Sunteți pe pagina 1din 6

Raport Evaluare Finală

Grupa - mare

Educatoare: Muscari Salvan Carmen

Evaluarea sumativă stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor la momentul finalizării unui


anumit program, semestru, aceasta constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor
următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil.
Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia
didactică folosită.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost
aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontal.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a două săptămâni acestea fiind
aplicate unui număr de 26 de preşcolari, dintre care 3 copii au fost absenți pe tot parcursul celor 2
săptămâni.
1. Domeniul Limbă şi Comunicare
Educarea limbajului
Obiective urmărite:
- să denumească animalele din imagini;
- să se exprime corect în propoziţii simple;
- să redea sunetele făcute de către animalele din imagini: (broască, cocoș, pui, albină, șoricel,
porc)
-să precizeze ce face păpușa;
-să formuleze în propoziții simple modul în care se cere frumos o jucărie;
- să pronunțe corect ce este reprezentat în imaginile prezentate;
- să imite sunetul șarpelui și al avionului;

În urma evaluării am constatat un progres față de anul precedent (în care unii copii nu scoteau
un cuvânt atunci când erau întrebați ceva de către educatoare), în ceea ce priveşte volumul vocal cât şi
exprimarea. Copiii au înțeles sarcinile cerute, 1 dintre ei au avut probleme în exprimare, nu vorbea,dar a
1
dat dovadă de îmbunătăţiri majore în exprimarea orală. Majoritatea copiilor redau corect sunetele
animalelor.

Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii
- intervenţia logopedului

2. Domeniul Știinţe
A. Activităţi matematice
Obiective urmărite
- să identifice partea de sus a paginii;
-să enumere câte mâini, picioare au și la ce le folosesc;
-să identifice ce jucării sunt pe etajera de sus și de jos;
-să coloreze păpușa mare;
-să enumere câte mașini sunt, apoi să le incercuiască;

Toţi copiii au știut câte mâini și câte picioare au, însă nu au putut să îmi răspundă toți la ce le
pot folosi. Mulți dintre copii au identificat corect pozițiile spațiale. Toți copiii cunosc conceptul de
mare-mic, făcând diferența dintre lucrurile mari și mici.
Majoritatea copiilor au reușit să numere mașinile și să le încercuiască.
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a pozițiilor spațiale
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
Obiective urmărite
-să se prezinte în fața celorlalți copii și a educatoarei;
-să prezinte metoda prin care se face cunoștință cu cineva;
- să coloreze părul băiatului dacă este băiat;
-să coloreze părul fetei dacă este fată.
-să identifice organele de simț;

2
- să enumere la ce folosesc ochii, gura, nasul, urechile, mâinile;

Toți copiii iși știu prenumele, însă 2 dintre ei nu își știu numele de familie. Mulți copii nu
cunosc modul în care se poate face cunoștință cu cineva. Majoritatea copiilor au știut să identifice
organele de simț cu ajutorul imaginilor explicite și tot acei copii care au identificat organele de simț au
știu să spună și rolul lor, de asemenea au reuşit să recunoască stările emoţionale pe baza suportului
ilustrativ.

Măsuri recuperatorii:
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice de cunoaștere a mediului înconjurător.
Copiii vor purta conversații unii cu ceilalți, pentru o mai bună colaborare și pentru o relație mai bună
între aceștia. De asemenea, vor fi realizate și jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut.

3. Domeniul Om şi Societate
A .Educaţie pentru societate
Obiective urmărite
- să dea exemple de reguli de comportare civilizată la grădiniţă;
- să enumere fapte personale din povestirea ascultată;
- să argumenteze faptele bune prezentate.

Majoritatea copiilor au știut să dea exemple de comportare civilizată la grădiniță, asta


datorându-se și faptului că pe parcursul celor două săptămâni le-au fost explicate acestora regulile pe
care trebuie să le păstreze în grădiniță. Prea puțini copii au putut să enumere fapte personale din
povestirea ascultată deoarece mulți dintre ei nu au putut să își mențină atenția pe tot parcursul relatării
povestirii.
Măsuri recuperatorii:
În cadrul activităților se vor spune cât mai multe povestiri, pentru o mai bună familiarizare a
copilului cu acestea. De asemenea, povestirile vor fi cât mai scurte, pentru a putea menține cât mai mult
atenția celor mici.

B. Activitate practică

3
Obiective urmărite:
-să folosească corect pasta de lipit;
-să traseze corect pe o suprafață;
- să execute cu plăcere sarcini casnice.
-să denumească materialele puse la dispoziție.
-să realizeze o lucrare practică valorificând deprinderile însușite anterior.

Coordonarea acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată, nu finalizează lucrările, nu


verbalizează acţiunile.
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor

4. Domeniul Estetic Creativ


A. Educaţie muzicală
Obiective urmărite :
- să asculte cu atenţie şi interes cântece pentru copii;
- să reproducă corect un cântec simplu;
-să pronunțe corect cuvintele din cântec;
- să acompanieze ritmic cântecele;
Majoritatea copiilor ascultă cu mare atenție cântecele pentru copii, acestea stârnindu-le
interesul. Pe parcursul interpretării cântecelor, copiii le acompaniază ritmic cu ajutorul exemplului oferit
de către educatoare. Majoritatea copiilor sunt atrași de acesta latură artistică. În cadrul reproducerii unui
cântec simplu 3 copii au avut probleme cu reproducerea corectă a acestuia, ei având dificultăți în
înțelegerea cuvintelor. Nu toţi cântă deodată la unison , nu respectă ritmul.

Măsuri recuperatorii:
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri mici

B. Educaţie artistico – plastică


Obiective urmărite:

4
Plastilină:
- să creeze forme prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic
- să respecte poziţia corectă a corpului în timpul lucrului
- să redea forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale modelajului
Pictură:
- să redea teme plastice specifice desenului;

Copiii nu reușesc să modeleze plastilina în așa fel încât să poată obține o formă concretă. Am
observat o rigiditate a mâinii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula , nu respectă toate
etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv. Recunosc
culorile. Deși li se precizează mereu copiilor ce poziție trebuie să adopte atunci când lucrează cu
plastilina sau când pictează, nu toți copiii urmează sfaturile.

Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru

5. Domeniul psihomotric
Obiective urmărite:
- să-și formeze o ținută corporală corectă ( în poziția stând, șezând și în deplasare)
- să execute corect exerciţii pentru încălzirea organismului;
- să execute corect variante de mers.

Mulți copii nu execută corect mişcările care necesită orientare spaţială şi temporală. Mulți
copii se descurcă în demonstrarea variantelor de mers. Deprinderile motrice fiind în formare, unii copii
nu respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi .

Măsuri recuperatorii:
- activităţi de orientare în spațiu
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi
însuşite. Rezultatele evaluării sumative ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
5
accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi
deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și