale privind probleme
de agricultură: 1949–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1939–1947, 1949–1950
- indexuri alfabetice: 1945–1947, 1949–1950

77 PRETURA PLĂŞII GHEORGHENI Inv. arh. (nr. (1877–) 7,25


(lb. română, maghiară) 40, 260, 1934–195010 (7,45)
261)
Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1934–1942, 1945–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni, corespondenţă în probleme
administrative; procese-verbale de inspecţie: 1940–1941,
1945–1949
- acte privind activităţi comerciale: 1940–1942
- state de plată: 1941–1950
- inventarele imobilelor publice situate în comunele din plasă;
instrucţiuni: 1948–1950
- corespondenţă privind probleme de agricultură şi zootehnie;
situaţii privind recensământul agricol: 1945, 1948–1950
- instrucţiuni, circulare în probleme şcolare; decizii: 1949–
1950
- acte justificative contabile: 1949
- procese-verbale de şedinţă ale comisiilor interimare şi ale
comitetelor provizorii din comunele plasei: 1947–1950
- situaţii, corespondenţă privind exproprieri de terenuri şi
împroprietăriri: 1946
- ordine, circulare, tabele nominale şi corespondenţă cu privire
la gospodării agricole colective (GAC): 1950
- evidenţa funcţionarilor comitetelor provizorii din plasă: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- indexuri alfabetice: 1947, 1949
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu al plasei: 1949–1950

9
Pentru documentele din perioada 1888–1909 ale fondului Pretura Plăşii Frumoasa vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 44–45. Din perioada
1910–1938 nu deţinem documente.
10
Pentru documentele din perioada 1877–1908 ale fondului Pretura Plăşii Gheorgheni vezi: Ibidem p. 45. Din perioada 1909–1933 nu deţinem
documente.

16
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

55 PRETURA PLĂŞII OCLAND Inv. arh. (nr. (1897–) 4,95


(lb. română, maghiară) 238) 1932–195011 (5,00)

Dosare:
- procese-verbale de inspecţie: 1932, 1943, 1945–1949
- rapoarte privind probleme de agricultură şi zootehnie; situaţii
statistice privind recensământul agricol: 1941, 1945–1950
- autorizaţii de funcţionare: 1941–1945
- ordine, instrucţiuni, circulare; corespondenţă în probleme
administrative: 1944–1950
- procese-verbale de şedinţă ale comisiilor interimare şi ale
conferinţelor de plasă; decizii; rapoarte statistice: 1944–1950
- rapoarte informative privind starea de spirit a populaţiei:
1944, 1947
- corespondenţă şi decizii în probleme de personal; dosare
personale: 1944–1950
- state de plată: 1944–1950
- corespondenţă privind aplicarea Convenţiei de armistiţiu şi
pagubele de război suferite; probleme IOVR: 1945–1948
- procese-verbale, liste, corespondenţă cu privire la aplicarea
reformai agrare, absenteişti, persoane expropriate şi
împroprietărite; tabele cu chiaburi: 1945–1950
- liste de inventar, pe comune: 1945–1950
- corespondenţă privind ridicarea unor monumente eroilor
sovietici, probleme ARLUS: 1945–1948
- instrucţiuni, corespondenţă privind organizarea alegerilor;
liste: 1946, 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli pentru comunele plasei;
ordine, circulare, corespondenţă: 1947–1950
- proces-verbal şi corespondenţă privind regruparea
comunelor Băţanii Mici, Biborţeni, Brăduţ, Doboşeni, Filia,
Herculian, Racoşul de Sus, Tălişoara şi Vârghiş de la plasa
Ocland a judeţului Odorhei la judeţul Trei Scaune: 1947–1948
- ordine, circulare, corespondenţă privind naţionalizarea
întreprinderilor industriale: 1948–1949
- procese-verbale prin care Homorodul, Căpâlniţa, Biborţenii
şi Praidul sunt declarate staţiuni de importanţă locală: 1949
- corespondenţă în probleme şcolare: 1949
- ordin circular privind predarea registrelor parohiale de stare
civilă la sfaturile populare locale: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1949–1950
- index alfabetic şi numeric: 1950

11
Pentru documentele din 1897 ale fondului Pretura Plăşii Ocland vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 45. Din perioada 1898–1931 nu deţinem
documente.

17
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

56 PRETURA PLĂŞII ODORHEI Inv. arh. (nr. (1878–) 10,50


(lb. română, maghiară) 234) 1938–195012 (11,00)

Dosare:
- corespondenţă privind aplicarea reformei agrare; tabel cu
proprietarii de terenuri expropriaţi: 1946
- situaţii statistice, dări de seamă, corespondenţă în probleme
administrative; procese-verbale de şedinţă: 1946–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli ale comunelor din plasă:
1946–1950
- instrucţiuni, adrese, circulare, dări de seamă, situaţii
statistice în probleme de agricultură şi zootehnie; planuri de
colectare; listă cu chiaburi: 1947–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1947–1950
- liste de inventar: 1947–1950
- corespondenţă privind organizarea recensământului
populaţiei: 1948
- proces-verbal, adrese, circulare privitoare la pregătirea
alegerilor: 1948
- state de plată: 1949–1950

Registre:
- registre cu evidenţa averii mobile şi imobile a comunelor
Bisericani, Dârjiu, Forţeni, Poloniţa, Văleni: 1938

91 PRETURA PLĂŞII PRAID Inv. arh. (nr. 1932–1949 3,70


(lb. română, maghiară) 269, 270),
inv. de prel.
Dosare: (f. nr.)
- procese-verbale de inspecţie: 1932, 1946
- instrucţiuni, circulare, corespondenţă în probleme
administrative; procese-verbale de şedinţă; decizii ale
primarilor din plasă: 1945–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; acte contabile;
corespondenţă: 1945–1949
- corespondenţă în probleme de agricultură şi zootehnie;
planuri de colectare: 1945–1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1945–
1946
- inventare comunale: 1946
- state de plată: 1946, 1948–1949

Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor preturii: 1945–
1949
- registru de intrare-ieşire: 1945
- registru-inventar: 1947
- index alfabetic şi numeric: 1949

12
Pentru documentele din perioada 1878–1915 ale fondului Pretura Plăşii Odorhei vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 45. Din perioada 1916–
1937 nu deţinem documente.

18
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

76 PRETURA PLĂŞII SÂNMARTIN CIUC Inv. arh. (nr. (1877–) 1,70


(lb. română, maghiară) 43) 1920–195013 (1,80)

Dosare:
- situaţii statistice privind recensământul populaţiei din
comunele plasei: 1920
- rapoarte, procese-verbale, corespondenţă privind probleme
silvice: 1941, 1945–1948
- situaţii, procese-verbale, cereri, reclamaţii în probleme de
agricultură şi zootehnie: 1941, 1948–1950
- rapoarte, hotărâri, corespondenţă în probleme industriale şi
comerciale: 1941, 1948
- cereri, reclamaţii, rapoarte, corespondenţă în probleme de
sănătate publică: 1941, 1948–1949
- ordine, circulare şi corespondenţă cu Prefectura judeţului
Ciuc, cu primării şi cu composesorate (pagube de război,
probleme IOVR, naţionalizare, chiaburi, exproprieri,
monumente, culte religioase, sărbători, învăţământ): 1946–
1948
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1947–1948
- procese-verbale de şedinţă ale comitetelor comunale
interimare: 1947–1948
- adresă prin care se informează că Băile Tuşnad a fost
declarată staţiune balneoclimaterică de interes naţional: 1948
- liste de inventar: 1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire pentru acte administrative: 1939–
1940, 1946–1950
- indexuri alfabetice administrative: 1942, 1946–1950

113 PRETURA PLĂŞII TOPLIŢA Inv. arh. (nr. 1945–1964 4,00


(lb. română) 298)

Dosare:
- tabele, situaţii, corespondenţă în probleme administrative;
procese-verbale de şedinţă; decizii emise de Prefectură,
preturile de plasă şi primării; planuri de muncă şi rapoarte de
activitate: 1945–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1945–1950
- planuri şi rapoarte, corespondenţă în probleme de agricultură
şi zootehnie; situaţii privind recensământul agricol: 1945–
1950
- corespondenţă privind bunurile absenteiştilor; liste de
inventar: 1945
- bugete de venituri şi cheltuieli ale comunelor din plasă:
1945–1950
- corespondenţă privind aplicarea Convenţiei de armistiţiu;
situaţia bunurilor evacuate: 1945–1947
- instrucţiuni şi corespondenţă privind alegerile parlamentare:
1946

13
Pentru documentele din perioada 1877–1908 ale fondului Pretura Plăşii Sânmartin Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 45–46.

19
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă privind monumente ale eroilor: 1946


- corespondenţă cu privire la aplicarea reformei agrare; situaţii
cu terenuri expropriate; tabele cu cei împroprietăriţi în anul
1945; corespondenţă privind înfiinţarea GAC-urilor: 1946–
1950
- state de plată: 1947, 1949–1950
- planuri de şcolarizare, situaţii statistice, tabele;
corespondenţă: 1949–1950
- instrucţiuni, circulare, decizii privind pensiile IOVR: 1949–
1956
Registre:
- registre de intrare-ieşire ale preturii şi ale comitetului
provizoriu: 1945–1950
- indexuri alfabetice: 1945–1947, 1949
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu: 1949–1950
- registru de decizii ale comitetului provizoriu: 1949–1950
- registre de evidenţă a cadrelor didactice: 1950
- registre cu evidenţa autorizaţiilor de funcţionare a
meseriaşilor: 1950–1955

97 PRETURA PLĂŞII TULGHEŞ Inv. arh. (nr. (1880–) 1,00


(lb. română, maghiară) 48, 1035) 1936–195014 (1,10)

- contracte de vânzare-cumpărare: 1936–1937


- rapoarte ale primăriilor comunale din plasă (probleme de
telecomunicaţie, probleme administrative şi de personal):
1941, 1947–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1950
- state de plată: 1945, 1947–1948, 1950
- situaţii statistice: 1945
- procese-verbale ale şedinţelor comisiilor interimare: 1947
- decizii ale primăriilor: 1948
- liste de inventar: 1949
- corespondenţă în probleme de învăţământ, cultură şi artă:
1949–1950

SFATURI POPULARE RAIONALE

379 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI CIUC Inv. de prel. 1950–1968 115,40


(lb. română, maghiară) (nr. 568–
576), inv.
Secţia Secretariat–Administrativ arh. (nr. 951, 1950–1967
Dosare: 1038, 1044)
- acte privind împărţirea administrativă a teritoriului RPR:
1950–1956
- decizii, hotărâri, dispoziţii: 1950–1956, 1962–1963, 1965
- planuri şi rapoarte; situaţii statistice: 1950–1951, 1953, 1957,

14
Pentru documentele din perioada 1880–1900 ale fondului Pretura Plăşii Tulgheş vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 46. Din perioada 1901–
1935 nu deţinem documente.

20
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1959, 1961, 1964–1965


- acte privind organizarea alegerilor; procese-verbale
electorale: 1950, 1957–1958, 1961, 1963, 1965, 1967
- procese-verbale şi rapoarte ale şedinţelor sfaturilor populare
comunale şi orăşeneşti: 1951–1959, 1961–1967
- acte privind chiaburii; naţionalizări şi exproprieri de bunuri:
1951–1956, 1958–1959
- acte şi corespondenţă în probleme de personal şi salarizare;
decizii: 1951–1952, 1956–1959, 1961–1966
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1952, 1954–1959, 1961,
1963, 1965
- autorizaţii de construcţie şi de demolare: 1957–1959
- liste de inventar: 1957, 1961
- acte privind colectivizarea agriculturii: 1958
- evidenţa ostaşilor sovietici căzuţi pe teritoriul raionului Ciuc:
1962
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1967
- indexuri alfabetice: 1951, 1964–1965

Comitetul Executiv 1954–1967


- procese-verbale de şedinţă; rapoarte, decizii şi hotărâri;
planuri de muncă: 1954–1967
- liste cu chiaburi: 1954–1956
- acte privind exproprieri de imobile: 1956
- acte privind construirea Casei de cultură din Miercurea Ciuc:
1957
- corespondenţă referitoare la organizarea şi desfăşurarea
alegerilor: 1957–1958, 1963
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1958–1966
- corespondenţă: 1960–1967
- situaţii statistice: 1960–1967

Secţia Financiară 1950–1966


Dosare:
- planuri de investiţii şi documentaţii tehnice: 1950, 1953
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1965
- decizii de încadrare; probleme de personal: 1950–1951, 1964
- acte de impunere (impozit agricol), pe comune: 1950–1966
- acte privind naţionalizări de bunuri: 1951, 1957, 1960
- state de funcţii: 1954–1955, 1959, 1964, 1966
- dări de seamă contabile; bilanţuri: 1955–1964
- autorizaţii de funcţionare pentru meseriaşi: 1956–1965
- planuri de venituri şi cheltuieli; bugete: 1957–1966
- liste de inventar: 1960–1961
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1960, 1963–1966
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare: 1955
- registre rol, pe comune: 1959–1960

Secţia Contabilitate 1959–1966


- acte de personal; decizii: 1959–1962, 1964–1965
- state de funcţii: 1960–1961

21
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- dări de seamă contabile, balanţe: 1960–1961


- dări de seamă statistice: 1960–1962, 1966
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1964

Secţia Planificare 1952–1967


- planuri şi rapoarte; situaţii statistice: 1952–1955, 1957–1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1953–1955, 1959–1967
- acte de personal; decizii: 1958, 1960–1962, 1965–1967
- state de plată: 1960, 1964
- state de funcţii: 1960–1962, 1964–1967
- corespondenţă: 1960, 1965
- procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular raional: 1960

Secţia Organizatorică 1953–1967


- ordine, circulare, instrucţiuni: 1953, 1956, 1964–1965
- procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular raional şi ale
sfaturilor populare subordonate: 1956, 1958, 1961–1963,
1966–1967
- planuri de muncă; rapoarte de activitate: 1959–1960, 1962–
1966

Oficiul Juridic 1955–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1955, 1958, 1964–1965
- acte privind schimburi de imobile: 1958–1962, 1964–1965,
1967
- acte, corespondenţă privind probleme de naţionalizare şi de
expropriere: 1959–1967
- procese-verbale ale şedinţelor sfaturilor populare orăşeneşti
şi comunale: 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1960–1963

Secţia Cadre 1950–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950, 1955, 1964
- acte şi corespondenţă în probleme de personal şi salarizare;
cereri, autobiografii, referate, decizii: 1950–1967
- situaţii statistice, tabele nominale, dări de seamă: 1950,
1961–1967
- situaţii privind chiaburii din raionul Ciuc: 1952–1953
- state de funcţii: 1957, 1959–1960
- corespondenţă: 1961–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1951, 1955–1965
- indexuri alfabetice: 1960, 1963, 1965
- registru cu evidenţa celor care au primit ordine şi medalii:
1967

Secţia Stare Civilă 1952–1956


- registre de intrare-ieşire: 1952, 1954, 1956

22
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Secţia Sanitară 1950–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950, 1952, 1954–1955, 1957,
1959
- corespondenţă: 1954, 1958, 1960
- planuri şi rapoarte; situaţii statistice: 1954–1957, 1963, 1966
- acte în probleme de personal; decizii: 1957, 1959–1961,
1963
- state de funcţii: 1957–1959
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1953, 1955–1960, 1963–1967

Secţia Prevederi Sociale 1950–1958


- registre de intrare-ieşire: 1950–1958
- registre pentru cereri: 1954–1955

Secţia învăţământ 1950–1967


Dosare:
- acte şi corespondenţă în probleme de personal şi salarizare;
decizii: 1950–1953, 1955–1964, 1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950–1951, 1954–1965
- planuri de şcolarizare, rapoarte, dări de seamă statistice:
1950–1967
- acte privind construirea unor şcoli (Valea Uzului, Tomeşti,
Bălan): 1950, 1960
- corespondenţă, situaţii, informări: 1951, 1955–1956, 1958–
1961, 1965
- acte privind funcţionarea şcolilor din Băile Tuşnad,
Cozmeni, Frumoasa, Sânmartin, Sântimbru, Tomeşti, Valea
Ghimeşului: 1959–1965
- acte privind construirea Casei de cultură din Miercurea Ciuc:
1960–1961
- procese-verbale de inspecţie: 1962, 1964
Registre:
- registru de evidenţă a personalului didactic: 1951
- registre de intrare-ieşire: 1951–1958

Comitetul de Cultură şi Artă 1950–1966


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1955, 1963, 1965–1966
- acte în probleme de personal; decizii: 1956, 1963–1966
- planuri de muncă, rapoarte; situaţii statistice: 1963–1966
- state de plată: 1963–1964
- procese-verbale de şedinţă: 1963
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1953, 1956

Secţia Gospodărie Comunală şi Industrie Locală 1950–1956


- planuri de producţie şi de investiţii; rapoarte: 1950–1952,
1954, 1956
- acte privind sistematizarea urbanistică din raionul Ciuc:
1950
- proiecte; avize: 1950, 1953

23
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- ordine, circulare, instrucţiuni: 1952–1954


- dări de seamă statistice: 1953

Secţia Arhitectură şi Sistematizare 1960–1967


Dosare:
- autorizaţii de construcţie şi de demolare; cereri, avize, studii:
1960–1967
- corespondenţă: 1960–1961
- planuri de muncă şi rapoarte; situaţii statistice: 1962–1963,
1965, 1967
- state de plată: 1962
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1963–1965
- procese-verbale de control: 1963–1964
Registre:
- registre de evidenţă a autorizaţiilor: 1960–1962
- registre de intrare-ieşire: 1961–1965

Secţia Drumuri şi Poduri 1954–1966


Dosare:
- proiecte, devize, avizări: 1954, 1956, 1960, 1964–1966
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1955, 1958, 1960, 1963–1964
- procese-verbale de verificare: 1962
- dări de seamă statistice: 1962
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1952, 1957
- index alfabetic: 1952

Secţia Comercială 1950–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1953–1955, 1957–1964, 1966
- planuri; dări de seamă statistice: 1957, 1961–1963, 1965–
1967
- decizii: 1963, 1965, 1967
- state de plată: 1964
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1952, 1954, 1956–1961

Secţia Valorificare 1950–1965


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1954–1956, 1959–1960, 1962,
1964–1965
- planuri de activitate, rapoarte: 1960, 1963–1965
- situaţii, procese-verbale: 1960–1961, 1963–1964
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1956
- registre de impunere pentru cote obligatorii (carne, lână):
1960–1961, 1963–1965

Secţia Agricolă 1950–1965


Dosare:
- planuri de producţie şi dări de seamă statistice ale GAC şi
ale întovărăşirilor agricole; procese-verbale: 1950–1965
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1952, 1954–1960, 1962–1964

24
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- planuri şi rapoarte; situaţii statistice: 1952, 1957–1958,


1960–1965
- acte de naţionalizare imobile; terenuri preluate de la
chiaburi: 1955
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1953, 1955–1958
- registru de evidenţă a GAC-urilor din raion: 1955

State de plată 1950–1968


- state de plată ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale
instituţiilor sanitare, culturale, judecătoreşti şi de învăţământ
de pe teritoriul raionului Ciuc: 1950–1968

Documente privind chiaburii 1952–1959


- acte şi corespondenţă referitoare la chiaburii de pe raza
raionului Ciuc (Armăşeni, Băile Tuşnad, Casinu Nou, Cârţa,
Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Dăneşti, Frumoasa, Harghita/
Ciceu, Ineu, Leliceni, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mădăraş,
Miercurea Ciuc, Mihăileni Ciuc, Păuleni Ciuc, Plăieşii de Jos,
Racu, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion,
Sântimbru, Tomeşti, Tuşnad Sat): 1952–1959

487 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI CRISTUR Inv. arh. (nr. 1956–1960 21,00
(lb. română, maghiară) 837, 840–
843)
Secţia Secretariat–Administrativ 1956–1960
- procese-verbale ale Comitetului Executiv raional; hotărâri:
1956–1960
- procese-verbale ale sesiunilor Sfatului Popular raional;
hotărâri: 1958
- liste cu chiaburi; cereri de radiere, referate, hotărâri; situaţii
statistice: 1956–1959
- acte de personal; decizii: 1957
- devize şi planuri de construcţii; autorizaţii: 1958–1960
- ordine, instrucţiuni: 1959

Comitetul Executiv şi Cadre 1956–1960


- procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv raional
şi ale comitetelor executive subordonate; decizii: 1956–1960
- procese-verbale ale sesiunilor Sfatului Popular raional;
hotărâri: 1956, 1958–1960
- acte, corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor: 1956, 1958, 1960
- acte privind probleme de învăţământ şi cultură: 1956–1960
- acte privind probleme de chiaburi, probleme bisericeşti:
1956–1960
- acte de personal; decizii: 1957–1960
- planuri de muncă, informări, rapoarte: 1957, 1959–1960
- monografii ale comunelor din raion: 1960

Secţia Organizatorică 1956–1960


- procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv raional
şi ale comitetelor executive subordonate: 1956, 1958–1960

25
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- planuri de muncă; rapoarte de activitate, informări: 1956,


1958–1960
- acte, corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor: 1956–1960
- acte privind cooperativizarea agriculturii: 1958
- procese-verbale ale sesiunilor Sfatului Popular raional şi ale
sfaturilor populare subordonate; hotărâri: 1959–1960

Secţia Sănătate şi Prevederi Sociale 1956–1960


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1956–1959
- hotărâri, decizii ale secţiei: 1956–1958
- planuri de muncă; rapoarte statistice, informări: 1956–1959
- procese-verbale de control: 1956–1957
- autorizaţii de construcţie: 1957–1958

Secţia Stare Civilă 1956


- declaraţii de căsătorie şi de naştere: 1956
- menţiuni de înfiere: 1956

Oficiul Juridic 1956–1958


- transcrieri de drepturi de proprietate în favoarea statului:
1956, 1958

Secţia Învăţământ şi Cultură 1956–1960


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1956–1957, 1960
- planuri de muncă; rapoarte statistice, dări de seamă: 1956–
1960
- acte de personal; decizii: 1956–1960

Secţia Comercială 1956–1959


- ordine, dispoziţii: 1956–1959
- decizii, hotărâri ale secţiei: 1957–1959
- planuri de muncă; informări, rapoarte: 1957, 1959

Secţia Drumuri şi Poduri 1956–1960


- planuri şi devize pentru construirea unor drumuri şi poduri
pe raza raionului: 1956–1960
- dări de seamă statistice: 1959

Secţia Financiară–Contabilitate 1956–1960


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1956–1959
- acte de personal; decizii: 1956, 1958
- decizii în probleme financiare: 1956–1957
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1956–1960
- dări de seamă contabile: 1956–1959

Secţia Agricolă 1956–1960


- informări, situaţii statistice: 1956–1960
- planuri de muncă; rapoarte, dări de seamă: 1956, 1959
- acte ale întovărăşirilor agricole; procese-verbale de şedinţă
ale CAP-urilor; acte de comasare: 1956, 1958–1960
- situaţii statistice: 1957–1959
- instrucţiuni: 1958–1959

26
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Secţia Valorificare 1957–1960


- planuri de muncă; rapoarte, informări: 1957–1960
- ordine, instrucţiuni: 1958–1959

Secţia Statistică 1957–1960


- dări de seamă statistice: 1957–1958, 1960

Secţia Planificare 1958–1960


- ordine, instrucţiuni: 1958–1959
- proiect de plan privind dezvoltarea economică a raionului:
1960

Autorizaţii de funcţionare şi acte de impunere pentru 1956–1960


meseriaşi particulari
- autorizaţii de funcţionare: 1956–1960

State de plată 1956–1960


- state de plată ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale
instituţiilor sanitare, culturale, parohiale şi de învăţământ de
pe teritoriul raionului Cristur: 1956–1960

157 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1950–1968 88,00
(lb. română, maghiară) 808–830,
1054–1055)
Secţia Secretariat–Administrativ 1950–1968
- hotărâri şi procese-verbale ale Sfatului Popular Raional şi ale
sfaturilor populare subordonate: 1950–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950, 1956–1967
- acte privind situaţia chiaburilor; fişe personale; cereri de
radiere: 1950–1955
- acte de personal; decizii; schemă de organizare: 1950, 1954
- acte privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor; liste
electorale: 1952–1953, 1956, 1960–1961, 1963–1965
- acte privind construirea Cinematografului din Gheorgheni:
1953
- autorizaţii de construcţie: 1957–1959

Secţia Cadre 1950–1968


Dosare:
- decizii ale Comitetului Executiv raional şi ale comitetelor
executive comunale privind probleme de personal; tabele:
1950–1968
- autobiografii şi referate despre salariaţi; fişe personale:
1950–1967
- scheme de organizare, state de funcţii: 1950–1951, 1958–
1959, 1962–1967
- regulament de funcţionare: 1951
- situaţii statistice: 1951–1952, 1960–1966
- contracte de muncă: 1952–1953
- planuri de muncă, rapoarte de activitate: 1952–1957, 1961
- instrucţiuni: 1962–1967

27
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre cu evidenţa cadrelor: 1950
- registru cu evidenţa salariaţilor secţiei Sănătate: 1950–1968
- registre de intrare-ieşire: 1961–1962, 1964–1966

Secţia Financiar–Buget 1950–1968


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1967
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950–
1961, 1965–1968
- bugete; planuri de cheltuieli: 1950–1968
- acte de impunere: 1950–1952, 1955–1956, 1960–1964
- planuri de muncă; rapoarte, dări de seamă statistice: 1951–
1959, 1962–1966
- liste cu chiaburi: 1952–1955
- procese-verbale privind unificarea comunelor: 1953–1954
- acte privind vilele confiscate ori fără moştenitori în staţiunea
Lacu Roşu: 1954–1959, 1962–1966
- liste de inventar ale şcolilor şi grădiniţelor din raion: 1955–
1956, 1967–1968
Registre:
- matricole de clădiri şi terenuri proprietate particulară: 1952,
1955–1961
- matricole pentru evidenţa veniturilor comercianţilor,
meseriaşilor şi liber profesioniştilor: 1952

Oficiul Juridic 1950–1968


- planuri de muncă; rapoarte de activitate: 1950–1956
- procese-verbale: 1953–1955
- acte privind exproprieri şi transferări de terenuri; proiecte,
schiţe: 1954–1968
- corespondenţă: 1958–1961
- instrucţiuni, circulare: 1961–1964
- planuri pentru construirea unor şcoli: 1961–1964

Secţia Organizatorică 1950–1966


- planuri de acţiune; rapoarte de activitate, note informative:
1950, 1953, 1956–1957, 1962, 1966
- decizii, ordine, dispoziţii: 1952–1966
- procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv Raional;
hotărâri: 1955–1958, 1961, 1966
- procese-verbale ale sesiunilor sfaturilor populare comunale:
1956–1957, 1961, 1963
- acte, corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor: 1958–1963

Secţia Planificare 1951–1968


Dosare:
- planuri de producţie: 1951, 1953, 1965–1967
- instrucţiuni, ordine, circulare: 1953–1955, 1959–1966
- planuri de muncă; situaţii privind realizarea planului; dări de
seamă statistice: 1953–1967
- procese-verbale de şedinţă: 1954, 1956

28
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte privind electrificarea comunelor (planuri, schiţe,


antecalculaţii): 1954–1966
- state de funcţii: 1955–1968
- plan de dezvoltare a raionului: 1955
- hotărâri ale sfaturilor populare regionale şi raionale;
corespondenţă: 1957, 1963–1964
- acte privind funcţionarea morilor comunale: 1960–1963,
1966–1967
- acte de personal; decizii: 1967–1968
Registre:
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1952

Corpul de Control Financiar Intern 1956–1968


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1956, 1960–1968
- procese-verbale de control: 1959–1963, 1965–1966

Comisia de Reconstituire a Vechimii în Câmpul Muncii 1960–1968


Dosare:
- acte şi corespondenţă privind reconstituirea vechimii în
muncă: 1960–1963, 1965, 1967–1968
- procese-verbale de şedinţă: 1964–1965
Registre:
- registre cu procese-verbale ale comisiei: 1960–1961, 1968
- registru de intrare-ieşire: 1967–1968

Secţia Sănătate 1951–1967


- instrucţiuni, ordine, circulare: 1951–1957, 1964–1967
- acte de personal; decizii: 1951–1954, 1957, 1960–1966
- planuri de muncă; dări de seamă statistice şi rapoarte de
activitate: 1952–1954, 1956–1967
- planuri de dezvoltare a reţelei sanitare: 1952
- hotărâri şi decizii ale Comitetului Executiv Raional: 1953,
1962
- procese-verbale de şedinţă: 1961
- state de funcţii: 1963–1967

Secţia Învăţământ–Cultură 1950–1967


- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950–
1967
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1967
- situaţii statistice; tabele nominale: 1950–1961, 1964–1966
- planuri de muncă; rapoarte de activitate: 1951–1961, 1964
- procese-verbale de inspecţie: 1952–1959, 1962, 1964–1966
- planuri de învăţământ: 1955–1959
- liste de inventar; procese-verbale: 1955, 1958
- planuri de şcolarizare: 1954–1959, 1962–1967
- procese-verbale de şedinţă: 1956–1966
- monografii ale şcolilor din raion: 1954, 1957–1959, 1967
- proiecte de construcţii şcoli; schiţe: 1962

Secţia Muncă şi Prevederi Sociale 1950–1967


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1956
- acte, corespondenţă privind problema invalizilor de război:

29
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1950–1951
- procese-verbale ale comisiilor de expertizare a capacităţii de
muncă: 1952
- acte privind decorarea mamelor cu mulţi copii („Mame
eroine”): 1967

Secţia Agricolă 1950–1967


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1967
- acte ale GAC-urilor (planuri şi rapoarte de producţie, situaţii,
procese-verbale): 1950–1967
- acte de constituire CAP-uri şi întovărăşiri agricole; schiţe,
tabele: 1950–1962
- acte de personal; decizii: 1953, 1955, 1958, 1961–1962,
1966–1967
- proiecte, planuri, devize pentru construcţii agricole: 1955,
1959–1960, 1963–1967
- bugete: 1958–1961
- planuri de comasare a unor terenuri (Borzont, Ciumani,
Ditrău, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Valea
Strâmbă): 1959–1960
- dări de seamă statistice, situaţii centralizatoare: 1962–1967

Secţia Arhitectură–Sistematizare 1951–1968


Dosare:
- proiecte şi documentaţii privind construirea
Cinematografului şi a Şcolii Profesionale de Construcţii din
Gheorgheni; amenajarea sediului Sfatului Popular Raional:
1951, 1966–1967
- schiţe, avize, devize, planuri de construcţie şi sistematizare:
1955–1965
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1960–1967
- autorizaţii de construcţie: 1960–1966
- procese-verbale, decizii, referate, schiţe privind delimitarea
vetrei comunelor Borzont, Ciumani, Ditrău, Izvoru Mureşului,
Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Tulgheş, Valea Strâmbă,
Voşlăbeni: 1960
- decizii ale Comitetului Executiv Raional: 1962–1963
- evidenţa cimitirelor şi a monumentelor eroilor căzuţi în al
doilea război mondial: 1962–1964
Registre:
- registru de evidenţă a construcţiilor particulare: 1965–1968

Secţia Drumuri şi Poduri 1950–1967


Dosare:
- hotărâri, decizii, instrucţiuni, circulare: 1950, 1961, 1964,
1967
- proiecte, devize, schiţe privind reparaţii şi construcţii de
drumuri şi poduri: 1950–1954, 1959–1964, 1966
- acte privind preluarea vilelor naţionalizate din staţiunea Lacu
Roşu: 1951
- acte privind construirea căminelor culturale din Ditrău,
Joseni, Remetea: 1953
- procese-verbale de şedinţă; hotărâri: 1953–1954

30
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- dări de seamă, rapoarte: 1956, 1965


- acte de personal; decizii: 1958
- bugete: 1962–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950
- jurnal de şantier: 1950–1954

Secţia Valorificare 1950–1965


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950–1965
- acte de personal; decizii: 1950–1955
- acte privind morile particulare existente: 1959–1960
- dări de seamă statistice, rapoarte: 1961–1963, 1965

Secţia Comercială 1957–1967


- decizii, instrucţiuni, circulare: 1957–1959, 1961, 1965
- situaţii statistice; liste de preţuri: 1958, 1961, 1963, 1966
- planuri de muncă, rapoarte: 1965–1967
- planuri de măsuri, referate: 1965

Comitetul de Cultură şi Artă 1958–1968


- ordine, instrucţiuni, circulare: 1958–1967
- planuri de muncă, rapoarte, dări de seamă statistice: 1960–
1968
- propuneri pentru premii şi decoraţii; decizii: 1961–1964,
1967–1968
- procese-verbale de control: 1961–1964
- procese-verbale de şedinţă; hotărâri, decizii: 1965, 1967

Comitetul Raional de Cruce Roşie 1959–1966


- planuri de muncă: 1959–1966
- dări de seamă, rapoarte: 1960–1966

Acte de impunere pentru meseriaşi şi particulari 1952–1967


- acte de impunere pentru meseriaşi şi liber profesionişti:
1952–1967

Autorizaţii de funcţionare pentru meseriaşi 1950


- autorizaţii de funcţionare sistate: f.d.
- registru matricol pentru meseriaşi: 1950

State de plată 1950–1968


- state de plată ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale
instituţiilor sanitare, culturale, şi de învăţământ, meseriaşi,
ucenici şi personal casnic de pe teritoriul raionului
Gheorgheni: 1950–1968

Registre cu procese-verbale 1950–1967


- registre cu procese-verbale ale şedinţelor Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Raional Gheorgheni: 1950–1958
- registre cu procese-verbale ale sesiunilor Sfatului Popular al
Raionului Gheorgheni: 1950–1958
- registre cu decizii de personal: 1951
- registre cu hotărâri luate în sesiunile sfaturilor populare

31
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

orăşeneşti şi comunale: 1952–1953


- registre index alfabetic cu evidenţa hotărârilor şi deciziilor
Sfatului Popular Raional: 1959–1961
- registre index alfabetic cu evidenţa deciziilor Comitetului
Executiv Raional: 1962–1966
- registru cu procese-verbale de şedinţă a şefilor de secţii de la
Sfatul Popular Raional: 1966–1967

Registre 1950–1968
- registre de intrare-ieşire: 1950–1968
- indexuri alfabetice: 1951, 1957, 1960–1962

456 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. 1948–1968 74,00
(lb. română, maghiară) 691, 693–
695, 1043),
Documente inv. de prel. 1948–1968
- acte privind naţionalizarea şcolilor confesionale din Bezidu (nr. 692)
Nou, Bordoşiu, Cibu, Cristuru Secuiesc, Dumitreni, Filia,
Ghindari, Jacodu, Lueta, Mătişeni, Mujna, Odorheiu Secuiesc
(Congregaţia Surorilor de Caritate Sf. Vicenţiu), Praid, Roua,
Veţca: 1948–1949
- situaţii statistice; tabele nominale: 1949–1964
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1949–
1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950–1967
- planuri de muncă, rapoarte de activitate, dări de seamă:
1950–1960, 1963
- planuri de producţie şi dări de seamă ale GAC-urilor; acte
privind organizarea GAS-urilor; acte de comasare; statute:
1950–1964
- procese-verbale de control: 1950–1951
- acte, corespondenţă privind funcţionarea instituţiilor de
învăţământ: 1950–1964
- procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular Raional şi ale
sfaturilor populare comunale; decizii: 1951–1968
- state de funcţii: 1951–1952, 1956–1964, 1967
- regulament de funcţionare a sfaturilor populare raionale:
1951
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; dări de
seamă contabile: 1951, 1953–1968
- corespondenţă privind exploatarea resurselor minerale din
raion: 1951, 1953
- acte privind întreţinerea peşterii de la Mereşti: 1951
- acte privind electrificarea comunelor: 1951–1952, 1966
- acte privind vilele naţionalizate din staţiunile Chirui şi Băile
Homorod: 1951, 1957
- inventarul bunurilor Mănăstirii Franciscane din Odorheiu
Secuiesc: 1951
- acte privind lucrări de reparaţie drumuri şi poduri; memorii
tehnice, devize, avize, jurnale de şantier, procese-verbale de
recepţie: 1951–1955, 1964
- liste cu chiaburii din raion; cereri, decizii, corespondenţă

32
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

(Andreeni, Atid, Beclean, Bisericani, Brădeşti, Brăduţ,


Bulgăreni, Cădişeni, Căpâlniţa, Cecheşti, Corund, Cuşmed,
Daia, Dealu, Dârjiu, Feliceni, Filia, Firtuşu, Forţeni, Ioneşti,
Lueta, Lupeni, Mărtiniş, Mereşti, Morăreni, Nicoleşti, Ocland,
Odorheiu Secuiesc, Oţeni, Păuleni, Poloniţa, Racoşul de Sus,
Rareş, Rugăneşti, Satu Mare, Sâncrai, Sânpaul, Şimoneşti,
Şoimuşu Mare, Tăietura, Tălişoara, Ulcani, Văleni, Vârghiş,
Vlăhiţa, Zetea): 1952–1959
- acte privind construirea şcolilor din Corund şi Vlăhiţa: 1952,
1954–1955
- acte, corespondenţă privind construirea Casei de cultură din
Odorheiu Secuiesc: 1955–1957
- autorizaţii de funcţionare: 1955–1968
- acte privind construirea băilor calde de la Băile Seiche
(Szejke): 1959
- autorizaţii de construcţie: 1961–1962, 1964–1967
- proiect de reparaţii şi consolidare al bisericii unitariene din
Inlăceni: 1961

Procese-verbale de şedinţă 1950–1968


- procese-verbale şi hotărâri ale şedinţelor Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Raional; planuri de muncă:
1950–1968
- evidenţa hotărârilor luate în şedinţele Comitetului Executiv:
1958–1966
- opise alfabetice ale deciziilor adoptate în şedinţele Sfatului
Popular Raional: 1958–1968

Registre 1950–1962
- registre de intrare-ieşire: 1950–1962
- indexuri alfabetice: 1950–1953, 1956, 1958–1960, 1962

State de plată 1950–1968


- state de plată ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale
instituţiilor sanitare, culturale, judecătoreşti şi de învăţământ,
cooperative şi întreprinderi, angajaţii bisericilor de pe
teritoriul raionului Odorhei: 1950–1968

156 SFATUL POPULAR AL RAIONULUI TOPLIŢA Inv. arh. (nr. 1951–1968 85,75
(lb. română) 846, 959–
977)
Secţia Secretariat–Administrativ 1952–1968
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv raional
şi regional; decizii: 1952–1968
- rapoarte de activitate, dări de seamă statistice: 1952–1961,
1964, 1967
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1952–
1957
- decizii în probleme de stare civilă; corespondenţă: 1952–
1957
- liste cu chiaburi; referate, cereri de radiere, procese-verbale,
decizii: 1952–1960

33
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1952–1957


- procese-verbale ale sesiunilor Sfatului Popular raional şi
regional; hotărâri: 1953, 1955–1968
- planuri privind electrificarea comunelor: 1954
- instrucţiuni, dispoziţii: 1954–1968
- monografia raionului Topliţa şi a comunelor aparţinătoare:
1957
- acte privind organizarea alegerilor: 1960–1961, 1963, 1965,
1967
- propuneri privind reorganizarea administrativă a comunelor
din raion: 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1952–1968
- registre de evidenţă a deciziilor Comitetului Executiv
raional: 1952–1956, 1959–1968
- registre cu hotărâri ale Sfatului Popular raional: 1953–1964

Secţia Financiar–Buget 1951–1968


Dosare:
- acte de personal; decizii: 1951–1968
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1952–1959
- dări de seamă contabile, balanţe de verificare: 1952–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1968
- acte privind naţionalizarea unor vile din Borsec; inventare:
1954–1958
- hotărâri ale Comitetului Executiv raional: 1959
- state de funcţii: 1959–1968
- situaţii statistice: 1960–1961, 1965–1967
- acte privind organizarea alegerilor: 1961–1967
Registre:
- matricole impozit, pe comune: 1951–1967
- registre de intrare-ieşire: 1952–1955
- registre cu evidenţa autorizaţiilor de funcţionare: 1955–1963

Secţia Control Financiar Intern 1955–1968


- ordine, circulare, dispoziţii: 1955–1968
- procese-verbale de verificare; situaţii privind recuperarea
pagubelor: 1956–1968
- planuri de muncă; dări de seamă, rapoarte de activitate:
1956–1958, 1961–1962, 1965–1968

Secţia Cadre 1951–1968


Dosare:
- decizii ale Comitetului Executiv raional şi ale comitetelor
executive comunale privind probleme de personal; cereri,
situaţii: 1951–1968
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1952–1967
- contracte de muncă: 1953
- planuri de muncă şi dări de seamă: 1953
Registre:
- registre cu evidenţa salariaţilor sanitari: 1952–1953, 1956
- registru cu evidenţa cadrelor Sfatului Popular raional: 1952–
1953

34
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru cu evidenţa cadrelor didactice: 1952–1967


- registre cu evidenţa cărţilor de muncă: 1957, 1960–1964

Comisia Raională pentru Reconstituirea Vechimii în Muncă 1960–1968


Dosare:
- cereri, corespondenţă privind reconstituirea vechimii în
muncă: 1960–1968
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei: 1960–
1968
- registre de intrare-ieşire a comisiei: 1960–1967

Oficiul Juridic 1953–1967


- acte privind naţionalizări şi exproprieri de bunuri: 1953–
1962
- ordine, dispoziţii: 1957–1967
- documente privind activitatea comisiei de împăciuire: 1957–
1967
- acte, corespondenţă în probleme tutelare: 1963–1967

Secţia Planificare 1952–1968


- planuri de muncă; dări de seamă de activitate: 1952–1953,
1955, 1959, 1962–1968
- planuri de şcolarizare: 1953–1954
- planuri ale forţelor de muncă şi ale fondului de salarii: 1953–
1968
- planuri de producţie: 1953–1966
- planuri de investiţii: 1953–1968
- state de plată: 1953–1957, 1967
- decizii, hotărâri, instrucţiuni: 1953–1967
- plan tehnic pentru electrificarea şi canalizarea oraşului
Borsec; schiţe ale oraşelor Topliţa şi Borsec: 1953–1954
- situaţii statistice: 1955, 1958–1962, 1965–1967
- planuri şi devize privind electrificarea comunelor: 1959–
1967
- fişe tehnice ale morilor comunale: 1966

Secţia Organizatorică 1953–1968


- planuri de muncă şi dări de seamă de activitate: 1953–1968
- decizii ale Comitetului Executiv raional; note informative:
1953–1957
- acte privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor: 1953–
1965
- hotărâri ale sesiunilor Sfatului Popular regional şi raional:
1954–1956
- acte, corespondenţă în probleme şcolare; planuri de
învăţământ: 1964–1967

Secţia Sistematizare 1958–1967


Dosare:
- ordine, instrucţiuni: 1958, 1963–1964
- autorizaţii de construcţie; devize, avize, planuri, procese-
verbale de recepţie: 1958–1964

35
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre cu evidenţa autorizaţiilor de construcţie: 1960–1967
- proiecte ale unor construcţii (blocuri de locuinţe, şcoală,
policlinică, dispensar veterinar) din oraşele Topliţa şi Borsec:
1960, 1965–1967

Secţia Drumuri şi Poduri 1952–1968


- devize, avize, planuri şi proiecte de construcţii; calcule de
materiale necesare: 1952–1966
- acte privind electrificarea comunelor: 1952–1954
- instrucţiuni, circulare: 1952–1955, 1966
- procese-verbale de recepţie: 1952–1957, 1961
- state de plată: 1952–1958
- autorizaţii de construcţie: 1954–1958
- planuri de muncă şi dări de seamă statistice: 1954, 1956–
1958, 1960–1966
- acte de personal; decizii; foi de pontaj: 1960–1962, 1964–
1966, 1968

Secţia Gospodărire Comunală 1952–1959


- procese-verbale ale comisiei raionale de transport; decizii:
1952–1953, 1956–1957
- planuri de muncă şi rapoarte de activitate: 1952, 1954
- devize pentru diferite construcţii: 1952
- acte privind electrificarea comunelor Gălăuţaş şi Subcetate:
1958–1959

Secţia Agricolă 1951–1967


Dosare:
- acte de înfiinţare GAC şi întovărăşiri agricole; liste cu
membri; acte de comasare: 1951–1967
- planuri de producţie şi dări de seamă ale GAC-urilor şi
întovărăşirilor: 1952–1961
- planuri de muncă şi rapoarte de activitate: 1952–1963
- ordine, instrucţiuni: 1952–1959, 1963–1965
- state de plată: 1952–1959
- state de funcţii: 1953–1954, 1965
- acte de personal; decizii: 1953–1958, 1965
- situaţii statistice: 1954–1964
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1953–1958
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Secţiei Agricole:
1966–1967

Secţia Comercială 1952–1967


- ordine, decizii, dispoziţii, instrucţiuni: 1952–1965, 1967
- acte de personal; decizii: 1952, 1955
- planuri şi rapoarte de activitate: 1955–1956, 1959–1960
- dări de seamă statistice; situaţii: 1955–1956, 1961, 1963–
1965, 1967
- state de plată: 1955–1956
- procese-verbale de şedinţă: 1956
- procese-verbale de control: 1962

36
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Secţia Valorificare 1952–1966


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1952–1965
- acte de personal; scheme de organizare: 1952–1953, 1957
- planuri de cote obligatorii (carne, lână); dări de seamă,
rapoarte: 1952–1966
- acte privind funcţionarea morilor comunale: 1957–1958
- decizii ale Comitetului Executiv Raional: 1961–1962
Registre:
- registre pentru impunerea cotelor obligatorii: 1961–1965

Secţia Sănătate şi Prevederi Sociale 1951–1968


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1951–1968
- acte de personal; state de funcţii; tabele: 1951–1968
- planuri de muncă; rapoarte de activitate, dări de seamă
statistice: 1952, 1954–1967
- state de plată: 1952–1958
- procese-verbale ale comisiei de expertiză medicală: 1953,
1961, 1964
- regulament de funcţionare: 1954
- planuri de dezvoltare a unităţilor sanitare: 1954–1957
- procese-verbale de inspecţie: 1958, 1962
- monografia unităţilor sanitare: 1958–1959
Registre:
- registru de evidenţă a deciziilor de pensionare: 1953–1957
- registre cu procese-verbale privind stabilirea pensiilor:
1956–1964

Secţia Învăţământ 1951–1968


Dosare:
- dări de seamă statistice: 1951–1957
- planuri de muncă; rapoarte de activitate: 1951–1968
- acte de personal; decizii; state de funcţii: 1952–1968
- schiţe ale şcolilor: 1952–1954
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1952–1955, 1962–1966
- regulament de ordine interioară: f.d.
- state de plată: 1952–1955, 1960
- situaţii statistice: 1952–1968
- planuri şi dări de seamă de şcolarizare: 1953–1968
Registre:
- registre de control şi de inspecţie: 1952–1957, 1961
- registre de evidenţă a cadrelor didactice: 1954–1956, 1962–
1964
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor cu directorii de
şcoli: 1961–1968

Comitetul de Cultură şi Artă 1962–1967


- planuri de muncă şi rapoarte de activitate: 1962–1967
- acte de personal; referate: 1963–1967
- procese-verbale de control: 1964–1966
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1964–1967

37
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- situaţii statistice: 1965–1966

Autorizaţii de funcţionare F.d.


- autorizaţii de funcţionare pentru meseriaşi: f.d.

State de plată 1958–1968


- state de plată ale secţiilor Sfatului Popular Raional şi ale
instituţiilor sanitare, culturale şi de învăţământ de pe teritoriul
raionului Topliţa: 1958–1968

PRIMĂRII ORĂŞENEŞTI

133 PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂILE TUŞNAD Inv. de prel. 1938–1967 7,05


(lb. maghiară, română) (nr. 321,
322)
Primăria Comunei Tuşnad Băi 1938–1950
Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1938–1950
- corespondenţă în probleme administrative (funcţionarea
comisiei interimare, planuri construcţii, reglementări turistice,
situaţia şi inventarul vilelor, lucrări edilitare, readucerea
arhivei din Ungaria, preschimbarea banilor): 1938–1950
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1938–
1950
- documentaţie privind construirea bisericii ortodoxe: 1939–
1940, 1947
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1944–1950
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii
ale primarului: 1945–1950
- corespondenţă în probleme IOVR: 1945–1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole, silvice
şi zootehnice: 1945–1950
- inventarul comunei: 1946–1947
- corespondenţă în probleme de sănătate publică şi asistenţă
socială: 1948–1950
- situaţia meseriaşilor, comercianţilor, joagărelor, morilor:
1948
- state de plată: 1948–1950
- documentaţie privind canalizarea comunei: 1949
- inventare, situaţii, corespondenţă privind naţionalizarea
vilelor: 1948–1949
- buget de venituri şi cheltuieli; plan de buget: 1949–1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei
interimare: 1947–1948

Sfatul Popular al Comunei Tuşnad Băi 1951–1967


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular comunal;

38
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

decizii ale Comitetului Executiv: 1951–1967


- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1967
- autorizaţii de construcţie, devize; lucrări de sistematizare:
1951–1960, 1963–1964, 1967
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1951–
1952, 1955–1956, 1962–1967
- state de plată: 1951–1966
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1952,
1956–1967
- informări, rapoarte statistice: 1952, 1954, 1963, 1965, 1967
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de sănătate
publică şi asistenţă socială: 1953–1963, 1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1954–1967
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1955–1967
- acte privind construirea podului peste Olt: 1956
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956, 1965–1966
- proiect de amenajare a staţiunii balneare: 1961
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1967
- indexuri alfabetice şi numerice: 1951, 1957
- registre agricole: 1951–1963
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular
comunal şi ale Comitetului Executiv; decizii: 1954–1958,
1965, 1967

118 PRIMĂRIA ORAŞULUI BORSEC Inv. de prel. 1925–1963 4,55


(lb. maghiară, română) (nr. 304,
305)
Primăria Comunei Borsec 1925–1950
Dosare:
- acte, corespondenţă privind aplicarea reformelor agrare
(extrase funduare, schiţe, foi de avere, procese-verbale de
expropriere, inventare, decizii): 1925–1950
- acte referitoare la refugiaţii de război, evreii deportaţi,
absenteişti: 1944–1945
- corespondenţă în probleme administrative: 1944–1947
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal şi ale
comitetului provizoriu; decizii ale primarului: 1947–1950
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1947–1950
- corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1947–1950
- evidenţa imobilelor proprietate de stat; procese-verbale de
naţionalizare a unor vile particulare; liste de inventar: 1948–
1950
- situaţii, rapoarte, corespondenţă în probleme agricole, silvice
şi zootehnice: 1949–1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1950
- state de plată: 1950
Registre:
- registru cu deciziile primarului: 1946

39
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de intrare-ieşire: 1946

Sfatul Popular al Comunei Borsec 1951–1963


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular comunal;
decizii ale Comitetului Executiv: 1951–1960
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1952,
1958–1960
- state de plată: 1951–1959
- ordine, dispoziţii, circulare: 1953–1960
- situaţii privind vilele statului şi ale diferitelor instituţii: 1953
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1954–1955
- autorizaţii de construcţie şi demolare, devize, proiecte;
lucrări de sistematizare: 1954–1960
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1954–1960
- corespondenţă în probleme de personal, salarizare şi
pensionare; decizii: 1955, 1960
- acte, corespondenţă în probleme agricole şi silvice: 1955–
1959
- corespondenţă în probleme cultural-sportive şi de
învăţământ: 1955–1960
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1955–1960
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956
- rapoarte, situaţii statistice: 1959–1960
Registre:
- registre agricole: 1951–1963
- registre de intrare-ieşire: 1951–1960
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular
comunal şi ale Comitetului Executiv; decizii: 1955–1960
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1955–1956, 1959
- registre-inventar: 1958

137 PRIMĂRIA ORAŞULUI CRISTURU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1873–) 22,50
(lb. maghiară, română) 325, 844, 1919–196815 (23,00)
986, 987,
Primăria Comunei Cristuru Secuiesc 988, 994) 1919–1950
Dosare:
- foi cadastrale: 1919–1925
- corespondenţă în probleme administrative: 1937–1949
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii
ale primarului: 1941–1942
- acte financiare; corespondenţă: 1940–1947
- situaţii, rapoarte, corespondenţă în probleme agricole: 1940–
1947
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme comerciale şi
de aprovizionare a populaţiei: 1940–1949
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1941–1949
15
Pentru documentele din perioada 1873–1918 ale fondului Primăria Oraşului Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 46–47.
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei Oraşului Cristuru Secuiesc pe bază de proces-verbal.

40
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă în probleme de sănătate publică şi asistenţă


socială: 1941–1944, 1947
- autorizaţii de construcţie, acte de sistematizare: 1942–1943,
1946, 1948
- corespondenţă în probleme IOVR; pagube de război: 1943–
1945
- state de plată: 1945–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1947–1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948
- situaţii statistice, rapoarte: 1948
- acte ale GAC Cristuru Secuiesc şi GAC Filiaş; schiţe de
comasare: 1950
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1919–1943, 1948–1950
- registre de intrare-ieşire: 1923–1924, 1927, 1941–1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale corporaţiei
meseriaşilor: 1919–1925
- indexuri alfabetice: 1941–1947, 1949
- jurnale de casă: 1945–1946, 1948
- registru de evidenţă a populaţiei: 1946–1947
- registre de evidenţă a deciziilor: 1948, 1950
- registru stat de plată: 1948
- borderoul proprietăţilor agricole şi al populaţiei (BAP): 1948

Sfatul Popular al Oraşului Cristuru Secuiesc 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular comunal/
orăşenesc; decizii ale Comitetului Executiv: 1950–1968
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951, 1954, 1956–1960, 1965, 1967–1968
- situaţii, rapoarte, corespondenţă în probleme agricole,
horticole, apicole, piscicole, silvice: 1951, 1957, 1960–1963,
1965–1967
- state de plată: 1951–1968
- corespondenţă în probleme administrative şi organizatorice:
1952, 1960
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii;
state de funcţii: 1953–1956, 1960–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1953, 1955, 1961–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953,
1960–1968
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1955, 1960–1961,
1963–1968
- autorizaţii de construcţie, devize; lucrări de sistematizare:
1956, 1959–1968
- acte privind constituirea CAP; proiecte de comasare: 1956–
1958, 1968
- acte privind clădirile naţionalizate şi exproprieri de bunuri;
liste cu chiaburi: 1958, 1961–1962
- informări, rapoarte statistice: 1960–1968

41
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- evidenţa imobilelor de stat: 1961–1963


- ordine, dispoziţii, circulare: 1961–1966
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1959–1968
- indexuri alfabetice: 1951–1955, 1957, 1959–1960, 1962–
1964, 1966–1968
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1951
- registre de evidenţă a deciziilor Comitetului Executiv: 1964–
1966, 1968
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular:
1964
- registru pentru trecerea hotărârilor Sfatului Popular: 1966

1 PRIMĂRIA ORAŞULUI GHEORGHENI Inv. arh. (nr. (1693–) 73,75


(lb. maghiară, română) 1), inv. de 1919–197517 (79,75)
prel. (nr.
Primăria Oraşului Gheorgheni 119, 850), 1919–1950
Dosare: liste de
- corespondenţă privind probleme de gospodărire a oraşului: existent,
1919–1950 fişe16
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1919–1950
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului orăşenesc; decizii
ale primarului: 1919–1950
- autorizaţii de construcţie, devize, schiţe; lucrări de
sistematizare: 1919–1950
- autorizaţii de funcţionare eliberate pentru meseriaşi şi
comercianţi: 1919–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1919–1950
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1919–
1950
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1923–1950
- state de plată: 1924–1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole, silvice
şi zootehnice: 1924–1950
- corespondenţă în probleme de sănătate publică şi asistenţă
socială: 1925–1950
- acte privind lucrările de amplificare la biserica greco-
catolică, respectiv construirea bisericii ortodoxe şi a sinagogii:
1926–1927
- acte privind regularizarea râului Belchia (Békény): 1927
- situaţii statistice, rapoarte privind mişcarea populaţiei: 1927–
1930
- acte procesuale privind aplicarea reformei agrare; exproprieri
de pământ: 1929–1936
- acte, corespondenţă privind susţinerea turismului şi
dezvoltarea staţiunii Lacu Roşu: 1932–1950

16
Fondul este parţial inventariat şi implicit parţial dat la cercetare.
17
Pentru documentele din perioada 1693–1918 ale fondului Primăria Oraşului Gheorgheni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 47–48. Registrele
agricole din perioada 1948–1963 (parţial) au fost predate Primăriei Oraşului Gheorgheni pe bază de proces-verbal.

42
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte privind construirea capelei romano-catolice de la Lacu


Roşu: 1933
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1919–1949
- indexuri alfabetice: 1919–1950
- registre-inventar: 1919–1934, 1940
- registre de evidenţă a contractelor încheiate între patron şi
ucenic: 1919–1934, 1941, 1949–1950
- registre de evidenţă a meseriaşilor şi comercianţilor: 1919–
1945
- registre de cetăţenie: 1925
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
orăşenesc (delegaţie permanentă, comisie interimară): 1925–
1938, 1941–1943

Sfatul Popular al Oraşului Gheorgheni 1950–1975


Secţia Secretariat–Administrativ
Dosare:
- corespondenţă privind probleme de gospodărire a oraşului:
1951–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular şi ale
Comitetului Executiv; decizii: 1951–1967
- autorizaţii de construcţie, devize, schiţe: 1951–1965
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1952–1958
- bugete de venituri şi cheltuieli; acte financiare: 1952–1968
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1952–
1968
- rapoarte, informări, dări de seamă: 1952–1962
- corespondenţă în probleme agricole, silvice şi zootehnice:
1953–1965
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1955–
1966
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956, 1963–1966
- acte ale întovărăşirii „Kossuth Lajos”: 1958
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1967
- indexuri alfabetice şi numerice: 1950, 1952–1955, 1957–
1967
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
orăşenesc: 1950–1958
- registru agricol: 1961

Comitetul Executiv
- procese-verbale de şedinţă; decizii: 1953–1967

Secţia Gospodărire Comunală


Dosare:
- proiecte, devize, planuri de cheltuieli: 1951–1967
- cereri şi repartizări de locuinţe: 1953–1967

43
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- bugete de venituri şi cheltuieli: 1954–1967


- acte privind vânzări de imobile: 1954–1967
- autorizaţii de construire şi demolare; lucrări de sistematizare:
1954–1967
- acte privind construirea Cinematografului şi a Căminului
cultural: 1954
- situaţii statistice: 1964–1967
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1950

Secţia Spaţiu Locativ


- fişe imobile: 1950–1958
- evidenţa repartizărilor de locuinţe: 1950–1954
- cereri, contracte de închiriere: 1954–1962
- acte privitoare la exproprieri: 1953–1961

Comisia de Împăciuire
- acte privind rezolvarea cazurilor de împăciuire: 1961–1965

Secţia Agricolă
Dosare:
- fişe personale ale proprietarilor: 1953–1961
- planuri de lucru: 1961
- procese-verbale: 1961
Registre:
- registru privind recensământul animalelor: 1952
- registre agricole: 1964–1975

Serviciul Financiar
Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; devize:
1950–1953
- liste de inventar; procese-verbale de casare: 1950
- acte justificative contabile: 1951
- decizii, procese-verbale: 1951
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1954
- state de funcţii: 1965–1966
Registre:
- registre rol: 1963–1966

State de plată
- state de plată: 1951–1967

59 PRIMĂRIA ORAŞULUI MIERCUREA CIUC Inv. de prel. (1859–) 21,70


(lb. maghiară, română) (nr. 239, 1919–196818 (22,00)
240)
Primăria Oraşului Miercurea Ciuc 1919–1950
Dosare:
- autorizaţii de funcţionare eliberate meseriaşilor şi
comercianţilor: 1919–1947

18
Pentru documentele din perioada 1859–1918 ale fondului Primăria Oraşului Miercurea Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 48–49.
Registrele agricole pentru localităţile Miercurea Ciuc, Topliţa Ciuc, Jigodin, Şumuleu Ciuc şi Cioboteni din perioada 1951–1963 şi un dosar cu acte
din anul 1953, privitoare la exproprieri de terenuri au fost predate Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc pe bază de proces-verbal.

44
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- autorizaţii de construcţie, proiecte, schiţe şi planuri: 1928–


1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1928–1950
- situaţie cu pagubele suferite de orăşeni: 1940
- state de plată: 1940–1948
- situaţii, corespondenţă privind evidenţa şi mişcarea
populaţiei: 1941–1944
- corespondenţă în probleme agricole şi zootehnice: 1941
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1941
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1941–1950
- schiţe, corespondenţă privind construirea hotelului orăşenesc
(ulterior Hotel Harghita): 1942–1943
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială; pensii: 1942–1944
- acte privind electrificarea oraşului: 1942–1944
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului orăşenesc şi ale
comisiei interimare; decizii: 1943–1945, 1948–1950
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1943–1944
- acte privind administrarea bunurilor evreilor: 1944
- acte privind naţionalizarea întreprinderilor: 1948–1949
- acte privind construirea căminului cultural şi a băii populare
din Jigodin: 1949
- dosare personale: 1950
Registre:
- registre de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1919–
1949
- registre de evidenţă a personalului primăriei: 1919, 1922,
1925–1929, 1933–1935, 1944–1949
- registre de evidenţă a autorizaţiilor eliberate pentru meseriaşi
şi comercianţi: 1920–1944
- registru de cetăţenie: 1924–1946
- registre pentru trecerea declaraţiilor de schimbare a religiei:
1929–1948
- registre de intrare-ieşire: 1941, 1944, 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1942, 1944, 1946, 1949
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
orăşenesc şi ale comisiei interimare: 1942, 1947–1950

Sfatul Popular al Oraşului Miercurea Ciuc 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular orăşenesc;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal, şi salarizare; decizii:
1951–1960, 1965, 1968
- acte privind alimentarea cu apă a oraşului; schiţe: 1951
- autorizaţii de construcţie, reparaţie şi demolare; proiecte şi
devize; acte ale unor lucrări de sistematizare: 1951–1968
- procese-verbale de inventariere (sfat popular, şcoli,
grădiniţe): 1951–1952, 1954–1955, 1959–1960
- state de plată: 1951–1968

45
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- informări, rapoarte statistice: 1952, 1956–1958


- acte privind exproprieri, donări şi schimburi de terenuri:
1953–1956, 1959–1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956, 1965–1966
- documentaţie tehnică şi corespondenţă privind construirea
Casei de cultură din Miercurea Ciuc: 1956–1957, 1959, 1961,
1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1957–1968
- proiect şi instrucţiuni privind amenajarea parcului: 1958,
1965
- proiect privind lucrările de reparaţie la Casa de cultură din
Topliţa Ciuc: 1959
- proiect privind acoperirea pârâului Şumuleu: 1961
- acte privind lucrările de reparaţie la Casa de cultură din
Şumuleu Ciuc: 1961–1963
- corespondenţă, situaţii, rapoarte privind organizarea
alegerilor: 1963, 1965
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1963
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale Sfatului Popular
orăşenesc şi ale Comitetului Executiv; decizii: 1952, 1957–
1959, 1964–1965
- registre de evidenţă a deciziilor Comitetului Executiv: 1959,
1962–1967
- repertorii alfabetice ale locuitorilor din Miercurea Ciuc,
Jigodin, Şumuleu, Cioboteni, Ciba: 1963

54 PRIMĂRIA ORAŞULUI ODORHEIU SECUIESC Inv. de prel. (1884–) 13,10


(lb. maghiară, română) (nr. 232), 1919–196819 (13,60)
fişe
Primăria Oraşului Odorheiu Secuiesc 1919–1950
Dosare:
- buget de venituri şi cheltuieli; plan de buget: 1942, 1945–
1948
- decizii, hotărâri ale comisiei interimare: 1949–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1949–1950
- autorizaţii de construcţie; proiecte: 1949
Registre:
- registre de evidenţă a cărţilor de muncă: 1919–1926, 1937–
1939, 1941–1942, 1945
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
orăşenesc şi ale comisiei interimare: 1922–1923, 1926–1929,
1941, 1943, 1947–1948, 1950
- registre de intrare-ieşire: 1932, 1934–1935, 1937–1939,
1941–1943, 1945–1950
- registre de evidenţă a meseriaşilor: 1933, 1940–1945
- registru de evidenţă a cărţilor de meşteri: 1937–1941, 1948
- registru de evidenţă a calfelor: 1939–1945, 1948

19
Pentru documentele din perioada 1884–1918 ale fondului Primăria Oraşului Odorheiu Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 49.
Registrele agricole pentru localităţile Odorheiu Secuiesc, Beclean Odorhei, Cădişeni, Sâmbăteni din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei
Municipiului Odorheiu Secuiesc pe bază de proces-verbal.

46
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de evidenţă a comercianţilor: 1940–1945


- indexuri alfabetice: 1941–1946, 1948, 1950
- indexul brevetelor de meserie: 1946–1949
- registru agricol: 1949
- registru de cetăţenie: 1950

Sfatul Popular al Oraşului Odorheiu Secuiesc 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular orăşenesc;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951, 1961
- state de plată: 1951, 1953–1967
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1956–
1958
- evidenţa membrilor GAC şi a întovărăşirilor agricole; acte de
comasare a întovărăşirilor agricole „Partizanul Roşu” şi
„Rákóczi”: 1957–1958
- ordine, dispoziţii, circulare: 1958–1967
- autorizaţii de construcţie, devize; lucrări de sistematizare:
1960–1966
- rapoarte, situaţii statistice: 1960–1966
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agrare: 1961
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1961
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1961–1962
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1963
- dări de seamă privind activitatea CAP-lui: 1961–1962
- acte privind predări de terenuri către stat: 1962
- planuri de producţie şi bugete ale GAC Beclean, Sâmbăteni,
Cădişeni: 1962
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1962–1963
Registre:
- registru rol: 1951

88 PRIMĂRIA ORAŞULUI TOPLIŢA Inv. arh. (nr. (1893–) 12,10


(lb. română, maghiară) 265, 266, 1924–197020 (12,15)
267)
Primăria Comunei Topliţa 1924–1950
Dosare:
- acte, corespondenţă privind aplicarea reformei agrare: 1924–
1930
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1930
- corespondenţă în probleme silvice: 1934
- acte, corespondenţă privind construirea şcolilor comunale:
1935–1939
- decizii ale primarului şi ale comisiei interimare: 1940, 1946–

20
Pentru documentele din perioada 1893–1902 ale fondului Primăria Oraşului Topliţa vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 49. Din perioada
1903–1923 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din perioada 1951–1963 şi cinci dosare cu acte privitoare la aplicarea reformei agrare din
anul 1945, proprietari care au părăsit ţara, schimburi de terenuri şi evidenţa chiaburilor, au fost predate Primăriei Oraşului Topliţa Română pe bază de
proces-verbal.

47
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1948
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1945
- state de plată: 1945–1948
- ordine, dispoziţii, circulare: 1947
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1947,
1949
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal şi ale comisiei interimare: 1932–1938, 1947
- registre de intrare-ieşire: 1945, 1947–1950
- registru cu recensământul populaţiei: 1948
- registre agricole: 1948–1951

Sfatul Popular al Oraşului Topliţa 1950–1968


Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1952–1967
- evidenţa chiaburilor: 1952
- state de plată: 1953–1955, 1957–1967
- acte privind naţionalizări şi exproprieri de terenuri: 1953–
1956
- ordine, dispoziţii, circulare: 1955–1956, 1959–1968
- acte, corespondenţă în probleme agrare şi silvice: 1955,
1963–1964
- autorizaţii de construcţie şi demolare, devize, schiţe; lucrări
de sistematizare: 1955–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular orăşenesc;
decizii ale comitetului executiv: 1956–1967
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1958,
1961–1968
- rapoarte, situaţii statistice: 1960, 1962–1967
- evidenţa imobilelor de stat: 1964, 1966–1967
- acte justificative contabile: 1967
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal/ orăşenesc şi ale comitetului executiv; decizii: 1950–
1952, 1956, 1964, 1966–1967
- registre de intrare-ieşire: 1950–1967
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1952, 1954–1955,
1960
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1956–
1957
- registre agricole: 1964–1968
- jurnal de casă: 1966

Consiliul Popular al Oraşului Topliţa 1969–1970


Dosare:
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1969
- ordine, dispoziţii, circulare: 1969–1970
Registre:
- registre agricole: 1969–1970

48
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

139 PRIMĂRIA ORAŞULUI VLĂHIŢA Inv. de prel. 1936–1970 7,75


(lb. maghiară, română) (nr. 327,
329), inv.
Primăria Comunei Vlăhiţa arh. (nr. 328) 1936–1950
Dosare:
- acte de proprietate (foi de avere, acte de donaţie, procese-
verbale, schiţe): 1936–1946
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1946–
1947
- corespondenţă în probleme administrative şi organizatorice:
1947–1950
- corespondenţă în probleme IOVR: 1947–1948
- autorizaţii de construcţie; lucrări de sistematizare: 1947
- ordine, dispoziţii, circulare: 1947–1950
- corespondenţă în probleme agricole şi silvice; instrucţiuni:
1947–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1947–1950
- procese-verbale ale comisiei interimare: 1947–1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1947–1950
- acte, corespondenţă privind naţionalizarea întreprinderilor şi
morilor: 1948
- state de plată: 1948–1950
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1949–
1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950
- indexuri alfabetice: 1949–1950
- jurnal de casă: 1949–1950

Sfatul Popular al Oraşului Vlăhiţa 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1953, 1955, 1959, 1961–
1962, 1964–1967
- corespondenţă în probleme şcolare şi cultural-sportive: 1951,
1957–1967
- state de plată: 1951–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952, 1954–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1953,
1956, 1961, 1963–1966
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1953, 1961, 1963–1967
- autorizaţii de construcţie şi demolare; lucrări de
sistematizare: 1957–1958, 1961–1967
- informări, rapoarte, situaţii statistice: 1960–1961, 1963–1968
- situaţii, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1960
- evidenţa imobilelor de stat; acte privind exproprieri de
imobile: 1961, 1965, 1967
- acte, corespondenţă în probleme agricole şi silvice: 1961,
1963–1967
- corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1961–1963,
1966

49
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1964,


1966
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965–1966
Registre:
- jurnal de casă: 1951
- registre de intrare-ieşire: 1951–1967
- registre agricole: 1951–1952, 1956–1970
- indexuri alfabetice: 1952–1953
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1961–1965
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1961–
1963, 1965
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1963

PRIMĂRII COMUNALE

507 PRIMĂRIA COMUNEI ALDEA Inv. de prel. 1940–195021 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 726)

Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1940, 1949
- state de plată: 1948–1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
Registre:
- registru rol: 1945–1948

373 PRIMĂRIA COMUNEI ARMĂŞENI Inv. de prel. 1945–196822 7,95


(lb. maghiară, română) (559, 560)

Primăria Comunei Armăşeni 1945–1950


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare; corespondenţă în probleme
administrative: 1945–1950
- liste de cetăţenie: 1945
- bugete de venituri şi cheltuieli, planuri de buget;
corespondenţă: 1945–1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1945, 1949–1950
- liste de inventar: 1946
- acte şi corespondenţă privind probleme tutelare şi de
succesiune: 1947, 1949–1950
- procese-verbale şi decizii ale comisiei comunale interimare:
1948–1949
- recensământul firmelor particulare: 1948
- situaţii, corespondenţă în probleme agricole: 1948–1950
- state de plată: 1950

21
Un registru agricol din anul 1948 a fost predat Primăriei com. Mărtiniş pe bază de proces-verbal.
22
Registrele agricole din perioada 1947–1963 au fost predate Primăriei com. Ciucsângeorgiu pe bază de proces-verbal.

50
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1947, 1949
- indexuri alfabetice şi numerice: 1945, 1947–1948
- registre de inspecţie: 1945–1950
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1947–1948
- borderoul proprietăţilor agricole şi al populaţiei (BAP): 1948
- registre de impunere şi predare pentru cotele obligatorii
(cereale, lână, carne): 1950

Sfatul Popular al Comunei Armăşeni 1951–1968


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare; corespondenţă în probleme
administrative: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1968
- acte şi corespondenţă privind probleme tutelare şi de
succesiune: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951,
1953–1968
- liste de inventar; corespondenţă: 1952–1968
- acte privind preluarea terenurilor agricole ale parohiei
romano-catolice: 1953
- autorizaţii de construcţie: 1953–1955, 1958–1968
- corespondenţă privind foştii chiaburi: 1954–1959
- acte privind organizarea alegerilor: 1956–1967
- situaţii, corespondenţă în probleme agricole: 1956–1963,
1968
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1957–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget;
corespondenţă: 1960–1968
- schiţele căminului cultural: 1964

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice şi numerice: 1951, 1957, 1961–1962
- registre de inspecţie: 1951–1965
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951–1955,
1959, 1967–1968
- registre de impunere şi predare pentru cotele obligatorii
(cereale, lână, carne): 1952–1968
- registru de evidenţă a cailor, căruţelor şi harnaşamentului:
1954–1961

51
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

396 PRIMĂRIA COMUNEI ATIA Inv. de prel. (1899–) 6,73


(lb. maghiară, română) (nr. 597, 1920–196823 (6,75)
598)
Primăria Comunei Atia 1920–1950
Dosare:
- situaţii, rapoarte, corespondenţă privind pagubele şi
victimele de război: 1946
- procese-verbale ale comisiei interimare comunale: 1948,
1950
- liste de inventar; corespondenţă: 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950
- state de plată: 1950

Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1920–1925
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- registre de evidenţă a populaţiei: 1945–1946
- indexuri alfabetice şi numerice: 1948, 1950
- registru de inspecţii: 1948–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv: 1949–1950
- registre de impunere şi predare pentru cotele obligatorii:
1950

Sfatul Popular al Comunei Atia 1951–1968


Dosare:
- liste de inventar; corespondenţă: 1951, 1953, 1960, 1962–
1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1952–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953, 1955,
1961–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1955–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1955–1963
- autorizaţii de construcţie; corespondenţă: 1961–1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice şi numerice: 1951–1952, 1954–1957,
1959–1960, 1962–1964
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv: 1952–1955, 1959–1967
- registre de impunere şi predare pentru cotele obligatorii:
1952, 1955, 1957–1958, 1960, 1966–1968
- registru de evidenţă a gospodăriilor agricole: 1956–1968
- registre de evidenţă a deciziilor: 1960–1963, 1967
23
Pentru documentele din perioada 1899–1910 ale fondului Primăria comunei Atia vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 49. Registrele agricole din
perioada 1948–1970 au fost predate Primăriei com. Atia pe bază de proces-verbal.

52
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

173 PRIMĂRIA COMUNEI ATID Inv. arh. (nr. 1941–1971 2,45


(lb. maghiară, română) 367), inv. de
prel. (nr.
Primăria Comunei Atid 368) 1941–1950
Dosare:
- certificate sanitar-veterinare, adeverinţe: 1944–1946
- situaţia terenurilor din hotarul comunei în urma aplicării
reformei agrare; procese-verbale, instrucţiuni, tabel nominal:
1944–1946
- procese-verbale, corespondenţă în probleme CASBI: 1944–
1946
- procese-verbale de inspecţie: 1946–1947
- corespondenţă, situaţii privind probleme IOVR: 1946–1950
- procese-verbale de inventariere: 1949–1950
- situaţie cu firmele naţionalizate din comună: 1949–1950
Registre:
- registru cu însemnările medicului circumscripţiei sanitare
Atid: 1941–1949
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1948–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu comunal; decizii: 1949–1950
- registru de intrare-ieşire: 1950

Sfatul Popular al Comunei Atid 1951–1971


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951, 1953–1968
- state de plată: 1959, 1962–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1959, 1961, 1963–1968
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1959–1965,
1968
- autorizaţii de construcţie: 1961–1968
- situaţii privind recensământul agricol: 1961
- dări de seamă statistice: 1962–1968
- corespondenţă în probleme de personal: 1963, 1965
- situaţii privind recensământul populaţiei: 1965
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1967–1969
Registre:
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1954
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968

485 PRIMĂRIA COMUNEI AVRĂMEŞTI Inv. arh. (nr. 1950–197124 5,30


(lb. maghiară, română) 715, 716)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1950–1968
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1951–1968
- ordine, decizii, instrucţiuni: 1954–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;

24
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Avrămeşti pe bază de proces-verbal.

53
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

decizii ale comitetului executiv: 1955–1968


- autorizaţii de construcţie: 1956–1968
- state de plată: 1957–1958, 1964–1968
- corespondenţă în probleme agricole şi silvice; situaţii privind
recensământul agricol: 1957–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli, planuri de buget: 1959–1968
- lista alfabetică a gospodăriilor: 1964–1970
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1964–1967

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1951, 1953–1968
- indexuri alfabetice: 1956–1966
- registre rol: 1961–1968
- registre agricole: 1964–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1966–1971
- registru cu hotărâri ale sfatului popular: 1968–1971

372 PRIMĂRIA COMUNEI BANCU Inv. de prel. (1917–) 1,14


(lb. maghiară, română) (nr. 558) 1924–195025 (1,15)

Dosare:
- autorizaţii de construcţie: 1939
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1945–1947, 1950
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1945, 1950
- acte privind exproprieri de terenuri: 1946
- hotărâri, decizii ale comisiei interimare: 1947
- corespondenţă privind probleme IOVR: 1947
- state de plată: 1948–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1948–1950
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950
- corespondenţă în probleme şcolare: 1950
- situaţie cu membrii GAC: 1950
- evidenţa gospodăriilor: f.d.

Registre:
- registru de cetăţenie: 1924
- registre-inventar: 1945–1950
- registru privind recensământul populaţiei: 1945
- registre de intrare-ieşire: 1945–1949
- indexuri alfabetice şi numerice: 1946–1948
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal: 1947
- registre de impunere a proprietăţilor agricole: 1947–1948
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1948
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului provizoriu: 1949

25
Pentru documentele din anul 1917 ale fondului Primăria comunei Bancu vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50. Registrele agricole din
perioada 1947–1950 au fost predate Primăriei com. Ciucsângeorgiu pe bază de proces-verbal.

54
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

508 PRIMĂRIA COMUNEI BĂDENI Inv. de prel. 1941–1950 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 727)

Dosare:
- state de plată: 1946, 1948–1950
- procese-verbale ale şedinţelor comitetului executiv: 1947–
1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului
executiv: 1941–1950

224 PRIMĂRIA COMUNEI BÂRZAVA Inv. de prel. 1929–1950 0,20


(lb. maghiară, română) (nr. 426)

Dosare:
- state de plată (primărie; şcoală elementară): 1949–1950
- plan de buget: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă şi decizii ale
primarului: 1929–1948
- registru de venituri: 1949

427 PRIMĂRIA COMUNEI BENŢID Inv. arh. (nr. 1941–1951 0,15


(lb. maghiară, română) 650)

Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului comunal: 1941–
1949
- state de plată: 1948–1949
Registre:
- registre agricole: 1948–1951

425 PRIMĂRIA COMUNEI BETEŞTI Inv. arh. (nr. 1932–1950 0,30


(lb. maghiară, română) 648)

Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului comunal: 1932–
1946
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1949–1950
- state de plată: 1949–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950

174 PRIMĂRIA COMUNEI BILBOR Inv. arh. (nr. 1945–196826 5,00


(lb. română, maghiară) 369, 370)

Primăria Comunei Bilbor 1945–1950


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii:

26
Registrele agricole din perioada 1951–1970 au fost predate Primăriei com. Bilbor pe bază de proces-verbal.

55
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1945–1947
- ordine, decizii, corespondenţă în probleme de personal:
1946–1950
- situaţii, rapoarte, corespondenţă în probleme şcolare şi de
cultură: 1946–1947
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1947–1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- registre de inspecţii: 1946–1948, 1950
- registru agricol: 1947–1951
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1947
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu; decizii: 1947–1950
- registru de evidenţă a populaţiei: 1950
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Bilbor 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- planuri de muncă; dări de seamă statistice; informări: 1951–
1968
- corespondenţă, decizii în probleme de personal: 1951–1959,
1962–1968
- corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1951–1954,
1957, 1960, 1963–1966
- state de plată: 1959, 1961–1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1961, 1963,
1965, 1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv; decizii: 1951–1956, 1964–1968
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal: 1952–1953, 1964–1967

235 PRIMĂRIA COMUNEI BISERICANI Inv. de prel. 1932–196827 5,05


(lb. maghiară, română) (nr. 440,
441)
Primăria Comunei Bisericani 1932–1950
Dosare:
- decizii şi corespondenţă în probleme de personal: 1949
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal Bisericani: 1932–1933
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal Morăreni: 1933–1934
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1946–1948, 1950

27
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Lupeni pe bază de proces-verbal.

56
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de evidenţă a deciziilor: 1946–1948


- registre agricole pentru localităţile Bisericani, Morăreni,
Bulgăreni: 1948–1950

Sfatul Popular al Comunei Bisericani 1951–1968


Dosare:
- corespondenţă, decizii în probleme de personal şi salarizare:
1951–1952
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului executiv comunal;
decizii: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951, 1958–1961
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1951–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1956, 1958–
1967
- monografia satului Bisericani: 1957
- corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1957–1958,
1962–1967
- acte de constituire GAC: 1958
- evidenţa foştilor chiaburi; acte privind imobile naţionalizate:
1960–1961
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1963, 1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965–1966
- dări de seamă statistice; informări: 1966–1967

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1958–1968
- indexuri alfabetice: 1951–1953, 1955–1956, 1958–1961,
1964–1968
- registre agricole pentru localităţile Bisericani, Morăreni,
Bulgăreni: 1951–1955
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv comunal: 1951, 1964–1968
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1953–
1968

482 PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDEŞTI Inv. de prel. 1946–1958 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 713)

Dosare:
- state de plată: 1946, 1948–1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
- ordine, instrucţiuni: 1950
- autorizaţii de construcţie: 1950–1958

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948
- index alfabetic: 1948
- registru agricol: 1948–1951

57
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

308 PRIMĂRIA COMUNEI CASINU NOU Inv. arh. (nr. 1935–1968 0,90
(lb. maghiară, română) 507, 763)

Primăria Comunei Casinu Nou 1935–1950


Dosare:
- state de plată şi acte justificative contabile: 1944–1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Casinu Nou 1950–1968


Dosare:
- state de plată: 1950–1968
- rapoarte, situaţii statistice, corespondenţă în probleme
agricole: 1956, 1966–1968
- procese-verbale privind delimitarea hotarului comunei; hărţi:
1958–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1960–1968
- autorizaţii de construcţie: 1960–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1961–1968
- corespondenţă în probleme succesorale: 1966–1968
- liste de alegători: 1966–1967
- planuri de buget; procese-verbale de inventariere a bunurilor
comunale: 1967–1968
- situaţie privind recensământul animalelor: 1967–1968
- acte privind desfiinţarea comunei Casinu Nou şi trecerea
localităţii în componenţa comunei Plăieşii de Jos: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1955–1958, 1968
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului
executiv: 1964–1968

431 PRIMĂRIA COMUNEI CĂDACIU Inv. arh. (nr. 1947–1950 0,30


(lb. maghiară, română) 655)

Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1947–1949
- state de plată: 1947–1950
Registre:
- registre agricole: 1948–1950
- registru de intrare-ieşire: 1949

511 PRIMĂRIA COMUNEI CĂLUGĂRENI Inv. de prel. 1940–1950 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 730)

Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1940–1941, 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
- state de plată: 1948, 1950
Registre:
- registru rol financiar: 1945–1948

58
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

209 PRIMĂRIA COMUNEI CĂPÂLNIŢA Inv. de prel. 1931–1970 8,90


(lb. maghiară, română) (nr. 407–
409)
Primăria Comunei Căpâlniţa 1931–1950
Dosare:
- state de plată: 1935–1936, 1939–1940, 1945–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; inventarul comunei: 1935–
1936, 1945–1950
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1936–1950
- rapoarte, situaţii, corespondenţă privind recensământul
populaţiei: 1945, 1948, 1950
- autorizaţii de construcţie: 1947–1948, 1950
- corespondenţă în probleme agricole: 1947–1950
- acte privind organizarea alegerilor: 1948
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1948–
1949
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1948–1950
Registre:
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1931–1940, 1945
- jurnale de venituri şi cheltuieli: 1935–1940, 1946–1947
- registre de intrare-ieşire: 1941–1942, 1945–1950
- index alfabetic: 1950

Sfatul Popular al Comunei Căpâlniţa 1950–1970


Dosare:
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1950, 1958, 1960–1963, 1966–1969
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1953,
1960–1966, 1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv comunal: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1968
- state de plată: 1951, 1953–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1952–1953,
1958, 1961, 1963, 1965–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957–1969
- instrucţiuni, rapoarte, corespondenţă în probleme agricole şi
silvice: 1951–1968
- proiect privind repararea clădirii şcolii generale nr. 2: 1967
- proiect privind amenajarea spaţiului verde la Băile
Homorod: 1967
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1958–1959, 1961–
1968
- indexuri alfabetice: 1951, 1959–1967
- registre agricole: 1951–1970

59
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

184 PRIMĂRIA COMUNEI CÂRŢA Inv. arh. (nr. (1910–) 3,43


(lb. maghiară, română) 379), inv. de 1919–197028 (3,45)
prel. (nr.
Primăria Comunei Cârţa 380, 381) 1919–1950
Dosare:
- autorizaţii de construcţie: 1922
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1945,
1950
- declaraţii privind pagube de război; situaţie cu bunuri
inamice (CASBI): 1945–1946
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1946–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; inventarul bunurilor
comunale: 1946–1950
- liste de alegători: 1947–1950
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare: 1947–
1949
- acte ale GAC Cârţa (situaţia membrilor, inventare, acte
privind comasări de teren): 1950
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
hotărâri: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1919–1926
- evidenţe privind recensământul animalelor, harnaşamentelor
şi vehiculelor de tracţiune: 1936–1940
- registre de intrare-ieşire: 1945, 1949
- indexuri alfabetice: 1945–1946
- situaţii privind recensământul populaţiei: 1948

Sfatul Popular al Comunei Cârţa 1951–1970


- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1956–1957
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1952, 1956–1961,
1966–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952,
1961–1964, 1966–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
hotărâri; informări: 1951, 1953, 1955–1961, 1963–1970
- acte privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor: 1956–
1958, 1961, 1967
- studii, schiţe, avize privind sistematizarea comunei: 1960

433 PRIMĂRIA COMUNEI CEHEŢEL Inv. de prel. 1932–1950 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 657)

Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat; extrase de carte
funciară; schiţe ale comunei: 1932–1940
- state de plată: 1945–1948
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1946–1949
28
Pentru documentele din perioada 1910–1918 ale fondului Primăria comunei Cârţa vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50. Registrele agricole
din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Cârţa pe bază de proces-verbal.

60
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte şi corespondenţă în probleme succesorale: 1948


Registre:
- registru agricol: 1948–1950

18 PRIMĂRIA COMUNEI CETĂŢUIA Inv. arh. (nr. (1801–) 1,75


(lb. maghiară, română) 207) 1919–195029 (2,00)

Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1936–1940, 1945, 1947–1950
- planuri de buget: 1941, 1943, 1949
- autorizaţii de construcţie: 1946
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1948
- state de plată; acte justificative contabile: 1949–1950
Registre:
- registru de evidenţă a plângerilor şi petiţiilor: 1919–1941
- registre cadastrale: 1926
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1926–1949
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- registru agricol: 1949

436 PRIMĂRIA COMUNEI CHEDEA MARE Inv. de prel. 1945–1951 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 661)

Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1946, 1949
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1949
- registru agricol: 1950–1951

435 PRIMĂRIA COMUNEI CHEDEA MICĂ Inv. arh. (nr. 1949–1951 0,15
(lb. maghiară, română) 660)

Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1949
- state de plată: 1949–1950
- procese-verbale ale şedinţelor comitetului provizoriu: 1950
Registre:
- registru agricol: 1949–1951
- registru de intrare-ieşire: 1950

509 PRIMĂRIA COMUNEI CHINUŞU Inv. de prel. 1940–195030 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 728)

Dosare:
- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1940, 1948
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
- state de plată: 1948, 1950
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului executiv comunal;
decizii: 1948–1950

29
Pentru documentele din perioada 1801–1918 ale fondului Primăria comunei Cetăţuia vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50.
30
Un registru agricol din anul 1948 a fost predat Primăriei com. Mărtiniş pe bază de proces-verbal.

61
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registru rol financiar: 1948–1949

389 PRIMĂRIA COMUNEI CICEU Inv. de prel. (1905–) 0,98


(lb. maghiară, română) (nr. 587) 1919–195031 (1,00)

Dosare:
- inventarul comunei: 1942
- ordine, dispoziţii, circulare: 1945–1950
- plan de sistematizare a staţiunii Băile Harghita;
corespondenţă: 1945, 1948
- autorizaţii de construcţie: 1945–1946, 1949
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1945
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1946
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1946
- decizii ale primarului: 1946
- state de plată: 1948–1949
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1946, 1949
- evidenţa gospodăriilor: 1946
- situaţii privind evidenţa populaţiei: 1946
- planuri de muncă; rapoarte: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de arendare prin licitaţie a unor
terenuri: 1919–1946
- registru de intrare-ieşire: 1941–1949
- registre agricole: 1943, 1947
- registru de evidenţă a populaţiei: 1948
- registru electoral: 1950
- registru pentru impunerea cotelor obligatorii (lână): 1950

203 PRIMĂRIA COMUNEI CIOBOTENI Inv. arh. (nr. 1946–1948 0,05


(lb. maghiară, română) 401)

Dosare:
- decizii ale primarului: 1947
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare: 1948
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1946

32 PRIMĂRIA COMUNEI CIUCSÂNGEORGIU Inv. de prel. (1784–) 15,37


(lb. maghiară, română) (nr. 221, 1920–196832 (15,52)
222)
Primăria Comunei Ciucsângeorgiu 1920–1950
Dosare:
- acte privind aplicarea reformei agrare; exproprieri de
pământ: 1923–1935, 1947
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1936, 1941, 1943–1948, 1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1940, 1947–1948, 1950

31
Pentru documentele din perioada 1905–1918 ale fondului Primăria comunei Ciceu vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50.
32
Pentru documentele din perioada 1784–1918 ale fondului Primăria comunei Ciucsângeorgiu vezi: Ibidem p. 50. Registrele agricole din perioada
1944–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Ciucsângeorgiu pe bază de proces-verbal.

62
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1940


- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1940, 1947–1948
- acte privind acordarea unor ajutoare sociale; pensii IOVR:
1941, 1943–1944, 1946–1947
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1943, 1945,
1948–1950
- state de plată: 1945–1950
- corespondenţă, situaţii privind recensământul populaţiei:
1946, 1948–1949
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1947–1949
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de învăţământ:
1947–1948
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1948
Registre:
- registre de evidenţă a populaţiei: 1920–1944, 1948, 1950
- registru de evidenţă a construcţiilor: 1924
- registre de intrare-ieşire: 1940, 1945, 1947, 1949–1950
- indexuri alfabetice: 1940, 1948–1949
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1941–1949

Sfatul Popular al Comunei Ciucsângeorgiu 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951–1953, 1958–1968
- situaţii privind imobilele intrate în proprietatea statului:
1951–1952, 1957, 1959, 1964, 1966–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1951–1952,
1958–1968
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1951–
1952, 1955, 1958–1959, 1964, 1966–1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1951, 1955, 1964–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1952–1953, 1956–1958, 1963, 1965, 1967–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1952–1959, 1963–1968
- evidenţa membrilor întovărăşirii agricole: 1954
- deviz şi schiţe privind reparaţii capitale la clădirea sfatului
popular comunal: 1955
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1955–1968
- monografia comunei (conţine şi fotografii): 1957
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1959–
1964, 1967
- devize şi schiţe privind construirea băii populare şi a
căminului cultural: 1959, 1962, 1966

63
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- evidenţa membrilor CAP: 1965


Registre:
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lapte, lână, carne):
1950–1952, 1954, 1956–1963, 1966–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951–1952,
1956–1960, 1963–1968
- registre de evidenţă a populaţiei: 1951–1953
- indexuri alfabetice: 1951–1955, 1961, 1964
- registru agricol: 1951–1952
- registre de intrare-ieşire: 1952–1968
- registru de evidenţă a cailor, căruţelor şi harnaşamentelor:
1956

165 PRIMĂRIA COMUNEI CIUMANI Inv. de prel. 1934–196833 11,55


(lb. maghiară, română) (nr. 357,
358)
Primăria Comunei Ciumani 1934–1950
Dosare:
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1934–
1939
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1937
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1939
- corespondenţă în probleme de IOVR: 1940–1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1941–1942, 1946–1950
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1943, 1948–
1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1945, 1948–1950
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale; acte de stare
civilă: 1940, 1945–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1945–1950
- state de plată: 1949–1950
- procese-verbale ale comisiei interimare: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1940–1946
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1946, 1948–1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei
interimare: 1947–1950
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Ciumani 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1951–
1968

33
Registrele agricole din perioada 1951–1970 au fost predate Primăriei com. Ciumani pe bază de proces-verbal.

64
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1951–


1954, 1959–1968
- rapoarte statistice: 1951–1953, 1962–1968
- state de plată: 1951–1953, 1955–1968
- situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă socială: 1951–
1954, 1959, 1963–1968
- autorizaţii de construcţie; schiţe: 1952–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953,
1955–1968
- evidenţa intravilanelor; schiţă: 1957, 1960–1966
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1957–1968
- monografia comunei: 1961
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
clădirilor: 1965–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951–1958,
1960–1965
- indexuri alfabetice: 1953, 1956–1957, 1960–1962

428 PRIMĂRIA COMUNEI COBĂTEŞTI Inv. arh. (nr. (1894–) 4,42


(lb. maghiară, română) 651), inv. de 1940–197034 (4,45)
prel. (nr.
Primăria Comunei Cobăteşti 652) 1940–1950
Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1940
- acte privind aplicarea reformei agrare; imobile naţionalizate:
1945, 1949
- state de plată: 1945–1950
- acte, corespondenţă în probleme succesorale: 1948, 1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1948–1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948–1950
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1944–1950

Sfatul Popular al Comunei Cobăteşti 1951–1970


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951, 1955–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1954,
1959–1968
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1953, 1956–1959,
1961, 1966
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956, 1966
- rapoarte, situaţii privind administrarea fondului silvic: 1957–
1958, 1961–1967
34
Pentru documentele din perioada 1894–1918 ale fondului Primăria comunei Cobăteşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50. Pentru perioada
1919–1939 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.

65
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă referitoare la organizarea alegerilor: 1958,


1961, 1965
- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1958, 1962, 1966
- autorizaţii de construcţie: 1960–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961–1966, 1968
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951
- registre de intrare-ieşire cu index alfabetic: 1951–1968
- registre agricole: 1964–1970

513 PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNEŞTI Inv. de prel. 1940–1949 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 732)

Dosare:
- evidenţe ale imobilelor proprietate de stat: 1940, 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
- state de plată: 1948
Registre:
- registre rol: 1945–1948

170 PRIMĂRIA COMUNEI CORBU Inv. de prel. 1945–1989 10,45


(lb. română, maghiară) (nr. 361,
362, 958)
Primăria Comunei Corbu 1945–1949
Dosare:
- certificate de cetăţenie: 1945
- situaţii, corespondenţă în probleme IOVR: 1945–1946
- declaraţii, corespondenţă privind pagubele de război; tabel
cu prizonieri: 1945, 1947
- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1945
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1945, 1948
- state de plată: 1945–1947, 1949
- acte de stare civilă; probleme succesorale: 1945–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli, planuri de buget: 1945–1946,
1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946, 1949
- corespondenţă în probleme agricole: 1947–1949
- procese-verbale de şedinţă ale primăriei; decizii ale
primarului: 1947, 1949
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1948
- acte privind cumpărarea localului Sfatului popular: 1948–
1949
- acte privind aplicarea reformei agrare: 1949
Registre:
- registru de evidenţă a populaţiei: 1945
- registre de intrare-ieşire: 1945–1946, 1948–1949
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1945–1946
- indexuri alfabetice şi numerice: 1946, 1948
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comisiei
interimare: 1947–1949

66
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru agricol: 1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Corbu 1950–1968


Dosare:
- corespondenţă în probleme de sănătate publică şi asistenţă
socială: 1950, 1953–1955
- corespondenţă în probleme agricole şi zootehnice: 1950–
1966
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1951, 1956,
1960
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale: 1951–1958,
1962–1968
- state de plată: 1951–1963, 1966–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli, planuri de buget: 1951,
1957–1959, 1963–1966, 1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1952–1962, 1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1952, 1958–
1968
- evidenţa foştilor chiaburi: 1955–1956
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1956–1958, 1960, 1965, 1967
- acte ale întovărăşirii agricole: 1959, 1962, 1964
- documentaţia de construire a căminului cultural: 1965–1968
Registre:
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1950
- registru cu deciziile comitetului executiv: 1950, 1962, 1965–
1968
- registre agricole: 1951–1968
- registre de intrare-ieşire: 1953, 1957, 1959–1968

Consiliul Popular al Comunei Corbu 1969–1989


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1969–1979
- ordine, decizii, instrucţiuni: 1969–1975
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1969–1975
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1969, 1971, 1975
- documentaţia de construire a căminului cultural: 1970–1971
- state de plată: 1969, 1971–1975
- bugete de venituri şi cheltuieli, planuri de buget: 1969–1975
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1969–1975
- rapoarte statistice privind mişcarea populaţiei: 1975–1980
Registre:
- registre agricole: 1969–1980
- registru cu deciziile comitetului executiv: 1969–1989
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului popular
comunal şi ale comitetului executiv: 1970–1981
- evidenţa autorizaţiilor de meseriaşi: 1970–1989

67
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

395 PRIMĂRIA COMUNEI CORUND Inv. de prel. (1898–) 14,00


(lb. maghiară, română) (nr. 593– 1944–197335 (16,00)
596)

Primăria Comunei Corund 1944–1950


Dosare:
- state de plată: 1944–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1949
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare; decizii:
1947–1948, 1950
- autorizaţii de construcţie: 1948
- corespondenţă privind probleme de asistenţă socială: 1948
- inventarul comunei: 1948
- situaţii, corespondenţă privind evidenţa populaţiei: 1949
- listă electorală: 1950
- foi cadastrale: f.d.
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948, 1950
- jurnale de casă: 1945–1946, 1949–1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal; decizii: 1947, 1949
- indexuri alfabetice şi numerice: 1947–1948, 1950
- registru de evidenţă a populaţiei: 1947

Sfatul Popular al Comunei Corund 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951–1956, 1960–1968
- acte de gospodărire comunală şi de construcţii: 1951–1953,
1960, 1962–1968
- state de plată: 1951–1957, 1959–1965, 1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952,
1960–1963, 1965–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1958, 1963, 1965–1968
- evidenţa membrilor întovărăşirii agricole: 1960–1961
- corespondenţă în probleme şcolare şi de cultură: 1961–1968
- inventarul comunei: 1961
- acte privind construirea Liceului: 1964
- corespondenţă în probleme silvice: 1966–1973
- documentaţia de electrificare a satelor Fântâna Brazilor,
Valea lui Pavel: 1968

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice: 1951–1954, 1957–1958, 1960–1966
35
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Primăria comunei Corund vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 50–51. Registrele
agricole din perioada 1956–1964 au fost predate Primăriei com. Corund pe bază de proces-verbal.

68
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1951


- jurnale de casă: 1951–1952, 1955–1961
- registre-inventar: 1952, 1962
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular şi
ale comitetului executiv; decizii: 1953, 1958–1963, 1965–
1968
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1954–1956, 1959–
1960, 1967

254 PRIMĂRIA COMUNEI COZMENI Inv. de prel. (1862–) 6,90


(lb. maghiară, română) (nr. 458– 1919–196836 (7,15)
460)
Primăria Comunei Cozmeni 1919–1950
Dosare:
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1931
- evidenţa celor împroprietăriţi în urma reformei agrare din
1921: 1943
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1945–1950
- ordine, circulare, dispoziţii: 1945–1949
- state de plată: 1948–1949
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1948–1950
- autorizaţii de construcţie: 1950
- acte GAC (situaţia membrilor, acte ale lucrărilor de
comasare): 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal; decizii: 1919–1926
- registre de intrare-ieşire: 1938, 1945–1950

Sfatul Popular al Comunei Cozmeni 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1959, 1963–1968
- state de plată: 1951–1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1951, 1966
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; informări: 1952–1953, 1955–
1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1954,
1957–1960, 1962–1968
- autorizaţii de construcţie şi de demolare; schiţe; proiect
pentru repararea clădirii şcolii elementare: 1953, 1956–1959,
1961–1968
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1955,
1959, 1964–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1955–1964, 1967
- corespondenţă în probleme şcolare şi de cultură: 1964–1967

36
Pentru documentele din perioada 1862–1918 ale fondului Primăria comunei Cozmeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 51. Registrele
agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Cozmeni pe bază de proces-verbal.

69
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre rol: 1951–1952, 1954–1968
- registre de intrare-ieşire: 1952–1957, 1959–1968
- registru cu evidenţa cailor, căruţelor şi harnaşamentelor:
1954–1963
- registre de evidenţă a deciziilor sfatului popular comunal:
1956–1968
- registre de impunere a cotelor obligatorii (carne, lână,
contribuţie în muncă): 1958–1963, 1965, 1967–1968
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului
executiv al sfatului popular: 1964–1968

172 PRIMĂRIA COMUNEI CRIŞENI Inv. de prel. (1899–) 2,20


(lb. maghiară, română) (nr. 365, 1946–196837 (2,30)
366)

Primăria Comunei Crişeni 1946–1949


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1946–1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946–1949
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1946–1949
- state de plată: 1946–1949
- situaţii statistice privind populaţia comunei şi gospodăriile:
1946, 1948–1949
- corespondenţă, situaţii, instrucţiuni în probleme agricole:
1946, 1949
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1947
- autorizaţii de construcţie; probleme de sistematizare: 1947–
1949
- corespondenţă, decizii, tabele în probleme IOVR: 1947–
1949
- procese-verbale ale comisiei interimare: 1948
- circulare, instrucţiuni în probleme de sănătate publică şi
asistenţă socială: 1948–1949

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949
- registru cu decizii ale primarului: 1948

Sfatul Popular al Comunei Crişeni 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1955, 1957–1960,
1963–1964, 1967–1968
- state de plată: 1950–1959, 1965–1967
- dări de seamă statistice: 1950, 1954–1957, 1960, 1962–1964,
1967
- autorizaţii de construcţie: 1951, 1956–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1956,
37
Pentru documentele din perioada 1899–1912 ale fondului Primăria comunei Crişeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 51. Din perioada 1913–
1945 nu s-au păstrat documente.

70
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1960, 1962–1963
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1953–1956, 1958–
1959
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953, 1959,
1961, 1963–1965
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
gospodăriilor: 1966, 1968

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1952, 1954–1955, 1958,
1960–1968

661 PRIMĂRIA COMUNEI CUŞMED Inv. arh. (nr. 1929–1949 0,15


(lb. maghiară, română) 947)

Dosare:
- ordine, instrucţiuni, corespondenţă: 1946

Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1929–1947
- indexuri alfabetice: 1947, 1949

413 PRIMĂRIA COMUNEI DĂNEŞTI Inv. arh. (nr. (1906–) 4,85


(lb. maghiară, română) 616, 617) 1920–197038 (4,90)

Primăria Comunei Dăneşti 1920–1950


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1940, 1945–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1944–1945
- procese-verbale de şedinţă ale organizaţiei locale a Uniunii
Populare Maghiare (UPM): 1945
- corespondenţă privind persoanele aflate în prizonierat: 1946–
1947
- corespondenţă privind averea composesoratului: 1946–1947
- corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor:
1950
- state de plată: 1950
- acte justificative contabile: 1950
- acte ale GAC Dăneşti (situaţia membrilor, acte de
comasare): 1950
Registre:
- registru de cetăţenie: 1920–1940
- registre de evidenţă a populaţiei: 1929–1940
- registru de intrare-ieşire: 1947
- registru cu procese-verbale ale comisiei interimare: 1948–
1950
- registru de intrare-ieşire a căminului cultural „Petőfi
Sándor”: 1949
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1950

38
Pentru documentele din perioada 1906–1913 ale fondului Primăria comunei Dăneşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 51. Registrele agricole
din perioadele 1948–1955 şi 1959–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Dăneşti pe bază de proces-verbal.

71
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sfatul Popular al Comunei Dăneşti 1952–1970


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1952–1960, 1963–1967
- state de plată: 1952–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă; dări de
seamă: 1953, 1955–1967
- rapoarte statistice: 1955, 1958, 1962–1965
- autorizaţii de construcţie: 1957–1964, 1966–1967
- deviz pentru construirea şcolii generale: 1959
- corespondenţă în probleme de personal; state de funcţii:
1959, 1964
- procese-verbale de naţionalizare: 1959
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1961, 1965–
1967
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961–1966
- acte privind construirea dispensarului medical: 1964
- acte privind construirea podului peste Olt: 1965
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1952–1964, 1966–1967
- registre agricole: 1956–1970
- evidenţa autorizaţiilor de construcţie: 1962

378 PRIMĂRIA COMUNEI DÂRJIU Inv. de prel. 1922–196739 4,45


(lb. maghiară, română) (nr. 567,
768)
Primăria Comunei Dârjiu 1922–1950
Dosare:
- acte (hotărâri, tabele, procese-verbale, schiţe) privind
aplicarea reformei agrare; lucrări de expropriere şi
împroprietărire: 1922–1933
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1924–1949
- state de plată: 1931–1932, 1944–1947, 1949–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1946, 1949
- corespondenţă în probleme succesorale: 1945–1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946–1948
- corespondenţă în probleme IOVR: 1947
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
zootehnice: 1947
- acte GAC Mujna: 1950

Registre:
- registru cu decizii ale primarului: 1942–1948
- registru cu decizii ale comitetului executiv comunal: 1949–
1950

39
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Dârjiu pe bază de proces-verbal.

72
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sfatul Popular al Comunei Dârjiu 1950–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950–1965
- state de plată: 1951, 1953–1967
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1952–1954, 1957–
1958
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952,
1961–1966
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1954–1967
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; listă de
alegători: 1961, 1963, 1965, 1967
- dări de seamă statistice: 1961
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii şi hotărâri: 1951–
1953, 1956–1957, 1959–1962, 1964–1965

438 PRIMĂRIA COMUNEI DEALU Inv. de prel. (1890–) 4,05


(lb. maghiară, română) (nr. 668, 1919–196740 (4,80)
669)
Primăria Comunei Dealu 1919–1950
Dosare:
- declaraţii de căsătorie: 1919–1947
- hărţi cadastrale: 1929
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945, 1947–1950
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii
ale primarului: 1946–1947
- state de plată: 1947–1949
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1949
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1950
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1936, 1944–1946, 1949

Sfatul Popular al Comunei Dealu 1951–1967


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1952, 1954, 1956–1958,
1960–1966
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1952–1958
- state de plată: 1952–1966
- situaţii privind imobilele intrate în proprietatea statului:
1953, 1959
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1954–1966
- dări de seamă contabile; bugete de venituri şi cheltuieli:
1954, 1956–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
40
Pentru documentele din perioada 1890–1918 ale fondului Primăria comunei Dealu vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 51. Registrele agricole
din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Dealu pe bază de proces-verbal.

73
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

alegători: 1958, 1961, 1965–1966


- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1966
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1956–1966

544 PRIMĂRIA COMUNEI DELNIŢA Inv. de prel. 1923–1951 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 750)

Dosare:
- state de plată: 1949–1950
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1923–1934
- registre agricole: 1948–1951

100 PRIMĂRIA COMUNEI DITRĂU Inv. arh. (nr. (1904–) 24,95


(lb. maghiară, română) 283, 284) 1919–197041 (25,00)

Primăria Comunei Ditrău 1919–1950


Dosare:
- corespondenţă în probleme administrative: 1945–1950
- decizii ale primarului; hotărâri ale consiliului comunal: 1945,
1947, 1949
- corespondenţă, situaţii privind recensământul populaţiei:
1945, 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1945–1948,
1950
- state de plată: 1945–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1946–1950
- acte privind acordarea unor ajutoare sociale, pensii: 1946–
1950
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1946–1950
- evidenţa imobilelor de stat; procese-verbale de naţionalizare:
1948–1949
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1949–1950
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1949
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1949–
1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de cultură şi de
învăţământ: 1949
- ordine privind repatrierea cetăţenilor: 1949
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii
ale comitetului provizoriu: 1950
- corespondenţă în probleme de personal: 1950

41
Pentru documentele din perioada 1904–1916 ale fondului Primăria comunei Ditrău vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 51. Registrele agricole
din perioada 1951–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Ditrău pe bază de proces-verbal.

74
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1934, 1941–1944, 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1934, 1945, 1947–1948, 1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1935–1937, 1945
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei
interimare: 1948

Sfatul Popular al Comunei Ditrău 1951–1970


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1969
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1951–
1966
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; schiţe:
1951–1968
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1951–
1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1951–1969
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1951–1952,
1956, 1959–1969
- evidenţa imobilelor de stat; inventare; evidenţa foştilor
chiaburi: 1952, 1954–1956, 1959, 1963
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952,
1954–1955, 1959, 1962, 1965–1969
- acte privind construirea căminului cultural: 1953, 1956
- evidenţe cu membrii GAC, CAP şi întovărăşiri: 1956, 1958–
1960, 1965
- documentaţii privind lucrările de reparaţie la clădirea
spitalului: 1956
- instrucţiuni, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956
- deviz pentru construirea şcolii din Tilalmas: 1959

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951–1958,
1962–1965, 1967
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lapte, lână, carne):
1951–1954, 1956–1963, 1966–1967
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- registru de evidenţă a salariaţilor: 1954
- registre agricole: 1954–1955, 1962–1970
- registre de evidenţă a populaţiei: 1963
- registru de evidenţă a imobilelor de stat: 1963

75
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

443 PRIMĂRIA COMUNEI FÂNCEL Inv. de prel. 1945–1948 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 676)

Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare: 1948
Registre:
- registru rol financiar: 1945–1948

437 PRIMĂRIA COMUNEI FELICENI Inv. de prel. 1947–196842 5,15


(lb. maghiară, română) (nr. 666,
667)
Primăria Comunei Feliceni 1947–1950
Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1947–1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de agricultură:
1947–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1949
- state de plată: 1948–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1950
- indexuri alfabetice: 1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Feliceni 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951, 1953–1968
- state de plată: 1951, 1954–1968
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1953,
1958, 1961, 1963, 1965, 1967
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1959, 1967
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961, 1963–1964, 1966–
1968
- instrucţiuni, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1963
- evidenţa imobilelor de stat: 1965
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv; decizii: 1956, 1959–1962, 1964, 1967

486 PRIMĂRIA COMUNEI FIRTĂNUŞ Inv. de prel. 1948–196843 3,30


(lb. maghiară, română) (nr. 717,
718)
Primăria Comunei Firtănuş 1948–1949
Dosare:
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1949
- state de plată: 1949
- deciziile consiliului comunal: 1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949

42
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Feliceni pe bază de proces-verbal.
43
Registrele agricole din perioada 1951–1958 au fost predate Primăriei com. Avrămeşti pe bază de proces-verbal.

76
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1949
- index alfabetic şi numeric: 1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Firtănuş 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1954, 1956–1958,
1960–1967
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951, 1956–1957, 1960–1961, 1963, 1966
- acte privind fondul silvic comunal, amenajarea şi exploatarea
pădurii: 1951, 1960–1963, 1966–1968
- evidenţa imobilelor proprietatea statului: 1951
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1955, 1959–1961, 1963–1968
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1958, 1961
- acte privind construirea şcolii din Medişor: 1958
- autorizaţii de construcţie: 1960–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961, 1963-1968
- state de plată: 1964, 1966–1968
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1964–
1965
- acte privind electrificarea comunei: 1967–1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1955, 1958–1967
- index alfabetic şi numeric: 1950, 1957–1958, 1962
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1962, 1965–1967

223 PRIMĂRIA COMUNEI FRUMOASA Inv. arh. (nr. (1896–) 8,05


(lb. maghiară, română) 424, 425) 1919–196744 (8,70)

Primăria Comunei Frumoasa 1919–1950


Dosare:
- declaraţii de căsătorie: 1919–1950
- state de plată: 1935–1936, 1942–1950
- acte privind deschiderea procedurii succesorale; probleme
tutelare: 1945–1950
- acte privind transmiterea şi defalcarea unor terenuri; puneri
în posesie: 1945–1946
- autorizaţii de construcţie: 1946, 1949–1950
- corespondenţă cu privire la asistenţă socială; pensii IOVR:
1947, 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1949–1950
- liste de alegători: 1949
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1949–1950
- dări de seamă contabile: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1941–1946
- registre cu procese-verbale şi decizii ale primarului: 1942–
1948
44
Pentru documentele din perioada 1896–1918 ale fondului Primăria comunei Frumoasa vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 52. Registrele
agricole din perioada 1951–1961 (parţial) au fost predate Primăriei com. Frumoasa pe bază de proces-verbal.

77
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre agricole: 1948–1950

Sfatul Popular al Comunei Frumoasa 1951–1967


Dosare:
- acte privind deschiderea procedurii succesorale; probleme
tutelare: 1951–1956, 1966
- dări de seamă contabile: 1951, 1958
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare, devize:
1951, 1953, 1957, 1959–1967
- state de plată: 1951–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1953–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; acte
justificative contabile: 1953, 1955–1956, 1959–1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1954, 1956, 1958–1964
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1955, 1964–1966
- rapoarte, dări de seamă statistice: 1960, 1963, 1967
- acte privind moara comunală: 1960
- corespondenţă privind probleme de învăţământ şi de cultură:
1964, 1967
- acte privind electrificarea satului Nicoleşti Ciuc: 1967
Registre:
- registre agricole: 1951, 1962–1963
- registru-inventar: 1954
- registre de intrare-ieşire: 1956, 1961–1965
- registre pentru impunerea cotelor obligatorii (lână, carne):
1963, 1966–1967
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal; decizii: 1964

377 PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ Inv. de prel. 1933–197045 6,40


(lb. română, maghiară) (nr. 565,
566)
Primăria Comunei Gălăuţaş 1933–1950
Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1933, 1939, 1949
- acte privind gospodărirea fondului silvic comunal: 1937,
1939, 1946–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1937, 1940,
1947, 1950
- procese-verbale ale eforiei de păşuni: 1937, 1945
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii:
1939, 1945
- corespondenţă în probleme de personal: 1945, 1948–1950
- corespondenţă privind probleme de învăţământ şi de cultură:
1946–1948
- state de plată: 1946–1950
- corespondenţă în probleme agricole; planuri de colectare:
1946, 1948–1950

45
Registrele agricole din perioada 1951–1970 au fost predate Primăriei com. Gălăuţaş pe bază de proces-verbal.

78
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1947


- plan de reconstrucţie a căminului cultural: 1947
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare; decizii:
1948
- evidenţa foştilor chiaburi: 1949–1950

Registre:
- registre cu deciziile primarului: 1945–1946, 1948
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- indexuri alfabetice: 1945–1947, 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Gălăuţaş 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1952, 1956–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; acte
justificative contabile: 1951, 1957–1967
- corespondenţă privind probleme de învăţământ şi de cultură:
1951, 1953, 1966–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1952, 1956, 1965–1966
- evidenţe cu foştii chiaburi: 1953, 1962
- state de plată: 1953, 1961, 1967
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1954–1955, 1959,
1962–1965, 1967
- corespondenţă în probleme agricole; acte de comasare:
1954–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1955–1967
- acte privind electrificarea comunei: 1958

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1950–1953, 1957–1962,
1965
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1950–
1954, 1958–1960
- registre de intrare-ieşire: 1950–1968

391 PRIMĂRIA COMUNEI GÂRCIU (SATU NOU) Inv. arh. (nr. 1948–1950 0,15
(lb. maghiară, română) 589)

Dosare:
- buget de venituri şi cheltuieli: 1948
- ordine, dispoziţii, circulare: 1950
- state de plată; acte justificative contabile: 1950

Registre:
- registru de evidenţă a populaţiei: 1948

79
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

510 PRIMĂRIA COMUNEI GHIPEŞ Inv. de prel. 1940–195046 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 729)

Dosare:
- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1940–1942, 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
- state de plată: 1948–1950

Registre:
- registru rol: 1946–1948

384 PRIMĂRIA COMUNEI HODOŞA Inv. arh. (nr. 1930–1950 0,35


(lb. maghiară, română) 583)

Dosare:
- state de plată: 1944–1950
- corespondenţă în probleme IOVR; situaţii: 1945
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu;
planuri de muncă: 1948–1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1930–1931, 1933–1934, 1945–
1950

310 PRIMĂRIA COMUNEI IACOBENI Inv. arh. (nr. 1943–1950 0,65


(lb. maghiară, română) 509)

Dosare:
- buget de venituri şi cheltuieli: 1943
- corespondenţă în probleme IOVR: 1946–1949
- acte şi corespondenţă privind probleme agricole şi silvice:
1946–1950
- autorizaţii de construcţie: 1948
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1949–1950
- corespondenţă în problema naţionalizării: 1949
- state de plată: 1950
- ordin de înfiinţare a comitetului provizoriu al raionului
Târgu Secuiesc: 1950
- acte privind educaţia politico-culturală a populaţiei: 1950
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu din
comună: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- jurnale de casă: 1947–1949
- indexuri alfabetice şi numerice: 1947–1948
- registre agricole: 1948–1950
- registru-inventar: 1949
- registru de impunere şi predare a cotelor obligatorii: 1950

46
Un registru agricol din anul 1948 a fost predat Primăriei com. Mărtiniş pe bază de proces-verbal.

80
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

309 PRIMĂRIA COMUNEI IMPER Inv. arh. (nr. (1914–) 0,69


(lb. maghiară, română) 508) 1922–195047 (0,70)

Dosare:
- situaţie cu persoanele care au părăsit comuna: 1922
- fişe de descriere clădiri şi construcţii: 1948
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948–1950
- situaţii privind recensământul agricol şi al populaţiei: 1948–
1950
- acte şi corespondenţă privind probleme agricole: 1949–1950
- corespondenţă în probleme de învăţământ şi cultură: 1949–
1950
- liste de alegători: 1949–1950
- autorizaţii de construcţie; schiţe: 1949–1950
- foi cadastrale provizorii: 1950
- corespondenţă privind probleme de personal şi salarizare;
decizii: 1950
- proces-verbal încheiat cu ocazia desfiinţării comunei Imper;
schemă de reorganizare a comunelor: 1950
- instrucţiuni privind imobilele naţionalizate: 1950
Registre:
- registru de evidenţă a alegătorilor: 1948–1949
- registre agricole: 1948–1950
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950
- registru pentru impunerea cotelor obligatorii: 1950

185 PRIMĂRIA COMUNEI INEU Inv. de prel. (1908–) 0,59


(lb. maghiară, română) (nr. 382) 1939–195048 (0,60)

Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1939, 1945–1947
- corespondenţă în probleme administrative: 1939, 1945–
1947, 1949
- acte privind recensământul animalelor: 1945
- certificate de cetăţenie: 1947
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
- statistici privind mişcarea populaţiei: 1949
- foi de avere: 1949
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1950
Registre:
- indexuri alfabetice: 1940, 1949
- registre de intrare-ieşire: 1941–1949

229 PRIMĂRIA COMUNEI IZVORU MUREŞULUI Inv. arh. (nr. 1944–196849 3,70
(lb. maghiară, română) 428, 429)

Primăria Comunei Izvoru Mureşului 1944–1950


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1944–1948

47
Pentru documentele din perioada 1914–1918 ale fondului Primăria comunei Imper vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 52.
48
Pentru documentele din anul 1908 ale fondului Primăria comunei Ineu vezi: Ibidem p. 52. Registrele agricole din perioada 1948–1951 au fost
predate Primăriei com. Cârţa pe bază de proces-verbal.
49
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Voşlăbeni pe bază de proces-verbal.

81
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă în probleme administrative: 1944–1948


- corespondenţă privind probleme IOVR: 1944–1948
- decizii de împărţire a terenurilor între comunele Tomeşti,
Valea Strâmbă, Voşlăbeni, Izvoru Mureşului; decizie de
organizare a comunei Izvoru Mureşului: 1945–1948
- corespondenţă, situaţii în probleme agricole: 1945–1950
- procese-verbale de şedinţă ale delegaţilor comunelor Valea
Strâmbă şi Izvoru Mureşului: 1946
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1946–1949
- state de plată: 1946–1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946, 1949–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare
şi ale comitetului provizoriu: 1946–1950
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Izvoru Mureşului 1950–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1950–1965
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1967
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951–1968
- corespondenţă, situaţii în probleme agricole: 1951–1967
- rapoarte, procese-verbale privind organizarea administrativ-
teritorială a comunei: 1955
- acte ale întovărăşirilor zootehnice „Înfrăţirea” şi „Bradul
Roşu”: 1956–1959, 1962
- autorizaţii de construcţie; schiţe, planuri, corespondenţă:
1958–1968
- documentaţii tehnice privind electrificarea comunei: 1959,
1964
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1961–1966
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1950–1954, 1956–1957,
1964–1965
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1951–1953
- registru de evidenţă a membrilor întovărăşirii zootehnice
„Înfrăţirea”: 1956
- registru de intrare-ieşire al întovărăşirii zootehnice
„Înfrăţirea”: 1960–1964
- registre cu bugetele aprobate ale comunei: 1961–1968

257 PRIMĂRIA COMUNEI JOSENI Inv. de prel. (1872–) 13,00


(lb. maghiară, română) (nr. 462, 1919–196850 (15,00)
463)
Primăria Comunei Joseni 1919–1950
Dosare:
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1919–1950
- autorizaţii de construcţie: 1930, 1946–1947
50
Pentru documentele din perioada 1872–1918 ale fondului Primăria comunei Joseni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 52. Registrele agricole
din perioada 1949–1963 au fost predate Primăriei com. Joseni pe bază de proces-verbal.

82
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1930–1940, 1945, 1948–1950


- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1947, 1949–1950
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1945
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1950
- dări de seamă statistice: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1943, 1948
- registre rol financiar: 1944–1948

Sfatul Popular al Comunei Joseni 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951, 1957–
1968
- acte de succesiune, probleme tutelare: 1951–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1954,
1957, 1960–1968
- dări de seamă statistice: 1951–1952, 1958–1968
- state de plată: 1951–1968
- corespondenţă, situaţii în probleme agricole: 1952–1959,
1962, 1965, 1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; devize:
1952, 1958–1968
- evidenţe cu foştii chiaburi: 1956, 1958
- evidenţe cu imobilele proprietate de stat: 1957, 1966, 1968
- liste cu membrii întovărăşirii agricole; tabele cu membrii
CAP; evidenţa locuitorilor necolectivişti: 1959–1964
- acte de comasare; schiţe: 1960–1963, 1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965, 1968
- acte privind electrificarea comunei: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951, 1953–1968
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1956, 1958, 1960–1962
- registru cu membrii întovărăşirii agricole: 1958
- indexuri alfabetice: 1960, 1968
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1964

21 PRIMĂRIA COMUNEI LĂZAREA Inv. arh. (nr. (1804–) 11,95


(lb. maghiară, română) 212), inv. de 1919–196751 (15,55)
prel. (nr.
Primăria Comunei Lăzarea 213–215) 1919–1950
Dosare:
- acte de stare civilă: 1919–1947, 1949–1950
- dări de seamă contabile: 1946
- state de plată: 1947–1950
51
Pentru documentele din perioada 1804–1918 ale fondului Primăria comunei Lăzarea vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 52–53. Registrele
agricole din perioada 1951–1959 au fost predate Primăriei com. Lăzarea pe bază de proces-verbal.

83
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- ordine, circulare, instrucţiuni: 1949–1950


- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu;
planuri de muncă: 1949–1950
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1929–1930, 1934–1938, 1940–
1945, 1948–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1932–1943
- registru-inventar: 1943–1945
- indexuri alfabetice şi numerice: 1949
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Lăzarea 1951–1967


Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951, 1958–
1966
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951, 1953–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; devize:
1951, 1956–1957, 1961–1967
- state de plată: 1951–1967
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1952, 1954,
1957, 1960–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952, 1954,
1957–1958, 1960–1961, 1964–1967
- corespondenţă, situaţii în probleme agricole: 1958–1964
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1962,
1964–1966
- evidenţa imobilelor de stat: 1963
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951, 1958, 1960–1967
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lână, carne): 1951,
1955, 1958
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1953–1957
- registre-inventar: 1953, 1956–1957

255 PRIMĂRIA COMUNEI LĂZĂREŞTI Inv. arh. (nr. (1875–) 0,27


(lb. maghiară, română) 461) 1937–195052 (0,30)

Dosare:
- acte referitoare la parcelarea terenurilor din Băile Tuşnad:
1937
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1946–1947,
1949–1950
- ordine, dispoziţii: 1947
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1948
52
Pentru documentele din anul 1875 ale fondului Primăria comunei Lăzăreşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 54. Din perioada 1876–1936 nu
s-au păstrat documente.

84
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1941–1943, 1949–1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1947–1949

679 PRIMĂRIA COMUNEI LELICENI Inv. arh. (nr. 1946–1968 2,00


(lb. maghiară, română) 1022)

Primăria Comunei Leliceni 1946–1950


- acte privind desfăşurarea alegerilor; liste de alegători: 1946,
1950
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului provizoriu: 1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1950

Sfatul Popular al Comunei Leliceni 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- acte privind probleme tutelare: 1952, 1957–1959
- acte referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor; liste
electorale: 1953–1963, 1967
- evidenţa chiaburilor; schiţă de comasare terenuri: 1953–1956
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; construirea
şcolii din Leliceni: 1954–1960, 1963–1968
- dări de seamă statistice, rapoarte: 1955, 1964
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1957–
1959
- acte privind delimitarea hotarului dintre comunele Leliceni şi
Sâncrăieni: 1960
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1962,
1964–1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1964–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965, 1968

Registre:
- registru cu deciziile comitetului executiv: 1966

515 PRIMĂRIA COMUNEI LOCODENI Inv. de prel. 1940–1949 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 734)

Dosare:
- evidenţe ale bunurilor proprietate de stat: 1940, 1948
- procese-verbale ale comisiei interimare: 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949

Registre:
- registru agricol: 1948

85
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

164 PRIMĂRIA COMUNEI LUETA Inv. arh. (nr. 1948–196853 6,60


(lb. maghiară, română) 355), inv. de
prel. (nr.
Primăria Comunei Lueta 356) 1948–1950
Dosare:
- acte financiar-contabile: 1948–1950
- state de plată: 1948–1950

Registre:
- registru pentru recensământul animalelor: 1948

Sfatul Popular al Comunei Lueta 1950–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1952, 1954–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1950–1951, 1958, 1960, 1964, 1966, 1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1950, 1956–
1968
- corespondenţă în probleme agricole, silvice şi de păşunat:
1950–1951, 1953, 1964, 1966, 1968
- state de plată: 1950–1951, 1953–1968
- corespondenţă privind acţiuni culturale; probleme de
învăţământ: 1951, 1961, 1964–1968
- acte privind probleme de personal şi salarizare; state de
funcţii: 1952–1954, 1959–1968
- corespondenţă în probleme administrative şi organizatorice:
1951–1953
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1953, 1957–1961, 1963, 1966, 1968
- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1958, 1962,
1964, 1966–1968
- ordine, dispoziţii, circulare: 1962, 1964–1968
- deviz şi proiect privind construirea şcolii comunale: 1963
- corespondenţă, situaţii privind recensământul populaţiei:
1964, 1966–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1964–1968

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1952, 1954–1956, 1958–
1960, 1964–1965, 1967
- indexuri alfabetice şi numerice: 1950, 1954, 1956, 1958–
1959, 1964–1966
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii şi hotărâri: 1950, 1956–1957, 1959–1966
- registru-inventar al comunei: 1950
- registre agricole: 1951–1958, 1964–1970

53
Registrele agricole din perioada 1959–1963 au fost predate Primăriei com. Lueta pe bază de proces-verbal.

86
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

477 PRIMĂRIA COMUNEI LUNCA DE JOS Inv. de prel. 1920–1970 6,60


(lb. maghiară, română) (nr. 707,
708)
Primăria Comunei Lunca de Jos 1920–1950
Dosare:
- acte de stare civilă: 1920
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1944, 1947,
1949–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1945
- liste de inventar: 1945, 1949–1950
- corespondenţă în probleme agricole: 1945–1947, 1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1946–1950
- decizii ale primarului: 1946, 1949–1950
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1946, 1948
- state de plată: 1946, 1949–1950
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1946
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1947–
1948
- situaţii, corespondenţă privind recensământul animalelor:
1947–1948
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1947–1948
- acte privind deschiderea procedurii succesorale; probleme
tutelare: 1947–1949
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială; pensii
IOVR: 1947–1948
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1948
- dări de seamă statistice: 1950
Registre:
- registre de cetăţenie: 1924
- registre de intrare-ieşire: 1933, 1942–1943, 1946, 1949
- indexuri alfabetice şi numerice: 1941–1944, 1946–1947,
1950
- registre agricole: 1943
- registre de evidenţă a locuitorilor comunei: 1944–1948
- registru de evidenţă a străinilor: 1944
- jurnale de casă: 1944–1946, 1948–1949
- registre de inspecţie: 1946–1948, 1950
- registre electorale: 1948, 1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1947–1948
- registre pentru recensământul animalelor: 1949
- registru de impunere a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Lunca de Jos 1951–1970


Dosare:
- state de plată: 1951–1955, 1957–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1956, 1958–1968
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1955, 1962, 1964–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953,
1964–1965, 1967–1968
- acte privind naţionalizarea unor imobile: 1959

87
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre agricole: 1951–1970
- registre de evidenţă a imobilelor proprietate de stat: 1955,
1959–1961, 1963

233 PRIMĂRIA COMUNEI LUPENI Inv. de prel. 1928–196754 4,00


(lb. maghiară, română) (nr. 436,
437)
Primăria Comunei Lupeni 1928–1950
Dosare:
- state de plată: 1947–1950
- acte privind naţionalizarea morii din Lupeni: 1949

Registre:
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului comunal
Morăreni: 1928–1935
- registre de intrare-ieşire ale notariatului cercual Lupeni:
1932–1940, 1948–1950
- indexuri alfabetice: 1933, 1937, 1939, 1950
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal Lupeni: 1934–1937
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului comunal
Bulgăreni: 1934–1935
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1948–1949
- registre agricole ale satelor Lupeni, Păltiniş, Satu Mic: 1948–
1950

Sfatul Popular al Comunei Lupeni 1950–1967


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1967
- state de plată: 1951–1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1952–1966
- acte de constituire GAC: 1958
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1960–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1967
- plan de dezvoltare; dări de seamă statistice; informări: 1962–
1967
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1962–
1967
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1966–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1967
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1950–1956, 1958–1965
- registre agricole ale satelor Lupeni, Păltiniş, Satu Mic: 1950–
1951
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii şi hotărâri: 1956–1965

54
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Lupeni pe bază de proces-verbal.

88
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- indexuri alfabetice: 1958, 1961, 1963–1966

415 PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ Inv. de prel. 1922–195155 1,35


(lb. maghiară, română) (nr. 619)

Dosare:
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1929–1938,
1950
- acte privind probleme tutelare: 1945
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1945,
1948–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1951
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1947, 1950
- decizii luate în şedinţele comisiei interimare: 1948
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
gospodăriilor: 1948
- evidenţa locuitorilor comunei: 1948
- corespondenţă în probleme agricole: 1948–1950
- state de plată: 1949
- liste de alegători: 1950
- acte GAC Mădăraş (situaţia membrilor, acte de comasare):
1950
Registre:
- index alfabetic: 1922
- registru de cetăţenie: 1925
- registre de intrare-ieşire: 1941–1945, 1947–1948, 1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1941–1947
- registre agricole: 1943–1944
- registru pentru recensământul animalelor: 1944–1945
- registru pentru recensământul populaţiei: 1944–1945
- registru de evidenţă a locuinţelor: 1945–1946

517 PRIMĂRIA COMUNEI MĂRTINIŞ Inv. de prel. 1940–197056 3,50


(lb. maghiară, română) (nr. 735,
736)
Primăria Comunei Mărtiniş 1940–1950
- evidenţe ale imobilelor proprietate de stat: 1940, 1948
- state de plată: 1945–1946, 1948–1950
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare: 1948
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1949
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1949

Sfatul Popular al Comunei Mărtiniş 1951–1970


Dosare:
- state de plată: 1951–1952, 1954–1964, 1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1953, 1956–1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1955–1962, 1965–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1958–1961,
1963, 1965, 1967
55
Registrele agricole din perioada 1948–1949 au fost predate Primăriei com. Mădăraş pe bază de proces-verbal.
56
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Mărtiniş pe bază de proces-verbal.

89
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:


1959
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
gospodăriilor: 1965–1966
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1966–1967
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii, hotărâri: 1951–1952, 1956–1958, 1964–
1967
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1956–1958, 1960, 1963–1966
- registre agricole ale satelor Aldea, Bădeni, Chinuşu,
Comăneşti, Ghipeş, Mărtiniş: 1964–1970

430 PRIMĂRIA COMUNEI MEDIŞOR Inv. de prel. 1946–195057 0,30


(lb. maghiară, română) (nr. 654)

Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1946–1949
- state de plată: 1946–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950

136 PRIMĂRIA COMUNEI MEREŞTI Inv. arh. (nr. (1859–) 7,42


(lb. maghiară, română) 183), inv. de 1919–196758 (7,45)
prel. (nr.
Primăria Comunei Mereşti 759) 1919–1950
Dosare:
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare;
testamente: 1929–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1948–1950
- acte privind acordarea unor ajutoare sociale; pensii: 1948–
1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1949
- planuri de buget: 1949
Registre:
- registru cu evidenţa naşterilor: 1919–1920
- registru agricol: 1944
- registre de intrare-ieşire: 1947–1948

Sfatul Popular al Comunei Mereşti 1950–1967


Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1953, 1960–1967
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1950,
1954, 1961–1964
- state de plată: 1950–1967

57
Un registru agricol din perioada 1948–1950 a fost predat Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.
58
Pentru documentele din perioada 1859–1918 ale fondului Primăria comunei Mereşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 54. Registrele agricole
din perioada 1951–1964 au fost predate Primăriei com. Mereşti pe bază de proces-verbal.

90
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1967


- informări, rapoarte, dări de seamă statistice: 1952, 1961–
1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953–1967
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1953–1955, 1964–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; schiţe: 1956,
1958, 1961, 1964–1967
- cereri de intrare în întovărăşirea agricolă; evidenţa
membrilor GAC şi CAP: 1958, 1961–1963, 1966
- evidenţa imobilelor de stat: 1961–1967
- acte privind comasări, defalcări şi transmiteri de terenuri:
1961–1963, 1965–1966
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1967
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ;
monumente istorice: 1961–1967
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1961–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1955, 1957–1959, 1961–
1963, 1965–1967
- indexuri alfabetice: 1956, 1958, 1960–1965
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lână, carne):
1957–1963, 1966–1967
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1960–1965, 1967
- registru cu bugete de venituri şi cheltuieli: 1961, 1963–1967

376 PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂILENI CIUC Inv. de prel. 1928–197059 6,55


(lb. maghiară, română) (nr. 563,
564)
Primăria Comunei Mihăileni Ciuc 1928–1950
Dosare:
- acte privind ajutoare IOVR: 1947–1950
- liste de inventar; inventarul comunei: 1940–1950
- planuri de buget; acte justificative contabile: 1949–1950
- state de plată: 1949–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1950
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1928
- jurnale de casă (Mihăileni Ciuc şi Văcăreşti): 1939–1940,
1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Mihăileni Ciuc 1950–1970


Dosare:
- acte privind ajutoare IOVR: 1951–1955
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- liste de inventar: 1951–1957
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;

59
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Mihăileni Ciuc pe bază de proces-verbal.

91
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

decizii ale comitetului executiv: 1951–1968


- corespondenţă, situaţii statistice în probleme agricole: 1952–
1963
- evidenţa chiaburilor: 1952
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952,
1959–1968
- state de plată: 1952–1968
- acte privind construirea căminului cultural din Nădejdea-
Văcăreşti: 1952–1953
- corespondenţă privind acţiuni culturale; probleme de
învăţământ: 1952–1955, 1963–1967
- dări de seamă statistice: 1952–1967
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1954–1962
- acte privind electrificarea comunei: 1954, 1963
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; devize:
1956–1970
- procese-verbale de expropriere terenuri: 1959
- proiectul construirii şcolii din Livezi: 1963

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii şi hotărâri: 1950–1956, 1968
- registre de intrare-ieşire: 1954–1968
- registre agricole: 1964–1970

426 PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂILENI ODORHEI Inv. de prel. 1940–1950 0,45


(lb. maghiară, română) (nr. 649)

Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1940–1947
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1941–
1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1946–1947
- state de plată: 1948–1950
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1949–1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1949–1950
- registre agricole: 1948–1950

680 PRIMĂRIA COMUNEI MISENTEA Inv. arh. (nr. (1910–) 0,04


(lb. maghiară, română) 1021) 1920–192760 (0,05)

- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1920–


1927

221 PRIMĂRIA COMUNEI MUGENI Inv. de prel. 1933–197062 11,55


(lb. maghiară, română) (nr. 420,
421)

60
Pentru documentele din perioada 1910–1918 ale fondului Primăria comunei Misentea vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 54.

92
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Primăria Comunei Mugeni61 1933–1950


Dosare:
- inventare ale comunei: 1933–1936, 1943
- tabele de recensământ; evidenţa populaţiei: 1940-1941
- ordine, dispoziţii, circulare: 1942–1950
- corespondenţă în probleme administrative: 1942–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; balanţe
financiare: 1945–1950
- state de plată: 1947–1950
- acte ale GAC Mugeni; schiţe de comasare: 1950
Registre:
- carte funduară cadastrală: 1938
- registre de intrare-ieşire: 1940–1950
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1941–1949
- registre de casă: 1942–1944, 1947–1949
- registru de evidenţă a alegătorilor: 1946
- registru de evidenţă a populaţiei: 1947
- indexuri alfabetice: 1949–1950
- registru-inventar al comunei: 1949
- registre de evidenţă a contribuabililor din localităţile Dobeni,
Beta şi Tăietura: 1950

Sfatul Popular al Comunei Mugeni 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1955, 1957–1961, 1963–
1968
- state de plată: 1951–1956, 1959, 1961–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- corespondenţă în probleme de personal, şi salarizare; decizii,
state de funcţii: 1953–1955, 1957–1958, 1963, 1965–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1954, 1960,
1962–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1956, 1958,
1962–1963
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1958, 1961–1963, 1965–1968
- evidenţa imobilelor de stat; exproprieri de terenuri: 1962,
1964, 1968
- dări de seamă, situaţii statistice: 1963, 1967
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
- evidenţa monumentelor istorice: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice şi numerice: 1951–1962, 1964–1966
- registru-inventar al bunurilor comunei: 1960
- registre agricole: 1964–1970
- registre cu deciziile comitetului executiv al sfatului popular:
1966–1968

62
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Mugeni pe bază de proces-verbal.
61
Pentru procesele-verbale din 1949–1950 ale comitetului provizoriu din comuna Mugeni vezi fondul F 336 Composesoratul Mugeni.

93
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

429 PRIMĂRIA COMUNEI NICOLENI Inv. arh. (nr. 1941–1951 0,30


(lb. maghiară, română) 653)

Dosare:
- buget de venituri şi cheltuieli: 1946–1949
- state de plată: 1946–1949
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1941–1950
- registre agricole: 1948–1951

98 PRIMĂRIA COMUNEI NICOLEŞTI CIUC Inv. arh. (nr. (1813–) 0,40


(lb. maghiară, română) 281) 1919–195063 (0,55)

Dosare:
- state de plată: 1946–1947, 1949–1950
- acte privind probleme IOVR: 1949
- hotărâri şi dispoziţii primite de la organe superioare: 1950
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal; decizii ale primarului: 1919–1921, 1931–1948
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Composesoratului
din Nicoleşti Ciuc: 1931–1948
- registre rol: 1949
- borderou privind recensământul agricol şi al populaţiei
(BAP): 1948

380 PRIMĂRIA COMUNEI NICOLEŞTI ODORHEI Inv. de prel. 1949–196064 2,15


(lb. maghiară, română) (nr. 578,
579)
Primăria Comunei Nicoleşti 1949–1950
Dosare:
- corespondenţă administrativă: 1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1950
- corespondenţa notariatului cercual Nicoleşti cu organe
superioare în probleme agricole: 1950
Registre:
- registru agricol: 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Nicoleşti 1951–1960


Dosare:
- state de plată: 1951, 1954–1960
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului executiv al
sfatului popular comunal; decizii: 1952–1955, 1957–1960
- evidenţe ale chiaburilor: 1952–1954
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1954–1955, 1957–1960
- ordine, dispoziţii, circulare: 1957–1958
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
63
Pentru documentele din perioada 1813–1918 ale fondului Primăria comunei Nicoleşti Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 54.
64
Registrele agricole din perioada 1949–1961 au fost predate Primăriei com. Ulieş pe bază de proces-verbal.

94
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1958, 1960
- autorizaţii de construcţie: 1959–1960
- buget de venituri şi cheltuieli: 1960
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1959
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii şi hotărâri: 1951–1952, 1956–1959

226 PRIMĂRIA COMUNEI OCLAND Inv. de prel. (1858–) 11,25


(lb. maghiară, română) (nr. 427, 1919–198865 (12,15)
806, fără nr.)
Primăria Comunei Ocland 1919–1950
Dosare:
- declaraţii de căsătorie: 1919–1939, 1946–1950
- inventarul comunei; liste de inventar a unor persoane
refugiate: 1943–1945
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare: 1947
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale; inventare:
1948
- autorizaţii de construcţie: 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1948–1949
- corespondenţă în probleme agricole: 1949–1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949–1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1949–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1943–1950
- indexuri alfabetice: 1946–1948
- jurnale de casă: 1946–1948
- registru de evidenţă a populaţiei: 1946
- registru cu bugete de venituri şi cheltuieli: 1947–1948
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comisiei
interimare: 1947–1949
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1950

Sfatul Popular al Comunei Ocland 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal, salarizare; decizii;
state de funcţii: 1951–1952, 1954, 1956–1957, 1959-1968
- corespondenţă în probleme administrative: 1952, 1954
- acte, corespondenţă în probleme de sănătate publică şi
asistenţă socială: 1953, 1957–1962, 1964
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare;
declaraţii de înfiere, cereri: 1954, 1961
- ordine, dispoziţii, circulare: 1955–1958, 1960, 1963–1968
- lista chiaburilor şi decizii de radiere: 1956
- procese-verbale de expropriere; acte privind predarea unor
terenuri către stat: 1957, 1959
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1958, 1960–
1965, 1967–1968
65
Pentru documentele din perioada 1858–1918 ale fondului Primăria comunei Ocland vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 54–55. Registrele
agricole ale comunelor Ocland, Crăciunel şi Satu Nou din perioada 1948–1958 au fost predate Primăriei com. Ocland pe bază de proces-verbal.

95
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- dări de seamă statistice: 1960, 1963–1967


- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1962–1968
- corespondenţă în probleme şcolare şi de cultură: 1963–1967
- proces-verbal de recepţie a lucrărilor de electrificarea a
comunei; corespondenţă: 1963–1964
- evidenţa imobilelor de stat: 1965, 1967–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1959–1968
- indexuri alfabetice: 1955–1956, 1959–1961, 1964–1966
- registre de impunere pentru cote obligatorii (carne, lână):
1956
- registru de evidenţă a proceselor-verbale ale comitetului
executiv al sfatului popular: 1964–1967

Consiliul Popular al Comunei Ocland 1969–1988


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1969–1988
- ordine, dispoziţii, circulare: 1969–1988
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1969, 1974–1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale: 1969–1980
- dări de seamă statistice: 1969–1970, 1972–1976, 1978,
1980–1988
- evidenţa imobilelor de stat: 1969–1970, 1976–1988
- situaţii privind recensământul animalelor: 1969–1972, 1974–
1977, 1979–1984, 1988
- acte privind administrarea fondului silvic comunal: 1969–
1973, 1975–1980
- autorizaţii de construcţie şi de demolări; acte de
sistematizare: 1969–1980, 1986
- bugete de venituri şi cheltuieli; instrucţiuni în probleme
financiar-contabile: 1969–1987
- autorizaţii de funcţionare a meseriaşilor; corespondenţă:
1970, 1979
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1972, 1977,
1980, 1986
- acte, corespondenţă în probleme de sănătate publică: 1979–
1980
- corespondenţă în probleme cultural-sportive şi de
învăţământ: 1979–1980
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1969–1977, 1981–1984
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular: 1971–1974, 1976–1977, 1980–
1982

96
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

123 PRIMĂRIA COMUNEI OCNA DE JOS Inv. de prel. (1873–) 1,30


(lb. maghiară, română) (nr. 311) 1928–195066 (1,45)

Dosare:
- sentinţe judecătoreşti de declarare a morţii prezumate: 1928
- acte şi corespondenţă în probleme tutelare: 1933
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului comunal: 1937
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1940–1941, 1943, 1946–
1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1941–1942, 1946, 1948, 1950
- acte justificative contabile: 1945–1946
- decizii ale primarului: 1946
- procese-verbale ale şedinţelor comisiei interimare; decizii:
1947, 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1938–1940, 1945–1950
- jurnale de casă: 1944–1946
- registre agricole: 1947
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comisiei
interimare: 1948
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1949–1950

124 PRIMĂRIA COMUNEI OCNA DE SUS Inv. de prel. 1920–1968 10,70


(lb. maghiară, română) (nr. 312,
313)
Primăria Comunei Ocna de Sus 1920–1950
Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1920–1930, 1946–1949
- state de plată: 1945–1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1946, 1948
Registre:
- registre agricole: 1947–1948
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949
- jurnale de casă: 1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Ocna 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1953–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951, 1957, 1959, 1961–1967
- state de plată: 1951–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1953–1956,
1958, 1961–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953–1954,
1961–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare;
acte de înfiere: 1953, 1955, 1959, 1961–1964, 1967–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1956–1968

66
Pentru documentele din perioada 1873–1917 ale fondului Primăria comunei Ocna de Jos vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55. Pentru
perioada 1918–1927 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din perioada 1959–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Praid pe bază de
proces-verbal.

97
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- dări de seamă statistice: 1959–1968


- acte de constituire a întovărăşirii agricole din Becaş;
evidenţa membrilor CAP; evidenţa agricultorilor care nu au
intrat în CAP: 1960, 1962–1963, 1965
- acte privind regularizarea râului Corund: 1960
- corespondenţă în probleme agricole: 1961–1965
- acte privind naţionalizări şi exproprieri de terenuri, imobile;
evidenţa foştilor chiaburi: 1961, 1963
- corespondenţă în probleme şcolare şi de cultură: 1961–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1961–
1968
- proiecte privind extinderea şcolilor din Ocna de Sus şi Ocna
de Jos: 1964
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951, 1953–1968
- registre agricole: 1951–1958, 1962–1968
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv şi ale sfatului popular: 1951–1958, 1960, 1963–1964,
1966
- jurnale de casă: 1951–1952
- registre-inventar: 1951, 1953, 1957
- registre de impunere şi predare pentru cote obligatorii (carne,
lână): 1952, 1954–1957, 1961
- registre de evidenţă a hotărârilor şi deciziilor: 1956–1959,
1961–1966
- indexuri alfabetice: 1960, 1962

543 PRIMĂRIA COMUNEI PĂULENI CIUC Inv. de prel. 1927–198967 6,45


(lb. maghiară, română) (nr. 748,
749, 805)
Primăria Comunei Păuleni Ciuc 1927–1951
Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1927–
1928
- state de plată: 1946–1947
- ordine, dispoziţii, circulare: 1950
Registre:
- registre agricole: 1948–1951
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu: 1947–1948

Sfatul Popular al Comunei Păuleni Ciuc 1951–1968


Dosare:
- state de plată: 1951–1962, 1965
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- corespondenţă în probleme administrative: 1952, 1956–1962
- devize pentru casele de cultură din Păuleni şi Delniţa: 1953
- ordine, dispoziţii, circulare: 1958, 1964–1967
- proiect privind lucrările de reparaţie a şcolii din Păuleni:
67
Registrele agricole pentru satele Şoimeni, Păuleni şi Delniţa din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Păuleni Ciuc pe bază de
proces-verbal.

98
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1959
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1962,
1964, 1967
- acte privind electrificarea comunei: 1962
- dări de seamă statistice: 1963–1967
- proiecte privind amplificarea căminelor culturale din
Şoimeni şi Delniţa: 1966
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1953–1961, 1964, 1967–1968
- registre inventar: 1965, 1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv şi ale sfatului popular: 1965, 1968

Consiliul Popular al Comunei Păuleni Ciuc 1969–1989


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1969–1989
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1969–1989
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1969–1972,
1974–1979, 1981–1983, 1985–1987
- dări de seamă statistice, informări: 1969–1970, 1974–1976,
1978, 1980–1981, 1988–1989
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1970,
1972–1973, 1975, 1977–1978
- documentaţie pentru modificarea băii din Şoimeni: 1971
- planuri anuale şi cincinale de dezvoltare: 1972, 1978–1979,
1982–1985
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1975, 1977, 1979
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1977
Registre:
- registru inventar: 1972
- registre rol: 1969–1980

234 PRIMĂRIA COMUNEI PĂULENI ODORHEI Inv. de prel. 1948–196868 4,00


(lb. maghiară, română) (nr. 438,
439)
Primăria Comunei Păuleni 1948–1950
Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1948–1950
- dări de seamă statistice; informări: 1948–1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1948–1950
- probleme succesorale şi tutelare: 1948–1950
- corespondenţă în probleme agricole: 1948
- state de plată: 1948–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1948–1950
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1948, 1950
- corespondenţă în probleme şcolare şi cultural-sportive:
1948–1950
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1948–
1950

68
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Păuleni (Odorhei) pe bază de proces-verbal.

99
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:


1948
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal:
1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950

Sfatul Popular al Comunei Păuleni 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1951, 1959–
1966
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1952,
1956, 1958–1961
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1953, 1956,
1961, 1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956, 1965–1966
- acte de stare civilă; probleme succesorale şi tutelare: 1958,
1962, 1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1958–1959,
1962
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1963,
1966
- documente privind electrificare satelor Păuleni şi Firtuşu:
1966–1967
Registre:
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1951
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal: 1951, 1959–1965, 1967
- registre de intrare-ieşire: 1951–1958, 1961–1968
- indexuri alfabetice: 1963–1964, 1966, 1968

306 PRIMĂRIA COMUNEI PLĂIEŞII DE JOS Inv. de prel. 1936–196869 6,90


(lb. maghiară, română) (nr. 505,
762)
Primăria Comunei Plăieşii de Jos 1936–1950
Dosare:
- acte justificative contabile: 1936–1937, 1946–1947, 1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949–1950
- acte, corespondenţă în probleme de sănătate publică: 1950
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1944, 1946–1950
- registre agricole: 1948–1950
- registru-inventar: 1950
- registre electorale: 1950
69
Registrele agricole pentru satele Plăieşii de Jos, Imper şi Iacobeni din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Plăieşii de Jos pe bază de
proces-verbal.

100
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de evidenţă a populaţiei: 1950

Sfatul Popular al Comunei Plăieşii de Jos 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- procese-verbale de inventariere: 1951–1952, 1955–1956,
1961–1968
- situaţii statistice, rapoarte, informări: 1951, 1958, 1960,
1965–1968
- state de plată: 1952–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare, devize:
1952–1968
- planuri de buget; instrucţiuni, corespondenţă: 1951–1953,
1956–1957, 1959–1962, 1965–1968
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1953
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1956–1958,
1961, 1963, 1965, 1967
- liste de chiaburi; corespondenţă: 1956
- documente privind electrificarea comunei: 1958–1960
- acte privind probleme succesorale şi tutelare; acte de înfiere:
1959
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965–1966
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal: 1951–1955
- registre de intrare-ieşire: 1951–1957, 1959–1967
- indexuri alfabetice: 1951, 1953–1954, 1959–1960
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1952–1953, 1962, 1964–1965
- registre cu bugetul comunei: 1961–1967

105 PRIMĂRIA COMUNEI PRAID Inv. arh. (nr. (1899–) 13,10


(lb. maghiară, română) 288), inv. de 1919–197070 (13,15)
prel. (nr.
Primăria Comunei Praid 289) 1919–1950
Dosare:
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială şi
probleme IOVR: 1923–1941, 1945–1950
- documentaţii tehnice, devize, corespondenţă privind
regularizarea pârâului Praid: 1931–1932
- documentaţii tehnice, corespondenţă privind electrificarea
comunei: 1935
- liste de inventar: 1939–1940, 1949–1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1945–1948
- ordine, dispoziţii, circulare primite de la organe superioare:
1945–1949
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1945–1950
- acte privind probleme succesorale şi tutelare: 1945–1950
70
Pentru documentele din perioada 1899–1918 ale fondului Primăria comunei Praid vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55. Registrele agricole
din perioada 1951–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Praid pe bază de proces-verbal.

101
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget; instrucţiuni:


1945–1949
- state de plată: 1945–1950
- procese-verbale şi decizii ale primarului: 1946
- rapoarte statistice, informări: 1947–1950
- procese-verbale de şedinţă şi hotărâri ale comisiei
interimare: 1948–1950
- acte, corespondenţă în probleme cultural-sportive şi de
învăţământ: 1949–1950
- procese-verbale, corespondenţă în probleme sindicale: 1949–
1950
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă şi hotărâri ale
consiliului comunal; decizii: 1919–1930, 1941–1944, 1947–
1948
- jurnale de casă: 1942–1944, 1946–1950
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- indexuri alfabetice: 1945–1946, 1950
- registru-inventar al comunei: 1945–1949
- registre de evidenţă a populaţiei: 1946, 1948
- registru cu deciziile primarului: 1946–1947

Sfatul Popular al Comunei Praid 1950–1970


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950–1952,
1955, 1958–1962, 1964–1968
- acte privind probleme succesorale şi tutelare: 1950, 1953–
1954, 1957–1964, 1967–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1951–1952, 1954, 1956–1963, 1965–1968
- acte, corespondenţă privind electrificarea comunei: 1951
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1954, 1957–1963, 1966–
1968
- state de plată: 1951–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; devize:
1952, 1954–1955, 1957–1962, 1964–1968
- acte, corespondenţă privind activităţi cultural-sportive,
probleme de învăţământ: 1952–1954, 1956–1962, 1964–1968
- procese-verbale, corespondenţă în probleme sindicale: 1953
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1954, 1957, 1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1956–1957,
1961–1962, 1964–1966, 1968
- situaţii statistice, informări: 1957–1958, 1960–1968
- corespondenţă privind monumentele istorice: 1962
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1963–1964, 1966
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1964–1965, 1967–
1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1962, 1964–1968
- jurnale de casă: 1951–1955, 1961

102
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- indexuri alfabetice: 1952–1954, 1956, 1959–1962, 1964–


1965
- registre pentru impunerea cotelor obligatorii: 1955–1957,
1959–1960, 1967
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1956,
1958, 1960, 1962
- registru agricol: 1958
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1960, 1964–1970

390 PRIMĂRIA COMUNEI RACU Inv. de prel. 1944–1970 4,00


(lb. maghiară, română) (nr. 588,
848, 849)
Primăria Comunei Racu 1944–1950
Dosare:
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială;
probleme IOVR: 1944, 1948
- decizii ale primarului: 1948
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1948
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949–1950
- procese-verbale de şedinţă şi decizii ale comitetului
provizoriu: 1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
- state de plată; acte justificative contabile: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1947
- registru cu bugetul comunei: 1946
- registru de evidenţă a gospodăriilor: 1948

Sfatul Popular al Comunei Racu 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1952, 1954–1955, 1957–
1959, 1962–1963, 1965–1966, 1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1952, 1955, 1957–
1960, 1962–1965, 1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952, 1959,
1962–1967
- corespondenţă în probleme administrative: 1955, 1957–1959
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1958, 1963,
1965, 1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1958, 1960,
1962–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi a
gospodăriilor: 1960, 1962–1963
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1962–1963

Registre:
- registre agricole: 1951–1955, 1959–1970
- registre de intrare-ieşire: 1953–1954, 1962–1964, 1968
- registre cu procese-verbale ale comitetului executiv: 1964

103
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

512 PRIMĂRIA COMUNEI RAREŞ Inv. de prel. 1940 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 731)

- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1940

101 PRIMĂRIA COMUNEI REMETEA Inv. de prel. (1904–) 17,84


(lb. maghiară, română) (nr. 286, 1924–197071 (17,85)
761)
Primăria Comunei Remetea 1924–1950
Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1945–1950
- corespondenţă în probleme administrative: 1945–1947, 1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1946, 1949–
1950
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1946–1950
- acte justificative contabile: 1948–1950
- state de plată: 1948–1950
- autorizaţii de construcţie: 1949
- planuri de buget: 1949–1950
- acte privind probleme succesorale şi tutelare: 1950
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială şi
pensii: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1924, 1926, 1943, 1947–1950
- registru cu bugetul comunei: 1945–1946
- indexuri alfabetice: 1946–1949
- registru de cetăţenie: 1946–1947
- registre cu procese-verbale de şedinţă şi hotărâri ale
consiliului comunal; decizii: 1948
- jurnale de casă: 1948–1949
- registru-inventar: 1949

Sfatul Popular al Comunei Remetea 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1951, 1953–
1954, 1956–1968
- acte privind probleme succesorale şi tutelare: 1951–1969
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1951–1957, 1959–
1964
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1951–1952,
1954, 1956–1968
- acte, corespondenţă privind activităţi cultural-sportive,
probleme de învăţământ: 1951–1954, 1957, 1959–1967
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1951–1965
- situaţii statistice, rapoarte: 1952, 1956–1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1953,
1955–1961, 1966–1968
71
Pentru documentele din anul 1904 ale fondului Primăria comunei Remetea vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55. Registrele agricole din
perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Remetea pe bază de proces-verbal.

104
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1953, 1962


- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1956
- evidenţa foştilor chiaburi: 1959
- acte, corespondenţă privind electrificarea comunei: 1959–
1960
- acte ale întovărăşirilor agricole „30 Decembrie”, „Spicul de
Aur”, „Petőfi Sándor”, „Zorile Roşii”, „Unirea”, „Mureşul”,
„Ady Endre”; evidenţa membrilor: 1959–1960
- proiect privind construirea şcolii de 12 clase: 1960–1961
- acte privind amplificarea băii carbogazoase: 1967–1968
- schiţele căminului cultural: 1968
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular:
1951–1952, 1956
- registre de intrare-ieşire: 1951–1958, 1960–1963, 1965,
1967–1968
- indexuri alfabetice: 1951–1954, 1956, 1958, 1960, 1962,
1966, 1968
- registre-inventar: 1951
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1951–
1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1952–1953, 1956–1959, 1964–1968
- registre agricole: 1964–1970

424 PRIMĂRIA COMUNEI RUGĂNEŞTI Inv. de prel. 1945–197072 3,45


(lb. maghiară, română) (nr. 646,
647)
Primăria Comunei Rugăneşti 1945–1950
Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1946, 1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1947, 1949
- state de plată: 1949–1950
- acte de constituire GAC; schiţă de comasare: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1949

Sfatul Popular al Comunei Rugăneşti 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1954, 1956–1967
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1956–1959,
1962, 1964–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1961–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1965,
1967–1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1961, 1963,
1965, 1967

72
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.

105
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:


1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1955, 1957, 1960–1967
- indexuri alfabetice: 1951, 1954, 1956, 1960–1963, 1966
- registre agricole: 1964–1970
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv comunal: 1966–1968

480 PRIMĂRIA COMUNEI SATU MARE Inv. de prel. (1900–) 0,27


(lb. maghiară, română) (nr. 711) 1919–195373 (0,30)

Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1937–
1940
- state de plată: 1949–1950
- acte justificative contabile: 1949
- autorizaţii de construcţie: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1919–1932
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu: 1949–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular comunal: 1950–1953

402 PRIMĂRIA COMUNEI SĂCEL Inv. de prel. 1940–197074 1,30


(lb. română, maghiară) (nr. 604,
770)
Primăria Comunei Săcel 1940–1950
Dosare:
- state de plată: 1940–1941, 1945–1946, 1949–1950
- acte justificative contabile: 1940–1941
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949

Sfatul Popular al Comunei Săcel 1951–1970


Dosare:
- state de plată: 1951–1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1958–1969
- registru agricol: 1964–1970

385 PRIMĂRIA COMUNEI SĂRMAŞ Inv. de prel. 1944–1968 6,65


(lb. română, maghiară) (nr. 584,
585)
Primăria Comunei Sărmaş 1944–1950
Dosare:
- state de plată: 1946–1948
- acte contabile; instrucţiuni, dispoziţii: 1946–1947
- acte şi corespondenţă în probleme IOVR şi asistenţă socială:
73
Pentru documentele din perioada 1900–1918 ale fondului Primăria comunei Satu Mare vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55.
74
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Săcel pe bază de proces-verbal.

106
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1946

Registre:
- registre rol: 1944–1946
- registre de intrare-ieşire: 1945–1946, 1948–1950
- jurnale de casă: 1945–1948
- registre agricole (Sărmaş, Hodoşa): 1948–1950

Sfatul Popular al Comunei Sărmaş 1951–1968


Dosare:
- state de plată: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1955, 1958–
1959, 1961–1967
- corespondenţă în probleme administrative: 1955, 1957
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1957–1968
- autorizaţii de construcţie şi de demolare; planuri; decizii:
1957, 1959–1968
- acte privind electrificarea comunei: 1957–1959, 1961
- acte ale întovărăşirii „Mureşul”; state de plată: 1960–1964
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1961, 1965, 1967–1968
- dări de seamă statistice; informări: 1962–1963
- ordine, dispoziţii, circulare: 1964–1968
- schiţa căminului cultural: 1964
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1964–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1965–1966

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1954, 1956–1958, 1960–
1968
- registre agricole: 1951–1963
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular:
1961, 1964–1967
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1961–1962, 1964–1967

439 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNCRAI Inv. de prel. (1910–) 4,98


(lb. maghiară, română) (nr. 670, 1919–196875 (5,00)
671)
Primăria Comunei Sâncrai 1919–1950
Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1941–1942, 1945–1950
- regulament de organizare şi funcţionare: 1947
- state de plată: 1948–1950
- procese-verbale ale comitetului provizoriu; decizii: 1949
- informări, situaţii, dări de seamă: 1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949

75
Pentru documentele din perioada 1910–1918 ale fondului Primăria comunei Sâncrai vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55. Registrele agricole
din perioada 1945–1963 au fost predate Primăriei com. Dealu pe bază de proces-verbal.

107
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1919–1922
- registre de intrare-ieşire: 1945–1950
- indexuri alfabetice: 1945–1946

Sfatul Popular al Comunei Sâncrai 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1967
- state de plată: 1951, 1953–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1953–1958, 1960–1967
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1953–1960
- dări de seamă contabile: 1954, 1956–1965
- situaţii statistice: 1955, 1961–1965
- scheme de organizare, state de funcţiuni: 1958–1960
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1966,
1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv şi ale sfatului popular comunal; decizii şi hotărâri:
1957–1968

20 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNCRĂIENI Inv. arh. (nr. (1852–) 0,20


(lb. maghiară, română) 211) 1943–195076 (0,30)

Dosare:
- state de plată: 1948
- inventarul comunei: 1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949
- acte, corespondenţă privind probleme de învăţământ: 1949
- bugetul comunei: 1949
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1949
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1943
- registru de evidenţă a locuitorilor: 1946–1950

422 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNDOMINIC Inv. de prel. (1872–) 8,82


(lb. maghiară, română) (nr. 642, 1939–197077 (8,85)
643)
Primăria Comunei Sândominic 1939–1950
Dosare:
- corespondenţă în probleme administrative: 1939, 1943–1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1943–1949

76
Pentru documentele din perioada 1852–1857 ale fondului Primăria comunei Sâncrăieni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 55. Din perioada
1858–1942 nu s-au păstrat documente.
77
Pentru documentele din perioada 1890–1901 ale fondului Primăria comunei Sândominic vezi: Ibidem p. 55. Un dosar din anii 1872–1873 privind
clădirea primăriei Sândominic a fost depistat şi integrat în fond ulterior. Din perioada 1902–1938 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din
perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Sândominic pe bază de proces-verbal.

108
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- situaţii, corespondenţă privind recensământul agricol: 1948


- procese-verbale de predare a cotelor agricole: 1949

Registre:
- registru de evidenţă a membrilor composesoratului: 1942
- registru agricol: 1942–1943
- indexuri alfabetice: 1944, 1947
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948, 1950

Sfatul Popular al Comunei Sândominic 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1956–1959, 1962–1965
- corespondenţă în probleme administrative: 1951–1961
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1953,
1962–1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1952–1953, 1955, 1957–1969
- state de plată: 1953, 1955–1959, 1963
- corespondenţă în probleme agricole: 1953, 1962
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1955–1959
- dări de seamă statistice; informări: 1957–1960
- acte privind construirea şcolilor Cseralja şi Sárosút: 1957–
1959
- acte de expropriere: 1959, 1962–1967
- proiectele reţelei de energie electrică a comunei: 1968

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv şi ale sfatului popular comunal; decizii şi hotărâri:
1954, 1957–1958, 1964–1969
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1957–
1963, 1967–1968
- registre agricole: 1964–1970

253 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNMARTIN Inv. de prel. (1887–) 5,70


(lb. maghiară, română) (nr. 456, 1919–196878 (5,90)
457)
Primăria Comunei Sânmartin 1919–1950
Dosare:
- corespondenţă în probleme administrative: 1923, 1928,
1931–1932, 1938
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale: 1928
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1932, 1947–1948
- decizii ale primarului: 1938–1939
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1948–1950
- declaraţii privind pagube de război: 1947
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal
Sânmartin: 1920–1921
78
Pentru documentele din perioada 1887–1918 ale fondului Primăria comunei Sânmartin vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Registrele
agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Sânmartin pe bază de proces-verbal.

109
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire ale notariatului cercual Sânmartin:
1919–1928, 1932
- registre de intrare-ieşire (comuna Sânmartin): 1926, 1938–
1939, 1946–1948, 1950
- registre de intrare-ieşire (comuna Ciucani): 1947–1950
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal Sânmartin: 1922–1937
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal Ciucani: 1922–1937
- registre-inventar: 1945, 1947
- registru de cetăţenie: 1945

Sfatul Popular al Comunei Sânmartin 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1953, 1962–1963, 1965,
1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1951,
1964–1966, 1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1952,
1954, 1960–1968
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952, 1956–1957, 1960–
1961, 1963–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1953, 1960–
1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1957, 1961, 1963, 1966–1968
- dări de seamă statistice; informări: 1961, 1963–1967
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială: 1966–
1967
- corespondenţă în probleme şcolare şi de cultură: 1967–1968

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1952, 1954–1957–1958,
1960–1963, 1965–1968
- registre de impunere pentru cote obligatorii: 1954, 1957–
1958, 1961–1962, 1967–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal; decizii şi hotărâri: 1961, 1964–1965, 1967–1968
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1966–1968

516 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNPAUL Inv. arh. (nr. 1949–197079 2,30


(lb. maghiară, română) 182)

Primăria Comunei Sânpaul 1949–1950


- state de plată: 1949
- acte de constituire GAC (Daia): 1950

79
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Mărtiniş pe bază de proces-verbal.

110
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sfatul Popular al Comunei Sânpaul 1951–1970


Dosare:
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1956-1968
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961-1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1961–1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1962–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
gospodăriilor: 1965, 1967
Registre:
- registru agricol: 1964–1970

22 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNSIMION Inv. de prel. (1801–) 10,30


(lb. maghiară, română) (nr. 216, 1919–196880 (10,55)
217)
Primăria Comunei Sânsimion 1919–1950
Dosare:
- evidenţa imobilelor de stat: 1926
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1936–1940, 1942–1950
- corespondenţă în probleme administrative: 1944–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1945,
1948–1950
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1945
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1947, 1950
- acte justificative contabile: 1945, 1948–1950
Registre:
- indexuri alfabetice pentru registrele de stare civilă romano-
catolice: 1919–1942
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal şi ale comisiei interimare: 1926–1949
- registre-inventar: 1943, 1949
- jurnale de casă: 1943–1945, 1949–1950
- indexuri alfabetice şi numerice: 1947–1949
- registre de intrare-ieşire: 1932–1933, 1937, 1948, 1950
- registre de impunere şi predare a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Sânsimion 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953–1961, 1963–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953–1955,
1959–1961
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1955, 1961–
1968
- acte, corespondenţă privind foştii chiaburi: 1958
- acte privind exproprieri şi naţionalizări de imobile; evidenţa
bunurilor rechiziţionate: 1959–1960
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1961, 1963,
80
Pentru documentele din perioada 1801–1918 ale fondului Primăria comunei Sânsimion vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Registrele
agricole din perioada 1951–1963 (parţial) au fost predate Primăriei com. Sânsimion pe bază de proces-verbal.

111
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1967
- dări de seamă statistice; informări: 1961
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1965–1966
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
- evidenţa imobilelor: 1965–1966, 1968
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1964, 1967–1968
- autorizaţii pentru meseriaşi: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice: 1952–1954, 1956, 1959
- registre de impunere pentru cote obligatorii: 1952–1957,
1959–1960
- registru agricol: 1963

19 PRIMĂRIA COMUNEI SÂNTIMBRU Inv. de prel. (1777–) 3,40


(lb. maghiară, română) (nr. 209, 1919–196881 (3,75)
1047)
Primăria Comunei Sântimbru 1919–1950
Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1928, 1945–1950
- lista membrilor composesoratului din comuna Sântimbru;
lista celor cu drept de vot: 1936, 1938
- corespondenţă în probleme administrative: 1945–1950
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1946–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946, 1948–1949
- acte privind relaţia populaţiei cu armata sovietică: 1946
- evidenţa populaţiei din comună: 1946
- acte şi corespondenţă în probleme IOVR şi asistenţă socială:
1946, 1948–1949
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1948
- corespondenţă privind staţiunea Băile Pucioasa
(Büdösfürdő): 1948
- acte privind exproprieri de terenuri; liste cu chiaburi; tabel
cu cei împroprietăriţi: 1948, 1950
- liste de alegători: 1950
- state de plată: 1950
- dosar GAC Sântimbru (evidenţa membrilor; acte privind
schimburi şi comasări de terenuri): 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1919–1923, 1927–1928, 1931,
1946–1950
- indexuri alfabetice şi numerice: 1930, 1946–1947
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1922–1931, 1941–1948
- registre cu evidenţa populaţiei şi a gospodăriilor: 1938–1939,
1944, 1949
- registre-inventar ale comunei: 1939–1940

81
Pentru documentele din perioada 1777–1910 ale fondului Primăria comunei Sântimbru vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56.

112
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sfatul Popular al Comunei Sântimbru 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1963, 1965–1968
- acte, corespondenţă privind exproprieri de terenuri, liste cu
chiaburi: 1952–1961
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; planuri:
1953, 1958–1963, 1965–1968
- corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
liste de alegători; procese-verbale: 1953, 1956, 1958, 1961,
1963, 1967
- devize, contracte privind lucrările de reparaţie la şcolile din
comună: 1959, 1965–1967
- dări de seamă statistice; informări: 1960–1961, 1966–1967
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1961–1963, 1965–1966
- acte privind pompierii voluntari: 1961, 1963
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961, 1968
- acte privind monumentul istoric Conacul Henter: 1963
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1965–1966
- rapoarte, situaţii privind recensământul populaţiei: 1966
- acte de construcţie ale clădirii sfatului popular: 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951
- registre de impunere pentru cote obligatorii: 1958, 1962
- registru de evidenţă a deciziilor: 1966

397 PRIMĂRIA COMUNEI SECUIENI Inv. de prel. 1949–196882 2,70


(lb. maghiară, română) (nr. 599,
771)
Primăria Comunei Secuieni 1949–1950
Dosare:
- acte privind deschiderea procedurii succesorale; liste de
inventar: 1949–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1949
- state de plată: 1949–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950

Sfatul Popular al Comunei Secuieni 1951–1968


Dosare:
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951, 1953, 1961
- state de plată: 1951–1961, 1963–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953, 1955–1968
- ordine, dispoziţii, circulare: 1954, 1961
- rapoarte, situaţii privind recensământul populaţiei: 1956
- dări de seamă statistice; informări: 1960, 1963
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; planuri:
1962, 1966–1968
82
Registrele agricole din perioada 1959–1964 pentru satele Secuieni, Bodogaia, Eliseni au fost predate Primăriei com. Secuieni pe bază de proces-
verbal.

113
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1962–1968


Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1951
- registre de intrare-ieşire: 1952–1968

388 PRIMĂRIA COMUNEI SICULENI Inv. de prel. 1943–1970 6,45


(lb. maghiară, română) (nr. 586,
847)
Primăria Comunei Siculeni 1943–1950
Dosare:
- evidenţa intravilanelor: 1943
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1944–1950
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1946–1947
- foi cadastrale: 1946
- state de plată: 1949–1950
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1950
- bugete de venituri şi cheltuieli; instrucţiuni: 1950
Registre:
- registre de cetăţenie: 1945
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948, 1950
- registru electoral: 1949
- registru-inventar: 1946–1950

Sfatul Popular al Comunei Siculeni 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1951, 1956–
1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1955,
1962, 1964–1967
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1953, 1956,
1958, 1963, 1965, 1967
- acte, corespondenţă în probleme agricole; comasări de
terenuri: 1953, 1957, 1959–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1955–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1956, 1959–
1962
- dări de seamă statistice; informări: 1958, 1961–1962, 1964–
1965
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1959–1966, 1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1954, 1956–1957, 1959–
1960, 1962–1968
- registre agricole (Ciceu, Siculeni): 1951–1955, 1959–1970
- registru de evidenţă a deciziilor şi hotărârilor: 1958
- bugetul comunei: 1961
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1964, 1966–1967

114
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

531 PRIMĂRIA COMUNEI SUBCETATE MUREŞ Inv. de prel. 1920–196883 7,20


(nr. 739,
Primăria Comunei Subcetate 740) 1920–1950
Dosare:
- acte de stare civilă; declaraţii de căsătorie: 1920, 1924–1926,
1928, 1933, 1945
- acte privind construirea şcolii din Subcetate: 1934–1940
- dări de seamă statistice; informări: 1935, 1949
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1945–1946, 1949–1950
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1945, 1950
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare: 1947–
1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1949–1950
- state de plată: 1949
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1949–1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948

Sfatul Popular al Comunei Subcetate 1950–1968


Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal; decizii; scheme de
organizare: 1951–1952, 1954–1964, 1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1952,
1954, 1959–1964, 1967–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1951–1952
- ordine, dispoziţii, circulare: 1952–1968
- dări de seamă statistice; informări: 1952–1953, 1956–1957,
1959–1961, 1963–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953–1968
- proiect pentru construirea căminului cultural: 1953
- state de plată: 1956–1964, 1966–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1956–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957–1968
- acte, corespondenţă în probleme agricole; defalcări şi
comasări de terenuri: 1959–1960, 1964–1966, 1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1965–1966

Registre:
- registru cu decizii ale comitetului executiv: 1950–1958, 1967
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular şi
ale comitetului executiv comunal: 1950–1967
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- indexuri alfabetice: 1951

83
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Subcetate bază de proces-verbal.

115
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

145 PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI Inv. de prel. 1945–196884 9,85


(lb. maghiară, română) (nr. 337,
338)
Primăria Comunei Suseni 1945–1950
Dosare:
- dări de seamă statistice; informări: 1945–1947, 1949
- evidenţa locuitorilor: 1945
- certificate comunale: 1946
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii:
1946
- planuri de buget: 1947, 1949–1950
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1948–1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1949
- indexuri alfabetice: 1946–1947, 1949–1950
- registru de evidenţă a deciziilor: 1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu: 1950

Sfatul Popular al Comunei Suseni 1951–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951–1955, 1957–1966, 1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- dări de seamă statistice; informări: 1951–1952, 1955–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii; scheme de
organizare: 1951, 1953, 1956, 1958–1960, 1962–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1951, 1954–1957, 1959–1961, 1963–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951,
1954–1957, 1959–1960, 1965
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1951–1954, 1957, 1962–1968
- state de plată: 1951–1952, 1954, 1956, 1958
- acte, corespondenţă în probleme şcolare şi cultural-sportive:
1951–1952, 1954–1955, 1958–1960, 1962–1968
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1952, 1954, 1956–
1957, 1960–1963, 1968
- acte referitoare la terenuri predate statului; imobile
proprietate de stat: 1953, 1961
- evidenţa foştilor chiaburi: 1954
- corespondenţă în probleme administrative: 1954–1956
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1955,
1966–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957–1968
- liste de inventar: 1958, 1963–1964, 1966, 1968
- situaţii privind evidenţa populaţiei: 1959, 1961, 1965

84
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Suseni pe bază de proces-verbal.

116
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1954, 1957–1968
- indexuri alfabetice: 1953–1954, 1963
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular:
1956
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1956–1958, 1966
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1958,
1965
- registre pentru impunerea cotelor obligatorii (carne, lână):
1959–1960, 1966–1967
- registre cu bugetul comunei: 1964–1966, 1968
- registru-inventar (Moara din Valea Strâmbă): 1966

171 PRIMĂRIA COMUNEI ŞICLOD Inv. arh. (nr. (1918–) 2,45


(lb. maghiară, română) 363), inv. de 1919–1968
prel. (nr.
Primăria Comunei Şiclod 364) 1919–1950
Dosare:
- instrucţiuni, ordine, corespondenţă în probleme IOVR;
decizii: 1919–1942, 1946–1949
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1945–1949
- corespondenţă în probleme administrative: 1945–1949
- tabel nominal cu prizonierii de război: 1945
- certificate de cetăţenie: 1946–1949
- acte, corespondenţă în probleme de agricultură: 1947–1949
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1948–1949
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1947–1949
Registre:
- registre-inventar: 1943–1944, 1946–1950
- registru de intrare-ieşire: 1944–1949
- registru cu autorizaţii de construcţie: 1946

Sfatul Popular al Comunei Şiclod 1950–1968


Dosare:
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1950–1951, 1956, 1959, 1961
- dări de seamă statistice: 1951, 1960–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1956, 1958–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957, 1960–
1961, 1963–1968
- state de plată: 1958
- corespondenţă în probleme de personal; decizii; scheme de
organizare: 1960–1961
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1958, 1960–1967

117
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

423 PRIMĂRIA COMUNEI ŞIMONEŞTI Inv. de prel. 1941–197085 4,75


(lb. maghiară, română) (nr. 644,
645)
Primăria Comunei Şimoneşti 1941–1950
Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1941–
1950
- state de plată: 1946–1947, 1949–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1947–1949
- acte justificative contabile: 1948
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1948
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1948–1949

Sfatul Popular al Comunei Şimoneşti 1951–1970


Dosare:
- state de plată: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952–1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1953, 1955–
1956, 1958, 1961, 1963, 1965, 1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1954–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1955–1956,
1960–1966, 1968
- acte privind deschiderea procedurii succesorale: 1956–1960,
1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1958, 1962–
1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1960–1968
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1966
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1968

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv şi ale sfatului popular comunal; decizii şi hotărâri:
1951
- registre de intrare-ieşire: 1952, 1955, 1957–1968
- indexuri alfabetice: 1954, 1956–1958, 1961–1962, 1964–
1965
- registre agricole: 1964–1970

545 PRIMĂRIA COMUNEI ŞOIMENI Inv. de prel. 1947–1951 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 751)

- registru agricol: 1947–1951


- registru cu recensământul locuitorilor: 1948

85
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.

118
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

5 PRIMĂRIA COMUNEI ŞUMULEU CIUC Inv. arh. (nr. 1927–1950 0,30


(lb. maghiară, română) 144)

Dosare:
- corespondenţă între primar şi Parohia Sfântul Petru în
probleme financiare şi şcolare: 1935–1939
- liste de inventar privind averea comunală: 1939–1940, 1946–
1947
- devize, schiţe, corespondenţă privind lucrările de consolidare
a bisericii franciscane: 1941–1942
- ordine, circulare, decizii ale organelor superioare: 1946,
1950
- liste de alegător: 1946
- rapoarte statistice, corespondenţă cu pretura şi prefectura:
1946
- state de plată: 1946–1950
- decizii ale comitetului provizoriu: 1949–1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă şi decizii ale
consiliului comunal: 1927–1931, 1947–1948
- registre de intrare-ieşire: 1941–1944, 1946

222 PRIMĂRIA COMUNEI TĂIETURA Inv. de prel. (1894–) 5,15


(lb. maghiară, română) (nr. 422, 1935–196886 (5,45)
423)
Primăria Comunei Tăietura 1935–1950
Dosare:
- acte justificative contabile: 1946–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1946
- state de plată: 1945–1946, 1948–1950
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare comunale
şi decizii ale primarului: 1947–1948
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1948, 1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1948
Registre:
- carte funduară cadastrală: 1935
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- jurnale de casă: 1946, 1949

Sfatul Popular al Comunei Tăietura 1951–1968


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951, 1953, 1955–1968
- corespondenţă în probleme de personal; decizii, state de
funcţii: 1951, 1953–1954, 1956, 1958, 1960–1967
- state de plată: 1951–1958, 1960–1968
- corespondenţă, situaţii privind recensământul populaţiei:
1956, 1965
- ordine, dispoziţii, circulare: 1957–1958, 1960–1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957–1967

86
Pentru documentele din perioada 1894–1909 ale fondului Primăria comunei Tăietura vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Din perioada
1910–1934 nu sunt documente. Registrele agricole pentru localităţile Tăietura, Beta şi Dobeni din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com.
Mugeni pe bază de proces-verbal.

119
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- liste de inventar; procese-verbale: 1958, 1960–1962, 1966


- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1960–1968
- contract de vânzare-cumpărare a clădirii sfatului popular
comunal: 1960
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1962, 1967
- procese-verbale, corespondenţă privind organizarea
alegerilor: 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1956, 1958, 1960–1968
- indexuri alfabetice şi numerice: 1961–1962, 1964–1968
- registre agricole: 1964–1970
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1965–
1966
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal: 1966

441 PRIMĂRIA COMUNEI TĂMAŞU Inv. de prel. (1868–) 0,30


(lb. maghiară, română) (nr. 674) 1921–195187

Dosare:
- inventarul comunei: 1938
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1921–1933
- registru agricol: 1948–1951
- registru de intrare-ieşire: 1949–1951

434 PRIMĂRIA COMUNEI TĂRCEŞTI Inv. arh. (nr. 1937–197088 3,90


(lb. maghiară, română) 658), inv. de
prel. (nr.
Primăria Comunei Tărceşti 659) 1937–1950
Dosare:
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1945–1949
- ordine, dispoziţii, circulare: 1948
- state de plată: 1948–1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1937–1946, 1948–1950
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1941–1950
- registre agricole: 1948–1950

Sfatul Popular al Comunei Tărceşti 1951–1970


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1953–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1967
- state de plată: 1951–1968
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:

87
Pentru documentele din perioada 1868–1898 ale fondului Primăria comunei Tămaşu vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Din perioada
1899–1920 nu deţinem documente.
88
Registrele agricole din perioada 1951–1963 au fost predate Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.

120
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1951, 1953–1954, 1960


- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1952, 1954, 1957
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1954–1958,
1960, 1962, 1967
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1956, 1966
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1958, 1961–
1965, 1967
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1960–
1961, 1963, 1965, 1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1952, 1954–1957, 1959–
1968
- indexuri alfabetice: 1952, 1959–1960, 1966–1967
- registre cu bugetul aprobat al comunei: 1961–1963, 1965–
1968
- registre agricole: 1964–1970
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular:
1968

481 PRIMĂRIA COMUNEI TÂRNOVIŢA Inv. de prel. 1948–1951 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 712)

Dosare:
- instrucţiuni venite de la organe superioare: 1950
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1950
Registre:
- registru agricol: 1948–1951
- registru de intrare-ieşire: 1950

442 PRIMĂRIA COMUNEI TIBOD Inv. de prel. 1940–1949 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 675)

Dosare:
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1940–1945
- buget de venituri şi cheltuieli: 1946–1947
Registre:
- registru rol financiar: 1945–1949

114 PRIMĂRIA COMUNEI TOMEŞTI Inv. de prel. (1877–) 3,40


(lb. maghiară, română) (nr. 300, 1945–197089 (3,45)
760)
Primăria Comunei Tomeşti 1945–1950
Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii:
1945–1948
- ordine, dispoziţii, circulare: 1947–1950
- acte, corespondenţă în probleme agricole: 1948
- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare; decizii:
1949–1950
- state de plată; acte financiare: 1949–1950

89
Pentru documentele din perioada 1877–1883 ale fondului Primăria comunei Tomeşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Din perioada
1884–1944 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Cârţa pe bază de proces-verbal.

121
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1950
- indexuri alfabetice: 1950

Sfatul Popular al Comunei Tomeşti 1951–1970


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1955, 1958–1966
- ordine, dispoziţii, circulare: 1951, 1954–1955, 1958, 1961,
1963–1964
- state de plată: 1952
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1957,
1959, 1961, 1963–1964, 1967
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1959, 1961–
1963, 1965–1967
- acte şi corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1959
- deviz privind supraetajarea şcolii: 1960
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1960–1968
- acte, corespondenţă în probleme de asistenţă socială, pensii:
1963
- acte privind electrificarea comunei: 1963
- deviz privind lucrări de reparaţie la căminul cultural: 1965
- protocol de predare-primire a activităţii sfatului popular
Tomeşti către sfatul popular Cârţa: 1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1952
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular:
1951
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv: 1964–1965
- registre agricole: 1964–1970

70 PRIMĂRIA COMUNEI TOPLIŢA CIUC Inv. de prel. (1770–) 1,00


(nr. 254) 1943–195090
Dosare:
- schiţe, procese-verbale, corespondenţă privind electrificarea
comunei: 1943, 1946
- autorizaţie de construcţie a staţiei radio: 1943
- acte, corespondenţă în probleme IOVR şi asistenţă socială:
1944, 1946–1948
- ordine, dispoziţii, circulare: 1945–1948
- acte, corespondenţă în probleme agricole şi silvice: 1946–
1947
- rapoarte, situaţii statistice: 1946
- autorizaţii de construcţie: 1946–1947
- decizii ale primarului: 1946–1947
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1947
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal; decizii:
1947
- acte, corespondenţă privind aplicarea reformei agrare: 1947
90
Pentru documentele din perioada 1770–1865 ale fondului Primăria comunei Topliţa Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 56. Din perioada
1866–1942 nu s-au păstrat documente.

122
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte ale asociaţiei de păşunat: 1947–1948


- procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare; decizii:
1947–1948
- state de plată; acte financiare: 1947–1950
- situaţii privind recensământul agricol: 1948
- evidenţa firmelor şi a meseriaşilor: 1948
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1949
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului
provizoriu; decizii: 1949

260 PRIMĂRIA COMUNEI TULGHEŞ Inv. arh. (nr. (1918–) 12,60


(lb. română, maghiară) 184, 185) 1919–1972

Primăria Comunei Tulgheş 1919–1950


Dosare:
- procese-verbale ale consiliului comunal şi ale comisiei
interimare; decizii: 1927–1931, 1936, 1947–1948, 1950
- acte (procese-verbale, ordine circulare, corespondenţă) cu
privire la aplicarea reformelor agrare; lucrări de expropriere şi
împroprietărire: 1927–1945
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1935, 1945–1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1945–1947,
1950
- situaţii, corespondenţă în probleme agricole, silvice şi de
păşunat: 1945–1950
- state de plată: 1945–1950
- corespondenţă în probleme de sănătate publică şi asistenţă
socială: 1945–1950
- corespondenţă în probleme de învăţământ şi de cultură:
1947–1950
- liste de alegători: 1950
Registre:
- recensământul recruţilor: 1919–1950
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
comunal: 1922–1933, 1946
- registru de cetăţenie: 1946
- registre agricole: 1948–1950
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1949–
1951
- registre inventar: 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Tulgheş 1950–1968


Dosare:
- ordine, dispoziţii, circulare primite de la organe superioare:
1951, 1954–1959, 1963, 1966–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1968
- situaţii, corespondenţă în probleme agricole, silvice şi de
păşunat: 1951, 1958–1969
- state de plată: 1951–1970
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1952, 1954–1972

123
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă în probleme de învăţământ şi de cultură:


1952, 1954, 1957
- procese-verbale, corespondenţă privind organizarea
alegerilor; liste de alegători: 1953, 1956, 1958, 1961–1969
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1953,
1958–1968
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1956, 1958–1968
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare; devize:
1956, 1958–1969
- dări de seamă statistice: 1957–1969
- acte de constituire a întovărăşirilor agricole: 1957–1960
- corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1963–1966
- proiect de construcţie al căminului cultural: 1964
- proiecte privind electrificarea comunei: 1964–1967
Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului
executiv al sfatului popular: 1950–1952, 1955–1956, 1964–
1968
- registre agricole: 1951–1970

432 PRIMĂRIA COMUNEI TURDENI Inv. de prel. 1941–195091 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 656)

- procese-verbale ale consiliului comunal şi ale comisiei


interimare; decizii: 1941–1948
- state de plată: 1946–1947
- buget de venituri şi cheltuieli: 1948
- acte ale GAC Turdeni; schiţă de comasare: 1950

231 PRIMĂRIA COMUNEI TUŞNAD SAT Inv. de prel. (1895–) 12,85


(lb. maghiară, română) (nr. 432– 1919–197792 (13,70)
434)
Primăria Comunei Tuşnad Sat 1919–1950
Dosare:
- corespondenţă în probleme succesorale: 1919–1950
- corespondenţă administrativă: 1937–1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1939,
1948–1950
- evidenţa bunurilor proprietate de stat: 1940
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1941–
1948
- state de plată: 1945–1950
- situaţii, corespondenţă privind evidenţa şi mişcarea
populaţiei: 1941, 1944, 1950
- evidenţa meseriaşilor: 1941
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1943–1950
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1949
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1949–

91
Un registru agricol din perioada 1948–1950 a fost predat Primăriei com. Şimoneşti pe bază de proces-verbal.
92
Pentru documentele din perioada 1895–1918 ale fondului Primăria comunei Tuşnad Sat vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 57. Registrele
agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Tuşnad Sat pe bază de proces-verbal.

124
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1950
- acte ale GAC Tuşnad şi Vrabia (situaţia membrilor, acte de
comasare): 1950

Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1919–1925, 1935–1947, 1949
- indexuri alfabetice: 1944, 1946–1948
- registre de intrare-ieşire: 1947–1950
- registre de evidenţă a proprietarilor agricoli: 1948
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1949–
1950

Sfatul Popular al Comunei Tuşnad Sat 1951–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal, şi salarizare; decizii:
1951–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
zootehnice: 1951–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de sănătate
publică şi asistenţă socială: 1951–1968
- corespondenţă administrativă; probleme organizatorice:
1951–1965
- corespondenţă în probleme succesorale: 1951, 1954–1961,
1964–1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
gospodăriilor: 1951–1952, 1955, 1965
- state de plată: 1951–1962, 1964–1968
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1951–
1954, 1961–1968
- acte GAC: 1952
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1952–1954,
1958–1959, 1961–1968
- proces-verbal privind fântâna de apă minerală; proiect de
amenajare: 1957, 1968
- autorizaţii de construcţie; lucrări de sistematizare: 1953,
1959–1968

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951, 1956–
1958, 1964–1968
- registre de intrare-ieşire: 1951–1967
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1951–
1952
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lână, lapte, carne):
1951–1963, 1968
- indexuri alfabetice şi numerice: 1952–1954, 1956, 1958–
1960, 1962–1965, 1968

125
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

401 PRIMĂRIA COMUNEI UILAC Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,15


(lb. maghiară, română) 603)

- registru cu deciziile primarilor: 1945–1949


- registru agricol: 1948–1950

440 PRIMĂRIA COMUNEI ULCANI Inv. arh. (nr. (1882–) 2,13


(lb. maghiară, română) 672, 673) 1942–196893 (2,15)

Primăria Comunei Ulcani 1942–1950


Dosare:
- procese-verbale ale comisiei interimare; decizii: 1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1942, 1945–1950

Sfatul Popular al Comunei Ulcani 1951–1968


Dosare:
- corespondenţă privind gospodărirea comunală şi industria
locală: 1951–1953, 1955, 1958
- acte financiar-contabile; dări de seamă contabile: 1951,
1953, 1959–1964, 1967
- state de plată: 1951, 1953, 1956–1957, 1961–1967
- ordine, dispoziţii, circulare: 1952–1954, 1957–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1953–1967
- corespondenţă privind organizarea alegerilor; liste de
alegători: 1961, 1965, 1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1962,
1964–1966
Registre:
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv al
sfatului popular: 1951–1953, 1955, 1960
- registre agricole: 1951–1955

382 PRIMĂRIA COMUNEI ULIEŞ Inv. de prel. 1948–196894 2,00


(lb. maghiară, română) (nr. 581,
582)
Primăria Comunei Ulieş 1948–1950
Dosare:
- corespondenţă oficială în probleme agricole; situaţii
statistice, rapoarte: 1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1950
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1949–1950

Sfatul Popular al Comunei Ulieş 1959–1968


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1961–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;

93
Pentru documentele din perioada 1882–1905 ale fondului Primăria comunei Ulcani vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 57. Din perioada 1906–
1941 nu s-au păstrat documente. Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Dealu pe bază de proces-verbal.
94
Registrele agricole din perioada 1948–1950 au fost predate Primăriei com. Ulieş pe bază de proces-verbal. Din perioada 1951–1958 nu s-au păstrat
documente, în aceşti ani localitatea Ulieş aparţinând comunei Nicoleşti.

126
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1961–1967


- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1961–1965
- autorizaţii de construcţie; lucrări de sistematizare: 1961–
1967
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1963,
1965–1967
- state de plată: 1961–1967
- situaţii, corespondenţă privind recensământul animalelor:
1963–1965
- documentaţii privind electrificarea comunei: 1964
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1966
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1959–1963
- registre agricole: 1959–1963
- registre de intrare-ieşire: 1961–1968

479 PRIMĂRIA COMUNEI VALEA LUI PAVEL Inv. de prel. 1946–1950 0,45
(lb. maghiară, română) (nr. 710)

Dosare:
- liste electorale: 1948, 1950
- acte, corespondenţă privind recensământul populaţiei: 1948
- state de plată; acte justificative contabile: 1949–1950
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949
- instrucţiuni, circulare: 1950
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
provizoriu; decizii: 1946–1949
- registru agricol: 1948–1950
- registre de intrare-ieşire: 1949–1950
- jurnale de casă: 1949–1950

144 PRIMĂRIA COMUNEI VALEA STRÂMBĂ Inv. arh. (nr. (1896–) 4,70
(lb. maghiară, română) 336) 1919–197095 (5,00)

Primăria Comunei Valea Strâmbă 1919–1950


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal: 1926–
1929
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1946–1950
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1949–1950
Registre:
- registru familial (cultul romano-catolic): 1919–1943
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal: 1930–1934, 1936–1938, 1945–1948, 1950
- registre de intrare-ieşire: 1939–1940, 1944–1950
- registru cadastral: 1940–1944

95
Pentru documentele din perioada 1896–1918 ale fondului Primăria Comunei Valea Strâmbă vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 57.

127
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sfatul Popular al Comunei Valea Strâmbă 1951–1970


Dosare:
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- acte, corespondenţă în probleme succesorale; liste de
inventar: 1951–1964
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
silvice: 1951–1967
- tabele cu foştii chiaburi: 1951–1952
- decizii ale comitetului executiv al sfatului popular: 1952–
1960, 1965–1966
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
rapoarte de activitate: 1954–1968
- state de plată: 1954–1955, 1959–1960
- autorizaţii de construcţie; acte de sistematizare: 1957–1959,
1962–1968
- dări de seamă statistice: 1958–1959, 1961–1968
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular; decizii: 1951–1953, 1956–1958,
1964–1966
- registru de evidenţă a construcţiilor particulare: 1959
- registru de evidenţă a deciziilor comitetului executiv; index
alfabetic: 1959–1967
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1961–
1968
- registre agricole: 1964–1970

381 PRIMĂRIA COMUNEI VASILENI Inv. arh. (nr. 1948–1950 0,15


(lb. maghiară, română) 580)

Dosare:
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
zootehnice: 1949
- corespondenţă în probleme IOVR: 1949
Registre:
- registru agricol: 1948–1950

471 PRIMĂRIA COMUNEI VĂRŞAG Inv. de prel. 1933–1971 8,15


(lb. maghiară, română) (nr. 702,
772)
Primăria Comunei Vărşag 1933–1950
Dosare:
- inventarul comunei: 1933–1938, 1947, 1949
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1949
- acte privind aplicarea reformei agrare; acte de expropriere:
1945
- corespondenţă în probleme succesorale: 1945–1948
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole: 1945,
1949–1950

128
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- procese-verbale de şedinţă ale consiliului comunal şi ale


comitetului provizoriu: 1945–1949
- acte, corespondenţă privind recensământul agricol şi cel al
populaţiei: 1948
- state de plată: 1948–1950
- corespondenţă în probleme culturale şi de învăţământ: 1950
Registre:
- registru cu locuitorii comunei înscrişi în Frontul Renaşterii
Naţionale: 1939
- registre de intrare-ieşire: 1940, 1943–1950
- indexuri alfabetice: 1940, 1942, 1946–1948
- registre agricole: 1948–1950
- jurnale de casă: 1948–1950
- registre de impunere a cotelor obligatorii: 1950

Sfatul Popular al Comunei Vărşag 1951–1971


Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii;
state de funcţii: 1951–1968
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951–1953,
1955–1968
- liste de inventar; procese-verbale de predare-primire: 1951–
1968
- state de plată: 1951–1968
- corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare: 1952–
1956, 1958–1968
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1953, 1956,
1958, 1961, 1963, 1965, 1967
- rapoarte, informări, dări de seamă statistice: 1953–1968
- monografii ale comunei: 1957, 1960
- acte privind înfiinţarea întovărăşirilor zootehnice „Bradul” şi
„23 August”: 1958
- autorizaţii de construcţie; lucrări de sistematizare: 1960–
1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de sănătate
publică şi asistenţă socială: 1961–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole,
horticole şi zootehnice: 1962–1968
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei şi al
locuinţelor: 1965–1966
Registre:
- jurnale de casă: 1951
- registre de intrare-ieşire: 1951–1971
- registre agricole: 1951–1970
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1951, 1953,
1961–1966, 1968
- registre de impunere a cotelor obligatorii (lapte, carne, lână):
1952, 1954–1963, 1966–1967
- registre-inventar: 1954–1964

129
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- documentaţii tehnice privind construirea şcolilor şi


dispensarului medical din comună: 1954–1955, 1962, 1966–
1971
- registre de evidenţă a hotărârilor sfatului popular: 1960,
1964
- registre de evidenţă a deciziilor comitetului executiv: 1960–
1961, 1964

400 PRIMĂRIA COMUNEI VIDACUT Inv. arh. (nr. 1948–1949 0,15


(lb. maghiară, română) 602)

- registre de intrare-ieşire: 1948–1949


- registru agricol: 1948–1949

230 PRIMĂRIA COMUNEI VOŞLĂBENI Inv. de prel. 1921–197096 5,30


(lb. română, maghiară) (nr. 430,
431)
Primăria Comunei Voşlăbeni 1921–1950
Dosare:
- planuri de construcţie ale clădirii primăriei: 1929, 1948
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1940, 1949–1950
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1941, 1946–1949
- liste de inventar (bunuri evreieşti): 1944
- acte privind litigiul dintre comunele Voşlăbeni şi Valea
Strâmbă pentru pădurea Răchitiş: 1946
- planuri de construcţie: 1948
- state de plată: 1948
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1948–1949
- planuri de muncă, decizii şi hotărâri ale comitetului
provizoriu: 1950
- acte privind constituirea întovărăşirii agricole: 1950
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1950
Registre:
- registre cu evidenţa populaţiei: 1921–1939, 1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal şi ale comisiei interimare; decizii: 1927–1942, 1946–
1948
- indexuri alfabetice: 1940, 1946, 1950
- registre de intrare-ieşire: 1944–1950
- registru de evidenţă a deciziilor: 1948
- registru de evidenţă a autorizaţiilor de construcţie: 1950
- carte funciară cadastrală: f.d.

Sfatul Popular al Comunei Voşlăbeni 1950–1971


Dosare:
- autorizaţii de construcţie; lucrări de sistematizare: 1950–
1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv: 1950–1968
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:

96
Registrele agricole din perioada 1948–1963 au fost predate Primăriei com. Voşlăbeni pe bază de proces-verbal.

130
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1951–1956, 1959–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1968
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1957–1967
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
silvice: 1959–1965, 1968
- acte privind constituirea întovărăşirilor agricole „Brazda
Nouă”, „7 Noiembrie”, „Drumul lui Lenin” şi „23 August”;
evidenţa membrilor; acte de comasare: 1959–1960
- state de plată: 1959, 1963
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1961–1965

Registre:
- registre agricole: 1964–1970

532 PRIMĂRIA COMUNEI ZETEA Inv. de prel. 1926–196797 2,90


(lb. maghiară, română) (nr. 741,
742)
Primăria Comunei Zetea 1926–1950
Dosare:
- bugete ale unor construcţii comunale: 1938–1939
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1943–1944, 1948, 1950
- state de plată: 1946–1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1948

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale delegaţiei
permanente: 1926–1934
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal Zetea: 1931–1935
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
comunal Târnoviţa: 1935–1940
- registru de evidenţă a deciziilor primarului: 1945–1950
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comisiei interimare
Zetea: 1947–1950

Sfatul Popular al Comunei Zetea 1951–1967


Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului executiv şi ale
sfatului popular comunal; decizii: 1951–1967
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1951–1967
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1951–1956
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1951,
1961–1966
- state de plată: 1951–1967

Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului
executiv al sfatului popular; decizii: 1951–1958

97
Registrele agricole din perioada 1951–1970 au fost predate Primăriei com. Zetea pe bază de proces-verbal.

131
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

SFATURI POPULARE COMUNALE

528 SFATUL POPULAR AL COMUNEI BORZONT Inv. de prel. 1955–196898 4,00


(lb. maghiară, română) (nr. 737)

Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1956–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1956–1966
- acte, corespondenţă în probleme succesorale şi tutelare:
1956–1968
- autorizaţii de construcţie şi de demolare; lucrări de
sistematizare: 1956–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme agricole şi
zootehnice: 1956, 1959–1963
- rapoarte, informări, dări de seamă statistice: 1957–1968
- schiţe ale comunei: 1957–1961
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii,
scheme de organizare: 1957–1967
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1957–1961, 1966
- state de plată: 1957–1961, 1963–1968
- deviz privind construirea căminului cultural: 1959–1961
- acte ale întovărăşirii agricole „23 August”: 1959–1961
- procese-verbale referitoare la exproprieri de bunuri: 1959
- acte privind electrificarea comunei: 1962–1966
- evidenţa imobilelor proprietate de stat: 1964
- situaţii, corespondenţă privind recensământul populaţiei:
1965–1966
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1955–1963, 1965–1968
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1956–1958,
1964–1965
- registru cu evidenţa populaţiei: 1956
- registre de evidenţă a deciziilor şi hotărârilor: 1959–1963,
1966–1967
- indexuri alfabetice: 1959–1965

547 SFATUL POPULAR AL COMUNEI FORŢENI Inv. de prel. 1950–196899 1,45


(lb. maghiară, română) (nr. 754)

Dosare:
- state de plată: 1950–1968
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1961–1968
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1962–1964, 1967–1968
- acte, corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1963,
1965

98
Registrele agricole din perioada 1956–1963 au fost predate Primăriei com. Joseni pe bază de proces-verbal.
99
Registrele agricole din perioada 1956–1963 au fost predate Primăriei com. Feliceni pe bază de proces-verbal.

132
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de evidenţă a deciziilor şi hotărârilor: 1960–1966
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular
comunal şi ale comitetului executiv; decizii: 1961–1966

551 SFATUL POPULAR AL COMUNEI PORUMBENII Inv. arh. (nr. 1951–1970 3,00
MARI 758)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- acte ale GAC Porumbenii Mari (rapoarte, tabele cu membri,
statut, acte de comasare): 1951, 1958
- ordine, circulare, instrucţiuni; corespondenţă: 1953–1957,
1962, 1967
- autorizaţii de construcţie şi de demolare; schiţe; lucrări de
sistematizare: 1955–1957, 1961, 1966–1967
- procese-verbale de şedinţă ale sfatului popular comunal;
decizii ale comitetului executiv; planuri de muncă: 1956–
1959, 1961–1968
- liste cu chiaburii din comună: 1956–1957
- monografia comunei: 1956
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii,
scheme de organizare: 1956–1957, 1963, 1966–1967
- planuri de cheltuieli: 1956–1960
- state de plată: 1956–1967
- corespondenţă privind electrificarea comunei: 1957–1958
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1961, 1963–1968
- corespondenţă, situaţii, rapoarte în probleme de asistenţă
socială: 1962–1964
- corespondenţă privind organizarea alegerilor: 1963, 1965–
1967

Registre:
- registre-inventar pentru bunuri mobile şi imobile (căminul
cultural „Petőfi Sándor”; Sfatul Popular comunal): 1952–
1960, 1963, 1967
- registre de intrare-ieşire: 1958, 1960–1968
- registre de evidenţă a deciziilor şi hotărârilor: 1960–1967
- indexuri alfabetice: 1963, 1965–1968
- registre agricole: 1964–1970

556 SFATUL POPULAR AL COMUNEI ŞOIMUŞU Inv. arh. (nr. 1953–1970 0,75
(lb. română, maghiară) 769)

Dosare:
- state de plată: 1953, 1955–1968

Registre:
- registre agricole: 1964–1970
- registre de intrare-ieşire: 1953–1958, 1960–1968

133
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

ALTELE

126 BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN CIUC Inv. arh. (nr. (1901) 1,05
(lb. română, maghiară) 315) 1926– (1,15)
1948100
Dosare:
- acte (rapoarte, procese-verbale, situaţii centralizatoare, liste,
cereri, reclamaţii, buletine de vot etc.) privind alegerile
parlamentare (circumscripţiile Miercurea Ciuc, Gheorgheni,
Tulgheş): 1926–1927, 1931, 1937, 1946
- acte justificative privitoare la cheltuielile făcute în vederea
organizării alegerilor: 1930, 1934
- corespondenţă: 1946, 1948
- decizii ale Biroului Electoral Judeţean: 1946, 1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1933–1934, 1946–1948
- registre electorale ale comunelor Armăşeni, Bancu, Cetăţuia,
Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Dăneşti, Ghimeş-Făget, Imper,
Ineu, Lăzăreşti, Mădăraş, Nicoleşti Ciuc, Plăieşii de Jos,
Plăieşii de Sus, Racu, Siculeni, Sândominic, Sânmartin,
Sântimbru, Tomeşti, Topliţa Ciuc, Tuşnad, Vrabia: 1946

106 BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN ODORHEI Inv. arh. (nr. 1920–1940 5,45101
(lb. română, maghiară) 290, 292,
993)
- liste de alegători pentru Cameră şi Senat (din comunele
Aldea, Alexandriţa, Aluniş, Andreeni, Arvăţeni, Atia, Atid,
Avrămeşti, Bădeni, Băţanii Mici, Beclean, Benţid, Beta,
Beteşti, Bezid, Bezidu Nou, Biborţeni, Bisericani, Bodogaia,
Bordoşiu, Brăduţ, Brădeşti, Bulgăreni, Cădaciu, Cădişeni,
Călimăneşti, Călugăreni, Căpâlniţa, Cecheşti, Ceheţel, Chedea
Mică, Chedea Mare, Chibed, Chinuşu, Cibu, Cioc, Cireşeni,
Cobăteşti, Comăneşti, Corund, Crăciunel, Cristuru Secuiesc,
Crişeni, Cuşmed, Daia, Dârjiu, Dealu, Dejuţiu, Dobeni,
Doboşeni, Dumitreni, Eliseni, Fâncel, Feleag, Feliceni,
Fântânele, Filia, Filiaş, Firtuşu, Forţeni, Ghindari, Ghipeş,
Goagiu, Herculian, Hoghia, Iaşu, Ighiu, Inlăceni, Ioneşti, Jacu,
Jimbor, Locodeni, Lueta, Lupeni, Lutiţa, Mărtiniş, Mătişeni,
Medişor, Mereşti, Mihăileni, Morăreni, Mugeni, Mujna,
Mureni, Nicoleni, Nicoleşti, Ocland, Ocna de Jos, Ocna de
Sus, Odorheiu Secuiesc, Orăşeni, Oţeni, Păuleni, Petecu,
Petreni, Poloniţa, Porumbenii Mari, Porumbenii Mici, Praid,
Racoşul de Sus, Rareş, Rugăneşti, Satu Mare, Satu Mic, Satu
Nou, Săcel, Sălaşuri, Sâncrai, Sângeorgiu de Pădure, Sânpaul,
Secuieni, Solocma, Şiclod, Şimoneşti, Şoimuşu Mare,
Şoimuşu Mic, Ştefăneşti, Tăietura, Tălişoara, Tămaşu,
Tărceşti, Tăureni, Târnoviţa, Teleac, Tibod, Turdeni, Ulcani,
Ulieş, Vasileni, Văleni, Vărşag, Vârghiş, Veţca, Vidacutul

100
Pentru documentele din anul 1901 ale fondului Biroul Electoral al Judeţului Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 58.
101
O cantitate de cca. 4,50 m.l. sunt pachete neinventariate, se dă în cercetare doar partea prelucrată arhivistic.

134
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Român, Viforoasa, Vlăhiţa, Zetea): 1926


- actele alegerilor pentru Cameră şi Senat (din comunele Atid,
Cobăteşti, Cristuru Secuiesc, Mărtiniş, Ocland, Porumbenii
Mari, Sângeorgiu de Pădure, Tălişoara, Zetea): 1928
- acte (rapoarte, procese-verbale, situaţii centralizatoare,
buletine de vot etc.) privind alegerile parlamentare
(circumscripţiile Atid, Brăduţ, Cobăteşti, I.G. Duca/ Cristuru
Secuiesc, Mărtiniş, Mugeni, Odorheiu Secuiesc, Ocland, Ocna
de Jos, Porumbenii Mari, Satu Mare, Sângeorgiu de Pădure,
Veţca, Zetea): 1937
- acte justificative privitoare la cheltuielile făcute în vederea
organizării alegerilor: 1937–1938

175 SEDRIA ORFANALĂ A JUDEŢULUI ODORHEI Inv. de prel. (1862–) 3,00


(lb. maghiară, română) (nr. 371) 1919– (10,70)
1952102
- registre de intrare-ieşire: 1919–1931, 1933, 1935, 1941–
1944, 1946–1948
- indexuri alfabetice: 1919–1927, 1929–1931, 1933–1936,
1941–1944, 1946–1948
- indexuri numerice: 1919, 1921, 1923, 1925–1927, 1930,
1934–1952
- registru cu procese-verbale: 1919
- registre de evidenţă a tutorilor şi curatorilor: 1921–1948
- registru de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor minorilor
din judeţul Odorhei: 1919–1940

205 SEDRIA ORFANALĂ GHEORGHENI Inv. arh. (nr. (1859–) 1,20


(lb. maghiară, română) 403) 1919– (5,20)
1944103
- procese-verbale de dezbatere succesorală; decizii ale
instanţelor de judecată; hotărâri ale sedriei; contracte de
adopţie: 1919–1944
- corespondenţă cu primării şi cu organe judiciare: 1919–1943
- contracte de vânzare-cumpărare; acte de donaţie; inventare,
extrase de carte funciară, foi de avere: 1919–1944
- ordine şi circulare ministeriale: 1940–1943
- evidenţa angajaţilor sedriei: 1943

102
Pentru documentele din perioada 1862–1918 ale fondului Sedria Orfanală a Judeţului Odorhei vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 57–58.
103
Pentru documentele din perioada 1859–1918 ale fondului Sedria Orfanală Gheorgheni vezi: Ibidem p. 58. Documentele din fond se dau la
cercetare în condiţiile stabilite prin Anexa nr. 6 din Legea Arhivelor nr. 16/1996.

135
136
II. FONDURI JUDECĂTOREŞTI

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

JUDECĂTORII

141 JUDECĂTORIA RURALĂ TULGHEŞ104 Inv. arh. (nr. 1926–1933 1,55


(lb. română) 331), inv. de
prel. (nr.
Dosare: 332)
- dosare administrative, corespondenţă, legalizări de acte:
1926–1933
- dosare de cauză civilă: 1926–1931
- state de plată: 1926
- acte, corespondenţă privind exproprieri de terenuri: 1927–
1928
- acte de personal: 1929–1932
- liste electorale: 1930–1933

Registre:
- registre generale de dosare: 1926–1932
- opise alfabetice: 1926–1932
- registre pentru trecerea hotărârilor civile şi penale: 1927–
1933

PARCHETE

107 PARCHETUL TRIBUNALULUI CIUC105 Inv. arh. (nr. (1873–) 9,00


(lb. română, maghiară) 49, 51), 1919– (12,35)
instr. cont. 1991106
Dosare: de evidenţă
- corespondenţă cu caracter administrativ, rapoarte statistice:
1923–1952
- ordine, circulare ale organelor superioare: 1923–1952

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1923–1952
- indexuri alfabetice: 1924–1952

104
Fondul este dat în cercetare în condiţiile stabilite prin Anexa 6 din Legea nr. 16/1996.
105
Documentele din fond sunt date în cercetare în condiţiile stabilite de anexa 6 din Legea 16/1996.
106
Pentru documentele din perioada 1873–1910 ale fondului Parchetul Tribunalului Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 60. Din perioada
1953–1990 nu deţinem documente.

137
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

ALTELE

208 AVOCATURA STATULUI DIN JUDEŢUL CIUC Inv. arh. (nr. 1921–1940 0,12
(lb. română, maghiară) 406)

- indexuri alfabetice ale cauzelor: 1921–1940


- registre generale de cauză: 1923–1940
- registru de intrare a corespondenţei: 1936–1938

9 PENITENCIARUL JUDEŢULUI CIUC107 Inv. arh. (nr. 1923–1940 1,60


(lb. română, maghiară) 5)

Dosare:
- corespondenţă cu Direcţia Generală a Închisorilor Bucureşti,
ordine, circulare: 1923–1931, 1936–1940
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare, state de
plată: 1923–1934
- tabele nominale cu deţinuţii, situaţii statistice: 1923–1940
- dosare personale ale gardienilor: 1926–1938
- acte contabile: 1928–1937
- procese-verbale de inspecţie: 1928–1929, 1935–1936
- dosare personale ale condamnaţilor: 1928–1940

Registre:
- registre de carceră: 1923–1936
- registre de intrare-ieşire: 1925, 1931, 1934–1938
- registru de evidenţă a deţinuţilor: 1927–1932, 1937–1938
- registru de cheltuieli al penitenciarului, jurnale de casă:
1929–1932
- cartea de imobil a penitenciarului: 1940

107
Fond dat în cercetare în condiţiile stabilite prin Anexa 6 din Legea 16/1996.

138
III. FONDURI ŞCOLARE

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

INSTITUŢII COORDONATOARE

6 REVIZORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. 1919–1950 8,75


(lb. maghiară, română) 3, 983, 984)

Dosare:
- state de plată: 1919–1950
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1925–1927
- ordine, dispoziţii, circulare ale Ministerului şi
Inspectoratului: 1941–1950
- acte privind probleme de personal şi de salarizare; decizii;
depunerea jurământului: 1941–1950
- procese-verbale de inspecţie: 1941–1944, 1949
- acte privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
particulare: 1941–1943, 1945–1946
- acte privind terenurile şi clădirile şcolare; liste de inventar,
schiţe: 1941, 1943, 1945–1950
- monografii comunale (Voşlăbeni, Sărmaş): 1942–1943
- acte privind activitatea comitetelor şcolare: 1945–1949
- situaţii şi rapoarte statistice privind şcolarizarea copiilor;
evidenţa copiilor neşcolarizaţi şi a analfabeţilor: 1945–1950
- proiect privind construirea unui etaj pe clădirea Şcolii
Pedagogice (fosta Şcoală de Fete) din Miercurea Ciuc; devize:
1950
- proiecte ale unor lucrări de reparaţie la clădirile şcolilor din
Şumuleu, Ghimeş-Făget, Sândominic: 1950

Registre:
- registre de evidenţă a cadrelor didactice: 1930–1948
- registru cu state de plată: 1929
- registre de intrare-ieşire: 1945, 1947–1948
- index alfabetic: 1947

152 REVIZORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. 1919–1946 3,25
(lb. maghiară, română) 20)

Dosare:
- state de plată şi acte de salarizare: 1919–1940

Registre:
- registre de evidenţă a posturilor didactice: 1927, 1945–1946
- registru cu state de plată: 1945
- index alfabetic al cadrelor didactice: f.d.

139
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR

39 COLEGIUL REFORMAT ODORHEIU SECUIESC108 Inv. de prel. (1682–) 7,55


(lb. maghiară, română) (nr. 137) 1919– (14,05)
1948109
- registre de intrare-ieşire: 1919–1926
- procese-verbale de şedinţă ale profesorilor: 1919–1927,
1940–1942
- registru de intrare-ieşire al directorului: 1919–1928
- registre matricole: 1919–1948
- procese-verbale de şedinţă ale conducerii Colegiului: 1921–
1926, 1943–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1923
- cataloage de clasă: 1925–1926
- registrul fundaţiilor: 1934
- jurnale de casă: 1940–1943, 1947–1948
- inventarul instrumentelor muzicale: 1942–1943
- inventar privind bunurile Colegiului: 1946

183 GIMNAZIUL DE FETE „ANASTASIA ŞAGUNA” Inv. arh. (nr. 1920–1941 2,15
ODORHEIU SECUIESC 378)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- state de plată: 1920–1932, 1935–1940
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1921–1940
- corespondenţă cu foruri tutelare; rapoarte statistice: 1921–
1940
- procese-verbale de şedinţă ale corpului profesoral: 1921–
1924
- bugete; planuri de buget: 1921–1924, 1928, 1930, 1932–
1935, 1939–1940
- acte privind înscrierea elevilor (cereri, adeverinţe, foi
matricole, buletine de vaccinare): 1924–1939
- state de funcţii; acte de personal, decizii: 1925–1938
- certificate de absolvire; cereri: 1925–1940
- istoricul Gimnaziului: 1938
Registre:
- registre matricole: 1922–1940
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1924, 1927–
1937

217 GIMNAZIUL DE STAT „PETRU RAREŞ” Inv. de prel. 1927–1959 1,45


MIERCUREA CIUC (nr. 415)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- bugete: 1931–1939, 1945–1948

108
Fondul este parţial prelucrat, se dau în cercetare doar registrele.
109
Pentru documentele din perioada 1682–1918 ale fondului Colegiul Reformat Odorheiu Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 61.

140
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- foi matricole: 1931–1939


- dosare personale: 1935–1946
- state de plată: 1938–1940, 1945–1948
- instrucţiuni, circulare, corespondenţă: 1938–1939, 1945–
1949
- procese-verbale de inspecţie: 1947–1948
- procese-verbale, situaţii privind predarea-preluarea gestiunii
Gimnaziului: 1959
Registre:
- registre matricole: 1927–1940, 1945–1949
- registre cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1931–
1940, 1945–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1931–1940,
1945–1948, 1953
- jurnale de casă: 1938–1939, 1946–1947
- registre-inventar: 1939, 1949
- registru de intrare-ieşire: 1945–1948

447 GIMNAZIUL MIXT DE STAT CU LIMBA DE Inv. de prel. 1945–1948 0,25


PREDARE MAGHIARĂ ODORHEIU SECUIESC (nr. 681)
(lb. maghiară, română)

- cataloage de clasă: 1945–1948


- registre matricole: 1946–1948

200 GIMNAZIUL MIXT DE STAT JOSENI Inv. de prel. 1942–1949 0,40


(lb. maghiară, română) (nr. 398)

Dosare:
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni primite de la foruri superioare:
1947–1948
Registre:
- registre matricole: 1942–1948
- registre de înscriere: 1945–1948
- cataloage de clasă: 1945–1948
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1946–
1948
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1946–1948
- registru de intrare-ieşire: 1947–1848

535 GIMNAZIUL ROMANO-CATOLIC CÂRŢA Inv. de prel. 1919–1948 0,90


(lb. maghiară, română) (nr. 744)

Dosare:
- planuri de învăţământ: 1945–1948
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1948
- dări de seamă statistice: 1946–1947
Registre:
- registre matricole: 1919–1926, 1942–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1942–1948
- jurnale de clasă: 1946–1948
- registru de înscriere: 1947–1948

141
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

476 GIMNAZIUL ROMANO-CATOLIC DE FETE Inv. arh. (nr. 1941–1949 0,30


CRISTURU SECUIESC 706)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1941–1948


- registre de intrare-ieşire: 1941–1949
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1946–1949

140 GIMNAZIUL ROMANO-CATOLIC DITRĂU Inv. de prel. (1894–) 1,65


(lb. maghiară, română) (nr. 330) 1919– (1,75)
1950110
Dosare:
- certificate de absolvire: 1927, 1946
- ordine, circulare, instrucţiuni, îndrumări metodice: 1941,
1945–1949
- state de plată: 1945–1947
- acte ale cooperativei şcolare: 1946–1949
- stat de funcţii: 1947
Registre:
- registre matricole: 1919–1934, 1945–1948
- registre de înscriere: 1921–1947
- registre de intrare-ieşire: 1929, 1948–1949
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1940–
1941
- registru de inspecţii: 1946–1950

225 GIMNAZIUL ROMANO-CATOLIC ODORHEIU Inv. arh. (nr. (1689–) 2,85


SECUIESC 136) 1919– (11,10)
(lb. maghiară, română) 1951111

Dosare:
- corespondenţă cu forurile tutelare; rapoarte statistice: 1919–
1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1919–
1948
- procese-verbale privind desfăşurarea diferitelor examene
(admitere, corigenţă, diferenţă, bacalaureat): 1919–1925,
1928–1929, 1938, 1942–1945, 1948
- procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1919–1938,
1940–1943, 1945–1948
- situaţii privind taxele şi bursele şcolare, acte de fundaţie:
1919–1921, 1928–1930, 1943–1944, 1947–1948
- ordine circulare episcopale: 1922, 1936–1938, 1941–1944
- certificate de absolvire: 1925–1927, 1931, 1938–1939
- dări de seamă contabile, corespondenţă în probleme
financiare şi de buget: 1933, 1940–1941, 1944, 1946–1948
- state de plată: 1939, 1945–1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1919–1951
- registre matricole: 1919–1948
110
Pentru documentele din perioada 1894–1918 ale fondului Gimnaziul Romano-catolic Ditrău vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 62.
111
Pentru documentele din perioada 1689–1918 ale fondului Gimnaziul Romano-catolic Odorheiu Secuiesc vezi: Ibidem p. 62.

142
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre cu procese-verbale ale cercului literar şcolar: 1919–


1927
- registru de evidenţă a fondurilor educaţionale: 1919–1943
- registre de inspecţie: 1923–1937
- cotoare de certificate şi de diplomă: 1923–1936, 1938–1939
- registre de înscriere: 1928–1941
- registru cu procese-verbale ale consiliului profesoral: 1936–
1937
- cataloage cu rezultatele examenului de bacalaureat: 1940–
1944

72 GIMNAZIUL ROMANO-CATOLIC ŞUMULEU CIUC Inv. arh. (nr. (1770–) 5,30


(lb. maghiară, română) 142) 1919– (10,30)
1954112
Dosare:
- procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1919–1948
- corespondenţă cu foruri tutelare privind funcţionarea şcolii;
ordine, circulare, rapoarte statistice: 1919–1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1919–
1948
- corespondenţă privind bursele şi fundaţiile şcolare: 1919–
1948
- corespondenţă privind organizarea şi desfăşurarea diferitelor
examene (admitere, corigenţă, diferenţă, bacalaureat, examene
particulare), situaţii; procese-verbale: 1919–1948
- corespondenţă cu Statusul Romano-catolic, Episcopia
Romano-catolică de Alba Iulia şi Bunurile Private Ciuc cu
privire la susţinerea şi dotarea şcolii; bugete; lucrări de
reparaţii: 1920–1948
- rapoarte de activitate ale directorilor: 1920, 1923–1942,
1944–1948
- state de plată: 1922–1926, 1928–1933, 1945–1947
- regulament de ordine interioară: 1954
Registre:
- registre matricole: 1919–1948
- registre de evidenţă a certificatelor de absolvire: 1923–1924,
1929–1948
- registre de intrare-ieşire: 1923–1951
- registre de evidenţă a diplomelor de bacalaureat: 1925–1949
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1926–1940,
1945–1948
- registre jurnale de clasă: 1927–1928
- registre matricole ale examenelor de bacalaureat: 1940–1944
- registre de înscriere: 1945–1948

468 GIMNAZIUL UNIC DE STAT VLĂHIŢA Inv. arh. (nr. 1945–1949 0,30
(lb. română, maghiară) 699)

Dosare:
- ordine circulare, instrucţiuni: 1946–1949
- procese-verbale, planuri de muncă, liste, situaţii: 1946–1949

112
Pentru documentele din perioada 1770–1918 ale fondului Gimnaziul Romano-catolic Şumuleu Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 63.

143
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1945–1946
- registre matricole: 1945–1948

683 GIMNAZIUL UNITARIAN CRISTURU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1694–) 0,40
(lb. maghiară, română) 1026) 1919– (6,10)
1950113

Documente 1919–1950
Dosare:
- acte financiare: 1931–1932
- cuvântări cu ocazia încheierii anului şcolar: 1922–1924
Registre:
- registru de evidenţă a achiziţiilor bibliotecii: 1919–1943
- registre de împrumut ale bibliotecii: 1924–1950

Manuscrise 1921
- scrisori: 1921

218 LICEUL DE BĂIEŢI „ŞT. O. IOSIF” ODORHEIU Inv. arh. (nr. 1923–1948 4,60
SECUIESC 416)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- corespondenţă cu foruri tutelare; rapoarte de activitate şi
situaţii statistice: 1923–1939, 1946–1949
- procese-verbale de şedinţă ale comitetului şcolar: 1924,
1926, 1935–1939, 1945–1948
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1925, 1927–1939, 1946–1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1925–
1940, 1946–1947
- acte financiar-contabile; bugete şi proiecte de buget: 1926–
1940, 1947–1948
- state de plată: 1926–1940, 1945–1948
- acte privind construirea sălii de gimnastică a liceului: 1933
- procese-verbale de şedinţă ale corpului profesoral: 1946–
1947
- dosare personale ale profesorilor: f.d.
- acte personale ale elevilor: f.d.

Registre:
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor corpului profesoral:
1923–1925, 1935–1940, 1946–1948
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului şcolar:
1923–1940
- registre matricole: 1923–1940, 1945–1948
- cataloage de clasă; cataloage ale unor examene: 1924–1940,
1946–1948
- registru de inspecţii: 1924–1940
- registru de intrare-ieşire: 1937–1938
- registru de casă: 1937–1940

113
Pentru documentele din perioada 1694–1918 ale fondului Gimnaziul Unitarian Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 63.

144
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

240 LICEUL INDUSTRIAL „SALAMON ERNŐ” Inv. arh. (nr. 1940–1965 8,40
GHEORGHENI 445)
(Gimnaziul de Stat Gheorgheni114)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor comitetului şcolar: 1945–1948
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului pedagogic: 1945–
1965
- corespondenţă cu foruri tutelare: 1945–1956
- inventare; procese-verbale de predare-preluare bunuri: 1945–
1958
- bugete; acte contabile: 1946–1957
- state de plată: 1946–1957
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni, chestionare statistice: 1946–
1962
- procese-verbale de inspecţie: 1946–1960
- documente privind organizarea şi desfăşurarea diferitelor
examene: 1946–1962
- planuri de muncă, rapoarte de activitate: 1950–1960
- certificate şi diplome de absolvire, diplome de bacalaureat:
1946–1958
Registre:
- registre matricole: 1940–1963
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
pedagogic: 1945–1958
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1945–1956
- registru cu state de plată: 1945–1951
- registre de intrare-ieşire: 1947–1959
- registre de înscriere: 1948–1949, 1953–1959
- cataloage de clasă: 1948–1952, 1955–1956
- registru-inventar: 1948

94 LICEUL „SFÂNTU NICOLAE” GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1922–1941 0,90


(lb. română) 273)

Dosare:
- buget, balanţă de verificare: 1938–1941
Registre:
- registre matricole: 1922–1940
- registru cu procese-verbale ale Consiliului pedagogic: 1937–
1939
- registru jurnal: 1939–1941
- registre carte mare: 1939–1941

256 LICEUL UNITARIAN DE BĂIEŢI CRISTURU Inv. arh. (nr. (1783–) 4,65
SECUIESC 145) 1919– (9,65)
(lb. maghiară, română) 1948115

114
Fondul conţine documente ale mai multor şcoli din Gheorgheni: Şcoala Medie Mixtă nr. 1, Şcoala Medie Mixtă nr. 2, Liceul Mixt Maghiar, Liceul
Mixt Român, Liceul „Sfântu Nicolae”, Şcoala Sportivă.
115
Pentru documentele din perioada 1783–1918 ale fondului Liceul Unitarian de Băieţi Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 65–
66.

145
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Dosare:
- hotărâri consistoriale, ordine ministeriale, instrucţiuni,
circulare: 1919–1948
- rapoarte de activitate, corespondenţă, situaţii statistice:
1919–1948
- certificate şi adeverinţe şcolare, foi matricole, extrase de
stare civilă: 1919–1948
- acte privind probleme de personal şi salarizare: 1919–1948
- corespondenţă în problema unor fundaţii şcolare, testamente,
scrisori de donaţie: 1919–1937
- procese-verbale de inspecţie: 1923–1924
- documente privind modificări făcute la clădirea internatului:
1936–1942
- acte ale Cooperativei şcolare „Berde Mózes”: 1940
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1919–1948
- registre matricole: 1919–1948
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor direcţiunii: 1919–
1931
- registre carte mare: 1919–1923, 1936–1947
- cataloage ale examenelor de bacalaureat: 1919–1923
- indexuri alfabetice pentru registrele de intrare-ieşire: 1924–
1941
- cotoare ale diplomelor de bacalaureat şi ale certificatelor de
absolvire: 1925–1940
- registre-inventar: 1927, 1942–1943
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de
administraţie: 1927–1947
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Consiliului
pedagogic: 1931–1934, 1939–1948
- registre de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor: 1931–1936,
1944–1948
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Cooperativei
şcolare „Berde Mózes”: 1944–1947

244 ŞCOALA CIVILĂ DE FETE CRISTURU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1918–) 0,13
(lb. maghiară, română) 459) 1919– (0,15)
1921116
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1921
- registre matricole: 1919–1921

219 ŞCOALA CIVILĂ ROMANO-CATOLICĂ DE FETE Inv. de prel. (1884–) 0,25


ODORHEIU SECUIESC (nr. 418) 1919– (0,70)
(lb. maghiară, română) 1944117

Dosare:
- certificate de absolvire: 1925–1926
Registre:
- registre matricole: 1919–1928, 1940–1944

116
Pentru documentele din anul 1918 ale fondului Şcoala Civilă de Fete Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 66.
117
Pentru documentele din perioada 1884–1918 ale fondului Şcoala Civilă Romano-catolică de Fete Odorhei vezi: Ibidem p. 66.

146
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

199 ŞCOALA CIVILĂ ROMANO-CATOLICĂ JOSENI Inv. de prel. 1921–1930 0,10


(lb. maghiară, română) (nr. 397)

- registre matricole: 1921–1930


- registru de clasificaţie şi absenţe: 1925–1926

670 ŞCOALA MEDIE MIXTĂ NR. 1 ŞUMULEU CIUC Inv. de prel. 1949–1956 0,10
(lb. maghiară, română) (nr. 1007)

Dosare:
- corespondenţă: 1949
Registre:
- cataloage: 1955–1956

450 ŞCOALA NORMALĂ CONFESIONALĂ REFORMATĂ Inv. arh. (nr. (1911–) 3,43
DE FETE ODORHEIU SECUIESC 685) 1919– (3,45)
(lb. maghiară, română) 1948118

Dosare:
- rapoarte, situaţii statistice: 1919, 1922–1924, 1926–1943,
1945–1946
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1922, 1926–1930, 1933–1946
- autorizaţie de funcţionare: 1927
- liste de inventar: 1927–1928
- corespondenţă în probleme şcolare: 1927–1946
- procese-verbale ale diferitelor examene: 1929, 1931, 1933–
1934, 1937–1938, 1940–1942, 1944–1948
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral: 1934–
1947
- state de plată: 1939, 1945–1948
- acte de naţionalizare: 1948
Registre:
- registre matricole: 1927–1948
- registre de intrare-ieşire: 1929–1948
- registre de înscriere: 1937–1941, 1944
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1940–1947

179 ŞCOALA NORMALĂ ROMANO-CATOLICĂ Inv. arh. (nr. (1858–) 2,30


ŞUMULEU CIUC 979) 1919– (4,80)
(lb. maghiară, română) 1959119

Dosare:
- acte justificative contabile; situaţii financiare, bugete: 1919–
1939
- corespondenţă cu forurile tutelare (Episcopia Romano-
catolică de la Alba Iulia, Statusul Romano-catolic, Bunurile
Private Ciuc, Inspectoratul Şcolar); procese-verbale de
şedinţă; ordine şi dispoziţii: 1919–1940
- cereri şi aprobări privind susţinerea unor examene; procese-

118
Pentru documentele din perioada 1911–1914 ale fondului Şcoala Normală Confesională Reformată de Fete Odorhei vezi volumul: Bicsok Zoltán,
op. cit. p. 67.
119
Pentru documentele din perioada 1858–1918 ale fondului Şcoala Normală Romano-catolică Şumuleu vezi: Ibidem p. 67.

147
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

verbale, liste, subiecte, cataloage: 1919, 1921–1940, 1945,


1949, 1956
- adeverinţe şi certificate şcolare, diplome; cereri: 1919, 1921–
1940, 1945
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare; decizii:
1919, 1921–1940
- dări de seamă, rapoarte, situaţii statistice: 1923–1940
- acte privind burse, ajutoare şi fundaţii şcolare: 1925–1930,
1932–1939
- schiţe: 1927
- formulare de jurământ: 1931–1932
Registre:
- registre de înscriere: 1919–1920, 1931–1948
- registre matricole: 1919–1955
- registre de intrare-ieşire: 1919–1931, 1938–1948
- registre cu procese-verbale ale societăţii de lectură: 1920–
1931
- matricolele examenului de capacitate: 1922–1926, 1940–
1942, 1945
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1922–1949
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1926–1930,
1934–1938, 1946–1950, 1955–1956
- registre matricole ale Şcolii Normale Romano-catolice de
Fete „Sf. Elisabeta”: 1944–1947
- cataloage ale Şcolii Normale Romano-catolice de Fete „Sf.
Elisabeta”: 1945–1947
- cotoare acte de studii: 1947–1959
- cataloagele examenelor de absolvire: 1949–1956

241 ŞCOALA PEDAGOGICĂ DE BĂIEŢI CRISTURU Inv. de prel. (1870–) 9,55


SECUIESC (nr. 446) 1919– (10,15)
(lb. maghiară, română) 1955120

Dosare:
- state de plată: 1920–1921, 1923, 1926–1952, 1954–1955
- diplome de capacitate, certificate de absolvire; cotoare de
diplomă: 1922–1928, 1930–1932, 1934–1940, 1944–1955
- procese-verbale, situaţii statistice, rapoarte: 1924–1927,
1931–1932, 1937–1938, 1942–1943, 1945–1955
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1930–1931,
1938–1940, 1942–1943, 1947–1955
- ordine, instrucţiuni: 1932–1934, 1943–1953
- bugete de venituri şi cheltuieli; planuri de buget: 1939–1941,
1946–1947, 1952
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1945–1955
- contracte de muncă: 1947–1952
- procese-verbale ale corpului didactic: 1948–1952, 1954–
1955
Registre:
- registre matricole: 1919–1955
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1923–1955
120
Pentru documentele din perioada 1870–1918 ale fondului Şcoala Pedagogică de Băieţi Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p.
67.

148
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre de intrare-ieşire: 1924–1925, 1929–1930, 1932–


1950, 1952–1955
- registre de inspecţie: 1924–1939, 1947–1954
- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar: 1929–
1939
- registre cu procese-verbale ale corpului didactic: 1938–1940,
1946–1954
- condici de clasă: 1940–1948, 1950–1954
- registre de înscriere: 1941–1952

237 ŞCOALA ROMANO-CATOLICĂ DE FETE Inv. de prel. (1875–) 1,00


„FOGARASY MIHÁLY” GHEORGHENI (nr. 442, 1919– (2,00)
(lb. maghiară, română) f.n.) 1949122

Şcoala Romano-catolică de Fete „Fogarasy Mihály”


Gheorgheni
Dosare:
- state de plată: 1945–1948
- certificate de absolvire: 1946–1947
- listă de inventar: 1948
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1926
- registre matricole; caiete de observaţii şi aprecieri: 1921–
1948
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1923–
1926, 1931–1932, 1941–1948
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1923–1949

Liceul Pedagogic Romano-catolic de Fete „Sf. Elisabeta”


Gheorgheni121
- registru de înscriere: 1947
- registru de intrare-ieşire: 1947–1949

214 ŞCOALA SECUNDARĂ „DOMNIŢA FLORICA” Inv. de prel. 1926–1931 0,10


MIERCUREA CIUC (nr. 412)
(lb. română)

- registre matricole: 1926–1927, 1930–1931

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

455 CENTRUL ŞCOLAR SILVIC MIERCUREA CIUC Inv. arh. (nr. 1947–1963 6,00
(lb. română, maghiară) 690)

Dosare:
- dispoziţii, instrucţiuni, circulare: 1947–1961
- bugete, dări de seamă contabile: 1947–1948, 1952–1962

121
Pentru actele Şcolii Normale „Sf. Elisabeta” din Gheorgheni vezi şi fondul F 179 Şcoala Normală Romano-catolică Şumuleu Ciuc.
122
Pentru documentele din perioada 1875–1918 ale fondului Şcoala Romano-catolică de Fete „Fogarasy Mihály” Gheorgheni vezi volumul: Bicsok
Zoltán, op. cit. p. 66.

149
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1948–1963


- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1949–1963
- dări de seamă statistice: 1955–1957, 1961–1963
- contracte de ucenici: 1955–1956
- diplome de absolvire: 1959–1963
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1963
- registre matricole: 1947–1963
- cataloage de clasă: 1947–1963
- registre cu procese-verbale de inspecţie: 1948, 1950, 1952–
1957, 1961–1962
- procese-verbale ale Consiliului pedagogic: 1950, 1952–1963
- registru de evidenţă a personalului: 1952–1956
- cotoare de diplomă: 1955–1962

417 CURS COMERCIAL DE 2 ANI ROMANO-CATOLIC Inv. arh. (nr. 1944–1945 0,02
DE FETE ODORHEIU SECUIESC 621)
(lb. maghiară)

- registru matricol: 1944–1945

375 GRUPUL ŞCOLAR DE MECANICĂ GHEORGHENI Inv. arh. (nr. (1883–) 0,15
(Şcoala de ucenici industriali şi comerciali) 562) 1921– (0,30)
(lb. maghiară, română) 1948123

Dosare:
- corespondenţă: 1942–1948
- state de plată: 1946–1947
Registre:
- registru matricol: 1921–1923
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1928–1934,
1940–1948

497 LICEUL COMERCIAL ROMANO-CATOLIC DE FETE Inv. de prel. 1945–1948 0,03


ODORHEIU SECUIESC (nr. 720)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1945–1948

394 LICEUL INDUSTRIAL DE STAT ODORHEIU Inv. de prel. 1927–1951 1,05


SECUIESC (nr. 592)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- state de plată: 1946–1950
- ordine şi dispoziţii: 1947–1949
- corespondenţă: 1947–1948
- procese-verbale ale Consiliului pedagogic: 1947–1950
- acte privind probleme de personal; decizii: 1949–1950
- acte contabile: 1949–1950

123
Pentru documentele din perioada 1883–1915 ale fondului Grupul Şcolar de Mecanică Gheorgheni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 68. Din
perioadele 1916–1920 şi 1935–1939 nu s-au păstrat documente.

150
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1927–1930, 1938–1939, 1948–
1949
- cataloage de clasă: 1937–1938, 1949–1951
- registre matricole: 1945–1948
- condici de prezenţă: 1946–1949

110 ŞCOALA DE AGRICULTURĂ GR. 1 MIERCUREA Inv. arh. (nr. 1930 0,01
CIUC 295)
(lb. română)

- procese-verbale, situaţii, inventare: 1930

109 ŞCOALA DE ECONOMIE CASNICĂ GR. 1 Inv. arh. (nr. 1924–1942 0,40
MIERCUREA CIUC 294)
(lb. română)

Dosare:
- hotărâre de împroprietărire; proces-verbal de predare teren:
1924–1926
- cereri de înscriere: 1929–1931, 1934–1936
- certificate de absolvire: 1930–1942
- acte justificative contabile: 1932, 1934–1940
- acte, corespondenţă privind probleme de personal şi
salarizare: 1934–1940
- procese-verbale ale examenelor: 1935–1939
- state de plată: 1936–1937, 1940
Registre:
- registre matricole: 1927–1939
- registru de intrare-ieşire: 1932–1934
- registru stat de plată: 1934–1937
- jurnal de casă: 1935–1939
- registru de inspecţie: 1936–1940
- cataloage: 1936–1940
- registre-inventar: 1936–1937, 1939–1940

190 ŞCOALA DE MESERII PĂLTINIŞ CIUC (CENTRUL Inv. de prel. 1947–1961 5,60
ŞCOLAR PROFESIONAL „GHE. GHEORGHIU-DEJ”) (nr. 388)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- acte (procese-verbale, devize, liste de inventar) privind
construirea, înzestrarea şi darea în folosinţă a clădirilor şi
anexelor şcolare: 1948–1949
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1948–1957
- planuri de învăţământ, programe şcolare: 1949, 1953, 1955–
1957, 1959–1960
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1949, 1951–1960
- situaţii statistice, dări de seamă, tabele: 1950, 1953–1954,
1959–1960
- acte privind protecţia muncii: 1949–1950, 1952–1953
- diplome şi certificate de absolvire; cotoare acte de studii:

151
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1952–1959
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1952,
1959–1960

Registre:
- registre matricole: 1947–1961
- cataloage: 1950–1960
- indexuri alfabetice ale elevilor: 1953–1958

191 ŞCOALA INDUSTRIALĂ COMERCIALĂ DE UCENICI Inv. de prel. (1898–) 0,85


ODORHEIU SECUIESC (nr. 387) 1920– (1,15)
(lb. maghiară, română) 1951124

Dosare:
- acte de înscriere, certificate şcolare: 1924–1943
- bugete şi planuri de buget; dări de seamă contabile: 1944–
1950
- state de plată: 1944–1945, 1947–1950
- ordine, dispoziţii, circulare: 1944–1950
- rapoarte, situaţii statistice, procese-verbale; corespondenţă:
1944–1950
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1946–
1950
- procese-verbale ale şedinţelor corpului didactic: 1946, 1949
- diplome şi certificate de absolvire: 1947–1949

Registre:
- registre matricole: 1920–1930, 1933–1936, 1944–1950
- registre de înscriere: 1944–1945, 1948–1949
- registre de intrare-ieşire: 1946–1949
- cataloage: 1947–1948
- registru de inspecţie: 1947–1950
- jurnale de casă: 1948, 1950
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor corpului didactic:
1949–1951
- registru-inventar: 1950

500 ŞCOALA MEDIE TEHNICĂ AGRICOLĂ ODORHEIU Inv. de prel. 1950–1951 0,35
SECUIESC (nr. 723)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- ordine, dispoziţii: 1950–1951
- state de plată: 1950–1951
- acte financiar-contabile: 1950–1951
- dări de seamă statistice: 1951
- procese-verbale de inventariere: 1951

Registre:
- cataloage: 1950–1951
- registru matricol: 1950–1951
124
Pentru documentele din perioada 1898–1917 ale fondului Şcoala Industrială Comercială de Ucenici Odorhei vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit.
p. 68.

152
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

501 ŞCOALA MEDIE TEHNICĂ DE CONTABILITATE Inv. de prel. 1948–1955 4,60


AGRICOLĂ ODORHEIU SECUIESC (nr. 724)
(lb. maghiară, română)

Şcoala Tehnică de Administraţie Economică cu secţie 1948–1949


română-maghiară Odorheiu Secuiesc
Dosare:
- ordine, dispoziţii: 1948–1949
- state de plată; acte financiar-contabile: 1948–1949
- cotoarele certificatelor de absolvire: 1949
- programe şcolare, planuri de învăţământ: 1949
Registre:
- registru matricol: 1948–1949

Şcoala Medie Tehnică Financiară Odorheiu Secuiesc 1949–1955


Dosare:
- state de plată; acte financiar-contabile: 1949–1952
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1950–1952
- corespondenţă: 1950–1951
- cotoarele certificatelor de absolvire: 1950
- programe şcolare, planuri de învăţământ: 1951–1952
- dări de seamă: 1951–1952
- procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1951–1953
Registre:
- registre matricole: 1949–1955
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1950–
1951
- cataloage: 1950–1952

Şcoala Medie Tehnică de Contabilitate Agricolă Odorheiu 1952–1955


Secuiesc
Dosare:
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1952–1955
- state de plată; acte financiar-contabile: 1952–1955
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1952–1955
- corespondenţă: 1954
- programe şcolare, planuri de învăţământ: 1955

Registre:
- cataloage: 1952–1955
- registre matricole: 1952–1955

189 ŞCOALA PROFESIONALĂ DE LEMN MIERCUREA Inv. arh. (nr. (1897–) 2,85
CIUC 386) 1919– (2,90)
(Şcoala Profesională de Ucenici Miercurea Ciuc) 1957125
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- state de plată: 1942, 1947–1955
- decizie ministerială privind înfiinţarea Şcolii de ucenici;
125
Pentru documentele din perioada 1897–1918 ale fondului Şcoala Profesională de Lemn Miercurea Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p.
68.

153
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

circulare: 1946–1947
- procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1946–1947, 1950
- corespondenţă cu forurile superioare: 1946–1948, 1950–
1955
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1946–1955
- acte, corespondenţă în probleme de personal şi salarizare;
decizii: 1948–1955
- liste de inventar; procese-verbale: 1950–1952, 1954
- planuri şi programe de învăţământ: 1951–1953
- dări de seamă statistice: 1951–1955
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1923,
1940–1943, 1947–1948, 1950–1952
- registre matricole: 1946–1957
- registre de intrare-ieşire: 1947–1955
- registru de inspecţie: 1947–1955
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1949–
1951
- registre-inventar: 1949–1955
- registru de evidenţă a personalului: 1951–1952
- cotoare acte de studii: 1953–1955

194 ŞCOALA PROFESIONALĂ METALURGICĂ AIUD Inv. de prel. 1953–1954 0,05


(lb. română) (nr. 391)

- cataloage: 1953–1954

193 ŞCOALA PROFESIONALĂ METALURGICĂ DE FETE Inv. arh. (nr. 1953–1957 0,03
BRĂILA 390)
(lb. română)

- foi matricole: 1953–1957

187 ŞCOALA PROFESIONALĂ MIXTĂ DE UCENICI Inv. arh. (nr. (1884–) 0,35
CRISTURU SECUIESC 384) 1919– (0,45)
(lb. maghiară, română) 1951126

Dosare:
- certificate şcolare: 1919–1945
- ordine, dispoziţii, circulare: 1949–1951
- state de plată: 1949–1951
- corespondenţă: 1949–1951
- plan de buget: 1951
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1923–1924, 1940–
1946, 1948–1950
- registre de înscriere: 1942–1946
- registru de evidenţă a calfelor: 1943–1944
- registre matricole: 1947–1950
- registru de intrare-ieşire: 1949–1951

126
Pentru documentele din perioada 1884–1918 ale fondului Şcoala Profesională Mixtă de Ucenici Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán,
op. cit. p. 68.

154
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

542 ŞCOALA PROFESIONALĂ PENTRU Inv. de prel. 1948–1956 0,45


INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI GHEORGHENI (nr. 747)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- certificate şi diplome de absolvire: 1951–1955
Registre:
- registre matricole: 1948–1956
- cataloage: 1950–1955

192 ŞCOALA PROFESIONALĂ SADU BUMBEŞTI Inv. de prel. 1953–1956 0,03


(lb. română) (nr. 389)

Dosare:
- foi matricole: 1953–1956
Registre:
- cataloage: 1954–1955

453 ŞCOALA PROFESIONALĂ SILVICĂ ODORHEIU Inv. de prel. 1948–1954 0,75


SECUIESC (nr. 688)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- state de plată: 1948–1953
- corespondenţă: 1949
- planuri şi programe de învăţământ: 1949–1953
- ordine, instrucţiuni: 1950–1953
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii; stat de
funcţii: 1950–1953
- diplome de absolvire: 1950–1951, 1954
- acte, corespondenţă privind lucrări de reparaţii: 1950–1951
- dări de seamă statistice: 1953
Registre:
- registru matricol: 1948–1954
- registru stat de plată: 1949
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale corpului didactic:
1949–1953
- cataloage: 1951–1954
- registru de intrare-ieşire: 1951–1953
- cotoare certificate de absolvire: 1953–1954

419 ŞCOALA PROFESIONALĂ ZOOTEHNICĂ CRISTURU Inv. de prel. 1948–1954 1,45


SECUIESC (nr. 623)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- state de plată: 1948–1951
- acte financiar-contabile: 1948–1952
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1949
- ordine, dispoziţii: 1950–1951
- situaţii statistice: 1951

155
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948–1952
- registre matricole: 1948–1953
- cotoare acte de studii: 1950–1954
- cataloage: 1948–1954
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului şcolar:
1948–1950

499 ŞCOALA TEHNICĂ HORTICOLĂ ODORHEIU Inv. de prel. 1948–1954 0,60


SECUIESC (nr. 722)
(lb. maghiară, română)

- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1948–1949,


1951
- ordine, dispoziţii, circulare: 1948–1949, 1951
- corespondenţă cu foruri superioare; rapoarte: 1948–1949,
1952
- schiţe ale şcolilor care au funcţionat în incinta Cetăţii din
Odorheiu Secuiesc: 1949
- state de plată: 1951
- procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1952
- dări de seamă contabile; procese-verbale: 1952–1954

673 ŞCOALA TEHNICĂ PROFESIONALĂ MAGHIARĂ DE Inv. de prel. 1946–1949 0,30


FETE ŞUMULEU CIUC (nr. 1010)
(lb. maghiară, română)

Liceul Industrial Romano-catolic de Fete nr. 5 Şumuleu Ciuc


Dosare:
- procese-verbale de inspecţie: 1946–1948
- situaţii statistice; tabele: 1946–1948
- corespondenţă: 1947–1948
- procese-verbale ale şedinţelor metodice: 1947–1948
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1948

Registre:
- registru matricol: 1946–1948
- cataloage: 1947–1948
- registre de înscriere: 1947–1948

Şcoala Tehnică Profesională Maghiară de Fete Şumuleu Ciuc


Dosare:
- corespondenţă: 1948–1949
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1948–1949
- situaţii, procese-verbale: 1948–1949
- liste de inventar; act de desfiinţare a şcolii: 1948–1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1949

Registre:
- cataloage: 1948–1949
- registru matricol: 1948–1949
- condici de clasă: 1948–1949

156
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

498 ŞCOALA TEHNICĂ PROFESIONALĂ ODORHEIU Inv. de prel. 1948–1952 0,20


SECUIESC (nr. 721)
(lb. maghiară, română)

- registre de înscriere: 1948–1949


- cataloage: 1948–1951
- registre matricole: 1948–1951
- cotoare ale certificatelor de absolvire eliberate de Şcoala
Medie Tehnică Horticolă Odorheiu Secuiesc şi Grupul Şcolar
Agricol Odorheiu Secuiesc: 1949–1952
- condică de prezenţă: 1950–1951

418 ŞCOALA UNITARIANĂ DE AGRICULTURĂ DE Inv. de prel. 1931–1948 2,15


IARNĂ CRISTURU SECUIESC(I. G. DUCA) (nr. 622)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1932–1941,
1947–1948
- cereri de înscriere: 1934, 1937, 1941, 1948
- ordine, dispoziţii: 1936, 1948
- dosare personale ale angajaţilor: 1936–1939
- state de plată: 1946
- procese-verbale ale consiliului de conducere: 1947

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1942–1948
- registre matricole: 1931–1945
- cotoare acte de studii: 1933–1944

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

ŞCOLI CONFESIONALE
(reformate, romano-catolice, unitariene)

242 ŞCOALA ELEMENTARĂ REFORMATĂ CRISTURU Inv. de prel. (1876–) 0,24


SECUIESC (nr. 447) 1919– (0,25)
(lb. maghiară, română) 1948127

Dosare:
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1946–
1947
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1927,
1939–1946
- registre matricole: 1927–1948
- condici de clasă: 1940–1946

127
Pentru documentele din perioada 1876–1895 ale fondului Şcoala Elementară Reformată Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p.
69.

157
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

451 ŞCOALA ELEMENTARĂ REFORMATĂ DE Inv. arh. (nr. 1919–1948 0,80


APLICAŢIE ODORHEIU SECUIESC 686)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- certificate şcolare, adeverinţe: 1919–1948
- rapoarte de activitate; dări de seamă: 1923–1925, 1927,
1930, 1932, 1934–1935, 1943–1946
- situaţii statistice: 1943–1946

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1922–1937, 1945–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1930,
1932–1940, 1943–1947
- registre de înscriere: 1919–1925, 1927–1941, 1943–1944
- registre matricole: 1925–1948
- condici de clasă: 1943–1947

575 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ Inv. de prel. (1875–) 0,02


EVANGHELICĂ REFORMATĂ HOGHIA (nr. 796) 1921– (0,15)
(lb. maghiară, română) 1927128

- registru de inspecţie: 1921–1927

570 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ REFORMATĂ Inv. de prel. (1909–) 0,25


ALEXANDRIŢA (nr. 791) 1920– (0,30)
(lb. maghiară, română) 1948129

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1920–1926,


1929–1948
- registre de înscriere: 1921–1937, 1941–1943
- registre matricole: 1926–1942, 1945–1948
- registru de clasă (conţine catalog, registru matricol şi registru
de înscriere): 1942–1946

521 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ REFORMATĂ Inv. de prel. 1919–1948 0,45


MUJNA (nr. 85)
(lb. maghiară, română)

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1948


- registre matricole: 1925–1948

491 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ REFORMATĂ Inv. de prel. 1921–1948 0,15


PORUMBENII MARI (nr. 92)
(lb. maghiară, română)

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1921–1924,


1947–1948
- registre matricole: 1925–1929

128
Pentru documentele din perioada 1875–1914 ale fondului Şcoala Confesională Evanghelică Reformată Hoghia vezi volumul: Bicsok Zoltán, op.
cit. p. 70.
129
Pentru documentele din perioada 1909–1916 ale fondului Şcoala Primară Confesională Reformată Alexandriţa vezi: Ibidem p. 69.

158
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

579 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ REFORMATĂ Inv. de prel. (1879–) 0,25


TĂURENI (nr. 800) 1919– (0,45)
(lb. maghiară, română) 1948130

- registre de înscriere: 1919–1938, 1940–1946


- registru de inspecţie: 1919–1928
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1925,
1946–1948
- registre matricole: 1925–1947
- registru de intrare-ieşire: 1930–1931
- registru cu procese-verbale ale Asociaţiei gospodarilor din
Tăureni: 1920

445 ŞCOALA ELEMENTARĂ ROMANO-CATOLICĂ DE Inv. de prel. (1876–) 0,40


FETE ODORHEIU SECUIESC (nr. 678) 1919– (1,00)
(lb. maghiară, română) 1948131

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1929,


1947–1948
- registre matricole: 1927–1948

560 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. 1926–1948 0,15


CATOLICĂ CĂLUGĂRENI (nr. 780)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1926–1948

475 ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ Inv. de prel. (1898–) 0,30


CRISTURU SECUIESC (nr. 705) 1919– (0,40)
(lb. maghiară, română) 1948132

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1939


- registre matricole: 1935–1948
- registre de înscriere: 1942–1943

462 ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ FITOD Inv. de prel. (1906–) 0,18


(lb. maghiară, română) (nr. 74) 1919– (0,20)
1948133
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1929,
1931–1932, 1934–1941, 1945–1948
- registre matricole: 1925–1947

198 ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ JOSENI Inv. de prel. (1899–) 0,35


(lb. maghiară, română) (nr. 78) 1919– (0,50)
1949134
Dosare:
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1944–1948

130
Pentru documentele din perioada 1879–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Reformată Tăureni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p.
70.
131
Pentru documentele din perioada 1876–1918 ale fondului Şcoala Elementară Romano-catolică de Fete Odorhei vezi: Ibidem p. 69.
132
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Cristuru Secuiesc vezi: Ibidem p. 70.
133
Pentru documentele din perioada 1906–1918 ale fondului Şcoala Primară Romano-catolică Fitod vezi: Ibidem p. 70.
134
Pentru documentele din perioada 1899–1918 ale fondului Şcoala Primară Romano-catolică Joseni vezi: Ibidem p. 71.

159
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1920,
1925–1927, 1947–1948
- registre matricole: 1920–1925, 1927–1930, 1932–1933,
1938–1940, 1944–1948
- registre de înscriere: 1922–1925, 1940–1941, 1945–1948
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului
pedagogic: 1947–1949

484 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1899–) 0,95


CATOLICĂ MĂDĂRAŞ (nr. 81) 1919– (1,25)
(lb. maghiară, română) 1949135

Dosare:
- situaţii statistice: 1927–1935, 1937–1938, 1945–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1929, 1933
- rapoarte de activitate: 1933, 1935–1936, 1944–1947
- devizul construcţiilor şcolare; acte justificative contabile
privind lucrările de construcţie: 1935–1938
- inventare, procese-verbale: 1935–1940

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940,
1942–1943, 1945–1948
- registre matricole: 1928–1948
- registre de înscrieri: 1933–1935, 1943–1948
- registru de intrare-ieşire: 1945–1949

460 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1898–) 0,25


CATOLICĂ MISENTEA (nr. 83) 1919– (0,80)
(lb. maghiară, română) 1948136

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1938,


1941–1942, 1947–1948
- registre matricole: 1928–1942, 1944–1948

519 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1880–) 1,00


CATOLICĂ PLĂIEŞII DE JOS (nr. 94) 1919– (2,30)
(lb. maghiară, română) 1949137

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1922,


1924–1927, 1930–1933, 1935–1937, 1939–1940, 1944–1948
- registre matricole: 1922–1923, 1926–1949
- registre de înscriere: 1940–1942, 1944–1948
- condici de clasă: 1943–1948

135
Pentru documentele din perioada 1899–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Mădăraş vezi volumul: Bicsok Zoltán,
op. cit. p. 71.
136
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Misentea vezi: Ibidem p. 71.
137
Pentru documentele din perioada 1880–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Plăieşii de Jos vezi: Ibidem p. 71.

160
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

523 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. 1927–1948 0,30


CATOLICĂ PLĂIEŞII DE SUS (nr. 95)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1927–1948

577 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1903–) 0,10


CATOLICĂ POLONIŢA (nr. 798) 1927– (0,15)
(lb. maghiară, română) 1948138

- registre matricole: 1927–1948

387 ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ Inv. de prel. (1878–) 0,70


SÂNMARTIN (nr. 100) 1919– (1,00)
(lb. maghiară, română) 1948139

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1921,


1938–1948
- registre matricole: 1926–1948
- condici de clasă: 1938–1948
- registre de înscriere: 1944–1948

672 ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ ŞUMULEU Inv. de prel. (1905–) 0,85


CIUC (nr. 1009) 1919– (1,00)
(lb. maghiară, română) 1949140

Şcoala Primară Romano-catolică Şumuleu Ciuc


Dosare:
- situaţii: 1944–1945
- certificate şcolare: 1945
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1945–1948
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1948
- registre de înscriere: 1924–1925, 1927–1929, 1935–1942,
1944–1948
- registre matricole; fişe şcolare: 1927–1935, 1937–1948
- registru de intrare-ieşire: 1939–1947
- condici de clasă: 1943–1948
- registru de inspecţie: 1944–1948

Şcoala Primară de Stat Topliţa Ciuc


- registru matricol: 1933–1934

470 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1899–) 0,40


CATOLICĂ VLĂHIŢA (nr. 701) 1919– (0,65)
(lb. maghiară, română) 1948141

138
Pentru documentele din perioada 1903–1911 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Poloniţa vezi volumul: Bicsok Zoltán,
op. cit. p. 71. Din perioada 1912–1926 nu s-au păstrat documente.
139
Pentru documentele din perioada 1878–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Sânmartin vezi: Ibidem p. 71.
140
Pentru documentele din perioada 1905–1918 ale fondului Şcoala Primară Romano-catolică Şumuleu Ciuc vezi: Ibidem p. 71.
141
Pentru documentele din perioada 1899–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Vlăhiţa vezi: Ibidem 72.

161
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Dosare:
- ordine, dispoziţii: 1947–1948
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1927
- registre matricole: 1927–1948
- registru de intrare-ieşire: 1945–1946

465 ŞCOALA PRIMARĂ CONFESIONALĂ ROMANO- Inv. de prel. (1863–) 1,10


CATOLICĂ ZETEA (nr. 105) 1919– (2,15)
(lb. maghiară, română) 1948142

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1927,


1947–1948
- registre matricole: 1927–1948

243 ŞCOALA ELEMENTARĂ UNITARIANĂ CRISTURU Inv. de prel. (1899–) 0,15


SECUIESC (nr. 448) 1919– (0,20)
(lb. maghiară, română) 1948143

- registre matricole: 1919–1939, 1944–1948


- registre de înscriere: 1922–1926
- condici de clasă: 1934–1939
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1938–1944

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

ŞCOLI COMUNALE ŞI DE STAT

474 ŞCOALA DE APLICAŢIE A ŞCOLII PEDAGOGICE Inv. de prel. 1920–1955 0,75


CRISTURU SECUIESC (nr. 704)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1920–1921, 1924–1933, 1935–1955


- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1924–1927,
1930–1931, 1935–1948, 1951–1955
- registre de înscriere: 1941–1942, 1951–1953

239 ŞCOALA ELEMENTARĂ CU LIMBA DE PREDARE Inv. de prel. 1940–1955 0,60


MAGHIARĂ GHEORGHENI (nr. 444)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- corespondenţă: 1948–1954
- certificate de absolvire: 1950–1951
- state de plată: 1952–1954
Registre:
- registre matricole: 1940–1954
- registre de intrare-ieşire: 1943–1950, 1953–1954

142
Pentru documentele din perioada 1863–1918 ale fondului Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Zetea vezi volumul: Bicsok Zoltán, op.
cit. p. 72.
143
Pentru documentele din perioada 1899–1913 ale fondului Şcoala Elementară Unitariană Cristuru Secuiesc vezi: Ibidem p. 69.

162
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru de inspecţie: 1947–1953


- registre cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1951–
1954
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1953–1954
- cataloage: 1953–1955

215 ŞCOALA ELEMENTARĂ DE 7 ANI CU LIMBA DE Inv. de prel. 1930–1960 2,45


PREDARE ROMÂNĂ MIERCUREA CIUC (nr. 413)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- acte, corespondenţă în probleme de personal; dosare
personale: 1949
- cotoare acte de studii: 1949–1950, 1953–1954
- procese-verbale ale diferitelor examene: 1951–1959
- rapoarte, dări de seamă statistice, situaţii: 1948–1949, 1951–
1959
- state de plată: 1949–1959
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1945–1958
- procese-verbale ale şedinţelor Consiliului pedagogic: 1951–
1954
- recensământul copiilor de vârstă şcolară: 1950, 1954
Registre:
- registre matricole; caiete de observaţii şi aprecieri: 1930–
1939, 1946–1959
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1945–1959
- registre de intrare-ieşire: 1945–1959
- registru de inspecţie: 1946–1948
- registre de înscriere: 1951–1952, 1956–1960

Curs de alfabetizare
Dosare:
- procese-verbale, situaţii, dări de seamă statistice: 1953–1955
Registre:
- cataloage: 1949–1952

671 ŞCOALA ELEMENTARĂ DE LA ŞCOALA Inv. de prel. 1948–1949 0,15


PEDAGOGICĂ ŞUMULEU CIUC (nr. 1008)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- listă de inventar: 1948
- certificate de absolvire; adeverinţe: 1949
- stat de plată: 1949
Registre:
- cataloage: 1948–1949
- registru matricol: 1948–1949

163
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

245 ŞCOALA ELEMENTARĂ DE STAT CRISTURU Inv. de prel. (1898–) 0,85


SECUIESC (nr. 450) 1919– (2,00)
(lb. maghiară, română) 1951144

Dosare:
- state de plată: 1941–1947
- ordine, dispoziţii, circulare: 1941–1943, 1948
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1948
- registre matricole: 1923–1930
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1947
- registru de intrare-ieşire: 1944–1948

392 ŞCOALA ELEMENTARĂ DE STAT PENTRU BĂIEŢI Inv. de prel. (1898–) 0,45
ODORHEIU SECUIESC (nr. 590) 1919– (1,20)
(lb. maghiară, română) 1948145

Dosare:
- certificate de absolvire: 1922–1923
Registre:
- registre matricole: 1919–1940, 1942–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe: 1919–1924, 1928–1931,
1933–1940, 1946–1948
- registre de înscriere: 1928–1931

541 ŞCOALA ELEMENTARĂ DE STAT SĂRMAŞ- Inv. de prel. 1935–1949 0,45


HODOŞA (nr. 75)
(lb. română, maghiară)

- registre matricole: 1935–1948


- cataloage: 1937–1940, 1945–1949

216 ŞCOALA ELEMENTARĂ NR. 2 MIERCUREA CIUC Inv. de prel. 1948–1949 0,05
(lb. maghiară, română) (nr. 414)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1948–1949
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948–1949

674 ŞCOALA ELEMENTARĂ NR. 4 ŞUMULEU CIUC Inv. de prel. 1940– 4,75
(lb. maghiară, română) (nr. 1011) 1999146

Şcoala Elementară nr. 4 Şumuleu Ciuc (Şcoala de 7 clase cu


limbă de predare maghiară)
Dosare:
- certificate de cetăţenie, extrase de stare civilă, adeverinţe
şcolare, foi matricole, certificate comunale: 1940–1962
- corespondenţă privind desfiinţarea Şcolii Tehnice

144
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Elementară de Stat Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 68.
145
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Elementară de Stat pentru Băieţi Odorhei vezi: Ibidem p. 69.
146
Fondul este parţial dat în cercetare. Conform art. 28 alineatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor, iar conform Anexei 6 documentele de stare civilă pot fi cercetate după 100 de ani de la creare.

164
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Profesionale de Fete din Şumuleu Ciuc: 1949–1950


- state de plată: 1949–1950, 1952–1955
- acte, corespondenţă privind probleme de personal: 1949–
1950, 1952–1960
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1948–1950, 1952–1958,
1962–1963
- procese-verbale de şedinţă ale corpului didactic: 1950, 1952–
1953
- situaţii; tabele statistice; dări de seamă: 1949–1950, 1952–
1961
- procese-verbale de inspecţie: 1949–1950, 1952–1959
- regulamente de ordine interioară: 1956
- proces-verbal de înfiinţare a şcolii de 7 clase de pe lângă
Casa de Copii: 1956
- certificate de absolvire: 1959
- cotoare acte de studii: 1964–1968

Registre:
- registre de înscriere: 1948–1964
- registre de clasificaţie şi absenţe: cataloage: 1949–1965
- registre matricole: 1949–1975
- registre cu procese-verbale de inspecţie: 1951–1999
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
pedagogic: 1954–1974
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale direcţiunii: 1955–
1975
- condici de clasă: 1949–1951

Curs de alfabetizare
Dosare:
- corespondenţă; situaţii: 1950–1957
- cotoare acte de studii; adeverinţe şcolare: 1953–1956
- proces-verbal al examenelor: 1954

Registre:
- cataloage: 1952–1955
- registru matricol: 1958–1959

669 ŞCOALA ELEMENTARĂ NR. 8 CU LIMBA DE Inv. de prel. 1949–1953 0,15


PREDARE ROMÂNĂ ŞUMULEU CIUC (nr. 1006)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- corespondenţă: 1949–1950
- state de plată: 1952–1953

Registre:
- cataloage: 1949–1953
- registre matricole: 1949–1952

165
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

473 ŞCOALA PRIMARĂ AVRĂMEŞTI147 Inv. de prel. (1874–) 0,25


(lb. maghiară, română) (nr. 65) 1930– (0,30)
1948148
Dosare:
- ordine şi rapoarte: 1944–1948
- acte justificative contabile: 1947–1948
Registre:
- registru inventar: 1930–1935
- registre de înscriere: 1935–1936, 1940–1948

529 ŞCOALA PRIMARĂ CASINU NOU149 Inv. de prel. 1928–1948 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 70)

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1928–1929,


1945–1946
- registre matricole; fişe şcolare: 1936–1937, 1940–1941,
1944–1948

202 ŞCOALA PRIMARĂ CU LIMBA DE PREDARE Inv. arh. (nr. 1945–1949 0,05
ROMÂNĂ JOSENI 400)
(lb. maghiară, română)

- catalog: 1945–1946
- registre matricole: 1947–1949

494 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT ALUNIŞ Inv. de prel. (1882–) 0,20


(lb. maghiară, română) (nr. 66) 1919– (0,45)
1948150
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940
- registre de înscriere: 1919–1922, 1940–1944, 1946–1948
- registre matricole: 1923–1948
- catalog cu rezultatele examenelor de absolvire: 1934–1948

568 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT ARVĂŢENI Inv. de prel. (1898–) 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 789) 1920– (0,20)
1948151
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1920–1940,
1946–1948
- registre matricole: 1934–1940, 1942–1948

563 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT BĂDENI Inv. de prel. (1901–) 0,25


(lb. maghiară, română) (nr. 783) 1919– (0,45)
1948152
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1942,
1946–1948

147
Conţine şi documente create de Şcoala Primară de Stat Avrămeşti.
148
Pentru documentele din perioada 1874–1916 ale fondului Şcoala Primară Avrămeşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 69. Din perioada
1917–1929 nu s-au păstrat documente.
149
Conţine şi documente create de Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Casinu Nou.
150
Pentru documentele din perioada 1882–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Aluniş vezi: Ibidem p. 72.
151
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Arvăţeni vezi: Ibidem p. 76.
152
Pentru documentele din perioada 1901–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Bădeni vezi: Ibidem p. 72.

166
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

504 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT BETA Inv. de prel. (1898–) 0,40


(lb. maghiară, română) (nr. 67) 1919– (0,60)
1962153
Dosare:
- ordine, dispoziţii: 1941–1943

Registre:
- registre de înscriere: 1919–1934, 1941–1946
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1920–1921,
1923–1924, 1926–1928, 1930–1940, 1947–1948
- registre de intrare-ieşire: 1921–1924, 1941–1949, 1951–
1953, 1962
- registre matricole: 1923–1948
- condici de clasă: 1945–1947

496 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT BETEŞTI Inv. de prel. (1878–) 0,55


(lb. maghiară, română) (nr. 68) 1919– (0,75)
1948154
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1920,
1923–1943, 1947–1948
- registre matricole: 1919–1948
- registre de înscriere: 1941–1943

553 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT BILBOR Inv. arh. (nr. 1942–1944 0,15
(lb. maghiară, română) 663)

Dosare:
- corespondenţă: 1944

Registre:
- registru de intrare-ieşire a corespondenţei: 1942–1944

565 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT BODOGAIA Inv. de prel. (1884–) 0,40


(lb. maghiară, română) (nr. 785) 1920– (0,70)
1948155
- registre de clasificaţie şi absenţe: 1920–1948
- registre matricole: 1923–1948

534 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT CÂRŢA Inv. de prel. (1901–) 0,60


(lb. maghiară, română) (nr. 69) 1919– (0,70)
1948156
- registre matricole: 1919–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1925–1940,
1945–1948
- registru de intrare-ieşire: 1943–1948
- registru de înscriere: 1944–1945
- catalog al cursului de alfabetizare: 1947–1948

153
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Beta vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 72.
154
Pentru documentele din perioada 1878–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Beteşti vezi: Ibidem p. 72.
155
Pentru documentele din perioada 1884–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Bodogaia vezi: Ibidem p. 72.
156
Pentru documentele din perioada 1901–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Cârţa vezi: Ibidem p. 72.

167
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

571 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT CIREŞENI Inv. de prel. 1922–1955 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 792)

- registre matricole; fişe şcolare: 1922–1923, 1932–1941,


1946–1948
- registre de înscriere: 1940, 1943–1946
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1943–1955

469 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT CU LIMBA DE Inv. arh. (nr. 1940–1948 0,10
PREDARE MAGHIARĂ VLĂHIŢA 700)
(lb. maghiară, română)

- registre matricole: 1940–1948


- registru de intrare-ieşire: 1941–1948

238 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT CU LIMBA DE Inv. arh. (nr. 1923–1950 1,00
PREDARE ROMÂNĂ GHEORGHENI 443)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- procese-verbale de inspecţie: 1923–1940
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1945–1948
- procese-verbale de şedinţă ale corpului profesoral: 1945–
1947
- procese-verbale ale şedinţelor comitetului şcolar: 1946–1950
- acte justificative contabile: 1945–1946
Registre:
- registru de inspecţie: 1924–1940, 1945–1948
- registre matricole; fişe şcolare: 1924–1940, 1945–1950
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1945–1949

383 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT DĂNEŞTI Inv. de prel. (1886–) 1,95


(lb. maghiară, română) (nr. 71) 1919– (2,45)
1978157
Dosare:
- acte justificative contabile: 1928, 1930–1932, 1937–1938,
1949–1955
- procese-verbale ale comitetului şcolar: 1939
- tabele nominale ale cadrelor didactice: 1940
- procese-verbale ale examenelor: 1940
- procese-verbale de inspecţie: 1945–1947
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1945–1949
- liste de inventar: 1949
- state de plată: 1949
Registre:
- condici de clasă: 1919–1950
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1926,
1929–1940, 1945–1950
- registre matricole: 1924–1925, 1928–1934, 1936–1939,
1943–1950
- registre de inspecţie: 1924–1927, 1947–1958

157
Pentru documentele din perioada 1886–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Dăneşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 73.

168
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar: 1927–


1935
- registre cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1933–
1940, 1947–1950
- registre de înscriere: 1941–1942, 1944–1949
- registre de intrare-ieşire: 1941–1943, 1945–1954
- registre-inventar: 1943, 1946, 1948–1957

Curs de alfabetizare
Dosare:
- situaţii, procese-verbale: 1948–1956
Registre:
- registru matricol: 1948–1978

446 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT DE FETE ODORHEIU Inv. arh. (nr. (1898–) 0,40
SECUIESC 680) 1919– (1,00)
(lb. maghiară, română) 1948158

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1923,


1934–1936, 1940–1942, 1947–1948
- registre matricole: 1923–1933, 1935–1940, 1942–1948

495 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT DEJUŢIU Inv. de prel. 1934–1948 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 72)

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1934–1937,


1941–1944
- registre matricole: 1934–1936, 1941–1945, 1947–1948
- registre de înscriere: 1941–1944, 1946–1947
- registru de intrare-ieşire: 1940–1941

567 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT ELISENI Inv. de prel. (1894–) 0,80


(lb. maghiară, română) (nr. 787) 1919– (1,30)
1948159
Dosare:
- corespondenţă: 1930–1931, 1938–1939, 1942–1945
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1945,
1947–1948
- registre matricole: 1925–1948

572 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT FELICENI Inv. de prel. (1900–) 0,35


(lb. maghiară, română) (nr. 793) 1921– (0,45)
1958160
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1921–1932,
1947–1948
- registre matricole: 1921–1948
- registru de intrare-ieşire: 1940–1958

158
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat de Fete Odorheiu Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit.
p. 73.
159
Pentru documentele din perioada 1894–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Eliseni vezi: Ibidem p. 73.
160
Pentru documentele din perioada 1900–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Feliceni vezi: Ibidem p. 73.

169
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

536 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT FUNDOAIA Inv. arh. (nr. 1936–1949 0,15
(lb. română) 73)

- registre matricole: 1936–1937, 1945–1946


- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1944–1949
- condici de clasă: 1947–1949

564 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT GHIPEŞ Inv. arh. (nr. (1917–) 0,14
(lb. maghiară, română) 784) 1923– (0,15)
1948161
Dosare:
- certificate de absolvire: 1945

Registre:
- registre matricole: 1923–1940, 1943–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1946–1947

576 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT HOGHIA Inv. de prel. (1907–) 0,75


(lb. maghiară, română) (nr. 797) 1919– (0,90)
1950162
Dosare:
- situaţii statistice: 1919–1943
- recensământul copiilor de vârstă şcolară: 1923–1930, 1932–
1939
- ordine, dispoziţii, circulare: 1924–1949
- certificate şcolare: 1924–1943
- dosare personale: 1927–1949
- corespondenţă în probleme de personale; decizii: 1940–1948
- rapoarte, dări de seamă: 1945–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1946–1948
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1948
- registre de înscriere: 1919–1926, 1928–1948
- registre matricole: 1925–1948
- registre de intrare-ieşire: 1927–1949
- registru cu procese-verbale de inspecţie: 1947–1950

520 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT IMPER Inv. de prel. 1922–1949 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 76)

- registre matricole: 1922–1926, 1929–1936, 1938–1940


- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1930–1940,
1945–1949

201 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT JOSENI Inv. de prel. 1944–1949 0,50


(lb. maghiară, română) (nr. 399)

Dosare:
- certificate şcolare, diplome; cereri: 1945–1949
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1949
- cotoare acte de studii: 1949
161
Pentru documentele din perioada 1917–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Ghipeş vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 73.
162
Pentru documentele din perioada 1907–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Hoghia vezi: Ibidem p. 73.

170
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de înscriere: 1944–1949
- registre matricole: 1945–1949
- cataloage: 1947–1949

692 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT LĂZAREA Inv. arh. (nr. 1922–1947 0,60
(lb. maghiară, română) 1046)

Dosare:
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1932
- buget de venituri şi cheltuieli: 1932
- proces-verbal de arendare: 1932

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1922–1923,
1925–1936, 1945–1946
- registre matricole; fişe şcolare: 1924–1925, 1927–1940,
1945–1947
- registre de înscriere: 1945–1947

562 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT LOCODENI Inv. de prel. 1940–1948 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 782)

- registre matricole: 1940–1948

493 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT LUTIŢA Inv. de prel. (1877–) 0,55


(lb. maghiară, română) (nr. 79) 1919– (1,00)
1948163
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940
- registre matricole: 1923–1948

559 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT MĂRTINIŞ Inv. de prel. (1883–) 0,25


(lb. maghiară, română) (nr. 779) 1919– (0,45)
1948164
- registre matricole: 1919–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1922

461 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT MEREŞTI Inv. de prel. (1870–) 0,50


(lb. maghiară, română) (nr. 82 1919– (1,20)
1949165
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1922,
1947–1948
- registre matricole: 1923–1949
- registru examen de absolvire: 1946–1947

163
Pentru documentele din perioada 1877–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Lutiţa vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 74.
164
Pentru documentele din perioada 1883–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Mărtiniş vezi: Ibidem p. 74.
165
Pentru documentele din perioada 1870–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Mereşti vezi: Ibidem p. 74.

171
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

489 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT MUGENI Inv. de prel. (1898–) 0,55


(lb. maghiară, română) (nr. 84) 1919– (1,00)
1949166
- registru cu procese-verbale ale consiliului profesoral: 1919–
1925
- registre matricole: 1919–1948
- registru de inspecţii: 1923
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1923–1936,
1940–1949
- registre cu recensământul copiilor de vârstă şcolară: 1924–
1930
- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar: 1925–
1931
- registre de înscriere: 1938–1939

522 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT MUJNA Inv. de prel. (1898–) 0,95


(lb. maghiară, română) (nr. 86) 1919– (1,45)
1960167
Dosare:
- situaţii statistice: 1919–1943
- corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1919–1952
- acte, situaţii, corespondenţă privind activitatea de
învăţământ, şcolarizare: 1927–1952
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1928–1952
- state de plată: 1930–1952
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919, 1921–
1924, 1926–1948
- registre matricole: 1923–1948

503 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT OCNA DE JOS Inv. de prel. (1885–) 0,80
(lb. maghiară, română) (nr. 88) 1919– (1,50)
1948168
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940
- registre matricole: 1922–1948

488 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT OCNA DE SUS Inv. de prel. (1893–) 0,18
(lb. maghiară, română) (nr. 89) 1926– (0,20)
1952169
Dosare:
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1946–1948
Registre:
- registru cu procese-verbale ale consiliului pedagogic: 1926–
1939
- registre de înscriere: 1927–1939, 1950–1952
- registre matricole: 1933–1935, 1943–1948
- registru de intrare-ieşire: 1948–1949

166
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Mugeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 74.
167
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Mujna vezi: Ibidem p. 74.
168
Pentru documentele din perioada 1885–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Ocna de Jos vezi: Ibidem p. 74.
169
Pentru documentele din perioada 1893–1898 ale fondului Şcoala Primară de Stat Ocna de Sus vezi: Ibidem p. 75.

172
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

583 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT OŢENI Inv. de prel. (1886–) 0,30


(lb. maghiară, română) (nr. 804) 1919– (0,45)
1948170
Dosare:
- certificate de absolvire: 1922–1946
- situaţii statistice: 1928–1931
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1939,
1942–1948
- registre matricole: 1923–1948
- registre de înscriere: 1940–1948

518 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT PLĂIEŞII DE JOS Inv. arh. (nr. 1937–1940 0,15
(lb. maghiară, română) 93)

- registre matricole: 1937–1940

524 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT PLĂIEŞII DE SUS Inv. de prel. 1928–1948 0,15
(lb. maghiară, română) (nr. 96)

- registre matricole: 1928–1940


- registru de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1947–1948

490 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT PORUMBENII MARI Inv. de prel. (1898–) 0,25
(lb. maghiară, română) (nr. 90) 1919– (0,75)
1949171
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1923,
1926–1932, 1934–1940, 1944–1946, 1948–1949

492 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT PORUMBENII MICI Inv. de prel. (1879–) 0,30
(lb. maghiară, română) (nr. 91) 1919– (0,60)
1951172
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919, 1921–
1923, 1941–1944, 1947–1948
- registre de înscriere: 1922–1924
- registre matricole: 1923–1944, 1947–1951

526 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT SÂNCRAI173 Inv. arh. (nr. (1900–) 0,75
(lb. maghiară, română) 101) 1919– (0,95)
1948174
Dosare:
- certificate de absolvire: 1946–1947
- procese-verbale de examen: 1946–1947
- decizii, corespondenţă: 1947–1948
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1947–1948

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1941,

170
Pentru documentele din perioada 1886–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Oţeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 75.
171
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Porumbenii Mari vezi: Ibidem p. 75.
172
Pentru documentele din perioada 1879–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Porumbenii Mici vezi: Ibidem p. 75.
173
Conţine şi documente create de Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Sâncrai.
174
Pentru documentele din perioada 1900–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Sâncrai vezi: Ibidem p. 71.

173
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1943–1944, 1947–1948
- registre matricole; fişe şcolare: 1927–1948
- registre de înscriere: 1940–1941
- condici de clasă: 1942–1944, 1946–1948

527 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT SĂRMAŞ Inv. de prel. 1926–1950 0,45


(lb. maghiară, română) (nr. 102)

Dosare:
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1944–1949

Registre:
- registre matricole: 1926–1934, 1936–1937, 1939–1943,
1945–1950
- registre de înscriere: 1940–1941
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1944–1949

566 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT SECUIENI Inv. de prel. (1880–) 0,70


(lb. maghiară, română) (nr. 786) 1919– (1,15)
1949175
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1945,
1947–1949
- registre matricole: 1922–1948
- registre cu procese-verbale de şedinţă ale comitetului şcolar:
1937–1948
- registru de inspecţie: 1946
- registru cu certificate de absolvire: 1941–1942
- cataloage ale examenelor de absolvire: 1923–1924, 1926–
1938

561 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT SULFURENI-CHINUŞU Inv. de prel. 1923–1946 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 781)

- registre matricole: 1923–1926, 1928–1940, 1945–1946

558 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT ŞOIMUŞU MIC Inv. de prel. (1895–) 0,40
(lb. maghiară, română) (nr. 778) 1919– (1,00)
1948176
Dosare:
- certificate de absolvire: 1935–1936

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1948
- registre matricole: 1923–1924, 1928–1948
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale consiliului
profesoral: 1935–1939
- registre de înscriere: 1941–1943, 1945–1946
- condici de clasă: 1943–1944

175
Pentru documentele din perioada 1880–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Secuieni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 75.
176
Pentru documentele din perioada 1895–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Şoimuşu Mic vezi: Ibidem p. 76.

174
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

578 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT TĂURENI Inv. de prel. 1927–1948 0,45


(lb. maghiară, română) (nr. 799)

Dosare:
- procese-verbale de inspecţie: 1928–1940
- situaţii statistice: 1928–1941, 1948
- corespondenţă în probleme de învăţământ: 1939
- ordine, dispoziţii, instrucţiuni: 1941–1948
- state de plată: 1943
- certificate de absolvire: 1945–1946

Registre:
- registre de inspecţie: 1927–1940
- registre de intrare-ieşire: 1935–1948
- registru-inventar: 1935–1939
- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar: 1935–
1940
- registre matricole: 1935–1940, 1943–1946
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1937–1939
- registru de înscriere: 1944–1945

580 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT TELEAC Inv. de prel. (1915–) 0,40


(lb. maghiară, română) (nr. 801) 1919– (0,45)
1966177
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1920,
1922–1948
- registre de înscriere: 1922–1937, 1939–1942, 1944–1949
- registre matricole: 1927–1942, 1945–1948
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1931–1966
- registre de intrare-ieşire: 1946–1948

582 ŞCOALA PRIMARĂ DE STAT VĂLENI Inv. de prel. (1898–) 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 803) 1919– (0,30)
1949178
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1922,
1939–1944, 1947–1949
- registre matricole: 1922–1924, 1931–1948

574 ŞCOALA PRIMARĂ FORŢENI179 Inv. de prel. (1901–) 0,35


(lb. maghiară, română) (nr. 795) 1919– (0,60)
1948180
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1945,
1947–1948
- registre matricole: 1925–1941, 1945–1947
- catalog al examenului de absolvire: 1947–1948

177
Pentru documentele din perioada 1915–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Teleac vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 76.
178
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Şcoala Primară de Stat Văleni vezi: Ibidem p. 76.
179
Documentele de după 1919 ale fondului sunt create de Şcoala Primară de Stat Forţeni şi de Şcoala Primară Confesională Reformată Forţeni.
180
Pentru documentele din perioada 1901–1918 ale fondului Şcoala Primară Forţeni vezi: Ibidem p. 73.

175
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

525 ŞCOALA PRIMARĂ IACOBENI181 Inv. de prel. (1908–) 0,12


(lb. maghiară, română) (nr. 77) 1940– (0,15)
1948182
- registre matricole: 1940–1948
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1947–1948

14 ŞCOALA PRIMARĂ LĂZAREA183 Inv. arh. (nr. (1869–) 1,55


(lb. maghiară, română) 204) 1919– (2,70)
1947184
Dosare:
- proces-verbal de inspecţie: 1936
- liste nominale, tabele: 1947
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1922,
1924–1936, 1938–1940, 1945–1946
- registre de înscriere: 1920–1946
- registre matricole; fişe şcolare: 1926–1947

506 ŞCOALA PRIMARĂ MĂTIŞENI185 Inv. de prel. (1879–) 0,55


(lb. maghiară, română) (nr. 80) 1919– (0,75)
1948186
- registre de înscriere: 1919–1921, 1926–1947
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1939,
1947–1948
- registre matricole: 1926–1948
- condici de clasă: 1928–1930, 1936–1938, 1940–1944, 1946–
1948

540 ŞCOALA PRIMARĂ PLATONEŞTI187 Inv. arh. (nr. 1920–1948 0,15


(lb. română, maghiară) 87)

- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1920–1921,


1927–1928, 1945–1948
- registre matricole: 1925–1939, 1945–1946
- registru de înscriere: 1940–1941
- catalog al examenului de absolvire: 1946–1947
- catalog al cursului de alfabetizare: 1947–1948

458 ŞCOALA PRIMARĂ SÂNCRĂIENI188 Inv. de prel. (1874–) 0,70


(nr. 97) 1919– 1,15
Dosare: 1948189
- dosare personale: 1945–1946
- instrucţiuni: 1946
- corespondenţă: 1947

181
Conţine şi documente create de Şcoala Primară de Stat Iacobeni.
182
Pentru documentele din perioada 1908–1909 ale fondului Şcoala Primară Iacobeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 73. Din perioada 1910–
1939 nu s-au păstrat documente.
183
Conţine şi documente create de Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Lăzarea.
184
Fondul a fost recent reinventariat. Pentru documentele din perioada 1872–1918 ale fondului Şcoala Primară Lăzarea vezi: Ibidem p. 76.
185
Conţine şi documente create de Şcoala Primară Confesională Reformată Mătişeni.
186
Pentru documentele din perioada 1879–1918 ale fondului Şcoala Primară Mătişeni vezi: Ibidem p. 74.
187
Conţine şi documente create de Şcoala Primară de Stat Platoneşti.
188
Documentele de după 1919 sunt create de Şcoala Primară Confesioanlă Romano-catolică Sâncrăieni şi de Şcoala Primară de Stat Sâncrăieni.
189
Pentru documentele din perioada 1874–1918 ale fondului Şcoala Primară Sâncrăieni vezi: Ibidem p. 76.

176
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1924,
1926–1928, 1941–1946
- registre matricole: 1927–1940, 1945–1948

463 ŞCOALA PRIMARĂ SÂNTIMBRU190 Inv. de prel. (1880–) 0,40


(lb. maghiară, română) (nr. 99) 1919– (1,20)
1948191
Dosare:
- corespondenţă: 1928, 1930–1934, 1940, 1946, 1948
- ordine, circulare, regulamente: 1941, 1943, 1945–1947
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940,
1945–1948
- registre matricole: 1925–1948
- registre de înscriere: 1946–1948

505 ŞCOALA PRIMARĂ TĂIETURA–DOBENI192 Inv. de prel. (1895–) 0,80


(lb. maghiară, română) (nr. 103) 1919– (1,30)
1949193
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1940,
1944–1948
- registre de înscriere: 1922–1923, 1929–1932, 1935–1936
- registre matricole: 1927–1949

467 ŞCOALA PRIMARĂ TOMEŞTI194 Inv. de prel. (1877–) 0,95


(lb. maghiară, română) (nr. 104) 1919– (1,25)
1948195
- registre de clasificaţie şi absenţe; cataloage: 1919–1943
- registre matricole: 1924–1948

ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

347 ORFELINATUL ŞUMULEU Inv. arh. (nr. 1940–1945 0,10


(lb. maghiară) 196)

- ordine, circulare trimise de Revizoratul Şcolar: 1940–1941


- fişe personale ale angajaţilor: 1940–1941
- bugete şcolare; corespondenţă: 1940–1943
- situaţii statistice, procese-verbale ale examenelor: 1940–
1944
- jurnal de şantier şi deviz pentru lucrările de reparaţii la
clădirea orfelinatului: 1943

190
Documentele de după 1919 sunt create de Şcoala Primară Romano-catolică Sântimbru şi de Şcoala Primară de Stat Sântimbru.
191
Pentru documentele din perioada 1880–1918 ale fondului Şcoala Primară Sântimbru vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 76.
192
Documente create de Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Tăietura şi Şcoala Primară Confesională Romano-catolică Dobeni.
193
Pentru documentele din perioada 1895–1918 ale fondului Şcoala Primară Tăietura-Dobeni vezi: Ibidem p. 76.
194
Documentele de după 1919 sunt create de Şcoala Primară de Stat Tomeşti.
195
Pentru documentele din perioada 1877–1918 ale fondului Şcoala Primară Tomeşti vezi: Ibidem p. 77.

177
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

452 ŞCOALA DE INSTRUCTORI SUPERIORI DE Inv. de prel. 1952–1954 0,30


PIONIERI CRISTURU SECUIESC (nr. 687)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- certificate de absolvire: 1952–1953
- acte, corespondenţă în probleme de personal; decizii: 1953
- corespondenţă: 1953–1954
- instrucţiuni: 1953
Registre:
- cataloage: 1952–1953
- condici de prezenţă: 1953
- registru de intrare-ieşire: 1953

178
IV. FONDURI ECONOMICE, FINANCIARE, INDUSTRIALE

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

INSTITUŢII COORDONATOARE

155 ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. (1915–) 4,69
(lb. română, maghiară) 342, 344, 1919– (4,70)
345, 346, 1956196
347, 348,
Administraţia Financiară a Judeţului Ciuc 996, 997) 1919–1956
Dosare:
- acte succesorale: 1945–1956
- corespondenţă cu Ministerul Finanţelor şi Institutul Central
de Statistică: 1949–1950
- acte de impunere: 1949–1950
Registre:
- registru de termene: 1919–1920
- registru cu evidenţa impunerilor agricole: 1941
- indexuri alfabetice: 1941–1942, 1948–1949
- registre de intrare-ieşire: 1945–1951
- registru stat de salarii: 1947–1948

Percepţia Miercurea Ciuc 1945–1949


- registre de intrare-ieşire: 1945–1949

Percepţia Frumoasa 1945–1950


- registre de intrare-ieşire: 1945–1950

Percepţia Sânmartin 1945–1949


- registre de intrare-ieşire: 1945–1949

Percepţia Gheorgheni 1945–1952


Dosare:
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1945–1950
- planuri de buget ale comunelor: 1949–1952
Registre:
- registre de evidenţă fiscală: 1945–1951
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949

148 ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A JUDEŢULUI Inv. de prel. 1928–1951 3,70197


ODORHEI (nr. 341)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- corespondenţă: 1928–1939
- procese-verbale de inspecţie: 1930–1933
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1932–1934, 1939–1940
- acte succesorale: 1945–1946

196
Pentru documentele din perioada 1915–1918 ale fondului Administraţia Financiară a Judeţului Ciuc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 78.
197
O cantitate de cca. 0,70 m.l. sunt pachete neinventariate.

179
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte de impunere: 1949–1951


Registre:
- registre rol: 1928, 1937
- registre de intrare-ieşire: 1930–1934, 1936, 1939, 1945–
1949
- registre de inspecţie: 1933, 1950

49 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. 1930–1950 2,70


(lb. română, maghiară) 123, 130),
inv. de prel.
Dosare: (fără nr.)
- recensământ agricol (comuna Sâncrăieni): 1930
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1933–1936, 1939–1940,
1945–1949
- state de plată: 1935–1939, 1945, 1947–1948
- acte de expropriere (procese-verbale, cereri, ordine, calcule,
situaţii, corespondenţă cu autorităţile cadastrale): 1936–1940,
1946–1948
- planuri de exploatare, dări de seamă statistice, rapoarte,
situaţii: 1936–1949
- corespondenţă în probleme de personal: 1945–1949
- acte referitoare la Şcoala de Agricultură din Miercurea Ciuc
(ulterior Liceul Tehnic Agricol): 1945–1948
- instrucţiuni: 1945–1949
- tabele nominale cu locuitorii împroprietăriţi prin reforma
agrară din anul 1945 (plasele Frumoasa, Miercurea Ciuc,
Gheorgheni): 1946–1949
- tabele nominale cuprinzând situaţia agricolă a locuitorilor
(comunele Lunca de Jos, Delniţa): 1947–1948
- tabele nominale cu locuitorii judeţului Ciuc (pe comune) ai
căror proprietăţi sunt între 30 şi 50 ha, respectiv peste 50 ha:
1948
- procese-verbale de predare a bunurilor CASBI în
administrarea Direcţiei Agricole Judeţene: 1949
- adrese, circulare privind activităţi sanitar-veterinare
(vaccinarea animalelor, combaterea epizootiilor, funcţionarea
târgurilor etc.): 1949–1950
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1949

90 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. 1926–1949 3,75


(lb. română, maghiară) 1023)

Dosare:
- regulamente de păşunat şi planuri de exploatare a unor
păşuni; bugete ale asociaţiilor de păşunat (din comunele
Alexandriţa, Arvăţeni, Bădeni, Beclean, Bisericani, Bodogaia,
Bordoşiu, Brădeşti, Bulgăreni, Cecheşti, Cobăteşti,
Comăneşti, Cristuru Secuiesc, Dârjiu, Eliseni, Feliceni,
Feleag, Filiaş, Goagiu, Ighiu, Inlăceni, Mihăileni, Mugeni,
Obrăneşti, Ocna de Jos, Odorheiu Secuiesc, Petecu, Poloniţa,
Porumbenii Mari, Porumbenii Mici, Săcel, Secuieni,
Şimoneşti, Şoimuşu Mare, Tăietura, Teleac, Turdeni, Uilac,

180
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Ulieş, Vasileni, Văleni, Vărşag, Vidacut, Vlăhiţa, Zetea):


1926–1949
- procese-verbale de şedinţă ale Camerei Agricole: 1931
- corespondenţă cu Ministerul Agriculturii, Prefectura,
Serviciul Zootehnic, Eforia Judeţeană de Păşuni, primării şi
notariate comunale privind gestiunea păşunilor, probleme
sanitar-veterinare, munci agricole, probleme financiar-
contabile: 1932–1949
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1936–
1949
- procese-verbale de inspecţie: 1936
- acte privind exproprieri şi împroprietăriri: 1945–1949
Registre:
- registru de inspecţii: 1945–1947
- registre de intrare-ieşire: 1946–1947

17 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TÂRGU Inv. arh. (nr. 1931–1950 6,05


MUREŞ – OFICIUL JUDEŢEAN CIUC 6, 146)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- dosare ale firmelor: 1931–1940
- cereri de înmatriculare: 1946–1949
- tabele nominale cu firme: 1946–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1947
- acte referitoare la naţionalizarea firmelor: 1948
Registre:
- registre index alfabetic ale înregistrării firmelor: 1931–1940,
1945–1948
- registre cu evidenţa firmelor individuale: 1945–1948
- registru cu evidenţa firmelor sociale: 1945–1948
- registru cu evidenţa firmelor şi patronilor cu autorizaţie de
funcţionare aprobată: 1946–1949
- registre de intrare-ieşire: 1947–1949

33 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TÂRGU Inv. arh. (nr. 1931–1949 1,50


MUREŞ – OFICIUL JUDEŢEAN ODORHEI 15)
(lb. română, maghiară)

- dosare ale firmelor: 1931–1949

117 CAMERA DE MUNCĂ BRAŞOV – OFICIUL Inv. arh. (nr. (1903–) 2,60
MIERCUREA CIUC 303) 1919-1950
(lb. română, maghiară)

Dosare pentru eliberarea cărţilor de meserii, de lucrător şi de 1936–1950


calfă
- dosare (ordonate alfabetic): 1936–1950

Cărţi de muncă, cărţi de calfă şi cărţi de meşter preschimbate 1919–1947


- cărţi de muncă şi de calfe eliberate de autorităţile industriale
înainte de 1936 şi preschimbate ulterior (seria A): 1919–1936
- cărţi de lucrător eliberate între 1936–1940 de camerele de

181
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

muncă şi preschimbate (seria B): 1936–1947


- cărţi de meşter eliberate între 1936–1940 şi 1946–1947 (seria
C): 1936–1947
- cărţi de muncă eliberate de corporaţiile meseriaşilor între
1941–1946 (seria D): 1922–1947

Alte dosare şi registre 1928–1950


- contracte de ucenicie: 1928–1950
- actele muncitorilor care au susţinut examene de meşter: 1948
- autorizaţii de funcţionare sanitare: 1946–1948
- cereri pentru preschimbarea brevetelor de meserie: 1946–
1948
- registru de intrare-ieşire: 1946–1948
- registru index alfabetic al cărţilor de calfe eliberate: 1946–
1949

304 CAMERA DE MUNCĂ BRAŞOV – OFICIUL Inv. arh. (nr. 1936–1949 13,75
ODORHEIU SECUIESC 472, 473),
(lb. română, maghiară) fişe, liste de
existent
Fişe de eliberare şi preschimbare a brevetelor industriale şi a 1937–1947
cărţilor de muncă
Dosare:
- dosare (ordonate alfabetic): 1946–1947
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1937–1938
- registru index alfabetic: 1946–1947

Dosare personale ale meseriaşilor 1936–1949


Dosare:
- dosare personale, cărţi de muncă (ordonate alfabetic): 1936–
1949
Registre:
- opis alfabetic al dosarelor personale şi al cărţilor de muncă:
1936–1949

Cereri adresate Camerei de Muncă Braşov – oficiul Odorheiu 1946–1948


Secuiesc
- dosare cu cereri pentru eliberarea brevetelor de meserii;
autorizaţii sanitare de funcţionare: 1946–1948

8 CASA CERCUALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE Inv. de prel. 1918–1983 34,75


MIERCUREA CIUC (nr. 193–
(lb. română, maghiară) 195, 775,
776)
Dosare:
- dosare IOVR: 1918–1968
- state de plată: 1933–1935
- dosare de asigurare socială: 1940–1947
Registre:
- registru pentru eliberarea cărţilor de muncă: 1946–1948
- opis alfabetic pentru dosarele IOVR: f.d.

182
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

305 CASA CERCUALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE Inv. arh. (nr. 1921–1949 0,30
ODORHEIU SECUIESC 474), opis
(lb. română, maghiară) alfabetic

- dosare pentru stabilirea sau revizuirea pensiei de invaliditate:


1921–1948
- dosare ale unor accidente de muncă: 1928–1943
- dosare de pensionare: 1933–1948
- dosare pentru stabilirea ori revizuirea pensiei de urmaş:
1934–1949
- carnete de asigurare: 1934–1940
- fişe ale angajaţilor: 1937–1945
- state de plată ale unor firme (Fabrica de ceramică a lui
Bertalan Áron din Corund, Fabrica de aragonit a lui Knop
Vencel din Corund, Întreprinderea de transport persoane a lui
Sztojka Ferenc din Odorheiu Secuiesc): 1946–1947

204 CASA DE ASIGURĂRI SOCIALE BRAŞOV – OFICIUL Inv. arh. (nr. 1931–1948 0,05
GHEORGHENI 402)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- corespondenţă între CAS Braşov şi oficiul din Gheorgheni
privind asigurările: 1947–1948
Registre:
- registre pentru evidenţa asiguraţilor: 1931–1933, 1947–1948
- registru de intrare-ieşire: 1947–1948

93 CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ DE CONSTATARE Inv. arh. (nr. 1946–1950 0,60


CRISTURU SECUIESC 272)
(lb. română)

- procese-verbale pentru impunerea veniturilor: 1946–1949


- tabele cu impunerea gospodăriilor agricole din
circumscripţia Cristur, pe comune: 1949–1950

92 CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ DE CONSTATARE Inv. arh. (nr. 1932–1951 1,85


PRAID 271, 343)
(lb. română)

Dosare:
- tabele cu impunerea gospodăriilor agricole din
circumscripţia Praid, pe comune: 1932–1950
- procese-verbale pentru impunerea veniturilor: 1945–1951
Registre:
- registru de inspecţie: 1945
- registru de intrare-ieşire: 1948

143 COMISIA DE OCOL PENTRU EXPROPRIERE ŞI Inv. arh. (nr. (1901–) 2,75
ÎMPROPRIETĂRIRE GHEORGHENI 980) 1919–1958
(lb. română, maghiară)

- documente privind exproprieri de moşii şi împroprietăriri

183
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

(procese-verbale, decizii, cereri, tabele, acte succesorale, foi


cadastrale, extrase de carte funciară, schiţe), ordonate pe
comune (Bicaz, Bilbor, Borsec, Chileni, Ciumani, Corbu,
Ditrău, Gălăuţaş, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Remetea,
Sărmaş, Sândominic, Subcetate, Suseni, Tulgheş, Valea
Strâmbă, Voşlăbeni): 1919–1958
- corespondenţă, ordine şi instrucţiuni primite de la forurile
superioare, adrese, telegrame, declaraţii, broşuri: 1919–1925,
1933–1936
- corespondenţă între Comisie şi ministere, Consilierat agricol,
primării, biserici, instanţe judecătoreşti: 1921–1922, 1927–
1930, 1934–1936

36 COMISIA DE REFORMĂ AGRARĂ DIN 1921 – Inv. arh. (nr. (1903–) 3,30
JUDEŢUL ODORHEI 225) 1919–1948
(lb. română, maghiară)

Comisia Judeţeană Odorhei pentru Reforma Agrară


- corespondenţă cu Ministerul Agriculturii, Comitetul Agrar
Cluj, Consilieratul Agricol judeţean, regiunile agricole,
comisii de ocol, preturi, primării, instanţe judecătoreşti,
instituţii civile şi bisericeşti, persoane particulare: 1920–1931
- hotărâri de expropriere date de Comisia judeţeană Odorhei:
1922–1932

Comisia de Ocol nr. 2 pentru Expropriere şi Împroprietărire


Odorhei
- corespondenţă cu Comitetul Agrar, Consilieratul Agricol,
agronomi, Comisia judeţeană pentru Reforma Agrară: 1922–
1923
- state de plată: 1922–1924

Comisia de Ocol pentru Expropriere şi Împroprietărire


Cristur
- state de plată: 1925
- instrucţiuni, circulare, situaţii: 1925–1929
- corespondenţă cu Consilieratul Agricol, instanţe
judecătoreşti, agronomi, Casa Centrală a Cooperaţiei: 1925–
1927

Dosare cu acte de expropriere şi împroprietărire în comunele


din judeţul Odorhei
Dosare:
- documente de expropriere şi împroprietărire (procese-
verbale, tabele, contracte de vânzare-cumpărare, decizii)
grupate pe comune şi proprietari (Abuş, Aldea, Alexandriţa,
Aluniş, Andreeni, Archita, Arvăţeni, Avrămeşti, Atia, Bădeni,
Băţanii Mici, Beia, Benţid, Beclean, Beta, Beteşti, Bezid,
Bezidu Nou, Biborţeni, Bisericani, Bodogaia, Bordoşiu,
Brădeşti, Brăduţ, Bulgăreni, Cădaciu, Cădişeni, Călugăreni,
Căpâlniţa, Cecheşti, Ceheţel, Chedea Mică, Chedea Mare,
Cibu, Cireşeni, Cobăteşti, Comăneşti, Corund, Crăciunel,
Cristuru Secuiesc, Crişeni, Cuşmed, Daia Secuiască, Dârjiu,

184
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Dealu, Dejuţiu, Dobeni, Doboşeni, Drăuşeni, Dumitreni,


Eliseni, Fâncel, Fântânele, Feleag, Feliceni, Firtănuş, Firtuşeni
(Firtuşu), Forţeni, Filia, Filiaş, Ghipeş, Ghineşti, Goagiu,
Herculian, Hoghia, Iaşu, Ighiu, Inlăceni, Ioneşti, Jacodu,
Jimbor, Locodeni, Lueta, Lupeni, Lutiţa, Mărtiniş, Mătişeni,
Mereşti, Medişor, Mihăileni, Morăreni, Mugeni, Mujna,
Mureni, Nicoleni, Nicoleşti, Obrăneşti, Ocland, Ocna de Sus,
Ocna de Jos, Odorheiu Secuiesc, Orăşeni, Oţeni, Păuleni,
Petec, Petreni, Poloniţa, Porumbenii Mici, Porumbenii Mari,
Praid, Racoşul de Sus, Rareş, Roua, Rugăneşti, Satu Mare,
Satu Mic, Satu Nou, Săcel, Sălaşuri, Sângeorgiu de Pădure,
Sâmbăteni, Sâncrai, Sânpaul, Secuieni, Solocma, Sulfureni,
Şiclod, Şimoneşti, Şoard, Şoimuşu Mare, Şoimuşu Mic,
Tăietura, Tălişoara, Tămaşu, Tărceşti, Tăureni, Târnoviţa,
Teleac, Tibod, Turdeni, Ulieş, Ulcani, Vasileni, Văleni,
Vărşag, Vârghiş, Veţca, Vidacutul Unguresc, Vlăhiţa, Zetea):
1919–1948
- instrucţiuni ale forurilor superioare: 1920
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1921–1932
- registru cu hotărârile comisiilor judeţene de Reformă Agrară:
1922–1924
- registru cu hotărârile comisiei de ocol de expropriere şi
împroprietărire Odorhei: 1922–1934

102 COMISIA PENTRU REFORMA AGRARĂ DIN 1945 – Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,25
PLASA TOPLIŢA 287)
(lb. română)

- hotărâri ale comitetelor locale şi ale comisiei de plasă


privind exproprieri de terenuri şi aplicarea reformei agrare:
1945–1947
- dosare cu acte referitoare la aplicarea reformei agrare,
ordonate pe comune (Bilbor, Borsec, Corbu, Gălăuţaş, Lunca
Bradului, Sărmaş, Stânceni, Subcetate, Topliţa): 1945–1950

150 CONSILIERATUL AGRICOL AL JUDEŢULUI Inv. arh. (nr. 1920–1935 1,60


ODORHEI 989)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- acte (procese-verbale de evaluare, tabele, declaraţii, cereri,
decizii, corespondenţă) privind aplicarea Reformei Agrare
(exproprieri, împroprietăriri, arendări forţate), pe comune
(Aldea, Alexandriţa, Aluniş, Andreeni, Atia, Atid, Avrămeşti,
Băţanii Mari, Benţid, Beteşti, Biborţeni, Bisericani, Bodogaia,
Bordoşiu, Bulgăreni, Cădişeni, Căpâlniţa, Cecheşti, Ceheţel,
Chedea Mică, Chinuşu, Cireşeni, Cobăteşti, Comăneşti,
Crăciunel, Crişeni, Daia, Dârjiu, Dejuţiu, Doboşeni,
Dumitreni, Eliseni, Fâncel, Fântânele, Feleag, Feliceni, Filiaş,
Firtănuş, Forţeni, Ghindari, Goagiu, Herculian, Hoghia, Ighiu,
Locodeni, Lueta, Lupeni, Mărtiniş, Mătişeni, Medişor,
Mereşti, Mihăileni, Morăreni, Mujna, Mureni, Nicoleni,

185
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Obrăneşti, Ocna de Jos, Odorheiu Secuiesc, Orăşeni, Oţeni,


Petecu, Petreni, Porumbenii Mari, Porumbenii Mici, Racoşul
de Sus, Rareş, Roua, Rugăneşti, Satu Mare, Satu Nou, Săcel,
Sâmbăteni, Sâncrai, Sângeorgiu de Pădure, Sânpaul, Secuieni,
Şiclod, Şimoneşti, Şoimuşu Mic, Ştefăneşti, Tăureni,
Târnoviţa, Tibod, Timafalva, Turdeni, Uilac, Ulcani, Ulieş,
Vasileni, Zetea): 1920–1935
- situaţii statistice: 1921, 1925–1926, 1930

Registre:
- registru cu procese-verbale ale Camerei Agricole Sighişoara
şi Odorheiu Secuiesc: 1930–1932

546 DIRECŢIA DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV – SECŢIA Inv. de prel. (1879–) 6,50
MIERCUREA CIUC (nr. 752, 1945– (6,90)
(lb. română, maghiară) 753) 1963198

Dosare:
- ordine, circulare, instrucţiuni; corespondenţă: 1945–1960
- dosare tehnice ale unor lucrări; situaţii, analize preţuri,
proiecte: 1945–1963
- ordine şi regulamente interne, decizii: 1948–1960
- bugete, planuri de cheltuieli, devize: 1951–1960
- acte de personal: 1951–1960
- dări de seamă, rapoarte, situaţii statistice: 1952–1960

Registre:
- registre de casă: 1956–1960

196 DISTRICTUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREŞ Inv. arh. (nr. (1871–) 19,60
– JUDEŢELE CIUC ŞI ODORHEI 394, 395) 1919– (26,60)
(lb. română, maghiară) 1960199

- acte privind gospodărirea apelor în comunele din


Depresiunea Ciuc (funcţionarea morilor, dreptul de folosire a
apelor, lucrări de regularizare a unor cursuri de apă, de
prevenire a inundaţiilor, de desecare şi de irigaţie, cazuri
contravenţionale), planuri, corespondenţă oficială: 1919–1960
- acte privind gospodărirea apelor în comunele din
Depresiunea Giurgeu (funcţionarea morilor, dreptul de
folosire a apelor, lucrări de regularizare a unor cursuri de apă,
de prevenire a inundaţiilor, de desecare şi de irigaţie, cazuri
contravenţionale), planuri, corespondenţă oficială: 1919–1958
- acte privind gospodărirea apelor în comunele din
Depresiunea Odorhei (funcţionarea morilor, dreptul de
folosire a apelor, lucrări de regularizare a unor cursuri de apă,
de prevenire a inundaţiilor, de desecare şi de irigaţie, cazuri
contravenţionale), planuri, corespondenţă oficială: 1919–1958

198
Pentru documentele din perioada 1879–1914 ale fondului Direcţia Drumuri şi Poduri Braşov – secţia Miercurea Ciuc vezi volumul: Bicsok
Zoltán, op. cit. p. 78. Din perioada 1915–1944 nu s-au păstrat documente.
199
Fondul a fost recent reinventariat. Pentru documentele din perioada 1882–1918 ale fondului Districtul de Gospodărire a Apelor Mureş – judeţele
Ciuc şi Odorhei vezi: Ibidem p. 78.

186
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

115 EFORIA DE PĂŞUNI A JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. 1936–1937 0,15
(lb. română) 301)

- planuri de exploatare a păşunilor din comunele Armăşeni,


Leliceni şi Ineu; corespondenţă: 1936–1937
- procese-verbale de control: 1937

104 OCOLUL AGRICOL „I. G. DUCA” CRISTURU Inv. arh. (nr. 1938–1949 0,75
SECUIESC 133)
(lb. maghiară, română)

- ordine, instrucţiuni, circulare; corespondenţă: 1938–1939,


1945–1949
- planuri de cultură, liste de preţuri, dări de seamă de
producţie, rapoarte statistice: 1939, 1945–1949
- acte privind exproprieri de moşii, tabele cu cei îndreptăţiţi la
împroprietărire, foi cadastrale; corespondenţă: 1945–1949
- procese-verbale de contravenţie: 1946–1947
- state de plată: 1946–1948

51 OCOLUL AGRICOL FRUMOASA Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,30


(lb. română, maghiară) 125)

Dosare:
- evidenţa moşiilor expropriate şi a persoanelor îndreptăţite la
împroprietărire, circulare, instrucţiuni, corespondenţă privind
aplicarea reformei agrare: 1945–1947
- bugete, corespondenţă, planuri de exploatare pentru păşunile
de composesorat din Bârzava, Delniţa, Frumoasa, Ghimeş-
Făget, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mihăileni Ciuc, Nicoleşti
Ciuc, Păuleni Ciuc: 1945–1949
- planuri de cultură, dări de seamă de producţie, rapoarte
statistice: 1946–1950
- state de plată: 1946
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1946, 1948–1949

84 OCOLUL AGRICOL GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,40


(lb. română, maghiară) 131)

- planuri de exploatare păşuni, bugete, corespondenţă


referitoare la comunele Bicazu Ardelean, Chileni, Ciumani,
Ditrău, Gheorgheni, Hodoşa, Joseni, Lăzarea, Suseni, Valea
Strâmbă, Tulgheş, Voşlăbeni: 1945–1946
- acte privind aplicarea reformei agrare în comunele Ditrău,
Remetea, Topliţa: 1945–1950

50 OCOLUL AGRICOL MIERCUREA CIUC Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,60


(lb. română, maghiară) 124, 1018)

Dosare:
- instrucţiuni, circulare ale forurilor superioare;
corespondenţă: 1945–1948

187
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte de personal şi salarizare; bugete: 1945–1949


- procese-verbale de inspecţie: 1945, 1947–1948
- procese-verbale de şedinţă: 1945–1947, 1950
- planuri de cultură, rapoarte de producţie, situaţii statistice
pentru comunele Bancu, Gârciu, Mădăraş, Sânmartin,
Şumuleu, Tuşnad, Văcăreşti: 1945–1950
- instrucţiuni, corespondenţă privind aplicarea reformei agrare,
tabele cu cei îndreptăţiţi la împroprietărire, tabel cu moşiile
expropriate din plasa Sânmartin: 1947–1948
- planuri de exploatare a păşunilor de composesorat, bugete şi
corespondenţă referitoare la comunele Cârţa, Ciceu,
Cioboteni, Dăneşti, Ineu, Jigodin, Leliceni, Mădăraş,
Misentea, Racu, Sâncrăieni, Sândominic, Sântimbru, Siculeni,
Şoimeni, Şumuleu, Tomeşti, Topliţa Ciuc, Văcăreşti, oraşul
Miercurea Ciuc: 1946–1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1949

103 OCOLUL AGRICOL ODORHEI Inv. arh. (nr. 1922–1949 0,75


(lb. română, maghiară) 134), inv. de
prel. (fără
Dosare: nr.)
- corespondenţă privind lucrările de împroprietărire în
comunele Alexandriţa, Aluniş, Arvăţeni, Beclean, Beta,
Bisericani, Brădeşti, Cădişeni, Cireşeni, Dealu, Dejuţiu,
Doboşeni, Feliceni, Forţeni, Hoghia, Lupeni, Morăreni,
Nicoleşti, Obrăneşti, Oţeni, Păuleni, Satu Mare, Satu Mic,
Sâncrai, Tăureni, Tăietura, Tămaşu, Târnoviţa, Teleac, Tibod,
Vasileni, Văleni: 1922–1939
- planuri de exploatare a păşunilor de composesorat din
Arvăţeni, Boiu, Cădişeni, Daia, Mujna, Păuleni, Ulcani,
Văleni, Zetea; bugete, corespondenţă: 1924–1944
- corespondenţă cu Direcţia Reformei Agrare şi cu Camera
Agricolă, ordine şi dispoziţii: 1930–1939, 1945–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1946–1948
- rapoarte statistice: 1949
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1949

151 OCOLUL AGRICOL PRAID Inv. arh. (nr. 1945–1947 0,15


(lb. română, maghiară) 135)

- acte (procese-verbale, certificate, situaţii, liste cu cei


îndreptăţiţi la împroprietărire, proiecte de parcelare, declaraţii,
contestaţii, schiţe) privind aplicarea reformei agrare în
comunele Ocna de Sus, Corund, Valea lui Pavel: 1945–1947

52 OCOLUL AGRICOL SÂNMARTIN CIUC Inv. arh. (nr. 1923–1950 0,45


(lb. română, maghiară) 126)

Dosare:
- corespondenţă privind lucrările de împroprietărire: 1923
- corespondenţă referitoare la aplicarea reformei agrare: 1945

188
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- planuri de exploatare a păşunilor de composesorat, bugete şi


corespondenţă referitoare la comunele Armăşeni, Imper,
Plăieşii de Jos, Plăieşii de Sus: 1945–1950
- planuri de cultură, rapoarte de producţie, situaţii statistice:
1945–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1947–1950

99 OCOLUL AGRICOL TOPLIŢA Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,90


(lb. română, maghiară) 132), inv. de
prel. (nr.
- planuri de cultură, situaţii de recoltă, probleme zootehnice: 950)
1945–1950
- corespondenţă cu Camera Agricolă a judeţului Mureş, cu
primării; rapoarte, situaţii, ordine, instrucţiuni: 1945–1946
- schiţe, procese-verbale, situaţii cu privire la terenuri
expropriate şi împroprietărirea unor persoane; corespondenţă:
1945–1949
- state de plată: 1945, 1948–1949

301 OCOLUL SILVIC SÂNMARTIN Inv. arh. (nr. (1893–) 8,20


(lb. română, maghiară) 470) 1919– (9,45)
1962200
Dosare:
- procese-verbale de delicte silvice: 1919, 1930, 1934–1936,
1946
- ordine, instrucţiuni, circulare; rapoarte către Inspectoratul
Silvic şi Direcţia Silvică: 1919–1939, 1946, 1950–1962
- acte privind probleme de personal şi salarizare; state de
plată: 1920, 1925–1940, 1945–1962
- schiţe şi planuri ale unor păduri de composesorat, situaţii
statistice, procese-verbale de exploatare (Bancu, Casinu Nou,
Cetăţuia, Ciucani, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Iacobeni, Imper,
Lăzăreşti, Plăieşii de Jos, Plăieşii de Sus, Sânmartin,
Sântimbru, Tuşnad, Vrabia): 1927–1935
- planuri de amenajare a unor păduri (Armăşeni, Iacobeni,
Lăzăreşti, Miercurea Ciuc, Sâncrăieni, Sânmartin, Sânsimion,
Sântimbru, Tuşnad): 1932–1951
Registre:
- registru-inventar: 1928
- registru de evidenţă a hărţilor: 1930
- registre de intrare-ieşire: 1930, 1933, 1937, 1939, 1947–
1951, 1953–1960, 1962

108 OCOLUL SILVIC TOPLIŢA Inv. arh. (nr. 1931–1932 0,03


(lb. română, maghiară) 293)

- situaţii, autorizaţii de exploatare a pădurilor, planuri de


lucru, corespondenţă: 1931–1932

200
Pentru documentele din perioada 1893–1918 ale fondului Ocolul Silvic Sânmartin vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 82.

189
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

153 OFICIUL NAŢIONAL DE TURISM ODORHEIU Inv. arh. (nr. 1935–1936 0,15
SECUIESC 981)
(lb. română)

Dosare:
- procese-verbale de constituire, ordine, circulare, instrucţiuni:
1935–1936
- studiu monografic privind potenţialul turistic al judeţului:
1935
- lista localităţilor de interes turistic din judeţul Odorhei: 1935
- planuri de activitate: 1935
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1936

60 REFORMA AGRARĂ DIN 1945 ÎN JUDEŢUL CIUC Inv. arh. (nr. 1945–1948 1,45
(lb. română, maghiară) 128)

Dosare:
- situaţii pe comune şi situaţii centralizatoare privind
proprietăţile expropriate: 1945
- acte (procese-verbale, cereri, situaţii, liste, ordine,
instrucţiuni şi corespondenţă) privind aplicarea reformei
agrare în comunele Bancu, Bârzava, Bicazul Ardelean,
Cetăţuia, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Ciumani, Dămuc,
Delniţa, Ditrău, Gârciu, Gheorgheni, Iacobeni, Imper, Joseni,
Lăzarea, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mădăraş, Miercurea
Ciuc, Jigodin, Mihăileni Ciuc, Păuleni Ciuc, Racu, Remetea,
Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sântimbru, Sânsimion,
Siculeni, Suseni, Tomeşti, Topliţa Ciuc, Tulgheş, Tuşnad,
Valea Strâmbă, Văcăreşti, Vrabia: 1945–1948
- cotoarele titlurilor de proprietate eliberate: 1945
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946

149 REFORMA AGRARĂ DIN 1945 ÎN JUDEŢUL Inv. arh. (nr. 1945–1948 0,90
ODORHEI 1049)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- procese-verbale ale comisiilor de reformă agrară locale şi de
plasă: 1945–1948
- ordine, circulare, instrucţiuni; corespondenţă: 1945–1948
- acte privind aplicarea reformei agrare, exproprieri şi
împroprietăriri (procese-verbale, planuri de parcelare, adrese,
contestaţii etc.), pe comune (Archita, Atid, Avrămeşti,
Bordoşiu, Beclean, Beteşti, Bodogaia, Bisericani, Bulgăreni,
Cădaciu, Călimăneşti, Cecheşti, Ceheţel, Chedea Mare,
Chedea Mică, Cibu, Cioc, Cireşeni, Crişeni, Cobăteşti,
Cristuru Secuiesc, Dârjiu, Dumitreni, Eliseni, Feleag, Feliceni,
Filiaş, Firtănuş, Firtuşeni (Firtuşu), Forţeni, Ghindari, Goagiu,
Hoghia, Jacodu, Lupeni, Lutiţa, Medişor, Mihăileni, Mugeni,
Mujna, Mureni, Nicoleşti, Obrăneşti, Ocna de Sus, Odorheiu
Secuiesc, Păuleni, Petecu, Porumbenii Mici, Racoşul de Sus,

190
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Rugăneşti, Satu Mare, Satu Mic, Săcel, Sângeorgiu de Pădure,


Secuieni, Şoimuşu Mare, Şoimuşu Mic, Ştefăneşti, Şimoneşti,
Tămaşu, Tărceşti, Tăureni, Teleac, Tibod, Turdeni, Ulcani,
Văleni, Vârghiş, Veţca, Viforoasa, Zetea): 1945–1948

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945–1948

48 SERVICIUL AGRICOL AL JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. 1921–1953 2,75


(lb. maghiară, română) 21, 42)

Consilieratul Agricol
- acte (ordine ministeriale, cereri, decizii, hotărâri, sentinţe,
procese-verbale, tabele, contestaţii, carte funduară cadastrală
etc.) privind exproprierile şi împroprietăririle (Bicazu
Ardelean, Gheorgheni – zona Lacu Roşu): 1921–1953
- hotărâre de expropriere privitor la un teren din Jigodin,
pentru construirea bisericii ortodoxe din Miercurea Ciuc: 1925

Serviciul Administrativ
- acte privind arendările forţate: 1923, 1925
- situaţii statistice: 1923, 1925

Biroul pentru Aplicarea Reformei Agrare


- acte (fişe de măsurătoare, cereri, decizii, hotărâri, sentinţe,
procese-verbale, schiţe, situaţii, contestaţii, corespondenţă
etc.) privind exproprieri, împroprietăriri şi arendări forţate
(Bancu, Bârzava, Bicaz, Borsec, Cârţa, Cetăţuia, Cioboteni,
Ciucani, Ciumani, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Corbu, Cozmeni,
Delniţa, Ditrău, Frumoasa, Gârciu, Gheorgheni, Ghimeş-
Făget, Iacobeni, Ineu, Jigodin, Joseni, Lăzarea, Lăzăreşti,
Leliceni, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mădăraş, Miercurea
Ciuc, Mihăileni Ciuc, Misentea, Nicoleşti Ciuc, Păuleni Ciuc,
Racu, Remetea, Sărmaş, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin,
Sântimbru, Siculeni, Suseni, Şoimeni, Şumuleu, Topliţa Ciuc,
Tomeşti, Tulgheş, Tuşnad, Valea Strâmbă, Văcăreşti, Vrabia):
1921–1947
- ordine, instrucţiuni: 1921, 1923–1925
- rapoarte şi situaţii statistice: 1921, 1923–1925, 1932
- situaţie centralizatoare privind exproprierile: 1923
- acte privind împroprietăririle în favoarea bisericilor şi
şcolilor: 1929

Biroul Inginerului Cadastral


- acte privind aplicarea Reformei Agrare; lucrări de
expropriere şi împroprietărire (schiţe de parcelare, fişe de
măsurătoare, procese-verbale, liste, corespondenţă etc.) în
Armăşeni, Bârzava, Bicaz, Bilbor, Chileni, Cioboteni,
Dăneşti, Delniţa, Frumoasa, Gheorgheni, Iacobeni, Imper,
Mihăileni, Nicoleşti, Şoimeni, Şumuleu, Tulgheş, Valea
Strâmbă – cătunele Tincani, Boteni, Izvoru Mureşului: 1928–
1947

191
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Eforia Păşunilor
Dosare:
- planuri de exploatare a păşunilor (Cârţa, Ciceu, Cioboteni,
Dăneşti, Gârciu, Ineu, Jigodin, Lăzarea, Mădăraş, Miercurea
Ciuc, Misentea, Racu, Sândominic, Siculeni, Şoimeni,
Tomeşti, Vrabia): 1934–1940
Registre:
- registru de ieşire a Comisiei judeţene de expropriere şi
împroprietărire: 1922–1928

89 SERVICIUL AGRICOL AL JUDEŢULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. 1931–1938 1,15


(lb. română) 129)

- planuri de exploatare a păşunilor comunale şi de


composesorat; contracte (Brădeşti, Daia, Feleag, Feliceni,
Iaşu, Secuieni, Teleac, Vasileni, Văleni, Vlăhiţa): 1931, 1933–
1934
- corespondenţă cu Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi cu
Ministerul Cooperaţiei (ordine, instrucţiuni, situaţii, rapoarte
statistice): 1931–1938
- corespondenţă cu prefectura, preturi şi primării (rapoarte,
procese-verbale, tabele): 1931–1938
- corespondenţă cu judecătorii; decizii şi încheieri: 1931–
1933, 1937
- contracte de arendare: 1931–1932
- acte justificative contabile: 1933
- corespondenţă cu Inspectoratul Agriculturii şi Reformei
Agrare Sighişoara, Inspectoratul Cadastral Braşov,
Inspectoratul Agriculturii şi Reformei Agrare Braşov,
Regiunea Agricolă Cristur, Institutul de Cercetări
Agronomice: 1933–1938
- corespondenţă cu composesoratele şi asociaţiile de păşunat:
1934
- state de plată: 1935–1938

CORPORAŢII ALE MESERIAŞILOR

138 CORPORAŢIA MESERIAŞILOR DIN CRISTURU Inv. arh. (nr. (1885–) 2,00
SECUIESC 326) 1919– (2,15)
(lb. română, maghiară) 1952201

Dosare:
- contracte de ucenici: 1919–1946
- procese-verbale ale şedinţelor corporaţiei: 1940–1941
- dosare personale ale meşterilor, calfelor şi ucenicilor: 1941–
1945
Registre:
- registre cu procese-verbale ale adunării corporaţiei: 1919,
1922–1952

201
Pentru documentele din perioada 1885–1918 ale fondului Corporaţia Meseriaşilor Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 78–
79.

192
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre de intrare-ieşire: 1919–1941


- registru de evidenţă a calfelor: 1919–1946
- jurnale de casă: 1919–1946
- registru de evidenţă a membrilor corporaţiei: 1919–1948
- indexuri alfabetice ale membrilor corporaţiei: 1926–1939,
1944–1945

160 CORPORAŢIA MESERIAŞILOR DITRĂU Inv. de prel. (1892–) 0,28


(lb. maghiară, română) (nr. 351) 1919– (0,35)
1952202
- registru de casă: 1919–1945
- registru de intrare-ieşire: 1919–1951
- registru de evidenţă a ucenicilor: 1919–1951
- registru de evidenţă a calfelor: 1932–1944
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor comitetului de
corporaţie: 1920–1942
- registru de evidenţă a membrilor corporaţiei: 1941–1944
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor membrilor de
sindicat: 1945–1952

180 CORPORAŢIA MESERIAŞILOR GHEORGHENI Inv. de prel. (1853–) 2,65


(lb. maghiară, română) (nr. 374– 1919– (4,15)
376) 1952203
Dosare:
- procese-verbale de şedinţă ale conducerii: 1919–1936, 1940–
1947, 1950
- bugete: 1919–1936, 1940–1951
- corespondenţă administrativă: 1933–1952
- contracte de ucenici: 1919–1950
- corespondenţă privind contravenţiile, litigii de muncă: 1919–
1950
- corespondenţă referitoare la şcolarizarea ucenicilor;
adeverinţe, certificate: 1919–1950
- rapoarte statistice: 1919–1950
- proces-verbal de constituire şi statut al Asociaţiei
Profesionale a Meseriaşilor, tabel cu membrii fondatori,
regulament de funcţionare: 1948
- corespondenţă cu Federaţia Generală a Meseriaşilor: 1948–
1949

Registre:
- evidenţa carnetelor de muncă: 1919–1946
- registre de intrare-ieşire: 1919–1922, 1927–1932
- registre cu procese-verbale de şedinţă: 1925–1932
- registru de evidenţă a calfelor: 1941
- registre de evidenţă a membrilor corporaţiei din comunele
Joseni, Chileni, Izvoru Mureş, Suseni, Valea Strâmbă: 1941–
1944
- registre de casă: 1941–1948

202
Pentru documentele din perioada 1892–1918 ale fondului Corporaţia Meseriaşilor Ditrău vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 79.
203
Pentru documentele din perioada 1853–1918 ale fondului Corporaţia Meseriaşilor Gheorgheni vezi: Ibidem p. 79.

193
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

58 CORPORAŢIA MESERIAŞILOR MIERCUREA CIUC Inv. arh. (nr. 1927–1953 0,30


(lb. maghiară, română) 236)

- registre de evidenţă a contractelor de ucenici: 1927–1941,


1946–1953
- registre cu evidenţa meseriaşilor, calfelor şi ucenicilor:
1940–1944
- registre de evidenţă a cărţilor de muncă ale meseriaşilor şi
comercianţilor: 1941–1944

303 CORPORAŢIA MESERIAŞILOR ODORHEIU Inv. arh. (nr. (1885–) 0,60


SECUIESC 471), opis 1919– (0,70)
(lb. maghiară, română) alfabetic 1948204

Dosare:
- dosare personale ale meseriaşilor: 1919–1945
Registre:
- registru pentru evidenţa ucenicilor: 1919–1925, 1940, 1945
- registru cu evidenţa calfelor: 1919–1929, 1940–1945
- index alfabetic al cărţilor de muncă eliberate: 1923–1936,
1940–1945, 1948
- registru pentru brevete de meserii: 1939–1945

BĂNCI, INSTITUŢII DE CREDIT ŞI ECONOMIE

533 BANCA AGRICOLĂ – SUCURSALA TOPLIŢA Inv. de prel. 1955–1960 0,60


(lb. română) (nr. 743)
Dosare:
- acte contabile: 1955–1960
- situaţii statistice, rapoarte: 1958–1960
- decizii de imputare: 1958
- corespondenţă cu ministere, organe centrale, instituţii
bancare: 1959–1960
- procese-verbale de control: 1960
- inventarul mijloacelor fixe: 1960
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1955–1958

478 BANCA DE INVESTIŢII – SUCURSALA MIERCUREA Inv. de prel. 1950–1966 30,85


CIUC (nr. 709)
(lb. română)

Dosare:
- contracte şi anexe (proiecte, devize, documentaţii tehnice,
procese-verbale de recepţie): 1950–1966
- instrucţiuni, circulare: 1950–1957, 1963–1965
- planuri de investiţii: 1950
- balanţe de verificare, dări de seamă contabile: 1951–1966
- planuri de amortizare: 1956–1966

204
Pentru documentele din perioada 1885–1918 ale fondului Corporaţia Meseriaşilor Odorheiu Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 79.

194
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1960–1966


Registre:
- jurnale de casă: 1950–1953
- registre de intrare-ieşire: 1952–1959

135 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – SUCURSALA Inv. de prel. 1944–1951 6,00


MIERCUREA CIUC (nr. 324)
(lb. română)

Sucursala Miercurea Ciuc 1944–1949


Dosare:
- circulare, instrucţiuni: 1944–1949
- corespondenţă în probleme de personal şi buget: 1944–1949
- state de plată: 1948–1949
- inventare: 1949
Registre:
- registre de casă: 1945–1949
- registre de intrare şi de ieşire: 1945–1949

Agenţia Miercurea Ciuc 1948–1949


Dosare:
- state de plată: 1948–1949
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948–1949

Agenţia Sânmartin 1948–1951


Dosare:
- circulare: 1948–1949
Registre:
- registru-inventar: 1949
- registru de casă: 1949–1950
- registru de intrare-ieşire: 1950–1951

Agenţia Frumoasa 1948–1951


Dosare:
- plan de buget: 1950–1951
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948–1949
- registru de arhivă: 1948–1950
- registru de casă: 1949–1951

Agenţia Gheorgheni 1949–1950


Dosare:
- acte de bilanţ anual: 1949–1950
- proiect de buget: 1950
- circulare: 1950
- state de plată: 1950
Registre:
- registre de intrare şi ieşire a corespondenţei: 1949–1950
- registru de casă: 1949–1950
- registru inventar: 1950

195
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

132 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – SUCURSALA Inv. arh. (nr. 1930–1950 2,60
ODORHEIU SECUIESC 320)
(lb. română)

Dosare:
- instrucţiuni, circulare: 1930–1950
- corespondenţă, circulare în probleme de personal şi
salarizare: 1935–1949
- corespondenţă cu diferite instituţii (prefectură, armată,
administraţia financiară, garda financiară): 1944–1947
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1948–1950

472 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – SUCURSALA Inv. de prel. 1948–1968 2,15


TOPLIŢA (nr. 703)
(lb. română)

Dosare:
- corespondenţă cu ministere, organizaţii centrale,
întreprinderi şi unităţi de bancă: 1948–1957
- state de plată: 1950–1968
- dări de seamă contabile anuale: 1952–1968
- corespondenţă în probleme de personal: 1953–1968
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1950
- registre de casă: 1951–1968

228 BANCA POPULARĂ „SPERANŢA” JOSENI Inv. arh. (nr. 1924–1947 0,45
(lb. română, maghiară) 1013)

Dosare:
- proces-verbal de înfiinţare a băncii; statute: 1925, 1929–
1930, 1936, 1939
- procese-verbale de inspecţie: 1925–1929, 1932, 1937–1938,
1940, 1947
- bilanţuri contabile, balanţe de verificare, bugete de venituri
şi cheltuieli: 1925, 1929, 1932, 1938–1939
- chestionare statistice, tabele nominale cu membrii: 1925–
1927, 1932
- corespondenţă; instrucţiuni şi circulare primite: 1925–1940
- cereri de aderare: 1925–1940
- contracte de împrumut: 1926, 1930
- tabele nominale cu debitorii: 1930–1933
- procese-verbale de şedinţă: 1931–1933
Registre:
- registru cu procese-verbale ale Consiliului de administraţie:
1930–1943

2 BANCA POPULARĂ GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1947–1948 0,10


(lb. română, maghiară) 8)

Dosare:
- instrucţiuni, acte normative; statut: 1947–1948

196
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă: 1947–1948
- procese-verbale de inspecţie: 1947–1948
- state de plată: 1947–1948
Registre:
- registre cu evidenţa membrilor asociaţi ai băncii: 1947–1948

316 BANCA POPULARĂ LĂZAREA Inv. arh. (nr. 1929–1947 0,05


(lb. română, maghiară) 187)

Dosare:
- dări de seamă contabile: 1929–1931
- procese-verbale ale Consiliului de administraţie: 1929–1931
- corespondenţă privind fuziunea Băncii cu Cooperativa de
Credit şi Economie „Viribus Unitis” din Lăzarea: 1929–1931
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă ale direcţiunii
Cooperativei „Viribus Unitis” din Lăzarea: 1932–1947

318 CASA DE ECONOMII PE ACŢIUNI MIERCUREA Inv. arh. (nr. 1922–1926 0,25
CIUC 189)
(lb. maghiară)

- registru cu procese-verbale încheiate în şedinţele Consiliului


de administraţie şi ale Direcţiunii: 1922–1925
- jurnal de casă: 1924–1926
- jurnal cont curent: 1924–1926

317 CASA DE ECONOMII S.A. DITRĂU Inv. arh. (nr. (1898–) 0,14
(lb. maghiară) 188) 1919– (0,15)
1942205
- registru cartea mare: 1919–1927
- registru index alfabetic al acţionarilor: 1926–1940
- registru pentru evidenţa solicitanţilor de împrumut: 1930–
1942

34 CASA DE PĂSTRARE ODORHEIU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1882–) 5,60


(lb. română, maghiară) 223) 1919– (5,90)
1949206
Dosare:
- obligaţii de asigurare, poliţe: 1925–1944
- dosare referitoare la imobile grevate ipotecar şi vândute prin
licitaţie: 1926–1939
- corespondenţă cu sucursalele proprii şi cu alte instituţii
financiar-bancare: 1930–1944
- corespondenţă cu Camera de Comerţ şi Industrie Târgu
Mureş: 1933–1944
- dosare ale debitorilor: 1941–1944
Registre:
- registru cartea mare: 1919–1925
- registre cu procese-verbale ale adunărilor direcţiunii: 1920–
1925, 1933–1939
205
Pentru documentele din perioada 1898–1918 ale fondului Casa de Economii S.A. Ditrău vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 80.
206
Pentru documentele din perioada 1882–1918 ale fondului Casa de Păstrare Odorheiu Secuiesc vezi: Ibidem p. 80.

197
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre de depuneri (filialele Odorheiu Secuiesc, Praid şi


Ocland): 1919–1947
- jurnale de casă: 1927–1946
- registre cont curent de depuneri: 1943–1948

79 COMISARIATUL GĂRZII FINANCIARE MIERCUREA Inv. arh. (nr. 1946–1949 0,30


CIUC 262)
(lb. română)

Dosare:
- corespondenţă: 1946–1948
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1947–1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1946–1949

321 COOPERATIVA DE CREDIT TURDENI Inv. arh. (nr. 1923–1948 0,15


(lb. maghiară, română) 512)

- registru jurnal de casă: 1923–1947


- registru cu procese-verbale al conducerii cooperativei: 1942–
1944
- registru jurnal de casă al cooperativei de valorificare a
laptelui Turdeni: 1938–1948

3 COOPERATIVA DE ECONOMIE ŞI CREDIT Inv. arh. (nr. (1899–) 0,20


GHEORGHENI 191) 1919– (0,45)
(lb. maghiară, română) 1948207

Dosare:
- procese-verbale ale adunărilor generale: 1921–1938
- acţiuni: 1923–1931
- bilanţ contabil, buget de venituri: 1927–1941
- state de plată: 1930–1931, 1937–1940, 1946
- statute ale Cooperativei „Alianţa” din Gheorgheni: 1938,
1941
Registre:
- registru de depuneri: 1919–1923
- registru de evidenţă a împrumuturilor: 1929–1944
- registru jurnal de casă: 1931–1947
- registru cu adeziuni de înscriere în cooperativă: 1941–1943
- index alfabetic al membrilor cooperativei: 1941
- registru de evidenţă a debitorilor: 1941–1947
- registru de evidenţă a membrilor Cooperativei „Alianţa” din
Gheorgheni: 1946–1947

213 GARDA FINANCIARĂ A JUDEŢULUI ODORHEI Inv. arh. (nr. 1945–1949 0,35
(lb. română) 411)

Dosare:
- ordine circulare şi instrucţiuni ale organelor superioare:
1945–1949
207
Pentru documentele din perioada 1899–1918 ale fondului Cooperativa de Economie şi Credit Gheorgheni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p.
80.

198
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- procese-verbale de inspecţii: 1945–1946, 1949


- rapoarte şi bilanţuri financiare: 1945–1946
- acte justificative contabile: 1947

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1945
- registru de salarii: 1947–1948

128 PRIMA CASĂ DE ECONOMIE A REUNIUNII Inv. de prel. (1874–) 1,80


SECUIEŞTI DIN ODORHEIU SECUIESC (nr. 317) 1924– (17,90)
(lb. maghiară) 1935208

- carnet de copiat: 1924–1929

319 PRIMA CASĂ DE PĂSTRARE FRUMOASA Inv. arh. (nr. 1927–1944 0,15
(lb. maghiară, română) 190)

Dosare:
- rapoarte statistice, declaraţii de impunere, mandate de plată:
1927–1944
Registre:
- registru cartea mare: 1927–1944
- registru de casă: 1929–1944

COMPOSESORATE

78 BUNURILE PRIVATE ALE JUDEŢULUI CIUC Inv. arh. (nr. (1862–) 1,00
(lb. maghiară, română) 44) 1919– (5,00)
1950209
Dosare:
- procese-verbale ale Consiliului Director al Bunurilor Private:
1919–1921, 1931–1932, 1941
- proiect de regulament pentru organizarea şi funcţionarea
adunării generale: 1921
- memorii, petiţii, hotărâri adoptate împotriva exproprierii
averii Bunurilor Private; procese-verbale; rapoarte, decizii:
1921–1940
- hotărâri ale Consiliului Director prin care se acordă burse şi
ajutoare elevilor: 1922
- proiecte de statut: 1934–1940
- corespondenţă privind administrarea averii Bunurilor
Private; ordine ministeriale; corespondenţă cu privire la
vânzări de material lemnos; procese-verbale de inspecţie:
1941, 1947–1950
- corespondenţă în probleme de personal, salarizare: 1941,
1947–1948
- facturi, acte contabile: 1941–1942, 1948

208
Pentru documentele din perioada 1874–1917 ale fondului Prima Casă de Economie a Reuniunii Secuieşti din Odorhei vezi volumul: Bicsok
Zoltán, op. cit. p. 81.
209
Pentru documentele din perioada 1869–1918 ale fondului Bunurile Private ale Judeţului Ciuc vezi: Ibidem p. 83–84. O cantitate de cca. 2,50 m.l.
sunt pachete neinventariate.

199
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- jurnale de casă: 1870–1872, 1874–1875, 1883
- registre de intrare-ieşire: 1871–1874, 1877, 1879, 1886,
1903–1904, 1907–1908, 1910–1911, 1913, 1917, 1919–1920,
1922
- dări de seamă contabile: 1871, 1874
- contracte de vânzare-cumpărare, de arendare şi licitaţii
publice: 1883
- registru cu evidenţa pădurilor proprietatea Bunurilor Private:
1911–1930
- registru cu procese-verbale ale comisiei de cenzori: 1947–
1948

374 COMPOSESORATUL BANCU Inv. arh. (nr. 1931–1947 0,15


(lb. maghiară, română) 561)

- registru cu procese-verbale ale adunărilor generale: 1931–


1947
- registru de intrare-ieşire: 1945–1946

483 COMPOSESORATUL BILBOR Inv. de prel. 1920–1950 0,30


(lb. română, maghiară) (nr. 714)

Dosare:
- procese-verbale ale adunărilor composesoratului: 1920–1949
- acte privind pădurea Dobreanu, proprietatea
composesoratului: 1945–1948
- listă cu membrii composesoratului: 1946
- corespondenţă: 1949

Registre:
- registru de casă: 1941–1949
- registre de intrare-ieşire: 1944–1950
- registre-jurnal: 1945–1949

337 COMPOSESORATUL BISERICANI Inv. arh. (nr. (1904–) 0,15


(lb. maghiară, română) 527) 1925–1949

- registre cu procese-verbale şi hotărâri ale adunărilor


composesoratului: 1925–1949

335 COMPOSESORATUL CÂRŢA Inv. arh. (nr. 1930–1944 0,15


(lb. maghiară, română) 525)

- amenajament pentru exploatarea păşunii asociaţiei de


păşunat; schiţe: 1930–1931
- registre cu procese-verbale şi hotărâri ale adunărilor
composesoratului: 1930–1944

200
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

339 COMPOSESORATUL CETĂŢUIA Inv. arh. (nr. (1911–) 0,30


(lb. maghiară, română) 529) 1919–1948

- registre-jurnal de casă: 1919–1944


- registru de licitaţie: 1923–1934
- regulament pentru organizarea şi administrarea economică a
averii composesoratului (tipăritură): 1925
- plan de exploatare: 1928
- procese-verbale ale adunărilor composesoratului: 1931–1947
- registre de intrare-ieşire: 1938–1947
- procese-verbale ale direcţiunii composesoratului: 1940–1948
- registre cu drepturile de vot ale membrilor composesoratului:
1929, 1941
- corespondenţă, acte justificative contabile: 1942–1948

346 COMPOSESORATUL CIOBOTENI Inv. arh. (nr. 1927–1929 0,01


(lb. maghiară, română) 536)

- amenajament pentru exploatarea păşunii asociaţiei de


păşunat; schiţă: 1927–1929

334 COMPOSESORATUL CIUMANI Inv. arh. (nr. 1920–1949 0,15


(lb. maghiară, română) 524)

Dosare:
- acte justificativ-contabile: 1945
- state de plată: 1945–1946

Registre:
- registre-jurnal de casă: 1920–1932, 1945–1949

514 COMPOSESORATUL COMĂNEŞTI Inv. arh. (nr. (1902–) 0,02


(lb. maghiară, română) 733) 1919– (0,15)
1924210
- registru cu procese-verbale ale adunărilor composesoratului:
1919–1924

331 COMPOSESORATUL CRISTURU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1906–) 0,05


(lb. maghiară, română) 521) 1919–
1949211
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale: 1919–1941
- procese-verbale de licitaţie, contracte de arendare: 1945–
1949
- buget de venituri şi cheltuieli: 1947–1949

Registre:
- jurnale de casă: 1926–1948

210
Pentru documentele din perioada 1902–1918 ale fondului Composesoratul Comăneşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 85.
211
Pentru documentele din perioada 1906–1918 ale fondului Composesoratul Cristuru Secuiesc vezi: Ibidem p. 84.

201
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

414 COMPOSESORATUL DĂNEŞTI Inv. arh. (nr. (1902–) 0,10


(lb. maghiară, română) 618) 1919– (0,15)
1948212
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere:
1926–1948
- circulare; corespondenţă: 1938, 1941–1944
- state de plată: 1938
Registre:
- registru cu procese-verbale de arendare: 1919–1948
- registru de intrare-ieşire: 1940

444 COMPOSESORATUL DEALU Inv. de prel. 1933–1949 0,15


(lb. maghiară, română) (nr. 677)

- procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere:


1933–1949

4 COMPOSESORATUL DE PĂDURE ŞI APE Inv. arh. (nr. (1854–) 0,10


MINERALE BORSEC 2) 1919– (2,00)
(lb. maghiară, română) 1948213

Dosare:
- balanţe de venituri şi cheltuieli; bugete: 1919, 1929–1947
- situaţii privind exploatarea şi comercializarea apei minerale;
corespondenţă: 1920, 1927–1945
- evidenţa angajaţilor composesoratului: 1921–1944
- statut de funcţionare a composesoratului: 1925
- procese-verbale de împroprietărire, dispoziţii de parcelare:
1926, 1929
- arendări de pădure; procese-verbale de licitaţie; regulament
de exploatare a unor păduri: 1929–1934, 1941–1944
- evidenţe cu membrii composesoratului: 1933–1935
- acte privind administrarea băilor: 1933, 1941–1947
- contracte de vânzare-cumpărare, arendări terenuri: 1938–
1948
- lucrări de construcţie; evidenţa vilelor din staţiunea Borsec:
1938, 1942–1943
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1942
- inventar: 1948
Registre:
- jurnale de casă: 1925, 1934–1937

328 COMPOSESORATUL DITRĂU Inv. arh. (nr. (1900–) 0,90


(lb. maghiară, română) 518) 1921– (1,00)
1948214
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1921–1922, 1927–1931, 1935–1939, 1946–

212
Pentru documentele din perioada 1902–1918 ale fondului Composesoratul Dăneşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 85.
213
Pentru documentele din perioada 1854–1916 ale fondului Composesoratul de pădure şi ape minerale Borsec vezi: Ibidem p. 86–87.
214
Pentru documentele din perioada 1900–1918 ale fondului Composesoratul Ditrău vezi: Ibidem p. 85.

202
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1948
- corespondenţă: 1924–1947
- state de plată: 1926–1928, 1930–1947
- amenajament pentru exploatarea păşunilor de composesorat;
schiţe: 1931
- amenajamentul silvic al composesoratului: 1931–1932
- regulament privind modul de administrare a bunurilor
comune ale composesoratului: 1938

Registre:
- registre alfabetice cu membrii composesoratului, cu
specificarea numărului de vot: 1934, 1936–1939
- registru de casă: 1944–1946

342 COMPOSESORATUL FRUMOASA Inv. arh. (nr. 1938 0,02


(lb. maghiară, română) 532)

- amenajamentul silvic al composesoratului: 1938

323 COMPOSESORATUL GHEORGHENI Inv. arh. (nr. (1914–) 0,75


(lb. maghiară, română) 47, 50) 1919– (0,85)
1949215
Dosare:
- statute de funcţionare a composesoratului: 1926, 1938
- extrase din procesele-verbale ale şedinţelor adunării
generale: 1928–1930

Registre privind funcţionarea composesoratului:


- registre de intrare-ieşire: 1919–1939, 1941–1949
- indexuri alfabetice: 1925–1930
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor consiliului de
administraţie: 1921–1927, 1930–1941, 1945–1946
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor adunării generale:
1921–1932
- registre de evidenţă a membrilor composesoratului, cu
specificarea numărului de vot: 1925, 1936, 1943–1946
- registru cu statutul de funcţionare a composesoratului; extras
din legea pentru organizarea cooperaţiei: 1931–1938
- registre state de plată: 1938–1940

Registre cu caracter financiar:


- registre de casă şi jurnale de casă: 1919–1921, 1926–1932,
1935, 1944–1947
- registre pentru împărţirea beneficiului: 1920, 1922, 1926–
1928, 1931, 1933–1934
- registre cartea mare: 1925–1926, 1928–1931, 1933–1943,
1945, 1947
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1933–1946
- amenajamentul pădurilor de composesorat; schiţe: 1931

215
Pentru documentele din perioada 1914–1918 ale fondului Composesoratul Gheorgheni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 84.

203
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Asociaţia de păşunat:
- jurnale de casă ale asociaţiei: 1922, 1924–1931, 1933–1934
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor direcţiunii şi
comitetului de cenzori al asociaţiei: 1929–1938
- registre de intrare-ieşire ale asociaţiei: 1929–1939
- registre cu procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
asociaţiei: 1932–1937
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1937–1939
- plan de exploatare pentru păşuni: 1939
- state de plată: 1946–1947

329 COMPOSESORATUL JOSENI Inv. arh. (nr. (1911–) 0,35


(lb. maghiară, română) 519) 1920– (0,45)
1949216
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1920–1940
- regulament pentru organizarea şi administrarea economică a
averii composesoratului (tipăritură): 1926
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1931–1949
- registre de evidenţă a membrilor composesoratului; tabel cu
membrii: 1942, f.d.

333 COMPOSESORATUL LUETA Inv. arh. (nr. 1948 0,05


(lb. maghiară, română) 523)

- registru de casă: 1948

416 COMPOSESORATUL MĂDĂRAŞ Inv. arh. (nr. (1905–) 0,40


(lb. maghiară, română) 620) 1921– (0,45)
1945217
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1920–1927, 1930–1938
- bugete de venituri şi cheltuieli; dare de seamă contabilă:
1932–1936, 1941
- acte justificative contabile: 1937–1939
- corespondenţă: 1940–1941
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1921–1945
- registre de evidenţă a coposesorilor cu drept de vot: f.d.,
1927–1932, 1941

330 COMPOSESORATUL MEREŞTI Inv. arh. (nr. (1851–) 0,25


(lb. maghiară, română) 520) 1928– (0,30)
1952218
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale şi ale
consiliului de conducere: 1928–1952

216
Pentru documentele din perioada 1911–1918 ale fondului Composesoratul Joseni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 85.
217
Pentru documentele din perioada 1905–1916 ale fondului Composesoratul Mădăraş vezi: Ibidem p. 85.
218
Pentru documentele din perioada 1851–1918 ale fondului Composesoratul Mereşti vezi: Ibidem p. 85.

204
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- bugete de venituri şi cheltuieli: 1928–1951

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1942–1952

344 COMPOSESORATUL MIHĂILENI CIUC Inv. arh. (nr. 1927 0,01


(lb. maghiară, română) 534)

- amenajament pentru exploatarea păşunii asociaţiei de


păşunat: 1927

336 COMPOSESORATUL MUGENI Inv. arh. (nr. (1902–) 0,03


(lb. maghiară, română) 526) 1943– (0,15)
1950219
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1943–1948
- procese-verbale ale şedinţelor comitetului provizoriu
comunal: 1949–1950

345 COMPOSESORATUL NICOLEŞTI CIUC220 Inv. arh. (nr. 1930–1934 0,01


(lb. maghiară, română) 535)

- amenajament pentru exploatarea păşunii asociaţiei de


păşunat; schiţa pădurilor: 1930–1934

341 COMPOSESORATUL PĂULENI CIUC Inv. arh. (nr. 1926 0,01


(lb. română) 531)

- amenajament pentru exploatarea păşunii asociaţiei de


păşunat: 1926

326 COMPOSESORATUL PRAID Inv. arh. (nr. (1903–) 0,02


(lb. maghiară, română) 516) 1928– (0,15)
1943221
- procese-verbale şi hotărâri ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1928–1943

338 COMPOSESORATUL SÂNSIMION Inv. arh. (nr. (1911–) 0,25


(lb. maghiară, română) 528) 1931– (0,30)
1949222
Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale a
composesoratului: 1931–1938
- corespondenţă; acte justificative contabile: 1939–1949
- procese-verbale ale şedinţelor direcţiunii composesoratului:
1941–1948

219
Pentru documentele din anul 1902 ale fondului Composesoratul Mugeni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 86. Din perioada 1903–1942 nu
deţinem documente.
220
Un registru cu procese-verbale ale şedinţelor Composesoratului din Nicoleşti Ciuc din anii 1931–1948 se găseşte în fondul F 98 Primăria comunei
Nicoleşti Ciuc.
221
Pentru documentele din anul 1903 ale fondului Composesoratul Praid vezi: Ibidem p. 86. Din perioada 1904–1927 nu deţinem documente.
222
Pentru documentele din anul 1911 ale fondului Composesoratul Sânsimion vezi: Ibidem p. 86. Din perioada 1912–1930 nu deţinem documente.

205
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de evidenţă a coposesorilor cu drept de vot: 1936,
1940, 1945
- jurnale de casă: 1941–1949
- registru de intrare-ieşire: 1941–1949

340 COMPOSESORATUL SÂNTIMBRU223 Inv. arh. (nr. 1948–1949 0,01


(lb. maghiară, română) 530)

- registru privind plata salariilor: 1948–1949

324 COMPOSESORATUL SICULENI Inv. arh. (nr. 1936–1944 0,05


(lb. maghiară, română) 514)

- procese-verbale ale şedinţelor comitetului de cenzori: 1936–


1944

325 COMPOSESORATUL TOPLIŢA CIUC Inv. arh. (nr. 1943–1948 0,05


(lb. maghiară, română) 515)

- procese-verbale şi hotărâri ale şedinţelor adunării generale a


composesoratului: 1943–1948

327 COMPOSESORATUL TUŞNAD Inv. arh. (nr. (1909–) 0,80


(lb. maghiară, română) 517) 1923– (0,90)
1948224
Dosare:
- procese-verbale, hotărâri, decizii: 1923–1946
- bugete şi dări de seamă, balanţe de verificare, proiecte de
buget: 1923–1946
- contracte de vânzare-cumpărare, închirieri, arendări: 1923–
1947
- corespondenţă, ordine, circulare: 1923–1947
- statute ale composesoratului; regulament de organizare:
1926–1927
- chitanţe, facturi: 1926–1944
- sprijinirea unor lucrări de construcţie şi de reabilitare
(judecătoria Sânmartin, biserica din Băile Tuşnad, podul peste
Olt, casa de cultură din Tuşnad, casa Composesoratului,
biserica din Şumuleu, drumul spre Lacul Sf. Ana): 1928–
1931, 1942–1943
- state de plată a muncitorilor silvici: 1932–1936
- acte privind exploatarea carierelor de piatră de la Bixad şi
Sărmaş: 1946
Registre:
- procese-verbale ale şedinţelor direcţiunii, adunării generale
şi comisiei de cenzori: 1925–1948
- bugete: 1924–1940, 1944–1945
- registre-jurnal: 1924–1930, 1938–1941, 1944–1945
- registru de intrare-ieşire: 1935

223
Pentru documentele din perioada 1936-1938 ale Composesoratului din Sântimbru vezi şi fondul F 19 Primăria comunei Sântimbru.
224
Pentru documentele din perioada 1909–1918 ale fondului Composesoratul Tuşnad vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 86.

206
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

332 COMPOSESORATUL VALEA STRÂMBĂ Inv. arh. (nr. 1927–1949 0,30


(lb. maghiară, română) 522)

Dosare:
- procese-verbale ale şedinţelor asociaţiei de păşunat: 1927–
1933
- procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere:
1936–1944
- procese-verbale ale adunărilor generale: 1939–1948
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1927–1949
- index alfabetic pentru evidenţa membrilor composesoratului,
cu specificarea numărului de vot: f.d.

COOPERATIVE

322 COOPERATIVA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Inv. arh. (nr. 1946–1948 0,05


MIERCUREA CIUC 513)
(lb. română)

Dosare:
- state de plată: 1946–1947
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1947–1948

320 COOPERATIVA DE COLECTARE A LAPTELUI Inv. arh. (nr. 1942–1948 0,05


GHEORGHENI 192)
(lb. maghiară, română)

- statut de funcţionare a cooperativei, tabele nominale,


corespondenţă: 1942–1948

314 COOPERATIVA DE PRODUCŢIE „HARGHITA” Inv. de prel. 1950–1959 2,60


SÂNCRĂIENI (nr. 510)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- bilanţuri anuale, dări de seamă contabile: 1950–1954, 1959
- state de plată: 1952–1959
- devize şi planuri de investiţii, procese-verbale ale unor
lucrări, memorii tehnice: 1952–1959
- planuri de producţie: 1954–1959
- acte de personal; decizii: 1956–1958
Registre:
- registre de casă: 1954–1957

408 COOPERATIVA ECONOMICĂ ŞI INDUSTRIALĂ A Inv. de prel. 1948–1949 0,45


MUNCITORILOR DIN ODORHEIU SECUIESC (nr. 611)
(lb. română)

- state de plată: 1948–1949

207
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

398 COOPERATIVA GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1948–1953 1,30


(lb. maghiară, română) 600)

- acte constitutive şi statute ale cooperativei: 1948


- state de plată: 1948–1953
- situaţii statistice: 1949–1950
- acte contabile: 1951–1952

410 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „1 MAI” Inv. de prel. 1950–1959 2,00


ODORHEIU SECUIESC (ÎNTREPRINDEREA DE (nr. 613)
CONFECŢII)
(lb. română)

Cooperativa meşteşugărească „1 Mai”


- state de plată: 1950–1958

Cooperativa meşteşugărească „Croitorul”


- state de plată: 1958–1959

412 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „6 MARTIE” Inv. arh. (nr. 1951–1954 0,10


ODORHEIU SECUIESC 615)
(lb. română)

- state de plată: 1951, 1953–1954

404 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „7 Inv. arh. (nr. 1949–1950 0,10


OCTOMBRIE” DĂNEŞTI 606)
(lb. română)

- state de plată: 1949–1950

403 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „ALBINA” Inv. arh. (nr. 1948–1957 0,50


MIERCUREA CIUC 605)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- state de plată: 1948–1957
- dări de seamă contabile: 1957
- acte privind probleme de personal: 1956–1957
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1956–1957

411 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „DÓZSA Inv. arh. (nr. 1952–1956 0,35


GYÖRGY” ŞI „PANTOFARILOR” ODORHEIU 614)
SECUIESC
(„Încălţămintea” Odorheiu Secuiesc)
(lb. română)

Cooperativa Meşteşugărească „Dózsa György”


- state de plată: 1952–1956

Cooperativa Meşteşugărească „Pantofarii”


- state de plată: 1958–1961

208
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

405 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „HIGIENA” Inv. arh. (nr. 1951–1957 2,00


MIERCUREA CIUC 607)
(lb. română, maghiară)

- state de plată: 1951–1957


- acte de personal: 1952
- dări de seamă contabile: 1954–1956

409 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „STEAUA Inv. de prel. 1950–1959 0,60


ROŞIE” ODORHEIU SECUIESC (nr. 612)
(lb. română)

Cooperativa de Producţie „Steaua Roşie”


- state de plată: 1950, 1953–1958

Cooperativa de Producţie „Mobila Fină”


- state de plată: 1959

406 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „TEXTILA” Inv. de prel. 1949–1959 2,60


MIERCUREA CIUC (nr. 608,
(lb. română, maghiară) 609)

Cooperativa de Producţie „23 August” 1949–1957


- state de plată: 1949–1957
- dări de seamă contabile: 1953–1957

Cooperativa „Textila” 1957–1959


Dosare:
- state de plată: 1958–1959
- dări de seamă contabile: 1958–1959
- acte de personal: 1957–1959
- planuri de muncă: 1958
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1958

407 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „VOINŢA” Inv. de prel. 1952–1962 0,80


ODORHEIU SECUIESC (nr. 610)
(lb. română, maghiară)

Cooperativa de Producţie a Invalizilor „Voinţa Noastră”


- state de plată: 1952–1957

Cooperativa Meşteşugărească „Voinţa”


- state de plată: 1958–1962

557 ÎNTOVĂRĂŞIRILE ZOOTEHNICE DIN COMUNA Inv. de prel. 1958–1966 0,15


VĂRŞAG (nr. 773)
(lb. maghiară, română)

- acte privind înfiinţarea şi inaugurarea întovărăşirilor


zootehnice „Bradul” şi „23 August”: 1958
- acte privind dizolvarea întovărăşirilor „Bradul” şi „23
August”: 1965–1966

209
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

315 UNIUNEA JUDEŢEANĂ ODORHEI A Inv. de prel. 1946–1950 2,90


COOPERATIVELOR DE CONSUM „FEDERALA” (nr. 511)
(lb. maghiară, română)

- acte ale unor cooperative de consum (procese-verbale ale


şedinţelor consiliilor de administraţie, bugete, statute,
corespondenţă etc.), pe localităţi (Alexandriţa, Avrămeşti,
Bădeni, Beclean, Benţid, Beta, Beteşti, Bisericani, Bulgăreni,
Cădaciu, Cădişeni, Călugăreni, Cecheşti, Ceheţel, Chinuşu,
Cobăteşti, Comăneşti, Corund, Cristuru Secuiesc, Daia, Dealu,
Dobeni, Feliceni, Filiaş, Firtuşu, Forţeni, Ghindari, Hoghia,
Ighiu, Inlăceni, Ioneşti, Locodeni, Lueta, Lupeni, Mărtiniş,
Medişor, Morăreni, Mugeni, Mujna, Nicoleni, Odorheiu
Secuiesc, Orăşeni, Oţeni, Petreni, Porumbenii Mari,
Porumbenii Mici, Rareş, Rugăneşti, Satu Mare, Satu Nou,
Sânpaul, Şimoneşti, Ştefăneşti, Tăietura, Tărceşti, Tăureni,
Târnoviţa, Valea lui Pavel, Ulcani, Ulieş, Văleni, Vărşag,
Vlăhiţa, Zetea): 1946–1950
- acte ale unor bănci populare din localităţile Axente Sever,
Brateiu, Buneşti, Criş, Dealu Frumos, Dupuş, Mediaş,
Mereşti, Meşendorf, Netuş, Petecu, Proştea (Stejărişu),
Sighişoara, Şeica Mare, Tărceşti, Vânători, Vidacut, Viscri,
Zetea: 1946–1950
- acte ale Fabricii de Spirt din Vârghiş: 1946

ÎNTREPRINDERI, FABRICI, ATELIERE

35 ATELIER DE REPARAT MAŞINI FRAŢII BARTÓK Inv. de prel. 1921–1950 0,08


DIN ODORHEIU SECUIESC (nr. 224)
(lb. română, maghiară)

- state de plată: 1921–1929, 1939–1950


- evidenţa angajaţilor: 1936–1940
- situaţii cu cotizaţiile pentru asigurări sociale şi asigurări în
caz de accident: 1941–1944

548 FABRICA DE BOMBOANE, PRĂJITURI ŞI Inv. arh. (nr. 1941–1944 0,10


PRELUCRAREA FRUCTELOR „SZÉKELY” DIN 755)
MIERCUREA CIUC
(lb. maghiară)

Dosare:
- inventarul fabricii: 1943
- stat de plată: 1942

Registre:
- registre de venituri şi cheltuieli: 1941–1942, 1944
- registru de magazie: 1941–1943
- registru de casă: 1941–1944
- registru de plată a salariilor: 1942–1944

210
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

266 FABRICA DE CHERESTEA „BALLA ŞI CONSORŢII” Inv. arh. (nr. 1948 0,05
DIN ZETEA 110)
(lb. română)

- jurnal de casă: 1948

263 FABRICA DE CHERESTEA „BĂNĂŢEANA” DIN Inv. arh. (nr. 1947–1948 0,15
ODORHEIU SECUIESC 107)
(lb. română)

Dosare:
- inventar de bunuri: 1947
- state de plată: 1947–1948
- corespondenţă, circulare: 1947–1948
- contracte: 1947–1948
- acte contabile: 1947–1948

Registre:
- cartea mare: 1947–1948
- jurnal de casă: 1947–1948

262 FABRICA DE CHERESTEA „FÁBIÁN” DIN Inv. arh. (nr. 1946–1948 0,15
ODORHEIU SECUIESC 106)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- situaţii statistice: 1946–1948
- state de plată: 1946–1948
- corespondenţă: 1946–1948

Registre:
- registru de casă: 1946–1948
- jurnal de casă: 1948

265 FABRICA DE CHERESTEA „KISS BERTA” DIN Inv. arh. (nr. 1946–1948 0,15
VĂRŞAG 109)
(lb. română)

- jurnal de casă: 1946–1948

269 FABRICA DE CHERESTEA „LEMNCO” S.A.R. DIN Inv. arh. (nr. 1946–1947 0,05
ODORHEIU SECUIESC 113)
(lb. română)

- corespondenţă: 1946–1947

268 FABRICA DE CHERESTEA „LOMAS” DIN Inv. arh. (nr. 1943–1944 0,05
ODORHEIU SECUIESC 112)
(lb. maghiară)

- liste de preţuri, cataloage privind standarde şi norme tehnice,


corespondenţă: 1943–1944
- acte privind închirieri de imobile: 1943–1944

211
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

264 FABRICA DE CHERESTEA „OLÁH GYULA” DIN Inv. arh. (nr. 1945–1948 0,15
VLĂHIŢA 108)
(lb. română)

Dosare:
- state de plată: 1946–1948
- facturi: 1947–1948
Registre:
- registru de casă: 1946–1948

552 FABRICA DE CHERESTEA „SARFOR” S.A.R. Inv. arh. (nr. 1946–1947 0,15
GHEORGHENI 662)
(lb. română)

- registru cont curent: 1946–1947


- cartea mare: 1946–1947

267 FABRICA DE CHERESTEA „TĂLMĂCEANU PETRU” Inv. arh. (nr. 1947 0,05
DIN ZETEA 111)
(lb. română)

- corespondenţă: 1947
- stat de plată: 1947

87 FABRICA DE CHERESTEA „VALERIU DUŞA” Inv. de prel. 1941–1949 0,80


TOPLIŢA (nr. 118)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- corespondenţă cu diverse firme, bănci, clienţi şi furnizori:
1941–1949
- acte privind probleme de personal şi salarizare; rapoarte
statistice: 1945–1949
- state de plată: 1945–1948
- documentaţii tehnice, planuri: 1947–1948
- contracte de vânzare-cumpărare, convenţii: 1945–1948
- rapoarte de producţie: 1948–1949
- inventar şi proces-verbal de naţionalizare: 1948
Registre:
- jurnal de casă: 1942, 1948
- cartea mare: 1945
- registru de casă: 1947

85 FABRICA DE CHERESTEA „VIRGIL D. COCEA” Inv. de prel. 1934–1948 4,00


TOPLIŢA (nr. 116)
(lb. română)

Firma Virgil D. Cocea Topliţa 1934–1948


Dosare:
- decupaje din ziare, articole cu conţinut economic: 1934–
1948
- corespondenţă cu diverse firme, bănci, clienţi şi furnizori:
1936–1948

212
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte privind probleme de personal: 1941–1948


- bilanţuri, acte contabile, situaţii: 1941–1946
- state de plată: 1941, 1943, 1945–1948
- poliţe de asigurare: 1942–1948
- rapoarte de producţie: 1945–1948
- instrucţiuni: 1945
- proces-verbal de naţionalizare a fabricii: 1948
Registre:
- cartea mare: 1940, 1943
- jurnale de casă: 1940–1947
- registre de casă: 1943–1947

Firma Carborex S.A.R. Bucureşti 1938–1946


- corespondenţă cu diverse firme, bănci, clienţi şi furnizori:
1938–1946
- statute ale societăţii: 1939–1940
- corespondenţă cu Ministerul Economiei Naţionale şi cu
Ministerul Apărării Naţionale: 1940–1942

86 FABRICA DE CHERESTEA S.A.R. „LOMAS” Inv. de prel. 1941–1948 0,50


GĂLĂUŢAŞ (nr. 117)
(lb. română)

Dosare:
- titluri de rente „Împrumutul reîntregirii”: 1941
- titluri de rente „Împrumutul Refacerii Naţionale”: 1945
- corespondenţă şi ordine în probleme administrative, de
personal şi salarizare: 1945–1948
- corespondenţă în probleme de exploatare şi producţie;
situaţii: 1946–1948
- contracte, convenţii: 1946–1948
- planuri de producţie: 1948
- state de plată: 1948
- inventarul fabricii la naţionalizare: 1948
Registre:
- jurnale de casă: 1946, 1948

212 FABRICA DE CHERESTEA ŞI MOARĂ „DOBÁL Inv. arh. (nr. 1945–1949 0,01
JÁNOS” FRUMOASA 114)
(lb. română)

- state de plată: 1945–1949

355 FIRMA „DANIEL ŞI MIKE” BARAOLT Inv. arh. (nr. 1945–1950 0,03
(lb. română, maghiară) 540)

- state de plată: 1945–1950

354 FIRMA „MOHR IOAN” ATELIER MECANIC Inv. de prel. 1946–1950 0,05
ODORHEIU SECUIESC (nr. 539)
(lb. română, maghiară)

- state de plată: 1946–1950

213
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

130 ÎNTREPRINDEREA ALIMENTARĂ RAIONALĂ Inv. arh. (nr. 1950–1951 0,15


„MUREŞUL” GHEORGHENI 952)
(lb. română, maghiară)

- situaţii, procese-verbale, decizii: 1950–1951

127 ÎNTREPRINDEREA DE MANGAL ŞI COMBUSTIBIL Inv. de prel. 1945–1949 0,85


S.A.R. ODORHEIU SECUIESC (nr. 316)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- acte constitutive şi statute: 1945–1947
- acte de casă: 1945, 1948–1949
- acte fiscale: 1945, 1948–1949
- corespondenţă cu Camera de Comerţ şi diferite firme: 1946
- corespondenţă cu diferite ministere: 1946
- state de plată: 1946–1947
- procese-verbale ale şedinţelor adunării generale: 1947–1948
- acte de lichidare: 1948–1949
Registre:
- registru cu procese-verbale ale Consiliului de administraţie:
1946–1948
- registru de evidenţă a acţionarilor: 1946–1949
- registru cu procese-verbale ale Adunării generale: 1946–
1949
- registre carte mare: 1946–1948
- registre de casă: 1946–1949

399 ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCŢIE A UNIUNII Inv. de prel. 1951–1959 4,90


REGIONALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM (nr. 601)
(IPRODCOOP) GHEORGHENI
(lb. română, maghiară)

RAICOOP Gheorgheni 1951


- state de plată: 1951

COMRAIPROD Gheorgheni 1951–1957


Dosare:
- state de plată: 1951–1957
- proiecte pentru construcţii, devize, schiţe: 1951–1956
- instrucţiuni, circulare, regulamente: 1952–1956
- contracte, comenzi: 1952–1955
- dări de seamă contabile: 1953–1957
- planuri de producţie: 1955
Registre:
- registru cu procese-verbale de şedinţă: 1956–1959

IPRODCOOP Gheorgheni 1957–1959


Dosare:
- instrucţiuni, circulare: 1957
- state de plată: 1957–1959
- dosare cu invenţii şi inovaţii: 1958–1959

214
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1958–1959

120 ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ LOCALĂ „1 MAI” Inv. de prel. 1949–1951 0,45


MIERCUREA CIUC (nr. 307)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- acte privind probleme de personal şi salarizare, dosare
personale, state de funcţii: 1949–1951
- state de plată: 1950–1951
- instrucţiuni, circulare, regulamente interioare: 1950–1951
- planuri de producţie, dări de seamă: 1950–1955
- proiecte de construcţii, devize: 1951
Registre:
- registre carte mare: 1949–1950
- jurnale contabile: 1950
- registre de intrare-ieşire: 1950–1951

119 ÎNTREPRINDEREA EXTRACTIVĂ ŞI DE Inv. de prel. 1949–1951 0,60


MATERIALE DE CONSTRUCŢIE „TÁNCSICS (nr. 306)
MIHÁLY” MIERCUREA CIUC
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- planuri de producţie, dări de seamă: 1949–1951
- acte privind probleme de personal şi salarizare, state de
funcţii, decizii: 1949–1951
- dări de seamă contabile: 1950
- regulamente, circulare, instrucţiuni: 1950–1951
- proces-verbal de predare-preluare a Fabricii de cărămizi
„Vasile Luca” din Odorheiu Secuiesc: 1950
- proiecte de construcţii, devize: 1950–1951
- state de plată: 1950–1951
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1951

464 ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ DE STAT Inv. de prel. 1948–1968 29,50


„AMILLEMN” – FABRICA DE AMIDON SÂNSIMION (nr. 697)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- proiecte tehnice, devize, planuri, schiţe, procese-verbale de
recepţie: 1948–1968
- dări de seamă statistice, rapoarte sinteză, planuri de muncă şi
de investiţii: 1949–1968
- state de plată: 1951–1968
- acte privind probleme de personal şi salarizare, decizii,
corespondenţă: 1952–1968
- ordine, circulare: 1954–1968
- dări de seamă contabile, balanţe de verificare: 1955–1968
- liste de inventar: 1956–1968

215
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1951–1959, 1961, 1963, 1965
- registre cartea mare: 1955–1963, 1967–1968

258 ÎNTREPRINDEREA PENTRU EXPLOATAREA ŞI Inv. de prel. 1946–1959 46,10


INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI (IPEIL) (nr. 464–
MIERCUREA CIUC 467)
(IFET Miercurea Ciuc)
(lb. română, maghiară)

IFET Miercurea Ciuc 1946–1959


Dosare:
- instrucţiuni, circulare, corespondenţă: 1948–1959
- acte privind probleme de personal şi salarizare: 1948–1950,
1952–1959
- dosare cu acte de naţionalizare a diferitelor fabrici de
cherestea din judeţ: 1948, 1951
- acte financiar-contabile, bilanţuri, situaţii: 1949–1951, 1953,
1955–1959
- planuri anuale şi cincinale de producţie, dări de seamă:
1950–1959
- ordine, decizii: 1953–1954, 1957–1959
- devize investiţii, planuri, documentaţii tehnice, schiţe: 1953–
1959
- contracte: 1953–1957
Registre:
- jurnale de casă: 1946–1949, 1959
- registre de intrare-ieşire: 1946–1949, 1951, 1954–1959
- registre cartea mare: 1946–1948, 1954–1957, 1959

State de plată 1946–1953


- state de plată de la diferite fabrici de cherestea din judeţ
(Bancu, Cârţa, Ciumani, Cozmeni, Frumoasa, Gheorgheni,
Lacu Roşu, Mădăraş, Miercurea Ciuc, Păuleni Ciuc, Plăieşii
de Sus, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Racu,
Tomeşti,Topliţa Ciuc, Tulgheş, Tuşnad Sat, Voşlăbeni):
1946–1953

261 ÎNTREPRINDEREA PENTRU EXPLOATAREA ŞI Inv. de prel. 1948–1952 7,00


INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI (IPEIL) (nr. 469)
ODORHEIU SECUIESC
(IFET Odorheiu Secuiesc)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- inventare de naţionalizare: 1948
- corespondenţă administrativă: 1948–1950
- situaţii, rapoarte statistice: 1948–1952
- documentaţii tehnice, schiţe, planuri, devize: 1948–1952
- bilanţuri contabile, acte justificative: 1948–1952
- decizii şi corespondenţă în probleme de personal şi
salarizare, state de funcţii: 1948–1952
- ordine, dispoziţii, circulare: 1948–1952

216
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- state de plată: 1948–1952


- liste de inventar: 1949, 1952
- planuri de producţie şi exploatare; dări de seamă: 1949–1952
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1948–1952

82 ÎNTREPRINDEREA PENTRU EXPLOATAREA ŞI Inv. de prel. 1948–1950 1,30


INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI (IPEIL) TOPLIŢA (nr. 46)
(IFET Topliţa)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- state de plată: 1948–1949
- balanţe de verificare: 1948
- corespondenţă în probleme de personal şi salarizare: 1949–
1950
- procese-verbale ale comisiei de disciplină: 1949–1950
- corespondenţă privind activitatea de producţie: 1949
Registre:
- cartea mare: 1948–1949
- jurnale de casă: 1948–1949
- registre de intrare-ieşire: 1949

210 ÎNTREPRINDEREA RAIONALĂ INDUSTRIALĂ „1 Inv. de prel. 1951–1955 2,70


MAI” TOPLIŢA (nr. 410)
(lb. română)

Dosare:
- state de plată: 1951–1955
- proiecte de construcţii, devize, documentaţii tehnice: 1951–
1955
- planuri de investiţii şi de producţie, dări de seamă, situaţii
statistice: 1951–1955
- balanţe de venituri şi cheltuieli, dări de seamă contabile:
1953–1955
- state de funcţii: 1953
Registre:
- jurnal de casă: 1952
- registre de intrare-ieşire: 1952–1953

121 ÎNTREPRINDEREA REGIONALĂ „GÁBOR ÁRON” Inv. de prel. 1949–1963 14,50


MIERCUREA CIUC (nr. 308,
(lb. română, maghiară, rusă) 309)

Întreprinderea Regională Metalurgică „Gábor Áron” 1949–1955


Miercurea Ciuc
Dosare:
- state de plată: 1949–1951
- dări de seamă contabile: 1949–1951
- acte privind probleme de personal şi salarizare: 1950–1955
- planuri de investiţii, rapoarte de producţie: 1950–1951
- instrucţiuni, circulare: 1950–1951

217
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1949

Întreprinderea Raională „7 Noiembrie” Miercurea Ciuc 1950–1963


Dosare:
- planuri şi proiecte de construcţii şi de instalaţii, planuri de
investiţii, documentaţii tehnice, devize: 1950–1963
- planuri de muncă, norme de producţie, dări de seamă: 1951–
1963
- ordine, instrucţiuni, circulare: 1951–1963
- acte de personal şi salarizare: 1951–1963
- state de funcţii: 1951–1953, 1957, 1959, 1962–1963
- albume cu fotografii despre exploatarea turbei: 1952
- proiecte privind exploatarea şi brichetarea turbei: 1952
- dări de seamă contabile: 1953–1963
- acte privind predarea morilor ţărăneşti la sfaturile populare:
1960
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1950–1963

232 MOARA ŢĂRĂNEASCĂ TUŞNAD Inv. arh. (nr. 1945–1954 0,30


(lb. maghiară, română) 435)

Dosare:
- contract colectiv de muncă, procese-verbale de şedinţă,
informări, tabele cu salariaţii, instrucţiuni, circulare: 1945–
1954
- state de plată: 1945–1949
Registre:
- registru de inventar: 1945, 1948
- jurnal de casă: 1945–1948

211 SOCIETATEA ANONIMĂ UZU S.A.R. SÂNMARTIN Inv. arh. (nr. 1945–1946 0,05
(lb. maghiară, română) 115)

- state de plată: 1945–1946

549 SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII MECANICE S.A.R. Inv. arh. (nr. 1939–1948 0,75
BUCUREŞTI 756)
(lb. română)

Dosare:
- fişe personale ale angajaţilor: 1943
Registre:
- registru inventar: 1939–1948
- balanţe de verificare: 1939–1947
- registre cartea mare: 1940–1943
- registre de casă: 1941–1945

681 TIPOGRAFIA MIERCUREA CIUC Inv. de prel. 1949–1950 0,02


(lb. maghiară, română) (nr. 1024)

- jurnal de casă: 1949–1950

218
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

166 TOPITORIA DE IN LĂZAREA Inv. de prel. 1951–1954 0,30


(lb. maghiară, română) (nr. 359)

- state de plată: 1951–1954


- dări de seamă privind realizarea planului: 1952

186 UZINELE DE FIER VLĂHIŢA Inv. de prel. 1927–1948 1,55


(lb. maghiară, română) (nr. 383)

Dosare:
- state de plată: 1927, 1930, 1934–1935, 1945–1946, 1948
- liste de inventar: 1931, 1940
- corespondenţă comercială privind aprovizionarea şi
desfacerea produselor: 1931, 1942–1944
- corespondenţă financiară: 1938–1940
- bilanţuri contabile: 1946–1948
- proces-verbal de naţionalizare şi inventarele anexe: 1948
- poliţe de asigurare: 1948
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1939–1941
- registru-inventar: 1940–1945
- registre de casă: 1941–1948

UNITĂŢI DE EXPLOATARE

554 CARIERA DE BAZALT „PRELUCI” SĂRMAŞ Inv. arh. (nr. 1936–1938 0,05
(lb. română) 765)

- state de plată: 1936–1938

195 ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BĂLAN Inv. arh. (nr. (1861–) 7,90


(lb. română, maghiară) 120, 122), 1919– (8,30)
inv. de prel. 1962225
(nr. 121)
Hărţi şi planuri de exploatare minieră 1920–1950
- hărţi şi schiţe despre mină şi perimetrul acesteia: 1920–1950

Societatea Anonimă Phoenix 1919–1948


Dosare:
- procese-verbale, corespondenţă: 1919–1940
- inventare: 1924, 1932–1936, 1944–1945
Registre:
- registre cu evidenţa angajaţilor: 1919–1948
- registru cu analize chimice: 1929–1941
- desene tehnice: 1941–1943

Întreprinderea Minieră Bălan 1948–1962


Dosare:
- inventare: 1948, 1950–1951

225
Pentru documentele din perioada 1861–1915 ale fondului Întreprinderea Minieră Bălan vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 80.

219
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- acte privind probleme de personal şi salarizare, state de


funcţii, corespondenţă: 1948–1955
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1948–1954
- state de plată: 1948–1955
- planuri şi rapoarte, acte şi dosare tehnice privind activitatea
de exploatare şi investiţiile: 1949–1955
- studii geologice: 1949, 1953–1954
- dări de seamă contabile, balanţe de verificare: 1950–1955
- procese-verbale de predare-primire: 1950–1955
- situaţii statistice: 1951–1952, 1954
Registre:
- registru de evidenţă a angajaţilor: 1948–1962
- registre de intrare-ieşire: 1948–1960

457 ÎNTREPRINDEREA REGIONALĂ EXTRACTIVĂ Inv. de prel. 1956–1964 8,00


MINIERĂ MIERCUREA CIUC (nr. 696)
(lb. română, maghiară)

Dosare:
- state de funcţii, liste de preţuri: 1956–1963
- schiţe şi planuri topografice ale Casei de cultură din
Miercurea Ciuc: 1956–1957
- planuri, proiecte de construcţie, devize, documentaţii tehnice
pentru diferite mine şi cariere: 1956–1963
- planuri de producţie, dări de seamă privind realizarea
planului, rapoarte statistice, corespondenţă: 1956–1963
- dări de seamă contabile: 1956–1963
- instrucţiuni, decizii: 1956–1964
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1956–1963

197 SALINA PRAID Inv. de prel. 1931–1950 0,60


(lb. română, maghiară) (nr. 396)

- state de plată: 1931, 1945–1950


- acte justificative contabile şi corespondenţa aferentă: 1931,
1949–1950
- tabele nominale ale angajaţilor; scheme de organizare: 1945–
1947

83 SOCIETATEA ANONIMĂ „VALEA MUREŞULUI” Inv. de prel. 1918–1949 10,50


TOPLIŢA (nr. 264),
(lb. română) inv. arh. (nr.
938)
Dosare:
- acte (convenţii, contracte, procese-verbale, planuri de tăiere,
regulamente de exploatare), corespondenţă privind arendări şi
exploatări forestiere (Bicazu Ardelean, Bilbor, Borsec, Corbu,
Deda, Hodoşa, Lăzarea, Lunca Bradului, Răstoliţa, Remetea,
Sărmaş, Stânceni, Subcetate, Topliţa, Tulgheş, Valea
Mureşului): 1918–1949
- acte (autorizaţii de funcţionare, liste, calcule), corespondenţă
privind activitatea de producţie (secţiile Hodoşa, Răstoliţa,

220
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Sânsimion, Subcetate, Topliţa, Valea Mureşului, Valea Secu,


Voşlăbeni): 1922–1948
- statute ale societăţii; procese-verbale ale adunărilor generale:
1922–1925, 1943–1946
- hărţi silvice (domeniul baron Kemény): 1929–1936
- acte justificative contabile; acte de transport: 1937–1949
- state de plată: 1938–1939, 1943–1948
- plan de amenajare a comunei Hodoşa: 1938–1947

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1923–1939, 1948
- registru de evidenţă a angajaţilor: 1944–1945
- jurnale de casă: 1944–1948
- registre cartea mare: 1945–1946

688 SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ BĂILE BORSEC Inv. arh. (nr. 1922–1948 0,75
(lb. română, maghiară, germană, franceză) 1031)

- corespondenţă cu Consiliul de administraţie al Băncii


Chrissoveloni din Bucureşti: 1922–1940
- contracte de vânzare-cumpărare, de închiriere şi de arendare,
convenţii: 1922–1940
- acte privind organizarea societăţii; statutul SAR Borsec;
procese-verbale ale Consiliului de administraţie: 1924, 1927,
1929–1931, 1940
- corespondenţă şi schiţe privind dezvoltarea staţiunii
(renovarea unor clădiri, alimentarea cu apă potabilă, lucrări de
canalizare, construirea unor vile, construirea unui ştrand cu
apă dulce): 1924–1928, 1933, 1935–1936, 1938–1939
- descrieri geologice ale teritoriului cu izvoare minerale: 1926,
1935–1936
- bilanţuri contabile, proiecte de bilanţ: 1926–1927, 1929,
1937
- situaţii, corespondenţă privind exploatarea şi comercializarea
apei minerale: 1925, 1927–1928, 1934–1935, 1937–1940
- corespondenţă privind exproprierea unor terenuri ale
composesoratului Lăzarea: 1938
- corespondenţă privind procesul dintre SAR Borsec şi
composesoratul din Ditrău: 1945–1948
- state de plată: 1926, 1937–1940

SOCIETĂŢI COMERCIALE

356 FIRMA „MÁTHÉ LÁSZLÓ” (MAGAZIN DE Inv. de prel. 1945–1948 0,05


COLONIALE) ODORHEIU SECUIESC (nr. 541)
(lb. română)

- state de plată: 1945–1948

221
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

95 OFICIUL DE DESFACERE A SĂRII PRAID Inv. arh. (nr. 1950–1951 0,30


(lb. română) 274)

Dosare:
- ordine circulare, instrucţiuni: 1950–1951
- rapoarte, situaţii, corespondenţă: 1950–1951
- procese-verbale de control, declaraţii: 1951
- acte privind probleme de personal şi salarizare; state de
plată: 1951
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1950–1951

678 S.C. „FILATEX” S.A. MIERCUREA CIUC Inv. de prel. 1970– 5,20
(lb. română) (nr. 1020) 2004226

Dosare:
- informări, rapoarte, dări de seamă: 1970–1988, 1992
- procese-verbale de şedinţă: 1970–1984, 1987–1988
- state de funcţii: 1971–1978, 1980–1984, 1999–2000
- decizii ale conducerii unităţii: 1972–1994, 1996–2001
- dări de seamă contabile: 1973–1974, 1976–1977, 1980,
1982–1986, 1994–2004
- ordine, circulare, instrucţiuni: 1977–1978
- dări de seamă statistice: 1979
- corespondenţă: 1981–1988
Registre:
- registre cartea mare: 1981–2002
- registre-inventar: 1971–1996

668 S.C. „FORESTA PRIM” S.A. GHEORGHENI Inv. de prel. 1969– 1,45
(lb. română) (nr. 1004) 2001227

- acte privind protecţia muncii; accidente de muncă: 1969


- procese-verbale de şedinţă ale Consiliului de Administraţie:
1971
- acte privind activitatea Consiliului Oamenilor Muncii şi a
Adunării Generale: 1972–1973, 1975–1978, 1984–1985, 1990
- regulamente de organizare şi funcţionare: 1974–1975, 1978,
1987
- state de funcţii; organigrame: 1976, 1996
- bilanţuri contabile: 1979–1980, 1983–1987, 1992, 1994–
2000
- program de măsuri: 1990–1997
- acte privind contractul colectiv de muncă: 1993, 1995–2001
- acte privind restructurarea societăţii: 1997–1999
- acte privind privatizarea secţiei din Tulgheş: 1998
- acte ale şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor: 1998–
2001

226
Fondul este parţial dat la cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor.
227
Fondul este parţial dat la cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor.

222
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

666 S.C. „GHEMOB” S.A. GHEORGHENI Inv. arh. (nr. 1971– 2,75
(lb. română) 1001) 1999228

Dosare:
- dosare cu inovaţii: 1971–1972, 1974, 1984–1985, 1987–
1991
- state de funcţii: 1972–1982, 1986, 1988–1990
- planuri financiare, bugete de venituri şi cheltuieli: 1979,
1981–1986
- bilanţuri contabile: 1982–1984, 1986, 1992–1997
- acte privind protecţia muncii; accidente de muncă: 1986
- acte ale şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor: 1993–
1998
- acte privind contractul colectiv de muncă: 1991–1998
- dosar de lichidare; decizie de desfiinţare a unităţii: 1998–
1999
Registre:
- cartea mare: 1984

664 S.C. „HODOŞANA” S.A. SĂRMAŞ Inv. arh. (nr. 1948– 1,85
(lb. română) 990) 1998229

- acte de naţionalizare: 1948


- corespondenţă: 1991–1996
- procese-verbale ale Consiliului de Administraţie: 1991
- state de funcţii; organigrame: 1991
- acte ale şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor: 1991
- fişele posturilor: 1991–1995
- acte juridice: 1991–1992, 1994–1998
- decizii, hotărâri: 1992–1998
- rapoarte statistice: 1992–1998
- acte privind contractul colectiv de muncă: 1992–1995
- contracte; declaraţii vamale: 1992–1998
- lista salariaţilor, pensionarilor, şomerilor, acţionarilor: 1996
- program de restructurare-lichidare a societăţii: 1997

667 S.C. „ROMTEX” S.A. GHEORGHENI Inv. de prel. 1953– 9,60


(lb. română) (nr. 1002) 2001230

- state de funcţii; organigrame: 1953–1954, 1958–1961, 1964–


1993
- decizii: 1954–1960, 1968–1970
- dosare cu inovaţii: 1955–1977
- monografia întreprinderii: 1955–1956, 1993
- bilanţuri şi dări de seamă contabile: 1956, 1958–1960, 1962–
1985, 1989–2001
- planuri de muncă: 1956–1960

228
Fondul este parţial dat la cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor.
229
Fondul este parţial dat în cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor. Din perioada 1949–1990 nu deţinem documente.
230
Fondul este parţial dat în cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor.

223
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- bugete de venituri şi cheltuieli: 1958–1959, 1961–1966,


1975–1982, 1984–1988, 1994–1999
- acte privind protecţia muncii; accidente de muncă: 1960,
1963–1965, 1967–1973, 1975
- ordine, instrucţiuni: 1966–1977
- program de dezvoltare; planuri de producţie şi investiţii:
1968–1975, 1979–1985
- acte ale şedinţelor adunării generale a Consiliului Oamenilor
Muncii: 1974–1989
- dări de seamă statistice: 1975–1984, 1986–1988
- procese-verbale de şedinţă ale Consiliului de Administraţie
şi ale Adunării Generale a Acţionarilor: 1990–2001
- acte privind privatizarea societăţii: 1991–1998
- acte privind contractul colectiv de muncă: 1993–1995
- acte privind activitatea sindicală: 1993–1994

675 SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI ÎN TURISM Inv. de prel. 1954– 3,40


BORSEC (nr. 1012) 2002231
(lb. română)

Dosare:
- bilanţuri contabile: 1954–1982, 1987, 1989, 1991–2002
- state de funcţii: 1959–1960, 1963, 1966–1968, 1970–1990
- bugete de venituri şi cheltuieli: 1968–1969
- acte ale şedinţelor adunării generale: 1973–1988, 1997
- acte ale şedinţelor Consiliului Oamenilor Muncii; hotărâri,
dispoziţii, decizii: 1979–1985, 1988
- acte privind restructurarea şi privatizarea societăţii: 1996,
1998
- proces-verbal de inventariere; fişe tehnice ale patrimoniului;
rapoarte de evaluare: 1996, 1998
Registre:
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Consiliului
Oamenilor Muncii: 1988–1989

ALTELE

111 RECENSĂMÂNTUL AGRICOL DIN ANUL 1930 – Inv. de prel. 1930 3,45
JUDEŢUL CIUC (nr. 296)
(lb. română)

- chestionare de recensământ, pe comune (Armăşeni, Bicazu


Ardelean, Bârzava, Casinu Nou, Cetăţuia, Chileni, Ciceu,
Cioboteni, Cârţa, Ciucani, Ciucsângeorgiu, Ciumani,
Cozmeni, Dăneşti, Delniţa, Frumoasa, Gheorgheni, Ghimeş-
Făget, Gârciu, Hodoşa, Iacobeni, Imper, Ineu, Jigodin, Joseni,
Lăzarea, Lăzăreşti, Leliceni, Lunca de Jos, Lunca de Sus,
Mădăraş, Miercurea Ciuc, Mihăileni Ciuc, Misentea, Nicoleşti
Ciuc, Păuleni Ciuc, Plăieşii de Jos, Plăieşii de Sus, Poiana

231
Fondul este parţial dat în cercetare. Conform art. 28 aliniatul 2 din Legea nr. 16/1996, documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional
pot fi consultate după 30 de ani de la crearea lor.

224
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Mărului, Racu, Remetea, Siculeni, Sândominic, Sânmartin,


Sânsimion, Sântimbru, Şoimeni, Suseni, Tomeşti, Topliţa
Ciuc, Tulgheş, Tuşnad, Valea Strâmbă, Văcăreşti, Voşlăbeni,
Vrabia): 1930
- situaţie centralizatoare: 1930

225
226
V. FONDURI CONFESIONALE

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

PROTOPOPIATE

685 PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC GHEORGHENI Inv. de prel. (1748–) 0,05


(lb. română, maghiară) (nr. 1028) 1919– (0,25)
1935232
Dosare:
- procese-verbale, rapoarte statistice, corespondenţă privind
situaţia şcolilor: 1919
- lista absolvenţilor şcolii din Telec: 1919–1920
- corespondenţă, rapoarte, situaţii privind organizarea
administraţiei româneşti: 1920
- tablou de clasificare a şcolii primare de stat din Tomeşti:
1920
- lista bisericilor greco-catolice din Secuime, cu indicarea
anilor de înfiinţare: 1920
- corespondenţă privind subscripţiile în favoarea ridicării
Mausoleului Naţional de la Mărăşeşti: 1920
- tabele demografice privind locuitorii români din scaunele
secuieşti; rapoarte: 1921–1922
- date istorice privind românii din Secuime, istoricul
parohiilor, date culese de protopopul M. Dobreanu şi
Gheorghe Ghergheli: cca. 1935

Registre:
- matricola şcolii primare greco-catolice din Telec: 1919–1920
- registru de clasificaţie a şcolii de stat din Joseni: 1919–1920

PAROHII

PAROHII GRECO-CATOLICE

677 PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CIUCSÂNGEORGIU Inv. arh. (nr. (1854–) 0,14


(lb. română, maghiară) 1015) 1920– (0,15)
1940233
Dosare:
- act de donaţie, certificat: 1929–1932
- situaţia veniturilor parohiei: 1935

Registre:
- registru cu procese-verbale ale adunărilor consiliului
bisericesc: 1920–1940

232
Pentru documentele din perioada 1748–1918 ale fondului Protopopiatul Greco-catolic Gheorgheni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 89.
233
Pentru documentele din perioada 1854–1918 ale fondului Parohia Greco-catolică Ciucsângeorgiu vezi: Ibidem p. 89–90.

227
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

676 PAROHIA GRECO-CATOLICĂ JOSENI Inv. arh. (nr. (1883–) 0,14


(lb. română, maghiară) 1014) 1924– (0,15)
1947234
- procese-verbale de împroprietărire a parohiei în urma
reformei agrare, hotărâri ale comisiei de ocol, decizii de
intabulare: 1924, 1927–1938
- situaţie privind fondurile bisericii greco-catolice din Joseni:
1924–1932
- contracte de vânzare-cumpărare a unor terenuri; extrase de
carte funciară: 1929, 1934–1935, 1945–1946
- corespondenţă: 1946–1947

PAROHII REFORMATE

300 PAROHIA REFORMATĂ ATID Inv. arh. (nr. (1886–) 0,01


(lb. maghiară) 504) 1919– (0,02)
1960235
- registru cu procese-verbale de licitaţie: 1919–1960

313 PAROHIA REFORMATĂ BĂDENI Inv. arh. (nr. (1906–) 0,01


(lb. maghiară) 957) 1919– (0,02)
1942236
- corespondenţă în probleme şcolare: 1919–1942
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1921–1941

295 PAROHIA REFORMATĂ BETEŞTI Inv. arh. (nr. (1903–) 0,01


(lb. maghiară) 499) 1921– (0,01)
1943237
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1921–1935, 1937–1938, 1941–1943

278 PAROHIA REFORMATĂ CIREŞENI Inv. arh. (nr. (1875–) 0,02


(lb. maghiară) 482) 1919– (0,05)
1944238
Dosare:
- acte privind reorganizarea învăţământului confesional
reformat în comună: 1919–1920
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ: 1923–1934, 1937–1939, 1943–1944

Registre:
- condici pentru planificarea lecţiilor: 1919–1922, 1930–1931

234
Pentru documentele din perioada 1883–1888 ale fondului Parohia Greco-catolică Joseni vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 90.
235
Pentru documentele din perioada 1886–1918 ale fondului Parohia Reformată Atid vezi: Ibidem p. 90.
236
Pentru documentele din perioada 1906–1918 ale fondului Parohia Reformată Bădeni vezi: Ibidem p. 90.
237
Pentru documentele din perioada 1903–1918 ale fondului Parohia Reformată Beteşti vezi: Ibidem p. 90.
238
Pentru documentele din perioada 1875–1918 ale fondului Parohia Reformată Cireşeni vezi: Ibidem p. 90–91.

228
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

293 PAROHIA REFORMATĂ CRISTURU SECUIESC Inv. arh. (nr. (1674–) 0,01
(lb. maghiară, română) 176) 1919– (0,06)
1955239
Dosare:
- corespondenţă privind probleme de învăţământ: 1919–1948
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ: 1922–1943
- acte privind naţionalizarea şcolii (inventarul bunurilor
mobile şi imobile, proces-verbal, corespondenţă): 1948–1949
Registre:
- registru cu procese-verbale ale reuniunii corale reformate:
1920–1924
- jurnal de casă al reuniunii corale: 1921–1924

312 PAROHIA REFORMATĂ CRIŞENI Inv. arh. (nr. (1780–) 0,03


(lb. maghiară, română) 1016) 1919– (0,15)
1940240
- hotărâri, procese-verbale şi corespondenţă în probleme de
învăţământ: 1919
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1919, 1922–1927, 1929–1935, 1937–
1940

294 PAROHIA REFORMATĂ ELISENI Inv. arh. (nr. (1882–) 0,01


(lb. maghiară) 498) 1938– (0,02)
1939241
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1938–1939

273 PAROHIA REFORMATĂ FELICENI Inv. arh. (nr. (1747–) 0,01


(lb. maghiară, română) 477) 1919– (0,03)
1920242
- registru de clasificaţie şi absenţe al şcolii confesionale
reformate: 1919–1920

286 PAROHIA REFORMATĂ FILIAŞ Inv. arh. (nr. (1821–) 0,01


(lb. română) 490) 1921243 (0,02)

- chestionare privind aplicarea reformei agrare: 1921

280 PAROHIA REFORMATĂ HOGHIA Inv. arh. (nr. (1877–) 0,01


(lb. maghiară) 484) 1929244 (0,02)

- lista celor din Hoghia care au participat la Primul Război


Mondial: f.d.
- consemnarea celor mai importante evenimente din 1929, din
Hoghia: 1929

239
Pentru documentele din perioada 1674–1918 ale fondului Parohia Reformată Cristuru Secuiesc vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 91.
240
Pentru documentele din perioada 1780–1916 ale fondului Parohia Reformată Crişeni vezi: Ibidem p. 91.
241
Pentru documentele din perioada 1882–1916 ale fondului Parohia Reformată Eliseni vezi: Ibidem p. 91–92.
242
Pentru documentele din perioada 1747–1917 ale fondului Parohia Reformată Feliceni vezi: Ibidem p. 92.
243
Pentru documentele din perioada 1821–1918 ale fondului Parohia Reformată Filiaş vezi: Ibidem p. 92.
244
Pentru documentele din perioada 1877–1911 ale fondului Parohia Reformată Hoghia vezi: Ibidem p. 92.

229
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

275 PAROHIA REFORMATĂ IGHIU Inv. arh. (nr. (1883–) 0,01


(lb. maghiară, română) 479) 1919– (0,03)
1956245
Dosare:
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1919–1943
- acte (proces-verbal, declaraţie) şi corespondenţă privind
predarea şcolii comunale în favoarea statului: 1920–1931
Registre:
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1919–1950
- condici pentru planificarea lecţiilor: 1933–1956

285 PAROHIA REFORMATĂ LUTIŢA Inv. arh. (nr. (1754–) 0,01


(lb. maghiară) 489) 1924– (0,02)
1927246
- acte (chestionar, situaţie, proces-verbal) privind exproprieri
de terenuri: 1924–1927

283 PAROHIA REFORMATĂ MUGENI Inv. arh. (nr. (1895–) 0,01


(lb. maghiară, română) 487) 1924– (0,02)
1957247
- hotărâri ale Comitetului judeţean de expropriere şi
împroprietărire: 1924–1925
- evidenţa copiilor de vârstă şcolară: 1951–1957

292 PAROHIA REFORMATĂ OCNA DE JOS Inv. arh. (nr. (1844–) 0,01
(lb. maghiară, română) 496) 1920– (0,02)
1923248
- ordine în chestiuni şcolare: 1920
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1921–1923
- proces-verbal de inspecţie şcolară: 1922

270 PAROHIA REFORMATĂ OCNA DE SUS Inv. arh. (nr. (1893–) 0,01
(lb. maghiară, română) 955) 1919– (0,02)
1937249
- extras de carte funciară: 1919
- acte (proces-verbal, declaraţie, cerere) privind terenul şi
clădirea şcolii confesionale desfiinţate: 1920
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1924–1937

274 PAROHIA REFORMATĂ OŢENI Inv. arh. (nr. (1917–) 0,01


(lb. maghiară, română) 478) 1919– (0,02)
1943250
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1919–1943

245
Pentru documentele din perioada 1883–1918 ale fondului Parohia Reformată Ighiu vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 93.
246
Pentru documentele din perioada 1754–1918 ale fondului Parohia Reformată Lutiţa vezi: Ibidem p. 93.
247
Pentru documentele din perioada 1895–1916 ale fondului Parohia Reformată Mugeni vezi: Ibidem p. 93.
248
Pentru documentele din perioada 1844–1916 ale fondului Parohia Reformată Ocna de Jos vezi: Ibidem p. 94.
249
Pentru documentele din perioada 1893–1911 ale fondului Parohia Reformată Ocna de Sus vezi: Ibidem p. 94.
250
Pentru documentele din perioada 1917–1918 ale fondului Parohia Reformată Oţeni vezi: Ibidem p. 94.

230
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă privind desfiinţarea şcolii confesionale: 1924

272 PAROHIA REFORMATĂ PĂLTINIŞ Inv. arh. (nr. (1878–) 0,01


(lb. maghiară) 476) 1943251 (0,03)

- proces-verbal de inspecţie şcolară: 1943

282 PAROHIA REFORMATĂ PETECU Inv. arh. (nr. (1876–) 0,01


(lb. maghiară) 486) 1923– (0,01)
1948252
- situaţii statistice privind învăţământul confesional reformat
din comună: 1923–1948

297 PAROHIA REFORMATĂ PORUMBENII MARI Inv. arh. (nr. (1776–) 0,01
(lb. maghiară) 501) 1919– (0,15)
1943253
Dosare:
- hotărâri ale Comisiei Judeţene de Expropriere şi
Împroprietărire; corespondenţa aferentă: 1921–1925
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1919–1923, 1931–1943
Registre:
- registru parohial de stare civilă pentru cultul reformat
(decese): 1919–1923

277 PAROHIA REFORMATĂ PORUMBENII MICI Inv. arh. (nr. (1873–) 0,04
(lb. maghiară) 481) 1919– (0,06)
1941254
Dosare:
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1921–1941
Registre:
- registre de clasificaţie şi absenţe al şcolii confesionale
reformate: 1919–1921
- condică pentru planificarea lecţiilor: 1934–1935

276 PAROHIA REFORMATĂ PRAID Inv. arh. (nr. (1772–) 0,01


(lb. maghiară, română) 480) 1919– (0,02)
1943255
- proces-verbal şi corespondenţă privind reorganizarea
învăţământului confesional reformat: 1919
- acte de expropriere: 1919–1922
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1919–1926, 1929–1943
- proces-verbal de inspecţie şcolară: 1926

251
Pentru documentele din perioada 1878–1918 ale fondului Parohia Reformată Păltiniş vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 94. Din perioada
1919–1942 nu deţinem documente.
252
Pentru documentele din perioada 1876–1898 ale fondului Parohia Reformată Petecu vezi: Ibidem p. 94. Din perioada 1899–1922 nu deţinem
documente.
253
Pentru documentele din perioada 1776–1918 ale fondului Parohia Reformată Porumbenii Mari vezi: Ibidem p. 94–95.
254
Pentru documentele din perioada 1873–1914 ale fondului Parohia Reformată Porumbenii Mici vezi: Ibidem p. 95.
255
Pentru documentele din perioada 1772–1918 ale fondului Parohia Reformată Praid vezi: Ibidem p. 95.

231
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

287 PAROHIA REFORMATĂ RUGĂNEŞTI Inv. arh. (nr. (1778–) 0,10


(lb. maghiară) 491) 1919– (0,15)
1944256
Dosare:
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1924–1943
Registre:
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1919–1921
- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar reformat:
1921–1944

311 PAROHIA REFORMATĂ ŞIMONEŞTI Inv. arh. (nr. (1905–) 0,01


(lb. maghiară) 956) 1919– (0,03)
1943257
Dosare:
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1924–1943
- bugetul şcolii primare: 1933–1937
Registre:
- registre de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1919–1931,
1938–1941

279 PAROHIA REFORMATĂ TĂURENI Inv. arh. (nr. (1913–) 0,01


(lb. maghiară) 483) 1923– (0,02)
1924258
- programă analitică pentru clasele I–VI ale şcolii confesionale
reformate: 1923–1924

284 PAROHIA REFORMATĂ ULIEŞ Inv. arh. (nr. (1810–) 0,01


(lb. maghiară) 488) 1921– (0,03)
1942259
Dosare:
- acte (chestionare, cereri, decizii, adrese) privind aplicarea
reformei agrare: 1921–1926
- proces-verbal de inspecţie şcolară: 1937
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună: 1940–1941
Registre:
- registru cu procese-verbale ale comitetului şcolar: 1921–
1942

288 PAROHIA REFORMATĂ VASILENI Inv. arh. (nr. (1753–) 0,01


(lb. maghiară) 492) 1919– (0,15)
1942260
Dosare:
- rapoarte anuale şi situaţii statistice privind activitatea de
învăţământ din comună; circulară: 1920–1939, 1942

256
Pentru documentele din perioada 1778–1918 ale fondului Parohia Reformată Rugăneşti vezi volumul: Bicsok Zoltán, op. cit. p. 95.
257
Pentru documentele din perioada 1905–1918 ale fondului Parohia Reformată Şimoneşti vezi: Ibidem p. 96.
258
Pentru documentele din perioada 1913–1918 ale fondului Parohia Reformată Tăureni vezi: Ibidem p. 96.
259
Pentru documentele din perioada 1810–1918 ale fondului Parohia Reformată Ulieş vezi: Ibidem p. 96–97.
260
Pentru documentele din perioada 1753–1918 ale fondului Parohia Reformată Vasileni vezi: Ibidem p. 97.

232
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Registre:
- registru de evidenţă a copiilor de vârstă şcolară: 1919–1920

MĂNĂSTIRI

682 ORDINUL FRANCISCANILOR (MĂNĂSTIREA Inv. arh. (nr. (1646–) 0,10


FRANCISCANĂ DIN LĂZAREA) 1025) 1919– (0,70)
(lb. maghiară, latină, română) 1949261

Dosare:
- corespondenţă cu autorităţi ecleziastice şi civile: 1920–1949
Registre:
- Cronica mănăstirii (Conventus historia): 1920–1949
- registre de evidenţă a membrilor Ordinului al treilea: 1923–
1949
- registre de evidenţă a slujbelor plătite şi a donaţiilor: 1919–
1940

261
Pentru documentele din perioada 1646–1918 ale fondului Ordinul Franciscanilor – Mănăstirea Franciscană din Lăzarea vezi volumul: Bicsok
Zoltán, op. cit. p. 98–99.

233
234
VI. PARTIDE POLITICE, ASOCIAŢII, SINDICATE

Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate


fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

ORGANIZAŢII ŞI PARTIDE POLITICE

610 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LEGĂTURI CU URSS Inv. de prel. 1946–1959 0,45
(ARLUS) – COMITETUL JUDEŢEAN ŞI RAIONAL (nr. 862)
CIUC
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, circulare, planuri de muncă


elaborate de comitetul judeţean Ciuc al ARLUS: 1946–1950
- rapoarte, procese-verbale, circulare, planuri de muncă
elaborate de comitetul din plasa Gheorgheni al ARLUS: 1950
- procese-verbale elaborate de comitetul raional Ciuc al
ARLUS: 1951–1959
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetul raional Gheorgheni al ARLUS: 1951–1953, 1955
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetul raional Topliţa al ARLUS: 1952–1959

611 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU LEGĂTURI CU URSS Inv. de prel. 1947–1957 0,20
(ARLUS) – COMITETUL JUDEŢEAN ŞI RAIONAL (nr. 863)
ODORHEI
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de


comitetul judeţean Odorhei al ARLUS: 1947, 1949–1950
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetul raional Odorhei al ARLUS: 1951–1954, 1956
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetul raional Cristur al ARLUS: 1957

604 COMISIA JUDEŢEANĂ CIUC DE VERIFICARE A Inv. de prel. 1949–1950 0,15


MEMBRILOR PCR (nr. 856)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, tabele statistice


elaborate de comisia judeţeană Ciuc şi de subcomisiile de
verificare a membrilor de partid: 1949–1950

605 COMISIA JUDEŢEANĂ ODORHEI DE VERIFICARE Inv. de prel. 1949–1950 0,30


A MEMBRILOR PCR (nr. 857)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, tabele statistice


elaborate de comisia judeţeană Odorhei şi de subcomisiile de
verificare a membrilor de partid: 1949–1950

235
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

614 COMITETUL DE LUPTĂ PENTRU PACE – Inv. de prel. 1950–1955 0,10


ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CIUC (nr. 866)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de


organizaţia judeţeană Ciuc al Comitetului de Luptă pentru
Pace: 1950
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
Comitetul de Luptă pentru Pace din plasa Gheorgheni: 1950
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
organizaţia raională Ciuc al Comitetului de Luptă pentru Pace:
1951–1955

615 COMITETUL DE LUPTĂ PENTRU PACE – Inv. de prel. 1949–1950 0,05


ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ODORHEI (nr. 867)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de


organizaţia judeţeană Odorhei al Comitetului de Luptă pentru
Pace: 1949–1950

629 COMITETUL DEMOCRAT EVREIESC – Inv. de prel. 1948–1949 0,03


ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CIUC (nr. 881)
(lb. maghiară, română)

- tabele statistice, rapoarte de activitate, planuri de muncă


elaborate de organizaţia judeţeană Ciuc a Comitetului
Democrat Evreiesc; adeziuni, autobiografii: 1948–1949

630 COMITETUL DEMOCRAT EVREIESC – Inv. de prel. 1947–1950 0,02


ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ODORHEI (nr. 882)
(lb. maghiară, română)

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de


organizaţia judeţeană Odorhei a Comitetului Democrat
Evreiesc: 1947, 1949–1950

640 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL BLOCULUI Inv. de prel. 1946 0,01


PARTIDELOR DEMOCRATE (nr. 894)
(lb. română, maghiară)

- adrese, tabele nominale, rapoarte elaborate de comitetul


judeţean Ciuc al Blocului Partidelor Democrate (BPD), cu
privire la alegerile parlamentare: 1946

634 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL ORGANIZAŢIEI Inv. de prel. 1948 0,01


TINERETULUI SĂTESC (nr. 886)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte elaborate de comitetul judeţean Ciuc al Organizaţiei


Tineretului Sătesc: 1948

236
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

631 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL PARTIDULUI Inv. de prel. 1945–1948 0,02


SOCIAL DEMOCRAT (nr. 883)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, tabele nominale, situaţii, procese-verbale,


instrucţiuni, adrese, circulare elaborate de comitetul judeţean
Ciuc al Partidului Social Democrat (PSD): 1945–1947
- raport, tabel nominal, inventar privind situaţia membrilor
PSD din judeţul Ciuc: 1948

602 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL PCR Inv. de prel. 1945–1950 1,65


(lb. română, maghiară) (nr. 854)

Dosare:
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de comitetul judeţean Ciuc al PCR: 1945–1950
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de comitetele de plasă Cârţa, Frumoasa, Gheorgheni,
Miercurea Ciuc, Sânmartin, Topliţa, Tulgheş al PCR: 1945–
1950
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de organizaţiile de bază subordonate comitetului
judeţean Ciuc al PCR: 1945–1950

Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1945, 1949–1950
- registru cu evidenţa cadrelor: 1945

606 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL UNIUNII Inv. de prel. 1944–1953 0,90


POPULARE MAGHIARE (nr. 858)
(lb. maghiară, română)

Dosare:
- adeziuni de înscriere în organizaţia judeţeană Ciuc a Uniunii
Populare Maghiare (UPM): 1944–1945, 1947–1949
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
comitetul judeţean Ciuc al UPM: 1945–1950
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
organizaţiile de bază din judeţul Ciuc ale UPM: 1946
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
comitetele de plasă Ciucul de Jos, Ciucul de Sus, Frumoasa,
Gheorgheni, Sânmartin, Topliţa ale UPM: 1948–1950
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
comitetul raional Ciuc al UPM: 1951–1953
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
comitetul raional Gheorgheni al UPM: 1951–1953
- rapoarte, procese-verbale, adrese, circulare elaborate de
comitetul raional Topliţa al UPM: 1951–1952

Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1945–1947

237
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

644 COMITETUL JUDEŢEAN CIUC AL UNIUNII Inv. de prel. 1949–1950 0,03


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 898)
(lb. maghiară, română)

- procese-verbale, rapoarte elaborate de comitetul judeţean


Ciuc al Uniunii Tineretului Muncitor (UTM): 1949–1950

641 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA AL FEMEILOR Inv. de prel. 1968–1979 0,25


(lb. română, maghiară) (nr. 895)

- procese-verbale, planuri de muncă, note informative, planuri


de măsuri, situaţii, rapoarte elaborate de Comitetul Judeţean
Harghita al Femeilor: 1968–1979

651 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA AL Inv. de prel. 1969–1983 0,70


FRONTULUI DEMOCRAŢIEI ŞI UNITĂŢII (nr. 908)
SOCIALISTE
(lb. română, maghiară)

- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, informări,


situaţii, planuri de măsuri elaborate de Biroul Executiv al
consiliului judeţean Harghita al Frontului Democraţiei şi
Unităţii Socialiste (FDUS): 1969–1971, 1973–1974, 1976–
1983
- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, informări,
situaţii, planuri de măsuri elaborate de consiliile comunale ale
FDUS: 1969–1970, 1973–1975, 1979, 1981–1983
- procese-verbale ale şedinţelor plenare ale consiliului
judeţean al FDUS: 1976, 1978, 1980–1982
- procese-verbale, rapoarte, planuri de măsuri elaborate de
consiliile orăşeneşti ale FDUS (Băile Tuşnad, Bălan, Borsec,
Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu
Secuiesc, Topliţa, Vlăhiţa): 1979–1983
- documente ale Conferinţei judeţene a FDUS: 1980

652 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA AL Inv. de prel. 1982–1983 0,02


ORGANIZAŢIEI DEMOCRAŢIEI ŞI UNITĂŢII (nr. 909)
SOCIALISTE
(lb. română, maghiară)

- planuri de muncă, informări, situaţii elaborate de Biroul


Comitetului judeţean Harghita al Organizaţiei Democraţiei şi
Unităţii Socialiste (ODUS): 1982–1983

586 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA AL PCR Inv. de prel. 1967– 77,05


(lb. română, maghiară) (nr. 851), 1991262
inv. arh. (nr.
Comitetul Judeţean PCR 978, 991, 1968–1989
Dosare: 1036)
- documentele conferinţelor ordinare şi extraordinare ale
comitetului judeţean PCR; hotărâri, procese-verbale: 1968–

262
Din perioada de după 1989 conţine un proces-verbal de selecţionare, întocmit în anul 1991.

238
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

1969, 1972–1974, 1977, 1979, 1982, 1984, 1987, 1989


- documentele şedinţelor plenare ale comitetului judeţean
PCR; rapoarte, dări de seamă, hotărâri: 1968–1989
- documentele şedinţelor de birou al comitetului judeţean
PCR; hotărâri: 1968–1989
- documentele şedinţelor de secretariat al comitetului judeţean
PCR; hotărâri: 1968–1989
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, propuneri ale
Colegiului Judeţean de Partid: 1968–1986, 1989
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale ale Secţiei
Organizatorice: 1968–1984, 1986–1989
- informări, note, rapoarte trimise de către Sectorul Informare
al CC al PCR; planuri de muncă: 1968–1974, 1977–1985
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri ale
comitetelor orăşeneşti (Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Cristuru
Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,
Topliţa, Vlăhiţa) şi comunale de partid, şi ale organizaţiilor de
bază subordonate: 1968–1989
- tabele statistice şi corespondenţă privind efectivul,
compoziţia şi structura organizatorică a partidului în judeţul
Harghita: 1968–1989
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale ale Secţiei
Cadre: 1969–1979, 1986
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale ale Secţiei
Propagandă: 1969–1983, 1986–1989
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale ale Secţiei
Economice: 1969–1975, 1989
- documente ale şedinţelor plenare şi ale Biroului Executiv al
Frontului Unităţii Socialiste (FUS), planuri de muncă: 1969–
1979
- telegrame adresate Secretarului General al PCR: 1970,
1973–1974, 1978–1979, 1981–1982, 1984
- sinteze, stenograme ale brigăzii de control al CC al PCR:
1971, 1975, 1977–1979, 1988–1989
- tabele nominale şi statistice cu membrii de partid aleşi în
birourile organizaţiilor locale (pe localităţi): 1972–1984, 1988
- instrucţiuni privind tipăriturile şi activitatea organelor de
presă din judeţ: 1986–1989
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1968–1976, 1978–1983, 1986–
1989
- registre de evidenţă a cărţilor de membru PCR: 1986–1989

Secţia Gospodărie 1967–1989


- liste de inventar: 1967
- decizii şi corespondenţă în probleme de personal, pregătire
profesională: 1968–1981, 1988–1989
- planuri de cheltuieli, bugete de venituri şi cheltuieli: 1969–
1976, 1981
- dări de seamă contabile, procese-verbale de verificare
financiară: 1969–1978, 1981
- contracte colective de muncă: 1984, 1987
- state de plată: 1971–1985

239
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Unitatea de Garare, Întreţinere şi Reparare Auto (UGIRA) 1972–1988


- dări de seamă privind activitatea economico-financiară,
bilanţuri anuale, corespondenţă: 1972–1973, 1976, 1981–1983
- planuri de producţie, planuri financiare: 1975–1980, 1983
- situaţii statistice: 1975, 1981, 1983, 1987
- decizii, situaţii, corespondenţă privind personalul: 1984–
1988
- registru-inventar: f.d.

649 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA AL UNIUNII Inv. de prel. 1968–1979 2,45


TINERETULUI COMUNIST – SECŢIA GOSPODĂRIE (nr. 906 şi
(lb. română, maghiară) fără nr.)

Uniunea Tineretului Comunist – comitetul judeţean Harghita 1968–1979


Dosare:
- documentele şedinţelor plenare şi de birou ale comitetului
judeţean al Uniunii Tineretului Comunist (UTC): 1968–1979
- informări, note de sarcini, situaţii statistice elaborate de secţii
ale UTC (Organizatorică, Secretariat, Şcoli, Sport-turism,
Propagandă, Muncă Patriotică, Tineret Sătesc, Tineret
Muncitoresc): 1968–1972, 1974–1979
- planuri de muncă, planuri de măsuri, rapoarte, procese-
verbale elaborate de comitetele orăşeneşti ale UTC (Bălan,
Borsec, Băile Tuşnad, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni,
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Topliţa, Vlăhiţa): 1968–
1979
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale elaborate de
comitetele comunale ale UTC: 1968–1972, 1975, 1977
- documentele Conferinţei comitetului judeţean UTC: 1973,
1975, 1978

Registre:
- registre cu evidenţa carnetelor de membru UTC eliberate:
1966–1968
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor de secretariat al
comitetului judeţean UTC: 1972–1976
- registru cu procese-verbale ale şedinţelor Biroului
comitetului judeţean UTC: 1973–1979

State de plată – secţia Gospodărie 1968–1969


- state de plată: 1968–1969
- planuri de venituri şi cheltuieli: 1968–1969

663 COMITETUL JUDEŢEAN HARGHITA PENTRU Inv. de prel. 1968–1989 5,15


CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE SOCIALISTĂ (nr. 982)
(lb. română, maghiară)

- ordine, dispoziţii, instrucţiuni, corespondenţă: 1968–1989


- decizii de personal, promovări, numiri în funcţii: 1968–1969,
1975–1984
- evidenţa instituţiilor culturale subordonate: 1968
- planuri economice anuale şi de perspectivă: 1968–1989
- dări de seamă contabile anuale: 1968–1989

240
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- corespondenţă referitoare la monumente, aniversări şi


comemorări, simpozioane, concursuri, universitate populară:
1969–1989
- planuri de muncă, rapoarte de activitate: 1978–1989
- programe de activitate, dări de seamă privind activitatea
căminelor culturale: 1980–1988
- planuri de măsuri, informări, rapoarte privind organizarea
festivalului „Cântarea României”: 1980–1988

625 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL BLOCULUI Inv. de prel. 1946–1947 0,01


PARTIDELOR DEMOCRATE (nr. 877)
(lb. română, maghiară)

- tabele nominale, procese-verbale, situaţii, rapoarte, memorii


elaborate de comitetul judeţean Odorhei al Blocului Partidelor
Democratice: 1946–1947

632 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL Inv. de prel. 1945–1947 0,03


PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT (nr. 884)
(lb. maghiară, română)

- rapoarte, tabele nominale, fişe, dispoziţii, situaţii, procese-


verbale, adrese elaborate de comitetul judeţean Odorhei al
Partidului Social Democrat (PSD): 1945–1947
- registru cu membrii PSD organizaţia judeţeană Odorhei:
1946–1947

603 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL PCR Inv. de prel. 1944–1950 4,00


(lb. română, maghiară) (nr. 855)

Dosare:
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de comitetul judeţean Odorhei al PCR: 1944–1950
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de comitetele de plasă Cristur, Ocland, Odorhei,
Praid al PCR: 1945–1950
- procese-verbale, rapoarte, situaţii statistice, tabele nominale
elaborate de organizaţiile de bază subordonate comitetului
judeţean Odorhei al PCR: 1945–1950
Registre:
- registru cu evidenţa membrilor PCR din plasa Odorhei: 1944
- registru cu evidenţa carnetelor de membru al comitetului
judeţean Odorhei al PCR: 1948
- registre de intrare-ieşire: 1948–1950

607 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL UNIUNII Inv. de prel. 1945–1953 0,65


POPULARE MAGHIARE (nr. 859)
(lb. maghiară, română)

- rapoarte, procese-verbale, adrese, dispoziţii elaborate de


organizaţiile de bază din judeţul Odorhei ale Uniunii Populare
Maghiare (UPM): 1945
- rapoarte, procese-verbale, adrese, dispoziţii elaborate de

241
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

comitetul judeţean Odorhei al UPM: 1945–1950


- rapoarte, procese-verbale, adrese, dispoziţii elaborate de
comitetul din plasa Odorhei al UPM: 1948
- rapoarte, procese-verbale, adrese, dispoziţii elaborate de
comitetul raional Odorhei al UPM: 1951–1953

643 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL UNIUNII Inv. de prel. 1949–1950 0,02


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 897)
(lb. maghiară, română)

- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă elaborate de


comitetul judeţean Odorhei al Uniunii Tineretului Muncitor
(UTM): 1949–1950

633 COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI AL UNIUNII Inv. de prel. 1946 0,01


TINERETULUI SOCIALIST (nr. 885)
(lb. română, maghiară)

- adrese, circulare elaborate de comitetul judeţean Odorhei al


Uniunii Tineretului Socialist: 1946

601 COMITETUL MUNICIPAL MIERCUREA CIUC AL Inv. de prel. 1968–1989 19,60


PCR (nr. 853),
(lb. română, maghiară) inv. arh. (nr.
1039)
Dosare:
- situaţii statistice, tabele cu privire la efectivul şi structura
organizatorică a partidului; tabele nominale: 1968–1971
- evidenţa sancţiunilor şi confirmărilor; tabele cu membri
excluşi şi sancţionaţi: 1968–1989
- instrucţiuni; corespondenţă: 1968
- raport documentar cu privire la oraşul Miercurea Ciuc: 1968
- planuri de muncă, dări de seamă, rapoarte, informări,
hotărâri şi procese-verbale elaborate de comitetul municipal
PCR: 1971–1985
- planuri de muncă, dări de seamă, rapoarte, informări,
hotărâri şi procese-verbale elaborate de organizaţiile de bază,
subordonate comitetului municipal PCR: 1971–1985
Registre:
- registru de intrare-ieşire: 1968
- registre pentru evidenţa carnetelor de membru: 1968–1979

595 COMITETUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC AL Inv. de prel. 1968–1989 13,90


PCR (nr. 852),
(lb. română, maghiară) inv. arh. (nr.
940)
- planuri de muncă, procese-verbale, rapoarte, planuri de
măsuri create de conferinţa şi şedinţele plenare ale comitetului
municipal PCR: 1968–1984, 1987–1989
- planuri de muncă, procese-verbale, rapoarte, planuri de
măsuri ale şedinţelor biroului comitetului municipal PCR:
1968–1984, 1988–1989
- planuri de muncă, procese-verbale, rapoarte, planuri de

242
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

măsuri ale şedinţelor de secretariat al comitetului municipal


PCR: 1968–1984, 1988–1989
- planuri de muncă, procese-verbale, rapoarte, planuri de
măsuri ale comisiilor Organizatorice, de Propagandă, de
Informare, Economice şi de Revizie: 1968–1984, 1988–1989
- planuri de muncă, procese-verbale, rapoarte, planuri de
măsuri ale organizaţiilor de bază ale comitetului municipal
PCR: 1968–1984
- documente ale organizaţiei municipale a Frontului
Democraţiei şi Unităţii Socialiste (FDUS): 1972–1974, 1976–
1978

662 COMITETUL ORĂŞENESC TOPLIŢA AL PCR Inv. de prel. 1964–1989 3,00


(lb. română, maghiară) (nr. 953)

Dosare:
- dări de seamă, rapoarte, planuri de muncă: 1964–1989
- proiecte de hotărâri, decizii: 1964–1989
- documente ale conferinţelor, şedinţelor plenare şi de birou:
1965–1989
- acte privind probleme de cadre: 1965–1989
- documente ale organizaţiilor de bază (alegeri, adunări
generale): 1971–1989
Registre:
- registre cu procese-verbale de şedinţă: 1967, 1975
- registre de intrare-ieşire: 1984, 1986, 1989

248 COMITETUL PENTRU PRESĂ ŞI TIPĂRITURI – Inv. arh. (nr. 1969–1977 0,15
COLECTIVUL MIERCUREA CIUC 453)
(lb. română)

- lista revistelor şcolare aprobate: 1969–1976


- note, sesizări, rapoarte privind ziarele „Hargita” şi
„Informaţia Harghitei”: 1971–1975
- informări privind activitatea editorială, planuri editoriale
pentru judeţul Harghita: 1971–1976

635 COMITETUL RAIONAL CIUC AL PCR Inv. de prel. 1951–1973 12,40


(lb. română, maghiară) (nr. 889),
inv. arh. (nr.
Dosare: 1042)
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, hotărâri, tabele
nominale, adrese, note telefonice, planuri de măsuri elaborate
de Biroul şi Comitetul raional Ciuc al PCR: 1951–1968
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, hotărâri, tabele
statistice elaborate de secţiile Comitetului raional al PCR
(Secţia Organizatorică, Cadre, Propagandă, Agrară,
Economică, Documentară, Informare): 1951–1968
- rapoarte, procese-verbale elaborate de organizaţiile de bază
ale PCR: 1951–1967
- documentele Conferinţei raionale a PCR: 1952, 1954–1958,
1960–1961, 1963–1964, 1966
- rapoarte, procese-verbale elaborate de comitetul raional al

243
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

Frontului Democratic Popular (FDP): 1952–1953


- rapoarte, procese-verbale elaborate de Comitetul Orăşenesc
Miercurea Ciuc al PCR: 1955–1967
- tabele centralizatoare privind carnetele de partid: 1965–1973
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1952–1957, 1959, 1963, 1965–
1968
- registre pentru evidenţa şi eliberarea carnetelor de partid:
1965–1968

646 COMITETUL RAIONAL CIUC AL UNIUNII Inv. de prel. 1951–1968 1,15


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 901,
(lb. maghiară, română) 904, f.n.)

Uniunea Tineretului Muncitor – comitetul raional Ciuc 1951–1964


- rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii statistice,
informări, planuri de muncă elaborate de Comitetul raional
Ciuc al Uniunii Tineretului Muncitor (UTM): 1951–1964
- documentele Conferinţei raionale a UTM: 1952, 1954,
1960–1961
- rapoarte, procese-verbale elaborate de Comitetul orăşenesc
Miercurea Ciuc al UTM: 1956, 1958–1963

Uniunea Tineretului Comunist – comitetul raional Ciuc 1965–1967


Dosare:
- rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii statistice,
informări, planuri de muncă elaborate de Comitetul raional
Ciuc al Uniunii Tineretului Comunist (UTC): 1965–1967
- rapoarte, procese-verbale elaborate de Comitetul orăşenesc
Miercurea Ciuc al UTC: 1965
Registre:
- registru pentru evidenţa eliberării carnetelor de membru al
UTC: 1965–1966

State de plată – secţia Gospodărie 1953–1968


- state de plată: 1953–1968
- bugete şi planuri de cheltuieli: 1959–1967

638 COMITETUL RAIONAL CRISTUR AL PCR Inv. de prel. 1956–1960 2,30


(lb. română, maghiară) (nr. 892)

Dosare:
- documente ale şedinţelor Biroului comitetului raional Cristur
al PCR: 1956–1960
- documente ale şedinţelor Comitetului raional şi ale plenarei
de activ al PCR: 1956–1960
- rapoarte, procese-verbale, referate, planuri de muncă,
hotărâri, tabele statistice elaborate de secţii şi sectoare ale
Comitetului raional al PCR (Organizatorică, Organe de partid,
Propagandă, Agrară, Economică, Documentar, Statistic,
Informare): 1956–1960
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, hotărâri, planuri
de măsuri elaborate de Comitetul Orăşenesc Cristuru Secuiesc

244
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

al PCR: 1956–1960263
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
organizaţii de bază ale PCR: 1956–1960
- documente ale Conferinţei raionale a PCR: 1956–1959
- rapoarte, procese-verbale, situaţii elaborate de comitetul
raional Cristur al Frontului Democratic Popular (FDP): 1956–
1958
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetele comunale ale PCR: 1957–1960
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1956–1960

648 COMITETUL RAIONAL CRISTUR AL UNIUNII Inv. de prel. 1956–1960 0,10


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 905,
(lb. română, maghiară) f.n.)

Uniunea Tineretului Muncitor – comitetul raional Cristur 1959–1960


- rapoarte, procese-verbale, hotărâri elaborate de comitetul
raional Cristur al Uniunii Tineretului Muncitor (UTM): 1959
- documentele Conferinţei comitetului raional Cristur al UTM:
1960

State de plată – secţia Gospodărie 1956–1960


- state de plată: 1956–1960

637 COMITETUL RAIONAL GHEORGHENI AL PCR Inv. de prel. 1951–1968 6,45


(lb. română, maghiară) (nr. 891)

Dosare:
- documente ale şedinţelor Biroului comitetului raional
Gheorgheni al PCR: 1951–1968
- documente ale şedinţelor Comitetului raional şi ale Plenarei
de activ al PCR: 1951–1968
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, hotărâri, tabele
statistice elaborate de secţii şi sectoare ale Comitetului raional
al PCR (Organizatorică, Organe de partid, Propagandă,
Agrară, Economică, Documentar, Statistic, Informare): 1951–
1968
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
organizaţii de bază ale PCR: 1951–1967
- documente ale Conferinţei raionale Gheorgheni a PCR:
1951, 1954–1959, 1961, 1963, 1965–1966
- rapoarte, procese-verbale, situaţii elaborate de comitetul
raional Gheorgheni al Frontului Democratic Popular (FDP):
1952, 1956–1958
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
Comitetul Orăşenesc Gheorgheni al PCR: 1956–1967
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă elaborate de
comitetele comunale ale PCR: 1960–1967
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1960–1961, 1965–1967

263
Pentru documentele Comitetului Orăşenesc Cristuru Secuiesc al PCR vezi şi fondul F 636 Comitetul Raional Odorhei al PCR.

245
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- registre pentru evidenţa carnetelor de partid elaborate: 1965–


1968

645 COMITETUL RAIONAL GHEORGHENI AL UNIUNII Inv. de prel. 1950–1968 0,85


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 899,
900, f.n.)
Uniunea Tineretului Muncitor – comitetul raional Gheorgheni 1950–1967
Dosare:
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale elaborate de
comitetul raional Gheorgheni al Uniunii Tineretului Muncitor
(UTM): 1950, 1952–1964
- procese-verbale elaborate de comitetul orăşenesc
Gheorgheni al UTM: 1956
- documente ale Conferinţei comitetului orăşenesc Gheorgheni
al UTM: 1959, 1961, 1963
- buget, plan de cheltuieli: 1965
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, situaţii statistice
elaborate de comitetul raional Gheorgheni al Uniunii
Tineretului Comunist (UTC): 1965–1967
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, situaţii statistice
elaborate de comitetul orăşenesc Gheorgheni al UTC: 1965
Registre:
- registru pentru evidenţa carnetelor de membru UTC
eliberate: 1965–1966

State de plată – secţia Gospodărie 1952–1968


- state de plată: 1952–1968

636 COMITETUL RAIONAL ODORHEI AL PCR Inv. de prel. 1950–1968 16,45


(lb. română, maghiară) (nr. 890)

Dosare:
- documente ale şedinţelor Comitetului raional Odorhei al
PCR: 1951–1968
- documente ale şedinţelor Biroului comitetului raional PCR:
1951–1968
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale elaborate de
secţii şi sectoare ale comitetului raional PCR (Organizatorică,
Propagandă, Economică, Agrară, Secretariat, Documentar,
Organizaţii de masă, Gospodărie, Comisia de revizie): 1951–
1967
- procese-verbale, rapoarte ale organizaţiilor de bază ale PCR:
1951–1967
- procese-verbale, rapoarte ale Cabinetului raional PCR:
1951–1954, 1956, 1958–1959, 1962
- documente ale Conferinţei raionale a PCR: 1951, 1954–
1958, 1960–1961, 1963, 1965–1966
- procese-verbale, rapoarte ale comitetului raional Odorhei al
Frontului Democratic Popular (FDP): 1952–1953, 1956, 1958,
1961, 1965
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale comitetului orăşenesc Odorheiu Secuiesc
al PCR: 1955–1967

246
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de


măsuri, hotărâri ale comitetelor comunale PCR de pe raza
raionului: 1958–1967
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale comitetului orăşenesc Cristuru Secuiesc al
PCR: 1961–1967
Registre:
- registru cu evidenţa celor excluşi din partid: 1950–1952
- registre de intrare-ieşire: 1951–1960, 1962–1966
- registru pentru evidenţa carnetelor de partid eliberate: 1965–
1966

647 COMITETUL RAIONAL ODORHEI AL UNIUNII Inv. de prel. 1952–1968 1,00


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 902,
(lb. maghiară, română) 903)

Uniunea Tineretului Muncitor – comitetul raional Odorhei 1952–1964


- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul raional Odorhei al Uniunii
Tineretului Muncitor (UTM): 1952–1964
- documente ale Conferinţelor UTM: 1956, 1960, 1963
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul orăşenesc Odorheiu Secuiesc
al UTM: 1956, 1959, 1961–1962
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul orăşenesc Cristuru Secuiesc al
UTM: 1961–1962

Uniunea Tineretului Comunist – comitetul raional Odorhei 1965–1967


- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul raional Odorhei al Uniunii
Tineretului Comunist (UTC): 1965–1967
- documente ale Conferinţelor UTC: 1965
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul orăşenesc Odorheiu Secuiesc
al UTC: 1965–1966
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, hotărâri, situaţii
statistice elaborate de comitetul orăşenesc Cristuru Secuiesc al
UTC: 1965–1967

State de plată – secţia Gospodărie 1952–1968


- state de plată: 1952–1962, 1966–1967
- buget şi plan de cheltuieli: 1966

639 COMITETUL RAIONAL TOPLIŢA AL PCR Inv. de prel. 1951–1968 7,25


(lb. română, maghiară) (nr. 893)

Dosare:
- dări de seamă, procese-verbale ale organizaţiilor de bază ale
PCR: 1951–1967
- documente ale şedinţelor Biroului comitetului raional al
PCR: 1952–1968
- planuri de muncă, rapoarte, procese-verbale, informări,

247
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

planuri de măsuri elaborate de secţii şi sectoare ale comitetului


raional PCR (Organizatorică, Propagandă, Economică,
Agrară, Documentar, Informare): 1952–1967
- documente ale şedinţelor Comitetului raional al PCR: 1953–
1965, 1967
- documente ale Conferinţei raionale a PCR: 1954–1959,
1961, 1963–1966
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale comitetului orăşenesc Topliţa al PCR:
1955–1967
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale comitetului orăşenesc Borsec al PCR:
1955–1967
- rapoarte, procese-verbale, planuri de muncă, planuri de
măsuri, hotărâri ale comitetelor comunale ale PCR: 1956–
1967
- rapoarte, informări, procese-verbale, planuri de măsuri,
planuri de muncă ale comitetului raional Topliţa al Frontului
Democratic Popular (FDP): 1956
Registre:
- registre de intrare-ieşire: 1954–1965

650 COMITETUL RAIONAL TOPLIŢA AL UNIUNII Inv. de prel. 1952–1968 0,40


TINERETULUI MUNCITOR (nr. 907)
(lb. română)

- state de plată: 1952–1967


- bugete, planuri de cheltuieli: 1958–1966

656 CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA AL Inv. de prel. 1968–1989 1,15


ORGANIZAŢIEI PIONIERILOR (nr. 913)
(lb. română, maghiară)

- documentele şedinţelor plenare ale Consiliului Judeţean


Harghita al Organizaţiei Pionierilor (CJHOP): 1968–1981
- documentele şedinţelor Biroului CJHOP: 1968–1981
- planuri de muncă, procese-verbale, regulamente, tabele ale
comisiilor CJHOP (Cultural-Artistică, Sport-Turism, Ştiinţă şi
Tehnică, Organizatorică, Metodică): 1968–1969, 1971–1972,
1975–1976, 1979
- documente privind relaţiile internaţionale ale CJHOP: 1969–
1970, 1973–1981
- situaţii statistice anuale: 1969, 1971–1977, 1980
- documente trimise spre informare la Consiliul Naţional al
Organizaţiei Pionierilor: 1971–1972, 1975–1981
- documentele Conferinţei judeţene a Organizaţiei Pionierilor:
1971, 1975, 1980
- documente privind organizarea şi desfăşurarea Forumului
pionierilor: 1972–1976, 1979, 1981
- telegrame adresate secretarului general al PCR: 1979
- documente privind activitatea de instruire a elevilor,
pionierilor şi şoimilor patriei în taberele de la Băile Homorod
şi Băile Chirui (rapoarte şi informări, tabele nominale cu

248
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

participanţi): 1987–1989

654 CONSILIUL MUNICIPAL MIERCUREA CIUC AL Inv. de prel. 1983 0,01


FRONTULUI DEMOCRAŢIEI ŞI UNITĂŢII (nr. 911)
SOCIALISTE
(lb. română, maghiară)

- planuri de muncă, planuri de măsuri, informări ale


Consiliului municipal Miercurea Ciuc al Frontului
Democraţiei şi Unităţii Socialiste (FDUS): 1983

658 CONSILIUL RAIONAL CIUC AL PIONIERILOR Inv. de prel. 1967 0,01


(lb. română, maghiară) (nr. 915)

- documentele şedinţelor Consiliului Raional Ciuc al


Organizaţiei Pionierilor: 1967

657 CONSILIUL RAIONAL GHEORGHENI AL Inv. de prel. 1966–1967 0,02


PIONIERILOR (nr. 914)
(lb. română, maghiară)

- documentele şedinţelor Consiliului Raional Gheorgheni al


Organizaţiei Pionierilor: 1966–1967

659 CONSILIUL RAIONAL TOPLIŢA AL PIONIERILOR Inv. de prel. 1966–1967 0,02


(lb. română, maghiară) (nr. 916)

- documentele şedinţelor Consiliului raional Topliţa al


Organizaţiei Pionierilor: 1966–1967

660 DOCUMENTELE COMITETULUI CENTRAL AL PCR Inv. de prel. 1968–1988 1,65


DIFUZATE ÎN TERITORIU (nr. 917)
(lb. română)

- instrucţiuni, circulare, programe, rapoarte, planuri de măsuri


şi de acţiune, situaţii statistice, propuneri şi indicaţii trimise de
organele de conducere ale PCR: 1968–1988

620 FRONTUL DEMOCRAT POPULAR (FDP) – Inv. de prel. 1946–1950 0,03


COMITETUL JUDEŢEAN CIUC (nr. 872)
(lb. română, maghiară)

- rapoarte, procese-verbale, circulare, certificate, planuri de


muncă, adrese elaborate de comitetul judeţean Ciuc al
Frontului Democrat Popular: 1946, 1948, 1950

621 FRONTUL DEMOCRAT POPULAR (FDP) – Inv. de prel. 1948–1950 0,02


COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI (nr. 873)
(lb. română, maghiară)

- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă elaborate de


comitetul judeţean Odorhei al Frontului Democrat Popular:
1948, 1950

249
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

618 FRONTUL NAŢIONAL DEMOCRAT (FND) – Inv. de prel. 1945–1946 0,03


COMITETUL JUDEŢEAN CIUC (nr. 870)
(lb. română, maghiară)

- procese-verbale, circulare, certificate, adrese elaborate de


comitetul judeţean Ciuc al Frontului Naţional Democrat:
1945–1946

619 FRONTUL NAŢIONAL DEMOCRAT (FND) – Inv. de prel. 1945–1946 0,02


COMITETUL JUDEŢEAN ODORHEI (nr. 871)
(lb. română, maghiară)

- procese-verbale, circulare, rapoarte, telegrame, informări,


adrese elaborate de comitetul judeţean Odorhei al Frontului
Naţional Democrat: 1945–1946

608 FRONTUL PLUGARILOR DIN JUDEŢUL CIUC Inv. de prel. 1947–1953 0,20
(lb. română, maghiară) (nr. 860)

- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, instrucţiuni


elaborate de organizaţia judeţeană Ciuc a Frontului Plugarilor:
1947–1950
- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, instrucţiuni
elaborate de organizaţia din plasa Topliţa a Frontului
Plugarilor: 1948–1950
- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, instrucţiuni
elaborate de organizaţia raională Gheorgheni a Frontului
Plugarilor: 1951–1952
- procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă, instrucţiuni
elaborate de organizaţia raională Topliţa a Frontului
Plugarilor: 1951–1953

609 FRONTUL PLUGARILOR DIN JUDEŢUL ODORHEI Inv. de prel. 1945–1950 0,05
(lb. română, maghiară) (nr. 861)

- dispoziţii, procese-verbale, rapoarte, planuri de muncă,


instrucţiuni ale organizaţiei judeţene Odorhei a Frontului
Plugarilor: 1945, 1947–1950

626 FRONTUL UNIC MUNCITORESC – COMITETUL Inv. de prel. 1946 0,01


JUDEŢEAN CIUC (nr. 878)
(lb. maghiară, română)

- procese-verbale, rapoarte elaborate de comitetul judeţean


Ciuc al Frontului Unic Muncitoresc: 1946

250
Nr. Fondul/Colecţia Instrumente Anii extremi Cantitate
fond Denumire, structură şi conţinut, limbă de evidenţă m.l.

598 PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN – FILIALA Inv. arh. (nr. 1963–1964 0,02
JUDEŢEANĂ CIUC264 944)
(lb. română)

- scheme de organizare a PNC Goga–Cuza: 1963