Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială nr.

149 Aviz director,


Anul şcolar 2021- 2022
Disciplina: Istorie
Clasa a VIII-a , 2h/ săptămână
Profesor: Motohon Teodor Dorin

Nr...........din...................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Anul școlar 2021- 2022
SEMESTRUL I – 14 săptămâni (13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2022)
Nr.
crt Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi Număr Săptămâna Observații
de ore
Prezentarea disciplinei și a Prezentarea disciplinei și a S1
manualului manualului 1 13-17 IX
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp  Spaţiul geografic natural 1 S1
şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii- 13-17 IX
 Periodizarea istoriei S2
problemă românilor 1 20-24 IX
2.1. Prezentarea unei teme istorice
1. 1.Introducere prin valorificarea informaţiilor oferite
de diverse surse
4.2.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea
de proiecte individuale şi de grup
valorificând diverse experienţe
istorice

S2
2. 2. Preistoria în spaţiul 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp  Epoca pietrei 1
20-24 IX
românesc şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-
problemă  Epoca metalelor 1 S3
1.2 Analizarea faptelor istorice 27 IX-01 X
utilizând coordonate spaţio-temporale
în contexte diferite

1
2.2.Argumentarea unei opinii Studii de caz:
S3
referitoare la un fapt istoric prin  Culturile Cucuteni şi 1
utilizarea informaţiilor provenite din Hamangia 27 IX-01 X

diferite surse  Cultura Sărata Monteoru S4


3.1.Valorificarea experienţelor 1 04-08 X
istorice oferite de acţiunea
personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate
4.2.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea
de proiecte individuale şi de grup
valorificând diverse experienţe
istorice S4
Evaluare 04-08 X

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp - Izvoare istorice despre geto- 1 S5


3. 3. Geto-dacii şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii- daci: Herodot, Strabon, Cassius 11-15 X

problemă Dio
S5
1.2 Analizarea faptelor istorice Studiu de caz: 1
11-15 X
utilizând coordonate spaţio-temporale  Histria
în contexte diferite
2.1. Prezentarea unei teme istorice - Burebista. Decebal; cucerirea 3 S6
prin valorificarea informaţiilor oferite Daciei de către romani 18-22 X
de diverse surse S7
2.2.Argumentarea unei opinii Studii de caz: 25-29 X

referitoare la un fapt istoric prin  Sarmizegetusa 1


S7
utilizarea informaţiilor provenite din  Podul de la Drobeta, 25-29 X
diferite surse Columna lui Traian,
3.1.Valorificarea experienţelor Monumentul de la Adamclisi
istorice oferite de acţiunea
personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate
4.2.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea
de proiecte individuale şi de grup
valorificând diverse experienţe
istorice S8

2
Evaluare 01-05 XI
1
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp 1. Dacia romană. Romanizare. 1 S8
4. 4. Etnogeneza şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii- Creştinism 01-05 XI

românească problemă
2.2.Argumentarea unei opinii S9
referitoare la un fapt istoric prin 2. Aşezarea slavilor la sudul 2 08-12 XI
utilizarea informaţiilor provenite din Dunării. Romanitatea orientală.
diferite surse
3.1.Valorificarea experienţelor 3. Poporul român – popor 1 S10
istorice oferite de acţiunea romanic. 15-19 XI

personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate Studiu de caz: S10
3.2. Realizarea de proiecte care  Surse istorice despre români 1
15-19 XI
promovează diversitatea socio-cultura la sfârşitul mileniului I
4.2.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea
de proiecte individuale şi de grup
valorificând diverse experienţe
istorice S11
1
22-26 XI
Evaluare
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp 1.Primele forme de organizare
5. Evul Mediu românesc şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii- statală 2 S11- 22-26 XI
(I) problemă S12- 29 XI-03 XII
1.2 Analizarea faptelor istorice 2. Statele medievale în spaţiul
5. utilizând coordonate spaţio-temporale românesc: Transilvania, Ţara 2 S12- 29 XI-03 XII
în contexte diferite Românească, Moldova, S13- 06-10 XII
2.1. Prezentarea unei teme istorice Dobrogea
prin valorificarea informaţiilor oferite
de diverse surse Studiu de caz:
2.2.Argumentarea unei opinii  Diversitate etnică şi 1 S13- 06-10 XII
eferitoare la un fapt istoric prin confesională în spaţiul
utilizarea informaţiilor provenite din românesc
diferite surse

3
3.2. Realizarea de proiecte care
promovează diversitatea socio-cultura
4.3. Adaptarea perspectivelor
transdisciplinare în abordarea unor
probleme sensibile şi controversate în
istorie şi în viaţa cotidiană

Evaluare semestrială 1 S14- 13-17 XII


S14- 13-17 XII
Recapitulare semestrială 1

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ : 23 decembrie 2021-09 ianuarie 2022


SEMESTRUL AL II-LEA - 20 săptămâni (10 ianuarie – 10 iunie 2022)

5. Evul Mediu românesc 3. Spaţiul românesc şi politica 3 S15- 10-14 I


(II) de cruciadă târzie de la Mircea S16- 17-21 I
cel Bătrân la Mihai Viteazul

Studii de caz:
 Cetăţi medievale
 Biserica episcopală de la S16- 17-21 I
Curtea de Argeş
1

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp 1.Constantin Brâncoveanu. 1 S17- 24-28 I


şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii- Dimitrie Cantemir
6. 6. Modernitatea problemă 2. Iluminism şi reformism: 1 S17- 24-28 I
timpurie 1.2 Analizarea faptelor istorice Transilvania sub Habsburgi
utilizând coordonate spaţio-temporale 3. Secolul fanariot 1 S18- 31 I-04 II
în contexte diferite Studii de caz:
2.2.Argumentarea unei opinii  Şcoala Ardeleană. Supplex 1 S18- 31 I-04 II
referitoare la un fapt istoric prin Libellus Valachorum
utilizarea informaţiilor provenite din
diferite surse

4
3.2. Realizarea de proiecte care
promovează diversitatea socio-cultura
4.3. Adaptarea perspectivelor
transdisciplinare în abordarea unor
probleme sensibile şi controversate în
istorie şi în viaţa cotidiană

Evaluare 1 S19
07-11 II

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi 1. Românii între Orient şi Occident. 2 S19


spaţiu în rezolvarea unor situaţii- Conservatorism şi modernizare 07-11 II
problemă S20
14-18 II
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând Studii de caz:
coordonate spaţio-temporale în contexte  Tudor Vladimirescu S20
diferite 1 14-18 II
7.Lumea 2.1. Prezentarea unei teme istorice prin  Generaţia paşoptistă. Programe şi
7. românească valorificarea informaţiilor oferite de consecinţe ale revoluţiei 1 S21
până la diverse surse 21-25 II
jumătatea 3.1. Valorificarea experienţelor istorice 1 S21
 Rromii - de la robie la emancipare 21-25 II
secolului al oferite de acţiunea
XIX-lea personalităţilor/grupurilor în contexte
istorice variate
3.2. Realizarea de proiecte care
promovează diversitatea socio-cultura
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice
prin utilizarea resurselor multimedia

5
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi 1.Formarea statului român modern:
spaţiu în rezolvarea unor situaţii- domnia lui Alexandru Ioan Cuza; 2 S22

Români8. problemă 28 II-04 III


S23
8. 1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând 2. Regatul României – Carol I 1 07-11 III
Evaluarea coordonate spaţio-temporale în contexte 1 S25
21-25 III

6
1.România şi Primul Război Mondial. 1 S26
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi 28 III-01 IV
S26
spaţiu în rezolvarea unor situaţii- 2.Marea Unire din 1918 1 28 III-01 IV
problemă
3. România interbelică. Economie şi 1 S27
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând societate – lumea urbană şi lumea 04-07 IV
coordonate spaţio-temporale în contexte rurală
diferite Studii de caz:
S27
9. România secolelor XX-XXI

9.  Oraşul: arhitectură modernă şi 1


04-07 IV
2.2.Argumentarea unei opinii referitoare tradiţii rurale
la un fapt istoric prin utilizarea  Minorităţile naţionale în România S29
informaţiilor provenite din diferite surse  Constituţiile din perioada 1 02-06 V
3.1.Valorificarea experienţelor istorice interbelică
oferite de acţiunea  Idei politice în lumea românească
personalităţilor/grupurilor în contexte 1 S29
interbelică 02-06 V
istorice variate  Monarhia după Primul Război
3.2. Realizarea de proiecte care Mondial 1 S30
promovează diversitatea socio-cultura 3. România în Al Doilea Război 09-13 V
4.2.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea de Mondial 1 S30
proiecte individuale şi de grup 09-13 V
Studiu de caz:
valorificând diverse experienţe istorice  Holocaustul în România: evreii şi
rromii 1 S31
4. România – stat comunist 16-20 V
Studii de caz: 1 S31
16-20 V
 Rezistenţa anticomunistă S32
1
 Viaţa cotidiană în perioada 23-27 V
regimului comunist
1 S32
 Manipulare şi propagandă. Omul 23-27 V
nou. Consecinţe
 Epoca Nicolae Ceauşescu 1 S33
5. România în contextul 30 V-03 VI
Războiului Rece
6. Regimul politic democratic din 1 S33
30 V-03 VI

7
1989 până azi
Studiu de caz:
S34
 Constituţia României din 1991 7. 1 06-10 VI
Integrarea euro-atlantică a României

Recapitulare semestrială 1 S34


06-10 VI
Notă: 2 ore sunt rezervate în săptămâna „ Şcoala altfel”-08-14 aprilie 2022 (S28)
În perioada 15 aprilie-01 mai 2022 -vacanța de primăvară (Paștele ortodox)