Sunteți pe pagina 1din 3

CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN DE PERSOANA SALARIATULUI

-poate fi individuală sau colectivă și reprez încetarea CIM determinată de desființarea locului de muncă
ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia

-desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală(justificată e anumite
considerente) și serioasă(atunci când elementele economice, structurale vizează desființarea postului)

CONCEDIEREA COLECTIVĂ

Prin concediere colectivă se înțelege concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice din unul
sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului a unui de:

-cel puțin 10 salariați dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și
mai puțin de 100 de salariați

-cel puțin 10% din salariați dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați,
dar mai puțin de 300 de salariați

-cel puțin 30 de salariați dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați

Procedura concedierii colective:

În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a
iniția în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere consultări cu sindicatul sau cu reprezentanții
salariaților cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective și în al doilea rând,
atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale în favoarea salariaților.

Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării
concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați într-un termen de 10 zile calendaristice de
la data primirii notificării. Angajatorul răspunde în scris și motivat la aceste propuneri în termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora. Dacă în urma consultărilor angajatorul decide aplicarea măsurii de
concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă și
Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei
emiterii deciziei de concediere.

Drepturile salariaților concediați colectiv:

-dreptul la preaviz (nu mai mic de 20 de zile lucrătoare)

-dreptul la plăți compensatorii

-dacă postul se reînființează în termen de 45 de zile de la data concedierii salariatul concediat prin
concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate
fără examen concurs sau perioadă de probă
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Salariații răspund patrimonial în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale


pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.

În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în
legătură cu munca sa va putea solicita salariatului printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei
recuperarea contravalorii acesteia prin acordul părților într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30
de zile de la data comunicării. Contravaloarea pagubei recuperată nu poate fi mai mare decât
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Suma cuvenită pentru acoperirea daunelor va fi reținută în rate lunare de către angajator din
drepturile salariale care se cuvin salariaților. Ratele nu pot fi mai mari decât o treime din salariul lunar
net fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri jumătate din salariul respectiv.

Angajatorul nu are limite.

CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ SPECIALE

CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ

Prin excepție de la regula conform căreia CIM se încheie pe durată nedeterminată există și
excepții în care contractul se poate incheia pe o durată determinată de timp. Situațiile în care se poate
încheia CIM pe durată determinată sunt următoarele:

1. Înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă cu excepția situației în
care acel salariat participă la grevă
2. Creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului (comenzi
suplimentare, un proiect etc.)
3. Desfășurarea unor activități cu caracter sezonier
4. În situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă
5. Angajarea unei persoane care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinește condițiile de
pensionare pentru limită de vârstă
6. Ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale patronale sau al organizațiilor
neguvernamentale pe perioada mandatului
7. Angajrea pensionarilor care în condițiile legii pot cumula pensia cu salariul
8. În alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau
programe
Durata:

Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 CIM pe durată determinată. CIM pe durată
determinată poate fi încheiat pentru o perioadă de cel mult 36 de luni. Contractele individuale de muncă
pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată
determinată sunt considerate contracte sccesive și nu pot avea o durată mai mare de 2 luni fiecare.

Salariații încadrați prin CIM pe durată determinată beneficiază de aceleași drepturi și au aceleași
obligații ca salariații încadrați pe durată nedeterminată.

Poate exista perioadă de probă.

Contractul încetează de drept atunci când ajunge la termen.

S-ar putea să vă placă și