Sunteți pe pagina 1din 18

LICEUL TEORETIC “ DR.

VICTOR GOMOIU “ AVIZAT


VANJU MARE , MEHEDINTI DIRECTOR,
PROF. Papuc Viorica

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE


ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

“Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a
dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea
cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândute în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă
şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta
cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să
contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.
VIZIUNE :
 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o
societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul
devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).
 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul
educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al
copilului.
PUNCTE TARI :
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică
educativă diversă;
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul pentru educatie
permanenta şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de
programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi consiliul clasei – la nivelul clasei,
structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii noştrii: Clubul Copiilor şi Casa de cultură;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar;
 Existenţa unei oferte educaţionale proprii;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, judeţean,
regional şi naţional;
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media locală şi judeţeană, dar şi
prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii;
 Ridicarea calităţii şi eficienţei actului educaţional prin îmbunătăţirea bazei materiale din unitate apelând la sponsorizări şi ONG
– uri;
 Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în conformitate cu interesele elevilor şi perspectivele de dezvoltare ale
societăţii;
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi guvernamentale în vederea
responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
 Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare: Casa de cultura, Cabinetul medical, Politia locala, etc.
 Implicarea activa a Consiliului Scolar al Elevilor in problemele specifice scolii

PUNCTE SLABE :
 Activitatea supraîncărcată a profesorilor diriginţi de problemele administrative, situaţia familială a elevilor;
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;
 Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs;
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului;
 Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia elevul se dedică exclusiv laturii educaţionale formale;
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
 Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extrascolare

OPORTUNITĂŢI :
 Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică;
 Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;
 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe
piaţa educaţiei;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor;
 Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

AMENINŢĂRI:
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.
PRINCIPII ŞI VALORI:
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile:principiul priorităţii educaţiei, ca
responsabilitate asumată de guvernul României:

 principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil are
dreptul la educaţie;
 principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară;

 principiul complementarităţii formal –non-formal;

 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;

 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale prin coordonare;

 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;

 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile guvernamentale în
vederea realizării obiectivelor;

 principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel naţional, cât şi
internaţional.
SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin
complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni
europeni pro-activi.

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ;
2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea
programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională;

7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor
antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;


9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în
comunitate;

10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor
sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.


2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea
activităţii educative.

3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.

4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.

5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.

GRUPUL ŢINTĂ :
Primar: elevii liceului, cadrele didactice din unitatea şcolară

Secundar: familia, societatea civilă, comunitatea şi societatea în ansamblul ei.

REZULTATE AŞTEPTATE:

 creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


 introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de
studiu;

 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi


competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare,
extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;

 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;

 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;

 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;


 creşterea calităţii resursei umane certificate profesional prin instituţia şcolară;

 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;

 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care
programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;

 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.

PLANUL DE ACŢIUNE

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE


RESPONSABILI/
COLABORATORI TERMEN
OBIECTIV FUNCŢIA ACTIVITĂŢI RESURSE
Organizare

O1. Asigurarea 1.1. Elaborarea şi - reactualizarea bazei de date Consiliul de Secretariat 1.10.2018
cadrului aprobarea actelor privind situaţia disciplinară, Administraţie
legislativ normative de absenteismul, delicvenţa; Diriginţi
specific reglementare a - elaborarea planului managerial al 1.10.2018
activităţii activităţilor educative activităţii educative şcolare şi Consilierul
educative şcolare, extraşcolare şi extraşcolare; Director Educativ
şcolare şi extracurriculare. 20.10.2018
extraşcolare - încheierea parteneriatelor Diriginţi
educative şi stabilirea
responsabilităţilor în cadrul Profesori
1.2. Actualizarea actelor echipelor de proiect; 1.10.2018
legislative în vigoare prin
modificări, completări şi - întocmirea planificărilor anuale de
adăugiri. activitate şi a planificărilor Comitetul de Consilierul 1.10.2018
calendaristice; Părinţi educativ

- elaborarea calendarului activităţilor Director 8.09.2018


educative şcolare şi extraşcolare –
stabilirea responsabilităţilor; Elevi Consilierul
Educativ
- repartizarea diriginţilor; 18.10.2018

- organizarea Consiliului Scolar al


Elevilor.
Implementare

O2. Ridicarea 2.1. Implementarea - restructurarea programelor Consiliul de Consilierul Conform


calităţii actului abordării intra-, cross- şi şcolare şi a conţinutului învăţării Educativ calendarului
educaţional extracurriculare în specifice fiecărei discipline de Administraţie
prin: procesul instructiv- studiu pentru a facilita abordarea
educativ. integrată;
A. Abordarea - crearea echipelor de lucru Consilierul
complementară 2.2. Introducerea şi interdisciplinare pentru iniţierea, Director educativ
intra-, cross- şi valorificarea elementului organizarea şi implementarea Permanent
extracurriculară educativ în fiecare unitate proiectelor educative; Diriginţi
în proiectarea de învăţare.
activităţii - desfăşurarea orelor de consiliere Profesori
didactice 2.3.1. Permanenta şi orientare şcolară conform
şcolare şi actualizare a conţinutului cerinţelor legale ;
extraşcolare. învăţării pentru a
răspunde nevoilor de - operaţionalizarea activităţilor Consilierul Elevii claselor IX Lunar
B. Realizarea dezvoltare ale societăţii educative din calendarul propriu şi educativ - XII
unui raport cunoaşterii. al celor de parteneriat;
echilibrat între Consilierul
conţinutul 2.3.2. Utilizarea, cu - acţiuni de prevenire a educativ
educativ şi cel preponderenţă, a absenteismului, abandonului
ştiinţific în metodelor activ-participa- şcolar, fenomenelor anti-sociale; Instituţii Periodic
activitatea tive centrate pe elev. partenere
didactică de - organizarea de concursuri de
predare – 2.4.1. Restructurarea proiecte educative şcolare şi
învăţare. activităţii educative extraşcolare în parteneriat cu Profesori
şcolare şi extraşcolare în Consiliul elevilor, Comitetele de Consiliul
C. Racordarea funcţie de priorităţile în părinţi, reprezentanţi ai comunităţii Elevilor
conţinutului educaţie la nivel local, locale; Casa de cultura
învăţării şi a judeteţean şi naţional. si Centrul de
didacticilor la - dezvoltarea componentei Documentare si
tendinţele de 2.5.1. Întărirea statutului Consiliul Informare
educative în proiectarea activităţii
dezvoltarea ale educaţiei non-formale ca didactice; Reprezentati
spaţiu de dezvoltare
- derularea activităţilor tradiţionale
societăţii personală. ale şcolii: cinstirea marilor v al Părinţilor
evenimente istorice,
2.5.2. Recunoaşterea responsabilizarea elevilor din Consiliul
educaţiei non-formale ca cadrul Consiliului Elevilor şcolii, Elevilor
spaţiu aplicativ pentru serbări şcolare cu diferite ocazii,
educaţia formală. organizarea etapei pe şcoală a
concursurilor şi olimpiadelor
D. 2.5.3. Profesionalizarea şcolare, cinstirea Zilei Şcolii,
Complementa- educaţiei non-formale activităţi culturale organizate cu
rizarea educaţiei prin dezvoltarea acesteia sprijinul bibliotecii etc.
formale cu cea pe tipuri de educaţie
non-formale prin complementară.
iniţierea de
activităţi 2.5.4. Dezvoltarea
educative dimensiunii europene a
interdisciplinare activităţii educative
diverse extraşcolare şi
extracurriculare prin
multiplicarea programelor
şi proiectelor educative
E. internaţionale.
Recunoaşterea
educaţiei non- 2.5.5. Creşterea
formale ca vizibilităţii eficienţei
dimensiune educaţiei non-formale
fundamentală a prin prevenirea şi
procesului reducerea fenomenelor
instructiv antisociale, de abandon
educativ şcolar, absenteism şi
analfabetism.
Consilierea şi Evaluare - realizarea unor sondaje de opinie Consilierul Diriginţi Periodic
evaluarea în randul elevilor, a cadrelor educativ
activităţilor didactice şi părinţilor în scopul
educative identificării priorităţilor educative şi Conform
şcolare şi eficientizării activităţilor; Profesori graficului de
extraşcolare pe - realizarea asistentelor la orele de Consiliul de asistenţe
baza consiliere şi orientate şcolară; Administraţie
standardelor,
criteriilor şi - întocmirea portofoliului activităţilor Diriginţi Permanent
indicatorilor de educative la nivelul şcolii;
calitate.
- analiza stadiului de îndeplinire a
programelor de activităţi ale Profesori Consiliul de
Comisiei Diriginţilor; Administraţie Semestrial

- Acordarea unui punctaj


corespunzător cadrelor didactice Consiliul
care participă la organizarea şi Profesoral Consiliul
desfăşurarea activităţilor la nivel Profesoral
judeţean, naţional şi internaţional;

- Premierea elevilor şi personalului


didactic.

Director, Coordonator de programe şi proiecte educative,


ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

SEMESTRUL I

Nr.
crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1. Festivitatea de deschidere a anului şcolar Familiarizarea elevilor cu 9
Directorul si toate
diriginţii, şi profesorii; septembrie
cadrele didactice
organizarea colectivelor
2. „Plurilingvism şi multiculturalitate” – Ziua Importanta si efectul cunoasterii 26 septembrie
europeană a limbilor – 26 septembrie mai multor limbi straine. Profesorii de limbi straine
Realizarea unui mini dicţionar
multilingvist, a unui dosar
tematic
3. „Educaţie şi educatori”- 5 octombrie Ziua Marcarea rolului deosebit al 4 octombrie CADRE DIDACTICE
Mondială a Educaţiei dascălului în formarea şi
desăvârşirea personalităţii
Sali de clasa
elevilor
Desene, prezentari Power Point,
donare de carte
4. Balul Bobocilor Spectacol , concurs 24 octombie
Diriginti si elevi
10. “Ne distrăm de Halloween” Serbări, carnaval 31 octombrie
Profesorii de engleză
11 „Luna Muzicii” Audiţii muzicale noiembrie
Diriginti
12 Lectorat Sprijinul moral pentru copiii ai 4-8 noiembrie
caror parinti sunt plecati in Diriginti
strainatate
13 Ziua Naţională fără Tutun Activităţi în cadrul parteneriatului 15 noiembrie
Profesorul de biologie
cu Cabinetul medical
Diriginţi
14. „Toleranţă şi intoleranţă în Europa”- Ziua Dicţionar explicativ multilingvist 17 noiembrie
Profesorii de limba
Internaţională pentru Toleranţă despre xenofobie, rasism.
română
15. „Drepturile copilului, drepturile omului” - Dezbateri, mape / panouri 19 noiembrie
Profesori, Diriginţi
Ziua Internaţională a drepturilor Copilului tematice
Consilier educativ
Probleme ale copiilor
16. Ziua Internaţională pentru Eliminarea Panou tematic, dezbateri 25 noiembrie
Diriginţi
Violenţei asupra Femeii
17. „Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Naţională Concurs, panouri / mape 29 noiembrie
Profesorul de istorie
a României. tematice, spectacol omagial
Consilier educativ
Diriginţi
19. „Sa navigam pe Internet” Actualizarea site-ului şcolii decembrie
Consilierul educativ,
Profesorii de Info
20. „Şcoala se prezintă” Materiale publicitare bisemestrial
Responsabil cu
promovarea imaginii
şcolii
22. „Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Activităţi în cadrul parteneriatului 6 decembrie
Profesorii de religie
Sfinţi şi sărbători - Sfântul Nicolae cu Biserica
23. „Drepturile copilului, drepturile omului” - Dezbateri, mape / panouri 10 decembrie
Consilier educativ
Ziua internaţională a Drepturilor Omului tematice, concursuri
24. „ Crăciunul / darul bucuriei!” Spectacol festiv 16-20
Comunitatea locală
Donatii decembrie
25. „Eminescu, veşnic tânăr” Şezătoare literară, realizări / 15 ianuarie
Profesorii de română
prezentări Power Point
26. „Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Unirii Panouri tematice, programe 24 ianuarie
Consilierul educativ , prof
Principatelor artistice, expoziţii de desene
de istorie
27 „Ziua internationala a victimelor Cunoasterea efectelor reale ale 28 ianuarie
Holocaustului” Holocaustului Prof. de istorie

SEMESTRUL II

ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI


1. „Valentine’s Day” După amieze distractive, 14 februarie Profesorul de Limba
dansante Engleza, Consilierul
educativ
2. “Să exmatriculăm violenţa” Proiect pentru combaterea Ianuarie - Diriginţi, Elevi
violenţei în şcoală februarie
3 Dragobetele – ziua dragostei si a Sesiune de referate , 24 februarie
bunavointei Consilierul educativ

4 Martisorul Serbări şcolare, expoziţii de 31 februarie - 7


Diriginţii
„Pentru tine, mamă!” mărţişoare, felicitări martie
5. „Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Panouri / mape tematice, 18 martie – Consilierul educativ
Luna Pădurii, Ziua Apei, Ziua Pământului expoziţii de desene, îngrijirea 15 aprilie Profesorii-diriginti si
spaţiilor verzi, excursii profesori
6. „Francofonia şi valorile ei” - Ziua Sesiune de prezentări Power 23 martie
Profesorii de franceză
Francofoniei Point, program artistic
7. Ziua mondiala a Sanatatii – proiect Activităţi de gospodărire şi de 6-10 aprilie
Diriginţii
educativ : Vreau sa fiu sanatos ! ambientizare personalizată a
claselor şi şcolii - concurs clase
8. „Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Expoziţii de ouă încondeiate, Aprilie Diriginţii
Floriile, Paştele Împărtăşania copiilor - Profesorul de religie
parteneriat cu Biserica
Ziua Mondiala a Sportului Concursuri sportive 6 aprilie Profesorul de sport

9. 9 Mai, Ziua Europei Concursuri, expoziţii, panouri / 8 mai Diriginţii


mape tematice, programe
artistice, dezbateri
10. Ziua internaţională a familiei Masă rotundă, dezbatere, 15 mai Diriginţi
finalizarea acţiunii “Şcoala
părinţilor”
11. „Împreuna de Ziua Copilului” Excursii, drumetii, discuţii 29 mai Diriginti
12. Zilele Liceului Teoretic “ Dr. V. Gomoiu” Spectacol festiv Mai Director
Festivitatea de absolvire a Consilier edicativ
elevilor claselor a XII-a Diriginţii

13. Bilantul muncii noastre Serbări şcolare, acordare de 12iunie Director


premii Diriginti
Consilier educativ

Director, Consilier educativ,

Prof. Papuc Viorica prof. Museat Roxana

S-ar putea să vă placă și