Sunteți pe pagina 1din 34

OBIECTIVE CADRU ŞI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


1.1. să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale
1.2. să scrie, să citească, să compare, să estimeze şi să ordoneze numere naturale
1.3. să utilizeze numere fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului
1.4. să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare
1.5. să efectueze operaţii de adunare şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor
de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor
1.6. să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând
proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme


2.1. să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să recunoască
proprietăţi simple de simetrie ale unor desene
2.2. să descopere, să recunoască şi să utilizeze în contexte variate corespondenţe simple şi
succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli date
2.3. să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două operaţii prin
rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul
2.4. să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale
2.5. să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii şi împărţirii utilizând modalităţi variate
de lucru
2.6. să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în
rezolvarea unor situaţii problemă
2.7. să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de
probleme
2.8. să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru lungime,
capacitate, masă, suprafaţă, timp şi unităţile monetare în situaţii variate
2.9. să colecteze date, să le organizeze în tabele, să le sorteze şi clasifice pe baza unor criterii
date şi să ofere interpretări elementare ale lor
2.10. să aprecieze valoarea de adevăr a unei afirmaţii şi să cunoască sensul implicaţiei “dacă-
atunci” pentru exemple simple, eventual din cotidian

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic


3.1. să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în
rezolvarea unei probleme

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în


contexte variate
4.1. să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode
matematice
4.2. să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin încercare-eroare noi căi de
rezolvare
4.3. să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea
de probleme
ARIA CURRICULARĂ :
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Nr. de ore pe săptămână: 4 ore

Disciplina: Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş, Ed. Aramis

Nr.crt. Semestrul Nr. ore


1. Sem. I 68 ore
2. Sem. al ll-lea 68 ore
3. Total 136 ore

Unitatea de Ob Nr.
învăţare Conţinuturi Perioada Obs
ref ore
SEMESTRUL I (68ore)
Din nou la şcoală 1.1 ● Numerele naturale de la 0 la 1000 000
1.2 ( actualizare)
(reactualizarea
1.5
cunoştinţelor din 1.6
● Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 4
cl.a III – a) 2.2 0 la 10 000 cu şi fără tecere peste ordin
2.3 ●Tabla înmulţirii(actualizare) 16 IX-19 IX
2.4 ● Probleme
2.5
2.6
2.7
● Evaluare iniţială
3.1
 Formarea, scrierea şi citirea numerelor
1.1 naturale până la 1 000 000
1.2  Compararea şi ordonarea nr. naturale
1 Numerele
2.2  Rotunjirea nr. naturale
naturale mai mici
2.4  Scrierea unui nr. nat. ca o sumă de 12 23 IX-11X
sau egale cu
2.9 produse cu un factor 10,100,1000
1 000 000
2.1  Scrierea nr. cu cifre romane
4.3  Recapitulare
 Evaluare
 Adunarea şi scăderea nr. nat. fără
1.5
2 Adunarea şi trecere peste ordin
2.2
scăderea nr. nat.  Adunarea şi scăderea nr. naturale cu
2.3 14 X –31 X
mai mici sau egale trecere peste ordin
cu 2.4 16 11XI-14 XI
 Aflarea unui nr. necunoscut
1 000 000 2.6
 Recapitulare
2.7
 Evaluare
3 Înmulţirea nr. 1.6  Înmulţirea când unul dintre factori este
10 18 XI–03 XII
nat. mai mici sau 2.2 o sumă
 Înmulţirea unui nr. mai mic de 1000 cu
2.3 un nr. de o cifră
2.4  Înmulţirea unui nr. mai mic de 1000 cu
egale cu 1 000 2.5 un nr de două cifre
2.6  Produs de mai mulţi factori
2.7  Recapitulare
 Evaluare
1.6  Împărţirea cu restul 0
2.2  Împărţirea cu restul diferit de 0
4 Împărţirea nr. 2.3  Împărţirea unui nr. natural mai mic de
nat. mai mici sau 2.4 1000 la un nr. de o cifră 10 4 XII –19XII
egale cu 1 000 2.5  Aflarea nr. necunoscut
2.6  Recapitulare
2.7  Evaluare

5 Ordinea
1.5  Ordinea efectuării operaţiilor
efectuării
1.6  Folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
operaţiilor şi 10 6 I -21 I
2.6  Recapitulare
folosirea
2.10  Evaluare
parantezelor
 Adunarea şi scăderea nr. naturale
6.Recapitulare  Înmulţirea şi împărţirea
semestrială  Ordinea efectuării operaţiilor 6 22 I- 30I
 Folosirea parantezelor rotunde şi pătrate
 Evaluare
SEMESTRUL al II-lea (64ore)
 Probleme care se rezolvă prin mai mult
2.6
de trei operaţii
2.7
 Probleme care se rezolvă prin metoda
2.9
figurativă (grafică)
7 Rezolvare de 2.10
 Probleme de organizare a datelor în 16 10 II –6 III
probleme 3.1
tabele
4.1
 Probleme care se rezolvă prin încercări
4.2
 Recapitulare
4.3
 Evaluare
 Ce este o fracţie?
 Fracţii egale
 Reprezentarea fracţiilor prin desene:
aflarea unei fracţii dintr-un întreg
1.3  Compararea fracţiilor
10 III-3 IV
8 Fracţii 1.4  Adunarea fracţiilor care au acelaşi 20
21IV-24 IV
2.6 numitor
 Scăderea fracţiilor care au acelaşi
numitor
 Recapitulare
 Evaluare
9 Elemente 2.1  Puncte şi linii 12 28 IV –15V
intuitive de 2.2  Drepte paralele
geometrie 2.9  Drepte perpendiculare
 Figuri geometrice plane. Triunghiul
 Dreptunghiul. Pătratul. Rombul
 Paralelogramul
 Trapezul
 Axa de simetrie. Figuri geometrice care
admit axă de simetrie.
 Perimetrul
 Forme spaţiale. Cubul
 Paralelipipedul dreptunghic (cuboidul)
 Piramida
 Recapitulare
 Evaluare
 Măsurători folosind etaloane 16 19 V–12 VI
convenţionale
 Unităţi de măsurat lungimea. Metrul.
Multiplii şi submultiplii metrului
 Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul.
Multiplii şi submultiplii
10 Măsurare şi 2.8  Unităţi de măsurat masa. Kilogramul.
măsuri 2.9 Multipli şi submultipli
 Unităţi de măsură pentru timp
 Monede şi bancnote
 Probele de estimare
 Recapitulare
 Evaluare
 Adunarea, scăderea, înmulţirea şi
1.1
împărţirea. Probleme. Fracţii
1.2
 Ordinea efectuării operaţiilor şi
1.3
folosirea parantezelor
1.4
 Noţiuni de geometrie
1.5
Măsurare şi măsuri
1.6
11 Recapitulare
2.6 4 16VI-19VI
finală
2.7
2.9
2.10
4.1
4.2
4.3
Unitatea de învăţare 1: Din nou la şcoală
Nr.ore : 8 ore
Conţinuturi Ob. Evaluare Nr. Data
( detalieri) Ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente ore
♣ Reactualizarea 1.1 ♦ exerciţii de numărare, comparare şi ordonare M.numărătoare • observarea 16.09
cunoştinţelor din 1.2 a numerelor de la 0 la 1000 000; poziţională, sistematică 17.09
cl.a III -a 1.5 ♦ ex.-joc de reprezentare a numerelor punând în P. -exerciţiul, 8 18.09
●Numerele 1.6 evidenţă sistemul poziţional de scriere; -învăţarea prin • temă de lucru 19.09
naturale de la 0 la 2.2 ♦ exerciţii de adunare şi scădere a numerelor descoperire, în clasă 23.09
1000 000 2.3 0 –1 000, cu şi fără trecere peste ordin; -jocul didactic 24.09
●Adunări şi 2.4 ♦ rezolvare de probleme care presupun două - activitate • probă orală 25.09
scăderi cu 2.5 operaţii frontală, 26.09
numerele naturale 2.6 ♦ exercitii de calcul mintal individuală •autoevaluarea
de la 0 la 10 000 2.7 ♦ efectuarea probei • tema acasă
●Tabla înmulţirii 3.1 ♦ rezolvarea unor exerciţii de aflare a numărului
● Probleme necunoscut; • probă scrisă
♣ Evaluare
iniţială
Unitatea de învăţare 2 : Numere naturale de la 0 la 1 000 000

Nr. de ore : 8 ore


Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Formarea, 1.1. -reprezentarea numerelor punând în - manual, caiet, culegere, -evaluare 30.09
1. citirea şi 1.2. evidenţă sistemul poziţional de scriere a sistemul de poziţionare a sistematică, 1
scrierea 2.2. cifrelor. numerelor; -evaluare
numerelor 2.4. -trecerea de la o formă de reprezentare la - lucrul frontal, pe grupe, orală,
naturale până la alta individual; -autoevaluare
1 000 000 -scrierea unui număr ca o sumă de -exerciţiul, demonstraţia,
produse în care unul din factori este 10, explicaţia,algoritmizarea,
100, 1 000 ş.a.m.d. jocul didactic,
-jocuri de numărare cu obiecte în care problematizarea.
grupurile de câte 10, 100, 1 000 se
înlocuiesc cu alt obiect
-exerciţii de descompunere utilizând
scrierea zecimală a numerelor naturale
-crearea de şiruri pe baza unor reguli dat
Compararea şi 1.1. -numărarea cu start şi paşi daţi, crescător - manual, caiet, culegere; -evaluare 1.10
2. ordonarea 1.2. şi descrescător, cu şi fără sprijin în obiecte - lucrul frontal, pe grupe, sistematică, 1
numerelor 2.2. şi desene. individual; -evaluare
naturale 2.4. -gruparea şi regruparea obiectelor sau -exerciţiul, demonstraţia, orală,
4.3 desenelor în funcţie de pasul numărării explicaţia,algoritmizarea, -autoevaluare
-ordonarea numerelor utilizând modele jocul didactic,
semnificative (axa numerelor, figuri problematizarea.
geometrice de poziţionare, numărătoare
poziţională etc.)
-completarea unor şiruri de simboluri,
desene sau de numere ordonate după o
anumită regulă
Rotunjirea 1.1. -exerciţii de rotunjire a numerelor prin - manual, caiet, culegere; -evaluare 2.10
3. numerelor 1.2. adaos sau prin lipsă - lucrul frontal, pe grupe, sistematică, 2 3.10
naturale formate 2.2. -estimarea numerelor prin rotunjire la individual; -evaluare
2.4. ordinul miilor, sutelor, zecilor -exerciţiul, demonstraţia, orală,
-compararea numerelor prin rotunjire explicaţia,algoritmizarea, -autoevaluare
-utilizarea axei numerelor pentru a preciza jocul didactic,
dacă un număr este mai îndepărtat sau problematizarea.
mai apropiat de un altul
Scrierea unui 1.1. -scrierea numerelor naturale sub forma - manual, caiet, culegere; -evaluare 7.10
4. număr natural 1.2. unei sume de mii, sute, zeci si unitaţi; - lucrul frontal, pe grupe, sistematică, 1
ca o sumă de 2.2. -scrierea sub forma unor produse in care individual; -evaluare
produse cu un 2.4. unul din factori este 10,100,1000; -exerciţiul, demonstraţia, orală,
factor 10, 100, 4.3  scrierea în forme echivalente a explicaţia,algoritmizarea, -autoevaluare
1000 numerelor naturale; jocul didactic,
problematizarea.
Scrierea 1.1. -scrierea şi citirea numerelor naturale - manual, caiet, culegere; -evaluare 8.10
5. numerelor cu 1.2. -scrierea numerelor utilizând scrierea cu - lucrul frontal, pe grupe, sistematică, 2 9.10
cifre romane 2.2. cifre romane individual; -evaluare
2.4. -descompuneri echivalente ale aceluiaşi -exerciţiul, orală,
număr demonstraţia,explicaţia,jo -autoevaluare
cul didactic,
problematizarea.
Evaluare 1.1. -înţelege şi utilizează sistemul poziţional - fişe de evaluare -evaluare 10.10
6. 1.2. de formare a numerelor naturale sumativă 1
2.2. -scrie, citeşte, estimează şi ordonează
2.4. numerele naturale
-explorează modalităţi variate de a
compune şi descompune numere naturale
Unitatea de învăţare 3: Adunarea şi scăderea nr. naturale mai mici sau egale cu1 000 000
Nr. de ore : 12 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Adunarea şi 1.5; - exerciţii de calcul folosind proprietăţile -manual, culegere de -probe orale, 14.10
scăderea 2.2; operaţiilor; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 3 15.10
numerelor 2.3; - estimarea rezultatului operaţiilor utilizând planşe cu reprezentări teme pt acasă 16.10
naturale fără 2.4; aproximarea convenabilă a numerelor cu diverse ala numerelor -probă scrisă
trecere peste 3.1 care se operează şi tehnicile de calcul naturale ; de evaluare
ordin mintal; -conversaţia euristică, formativă
- folosirea proprietăţilor operaţiilor pentru explicaţia, exerciţiul,
efectuarea unor calcule rapide; demonstraţia
- recunoaşterea operaţiilor concrete sau a - frontală, în perechi, în
expresiilor care presupun efectuarea unor echipă, individuală
operaţii de adunare şi scădere (cu atât mai
mult, cu atât mai puţin);
- compunerea de probleme cu text pornind
de la expresii simbolice (a+b=x, a-b=x,
etc.) ;
- schimbarea numerelor într-o problemă
dată, cu păstrarea tematicii;
2. Adunarea şi 1.5; - exerciţii de calcul folosind proprietăţile -manual, culegere de -probe orale, 17.10
scăderea 2.2; operaţiilor; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 3 21.10
numerelor 2.3; - estimarea rezultatului operaţiilor utilizând planşe cu reprezentări teme pt acasă 22.10
naturale cu 2.4; aproximarea convenabilă a numerelor cu diverse ala numerelor -probă scrisă
trecere peste 3.1 care se operează şi tehnicile de calcul naturale ; de evaluare
ordin mintal; -conversaţia euristică, formativă
- exerciţii care să evidenţieze faptul că explicaţia, exerciţiul,
scăderea nu este comutativă şi nici demonstraţia
asociativă; - frontală, în perechi, în
-observarea legăturilor între operaţiile cu echipă, individuală
numere naturale; efectuarea probei;
-transformarea problemelor de adunare în
probleme de scădere şi invers;
- schimbarea numerelor într-o problemă
dată, cu păstrarea tematicii;
3. Aflarea unui 1.5; - observarea legăturilor între operaţiile cu -manual, culegere de -probe orale, 23.10
număr 2.2; numere naturale; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 2 24.10
necunoscut (1) 2.3; -efectuarea probei; planşe cu reprezentări teme pt acasă
2.4; - exerciţii variate care solicită aflarea unui diverse ala numerelor -probă scrisă
2.5; număr necunoscut notat în diverse moduri; naturale ; de evaluare
3.1 - rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii -conversaţia euristică, formativă
folosind: metoda încercare – eroare, proba explicaţia, exerciţiul,
operaţiilor, metoda balanţei; demonstraţia
- transpunerea unei situaţii-problemă, în - frontală, în perechi, în
limbaj matematic, înlocuind numere echipă, individuală
necunoscute cu simboluri;
4. Aflarea unui 1.5;  completarea unor şiruri de simboluri, -manual, culegere de -probe orale, 28.10
număr 2.2; desene sau de numere ordonate după o exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 2 29.10
necunoscut (2) 2.3; anumită regulă; planşe cu reprezentări teme pt acasă
2.4; diverse ala numerelor
 crearea de şiruri pe baza unor reguli date; -probă scrisă
2.5;  exerciţii de adunare şi de înmulţire cu naturale ; de evaluare
3.1 acelaşi număr; -conversaţia euristică, formativă
 exerciţii de găsire a regulii explicaţia, exerciţiul,
pentru
demonstraţia
corespondenţe de tip aditiv şi multiplicativ;
 analiza unor probleme de tipul menţionat:- frontală, în perechi, în
identificarea datelor şi a necunoscutelor; echipă, individuală
identificarea operaţiilor prin care se ajunge la
rezolvare;

5. Recapitulare 1.5; -exerciţii de calcularea a sumei şi a -manual, culegere de -probe orale, 30.10
2.2; diferenţei fără şi cu trecere peste ordin; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 1
2.3; -exerciţii de efectuare a sumei folosind planşe cu reprezentări teme pt acasă
2.4; proprietăţile adunării; diverse ala numerelor -probă scrisă
2.5; -efectuarea probei; naturale ; de evaluare
3.1 -exerciţii de aflare a termenului necunoscut; -conversaţia euristică, formativă
-exerciţii de completare a unor tabele; explicaţia, exerciţiul,
-rezolvări de probleme care conţin operaţii demonstraţia
de adunare şi scădere; - frontală, în perechi, în
echipă, individuală
6. Evaluare 1.5; -efectuează operaţii de adunare şi scădere a - fişe de evaluare -evaluare 31.10
2.2; numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor sumativă 1
2.3; de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor;
2.4; - estimează ordinul de mărime al
2.5; rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două
3.1 operaţii, prin rotunjire;
- rezolvă şi compune probleme şi utilizează
semnificaţia operaţiilor aritmetice în
rezolvarea unor situaţii-problemă;
- foloseşte simboluri pentru a pune în
evidenţă numere necunoscute în rezolvarea
de probleme;
Unitatea de învăţare 4 : Înmulţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000
Nr. de ore : 12ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Înmulţirea când 1.5; -exerciţii de descompunere a unor numere -manual, culegere de -probe orale, 11.11
unul din factori 1.6; în sume de produse, în care un factor să fie exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 2 12.11
este o sumă 2.2; 10, 100, 1 000; planşe cu reprezentări teme pt acasă
2.5; -exerciţii de utilizare a monedelor şi diverse ala numerelor -probă scrisă
2.6; bancnotelor pentru descompunerea unor naturale ; de evaluare
numere; -conversaţia euristică, formativă
-exerciţii de înmulţire a unui număr cu o explicaţia, exerciţiul,
sumă, fără a utiliza terminologia specifică demonstraţia
(„distributivitatea înmulţirii faţă de - frontală, în perechi, în
adunare”); echipă, individuală
-compuneri de probleme după exerciţii şi
imagini date;
2. Înmulţirea unui 1.5; -exerciţii de efectuare a înmulţirii cu un -manual, culegere de -probe orale, 13.11
număr mai mic 1.6; număr de o cifră, cu aplicarea algoritmului exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 2 14.11
decât 1 000 cu 2.2; de calcul; planşe cu reprezentări teme pt acasă
un număr de o 2.5; -exersarea limbajului matematic, prin diverse ala numerelor -probă scrisă
cifră 2.6; verbalizarea „paşilor” realizaţi în efectuarea naturale ; de evaluare
înmulţirii; -conversaţia, explicaţia, formativă
-exerciţii de grupare convenabilă a exerciţiul,
factorilor, în vederea dobândirii deprinderii demonstraţia,
de calcul rapid; problematizarea
-exerciţii de continuare a unor şiruri de - frontală, în perechi, în
numere; echipă, individuală
-exerciţii de completare a unor tabele;
-probleme care se rezolvă în două moduri;
3. Înmulţirea unui 1.5; -efectuarea de înmulţiri când ambii factori -manual, culegere de -probe orale, 18.11
număr mai mic 1.6; sunt formaţi numai din zeci; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 3 19.11
decât 1 000 cu 2.2; -efectuarea de înmulţiri când unul dintre planşe cu reprezentări teme pt acasă 20.11
un număr de 2.5; factori este format din zeci şi unităţi, iar diverse ala numerelor -probă scrisă
două cifre 2.6; celălalt numai din zeci; naturale ; de evaluare
-efectuarea de înmulţiri când ambii factori -conversaţia, explicaţia, formativă
sunt formaţi din zeci şi unităţi; exerciţiul,
-efectuarea de înmulţiri folosind demonstraţia,
terminologia specifică; problematizarea
-efectuarea unor înmulţiri grupând - frontală, în perechi, în
convenabil factorii; echipă, individuală
-aplicarea algoritmilor de calcul ai
înmulţirii;
-probleme care se rezolvă în două moduri;
4. Produs de mai 1.5; -efectuarea de înmulţiri în contexte -manual, culegere de -probe orale, 3 21.11
mulţi factori 1.6; numerice variate; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 25.11
2.2; - utilizarea proprietăţilor în efectuarea planşe cu reprezentări teme pt acasă 26.11
2.5; operaţiilor de înmulţire; diverse ala numerelor -probă scrisă
2.6; - identificarea semnificaţiei produselor naturale ; de evaluare
parţiale în relaţie cu proprietăţi ale -conversaţia, explicaţia, formativă
înmulţirii; exerciţiul,
- schimbarea numerelor într-o problemă demonstraţia,
dată, cu păstrarea tematicii; problematizarea
- reprezentarea datelor cunoscute ale unei - frontală, în perechi, în
probleme utilizând modalităţi variate de echipă, individuală
reprezentare;
- transpunerea unei situaţii problemă, în
limbaj matematic, înlocuind numere
necunoscute cu simboluri;
5. Recapitulare 1.5; -efectuarea de înmulţiri în contexte -manual, culegere de -probe orale, 27.11
1.6; numerice variate; exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 1
2.2; - utilizarea proprietăţilor în efectuarea planşe cu reprezentări teme pt acasă
2.5; operaţiilor de înmulţire; diverse ala numerelor -probă scrisă
2.6; - identificarea semnificaţiei produselor naturale ; de evaluare
parţiale în relaţie cu proprietăţi ale -conversaţia, explicaţia, formativă
înmulţirii; exerciţiul,
-efectuarea unor înmulţiri grupând demonstraţia,
convenabil factorii; problematizarea
-aplicarea algoritmilor de calcul ai - frontală, în perechi, în
înmulţirii; echipă, individuală
-rezolvări de probleme;
6. Evaluare 1.5; -efectuarea de înmulţiri în contexte -fişe de evaluare -evaluare 28.11
1.6; numerice variate; sumativă 1
2.2; - utilizarea proprietăţilor în efectuarea
2.5; operaţiilor de înmulţire;
2.6; -aflarea dublului şi a triplului unui număr;
-rezolvare de probleme şi scrierea rezolvării
sub formă de exerciţiu
Unitatea de învăţare 5: Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
Nr. de ore : 12ore
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Împărţirea cu 1.6; -recunoaşterea situaţiilor concrete / a -manual, culegere de -probe orale, 2.12
restul 0(zero) 2.4; expresiilor care presupun efectuarea exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 3.12
2.5; operaţiilor de împărţire; -conversaţia, teme pt acasă
2.6; -efectuarea de împărţiri prin scăderea repetată explicaţia, exerciţiul, -probă scrisă
a aceluiaşi număr; demonstraţia, de evaluare
-scrierea unor scăderi repetate sub formă de problematizarea formativă
împărţiri; - frontală, în perechi,
-exerciţii de utilizare a terminologiei în echipă, individuală
specifice;
2. Împărţirea cu 1.6; -exerciţii de aflare a câtului şi a restului; -manual, culegere de -probe orale, 4.12
restul diferit de 2.4; -exerciţii de utilizare a terminologiei exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 5.12
0(zero) 2.5; specifice; -conversaţia, teme pt acasă
2.6; -aplicarea unor reguli şi scheme pentru explicaţia, exerciţiul, -probă scrisă
efectuarea împărţirii cu rest; demonstraţia, de evaluare
-relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor şi rest; problematizarea formativă
-înţelegerea condiţiei restului la împărţirea - frontală, în perechi,
numerelor naturale; în echipă, individuală
3. Împărţirea unui 1.6; -utilizarea proprietăţilor şi a împărţirii prin -manual, culegere de -probe orale, 9.12
număr natural 2.4; cuprindere în efectuarea operaţiilor de exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 10.12
mai mic decât 2.5; înmulţire şi împărţire; -conversaţia, teme pt acasă
1 000 la un 2.6; -recunoaşterea unor situaţii practice când se explicaţia, exerciţiul, -probă scrisă
număr de o cifră aplică împărţirea prin cuprindere; demonstraţia, de evaluare
-efectuarea de împărţiri folosind legatura cu problematizarea formativă
înmulţirea; - frontală, în perechi,
-exerciţii de utilizare a terminologiei în echipă, individuală
specifice;
4. Aflarea unui -transpunerea unei situatii problema, în limbaj -manual, culegere de -probe orale, 11.12
număr matematic, înlocuind numere necunoscute cu exerciţii şi probleme, fişe de lucru, 2 12.12
necunoscut (1) simboluri; planşe cu reprezentări teme pt acasă
- analiza de probleme de tipul menţionat: diverse ala numerelor -probă scrisă
5. Aflarea unui 1.6; identificarea datelor şi a necunoscutelor; naturale ; de evaluare 16.12
număr 2.4; -identificarea operaţiilor prin care se ajunge la -conversaţia, formativă 2 17.12
necunoscut (2) 2.5; rezolvare, identificarea tipului problemei (a explicaţia, exerciţiul,
2.6; formulei); demonstraţia,
- exerciţii variate care solicită aflarea unui problematizarea
număr necunoscut notat în diverse moduri; - frontală, în perechi,
- rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii folosind în echipă, individuală
metoda încercare-eroare, proba operaţiilor,
metoda balanţei;
6. Recapitulare 1.6; -efectuarea de împărţiri în contexte numerice -manual, culegere de -probe orale, 18.12
2.4; variate; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 1
2.5; -efectuarea de împărţiri folosind legătura cu -conversaţia, teme pt acasă
2.6; înmulţirea; explicaţia, exerciţiul, -probă scrisă
-exerciţii de utilizare a terminologiei demonstraţia, de evaluare
specifice; problematizarea formativă
-aplicarea algoritmilor de calcul ai împărţirii; - frontală, în perechi,
-aplicarea unor reguli şi scheme pentru în echipă, individuală
efectuarea împărţirii cu rest;
-rezolvări de probleme;
7. Evaluare 1.6; -efectuarea de împărţiri în contexte numerice -fişe de evaluare -evaluare 19.12
2.4; variate; sumativă 1
2.5; -efectuarea de împărţiri folosind legătura cu
2.6; înmulţirea;
-exerciţii de utilizare a terminologiei
specifice;
-aplicarea algoritmilor de calcul ai împărţirii;
-aplicarea unor reguli şi scheme pentru
efectuarea împărţirii cu rest;;
Unitatea de învăţare 6 : Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
Nr. de ore : 10 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ordinea 1.5; -efectuarea de exerciţii cu numere naturale -manual, culegere de 6.01
efectuării 1.6; respectând ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii şi probleme; evaluare 3 7.01
operaţiilor 2.6; expresii cu acelaşi ordin; 8.01
2.10 -rezolvarea unor expresii numerice în care
formativǎ
2. Folosirea apar operaţii de ordine diferite, fără 9.01
parantezelor paranteze; 4 13.01
rotunde şi -exerciţii de calcul, urmărind ordinea -conversaţia, explicaţia, 14.01
pătrate efectuării operaţiilor într-o expresie cu exerciţiul, 15.01
paranteze mici şi operaţii de acelaşi ordin demonstraţia,
-rezolvarea unor expresii numerice care problematizarea muncǎ
conţin paranteze mici şi operaţii de ordine independentǎ
diferite
-rezolvarea de probleme prin exerciţii cu
paranteze
-utilizarea în mod diferit a parantezelor în - frontală, în perechi, în munca în
acelaşi exerciţiu pentru a obţine diverse echipă, individuală echipǎ
rezultate
 exerciţii de calcul folosind proprietăţile
operaţiilor;
 utilizarea metodelor de analiză sintetică şi
analitică pentru a descrie demersul de
rezolvare a unei probleme;
 utilizarea unor scheme simple pentru a
figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare a
unei probleme.
 argumentarea modalităţilor diferite pentru
rezolvarea unei situaţii problemă;
- stimularea creşterii treptate a vitezei de
operare cu numere prin propunerea de
competiţii între elevi şi prin probe date într-
un interval de timp precizat iniţial;
- jocuri cu exerciţii - competiţie în care
nivelul de dificultate este variabil;
- discutarea, în perechi sau în grup, a
soluţiilor găsite pentru rezolvarea unor
exerciţii sau probleme;
 exerciţii - joc în grup;
-competiţii de grup.
3. Recapitulare -efectuarea de exerciţii cu numere naturale -manual, culegere de muncǎ 1 16.01
respectând ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii şi probleme; independentǎ 20.01
expresii cu acelaşi ordin;
-rezolvarea unor expresii numerice în care
apar operaţii de ordine diferite, fără
paranteze; munca în
-exerciţii de calcul, urmărind ordinea echipǎ
efectuării operaţiilor într-o expresie cu
paranteze mici şi operaţii de acelaşi ordin
-rezolvarea unor expresii numerice care
conţin paranteze mici şi operaţii de ordine
diferite
4. Evaluare 1.5;  exerciţii de calcul cu numere naturale, -fişe de evaluare -evaluare 21.01
1.6; urmărind respectarea ordinii efectuării sumativă 1
2.6; operaţiilor şi folosirea corectă a
2.10 parantezelor;
 exerciţii de calcul folosind proprietăţile
operaţiilor;
 exerciţii semnificative, care să scoată în
evidenţă avantajele folosirii proprietăţilor
operaţiilor cu numere; exerciţii care să
evidenţieze faptul că scăderea şi împărţirea
nu sunt comutative şi nici asociative;
 folosirea proprietăţilor operaţiilor pentru
efectuarea unor calcule rapide;
 observarea legăturilor între operaţiile cu
numere naturale; efectuarea probei;
-rezolvare de probleme
Unitatea de învăţare 7 : Recapitulare semestrială
Nr. de ore : 6 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Numere 1.1; -exerciţii de citire şi scriere a nr. nat. cu -manual, culegere de -probe orale, 22.01
naturale de la 0 1.2; cifre şi litere; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
la 1.000.000 2.2; -exerciţii de scriere a unor numere folosind -conversaţia, explicaţia,
(citire. scriere, 2.4; cifre romane şi arabe; exerciţiul,
determinare, 4.3; -exerciţii de descompunere a unor numere - frontală, în perechi, în
compunerea, în sume de produse; echipă, individuală
descompunerea, -exerciţii de ordonare a unor numere;
compararea, -exerciţii de rotunjire a unor numere, după
ordonarea, model;
aproximarea)
2. Operaţii cu nr. 1.5; -exerciţii de adunare şi scădere cu şi fără -manual, culegere de -probe orale,
naturale în 1.6; trecere peste ordin, cu efectuarea probei; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 2 23.01
concentrul 0- -exerciţii de aflare a numărului necunoscut; -conversaţia, explicaţia, 27.01
1000 -exerciţii utilizând tehnici de calcul rapid; exerciţiul,
-probleme de adunare şi scădere; - frontală, în perechi, în
echipă, individuală
3. Ordinea 2.5; -rezolvarea de exerciţii care presupun cele 4 -manual, culegere de -probe orale, 28.01
efectuării 2.6; operaţii învăţate; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 2 29.01
operaţiilor 4.1; -rezolvarea de exerciţii de înmulţire şi -conversaţia, explicaţia,
4.2; împărţire cu efectuarea probei prin operaţia exerciţiul,
4.3; inversă; - frontală, în perechi, în
-exerciţii de aflare a numărului necunoscut; echipă, individuală
-ordinea efectuării operaţiilor;
-rezolvare de probleme;
4. Evaluare -fişe de evaluare -evaluare 1 30.01
sumativă

Unitatea de învăţare 8 : Rezolvare de probleme


Nr. de ore : 16 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Probleme care 1.6; -analiza problemelor: identificarea datelor şi -manual, culegere de -probe orale, 10.02
se rezolvă prin 2.4; a necunoscutelor, identificarea operaţiilor exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 4 11.02
mai mult de trei 2.5; prin care se ajunge la rezolvare ; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă 12.02
operaţii de 2.6; -rezolvarea de probleme în care se folosesc exerciţiul, -probă scrisă 13.02
ordine diferite expresii care presupun efectuarea unor demonstraţia, de evaluare
operaţii de adunare, scădere, înmulţire, problematizarea formativă
împărţire; - frontală, în perechi, în
-formularea de probleme cu text pe baza echipă, individuală
unor scheme şi regul date;
2. Probleme care 2.6; -rezolvare de probleme în care se cunoaşte -manual, culegere de -probe orale, 17.02
se rezolvă prin 2.7; suma şi diferenţa a două numere; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 3 18.02
metoda 2.9; -rezolvare de probleme în care se cunoaşte -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă 19.02
figurativă 3.1; suma şi raportul a două numere; exerciţiul, -probă scrisă
(grafică) 4.2; -rezolvare de probleme în care se cunoaşte demonstraţia, de evaluare
diferenţa şi raportul a două numere; problematizarea formativă
-analiza orală a problemei şi stabilirea - frontală, în perechi, în
tipului de problemă; echipă, individuală
-reprezentarea datelor şi, grafic, a relaţiilor
dintre ele;
-identificarea etapelor de rezolvare a
problemei;
-efectuarea calculelor;
-verificarea soluţiilor găsite;
-compunere de probleme după reprezentarea
grafică sau respectând condiţiile date;
3. Probleme de 2.9; -exerciţii de citire a tabelelor şi de -manual, culegere de -probe orale, 20.02
organizare a 2.10; prelucrare a datelor cuprinse în acestea; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 24.02
datelor în tabele 3.1; -exerciţii de reprezentare a datelor din -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
4.1; tabele prin grafice simple; exerciţiul, -probă scrisă
-rezolvări de probleme pe baza unor date demonstraţia, de evaluare
colectate de elevi şi organizate în tabele; problematizarea formativă
- frontală, în perechi, în
echipă, individuală
4. Probleme care 2.9; -exerciţii de relaţionare a datelor problemei -manual, culegere de -probe orale, 25.02
se rezolvă prin 2.10; cu condiţiile acesteia în vederea descoperirii exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 3 26.02
încercări 3.1; soluţiei; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă 27.02
4.1; -exerciţii de organizare a datelor problemei exerciţiul, -probă scrisă
în tabele şi completarea acestora cu soluţii demonstraţia, de evaluare
de tipul încercare – eroare, până se problematizarea formativă
descoperă soluţia care respectă toate - frontală, în perechi, în
condiţiile problemei; echipă, individuală
-rezolvare de probleme prin încercări;
-verificarea soluţiilor găsite;
5. Probleme de 2.9; -utilizarea unor scheme simple pentru a -manual, culegere de -probe orale, 3.03
logică şi 2.10; figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare a exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 4.03
probabilităţi 3.1; unei probleme; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
4.1; -transpunerea unui context problematic în exerciţiul, -probă scrisă
problemă sau exerciţiu; demonstraţia, de evaluare
-imaginarea unui context problematic problematizarea formativă
pornind de la un exerciţiu dat; - frontală, în perechi, în
-compararea modalităţilor diferite pentru echipă, individuală
rezolvarea unei situaţii problemă;
-argumentarea modalităţilor diferite pentru
rezolvarea unei situaţii problemă;
-discutarea, în perechi sau în grup, a
soluţiilor găsite pentru rezolvarea unor
probleme;
-rezolvare de probleme;
-verificarea soluţiilor găsite;
6. Recapitulare 2.6; -rezolvare de probleme prin utilizarea - culegere de exerciţii -probe orale, 5.03
2.7; diferitelor metode studiate; şi probleme,; fişe de lucru, 1
2.9; -compunere de probleme, respectând -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
3.1; condiţiile date; exerciţiul, -probă scrisă
- frontală, în perechi, în de evaluare
echipă, individuală formativă
7. Evaluare 2.9; - rezolvarea unor tipuri diferite de probleme -fişe de evaluare -evaluare 1 6.03
3.1; sumativa 1

Unitatea de învăţare 9 : Fracţii


Nr. de ore : 16 ore
Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ce este o 1.3; -exerciţii practice de obţinere a unor fracţii, -manual, culegere de -probe orale, 10.03
fracţie? 1.4; când întregul este un obiect sau desen, prin exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 11.03
2.6; pliere, decupare, haşurare, colorare; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
-identificarea fracţiilor corespunzătoare exerciţiul, -probă scrisă
unor reprezentări grafice; demonstraţia, de evaluare
-reprezentarea unor subdiviziuni din întreg problematizarea formativă
corespunzătoare unor fracţii; - frontală, în perechi, în
-numirea, scrierea şi citirea fracţiilor, cu echipă, individuală
utilizarea terminologiei specifice:
numărător, numitor, linie de fracţie;
2. Fracţii egale 1.3; -exerciţii de citire, scriere şi reprezentare a -manual, culegere de -probe orale, 12.03
1.4; fracţiilor; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 13.03
2.6; -exerciţii practice de obţinere a unor fracţii -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
echivalente cu cele date şi scrierea şirului de exerciţiul, -probă scrisă
egalităţi; demonstraţia, de evaluare
-exerciţii de scriere a întregului sub forma problematizarea formativă
unor fracţii echivalente; - frontală, în perechi, în
echipă, individuală
3. Reprezentarea 1.3; -exerciţii practice de obţinere a unor fracţii, -manual, culegere de -probe orale, 17.03
fracţiilor prin 1.4; când întregul este un obiect sau desen, prin exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 3 18.03
desene:aflarea 2.6; pliere, decupare, haşurare, colorare; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă 19.03
unei fracţii -exerciţii de reprezentare prin desen a unor exerciţiul, -probă scrisă
dintr-un întreg fracţii; demonstraţia, de evaluare
-exerciţii de scriere şi citire a fracţiilor problematizarea formativă
obţinute; - frontală, în perechi, în
-reprezentarea fracţiilor prin desene; echipă, individuală
-exerciţii de calcul cu suport intuitiv;
-rezolvarea de probleme pentru deducerea
unei fracţii când se cunoaşte întregul – fără
aplicarea algoritmului de calcul;
4. Compararea 1.3; -exerciţii de comparare a fracţiei cu -manual, culegere de -probe orale, 20.03
fracţiilor 1.4; întregul; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 24.03
2.6; -exerciţii de comparare a fracţiei prin -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
suprapunere; exerciţiul, -probă scrisă
-exerciţii de ordonare a fracţiilor; demonstraţia, de evaluare
-identificarea unor reguli de comparare a problematizarea formativă
fracţiilor cu numitorul sau numărătorul - frontală, în perechi, în
egale; echipă, individuală
5. Adunarea 1.3; -exerciţii de scriere a unei fracţii ca sumă de -manual, culegere de -probe orale, 25.03
fracţiilor care 1.4; două fracţii cu acelaşi numitor; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 26.03
au acelaşi 2.6; -identificarea şi aplicarea unor reguli de -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
numitor calcul a sumei a două fracţii cu acelaşi exerciţiul, -probă scrisă
numitor; demonstraţia, de evaluare
-calcularea sumei a două fracţii cu acelaşi problematizarea formativă
numitor; - frontală, în perechi, în
-rezolvarea de probleme care presupun echipă, individuală
adunarea fracţiilor;
6. Scăderea 1.3; -exerciţii de scriere a unei fracţii ca -manual, culegere de -probe orale, 27.03
fracţiilor care 1.4; diferenţă de două fracţii cu acelaşi numitor; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 31.03
au acelaşi 2.6; -identificarea şi aplicarea unor reguli de -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
numitor calcul a diferenţei a două fracţii cu acelaşi exerciţiul, -probă scrisă
numitor; demonstraţia, de evaluare
-calcularea diferenţei a două fracţii cu problematizarea formativă
acelaşi numitor; - frontală, în perechi, în
-rezolvarea de probleme care presupun echipă, individuală
scăderea fracţiilor;
7. Recapitulare 1.3; -exerciţii de citire, scriere şi reprezentare a -manual, culegere de -probe orale, 1.04
1.4; fracţiilor; exerciţii şi probleme,; fişe de lucru, 2 2.04
2.6; -exerciţii de comparare şi ordonare a -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
fracţiilor; exerciţiul, -probă scrisă
-exerciţii de aflare a sumei / diferenţei - frontală, în perechi, în de evaluare
fracţiilor cu acelaşi numitor; echipă, individuală formativă
-exerciţii de aflare a fracţiei dintr-un întreg;
8. Evaluare 1.3; -exerciţii şi probleme; -fişe de evaluare evaluare 3.04
1.4; sumativă 1
Unitatea de învăţare 10: Elemente intuitive de geometrie
Nr. de ore : 15 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. - ore
instrument
e-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Puncte şi linii 2.1; -exerciţii de identificare a liniilor drepte, -manual, culegere de -probe 21.04
2.2; frânte, curbe, a semidreptei şi segmentului exerciţii şi orale, fişe 1
2.9; de dreaptă; probleme,trusă de de lucru,
-desenarea acestor figuri geometrice plane; geometrie; teme pt
-recunoaşterea acestor figuri geometrice -conversaţia, explicaţia, acasă
plane pe obiecte sau desene; exerciţiul, -probă
-inventarea unor modele geometrice - frontală, în perechi, în scrisă de
folosind puncte şi linii; echipă, individuală evaluare
formativă
2. Drepte paralele 2.1; -recunoaşterea dreptelor paralele pe modele -manual, culegere de -probe 22.04
2.2; fizice, desene şi în mediul înconjurător; exerciţii şi orale, fişe 1
3. Drepte 2.9; -desenarea dreptalor paralele, folosind linia probleme,trusă de de lucru,
perpendiculare şi echerul; geometrie; teme pt
-identificarea dreptelor paralele în desene şi -conversaţia, explicaţia, acasă
planuri sau la unele poligoane studiate; exerciţiul, -probă
-recunoaşterea dreptelor perpendiculare pe - frontală, în perechi, în scrisă de
modele fizice, desene şi în mediul echipă, individuală evaluare
înconjurător; formativă
-desenarea dreptalor perpendiculare,
folosind linia şi unghiul drept al echerului;
-identificarea dreptelor perpendiculare în
desene şi planuri sau la unele poligoane
studiate;
4. Figuri 2.1; -recunoaşterea şi numirea elementelor -manual, culegere de -probe 23.04
geometrice 2.2; constructive ale unui poligon desenat; exerciţii şi orale, fişe 1
plane.Triun- 2.9; -identificarea, recunoaşterea şi numirea probleme,trusă de de lucru,
ghiul elementelor constructive ale triunghiului; geometrie; teme pt
-exerciţii de notare a triunghiurilor; -conversaţia, explicaţia, acasă
-intregirea formelor geometrice incomplete, exerciţiul, -probă
folosindu-se axa de simetrie; - frontală, în perechi, în scrisă de
-construirea de triunghiuri din diferite echipă, individuală evaluare
materiale: plastilină, beţişoare, etc; formativă
-construcţii de triunghiuri utilizând diferite
triunghiuri: echilateral, dreptunghic, isoscel;
5. Dreptunghiul. 2.1; -exerciţii de recunoaştere şi numire a -manual, culegere de -probe 24.04
Pătratul. 2.2; dreptunghiului, a pătratului, a rombului; exerciţii şi orale, fişe 2 28.04
Rombul 2.9; -exerciţii de construire a patrulaterelor din probleme,trusă de de lucru,
beţişoare, creioane, metru de tâmplărie; geometrie; teme pt
-indicarea caracteristicilor dreptunghiului, a -conversaţia, explicaţia, acasă
pătratului, a rombului; exerciţiul, -probă
-reprezentarea şi notarea acestor figuri - frontală, în perechi, în scrisă de
geometrice şi a axei de simetrie a fiecăruia; echipă, individuală evaluare
-exerciţii de observare a dreptunghiului,a formativă
pătrarului si a rombului cu numirea laturilor
paralele şi perpendiculare;
- exerciţii de reprezentare prin desen a celor
trei tipuri de patrulatere;
6. *Paralelogra- 2.1; -identificarea, recunoaşterea şi numirea -manual, culegere de -probe 29.04
mul 2.2; elementelor constructive ale patrulaterelor; exerciţii şi orale, fişe 1
2.9; -exerciţii de notare a patrulaterelor; probleme,trusă de de lucru,
7. *Trapezul -exerciţii de masurare a laturilor; geometrie; teme pt 30.04
-exerciţii de calculare a perimetrelor; -conversaţia, explicaţia, acasă 1
-construire de diferite patrulatere prin exerciţiul, -probă
decupare; - frontală, în perechi, în scrisă de
echipă, individuală evaluare
8. Axa de simetrie. 2.1; -determinarea şi reprezentarea prin desen a -manual, culegere de -probe 01.05
Figuri care 2.2; diferitelor axe de simetrie a figurilor exerciţii şi orale, fişe 1
admit axă de 2.9; geometrice plane; probleme,trusă de de lucru,
simetrie -activităţi practice pentru determinarea geometrie; teme pt
corectitudinii determinării axelor de -conversaţia, explicaţia, acasă
simetrie; exerciţiul, -probă
-desenarea părţilor lipsă ale unei figuri, - frontală, în perechi, în scrisă de
folosind simetria; echipă, individuală evaluare
-continuarea unor şiruri de modele formativă
repetitive;
9. Perimetrul 2.1; -exerciţii de definire a perimetrului; -manual, culegere de -probe 5.05
2.2; -exerciţii de calculare a perimetrului pentru exerciţii şi orale, fişe 3 6.05
2.9; figurile geometrice studiate; probleme,trusă de de lucru, 7.05
-exerciţii de calcul a perimetrului pentru geometrie; teme pt
constructii ansamblate din mai multe figuri -conversaţia, explicaţia, acasă
geometrice cunoscute; exerciţiul, -probă
- frontală, în perechi, în scrisă de
echipă, individuală evaluare
formativă
10. Forme 2.1; -exerciţii de observare a unor desene; -manual, culegere de -probe 8.05
spaţiale.Cubul 2.2; -exerciţii de identificare a asemănărilor şi exerciţii şi orale, fişe 2 12.05
11. Paralelipipedul 2.9; deosebirilor dintre formele spaţiale şi cele probleme,trusă de de lucru,
dreptunghic(Cu plane studiate anterior; geometrie,corpuri teme pt
boidul) -exerciţii de numire a corpurilor; geometrice; acasă
12. Piramida -exerciţii de identificare a elementelor -conversaţia, explicaţia, -probă
corpurilor geometrice: feţe, muchii, vârfuri; exerciţiul, scrisă de
-exerciţii practice de desfăşurare şi - frontală, în perechi, în evaluare
asamblare a acestor corpuri; echipă, individuală formativă
13. Recapitulare 2.1; -recunoaşterea şi indicarea caracteristicilor -manual, culegere de -probe 13.05
2.2; figurilor si corpurilor geometrice; exerciţii şi orale, fişe 1
2.9; -reprezentarea lor prin desene; probleme,trusă de de lucru,
-exerciţii şi probleme de calculare a geometrie; teme pt
perimetrului; -conversaţia, explicaţia, acasă
exerciţiul, -probă
- frontală, în perechi, în scrisă de
echipă, individuală evaluare
formativă
14. Evaluare 2.1; -recunoaşterea şi indicarea caracteristicilor -fişe de evaluare; -evaluare 14.05
2.2; figurilor si corpurilor geometrice; sumativă 1
2.9; -reprezentarea lor prin desene;
-exerciţii şi probleme de calculare a
perimetrului;

Unitatea de învăţare 11 : Unităţi de măsură


Nr. de ore : 11 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Măsuri folosind 2.8 ; -identificarea situaţiilor concrete, aflate în -manual, culegere de -probe orale, 15.05
etaloane 2.9; mediul apropiat elevilor, de folosire a exerciţii şi probleme; fişe de lucru, 1
convenţionale etaloanelor convenţionale, a instrumentelor -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
şi unităţilor de măsură adecvate; exerciţiul, -probă scrisă
-măsurări folosind etaloane convenţionale; - frontală, în perechi, în de evaluare
utilizarea instrumentelor de măsură echipă, individuală formativă
adecvate: metrul, rigla gradată, cântar,
balanţă, ceas;
-ordonarea unor obiecte date, în funcţie de
lungimea, grosimea, masa sau volumul lor;
2. Unităţi de 2.8 ; -actualizarea unităţilor de măsură standard -manual, culegere de -probe orale, 19.05
măsurat 2.9; pentru lungime; exerciţii şi fişe de lucru, 2 20.05
lungimea. -înţelegerea sensului creşterii / descreşterii probleme,instrumente teme pt acasă
Metrul. Multipli „scării” unităţilor de măsură pentru de măsurat lungimea; -probă scrisă
şi submultipli lungime, relaţiile dintre multiplii / -conversaţia, explicaţia, de evaluare
submultiplii metrului; exerciţiul, formativă
-exerciţii de utilizare a unor expresii care se - frontală, în perechi, în
referă la lungime; echipă, individuală
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mari în unităţi mici – prin
înmulţire ;
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mici în unităţi mari – prin
împărţire;
-exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat
lungimea;
3. Unităţi de 2.8 ; -utilizarea corectă a terminologiei specifice -manual, culegere de -probe orale, 21.05
măsurat 2.9; temei: capacitate, volum; exerciţii şi fişe de lucru, 2 22.05
capacitatea -actualizarea unităţilor de măsură standard probleme,instrumente teme pt acasă
Litrul. Multipli pentru capacitate; de măsurat capacitatea; -probă scrisă
şi submultipli -înţelegerea sensului creşterii / descreşterii -conversaţia, explicaţia, de evaluare
„scării” unităţilor de măsură pentru exerciţiul, formativă
capacitate, relaţiile dintre multiplii / - frontală, în perechi, în
submultiplii litrului; echipă, individuală
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mari în unităţi mici – prin
înmulţire ;
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mici în unităţi mari – prin
împărţire;
-exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat
capacitatea;
4. Unităţi de 2.8 ; -utilizarea corectă a terminologiei specifice -manual, culegere de -probe orale, 26.05
măsurat masa 2.9; temei: masă, balanţă, etalon; exerciţii şi fişe de lucru, 2 27.05
corpurilor. -comparări şi estimări – activitate practică probleme,instrumente teme pt acasă
Kilogramul. pentru diferenţiere după criteriul uşor – de măsurat masa; -probă scrisă
Multipli şi greu; -conversaţia, explicaţia, de evaluare
submultipli -actualizarea unităţilor de măsură standard exerciţiul, formativă
pentru masă; - frontală, în perechi, în
-înţelegerea sensului creşterii / descreşterii echipă, individuală
„scării” unităţilor de măsură pentru masă,
relaţiile dintre multiplii / submultiplii
kilogramului;
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mari în unităţi mici – prin
înmulţire ;
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură din unităţi mici în unităţi mari – prin
împărţire;
-exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat
masa;
5. Unităţi de 2.8 ; -utilizarea corectă a terminologiei specifice -manual, culegere de -probe orale, 28.05
măsură pentru 2.9; temei; exerciţii şi fişe de lucru, 1
timp -exerciţii pentru citirea corectă a ceasului şi probleme,instrumente teme pt acasă
calendarului pentru determinarea corectă a de măsurat timpul; -probă scrisă
orei, datei sau a unor intervale de timp; -conversaţia, explicaţia, de evaluare
-exerciţii de plasare în timp a unor exerciţiul, formativă
evenimente; - frontală, în perechi, în
-ordonarea activităţilor pe baza succesiunii echipă, individuală
acestora în timp;
-exerciţii de exprimare a duratei utilizând
diferite unităţi de măsură;
-rezolvarea de probleme privind aflarea /
determinarea timpului scurs, a orei, a datei;
-exerciţii de transformare a unităţilor de
măsură pentru timp;
-compunere de probleme pentru
determinarea timpului;
6. Monede şi 2.8 ; -exerciţii de recunoaştere a monedelor şi -manual, culegere de -probe orale, 29.05
bancnote 2.9; bancnotelor româneşti şi europene aflate în exerciţii şi fişe de lucru, 1
româneşti circulaţie monetară; probleme,monede şi teme pt acasă
-exerciţii de operare cu monede şi bancnote bancnote; -probă scrisă
în cazuri simple, cu caracter practic -conversaţia, explicaţia, de evaluare
( vânzare – cumpărare ), de schimb a unei exerciţiul, formativă
sume de bani în anumite monede şi - frontală, în perechi, în
bancnote; echipă, individuală
-rezolvarea de probleme pentru aflarea
sumelor în lei, a numărului de bancnote, a
restului primit în urma plăţii;
-compunere de probleme în legătură cu
diferite sume de bani;
7. Recapitulare 2.8 ; -exerciţii şi probleme de transformare a -manual, culegere de -probe orale, 2.06
2.9; diferitelor unităţi de măsură în unităţi mai exerciţii şi probleme; fişe de lucru, 1
mari / mai mici; -conversaţia, explicaţia, teme pt acasă
-exerciţii de ordonare şi comparare a exerciţiul, -probă scrisă
diferitelor unităţi de măsură; - frontală, în perechi, în de evaluare
echipă, individuală formativă
8. Evaluare 2.8 ; -exerciţii şi probleme cu unităţile de -fişe de evaluare -evaluare 16.06-
2.9; măsură; sumativă 1 18.06
Unitatea de învăţare 12: Recapitulare finală-recapitulare, sistematizare, evaluare
Nr. de ore : 6 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Data Obs.
crt. - detalieri - ref. -instrumente- ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Numere 1.1; -exerciţii de citire şi scriere a nr. nat. cu -manual, culegere de -probe orale, 11.06
naturale de la 0 1.2; cifre şi litere; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
la 1.000.000 2.2; -exerciţii de scriere a unor numere folosind -conversaţia, explicaţia,
(citire. scriere, 2.4; cifre romane şi arabe; exerciţiul,
determinare, 4.3; -exerciţii de descompunere a unor numere - frontală, în perechi, în
compunerea, în sume de produse; echipă, individuală
descompunerea, -exerciţii de ordonare a unor numere;
compararea, -exerciţii de rotunjire a unor numere, după
ordonarea, model;
aproximarea)
2. Operaţii cu nr. 1.5; -exerciţii de adunare şi scădere cu şi fără -manual, culegere de -probe orale, 12.06
naturale în 1.6; trecere peste ordin, cu efectuarea probei; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
concentrul 0- -exerciţii de aflare a numărului necunoscut; -conversaţia, explicaţia,
1000 -exerciţii utilizând tehnici de calcul rapid; exerciţiul,
-probleme de adunare şi scădere; - frontală, în perechi, în
echipă, individuală
3. Ordinea 2.5; -rezolvarea de exerciţii care presupun cele 4 -manual, culegere de -probe orale, 16.06
efectuării 2.6; operaţii învăţate; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
operaţiilor 4.1; -rezolvarea de exerciţii de înmulţire şi -conversaţia, explicaţia,
4.2; împărţire cu efectuarea probei prin operaţia exerciţiul,
4.3; inversă; - frontală, în perechi, în
-exerciţii de aflare a numărului necunoscut; echipă, individuală
-ordinea efectuării operaţiilor;
-rezolvare de probleme;
4. Fracţii 1.3; -exerciţii de citire, scriere şi reprezentare a -manual, culegere de -probe orale, 17.06
1.4; fracţiilor; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
2.6; -exerciţii de comparare şi ordonare a -conversaţia, explicaţia,
fracţiilor; exerciţiul,
-exerciţii de aflare a sumei / diferenţei - frontală, în perechi, în
fracţiilor cu acelaşi numitor; echipă, individuală
-exerciţii de aflare a fracţiei dintr-un întreg;
5. Elemente de 2.1; -recunoaşterea şi indicarea caracteristicilor -manual, culegere de -probe orale, 18.06
geometrie şi 2.8; figurilor si corpurilor geometrice; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
unităţi de 4.3; -reprezentarea lor prin desene; -conversaţia, explicaţia,
măsură -exerciţii şi probleme de calculare a exerciţiul,
perimetrului; - frontală, în perechi, în
-exerciţii şi probleme de transformare a echipă, individuală
diferitelor unităţi de măsură în unităţi mai
mari / mai mici;
-exerciţii de ordonare şi comparare a
diferitelor unităţi de măsură;
6. Rezolvare de 2.9; -rezolvare de probleme prin utilizarea -manual, culegere de -probe orale, 19.06
probleme 2.10; diferitalor metode studiate; exerciţii şi probleme; fişe de lucru 1
3.1; -compunere de probleme, respectând -conversaţia, explicaţia,
4.1; condiţiile date; exerciţiul,
- frontală, în perechi, în
echipă, individuală