Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Indicați asemănările și deosebirile între etapa cercetării disciplinare prealabile și etapa


evaluării profesionale.
Cercetarea disciplinară prealabilă Evaluarea profesională prealabilă
Deosebiri
Cercetarea disciplinară prealabilă este Evaluarea profesională prealabilă a salariatului este
obligatorie în cazul concedierii disciplinare obligatorie in cazul concedierii pentru necorespundere
dispuse de angajator pentru săvârșirea unei profesională.
abateri grave sau a unor abateri repetate de
la regulile de disciplină a muncii.

Cercetarea disciplinară prealabilă implică Evaluarea profesională prealabilă nu implică vinovăția


vinovăția salariatului salariatului.

Scopul procedurii de cercetare disciplinară Evaluarea profesională prealabilă se realizează periodic


constă pe de o parte în garantarea Criteriile de evaluare profesionala inscrise în
prezumției de nevinovăție a salariatului, iar regulamentul intern pot avea un caracter general sau
pe de altă parte, în lămurirea tuturor partial.
aspectelor obiective și subiective care țin de
fapta cercetată și de persoana angajatului
care a săvârșit acțiunea sau inacțiunea
respectivă
Procesul de cercetare disciplinară prealabilă Evaluarea presupune:
poate fi împărțit în trei mari etape, respectiv  constituirea comisiei de evaluare, prin actul
faza premergătoare convocării angajatului, reprezentantului legal al angajatorului, alcătuită,
momentul audierii acestuia și faza ulterioară după caz, din șeful ierarhic al salariatului, specialiști
discuției cu salariatul. din domeniul sau de activitate, inspectori de resurse
umane, reprezentanți ai sindicatului etc;
 convocarea salariatului în scris, indicându-se locul,
ziua, ora întrevederii, scopul și obiectul acesteia,
modalitatea de examinare;
Conform Codului Muncii, articolul 251,  stabilirea unei tematici care va fi avută în vedere la
pentru realizarea unei cercetări disciplinare:
evaluarea și comunicarea acesteia în timp util
1) Angajatorul va desemna o persoană sau salariatului;
va stabili o comisie ori va apela la serviciile
 examinarea propriu-zisă a evaluatului de către
unui consultant extern specializat în
legislația muncii, pe care o va împuternici în comisia respectivă;
acest sens.
 stabilirea criteriilor de evaluare;
2) În vederea desfășurării cercetării  modalitatea de adoptare a hotărârii comisiei și
disciplinare prealabile, salariatul va fi comunicarea acesteia salariatului și conducerii
convocat în scris de către persoana unității;
desemnată, de către președintele comisiei  posibilitatea celui evaluat de a contesta hotărârea
sau de către consultantul extern, comisiei, organul intern competent și termenul de
împuterniciți, precizându-se obiectul, data, contestare.
ora și locul întrevederii
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea
făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără
un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului
să dispună sancționarea, fără efectuarea
cercetării disciplinare prealabile.

Cercetarea disciplinara prealabila se Evaluarea prealabila a salariatului se face potrivit


desfasoara potrivit regulilor înscrise în art. procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv
251 alin.(2) și alin(4) C.M. de munca sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Asemanari
 Cercetarea disciplinară prealabilă și evaluarea profesională prealabilă sunt proceduri obligatorii
în vederea concedierii salariatului pentru motive care țin de persoana sa.
 În ambele situații, concedierea salariatului poate fi dispusă numai după parcurgerea etapei
cercetării disciplinare prealabile sau a evaluării profesionale prealabile, după caz.
 Lipsa acestor proceduri atrage nulitatea deciziei de concediere.