Sunteți pe pagina 1din 19

Cursul 1

Conţinut:
1. Alfabetul. Reguli de pronunţie şi ortografie;
2. Articolele şi utilizarea lor;
3. Verbele TO BE şi TO HAVE;
4. Pronumele personale;
5. Apropierea. Depărtarea. Apartenenţa;
6. Corpul omenesc. Descrierea unei persoane;
7. Naţionalitatea. Meseria. CV – ul meu;
8. Formule de salut, de adresare, de prezentare, uzuale.

1. Alfabetul. Reguli de pronunţie şi ortografie


 Vezi cele două fişe xerografiate (alfabet fonetic, English alphabet, ext)
 Aplicaţii:
- căutaţi în dicţionarul român – englez cuvintele: stilou, birou, zece, roşu,
creion, carte, bucătar, a privi, bun, geantă, pisică, lampă, şapcă, negru, câine,
cutie, ceas, ceas de mână, ce;
- căutaţi în dicţionarul englez – român cuvintele englezeşti găsite şi copiaţi
transcrierea fonetică. Încercaţi să le pronunţaţi şi grupaţi după sunetele:
[e] [u] [æ] [o]
pen book bag dog
desk cook cat box
ten look lamp clock
red good cap watch
pencil black what

Obs: acelaşi lucru pentru


[ai] [ei] [ o:] [au] [oi]
five grey ball house boy
nine table four brown toy
I eight small blouse
m cake door

Articolele şi utilizarea lor

Articolul este o parte de vorbire ce însoţeşte un substantiv. In limba engleza,


stă întotdeauna în faţa substantivului.
Clasificare :

1
ARTICOLUL NEHOTARAT

Se foloseşte numai cu substantivul la singular. Se traduce cu “un” sau “o”.


Are două forme : A şi AN.

A [ ∂ ] se pune în faţa substantivelor care încep cu o consoană [b,c,d, …], cu


semivocalele w şi y şi vocalele “e” şi “u” dar NUMAI când aceste vocale se citesc
[ju :].
Ex: a dog = un câine; a window = o fereastră; a young man = un tânăr;
a European country = o ţară europeană; a useful fact = un fapt util.

AN [æn], [an] se pune în faţa substantivelor care încep cu o vocală (a, e, i, o, u)
sau cu “h” mut (se scrie dar nu se citeşte).
Regula se aplică pentru vocalele “e” şi “u” atunci când NU se citesc [ju:].
Ex: An apple = un măr; an egg = un ou; an engine = motor; an ugly girl = o fată
urâtă; an umbrella = o umbrelă; an hour = o oră; an honourable man = un
om onorabil.

Folosirea articolului nehotărât:

 Atunci când nu cunoaştem substantivul sau nu vrem să-l precizăm.


Ex: There is a boy in the street = Este un băiat pe stradă (nu-l cunosc)
Give me a book! = Dă-mi o carte (oricare)!
 Poate avea înţeles de numeral (în loc de one=1).
Ex: A boy and two girls = un băiat şi două fete.
 Inaintea unui substantiv nume de profesie, de meserie şi de naţionalitate,
situaţie în care NU se traduce în limba română.
Ex: She is a teacher = Ea este profesoară şi NU: Ea este o profesoară!
He will become a doctor = El va deveni doctor.
Tom is an Englishmam = Tom este englez.
 In faţa cuvintelor “little” (puţin) şi “few” (câteva) pentru a le da un plus de
cantitate.
Ex: He has few English books = El are câteva (putine) cărţi englezesti.
He has a few English books = El are ceva (multe) cărţi englezesti
 După cuvinte ca such, what, without, as:
Ex: Such a nice girl! = O fată atât de drăguţă!
What a morning! = Ce dimineaţă!
She is a woman without a husband = Este o femeie singură, fără soţ!
Write this as an introduction = Scrie asta ca introducere.
 In faţa cuvintelor care denumesc orice fel de măsură.
Ex: Once a day = o dată pe zi; three miles an hour = 3 mile pe oră;
50 USD a dozen = 50 dolari duzina.

2
ARTICOLUL HOTARAT

- Se foloseşte cu substantivul atat la singular cât şi la plural.


- Se traduce cu “a”, “l” etc din coada cuvantului romanesc (cartea, caietul)
- Se scrie THE în orice situaţie dar se pronunţă:

[   ] în faţa substantivelor care încep cu consoană;

[  i ] în faţa substantivelor care încep cu vocală sau “h” mut.

Folosirea articolului hotărât:

 În faţa unui substantiv cunoscut sau pe care dorim să-l precizăm.


Ex: The boy sitting in the corner is my brother = Băiatul aşezat în colţ este fratele
meu.
Dă-mi cartea de pe masă! = Give me the book on the table!
 In faţa numelor de lanţuri muntoase şi ape:
Ex: The Alps, The Carpathians, The Atlantic, The Danube.
 In faţa punctelor cardinale:
Ex: the North, the South, the East, the West.
 In faţa numelor de familie atunci când vorbim de toată familia (numele se
pune la plural) sau a unui prenume atunci când se evidenţiază persoana:
Ex: We dine with the Browns (Brown family) = Cinăm cu familia Brown (ca-n
română Ioneştii).
The famous John Smith will come next week = Faimosul John S. va veni
săptămâna viitoare.
The John I see you with is not the John I know! = Ion cel cu care te văd, nu
este Ion cel pe care-l ştiu!
 In faţa substantivelor precedate de prepoziţii:
Ex: on the table = pe masă; in the classroom = în clasă.
 In faţa numeralelor ordinale (obligatoriu chiar şi la scrierea în cifre):
Ex: the first = the 1st = primul; the fourth = the 4st =al patrulea.
 In faţa adjectivelor la superlativ relativ:
Ex: the best = cel mai bun; the worst = cel mai rău.
 Cu sens de pronume demonstrativ:
Ex: Stephen the Great = Stefan cel Mare.

ARTICOLUL ZERO

- Este de fapt situaţia în care NU se pune articol.


- Cazuri când apare articolul zero:
1. cu prenume în situaţii obişnuite:

3
Ex: old John = bătrânul Ion; uncle Sam = unchiul Sam.
2. cu substantivele ce au sens abstract:
Ex: Water is wonderful! = Apa este minunată!
Această regulă se aplică şi meselor zilei (cu sens abstract).
Ex: Dinner is served at seven = Cina este servită la 7.
3. cu numele zilelor, lunilor, anotimpurilor;
Atenţie! În limba engleză zilele şi lunile ca şi naţionalităţile SE SCRIU CU LITERA
MARE indiferent de poziţie. Anotimpurile se scriu cu literă mică.
Ex: See you next Monday! = Ne vedem lunea viitoare!
Farmers work the land in spring = Fermierii lucrează pământul primăvara.
4. cu nume de obiecte de studiu, jocuri sau sporturi:
Ex: Everybody likes football! = Toată lumea iubeşte fotbalul.
We learn history at school = Invăţăm istoria la şcoală.
5. cu nume de ţări dintr-un cuvânt şi nume de oraşe:
Ex: England and France are European countries = Anglia şi Franţa sunt ţări
europene.
Bucharest is our capital = Bucureştiul este capitala noastră.
6. cu subst. la plural luate în sens general:
Ex: Children like sweets! = copiilor le plac dulciurile!
7. cu subst. bed, church, court, harbour, hospital, jail, market, prison, port,
school, town, table atunci când acestea sunt folosite strict cu sensul de loc
cu o anumită destinaţie:
Ex: School has many pupils = Scoala are mulţi elevi.
Prison is full of criminals = Inchisoarea este plină de criminali.
Market is full of food = Piaţa este plină de alimente.

VERBUL TO BE (a fi)

Afirmativ:

4
I am = I’m = eu sunt
You are = you’re = tu eşti
He, she, it is = el / ea este We are not = we aren’t =nu
He’s, she’s, it’s suntem
You are not (aren’t)= nu sunteţi
Negativ: They are not = (aren’t)= ei/ele nu
I am (I’m) not = nu sunt sunt
You are not=you aren’t = nu eşti
He is not=he isn’t = el nu este
She is not=she isn’t=ea nu este
It is not = it isn’t = nu este Interogativ:
Am I? = sunt?
Are you? = esti?
We are = we’re = noi suntem Is he (she, it)? = este?
You are = you’re = voi sunteţi Are we? = Suntem?
They are = they’re=ei / ele sunt Are you? = Sunteti?
Are they? = Sunt ei/ele?

5
VERBUL TO HAVE (a avea)

Afirmativ:
I have=eu am We have = noi avem
You have=tu ai You have = voi aveţi
He,she,it has=el/ea are They have = ei / ele au

Negativ:
I have not=I haven’t=eu nu am We have not = nu avem
You have not(haven’t)= tu nu ai You have not = nu aveţi
He has not(hasn’t)=el nu are They have not = nu au
She has not (hasn’t)=ea nu are
It has not (hasn't)=nu are

Interogativ:
Have I…?=Am…? Have we …? = Avem …?
Have you…?=Ai…? Have you …? = Aveţi…?
Has he(she)…?=Are…? Have they …? = Au …?
Se poate şi la negativ
Haven’t you some money? = N-ai nişte bani?

PRONUMELE PERSONALE

Pronumele este partea de vorbire care înlocuieşte un substantiv. Are acelaşi


gen, număr, caz şi persoană ca şi substantivul înlocuit.

CAZUL NOMINATIV

I = eu  se scrie cu literă mare


indiferent de poziţia în propoziţie. We = noi
You = tu, d-ta You = voi, dvs.
He = el, dânsul They = ei, ele, dânşii, dânsele
She = ea, dânsa

CAZURILE DATIV SI ACUZATIV

6
me = mie, mi, pe mine, mă us = nouă, ne, ni, pe noi
you = ţie, ţi, îţi, pe tine, te you = vouă, vi, vă, pe voi
him = lui, îi, -i, pe el, îl them =lor, li, le, pe ei, pe ele, -i, îi, le
her = îi, -i, pe ea, o
it = îl, o (impersonal)
Pronumele personal în cazul dativ este precedat de prepoziţia “to” atunci când e
aşezat după un substantiv sau alt pronume la acuzativ.
Ex: Tell me a story. Tell a story to me. = Spune-mi o poveste.

Atenţie! “it” este impersonal. Se foloseşte pentru animale, lucruri, fenomene ale
naturii  este subiect pentru verbe impersonale sau cuvânt introductiv pentru o
propoziţie al cărei subiect nu este în faţa predicatului.
Ex: You have a nice dog. Can I give it a bone? = Ai un câine drăguţ. Pot să-i dau
un os?
It rains (plouă). It snows (ninge). It is cold (e frig). It is hot (e cald).
It’s important for me to know the truth. = este important pentru mine să ştiu
adevărul. v s
It’s no use crying. = N-are rost să plângi.

PRONUMELE DEMONSTRATIV

Arată ceva sau pe cineva care este în imediata apropiere a vorbitorului sau ce
este îndepărtat de el (în spaţiu şi timp).

 APROPIEREA (HERE)
THIS (acest, aceasta) THESE (aceşti, aceste)

 DEPARTAREA (THERE)
THAT (acel, acea) THOSE (acei, acele)

Ex: This girl is a good pupil. = Această fată este o elevă bună.
Those man are workers. = Oamenii aceia sunt muncitori.

APARTENENTA

Este dată de pronume sau adjective si de genitiv (se studiaza mai tarziu)

Pronumele posesiv înlocuieşte un substantiv şi-n acelaşi timp îl numeşte pe posesor


(deci se foloseste fara obiectul posedat)
MINE = al meu, a mea … OURS = al nostru, a noastră …
YOURS = al tău, a ta … YOURS = al vostru, a voastră …

7
HIS = al lui, a lui …
HERS = al ei, a ei … THEIS = al lor, a lor …
ITS = al lui, a ei …
Ex: This dog is mine. It is mine. = Acest câine este al meu. Este al meu.

Adjectivele posesive: provin dintr-un pronume şi însoţesc mereu obiectul sau fiinţa
posedată.

My = meu, mea, mei, mele Our = nostru, noastră, noştri,


Your = tău, ta, tăi, tale noastre
His = lui Your = vostru, voastră, voştri,
Her = ei voastre
Its = lui / ei Their = lor
Ex: This is my house. = Aceasta este casa mea.

Aplicaţii: vezi cele 2 pagini xeroxate.

CORPUL OMENESC.

Head =cap Lips = buze


Forehead = frunte Tongue = limbă
Eye = ochi Tooth – teeth = dinte / dinţi
Eyebrow = sprânceană Chin = bărbie
Eyelash = geană Cheek = obraz
Eyelid = pleoapă Face = faţă
Nose = nas Ear = ureche
Nostril = nară Hair = păr
Mouth = gură Beard [bi∂d] = barbă
Moustache [m∂sta:∫] = mustaţă

Neck =gat (exterior) Limbs = membre


throat = gât( interior) Arm = braţ
back = spate Elbow = cot
shoulder = umăr Wrist = încheietura mâinii
chest = piept Palm = palmă
breasts = sâni Hand = mână
belly = burtă Finger = deget de la mână
Thumb = degetul mare

Leg = picior Vitals = organe vitale


Knee = genunchi Brains = creier

8
Ankle = gleznă Stomach = stomac
Foot-feet = laba piciorului Lungs = plămâni
Heel = călcâi Heart = inimă
Crepe (soul) = talpă Liver = ficat
Toe = deget de la picior Kidneys = rinichi

În descrierea unei persoane avem nevoie de:


- culoarea părului: black = dark, brown, reddish, blond, grey
Ex: She has grey hair. = Ea are părul cărunt.
She is dark-haired. = Ea este brunetă.
Obs: Când se foloseşte TO HAVE, culoarea şi părul sunt cuvinte separate. Când se
foloseşte TO BE, culoarea şi părul se leagă prin liniuţă, iar “hair” primeşte
terminaţia “ed”.
- culoarea ochilor: black = dark = negru / închis, brown = maro, cafeniu, green =
verde, blue = albastru.
Ex: She has blue eyes. = Ea are ochii albaştri.
- caracteristici fizice: tall = înalt, thin = slab, delicate = delicat, small = scund,
fat (fatty) = gras (plinuţ), athletic = atletic, long (hair) = lung (păr), short =
scurt, handsome = arătos = good-looking, beautiful = frumos, nice = drăguţ,
pretty = frumuşică, ugly = urât, awful = groaznic.
- caracteristici interioare: dynamic = activ, lazy = leneş, good-hearted = cu
suflet bun, the good sense of humor (cu TO HAVE) = spiritual, ironic cu sensul
bun, cu simţul umorului

Aplicaţie: Describe your best friend (descrieţi cel mai bun prieten).
Vezi pagina xeroxată (lucru pe text).

CV – ul meu (naţionalitate, meseria, alte inf.)

Vezi paginile xerografiate  lista cu naţionalităţi


 modelul de CV si scrisoarea de intentie

Întrebări uzuale intr-un interviu:


 Where are you from? = De unde eşti?
I’m from Romania. I’m from Galaţi.
 What is your job (occupation)? = Ce serviciu aveţi?
 Have you work or study? = Lucraţi or studiaţi?
 Which is your profession? = Ce profesie aveţi?
 What sort of work do you do? Which are your tasks? = Ce fel de muncă
prestaţi? Care vă sunt sarcinile?

9
I’m a worker (sunt muncitor). I’m an engineer (sunt inginer). I’m a doctor
(sunt doctor). I’m a student. I study at “Danubius” college. = Sunt student. Învăţ la
colegiul Danubius.
I’m a housewife (sunt casnică). I’m retired (pensionat).
 Have you belong to any political organization? = Sunteţi membrul unei
organizaţii politice?
I’m not a Party member. I am a Democratic Party member. = Nu sunt
membru de partid. Sunt membru al PD-ului.
 Which trade union do you belong to? = Din ce sindicat faceţi parte?
I’m a member of education union (Sindicatul personalului didactic).
 Are you a religious believer? (sunteţi credincios)
Orthodox, Catholic, Protestant, atheist.

FORMULE DE ADRESARE

Mr = mister = domnul


Mrs = mistress = doamna (atentie la pronuntia prescurtarii)
Miss = domnişoara
Aceste formule cer să fir urmate de numele de familie sau de numele întreg al
persoanei şi NU de pronume.
Profesiile şi titulaturile nu primesc Mr, Mrs în faţa numelui deşi în româneşte
spunem asta.
Ex: Good morning professor Gray!
Bună dimineaţa domnule profesor Gray!
Good evening doctor Vivian Pop! = Bună seara doamnă doctor Vivian Pop!
 Sir – lady
Nu sunt urmate de nume decât dacă persoana deţine un titlu de nobleţe.
Ex: Sir Charles, Sir Winston, Lady Diana, Lady Hamilton
 În limbaj curent se folosesc SIR – MADAM care NU sunt urmate niciodată
de nume
Ex: Thank you, sir! = Mulţumesc, dle!
Goodbye, madam! = La revedere, doamnă!
 Pentru public folosim: Ladies and gentleman = doamnelor şi domnilor.
 Pentru o familie: Mr şi Mrs Gray = dl şi dna Gray; cu domnul înainte şi nu
cu doamna ca în română.
 Pentru o terta persoana se foloseste “lady” sau “gentleman”
Ex: - Who is the gentleman? Is he Mr Brown?
- No, sir. That gentleman is Mr. Gray.
(Cine este domnul acela? Este dl Brown? Nu, dle. Este dl. Gray.)
- Who is the lady sitting there? Is Mrs. Newman?
- Yes, madam. She is Mrs. Newman, a very kind lady.

10
(Cine este dna aşezată acolo? Este dna Newman? Da, dna.. Este dna.
Newman, o dnă foarte drăguţă).

FORMULE DE SALUT

- Good morning! = Bună dimineaţa! - Hello! = Bună!


- Good afternoon! = Bună ziua! - Hi! = Salut!
- Good evening! = Bună seara!
- Good night! = Noapte bună!
- Good day! = Bună ziua!
- How do you do! = Vă salut! Să trăiţi! Sărut mâna!
Good morning! Se foloseşte până la prânz.
Good afternoon! Până la ora 1700.
La o întâlnire târzie (2200), la venire folosim Good evening! iar la plecare Good
night!
Hello! Hi! Se folosesc pentru persoane cunoscute, prieteni.
How do you do! Este foarte protocolar, respectuos şi se răspunde la fel.
Good day! Este restrictiv. Se foloseşte cu sensul că dorim încheierea discuţiei,
plecarea persoanei, ruperea relaţiei.
Alte formule:
Goodbye! Bye! = La revedere! Pa!
Have a nice day! = Să ai o zi bună!
Sweet dreams! = Vise plăcute!
See you (soon, later, next week, around, etc)! = ne mai vedem (curând, mai târziu,
săptămâna viitoare, pe-aici, etc).
Keep in touch! = Păstrăm legătura!

FORMULE UZUALE

 PLEASE, IF YOU PLEASE (te/vă rog)


Politeţea obligă ca o cerere, rugăminte să aibă la sfârşit sau la început această
expresie.
 O cerere / rugăminte se formulează începând cu:

– Will you + verb …? = Vreţi să …?


– CAN / COULD you + verb …? = Mi – aţi putea …?
 O dorinţă se exprimă începând cu:
– I’d like to + verb …? = Aş dori să …
– Would you like to + verb …? = Aţi dori să …?

 Solicitarea permisiunii:
– May I (we) + verb …? = Pot (putem) să…?

11
– Allow me to + verb … = Daţi – mi voie să …
 Mulţumirea şi răspunsul:
– Thank you! Thanks! = Mulţumesc!
– Much obliged! = Vă sunt îndatorat!
– I appreciate! = Mulţumesc (apreciez că …)!
– You’re welcome! Not at all! Don’t mention it! = Pentru puţin!
 POFTIM! = HERE YOU ARE! Atunci când intinzi un obiect cuiva.
 Solicitarea unei precizări:
– Pardon? I beg you pardon? = Poftim? Vă rog …?
– Please, repeat! = Vă rog să repetaţi!
– Can you spell it, please? = Vă rog să spuneţi literă cu literă.
 Scuzele şi răspunsul:
– Excuse me! = Scuză-mă!
– I must apologize for …! = Trebuie să-mi cer scuze pentru ..!
– I’m sorry! I regret! = Imi pare rău! Regret!
– No problem! It’s O.K.! = Nici o problemă! E-n regulă!
– Never mind! = Nici o supărare! Nu contează!
– It’s all right! = E-n regulă!
 Exprimarea bucuriei:
– I’m glad to + verb …=Mă bucur să …
– What a pleasure! = Ce plăcere!
– Well done! = Bravo! Foarte bine!
 Supărarea:
– I’m very angry! = Sunt foarte supărat!
– I’m angry with you! = Sunt supărat pe tine!
– I’m sorry for you! = Imi pare rău pentru tine!
– It’s scandalous! Shame! = E scandalos! Ruşine!
 Îndoiala, mirarea, nehotărârea:
– Why not? = De ce nu?
– What can be done? = Ce se poate face?
– I’m at a loss! = Sunt în încurcătură
– What shall I (we) do? = Ce fac (facem)?
– I wonder…= Mă întreb…
– What? Really? = Ce? Adevărat?
– You must be joking! You can’t be serious! = Glumeşti! Eşti serios?
 Afirmaţia: YES = DA, certainly!
– Of course! Sure! = Desigur! Fireşte! Cu siguranţă!
– I agree! = Sunt de accord!
 Negaţia: NO = NU
– Certainly not! = Cu siguranţă nu!
– No way! = In nici un caz!
– Not in the least! = Câtuşi de puţin!
– I’m afraid it’s not possible! = Mă tem că nu este posibil!

12
 “Ce mai faci?”

NU se exprimă nici o dată prin “How do you do?”!


– How are you?= Ce mai faci?
– I’m fine, thanks! I’m all right, thanks. = Fac bine.
– Just so and so! Pretty well! = Aşa şi aşa! Destul de bine!
– Not verry well! = Nu prea bine!
– How is your father? How are your children? = Ce mai face tatăl tău?
Ce-ţi fac copiii?
– He is fine. They are fine. Thanks!= este bine! Sunt bine!
Politetea cere sa repeti intrebarea: What about you? = dar tu?
Daca ai intrebat de cineva, ii transmiti salutari in final: Remember me to your father!

FORMULE DE PREZENTARE

- Who are you? I’m Dan. = Cine eşti tu? Sunt Dan.
- What is your name? My name is Dan Russell. = Care este numele tau?
Numele meu este Dan R.
- Allow me to introduce myself! I’m Dan. = Daţi-mi voie să mă prezint!
Sunt Dan.
- Would you be so kind to introduce me to her? = Eşti amabil să mă
prezinţi (ei)?
- Meet my friends! = Faceţi cunoştinţă cu prietenii mei!
- This is doctor Gray! = Vi-l prezint pe dl. Doctor Gray!
- I’d like you to meet Miss Vivian! = Aş vrea să ţi-o prezint pe d-ra
Vivian!
- I’d like to make the acquaintance of Miss Avril. = Aş vrea să fac
cunoştinţă cu dra Avril.
- You know Mr. Brown, don’t you? = Il cunoşti pe dl. Brown, nu-I aşa?
- Do you know each other? = Vă cunoaşteţi?
- Have you ever met miss June? = Aţi cunoscut-o pe dra. June?
- I know him (her, you) only by sight (from hearsay)! = Il (o, te)ştiu doar
din vedere (din auzite)!
- Nice (glad, pleased) to meet you! = Incântat să vă cunosc!
- How do you do! = este mai protocolar
- It’s a great honor to meet you! = Este o onoare să vă cunosc!
- The pleasure (honor) is on my side! = Onoarea (plăcerea) e de partea
mea!
- Shake hands together! = Strângeţi-vă mâinile!
VEZI COPIE XEROX PENTRU MODELUL DE CV SI SCRISOARE

Vocabular in completare:

13
Foreign language / Language skills = limbă străină, abilităţi de limbă
Educated English = engleza cultă, literara
Broken English = engleza neliterară
Slang = argou, jargon
Literary language = limba literară
Spoken language = limba vorbită
Native language = limba maternă (mother tongue)
Grammar = gramatică, spelling = ortografie,
Pronounce / pronunciation = a pronunţa / pronunţie
Practice in order to improve = a exersa cu scopul îmbunătăţirii
Occupation = job = ocupatie, slujba
Employer = angajator (patronul)
Employee = angajatul (tu)
Unemployed = somer – face plural cu the unemployed = somerii
Education: training = instruire, learning = invatare
Worker = muncitor (skilled = calificat, laborer = necalificat, brainworker =
intelectual)
Nowadays professions require much training and learning:
- Brainworkers: teacher, professor, lecturer, school master, accountant,
economist, surgeon, physician, civil/mechanical/electrical/informatics
engineer, computer operator (a degree course in computer science/computing)
- Trade: occupation which require skilled work with hands = mestesug,
meserie: carpenter, welder, glazier, cooper (dogar), joiner (tamplar), etc

Educatie: upbringing, good breeding (maniere), physical training (fizica)


Scoli: Nursery School (gradinita), Primary School (1-4), Secondary School (5-8),
High School (9-12), College (colegiu), University (universitate) / faculty

VEZI COPIE XEROX IN COMPLETARE PTR MESERII

14
APROPIEREA / DEPARTAREA

This is … here. These are … here.


That is … there. Those are … there (over there).

Exerciţiul 1. Traduceţi în limba română:

1. This is a fox. The fox is an animal. A fox has a reddish fur.


2. This is an apple. It’s a fruit. The apple has a sweet flesh.
3. That is a sparrow. The sparrow is a bird. The sparrow is a small gray bird.
4. Those are roses. The roses are flowers. Those are sweet smelling flowers.
5. These are English books. The English books are novels. These are very
interesting novels.

Exerciţiul 2. După modelul de mai sus, construiţi în limba engleză trei fraze.

Exerciţiul 3. Traduceţi în limba engleză:

1. Aceasta este o bicicletă. Bicicleta este nouă.


2. Aceia este o pălărie. Este o pălărie veche.
3. Acelea sunt prăjituri. Prajiturile sunt proaspete.
4. Acestea sunt jucării. Jucăriile sunt aici.

Exerciţiul 4. Folosiţi this / these şi that / those ca să construiţi propoziţii cu:

house, cat, hat, cap, boy, hen, raven, bottle, teacher, pen, apple, egg, umbrella.

Exerciţiul 5. Treceţi fiecare propoziţie la interogativ şi negativ:

1. These are pencils.


2. This is a motorbike.
3. This is a piece of red chalk and that is a piece of white chalk.
4. The young lady over there is Alice.

15
POSESIA

I – MY I – MINE
YOU – YOUR YOU– YOUR
HE – HIS HE – HIS
SHE – HER SHE – HERS
IT – ITS IT – ITS
WE – OUR WE – OURS
THEY – THEIR THEY – THEIRS

Exerciţiul 1. Traduceţi în limba română:

1. I have an electronic watch. It is my electronic watch. It’s mine.


2. You have an old cap. It is your old cap. It’s yours.
3. He has a big toy pistol. It is his big toy pistol. It’s his.
4. She has a new fashionable skirt. It is her new skirt. It’s hers.
5. The door has a good Yale lock. It is its Yale lock.
6. We have a very good TV set. It is our TV set. It’s ours.
7. They have an old-fashioned radio receiver. It is their radio. It is theirs.

Exerciţiul 2. Puneţi în locul punctelor, cuvintele care se potrivesc şi arată profesia:


1. Mike has a Kodak camera; it is ……….. camera; the camera is ………
2. I have in ……….. room a table and a chair; it is ……… table and it’s … chair;
the table is ……….. and the chair is ………, too.
3. She has a new dress; it is …………. dress; the dress is ………..
4. They have an dictionary; it is …..…... dictionary; the dictionary is …….
5. Alec has a white cap; …………. color is white.

Exerciţiul 3. Puneţi în locul punctelor pronumele care se potrivesc:


1. ………. am a teacher.
2. ………. is at home.
3. Are ………… good pupils?
4. No, ………… is not a doctor.
5. Are ………… my friend?
6. Yes, ……….. is a bird.
7. ……….. are not workers.

Exerciţiul 4. Completaţi cu articolul care se potriveşte:

1. Is ………. owl ………. animal or ……….. bird?


2. Is ………. goose ……….. insect? What is it?
3. Is ………. knife ……….. useful thing?
4. Is the gentleman …………. Romanian or …………. South – American?

16
Folosirea articolelor cu substantivele care exprima naţionalitatea
Substantiv
Ţara
Adjectiv Foaie individuală Folosire generică
Continentul
Singular Plural (two)
China Chinese A Chinese Chinese The Chinese
Japan Japanese A Japanese Japanese The Japanese
Portugal Portuguese A Portuguese Portuguese The Portuguese
Switzerland Swiss A Swiss Swiss The Swiss
Vietnam Vietnamese A Vietnamese Vietnamese The Vietnamese
Israel Israeli An Israeli Israelis The Israelis
Pakistan Pakistani An Pakistani Pakistanis The Pakistanis
Africa African An African Africans The Africans
America American An American Americans The Americans
Asia Asian An Asian Asians The Asians
Australia Australian An Australian Australians The Australians
Italy Italian An Italian Italians The Italians
Belgium Belgian A Belgian Belgians The Belgians
Brazil Brazilian A Brazilian Brazilians The Brazilians
Europe European A European Europeans The Europeans
Germany German A German Germans The Germans
Greece Greek A Greek Greeks The Greeks
Hungary Hungarian A Hungarian Hungarians The Hungarians
Norway Norwegian A Norwegian Norwegians The Norwegians
Denmark Danish A Dane Danes The Danes
(Danish)
Finland Finnish A Finn Finns The Finns
(Finnish)
Poland Polish A Pole Poles The Poles
(Polish)
Spain Spanish A Spaniard Spaniards The Spaniards
(Spanish)
Sweden Swedish A Swedo Swedes The Swedes
(Swedish)
Arabia Arabic An Arab Arabs The Arabs
Englishmen
England English An Englishman Englishmen
The English
Frenchmen
France French A Frenchman Frenchmen
The French
Holland Dutchmen
Dutch A Dutchman Dutchmen
The Netherlands The Dutch
Irishmen
Ireland Irish An Irishman Irishmen
The Irish
Welshmen
Wales Welsh A Welshman Welshmen
The Welsh
Britons
Britain British A Briton Britons
The British
Scots A Scotsman Scotsmen Scotsmen
Scotland Scottish A Scot Scots The Scots
(Scotch) (a Scotchman) (Scotchmen) Scotchmen

17
CURRICULUM VITAE
FOTO

Surname: LUNGU
First name: JEANA
Address: 27 Nae Leonard Street, bl. R3, ap. 22, Galaţi – Romania
Home phone: 004 0236 471634 Mobile: 004 0740 428335
Date and place of birth: May 28, 1965 – Galaţi
Civil status: divorced / married / widow / single / (bachelor / spinster)
Children: OANA – LORELEI, January 31, 1996 – Galaţi

Educaţion:
1983 – 1990 University of Galaţi / Polytechnic Faculty – engineer (mechanical)
1994 – 1998 American University by Mail / World Semiotics – semiotician

Other skills:
2003 – Human Resources Inspector
2002 – Italian language
2002 – French language
2001 – English language
1998 – Computer literacy

Professional experience:
2001 – 2004 SOCIAL TRADE Galaţi – Vocational Training and Continuing Learning Center –
English / French lecturer
1996 – 2002 SC Karp SRL Galaţi – translator / part time
1998 – 2001 Mircea travel Agency Galaţi – translator / full time
1993 – 1997 Primary School M. Kogălniceanu Galaţi – English / French teacher

Language skills: good command in English and French


Satisfactory in Italian and Turkish

Hobbies: writing – I’m writing short stories and tales for children / latest publication in Cronica Magazine
– Iaşi, 2000;
graphics – exhibition at UJCM Library Galaţi – October, 1988;
foreign languages and traveling

 I do not have a criminal record


 I have not a driver license

18
*** The Motivation Letter is the document that accompanies your CV when you are applying for a
job. Its goals is to introduce the CV, to bring to attention aspects of your activity that can help your
application and are at listed or not presented in the CV. In short, its goal is to answer the recruiter’s
question: “Why should I hire this person?”
*** your address and contact
details come under your name,
in the upper right corner of the page
Gabriela PASALAU
31, Traian Vuia Street, bl. V2, Ap. 8
Galaţi, 6200
Phone: 0740 612191
*** aligned left, write the name,
function, organization and address of the
person you are writing to
Mihai POPESCU
Shop Manager
SC Germanos SA
369, Pantelimon Street
Bucureşti
*** under the receiver’s address,
but aligned right, write the date of
the day when you are writing the
letter.
Galaţi, June 24, 2002
*** You should address the letter directly to him or her
Dear Mr. Mihai POPESCU

*** The goal of the first paragraph is to specify what you are applying for and how did you find out
about that opportunity.
I am addressing you this letter as a response to your ad in “ Viaţa liberă” local newspaper, to
apply for “sales representative” position.
*** the second paragraph should list your skills and qualifications that make you the right person for
the position you are applying for. Read carefully the announcement, identify the requirements and see
how your skills match those required.
For more than a year, I am working in a mobile communication services and I learnt that every
client is very important to us and must be approached kindly, with patience, sincerely and fairly
information.
*** the third should point out why you want it. You should outline your interest for the skills you are
going to learn if you get the job.
I consider myself a motivated person in everything I’m doing, opened to people and their needs,
always desirous in improving professional skills and getting experience. I wish very much to
work in your company in order to gain experience working in a professional environment.
*** the last paragraph outlines your availability for an interview, suggesting in this way a concrete
follow-up for your application. It is customary for formal letters to mention whether you have enclosed
any documents accompanying the letter.
Enclosed find my C.V which details professional experience, my skills for this position and my
photo. If you want more information about me, I’ll be delighted to answer you face to face in an
interview, the day and the time will be decided following your program.
Thank you for your time.
*** do not forget to leave a blank space between the closing and your name and to sign the letter in the
space.
Your sincerely, Best regards,
Gabriela PASALAU
19

S-ar putea să vă placă și