Sunteți pe pagina 1din 27

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv.

primar, Irina Nistor


An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

0. Unitatea de învăţare: Să ne amintim! ~ 5 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Numerele 1.1 Exerciţii de numărare, comparare, a)manualul 17.09 1 Observare
naturale de la 0 1.2 ordonare şi rotunjire a numerelor de la 0 la b) explicaţia, observaţia, sistematică
la 1 000 000 1.5 1000 000; exerciţiul
( actualizare); 1.6 Exerciţii de reprezentare a numerelor c)activitate frontală
2.4 punând în evidenţă sistemul poziţional de
4.3 scriere;

2. Adunări şi 1.5 Eexerciţii de adunare şi scădere a a) manualul, culegere de 18.09 1 Observare


scăderi cu 1.6 numerelor 0 –1 000 cu şi fără trecere exerciţii şi probleme, sistematică
numerele 2.2 peste ordin; numărători poziţionale
naturale de la 0 2.3 Exerciţii de efectuare a probei b)explicaţia, observaţia, Temă de
la 10 000 cu şi 2.4 Exerciţii de aflare a termenului necunoscut exerciţiul, jocul didactic, lucru în
fără tecere 2.5 problematizarea, “Stiu, vreau clasă
peste ordin; 2.6 să ştiu, am aflat” Temă de
2.7 c)activitate frontală, lucru
3.1 individuală, în perechi pentru
4.3 acasă
3. Tabla 1.5 Exrciţii de înmulţire şi împărţire a) manualul, culegere de 20.09 2 Observare
înmulţirii, tabla 1.6 Exerciţii de efectuare a probei exerciţii şi probleme, 21.09 sistematică
împărţirii 2.5 Exerciţii de aflare a numărului necunoscut numărători poziţionale Temă de
(actualizare); 2.6 Rezolvare de probleme prin cel mult două b)explicaţia, observaţia, lucru în
Probleme ; 2.7 operaţii exerciţiul, jocul didactic, clasă
3.1 problematizarea, “Ştiu, vreau Temă de
să ştiu, am aflat” lucru pentru
c)activitate frontală, acasă
individuală, în perechi
4. Evaluare Evaluare iniţială 24.09 1
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

1.Unitatea de învăţare : Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000 ~ 8 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Scrierea şi 1.1 Exerciţii de numărare; a) manualul, culegere de 1 Observare
citirea 1.2 Exerciţii de înţelegere a noţiunilor de număr exerciţii şi probleme, 25.09 sistematică
numerelor 2.4 natural şi sistem de numeraţie zecimal; numărători poziţionale Temă de
naturale 4.3 Exerciţii de utilizare a limbajului matematic b)explicaţia, observaţia, lucru în
specific; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de observare a tabelului de numeraţie; problematizarea Temă de
Exerciţii de formare a şirului numerelor c)activitate frontală, lucru pentru
naturale; individuală, în perechi acasă
Exerciţii de citire şi scriere a unor numere
reprezentate în tabele de numeraţie numind
ordinele şi clasele;
Exerciţii de scriere în tabele de numeraţie a
unor numnere date;
Exerciţii de compunere şi descompunere a
unor numere sub formă de sume sau produse;
Exerciţii de formare de numere cu ajutorul unor
cifre date;
Exerciţii de formare şi citire a numerelor la
numărătoarea poziţională;
2. Compararea şi 1.2 Exerciţii de comparare a unor numere a) manualul, culegere de 27.09 1 Observare
ordonarea 1.5 naturaleu tilizând semnele de relaţie: <, >, =; exerciţii şi probleme, sistematică
numerelor 1.6 Exerciţii de ordonare crescătoare, numărători poziţionale Temă de
naturale de la 4.3 descrescătoare a unor numere date; b)explicaţia, observaţia, lucru în
0 la Exerciţii de înlocuire a unor litere cu cifre în exerciţiul, jocul didactic, clasă
1 000 000; anumite relaţii matematice; problematizarea Temă de
Exerciţii de utilizare a axei numerelor pentru a c)activitate frontală, lucru pentru
preciza dacă un număr este „mai apropiat” sau individuală, în perechi acasă
„mai depărtat” de altul;
Exerciţii de rotunjire a unor numere date la
zeci, la sute, la mii;
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Joc-concurs: „Cine formează numerele mai
repede?” formarea unor numere cu ajutorul
unor cifre date;
3. Rotunjirea 1.2 Exrciţii de poziţionare a unor numere pe axă; a) manualul, culegere de 28.09 1 Observare
numerelor 1.5 Exerciţii de utilizare a axei numerelor pentru a exerciţii şi probleme, sistematică
naturale 1.6 preciza dacă un număr este „mai apropiat” sau b)explicaţia, observaţia, Temă de
4.3 „mai depărtat” de altul; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
Exerciţii de rotunjire a unor numere date la problematizarea clasă
zeci, la sute, la mii; c)activitate frontală, Temă de
Exerciţii de transcriere şi completare a unor individuală, în perechi lucru pentru
tabele; acasă
Exerciţii de aproximare a unor numere prin
lipsă sau rin adaos la zeci/sute/mii;
4. Scrierea 1.1 Exerciţii de scriere a numerelor cu cifre a) manualul, culegere de 1.10 2 Observare
numerelor cu 1.2 romane; exerciţii şi probleme, 2.10 sistematică
cifre romane Exerciţii de scriere cu cifre arabe a unor b)explicaţia, observaţia, Temă de
numere scrise cu cifre romane; exerciţiul, jocul didactic, lucru pentru
Joc: „Câţi ani a trăit?” problematizarea acasă
c)activitate frontală,
individuală, în perechi
5. Numere 1.1 Exerciţii de citire şi scriere a numerelor a) manualul, culegere de 4.10 1 Observare
naturale mai 1.2 naturale de la 0 la exerciţii şi probleme, sistematică
mici sau egale 2.4 1 000 000; numărători poziţionale Temă de
cu 4.3 Exerciţii de scriere a numerelor cu cifre b)explicaţia, observaţia, lucru în
1 000 000 – romane sau cifre arabe; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Recapitulare Exerciţii de compunere şi descompunere a problematizarea Temă de
unor numere naturale; c)activitate frontală, lucru pentru
Exerciţii de comparare, ordonare, rotunjire a individuală, în perechi acasă
numerelor naturale;
Exerciţii de descoperire a unor numere după
criterii date;
6. Evaluare Test Nr.1 5.10 1
Analiza 8.10 1
evaluării
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

2. Unitatea de învăţare : Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000 ~ 11 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data


Nr.
O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Adunarea fără 1.5 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 9.10 2 Observare
trecere peste 2.6 implică efectuarea operaţiei de adunare; exerciţii şi probleme, 11.10 sistematică
ordin 3.1 Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice b)explicaţia, observaţia, Temă de
Proprietăţile 4.3 „cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
adunării Rezolarea de exerciţii şi probleme care problematizarea clasă
implică operaţia de adunare; c)activitate frontală, Temă de
Exerciţii de compunere a unor numere; individuală, în perechi lucru pentru
Exerciţii de calcul oral şi în scris; acasă
Exerciţii de completare a unor tabele;
Exerciţii de aplicare a proprietăţilor adunării în
efectuarea unor calcule;
Exerciţii de grupare a unor numere pentru a
obţine suma dată;
2. Scăderea fără 1.5 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 12.10 1 Observare
trecere peste 2.6 implică efectuarea operaţiei de scădere; exerciţii şi probleme, sistematică
ordin 3.1 Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice b)explicaţia, observaţia, Temă de
4.3 „cu atât mai puţin”, „diferenţă”, „rest”, exerciţiul, jocul didactic, lucru în
„descăzut”, „scăzător”; problematizarea clasă
Rezolarea de exerciţii şi probleme care c)activitate frontală, Temă de
implică operaţia de scădere; individuală, în perechi lucru pentru
Exerciţii de descompunere a unor numere; acasă
Exerciţii de calcul oral şi în scris;
Exerciţii de completare a unor tabele;
Exerciţii de observare a legăturii dintre
adunare şi scădere;
Exerciţii de aflare a descăzutului când se
cunosc scăzătorul şi diferenţa;
Exerciţii de aflare a scăzătorului când se
cunosc descăzutul şi diferenţa;
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

Adunarea cu 1.5 Exerciţii de aflare a sumei unor numere date; a) manualul, culegere de 15.10 2 Observare
3. trecere peste 2.6 Exerciţii de utilizarea a algoritmului de calcul exerciţii şi probleme 16.10 sistematică
ordin 3.1 şi înţelegerea semnificaţiei adunării; b)explicaţia, observaţia, Temă de
4.3 Exerciţii de completare a unor tabele; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
Exerciţii de aflare a unui termen când se problematizarea, “Ştiu, clasă
cunoaşte suma şi celălalt termen; vreau să ştiu, am Temă de
Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice aflat”( “Ş.V.A.”) lucru pentru
„cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”; c)activitate frontală, acasă
Rezolvare de probleme; individuală, în perechi
Exerciţii de estimare a unor rezulate şi
verificarea prin calcul;
Joc: „Calculează şi completează!”

4. Scăderea cu 1.5 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 18.10 2 Observare
trecere peste 2.6 implică efectuarea operaţiei de scădere; exerciţii şi probleme 19.10 sistematică
ordin 3.1 Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice b)explicaţia, observaţia, Temă în
4.3 „cu atât mai puţin”, „diferenţă”, „rest”, exerciţiul, jocul didactic, clasă
„descăzut”, „scăzător”; problematizarea“Ş.V.A.” Temă
Rezolarea de exerciţii şi probleme care c)activitate frontală, pentru
implică operaţia de scădere; individuală, în perechi acasă
Exerciţii de scădere şi efectuarea probei;
Exerciţii de aflare a descăzutului când se
cunosc scăzătorul şi diferenţa;
Exerciţii de aflare a scăzătorului când se
cunosc descăzutul şi diferenţa;
5. Aflarea 2.7 Exerciţii de observarea a modului de aflare a a) manualul, culegere de 22.10 1 Observare
numărului numărului necunoscut; exerciţii şi probleme, sistematică
necunoscut Exerciţii de aflare a numărului necunoscut; b)explicaţia, observaţia, Temă
Exerciţii de aflare a numărului necunoscut di exerciţiul, jocul didactic, pentru
ecuaţii/ inecuaţii prin încercări; problematizarea acasă
c)activitate frontală,
individuală, în perechi

6. Recapitulare 1.5 Exerciţii de adunare şi scădere; a) manualul, culegere de 23.10 1 Observare


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
2.6 Exerciţii de efectuare a probei adunării/ exerciţii şi probleme sistematică
3.1 scăderii; b)explicaţia, observaţia, Temă
4.3 Exerciţii de aflare a numărului necunoscut; exerciţiul, jocul didactic, pentru
Rezolvare de probleme care implică adunarea problematizarea, acasă
şi scăderea c)activitate frontală,
individuală, în perechi

7. Evaluare Test Nr.2 25.10 1

Analiza evaluării 26.10 1


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
3. Unitatea de învăţare : Înmulţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 ~ 13 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data


Nr.
O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Înmulţirea când 1.6 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri utilizând a) manualul, culegere de 29.10 1 Observare
unul dintre 2.2 adunarea repetată; exerciţii şi probleme sistematică
factori este o 2.6 Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: b)explicaţia, observaţia, Temă în
sumă; „de atâtea ori mai mult”, „factori”, „produs”; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de înmulţire a unui număr cu o sumă problematizarea, “Ş.V.A.” Temă
prin două moduri; c)activitate frontală, pentru
Rezolvarea şi compunerea de probleme; individuală, în perechi acasă
2. Înmulţirea unui 1.5 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând a) manualul, culegere de 30.10 1 Observare
număr de două 2.4 algoritmul de calcul corespunzător; exerciţii şi probleme, sistematică
cifre cu un 2.6 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul b)explicaţia, observaţia, Temă în
3.1 oral şi în scris; exerciţiul, jocul didactic, clasă
număr de o
Exerciţii de înmulţire prin adunare repetată; problematizarea Temă
cifră; Rezolvare şi compunere de probleme care se c)activitate frontală, pentru
rezolvă în două moduri; individuală, în perechi acasă
3. Înmulţirea unui 1.5 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând a) manualul, culegere de 1.11 2 Observare
număr de trei 2.4 algoritmul de calcul corespunzător; exerciţii şi probleme 2.11 sistematică
cifre cu un 2.6 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul b)explicaţia, observaţia, Temă de
3.1 oral şi în scris; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
număr de o
4.3 exerciţii de completare a unor tabele; problematizarea, “Ş.V.A.” clasă
cifră; Rezolvare şi compunere de probleme; c)activitate frontală, Temă
Exerciţii de verificare a unor egalităţi; individuală, în perechi pentru
Rezolvare de exerciţii respectând ordinea acasă
efectuării operaţiilor;
4. Înmulţirea 1.5 Exerciţii de înmulţire fără trecere peste ordin; a) manualul, culegere de 12.11 2 Observare
numerelor de 2.4 Exerciţii de înmulţire cu trecere peste ordin; exerciţii şi probleme 13.11 sistematică
două cifre; 2.6 Exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la b)explicaţia, observaţia, Temă în
3.1 înmulţirea numerelor de două cifre; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de completare de tabele; problematizarea, “Ş.V.A.” Temă
Exerciţii de estimare a produsului c)activitate frontală, pentru
acasă
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
5. Înmulţirea Exerciţii de înmulţire;
numerelor de Exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la
trei cifre cu un 1.5 înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr 15.11 2 Observare
2.4 de două cifre; a) manualul, culegere de 16.11 sistematică
număr de două
2.6 Exerciţii de aflare a numărului necunoscut; exerciţii şi probleme Temă în
cifre; 3.1 Efectuarea de înmulţiri respectând ordinea b)explicaţia, observaţia, clasă
efectuării operaţiilor; exerciţiul, jocul didactic, Temă
Exerciţii de estimare a produsului şi verificarea problematizarea, pentru
prin calcul; c)activitate frontală, acasă
Rezolvare de probleme; individuală, în perechi
6. Înmulţirea cu 1.5 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând a) manualul, culegere de 19.11 2 Observare
mai mulţi factori. 2.4 algoritmul de calcul corespunzător; exerciţii şi probleme 20.11 sistematică
Proprietăţi ale 2.6 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul b)explicaţia, observaţia, Temă în
înmulţirii 3.1 oral şi în scris; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de evidenţiere a proprietăţilor înmulţirii problematizarea, Temă
(comutativitate, asociativitate, element neutru, c)activitate frontală, pentru
distributivitatea faţă de adunare) fără individuală, în perechi acasă
terminologie;
Exerciţii de completare a unor tabele;
Rezolvare şi compunere de probleme;
Exerciţii de verificare a unor egalităţi;
Rezolvare de exerciţii respectând ordinea
efectuării operaţiilor;
7. Recapitulare 1.5 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând a) manualul, culegere de 22.11 1 Observare
2.4 algoritmul de calcul corespunzător; exerciţii şi probleme sistematică
2.6 Exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul b)explicaţia, observaţia, Temă în
3.1 oral şi în scris; exerciţiul, jocul didactic, clasă
exerciţii de completare a unor tabele; problematizarea, Temă
Rezolvare şi compunere de probleme; c)activitate frontală, pentru
Exerciţii de verificare a unor egalităţi; individuală, în perechi acasă
Rezolvare de exerciţii respectând ordinea
efectuării operaţiilor;

8. Evaluare Test Nr. 3 23.11 1

Analiza evaluării 26.11 1


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

4. Unitatea de învăţare : Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 ~ 14 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Împărţirea prin 1.6 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 27.11 2 Observare
cuprindere: 2.4 presupun efectuarea operaţiilor de împărţire; exerciţii şi probleme 29.11 sistematică
împărţirea cu 2.5 Exerciţii de evidenţiere a legăturii dintre înmulţire b)explicaţia, observaţia, Temă de
rest, relaţia 2.6 şi împărţire; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
dintre deîmărţit, Exerciţii de utilizare a împărţirii prin cuprindere problematizarea, “Ş.V.A.” clasă
împărţitor, cât; în efectuarea operaţiilor împărţire; c)activitate frontală, Temă de
condiţia restului; Exerciţii de verificare a corectitudinii rezultatelor individuală, în perechi lucru pentru
împărţirii; acasă
Exerciţii de recunoaştere a unor situaţii în care
se aplică împărţirea prin cuprindere;
Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice:
„factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”,
“de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai
puţin “
Exerciţii de aflare a câtului şi restului;
Rezolvarea de probleme care implică operaţia de
împărţire;
2. Împărţirea unui 1.6 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 3.12 1 Observare
număr de două 2.4 presupun efectuarea operaţiilor de împărţire; exerciţii şi probleme sistematică
cifre la un 2.5 Exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre b)explicaţia, observaţia, Temă de
număr de o 2.6 la un număr de de o cifră când restul este 0; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
cifră, când Exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul problematizarea clasă
restul este 0 oral şi în scris; c)activitate frontală, Temă de
(zero) Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: individuală, în perechi lucru pentru
„factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, acasă
“de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai
puţin “
Exerciţii de completare a unor tabele;
Exerciţii de aflare a câtului şi restului;
Rezolvarea de probleme care implică operaţia de
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
împărţire;

3. Împărţirea unui 1.6 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 4.12 2 Observare
număr de două 2.4 presupun efectuarea operaţiilor de împărţire; exerciţii şi probleme 6.12 sistematică
cifre la un 2.5 Exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre b)explicaţia, observaţia, Temă de
număr de o cifră 2.6 la un număr de de o cifră când restul este diferit exerciţiul, jocul didactic, lucru în
când restul este de 0; problematizarea, “Ş.V.A.” clasă
diferit de 0 Exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul c)activitate frontală, Temă de
(zero); oral şi în scris; individuală, în perechi lucru pentru
Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: acasă
„factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”,
“de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai
puţin “
Exerciţii de completare a unor tabele;
Exerciţii de aflare a câtului şi restului;
Exerciţii de verificare a corectitudinii rezultatelor
împărţirii;
Exerciţii de utilizare a împărţirii prin cuprindere în
efectuarea împărţirii cu rest;
Rezolvarea de probleme care implică operaţia de
împărţire;
4. Împărţirea unui 1.6 Exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care a) manualul, culegere de 7.12 2 Observare
număr natural 2.4 presupun efectuarea operaţiilor de împărţire; exerciţii şi probleme 10.12 sistematică
de trei cifre la 2.5 Exerciţii de împărţire a unui număr format din b)explicaţia, observaţia, Temă în
un număr de o 2.6 sute la un număr de de o cifră; exerciţiul, jocul didactic, clasă
cifră; Exerciţii de deprindere a algoritmului de calcul şi problematizarea, “Ş.V.A.” Temă
aplicarea acestuia în rezolvarea împărţirilor; c)activitate frontală, pentru
Exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul individuală, în perechi acasă
oral şi în scris;
Exerciţii de utilizare a terminologiei specifice:
„factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”,
“de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai
puţin “
Exerciţii de completare a unor tabele;
Exerciţii de utilizare a împărţirii prin cuprindere în
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
efectuarea împărţirii cu rest;
Rezolvarea de probleme care implică operaţia
de împărţire;
5. Aflartea 1.6 Exerciţii de aflare a numărului necunoscut notat a) manualul, culegere de 11.12 1 Observare
termenului 2.4 în diferite moduri; exerciţii şi probleme sistematică
necunoscut 2.5 Rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii; b)explicaţia, observaţia, Temă
2.6 exerciţiul, jocul didactic, pentru
2.7 problematizarea acasă
c)activitate frontală,
individuală, în perechi
6. ÎRecapitulare 1.6 Exerciţii de înmulţire şi împărţire în contexte a) manualul, culegere de 13.12 1 Observare
2.4 numerice variate; exerciţii şi probleme sistematică
2.5 Exerciţii de completare a unor tabele; b)explicaţia, observaţia, Temă în
2.6 Exerciţii de aflare a numărului necunoscut; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Rezolvarea şi compunerea de probleme; problematizarea, Temă
Exerciţii în care se aplică proprietăţile operaţiilor c)activitate frontală, pentru
pentru a efectua un calcul mai rapid; individuală, în perechi acasă
7. Evaluare Test Nr. 4 14.12 1

8. Analiza 17.12 1
evaluării

Crearea şi alcătuire de probleme cu condiţii a) manualul, culegere de 18.12 3 Observare


9. Probleme 1.5 date; exerciţii şi probleme, 20.12 sistematică
1.6 Formularea de probleme cu text, pe baza unor b)explicaţia, observaţia, 21.12 Temă
2.6 scheme, modele, reguli date; exerciţiul, jocul didactic, pentru
Compunerea de probleme utilizând tehnici problematizarea, acasă
variate: cu sprijin concret în obiecte pornind de la c)activitate frontală,
numere date; fără sprijin; individuală, în perechi
Compunerea de probleme pornind de la exerciţii
şi invers; transformarea problemelor în exerciţii;
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
5. Unitatea de învăţare : Ordinea efectuării operaţiilor ~ 8 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Ordinea 1.5 Efectuarea de exerciţii fără paranteze cu a) manualul, culegere de 14.01 2 Observare
efectuării 1.6 numere naturale respectând ordinea efectuării exerciţii şi probleme, 15.01 sistematică
operaţiilor în operaţiilor; b)explicaţia, observaţia, Temă de
exerciţii fără Efectuarea de exerciţii în care apar operaţii de exerciţiul, jocul didactic, lucru în
paranteze ordine diferite; problematizarea clasă
Rezolvarea şi compunerea de probleme prin c)activitate frontală, Temă
exerciţii fără paranteze; individuală, în perechi pentru
acasă
2. Ordinea 1.5 Exerciţii de calcul urmărind respectarea ordinii a) manualul, culegere de 17.01 2 Observare
efectuării 1.6 efectuării operaţiilor în expresii în care sunt exerciţii şi probleme, 18.01 sistematică
operaţiilor în 4.1 paranteze rotunde, pătrate şi operaţii de ordine b)explicaţia, observaţia, Temă de
exerciţii cu diferite; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
paranteze Rezolvarea şi compunerea de probleme prin problematizarea clasă
rotunde şi exerciţii cu paranteze; c)activitate frontală, Temă
paranteze Exerciţii de verificare a unor egalităţi; individuală, în perechi pentru
pătrate Efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu acasă
numere de cel mult două cifre pe principiul
“preluării ştafetei”, implicând majoritatea
elevilor clasei;
3. Probleme care 1.5 Rezolvarea şi compunerea de probleme prin a) manualul, culegere de 21.01 2 Observare
se rezolvă prin 1.6 exerciţii cu paranteze; exerciţii şi probleme 22.01 sistematică
exerciţii cu 2.6 Exerciţii de verificare a corectitudinii b)explicaţia, observaţia, Temă de
paranteze rezultatelor; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
Analiza unor probleme de tipul menţionat: problematizarea, “Ş.V.A.” clasă
identificarea datelor şi a necunoscutelor; c)activitate frontală, Temă
identificarea operaţiilor prin care se ajunge la individuală, în perechi pentru
rezolvare, identificarea tipului problemei (a acasă
formulei);
Crearea şi alcătuire de probleme cu condiţii
date;
Formularea de probleme cu text, pe baza unor
scheme, modele, reguli date;
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Compunerea de probleme utilizând tehnici
variate: cu sprijin concret în obiecte pornind de
la numere date; fără sprijin;
Compunerea de probleme pornind de la
exerciţii şi invers; transformarea problemelor în
exerciţii;

4. Evaluare Test Nr. 5 24.01 1


Analiza 25.01 1
evaluării
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
6. Unitatea de învăţare : Probleme ~ 19 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Probleme care 2.6 Analiza unor probleme de tipul menţionat: a) manualul, culegere de 28.01 3 Observare
se rezolvă prin 3.1 -identificarea datelor şi a necunoscutelor; exerciţii şi probleme 29.01 sistematică
cel mult trei -scrierea problemei pe scurt; b)explicaţia, observaţia, 31.01 Temă de
operaţii -reprezentarea datelor printr-un desen; exerciţiul, jocul didactic, lucru în
-identificarea operaţiilor prin care se ajunge la problematizarea, “Ş.V.A.” clasă
rezolvare; c)activitate frontală, Temă
-identificarea tipului problemei (a formulei); individuală, în perechi pentru
-exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de acasă
rezolvare;
-scrierea rezolvării printr-un exerciţiu;
-verificarea rezultatelor
2. Probleme care 2.6 Analiza unor probleme de tipul menţionat: a) manualul, culegere de 1.02 2 Observare
se rezolvă prin 3.1 -identificarea datelor şi a necunoscutelor; exerciţii şi probleme 4.02 sistematică
încercări -scrierea problemei pe scurt; b)explicaţia, observaţia, Temă în
-identificarea valorilor necunoscute prin exerciţiul, jocul didactic, clasă
încercări; problematizarea Temă
-verificarea rezultatelor c)activitate frontală, pentru
individuală, în perechi acasă
3. Probleme de 2.6 Analiza unor probleme de tipul menţionat: a) manualul, culegere de 5.02 2 Observare
estimare 3.1 -identificarea datelor şi a necunoscutelor; exerciţii şi probleme 7.02 sistematică
-scrierea problemei pe scurt; b)explicaţia, observaţia, Temă în
-identificarea valorilor necunoscute prin exerciţiul, jocul didactic, clasă
estimări; problematizarea Temă
-verificarea rezultatelor prin calcul; c)activitate frontală, pentru
individuală, în perechi acasă
4. 2.6 Rezolvarea de probleme în care cunoaştem a) manualul, culegere de 8.02 5 Observare
Probleme care 3.1 suma şi diferenţa; exerciţii şi probleme 11.02 sistematică
se rezolvă 4.3 Exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare b)explicaţia, observaţia, 12.02 Temă în
prin metoda al acestor probleme; exerciţiul, jocul didactic, 14.02 clasă
figurativă Rezolvarea de probleme în care cunoaştem problematizarea 15.02 Temă
suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care pentru
acasă
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor; c)activitate frontală,


Rezolvarea de probleme despre evoluţia în individuală, în perechi
timp a unor mărimi;
Reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele
prin segmente;
Rezolvarea de probleme cu altfel de
reprezentări decât prin segmente;

5. Probleme de 2.10 Verificarea validităţii unor afirmaţii generale in a) manualul, culegere de 18.02 2 Observare
probabilităţi şi cazuri particulare; exerciţii şi probleme 19.02 sistematică
logică Exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale; b)explicaţia, observaţia, Temă în
Recunoaşterea şi utilizarea operatorilor logici exerciţiul, jocul didactic, clasă
“şi”, “sau”, “nu”, a expresiilor “cel mult”, “cel problematizarea Temă
puţin” în cât mai multe situaţii; c)activitate frontală, pentru
Estimarea şi justificarea probabilităţii producerii individuală, în perechi acasă
unui eveniment;
Formularea unor predicţii bazate pe
experienţă;
Deducerea unor consecinţe posibile
(previzibile) ce decurg dintr-un set de ipoteze
sau din efectuarea unui experiment (fără a
folosi această terminologie şi utilizând exemple
simple);
Rezolvarea de probleme simple de logică
utilizând operatori logici: „sigur”, „imposibil”,
„posibil”;
6. Probleme de 2.6 Colectarea şi prelucrarea datelor culese; a) manualul, culegere de 21.02 2 Observare
organizare a 3.1 Reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame exerciţii şi probleme 22.02 sistematică
datelor în tabele 2.9 simple; b)explicaţia, observaţia, Temă în
Prelucrarea datelor prin sortare după criterii exerciţiul, jocul didactic, clasă
date, prin numărare sau utilizând informaţiile problematizarea Temă
din tabele; c)activitate frontală, pentru
Interpretarea datelor prin compararea individuală, în perechi acasă
numerelor implicate, găsirea de asemănări şi
deosebiri, extragerea unor informaţii particulare
semnificative;
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Generarea de exemple care să ilustreze
evenimente sigure, posibile sau imposibile;
Ordonarea evenimentelor din cotidian pe o
scală a preferinţelor
Formulări şi rezolvări de probleme pe baza
datelor colectate în urma măsurătorilor;
Rezolvări şi compuneri de probleme care
implică utilizarea măsurilor unor mărimi;

7 ÎRecapitulare 1.6 -identificarea tipului problemei (a formulei); 25.02 1 Observare


2.4 -exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de sistematică
2.5 rezolvare; Temă în
2.6 -scrierea rezolvării printr-un exerciţiu; clasă
-verificarea rezultatelor Temă
Rezolvarea de probleme în care cunoaştem pentru
suma şi diferenţa; acasă
Exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare
al acestor probleme;
Rezolvarea de probleme în care cunoaştem
suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care
cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;
Reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele
prin segmente;
Rezolvarea de probleme cu altfel de
reprezentări decât prin segmente;
Rezolvarea de probleme simple de logică
utilizând operatori logici: „sigur”, „imposibil”,
„posibil”;
Rezolvări şi compuneri de probleme care
implică utilizarea măsurilor unor mărimi;

8. Evaluare Test Nr.6 26.02 1


Analiza
9. evaluării 28.02 1
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
7. Unitatea de învăţare : Fracţii ~ 17 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Scrierea şi 1.3 Exerciţii practice pt. înţelegerea a) manualul, culegere de 1.03 2 Observare
citirea fracţiilor conceptelor de întreg, fracţie folosind exerciţii şi probleme, planşe 4.03 sistematică
diferite metode (desen, prin pliere, didactice Temă de
decupare, haşurare, colorare) b)explicaţia, observaţia, lucru în
Exerciţii de identificare a fracţiilor exerciţiul, jocul didactic, clasă
corespunzătoare unor reprezentări grafice problematizarea Temă de
Exerciţii de reprezentare a unor c)activitate frontală, lucru pentru
subdiviziuni din întreg corespunzătoare individuală, în perechi acasă
unor fracţii
Exerciţii de numire, scriere şi citire a
fracţiilor, cu utilizarea terminologiei
specifice: numărător, numitor, linie de
fracţie;
2. Fracţii egale 1.3 Exerciţii practice pt. înţelegerea a) manualul, culegere de 5.03 2 Observare
conceptelor de întreg, fracţie folosind exerciţii şi probleme, ilustraţii, 7.03 sistematică
diferite metode (desen, prin pliere, fişe de lucru Temă de
decupare, haşurare, colorare) b)explicaţia, observaţia, lucru în
Exerciţii de identificare a fracţiilor exerciţiul, jocul didactic, clasă
corespunzătoare unor reprezentări grafice problematizarea Temă de
Exerciţii de reprezentare a unor c)activitate frontală, lucru pentru
subdiviziuni din întreg corespunzătoare individuală, în perechi acasă
unor fracţii;
Exerciţii practice de obţinere a unor fracţii
echivalente cu cele date şi scrierea şirului
de egalităţi
Exerciţii de scriere a întregului sub forma
unor fracţii echivalente
Exerciţii de reprezentare prin desen a unor
fracţii
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Compararea Exerciţii practice pt. înţelegerea a) manualul, culegere de 8.03 2
fracţiilor conceptelor de întreg, fracţie folosind exerciţii şi probleme, ilustraţii, 11.03 Observare
3. diferite metode (desen, prin pliere fişe de lucru sistematică
1.3 , decupare, haşurare, colorare) b)explicaţia, observaţia,
Exerciţii de identificare a fracţiilor exerciţiul, jocul didactic, Temă în
corespunzătoare unor reprezentări grafice problematizarea clasă
Exerciţii de reprezentare a unor c)activitate frontală, Temă
subdiviziuni din întreg corespunzătoare individuală, în perechi pentru
unor fracţii; acasă
Exerciţii practice de obţinere a unor fracţii
echivalente cu cele date şi scrierea şirului
de egalităţi
Exerciţii de scriere a întregului sub forma
unor fracţii echivalente
Exerciţii de reprezentare prin desen a unor
fracţii;
Exerciţii de comparare a părţilor aceluiaşi
întreg folosind metode diverse: numărare,
măsurare, grupare, suprapunere;
Exerciţii de comparare a fracţiei cu întregul;
Exerciţii de ordonare a fracţiilor;

4. Aflarea fracţiilor 1.3 Exerciţii practice de aflare a unei fracţii dina) manualul, culegere de 12.03 2 Observare
dintr-un întreg 4.3 întreg reprezentat prin grupe de obiecte; exerciţii şi probleme 14.03 sistematică
Exerciţii de scriere a întregului sub forma b)explicaţia, observaţia, Temă în
de fracţii echivalente; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de problematizarea Temă pentru
aflare a unei fracţii dintr-un întreg; c)activitate frontală, acasă
individuală, în perechi
5. Adunarea 1.4 Exerciţii de adunare cu numere fracţionare; a) manualul, culegere de 15.03 2 Observare
fracţiilor cu Exerciţii de aflare a sumei a două sau mai exerciţii şi probleme 18.03 sistematică
acelaşi numitor multe fracţii cu acelaşi numitor apelând la b)explicaţia, observaţia, Temă în
diferite suporturi intuitive; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de scriere a unei fracţii ca sumă de problematizarea Temă pentru
două fracţii cu acelaşi numitor; c)activitate frontală,
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Rezolvarea de probleme; individuală, în perechi acasă

6. Scăderea 1.4 Exerciţii de scădere cu numere fracţionare; a) manualul, culegere de 19.03 2 Observare
fracţiilor cu Exerciţii de aflare a diferenţei a două sau exerciţii şi probleme 21.03 sistematică
acelaşi numitor mai multe fracţii cu acelaşi numitor apelând b)explicaţia, observaţia, Temă în
la diferite suporturi intuitive; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Exerciţii de scriere a unei fracţii ca diferenţă problematizarea Temă pentru
de două fracţii cu acelaşi numitor; c)activitate frontală, acasă
Rezolvarea de probleme; individuală, în perechi
7. Fracţii. 1.3 Exerciţii de scriere, comparare, adunare, a) manualul, culegere de 22.03 2 Observare
Recapitulare 1.4 scădere a unor fracţii; exerciţii şi probleme 25.03 sistematică
2.6 Rezolvare de probleme; b)explicaţia, observaţia, Temă în
exerciţiul, jocul didactic, clasă
problematizarea, “Ş.V.A.” Temă pentru
c)activitate frontală, acasă
individuală, în perechi
8. Evaluare Test Nr.7 26.03 1
Analiza evaluării 28.03 1

9. Probleme 29.03 1
distractive
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

8. Unitatea de învăţare : Măsurare şi măsură ~ 14 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Unităţi de 2.8 Ordonarea unor obiecte date, în funcţie de a) manualul, culegere de 15.04 2 Observare
măsurat 2.9 lungimea, grosimea lor; exerciţii şi probleme, planşe 16.04 sistematică
lungimea 2.10 Efectuarea de măsurători, aproximarea didactice, metru, ruletă Temă de
Metrul, multiplii 4.3 rezultatelor măsurării consemnarea b)explicaţia, observaţia, lucru în
şi submultiplii rezultatelor; exerciţiul, jocul didactic, clasă
Transformări Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de problematizarea, Temă de
măsură potrivite pentru efectuarea unor c)activitate frontală, lucru pentru
măsurători; individuală, în perechi acasă
Citirea rezultatelor măsurării cu diverse
instrumente; asocierea rezultatului cu
mărimea care a fost măsurată,
aproximarea prin rotunjire a rezultatelor
obţinute prin măsurare;
Exerciţii de estimare a unor lungimi şi
verificarea prin măsurare;
Prezentarea metrului ca unitate principală
de măsură pntru lungime;
Prezentarea multiplilor şi submultiplilor
metrului;
Exerciţii de transformări;
Rezolvare de probleme;
2. Unităţi de 2.8 Ordonarea unor obiecte date, în funcţie de a) manualul, culegere de 18.04 2 Observare
măsurat 2.9 volumul lor; exerciţii şi probleme, ilustraţii, 19.04 sistematică
capacitatea 2.10 Efectuarea de măsurători, aproximarea fişe de lucru, vase de diferite Temă de
Litrul, multiplii 4.3 rezultatelor măsurării consemnarea capacităţi lucru în
şi submultiplii rezultatelor; b)explicaţia, observaţia, clasă
Transformări Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de exerciţiul, jocul didactic, Temă de
măsură potrivite pentru efectuarea unor problematizarea, lucru pentru
măsurători; c)activitate frontală, acasă
Citirea rezultatelor măsurării cu diverse individuală, în perechi
instrumente; asocierea rezultatului cu
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
mărimea care a fost măsurată,
aproximarea prin rotunjire a rezultatelor
obţinute prin măsurare;
Exerciţii de estimare a capacităţii unor vase
şi verificarea prin măsurare;
Prezentarea litrului ca unitate principală de
măsură pntru capacitatea vaselor;
Exerciţii practice de măsurare a capacităţii
vaselor;
Prezentarea multiplilor şi submultiplilor
litrului;
Exerciţii de transformări;
Rezolvare de probleme;

3. Unităţi de 2.8 Ordonarea unor obiecte date, în funcţie a) manualul, culegere de 22.04 2 Observare
măsurat masa 2.9 masa sau lor; exerciţii şi probleme, ilustraţii, 23.04 sistematică
corpurilor 2.10 Efectuarea de măsurători, aproximarea fişe de lucru, balanţă, cântar Temă în
Kilogramul, 4.3 rezultatelor măsurării consemnarea b)explicaţia, observaţia, clasă
multiplii şi rezultatelor; exerciţiul, jocul didactic, Temă
submultiplii Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de problematizarea, pentru
Transformări măsură potrivite pentru efectuarea unor c)activitate frontală, acasă
măsurători; individuală, în perechi
Citirea rezultatelor măsurării cu diverse
instrumente; asocierea rezultatului cu
mărimea care a fost măsurată,
aproximarea prin rotunjire a rezultatelor
obţinute prin măsurare;
Exerciţii de estimare a masei unor corpuri
şi verificarea prin cântărire;
Prezentarea kilogramului ca unitate
principală de măsură pntru lungime;
Prezentarea multiplilor şi submultiplilor
kilogramului;
Exerciţii de transformări;
Rezolvare de probleme;

4. Unităţi de 2.8 Plasarea în timp a unor evenimente; a) manualul, culegere de 25.04 2 Observare
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
măsură pentru 2.9 Ordonarea unor imagini în funcţie de exerciţii şi probleme, ceas 26.04 sistematică
timp 2.10 succesiunea derulării lor în timp; didactic, calendar Temă în
Ora, minutul, 4.3 Citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas b)explicaţia, observaţia, clasă
secunda, ziua model a diverse ore; exerciţiul, jocul didactic, 29.04 2 Temă
Săptămâna, Înregistrarea activităţilor desfăşurate într- problematizarea, 30.04 pentru
luna, anul un interval de timp; c)activitate frontală, acasă
Deceniul, individuală, în perechi
secolul,
mileniul

5. Monede şi 2.8 Recunoaşterea valorii monedelor şi a a) manualul, culegere de 2.05 1 Observare


bancnote 2.9 bancnotelor; exerciţii şi probleme, diferite sistematică
2.10 Schimburi echivalente cu sume de bani; monede şi bancnote Temă în
4.3 Compararea sumelor de bani; b)explicaţia, observaţia, clasă
exerciţiul, jocul didactic, Temă
problematizarea, pentru
c)activitate frontală, acasă
individuală, în perechi
6. Recapitulare 2.8 Exerciţii de transformări; a) manualul, culegere de 3.05 1
2.9 Citirea ceasului. exerciţii şi probleme, ceas
2.10 Rezolvare de probleme; didactic
4.3 b)exerciţiul, jocul didactic,
problematizarea,
c)activitate frontală,
individuală, în perechi
7. Evaluare Test Nr. 8 7.05 1

Analiza evaluării 9.05 1


Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
9. Unitatea de învăţare : Elemente intuitive de geometrie ~ 14

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Drepte 2.1 Exerciţii de identificare a dreptelor a) manualul, culegere de 10.05 2 Observare
perpendiculare, 2.8 perpendiculare, a unghiurilor, a dreptelor exerciţii şi probleme, 13.05 sistematică
unghiuri, drepte paralele pe modele fizice, desene şi în mediul planşe didactice, trusă Temă de
paralele înconjurător; geometrică lucru în
Exerciţii de construire a unor unghiuri; b)explicaţia, observaţia, clasă
Exerciţii de verificare a unghiurilor cu ajutorul exerciţiul, jocul didactic, Temă
echerului; problematizarea pentru
Trasarea unor drepte paralele şi c)activitate frontală, acasă
perpendiculare; individuală, în perechi
2. Forme plane: 2.1 Identificarea şi recunoaşterea elementelor a) manualul, culegere de 14.05 2 Observare
Triunghiul, 2.8 constitutive la triunghi, pătrat, dreptunghi, exerciţii şi probleme, 16.05 sistematică
pătratul, romb, *paralelogram, *trapez; ilustraţii, fişe de lucru, trusă Temă de
dreptunghiul, Exerciţii de notare a figurilor geometrice plane; geometrică, figuri lucru în
rombul Exerciţii de calculare a perimetrelor; geometrice clasă
Desenarea unor figuri geometrice plane, b)explicaţia, observaţia, Temă
notarea şi numirea acestora; exerciţiul, jocul didactic, pentru
Identificarea interiorului şi exteriorului unei problematizarea, “Ş.V.A.” acasă
figuri; c)activitate frontală,
Sortarea obiectelor, figurilor plane după forma individuală, în perechi
lor şi după criterii date;
3. Axe de simetrie 2.1 Identificarea interiorului şi exteriorului unei a) manualul, culegere de 17.05 1 Observare
2.8 figuri; exerciţii şi probleme, sistematică
Desenarea unor modele geometrice simple ilustraţii, fişe de lucru, trusă Temă în
utilizând simetria şi translaţia; geometrică, figuri clasă
Determinarea şi reprezentarea prin desen a geometrice Temă
diferitelor axe de simetrie ale unei figuri b)explicaţia, observaţia, pentru
geometric plane; exerciţiul, jocul didactic, acasă
Verificarea corectitudinii determinării axelor de problematizarea
simetrie prin suprapunerea (practică) a celor c)activitate frontală,
două părţi simetrice; individuală, în perechi

Decuparea unor figuri desenate; a) manualul, culegere de Observare


Figuri Identificarea formelor spaţiale pe modele exerciţii şi probleme, sistematică
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
4. geometrice 2.1 fizice, desene sugestive şi în mediul ilustraţii, fişe de lucru 20.05 2 Temă în
spaţiale: Cubul, 2.8 înconjurător; b)explicaţia, observaţia, 21.05 clasă
desfăşurarea şi Recunoaşterea formelor învăţate la obiectele exerciţiul, jocul didactic, Temă
asamblarea din mediul apropiat; problematizarea pentru
cubului Sortarea obiectelor şi spaţiale după forma lor c)activitate frontală, acasă
şi după criterii date; individuală, în perechi
Desenarea unor modele geometrice simple
utilizând simetria şi translaţia;
Desfăşurarea paralelipipedului dreptunghic şi a
cubului (se va realiza efectiv pentru corpuri
construite din carton);
Asamblarea cubului ;
5. Paralelipipedul 2.1 Decuparea unor figuri desenate; a) manualul, culegere de 23.05 2 Observare
dreptunghic 2.8 Identificarea formelor spaţiale pe modele exerciţii şi probleme, 24.05 sistematică
(cuboidul), fizice, desene sugestive şi în mediul ilustraţii, fişe de lucru Temă în
desfăşurarea şi înconjurător; b)explicaţia, observaţia, clasă
asamblarea unei Recunoaşterea formelor învăţate la obiectele exerciţiul, jocul didactic, Temă
desfăşurări date din mediul apropiat; problematizarea pentru
Sortarea obiectelor şi spaţiale după forma lor c)activitate frontală, acasă
şi după criterii date; individuală, în perechi
Desenarea unor modele geometrice simple
utilizând simetria şi translaţia;
Desfăşurarea paralelipipedului dreptunghic şi a
cubului (se va realiza efectiv pentru corpuri
construite din carton);
Asamblarea dreptunghic;
6. Piramida 2.1 Decuparea unor figuri desenate; a) manualul, culegere de 27.05 2
2.8 Identificarea formelor spaţiale pe modele exerciţii şi probleme, 28.05
fizice, desene sugestive şi în mediul ilustraţii, fişe de lucru
înconjurător; b)explicaţia, observaţia,
Recunoaşterea formelor învăţate la obiectele exerciţiul, jocul didactic,
din mediul apropiat; problematizarea
Sortarea obiectelor şi spaţiale după forma lor c)activitate frontală,
şi după criterii date; individuală, în perechi
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
Desenarea unor modele geometrice simple
utilizând simetria şi translaţia;
Desfăşurarea paralelipipedului dreptunghic şi a
cubului (se va realiza efectiv pentru corpuri
construite din carton);

7. Recapitulare 2.1 Identificarea figurilor geometrice plane şi a)Manualul 30.05 1


2.8 spaţiale; b)explicaţia, observaţia,
Desenarea formelor plane cu şablon, exerciţiul, jocul didactic,
instrumente sau/şi cu mâna liberă; problematizarea, “Ş.V.A.”
c)activitate frontală,
individuală, în perechi
8. Evaluare Test Nr.9 31.05 1

Analiza evaluării 3.06 1


Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A

11. Unitatea de învăţare : Recapitulare finală ~ 10 ore

Nr. Detalieri de Resurse Data Nr.


O.R. Activităţi de învăţare Evaluare
crt. conţinut ore
1. Numere 1.1 Exerciţii de citire, scriere, compunere, a) manualul, culegere de 4.06 1 Observare
naturale mai 1.2 descompunere, comparare, ordonare; exerciţii şi probleme, planşe sistematică
mici sau egale 2.4 Exerciţii de determinare a unor numere didactice,
cu 4.3 naturale care să îndeplinească condiţii date; b)explicaţia, observaţia,
1 000 000 exerciţiul, jocul didactic,
problematizarea
c)activitate frontală,
individuală, în perechi
2. Ordinea 1.5 Rezolvarea de exerciţii de a) manualul, culegere de 6.06 2 Observare
efectuării 1.6 adunare/scădere/înmulţire/împărţire; exerciţii şi probleme, ilustraţii, 7.06 sistematică
operaţiilor 2.5 Exerciţii de operare cu terminologia fişe de lucru Temă de
2.6 specifică; b)explicaţia, observaţia, lucru în
3.1 Folosirea proprietăţilor pentru a rezolva mai exerciţiul, jocul didactic, clasă
rapid; problematizarea, “Ş.V.A.” Temă de
Efectuarea probei prin operaţia inversă; c)activitate frontală, lucru pentru
Rezolvarea de exerciţii care implică sau nu individuală, în perechi acasă
paranteze rotunde sau drepte;
Rezolvarea unor expresii numerice care
conţin paranteze şi ordine diferite;
Rezolvare de probleme printr-un exerciţiu;
Exerciţii de aflare a numărului necunoscut;
Exerciţii respectând ordinea efectuării
operaţiilor;
3. Probleme 2.6 Rezolvarea de probleme care se rezolvă prin a) manualul, culegere de 10.06 2 Observare
3.1 cel mult trei operaţii; exerciţii şi probleme, ilustraţii, 11.06 sistematică
Probleme care se rezolvă prin metoda fişe de lucru Temă în
figurativă; b)explicaţia, observaţia, clasă
Creare de probleme după exepresi numerice exerciţiul, jocul didactic, Temă
sau desene; problematizarea, “Ş.V.A.” pentru
c)activitate frontală, acasă
individuală, in perechi;
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Bicaz prof. inv. primar, Irina Nistor
An şcolar 2012-2013 clasa a IV-a A
7.
Evaluare TEST FINAL 13.06 1 Probă
scrisă
Analiza
8. evaluării 14.06 1
9. Probleme „Aladin şi numerele fermecate” a)diferite obiecte 17.06 4
distractive „Tainele muschetarilor” b)explicaţia, observaţia, 18.06
„Steluţe matematice” exerciţiul, jocul didactic, 20.06
Jocuri didactice „Adevărat sau fals?” problematizarea 21.06
c)activitate frontală,
individuală, în perechi