Sunteți pe pagina 1din 4

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 COMUNA BERCENI


EDUCATOARE: PĂUN ALEXANDRA

RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ


GRUPA ,,FLUTURAȘII”

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an şcolar 2021 – 2022, respectiv în
perioada 13.09.201-24.09.2021 a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor
dobândite, socializarea copiilor în cursul anului şcolar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului
de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
interdisciplinară, am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din aceleaşi
perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Astfel în anul școlar 2021-2022 au fost înscriși la grupă un număr de 20 copii cu vârste între 4 ani și
5 ani din care: 13 fete și 7 băieți. Au fost evaluați conform planificării toți preșcolarii grupei
,,Fluturașii”.
Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de cât
mai multe domenii, exersându-şi capacităţile de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

I.Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului

Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât şi
exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab
dezvoltate de scurtă durată; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau
poveste .
2

Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recuperare
şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea
conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. Ceilalţi copii vor
fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale, fiind solicitaţi în
rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat.

II. Domeniul ştiinţă – Activitate matematică

La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice.


Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii; numără corect în limitele 1 – 5.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale
ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei
la unii copii, folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii. De
asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii în
fixarea cunoştinţelor matematice.

III. Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului

În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul


înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale,
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate; nu toţi denumesc corect
anotimpurile, nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor
din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi
sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite
şi excursii, urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul înconjurător.
3

IV. Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate

Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă, există şi unii copii
care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup
pentru realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi
adaptează comportamentul la diferite situaţii.
Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi, nu au iniţiativă, dar
răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V. Domeniul om şi societate –Activităţi practice

Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice, utilizându-le corect în
cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui
componente; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Vom desfăşura activităţi pentru a
le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI. Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor
de lucru ( creion, pensulă, cretă); modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
4

Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea proporţiilor ;
rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiile, să realizeze lucrări
îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea.

VII. Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază cu atenţie
un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul.
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu
cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese), unele cântece ritmate la care se
folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..

VIII. Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale, în
păstrarea rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri, etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea individuală pentru a-şi
însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce
priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor, astfel încât toţi preşcolarii
grupei pot urma cu succes grupa mare.

S-ar putea să vă placă și