Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA BAEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației


Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Conversie profesională

METODOLOGIA CERCETĂRII
PEDAGOGICE

Petrean ( Roja) Andreea Nicoleta


PIPP, Conversie, anul II

1
TEMA 1
Formulați titlul unei lucrări de cercetare, o întrebare de cercetare, cel puțin două obiective
de cercetare, ipoteza și variabilele independente și dependente (toate în relația cu titlul formulat).

1.Titlul lucrării de cercetare


„ UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN PREDAREA MATEMATICII LA ELEVII
DIN CICLUL ACHIZIȚIILOR FUNDAMENTALE”

2. Întrebarea cercetării

În ce măsură utilizarea jocului didactic în predarea metamaticii la elevii din ciclul


achizițiilor fundamentale ajută înregistarea unei creșteri performanței școlare prin implicarea
activă a elevilor în învățare.

3. Obiectivele cercetării

În demersul experimental propus, am pornit de la următoarele obiective:


 stabilirea clasei experimentale și a clasei de control
 investigarea activităţii şi comportamentului elevilor în activitatea de învăţare din şcoală,
precum şi în mod diferenţiat în funcţie de obiectele de învăţământ;(Cucoș C. 2006)
 identificarea cunoştinţelor şi atitudinilor școlarilor faţă de matematică;
 identificarea conceptelor referitoare la competențele matematice pe care ar trebui să le
dobândească elevii pentru a se integra în mediul școlar şi pe baza cărora să poată să-și
desfășoare ulterior și activitatea ca adult;
 proiectarea şi experimentarea unor situaţii de învăţare în care elevii dobândesc
competențe matematice, de bună calitate şi temeinice, îşi formează atitudini şi
comportamente adecvate faţă de semeni;
 prezentarea unor activităţi matematice desfăşurate prin intermediul jocurilor didactice
matematice;

2
 evidenţierea eficienţei jocurilor didactice matematice în ceea ce priveşte stimularea
gândirii, a spiritului de observaţie, a imaginaţiei, a creativităţii şi a dezvoltării limbajului
matematic;
 evaluarea progresului înregistrat de copii în cadrul activităţilor de matematică și
explorarea mediului desfăşurate prin intermediul jocurilordidactice matematice.
 identificarea strategiilor interactive şi a mijloacelor care îi determină pe elevi să-și
însușească atitudini și comportamente corecte de comunicare în limbaj matematic;
 identificarea măsurilor de ameliorare a comunicării la nivel individual sau de grup;
 înregistrarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevii clasei experimentale în toate
situaţiile de învăţare;
 monitorizarea procesului de învăţare realizat de către elevi;
 utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de determinare obiectivă a nivelului de
competență a copiilor sau elaborarea altora noi;
 sintetizarea rezultatelor cercetării, elaborarea concluziilor.

4.Ipoteza şi variabilele cercetării

Demersul nostru de documentare şi experimentare are ca obiectiv principal confirmarea


sau infirmarea următoarei ipoteze: dacă se utilizează jocuri didactice bine proiectate şi
organizate, cu obiective ce vizează dezvoltarea gândirii concrete și critice în predarea-
învățarea-evaluarea conținuturilor matematice, în ciclul achizițiilor fundamentale, se va
înregistra o creștere a performanței școlare prin implicarea activă a elevilor în învățare.

Pentru testarea validităţii ori a invalidităţii acestei ipoteze a cercetării am avut în vedere:

– nevoia de realizare a analizelor, sintezelor, comparaţiilor, abstractizărilor şi generalizărilor în


viața de zi cu zi;

–specificul proiectării curriculare integrate din ciclul achizițiilor fundamentale;

3
– specificul abordărilor interdisciplinare şi multidisciplinare a matematicii și explorării mediului
în primii trei ani de școală;

– valorificarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare și imediate ale elevilor.

Indicatorii de validare a ipotezei

Pentru a înţelege avantajele utilizării jocurilor didactice matematice în ciclul achizițiilor


fundamentale am studiat bibliografia referitoare la acest domeniu, ţinând cont de următorii
indicatori:

– variantele de utilizare a jocurilor didactice matematice pentru a deveni mai eficiente în


însușirea unei „cunoştinţe”, a unei proceduri sau în formarea unei atitudini;

– variantele de sarcini de lucru (probe) pentru implementarea unor strategii interactive în


curriculum-ul şcolar prin intermediul jocurilor didactice;

– complexitatea operaţiilor mentale pe care le efectuează copiii pe parcursul rezolvării unei


sarcini de lucru în cadrul jocului didactic matematic printr-o strategie interactivă;

– modalităţi concrete de implementare a jocurilor didactice matematice la școlarii;

– timpul acordat elevilor pentru a rezolva în mod investigativ și logic o sarcină de lucru;

– ansamblul resurselor umane și materiale implicate.


Variabilele cercetării

Variabila independentă a constat în organizarea de jocuri didactice și activități ludice în


predarea conținuturilor matematice și se constituie din situaţiile de învăţare bazate pe exerciţii de
dezvoltare a competențelor în domeniul matematicii prin intermediului jocurilor didactice
matematice în care sunt implicaţi elevii;
Variabila dependentă o constituie performanțele școlare ale elevilor și este reprezentată
de cunoştinţele, atitudinile şi comportamentele manifestate de către elevi în însușirea matematicii
prin jocuri didactice -matematice și de comunicarea didactică realizată prin aceste jocuri.