Sunteți pe pagina 1din 3

MIHAI EMINESCU -Floare albastră -romantism

Curent literar manifestat pe plan european, în prima jumătate a secolului al XIX-lea,


romantismul impune primatul sentimentului, subiectivitatea, fascinația misterului și a
excepționalului, interesul pentru folclorul local și mituri, preferința pentru anumite motive
literare și teme, precum: trecutul istoric, iubirea și natura, geniul, sau pentru atitudini poetice
specifice (melancolia, singurătatea, reveria, contemplația).
Poemul Floare albastră, scris în 1872 şi publicat în revista Convorbiri literare, în 1873, este o
capodoperă a lirismului eminescian din etapa de tinereţe, anunţând marile creaţii ulterioare,
culminând cu Luceafărul. (încadrare în context cultural)
(încadrare în curentul romantic) Viziunea romantică e dată de teme (condiția geniului, iubirea
în relație cu natura), de motivele literare (luna, codrul, stelele, marea), de atitudini poetice (melancolia,
reveria), de antiteza masculin-feminin, de asocierea speciilor: poem filozofic (meditaţie), eglogă (idilă
cu dialog) şi elegie, de exploatarea influențelor filozofice și folclorice..
La romantici tema iubirii apare în corelaţie cu tema naturii, pentru că natura vibrează
la stările sufleteşti ale eului. Natura ocrotitoare a cuplului adamic: „Acolo-n ochi de pădure/ [...]/ Vom
şedea în foi de mure" are atributele spaţiului sacru, prin sugestia centrului („ochi de pădure", „balta
cea senină") şi componenta axială, cu simbolul trestiei („trestia cea lină), reprezentând o imagine
poetică sugestivă pentru tematica poemului.
O imagine poetică ilustrativă pentru condiţia geniului se află în incipitul textului. Astfel,
universul spiritual în care geniul este izolat, se configurează prin enumeraţia simbolurilor eternităţii-
morţii,: „Iar te-ai cufundat în stele/ Şi în nori şi-n ceruri nalte?.
Titlul este o metaforă-simbol ce ilustrează un motiv romantic de largă circulație în literatura
universală, întâlnit şi la Novalis sau Leopardi. Dacă la germanul Novalis floarea albastră desemnează
aspirația spre absolut, la Eminescu reprezintă iubirea, caracterizată prin efemeritate, fragilitate (ideea
de floare), cât și prin puritate(albastrul).
Compoziţia romantică se realizează prin alternarea a două planuri, de fapt confruntarea a
două moduri de existenţă şi ipostaze ale cunoaşterii: lumea abstracţiei şi a cunoaşterii absolute, infinite
- lumea iubirii concrete şi a cunoaşterii terestre. Celor două lumi li se asociază două ipostaze umane
(masculin - feminin) sau portrete spirituale (geniul - făptura terestră). Ca în lirismul de măşti, eul liric
împrumută pe rând cele două ipostaze, masculin - feminin, el - ea, într-un dialog al eternului cu
efemerul(Vladimir Streinu).
Simetria celor patru secvenţe poetice este susţinută de monologul liric al fetei, care exprimă
termenii antinomici (lumea lui - lumea ei), punctat de cele două reflecţii ulterioare ale bărbatului.
Monologul fetei ia, în primele trei strofe, forma reproşului şi conţine simbolurile eternităţii-morţii
configurând imaginea lumii reci a ideilor abstracte. Meditaţia bărbatului, din strofa a patra, poartă
germenele ideii din final, „Totuşi este trist în lume!, şi segmentează monologul fetei, care se continuă
cu chemarea la iubire în spaţiul terestru, cadru natural paradisiac.
Prima secvenţă poetică (strofele I-III) înfăţişează monologul fetei ce începe cu
reproşul adresat bărbatului ce s-a izolat în lumea lui.
Aspiraţia spre cunoaştere absolută este sugerată de metaforele: cunoașterea absolută „râuri în
soare/ Grămădeşti-n a ta gândire" , misterul genezei - „întunecata mare", universul de cultură -
„câmpiile Asire" şi universul de creaţie umană proiectat cosmic - „Piramidele-nvechite/ Urcă-n cer
vârful lor mare".
Avertismentul final „Nu căta în depărtare/ Fericirea ta, iubite!, deşi este rostit pe un ton
şăgalnic, cuprinde un adevăr: împlinirea umană se realizează doar prin iubire, în lumea terestră.
A doua secvenţă poetică (strofa a patra) constituie meditaţia bărbatului asupra sensului
profund ai unei iubiri rememorate„Ah! ea spuse adevărul”„Eu am râs, n-am zis nimica" ”.
A treia secvenţă poetică conţine strofele V-XII. Monologul fetei continuă cu o chemare la
iubire în lumea ei, planul terestru: „Hai în codrul cu verdeaţă,.!. Refacerea cuplului adamic (iubirea
paradisiacă) necesită un spaţiu protector, paradis terestru redat prin motive romantice frecvente în
erotica eminesciană: codrul, izvoarele, valea, balta, luna, stelele, luceferii.
Chemarea la iubire organizează secvenţa poetică gradat, într-un scenariu erotic cu etapele:
descrierea naturii umanizate, invitaţia în peisajul rustic şi intim, conversaţia ludic-erotică, jocul erotic/
„încercarea" iubirii pe un fir de romaniță (natura ca martor al iubirii), portretul fetei ca o zeitate
terestră, gesturile de tandreţe, sărutul, îmbrăţişarea, întoarcerea în sat, despărţirea.
Ultima secvenţă poetică (strofele XIII-XV) este o continuare a meditaţiei bărbatului
asupra acestei iubiri trecute pe care o proiectează acum în ideal şi arnintire.
Trăirea dionisiacă, simbolizată de ipostaza feminină, este înlocuită de detaşarea apolinică
(ipostaza masculină) şi de asumarea sentimentului de tristeţe.
Contrastul dintre vis şi realitate, ca şi incompatibilitatea dintre cele două lumi care o clipă s-au
întâlnit în iubire pentru ca apoi să se reaşeze în limitele lor sunt sugerate de versul final, de o dulce
tristeţe: „Totuşi este trist în lume!”.
Farmecul limbajului poetic eminescian este redat la nivelurile textului poetic astfel:
nivelul prozodic - măsura de 8 silabe, rima îmbrăţişată, ritmul trohaic ;la nivelul lexico-semantic,
cele două câmpuri semantice redau opoziția cosmic( „stele", „nori”, „ceruri nalte", „râuri de soare",
„depărtare")/terestru( „codru", „izvoare", „vale", „pădure", „baltă", „trestie", ,jbi de mure",
„românită", „bolti de frunze", „sat, „al porţii prag"); Nivelul morfologic valorizează stilistic verbele
astfel: la prezentul etern redau lumea eternă a ideilor sau veşnicia naturii (descrierea); verbele la viitor
proiectează aspiraţia spre iubire în reverie (VISARE) (monologul fetei);-verbele la trecut redau
distanţarea temporală (meditaţia bărbatului).
Nivelul stilistic valorifică: epitetul: „prăpastia măreaţă", „trestia cea lină";
personificarea: „izvoare plâng în vale"; comparaţia: „roşie ca mărul”, „sărutări... dulci ca florile
ascunse"; inversiuni: „de-aur părul”, „albastra-mi, dulce floare"; metafora: „răuri în soare", „dulce
floare"; simbolul: „floare albastră, „ceruri nalte", „întunecata mare"; exclamațiile retorice și
repetiţia: „Floare-albastră! floare-albastră!..."
În concluzie, poemul Floare albastră exprimă viziunea eminesciană despre opoziția dintre
condiția omului de geniu și omul comun, dintre cunoaștere și fericire.
Astfel, iubirea apare ca o întrezărire de o clipă a posibilității de a cunoaște și de a trăi fericirea,
dar iluzia se destramă fulgerător, iar îndrăgostiții-incompatibili, de fapt- se reașază în condiția sortită
fiecăruia: geniu și om comun.
Apoi, versul final:„ Totuşi este trist în lume!” are valoare gnomică (de maximă, de sentință),
ilustrând totodată influența filozofiei pesimiste a lui Schopenhauer.
Sintetizând, dezvoltare a unui motiv romantic de circulaţie europeană într-o viziune lirică
proprie, poemul Floare albastră reprezintă o capodoperă a creaţiei eminesciene din etapa de tinereţe,
anticipând marile teme şi idei poetice dezvoltate mai târziu în Luceafărul.
- Iar te-ai cufundat în stele Şi de-a soarelui căldură
Şi în nori şi-n ceruri nalte? Voi fi roşie ca mărul,
De nu m-ai uita încalte, Mi-oi desface de-aur părul,
Sufletul vieţii mele. Să-ţi astup cu dânsul gura.

În zadar râuri în soare De mi-i da o sărutare,


Grămădeşti-n a ta gândire Nime-n lume n-a s-o ştie,
Şi câmpiile asire Căci va fi sub pălărie -
Şi întunecata mare; Ş-apoi cine treabă are!

Piramidele-nvechite Când prin crengi s-a fi ivit


Urcă-n cer vârful lor mare Luna-n noaptea cea de vară,
Nu căta în depărtare Mi-i ţinea de subsuoară,
Fericirea ta, iubite! Te-oi ţinea de după gât.

Astfel zise mititica,


Dulce netezindu-mi părul. Pe cărare-n bolţi de frunze,
Ah! ea spuse adevărul; Apucând spre sat în vale,
Eu am râs, n-am zis nimica. Ne-om da sărutări pe cale,
Dulci ca florile ascunse.
- Hai în codrul cu verdeaţă,
Und-izvoare plâng în vale, Şi sosind l-al porţii prag,
Stânca stă să se prăvale Vom vorbi-n întunecime:
În prăpastia măreaţă. Grija noastră n-aib-o nime,
Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?
Acolo-n ochi de pădure,
Lângă balta cea senină
Şi sub trestia cea lină
Vom şedea în foi de mure.

Şi mi-i spune-atunci poveşti


Şi minciuni cu-a ta guriţă,
Eu pe-un fir de romaniţă
Voi cerca de mă iubeşti.

Înc-o gură - şi dispare...


Ca un stâlp eu stam în lună!
Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi, dulce floare!
..............
Şi te-ai dus, dulce minune,
Ş-a murit iubirea noastră -
Floare-albastră! floare-
albastră!...
Totuşi este trist în lume!

S-ar putea să vă placă și