Sunteți pe pagina 1din 6

SERVICIUL DE INFORMATII ýI SECURITATE

AL REPUBLICII MOLDOVA
ф
MD 2004, muп. Chiýinau, bd. ýtefan cel Маrе 9i Sfбпt, l66, tel. 022-2з9-625, fах 022-2З4-068, е- mail: sis@sis.md

-'[?" р/ 2022 пr.

Domnului Dorel МUSТЕАТД


Preqedinte iпtеrimаr al Consiliului
Suреriоr al Magistraturii

Stimate dоmп ulе Рrе;еdiпtе,

in contextul evenimentelor petrecute iп sistemul judecбtoresc in ultima


perioadй, relinAnd existenla unor bбnuieli rezonabile privind planificarea qi
realizarea de c6tre un gruр de interese а uпоr acliuni сопtrаr prevederilor legale in
scopul mentinerii ilegale la putere cu iпсйlсаrеа prevederilor constituliei, in
complicitate cu unii judecйtori, prin intermediul uzurpйrii calitalii oficiale de
Pregedinte al Curlii de Apel Chiginйu, in temeiul prevederilor Codului de
рrосеdurб
репаlй, sesizЁm urmйtоаrеlе :

Retrospectiv: рriп Decretul Preqedintelui Republicii Moldova Igor DODQN,


Пr. 1747-YIII din 2 septembrie 2020, magistratul Vladislav CLIMA, а fost numit
ре
un termen de patru ani in funclia de preqedinte al Curlii de Apel Chiqinйu.
Prin Decretul Preqedintelui Republicii Moldova Maia SANDU, cu пr.104-IХ,
emis la 28 mai 2021, S-a rечосаt Decretul Preqedintelui Republicii Moldova nr.
|747-УП| din 2 septernbrie 2020 privind numirea domnului Vladislav СLIМIД in
funclia de preEedinte а1 Curlii de Apel ChiEin5u.
La |4 iulie 2021, Vladislav Clima а depus la Judecйtoria Chiqinйu, sediul
Riqcani, сеrеrе de chemare in .judecatё in contencios administrativ impotriva
Preqedintelui Republicii Moldova, solicitffnd апulаrеа Decretului nr.104_IX din
28 mai 202l,,,Privind rеvосаrеа Decretului Pre;edintelui Republicii Moldova
nr.174'7-YIII din 2 septembrie 2020" qi decizia emisб iп cadrul чеrifiсйrii
prejudiciare соmuпiсаtй prin аdrеSаrеа пr.2/2-06-231 din 25 iunie 2021, prin
саrе а fost rеsрiпsй са пеfопdаtй сеrеrеа рrеаlаЬilй din 11 iunie 202l privind
апulаrеа Decretului пr. 104-IX din 28 mai 2021.
Tot la aceeaqi datй, сеrеrеа de сhеmаrе in judecatЙ menlionatй а fost repartizatй
pentru judecare judecйtorului Alexei PANIý de la Judecйtoria Chiqinйu, sediul
KEcani.
La 01 septembrie 2021, prin intermediul Serviciului de eviden!й qi documentare
РrОСеsuаlЙ а JudecЙtoriei Chiginбu, sediul Kqcani, Secretarul general adjunct
Rozalina Albu, in interesele Pregedintelui Republicii Moldova, in conformitate cu
l diпб
аrt.198 alin.(3) lit. а) din Codul administrativ;i аrt.4З alin.(2)
lit. 0 din Codul de
рrосеdurй civilй, а depus сеrеrе de strйmutаrе а cererii de сhеmаrе in judecatй in
contencios administrativ la о altй instan{ё de judecatё egala
in grad.
Prin incheierea din 01 septembrie 202t а Judecatoriei Chisinйu,
sediul Riqcani,
prezenta cauzё" de contencios administrativ а fost transmisё
Cu4li de Apel Cbiqlnau
intru examinarea cererii de strйmutare depusй de Secretarul general
adjunct,
Rozalina Albu, in interesele PreEedintelui Republicii Moldova.
Prin incheigea din 03 septembri е 2021 а Cu(ii de Apel Chiqinёu,
cauzaa fost
transmisй Cur{ii Supreme de Justilie pentru examinarea cererii
de strйmutаrе depusй
de Secretarul general adjunct, Rozalina Albu, in interesele Preqedintelui
Republicii
Moldova.
Colegiul civi| comercial qi de contencios administrativ al Curlii Supreme
de
Justilie, рriп incheierea din 06 octombrie 2O2l а ridicat de la examinar.
Cu(ii de Apel Chiginйu, calza de contencios administrativ, la actiunea depusй ;i u remis
de
Vladislav Clima imPotriva Preqedintelui Republicii Moldova.u p.iuir. la
anularea
actului administrativ individual defavorabil, pentru ехаmiпаrёа сеrеrii privind
strйmutаrеа acliunii in contencios administrativ la о аltй instan!й
de judecatё.
Рriп incheierea din 20 octombrie 2021 а Curtii de Apel СЙiqiпеu а fost
admisй
сеrеrеа dерusй de secretarul general adjunci Rozalina Аiьu, in
interesele
Preqedintelui Republicii Moldova cu privire ia strйmutarea cauzei la
о altй instan!й
еgаlй in grad qi cauza de contencios administrativ а fost strйmutatй
spre examinare
la Judecйtoria cahul, sediul central.
Prin incheierea din 02 noiembrie 202I а Judecйtoriei Cahul, sediul
Central,
ca\za de contencios administrativ la acliunea depusй de Vladislav
preqedintelui Republicii Moldova Clima impotriva
сu privire la anularea actului administrativ
individual defavorabil а fost ridicatй qi remisё Colegiului civil, comercial
contencios administrativ al Curlii Supreme de Justilie p.ntru Ei de
solulionarea
conflictului de соmреtеп!ё jurisdicfionalй-
Prin incheierea din 18 noiembrie 202L Colegiul civil, соmеrсiаl de
contencios administrativ al Cur{ii Supreme de Justilie а constatat 9i
competenla
Judecйtoriei chiqinёu, sediul kqcani, la judecarea саuzеi de contencios
administrativ, la сеrеrеа de сhеmаrе in judecatй depusй de vladislav
clima
impotriva preqedintelui Republicii Moldova cu privire la anularea
actului
administrativ individual defavorabil. cauza de contencios administrativ,
la сеrеrеа
de сhеmаrе in judecatй depusй de Vladislav Clima impotriva Preqedintelui
Republicii Moldova сu privire la апulаrеа actului administrativ individual
defavorabil, s-a remis Judecйtoriei chiqinйu, sediul Riqcani, pentru ехаmiпаrе.
Astfel, саuzа de contencios administrativ, la сеrеrеа de сhеmаrе in judecatй
depusй de Vladislav Clima impotriva Preqedintelui Republicii
Moldova cu privire
la anularea actului administrativ individual defavorabil s-a reintors inapoi Ia
judесйtоrul Alexei Paniq de la Judecitoria Chiqinйu, sediul
Riqcani.
Рriп hоtйrirеа din 3 1 decemЫie 2021, adoptatй de judecatorul дlехеi
Paniq de
la Judecйtoria Chiqinёu, sediul Riqcani, ,-u admis acliunea de contencios
administrativ iniliatЙ de Vladislav Clima impotriva Preqedintelui
Republicii
Moldova, S-a anulat Decretul Presedintelui RepuБtl.ii Moldova cu nr.l04-IX,
emis
2diпб
la 28 mаi 2021 ,,privind rеvосаrеа Decretului Preqedintelui Republicii Moldova
пr,l747-уIII din 2 septemЫie 2020"l ргосцtп
;i decizia de rефiпgеrе а cererii
prealabile, счпr.212-06-2з1 din 25 iunie 2021.
Са efect al admiterii ac{iunii reclamantului, ultimul se considerй rерus
in
functia administrativй detinutй рiпй la emiterea decretului апulаt.
avind in
H"tй"ar." p*te fi contestatй
cu apel la Сurtеа de Аре1 Chiqinйu, in t..m.n d. 30 de zile de la momentul
рrопuп!йrii dispozitivului, prin depunerea cererii de apel la Judecйtoria Chiginйu,
sediul k,scani. Моtivаrеа apelului se prezintй la instan{a de аре1 in tеrmеп
de З0 de
zile de la data notificйrii hotйririi motivate. Dасй se depune imрrеuпй cu apelul,
motivarea apelului se depune la instan{a de judecatй саrе а emis hоtёrirеа
contestatй.

Inaсеstсontехt,еvеntualaimpliсarеaluiAlex.lг
^

judecйtor la Judecйtoria Chiqinйu, sediul Rigcani, la punerea


in aplicare а planului
Ъ. u,u.раrе de .ai." Тr"сй;ъй;; Ж;;1; *Ё;fi;i: T1'8Xlif !rШ:i
Chiqinйu, se ateste prin adoptarea hоtйrбrii judecйtor.qii air, з 1 decem brie 2021 prin
care а dispus cu саrасtеr executoriu repunerea lui Vladislav Clima in fuпЪliа
administrativб de pregedinte al curlii de Apel chiqinйu, deqi
рriп сеrеrе de chemare
in .iudecatй in contencios administrativ depusl de vladislav clima impotriva
Preqedintelui Republicii Moldova, s-a solicitat dоаr апulаrеа Decretului
nr.l04-
IXdin28mai202|,,PrivindrevoсarеaD..'.tulu@epubliсiiМoldova
пr.|747-УПI din 2 septembrie 2020" qi decizia еmisй in йс*t чеrifiсйrii
prejudiciare comunicatЙ prin adres area пr.212-06-2з1 din 25 iunie 202|,
prin саrе а
fost respinsй са nefondatй сеrеrеа рrеаlаьilй din 11 iunie 202| privind anularea
Decretului пr. 104-IX din 28 mаi 2О21, пu si rерuпеrеа lui Vladislav
Clima in
func{ia administrativй de edinte al Cu4ii de Apel Chiginйu.

in conformitate cu аrt. 1 din Legea Nr. 544 din 20-07-1995 cu privire la statutul
judecйtorului, puterea judecйtoreascй se exercitй numai prin
instanlaludecatoreascй
in persoana judecйtorului, unicul рurtйtоr al acestei puteri. Judecбtorul este
реrsоапа
investitй constitulional cu atribu{ii de infEptuire а juъtiliei,
ре саrе le executй iпьаzа
legii. Judecйtorii instanfelor judecйtoreqti sint independen{i, impar{iali
inamovibili qi se Suрuп numai legii. Judecйtorii iau decizii iп mod independent9i
qi impar{ial 9i acfioneazd fdrй nici uп fel de restric{ii, influen{e, presiuni,
аmепiп{йri sau interven(ii, directe sau indirecte, din
раrtеа оriсйrеi autoritй{i,
inclusiv judiciare. Organizarea iеrаrhiсё а jurisdicliilor nu poate aduce atingere
independen{ei individuale а judecйtorului.
Сопfоrm art. 1 5 alin.( 1) din Legea Nr. 544 din 2о-07 -1995 cu privire la statutul
judecйtorului (1) Judecёtorii sint obligali:
а) sй fie impar(iali;
с) sЙ respecte intocmai cerinfele legii la infйptuirea justifiei gi sй asigure
iпtеrрrеtаrеа 9i aplicarea uпifоrmй а legislafiei;

3diпб
d) sй se аЬ(iпй de la fapte саrе dйu пеаzб intereselor
prestigiului .iusti{iei, саrе соmрrоmit cinstea serviciului gi
9i demnitatea de judесitоr,
рrочоасй indoieli fа{й de obiectivitatea lоr.
Astfel, _judecйtorul Alexei Paniq cunoqtea с6, articolul
2|9 аliп.(З) Cod
administrativ, stabileqte сй instan{a de judecati пu
аrе dreptul sй dерiqеаsсй
Iimitele preten{iilor din ac{iune, insй, totodatё, nu
este legat5 de textul сеrеrilоr
formulate de partlcipanlii la proces, iar articolul 25t
alin.[t) Cod administrativ,
Prevede СЙ hotЙririle judecйtoriilor sint executorii dupa ехрi.аrеа tеrmепului
de apel.
Са urmаrе, judecйtorul Judecйtoriei Сhiýiпйu Alexei Panis,
contrar obligaliilor
се ii rеviп сопfоrm Legii, cunoscAnd сu certitudine
сй prin de сhеmаrе
judecatй nu s-a solicitat rерuпе_rеа in ".r.r.upretenliilor in
funcfie, depйqind limitele din
acfiune, а disp_us mod ilegal, in partea'dispozitiMFl а hotйrаrii nominalizate,
_in
rерuпеrеа lui vladislav clima in func{ia administrativй
delinutй рбпй la emiterea
decretului anulat, totodatй investind cu fоrmulй executorie
hоtilбrеа in cauzб,,
contrar prevederilor Codului administrativ qi cu aplicarea
пеuпifоrmй а legislafiei,
cauzбnd astfel daune in propor{ii considerabile drepturilor
gi intereselor ocrotite de
lege, denigrind imaginea instan{ei judecйtoreqti, cбi gi persoanei
саrе ocupa func{ia
datй, motiv din саrе se justificй о Ьйпuiаlй rezonabilй
de comitere а infractiunii
PrevЙzute de art. З28 alin. (З) Cod penal, adicй dерйЕirеа atribuliilo, c.l.Й.i",
eventual cu participarea acestuia in complicitate, la comiterea
infracliunii prevйzute
de аrt, 351 alin, (1) Cod penal
ре faptul uzurparii de calitйli oficiale de Pre;edinte al
Cur{ii de Apel Chiqinйu de сёtrе Vlbdislav itlrnu.
De asemenea, magistratul Alexei paniE, din motive necunoscute,
insuqirea de сйtrе Vladislav Clima а calitalii de Preqedinte
а favorizat
al Curlii de Дреl
9l aptu l сёt titigiul tп саuzd пu este
chiqinйu, urmind sй cunoascй cu certitudin.
uпul de muпсd, пфiпеt aplicabile preuerleiile legisla|ier
*unrii"i" оr;
execularea imediatd а hoйrarihr priviпcl sotuyioiarea
litigiilor iпсlividuаlе cle
muпсd, tпlruсаt cauzo litigioasd fiiпсt guчеrпаtй cle "prevecterile
_
admiпistrativ ;i alte acte поrmаtiче care па сопtrачiп acestuia,
Соdului
;i tпcleosebifaptul
сd hotdrftrile judecdtoriilor tп сопtепсiоs admiпistratiy
sапt ежесutоrii doar сluрd
ежрirаrеа tеrmепului de apel, motiy din care асliuпilе
sale se рrеzumd ali evident
iпtеп|iопаtе.
Mai mult dесбt аtбt, Alexei paniq urTna sй cunoas сd cб,decretul preqedintelui
Republicii Moldova Maia Sandu, cu nr.104-IX, emis la28
mаi 2021, а fost intemeiat
ре prevederile аrt. l0,2|, 146,148 Codul administrativ.
. Astfel, potrivit art. 10 alin. (1) din Codul administrativ, actul
administrativ
individual este orice dispozilie, decizie sau аltй mйsurй
oficialй intreprinsё de
autoritatea publicЁ pentru reglementarea unui caz individual
in domeniul dreptului
public, cu scopul de а produce nemijlocit efecte juridice, prin
nasterea, modificarea
sau stingerea raporturilor juridice de drept public.
in conformitate cu art.21 alin. (1)
Ei alin, (2) din Codul administrativ, autoiitёtile publice qi instanlele de judecatй
competente, trebuie sй ac{ioneze in conformitate сu
legea Ei alte acte normative.
Exercitarea atribu!filor.legale nu poate fi сопtrаrй sсорйui pentru
саrе acestea аu
fost reglementate. Potrivit art. 146 аliп. (l) lit. с)
9i lit. е) din Codul administrativ,
4diпб
un act administrativ individual legal
favorabil poate fi rечосаt in tot sau in parte
efect Pentru viitor,. chiar gi dupё се cu
а devenit incontestabil, atunci сбпd in
faptelor survenite ulterior, autoritatea baza
publicй аr avea dreptul sй пu emitй
rеvОСаrеа lui s-ar actul йrй
Periclita interesul public, precum gi atunci cAnd rечосаrеаEi
necesarё prevenirii sau iпIйturйrii este
dezauantu;bto, grаче pentru Ьuпёstаrеа
соmuпй.
De asemenea, po_trivit alin. (3) din
fapte саrе justificй rеvо.ur.u unui
acelagi ;;Ч dасй. autoritatea
рuЬliсй аflй despre
act administrativ сопБй'..lо. specificate,
rеvосаrеа se admite doar in decursul
unui an din momentul in саrе autoritatea
publicй competentё сопfоrm art. 148
а aflat despre toate faptele песеSаrе
decizie de rеvосаrе, confotm аrt. 148 pentru о
cod administrativ, rеtrаgеrеа, rечосаrеа sau
anularea unui act administrativ individual
incontestabil se decide de autoritatea
publicй соmреtепtй сопfоrm art. 53-59
sau сопfоrm altor prevederi legale.
Totodatй, necesitй а fi menlionat сй, potrivit
Tt. 1о "iir.r]i, (4), (5) din Legea
Privind organizarea judecёtoreascё,.preýedinlii gi vicepregedin{ii judесйtоriilоr qi аi
curfilor de apel sint numili in fuпсlъ d;
cйtie Ёrе9еdiпtеlе Republicii Moldova,
la
Propunerea Consiiiului SuPerior al Mlagistraturii,
ре un tetmen de 4 ani. дсеqtiа pot
de{ine func{iile respective
ре durata а cel mult dоuй mandate succesiv. Pregedintele
Republicii Moldova poate iespinge
рrорuпеrеа consiliului superior al Magistraturii
de numire in funclia de preýedinte
sau ui..pr.9.dinte al judeceЙ.i.l ,uu
aPel doar iП cazul dePistЙrii unor probe al cu(ii de
incontestabile de incompatibilitate а
candidatului cu func{ia respectivй, de
iпсбl care alegislaliei de сёtrе acesta sau
iпсёlсаrе а procedurilor leýale de.selectare de
ui-o."-; are atul. й.urul respingerii
ProPunerii Consiliului SuPerior al Magistraturii, p..9edintele
vа aduce la cunogtin{a acestuia mоtiчеlйеmеiпiсе
Republicii Moldova
ale respingerii. Refuzul de numire
in func{ie sau de rесопfirmаrе in func{ie
se fасе in termen de З0 de zile de la
parvenirii рrорuпеrii соrеsрuпzёtоаrе. data
in cazul apariliei unor circumstan{e саrе
necesitЙ о ехаmiпаrе suplimentarй,
Pregedintele Republicii йоldоча anun{ё
consiliul superior al Magistraturii.despre
La рrорuпеrеа rереtаtй а Consi]iului р..ffirеа tейепului indicat cu 15 zile.
Ьuр..lБ, ut Magistraturii, Pregedintele
Republicii Moldova emite un decret privind
numirea in func{ia de pregedinte sau
vicepreýedinte al judecйtoriei sau at сuцii
а. u|.iin tеrmеп de з0 de zile de la data
parvenirii propunerii repetate.
In context, utmeazй de evid!|fiat сй, func(ia
de Pregedinte al Curlii de лреl
este о funclie de.demnitate
рuЬliсй, prevёzuta iп u.,"*ъ din Legea пr.l99 dirr
16,07,2010 cu Privire la statutul
реrsоапеlоr cu funclii de demnitate publicй.
Art,2 din Legea nr, l9gl2oi} stabileqte
сй, funcfiile de demnitate publicй se
instituie in temeiul actelor emise de Раrlай.пt,
gi de Guvern, iП. limitele competenlei
i. pregedintele Republicii Moldova
Iоr, stabilite de Constitu{Й
Funclia de demnitate publicё este о funcliepubticё-c.-;.;;;;;iij; 9i de alte legi.
direct, iп urma alegerilor, sau indirect, mandat oblinut
рriп numire in condiliile legii. Demnitarii sint
Persoane Саrе еХеrСitЙ func{ii de
.demnitate рuЬliсй in temeiil Constituliei, al
prezentei legi 9i al altor acte legislative.
La rбпdul sйu,лаrt, 8 аtiп.lЗ) din Legea пr,199/2010
stabileqte с6, in cazul
demnitarului numit, iпсеtаrеа inainte de
tеrйеп -;;;;rшT.l"ipri. rечосаrеа
"
5dinб
sau, dupй caz, еliьеrаrеа din func{ie
а demnitarului in temeiul actului
al autoritйtii саrе l-a numit in functie. administrativ
Respectiv, func{ia de pregedilte
judecёtorul numit poate fi 1instan{ei este о func{ie de conducere din саrе
rеvосаt inainte de te.men а mandatului
in temeiul actului
Саrе l-a numit in functie, adicй
prin decretul Pregedintelui
*Hl?'il"l,r:Hritelii
са urmаrе а сеlоr menlionate, judecйtorul
vladislav clima, iп bazahotйrбrii
din 31 dесеmЬrtе^2О|l,лаdорtаtё de
magistratul de Ia Judecёtoriu СЫ9iпач,
Rigcani Alexei o.l"i;, inceiand cu sediul
preEedinte ai curlii
3ic...rbrie 202l, а insuqit calitatea de
de Apel bhiElnau delinutй de jure
de judecйtorul
сйtrе лпаtоliе
MINICILINA, deqi cunoqtea cu cetlitudine
сй mandatul ultimului nu .rt. incetat
acest sens, о рrосеdurй administrativй Ei in
de rечосаrе а mandatului nu existй,
саrе Se сопsidеrё oportun elucidarea motiv din
unei eventuale bйnuieli rezonabile privind
comiterea infrac{iunii prevйzute de
art. З51 alin.
de calitйli oficiale preqedinte ai (1) 9Т penal ре faptul uzurpёrii
_de curlii de Apel chiqinйu, iп eventualitatea
controlului asupra puterii judbcёtore9ti
de сёirе un,rmit. grupuri de
fr,}::.*'i
iп contextul сеlоr menfionat_e, dаr
prejudiciabile descrise, la subiect Ei reiegind din gravitatea faptelor
а fost iпfойаt Centrul тчаiйi Дпtiсоruрliе
рrосurаturа Gепеrаlй, confolm competenlei qi
de examinare prin prisma eventualei
bёnuieli rezonabile Privind comiterea
infrabfiunii |revёzute je аrt-. з28аliп. (з)
репаl, ре faptul dерйgirii atribuliilor de serviciu dЪ Cod
сбtrе Alexei Panig, judecйtor la
JudecЙtoria ChiginЙu, sediul Ёiqcani,
manifestate prin adoptarea unei hotйrAri
judecйtoreqti prin а dispus cu fоrmulй executorie repunerea
Vladislav Clima in 1аrе
funclia adйinistrativй de Гreýedinte.al
magistratului
Curfii de Дреl Chiginйu,
РrеСum ,si faPtul unei eventuale Ьйпuiеlii ,.rопuЪitе
prevйzute de аrt,,З51 alin, (1)
privind .b,ni.r.u infracliunii
Cod.p."ul р. fhй;j uzurpйrii de calitili
сйtrе vladislav clima, judecёior oficiale de
la. iurtea а. ap.i chiginйu,
qi саrе, in complicitate
cu СеtЙ{еаПul Alexei Panig, Се de[ine
funclia аЬ ;uа..аtоr la'rua..btoria
precum qi cu alte persoane, а uzutpat ChiEinйu,
calitatea de Pregedinte al Curlii de
chiqinйu in eventualitatea mеп{iпеriiъопtrоlului Дреl
asupra puterii judecйtoreqti de сйtrе
anumite grupuri de interes

Vё iпfогmйm in vederea dispunerii.

Сu respect,
Eugeniu RURAC
ýef de Dire2lie gепеrаlй

бdiпб