Sunteți pe pagina 1din 4
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, A REPUBLICII MOLDOVA, HALMOHAJIBHBIM OPTAH 110 HEMOAKYNHOCTH PECIYBJIMKH MOJUIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE MD.-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md PROCES - VERBAL DE INITIERE A CONTROLULUL Nr. 18/21 mun. Chisinau 10 ianuarie 2022 Natalia IVANOV, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autoritatii Nationale de Integritate, in temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Auioritatea Nafionala de Integritate, verificand prealabil sesizarea inregistrat cu nr. 01/1301 din 13.12.2021, ASTABILIT: La 13.12.2021, in cadrul Autoritajii Nationale de Integritate (fn continuare - ANI) a fost inregistrata_sesizarea din oficiu_n. 01/1301, in_privinta dlui_Musteaté Dorel, IDNP- a SE ee interimar al Consiliului Superior al Magistaturii (in continuare - CSM) privind eventuala incdlcare a regimului juridic al conflictelor de interese. in aceeasi zi, in conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalé de Integritate, sesizarea a fost repartizati aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor, cod atribuit ~ 20210221018. Sesizarea din oficiu face referire la abordarea unor subiecte in cadrul emisiuni televizate »Cabinetul din umbra” din 09.12.2021, in cadrul careia moderatorul emisiunii a prezentat imagini video ale sedintei CSM din 29.11.2021 potrivit cdrora dl Musteafa Dorel a participat la procedura de vot privind atribuirea unor grade de calificare unor judecitori prin exprimarea votului “pentru” inclusiv in privinta propriei persoane, fird a respecta prevederile cadrului legal ‘in materie de declarare a conflictelor de interese. La caz, sesizarea confine link-ul https://www.jurnaltv.md/news/ed457746c717c86c/dorel- esm.html.. Astfel, se solicita verificarea faptei sesizate prin prisma Legii privind declararea averii si a intereselor personale nr. 133/2016, sub aspectul respectirii de cate dl Musteata Dorel a regimului juridic al conflictelor de interese. In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, inspectorul de integritate, in termen de 30 zile de la data repartizirii sesizarilor, verificd existenta aparenfei de incalcare a regimului juridic al declararii averii si a intereselor personale. Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, prevederile art. art. 30, 31, 32 precum ale art. 33 alin. (6)- (8) (12) gi (13), art. 35 si art. 36 se aplica in mod corespunzator si in cadrul procedurii de inifiere a controlului si de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. sn men ecn etc rasp nen fe iy 00, tp cloned Verificdnd sesizarea, sub aspectul respectarii conditiilor de forma si confinut, inspectorul stabileste c& aceasta corespunde cerinfelor stabilite de art. 75 din Codul administrativ nr. 16/2018, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, nr. 132/2016, in vederea realizirii misiunii sale, Autoritatea exercitd controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Conform art. 19 lit, b) din aceeasi lege, controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese se efectueaz de catre inspectorul de integritate. Conform informatiilor confinute in sistemul informational e-Integritate, s-a constatat cf, in perioada 20.08.2018-10.03.2021, dl Musteafa Dorel a depus declarafiile de avere si interese personale urmare a alegerii acestuia in calitate de membru al CSM. Prin Hotdrirea Plenului CSM, nr. 765/34 din 28.11.2017, dl Musteati Dorel a fost detasat ca membru al CSM din funcfia de judecdtor al Judecdtoriei Chisinau incepind cu data de 07 octombrie 2018 pind la data de 07 octombrie 2022 inclusiv Prin Hotdrirea Plenului CSM, nr. 380/19 din 31.07.2018, a fost modificata hotarirea prin redactarea dispozitivului Hotdririi CSM nr. 765/34 din 28.11.2017 cu urmatorul cuprins. ,, Dore! Musteaga, judecator la Judecdtoria Chisindu, se detaseaza pentru exercitarea mandatului de membru al CSM, incepind cu 07 octombrie 2018, pana ta 07 octombrie 2022” se expune in redactie noua dupi cum urmeazit: ,, Dorel Musteayd, judecdtor la Judecdtoria Chisinau se detaseaza pentru exercitarea mandatului de membru ai Consiliului Superior al Magistraturii, incepind cu 01 august 2018, pani la 01 august 2022 inclusiv. Prin Hotdrirea Plenului CSM, nr. 284/16 din 16.07.2019, dl Musteaji Dorel a fost desemnat in calitate de pregedinte interimar al CSM. Prin Hotdrirea Parlamentului RM, nr. 160/2021, dl Musteaj& Dorel a fost numit in functia de judecator in cadrul Curtii Supreme de Justitie, pind la atingerea plafonului de varsta de 65 de ani, Potrivit prevederilor Anexei la Legea nr. 19/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publicd, presedintele, membrul Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bazi in Consiliu, inspector-judecdtor din Inspectia judiciara sunt functii_de demnitate publ Prin urmare s-a stabilit faptul ca, prin exercitarea unei functii de demnitate publica, dl ‘Musteafa Dorel define calitatea de subiect al declararii prin prisma art. 3, alin. (1), lit. a) al Legit nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. Principiile de evitare a conflictelor de interese, categoriile conflictelor de interese precum si modul de declarare si solutionare a acestora sunt aspecte reglementate de legiuitor in textul art. 11-14 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. Imperativitatea respectérii intoemai a regimului juridical conflictului de interese este prevazut si la art. 11, alin, (2) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu functie de demnitate publica, nr. 19/2010. Subsecvent, obligativitatea respectarii regimului juridic al conflictelor de interese este stipulata expres si in textul art. 11 alin, (1) lit. g) al Legii cw privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947/1996. in conformitate cu prevederile art. 8! alin. (5) al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947/1996 sedinjele Consiliului Superior al Magistraturii se inregistreaz prin utilizarea mijloacelor video si audio si se consemneaz in procese-verbale, care se plaseazi pe pagina web a Consiliului. Astfel, in interiorul termenului legal de examinare a sesizarii, inspectorul de integritate a accesat arhiva sedinfelor on-line publicaté. pe pagina web oficiala. a CSM hutps://veww esm md/o/arhiva-sedintelor-csm.html#/2playlistId=O&videold=1 cit si_paginile web: _https://www,jumaltv.md/news/ed457746c71 7c86c/dorel-musteata-si acordat-grade-superioare-de-calificare-profesionala-la-sedinta-csm.htm! a https://rlive.md/sedinta-consiliului-superior-al-magistraturii-din-29-noiembrie-2021/ sia ALE Oncomartalin cu nin te cca pra reat cd str der 608028 aia ne dene opr Se tev ‘ee nr i.e aces pve ae cr ci op Pas en oe eb ae vizualizat sedinta CSM din 29.11.2021. Drept urmare s-a stabilit c8, la examinarea punctului 4 din Agenda sedintei extraordinare a Plenului CSM, nr. 30 din 29.11.2021, dl Musteaf Dorel a participat la luarea deciziei de atribuire gradelor de calificare unor judecatori care viza inclusiv propria persoand, exprimindu-si votul “pentru” in vederea acordarii gradului 1 de calificare in calitate de judecator al Curfii Supreme de Justifie (CSJ). Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale: conflict de interese — situajia in care subiectul declararii are un interes personal_ce responsabilititilor ce fi revin potrivit legii; interes personal — orice interes material sau nematerial al subiectului declararii ce rezulta din activitajile sale in calitate de persoana privata, din relafiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice si alfi agen{i economici, indiferent de tipul de proprietate, din relajiile sau afiliatiile sale cu organizafii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizatiile internationale. Principiile generale de evitare a conflictelor de interese prevazute la art 11 al Legii prenotate statuiazi ca in procesul indeplinirii atributiilor lor de serviciu, subiectii declararii sint obligati s4 respecte urmatoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese: a) servirea interesului public cu imparjalitate gi obiectivitate; ») asigurarea transparenfei si a controlului public al activitatiis ©) responsabilitatea individuala gi exemplul personal. Potrivit art. 12 alin. (3) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor ersonale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declararii este chemat si rezolve o cerere/un demers, s& emita un act administrativ, si incheie direct sau prin intermediul uunei persoane terfe un act juridic, sé ia o decizie sau si participe la luarea unei decizii in care are interese personale sau care vizeazA persoane ce {i sint apropiate, persoanele fizice si juridice cu care are relafii cu caracter patrimonial si care influenteazi sau pot influenta exercitarea imparfiala si obiectivé a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publics, Subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) in cazul aparitici unui conflict de interese real, subiectul declaririi este obligat: a) si informeze geful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatarii, despre conflictul de interese in care se afl; b) s& nu rezolve cererea/demersul, s& nu emit actul administrativ, s nu incheie, direct sau prin intermediul unei persoane terfe, actul juridic, s4 nu ia sau si nu participe la luarea deciziei in exercitarea mandatului, a functiei publice sau de demnitate publicd pind la solutionarea conflictului de interese. Conform art. 12 alin. (5) al Legii prenotate informarea despre aparitia unui conflict de interese real se va face pind la solutionarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, incheierea, directa sau prin intermediul unei persoane terfe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei si va lua forma unei declaratii scrise ce trebuie si confind date despre natura conflictului de interese si despre modul in care acesta influenjeazi sau poate influenta indeplinirea impartiala si obiectiva a mandatului, a funcfiei publice sau de demnitate publica, La caz, art. 12 alin, (7) al aceluiasi act normativ prevede expres faptul c& presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputafii Adunarii Populare a unitafii teritoriale autonome Gagéuzia, presedinfii de raioane, consilierii locali, primarii si alti conducatori ai organizatiilor publice sint obligati si informeze Autoritatea Nafionala de Integritate imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatirii, despre orice situatie de conflict de interese real in care se afl, in modul stabilit la alin. (5), Tinind cont de faptul exercitirii functiei de presedinte interimar al CSM, consultind Registrul conflictelor de interese tinut de ANI, inspectorul de integritate nu a identificat ATE Dement cane ec cet pt recta cd steal nde 020003, etn eit wen alopti de dto Seren nacre a an tmnt pe Pee rat eh a inscrisuri cu privire la declararea de cate dl Musteafé Dorel a cirorva conflicte de interese in modul prevazut de cadrul legal expus supra. In aceasta ordine de idei, in urma examinarii in ansamblu a tuturor circumstanjelor de fapt constatate in baza sesizarii, din informafiile furnizate de sistemul informational e-Integritate cit si din imaginile video accesate, se remarca existenta banuielii rezonabile de a presupune ca dl Musteapi Dorel, in exercitarea calitajii de membru (presedinte interimar) al CSM, a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. Potrivit prevederilor art. 19 lit. g) si ale art. 34 alin. (1)-(2) si art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, verificarea prealabilA se finalizeazd cu emiterea de catre inspectorul de integritate a unui proces-verbal in care se indica motivele si temeiurile inifierii sau de refuz al inifierii controlului al averii si al intereselor personale. Procesul-verbal se publicd pe pagina web oficial a Autoritatii in cel mult 7 zile de la emiterea gi se comunica subiectului vizat. Jn temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132 din 17/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate,- DISPUN: 1. Inifierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese in privinfa dlui Musteata Dorel, membru (pregedinte interimar) al CSM. 2, Informarea subiectului despre inifierea in privina sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si despre drepturile prevazute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritayii Najionale de Integritate nr. 132/ 2016. 3. Informarea persoanelor interesate despre solutia pe caz gi publicarea acesteia pe pagina web oficial a ANI. Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate Natalia IVANOV {10 Oocemern cur cane ec cpa ret ned to ded 000, eh a ei deel oped tc ‘Sees earn cer dca ncn coment rn Pa ts ae

S-ar putea să vă placă și