Sunteți pe pagina 1din 5
Ministerul Infrastructurii si | Dezvoltirii Regionale al Republicii Moldova Agentia pentru | Supraveghere Tehnica il = Nr.19/2233/22 din 03,01.2002 La nr. Loc-2205/21 din 24.12.2021 (AST nr. 1-17486/21 din 28.12.2021) nr. 1-6832/21 din 31.05.2021 nr, 1-4136/21 din 05.04.2021 nr, B-229/21 din 09.04.2021 (AST nr. 1-4757/21 din 19.04.2021) nr. $30/03-14 din 02.06.2021 (AST nr, 1-8347/21 din 30.06.2021) nr, 1-15904/21 din 29.11.2021 nr, 1-16628/21 din 13.12.2021 nr. 1-16967/21 din 17.12.2021 ‘ar, 1-16261/21 din 03.12.2021 hr, Col-S01/21-10-2705 din 29.11.2021 (AST nr. 1-15974/21 din 29.11.2021) nr. 1-10317/21 din 06.08.2021 nr. 200-205/21 din 24.12.2021 (AST nr. 1-17486/21 din 28.12.2021) nr, 34/20/1 16086 din 01.12.2021 (AST nr. 1-16229/21 din 03.12.2021) ‘nr. 34/20/116023 din 30.11.2021 (AST nr. 1-16178/21 din 02.12.2021) nr. Z-970/21 din 23.11.2021 (AST nr. 1-16261/21 din 03.12.2021) nr. Col-S01/21-10-2705 din 29.11.2021 (AST nr. 1-15974/21 din 29.11.2021) Dlui Andrei Dodu Sef adjunct, Directia Politie a mun. Chisinau IGP al MAI MD-2001, st. Tighia, 6, mun. Chisindu Dlui Anatol Ciobanu, Sef al Directiei relatii cu cetitenii si controlul examinirii petitiilor, Aparatul Presedintelui RM MD-2073, bd, Stefan ce! Mar, 154, mun. Chis Dlui Ion Garam Administrator al ACC 56/213, ‘pen intormareapersoaelorinteresate) Diui Mihail Moroz (ponte intormareapersanelor interest) Dnei Liliea Zestre pe maa penal itet) Agentia pentru Supraveghere Tehnicd (Agentia) a examinat demersuri gi cereri parvenite de la Instututiile Statului si cetifenii Republicii Moldova REPETATE ori vis-a-vis de calitatea lucrarilor de constructie, neconformi depistate (discrepante de la actele permisive eliberate de catre Primaria mun. Chisindu) ete.... la executarea Iucratilor de constructie a obiectivului (complex rezidential cu objective de menire social-culturali si parcare auto subterand, ca nivelul maximal pe vertical S+P+1 OE, in limitele terenurilor gestionate cu nr. cad. 0100212306, 0100212311, 0100212312) din str. Sprancenoaia, 1-5, mun. Chisinau. In rezultatul examinarii dezacordulor persoanelor interesate gi autosesizai baza informatiei din mass media vis-a-vis de constru: ia obiectivului, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activitiii de intreprinzitor, Agentia in urma acumularii probelor la data de 02.06.2021 a initiat procedura de control inopinat in baza delegatiei de control nr. DL-AST-2021-00397 din 01.06.2021. Concomitent menfionam, cd in cadrul controlului a fost constatat faptul, ca Administratia Public’ Locala (Primaria mun. Chisinau) prin certificatul de urbanism Pentru proiectare nr. 450/15 din 17.08.2015 cu anexa (planul de amplasare a imobilelor), a certificat faptul claborarii documetatiei de proiect pentru construirea unui complex rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterand, cu nivelul maximal pe verticala S+P+10E, in limitele terenurilor gestionate cu nr. cad. 0100212306, 0100212311, 0100212312. Notii: (terenurile cu nr, cad. 0100212306. ‘si nr. cad. 0100212311, sunt amplasate in zona cu codul “S” — cu functiuni speciale si terenul cu nr. cad. 9100212312 este amplasat in zona "C7" = care ‘prevede, cuprinde functiuni prin care sunt realizate servicit la 0 scara mai mare decdt cele previzute in zona de ‘servicii la nivel de cartier. Datoritit poludrii sonore proveniti din trafic greu, manipulare de obiecte grele, ete. aceasté zoné este incompatibila cu cea de locuinte si de vinzdri en detail, referitor la modiflcarea zonei nu au fost prezentate careva argumente de modificare a zonel, decizii CMC Chisiniu a Primariei mun. Chisinau). Totodati informam, ci din declaratiile SRL “Basconslux” rezulta, ca Administratia Publicd Locald (Primaria mun. Chisinau) a autorizat executarea lucrarilor de construire a obiectivului (complex rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcare auto subterani, cu nivelul maximal pe vertical S+P+10E, in limitele terenurilor gestionate cu nr. cad. 010021 2306, 0100212311, 0100212312) prin autorizatia de construire nr. 365 din 16.12.2015, executarea lucrarilor de construire in baza certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 450/15 din 17.08.2015 cu anexa (planul de amplasare a imobilelor) cu anexi (schema de amplasare a viitoarelor imobile) si documentatici de proiect nr. 2015/0006 avizata in modul stabilit urmatoarele pozifii prevazute din Plan General, secvente pe terenuri Separate (poz. 1-14, tranga I si Il, blocuri locative, teren de joac& pentru copii, teren pentru odihnd, teren pentru uscarea rufelor, teren pentru curifarea covoarelor, locul pentru containere de gunoi si parcare auto de zi): ~ Transa I, conform Planului General al documentatiei de proiect poz. 1-7, (teren cu nr. cad, 0100212312) coordonat de cditre Primaria mun. Chisinau la data de 16.09.2015, au fost proiectate blocuri locative cu inclusiv amenajarea teritoriului (parcii, terenuri pentru necesitati etc...) si anume 7 (sapte) blocuri locative, teren de joaca pentru copii, teren pentru odihna, teren pentru uscarea rufelor, teren pentru curatarea covoarelor, locul pentru containere de gunoi si parcare auto de zi. ~ Tranga II, conform Planului General poz. 8-14, (teren cu nr. cad, 0100212306) coordonat de cdtre Primaria mun. Chisinau la data de 16.09.2015, au fost proiectate blocuri locative, inclusiv amenajarea teritoriului (parcari, terenuri pentru necesitii, etc...) si anume 7 (sapte) blocuri locative, teren de joacd pentru copii, teren pentru odihn’, teren Pentru uscarea rufelor, teren pentru curd{area covoarelor, locul pentru containere de gunoi si parcare auto de zi, iar pentru tranga II (doi) nu a fost prezentaté documentatia de proiect in volum deplin prevazuta pentru executarea lucrarilor de construire pe toate 3 (trei) terenuri). Concomitent mentionim, ci Administratia Publici Locala (Primaria mun. Chisinau) prin autorizatia de construire nr. 103-c/20 din 12.03.2020 (teren cu nr. cad, 0100212311), in baza certificatului de urbanism pentru proiectare si documentatiei de proiect avizata in modul stabilit a autorizat tranga III, poz. 15-19, conform Planului General coordonat de citre Primaria mun. Chisinau la data de 16.09.2015, blocuri locative cu inclusiv amenajarea teritoriului (parciti, terenusi pentra necesititi, etc...) si anume 5 (cinci) blocuri locative, teren de joac& pentru copii, teren pentru odihné, teren pentru uscarea tufelor, teren pentru curitarea covoarelor, locul pentru containere de gunoi gi parcare auto de zi inclusiv eaile de acces. in aceeasi ordine de idei mentionam, ci Agenfia in cadrul controlului initiat, & depistat existenfa unor obiective supraterane gi subterane (parcare auto subterana in doua nivele, bloc comercial, etc...) care nu se regisesc in planul de amplasare a imobilului din anexa certificatului de urbanism pentru proiectare nr, 450/15 din 17.08.2015 si planul general coordonat si avizat de catre Administratia Publica Locala (Primaria mun. Chisinau), care se extind pe teren municipal. La solicitarea Agentiei mentionim, ci SRL "Basconslux” nu a justificat prin acte permisive (certificat de urbanism oentru proiectare, autorizatii de construire, etc..., in coditiile legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de construire) executarea lucrarilor de constructie a obiectivelor supraterane si subterane (parcare auto subterana in dou nivele, bloc comercial, etc...), iar careva autorizatii de Construire spre informare conform art. 12, al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de construire si declaragii de incepere a lucrarilor de constructie autorizate potrivit art. 23, alin. (1) al Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucririlor de constructie, pentru obiectivele mentionate nu au parvenit spre Agentie (inregistrate in cancelarie), Noté: conform art, 16 al. Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucririlor de construire, in cazul in care, pe perioada executdrit lucrarilor de construcjie, in documentatia de proiect se opereazié modificari care pot afecta prescriptile stabilite in cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea constructiei, alinierea constructiei fayd de strdzile adiacente si distanjele intre construct, indltimea constructiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este. obligatorie obfinerea unui now certificat de. ‘urbanism pentru proiectare siaunei ne Aulorizapi de construire in conditile prezentet legi, cu sistarea neconditionatd « luerdrilor pind la objinerea noit autorizati, Pentru 0 examinare obiectiva Agentia prin adresarea nr. 19/2-1584/21 din 04.06.2021 a solicitat Administratiei Publice Locale (Primaria mun. Chisinau) de a confirma sau infirma faptul eliberirii unor noi acte permisive (certificat de urbanism pentru proiectare gi autorizatii de construire), pentru obiectivele care nu se Tegasese in planul de amplasare a imobilului din anexa certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 450/15 din 17.08.2015, si Plan General avizat de c&tre Administratia Publica Local (Primaria mun. Chisinéu), conditionat in cazul existenfei acestora in termeni proximi de a fi puse la dispozifie cu cliberarea copiilor respective a actelor care au stat la baza eliberérii pentru examinare conform prevederilor legale Totodaté mentiondm, ci Agentia prin adresarea nr, 19/2-1584/21 din 04.06.2021, a adus la cunostinta Administratici Publice Locale (Primaria. mun. Chisinau) despre faptul, ci constructiile executate in lipsa sau cu incdlcarea autorizatiei de construire/documentatiei de proiect, sau in lipsa certificatului Consiatator care confirma aplicarea principiului aprobarii tacite se considera constructii neautorizate, conform art. 28 (1) al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de constructie, iar executarea lucrarilor de mai departe contravine prevederilor art. 22, alin. (1) lit. b) al Legii nr. 721/196 privind calitatea in constructii gi art. 1, alin, (2) al Legii nr. 163/2010 privind autorizarea lucrarilor de constructie. Not: constatarea contravengiilor neautorizate excede prevederile art. 177, alin (3). Cod coemuentional care se constaté de citre Agente, iar conform prevederile art. 179 Cod contraventional Potrivit art, 423!" alin, 1, 2, 3, 4, sistarea lucrarilor de constructie inclusiv aplicarea masurii de siguranja previtzuté de art. 439% Cod contraventional, fine de competenja autoritétilor administratiei publice locale. n contextul celor expuse Agentia a solicitat de repetate ori (adresirile anterioare nr. 19/2-1584/21 din 04.06.2021, nr. 19/2-4001/21 din 19.11.2021 nr. 19/2-4237/21 din 06.12.2021) dea fi conformat sau informat faptul eliberarii acielor permisive pe subiectii solicitafi, iar in eazul eliberarii actclor permisive eliberarea copiilor avizate in modul stabilit pentru o examinare obiectiva, Informafia solicitati de citre Agentie a parvenit incompleti. Ca rezultat a celor expuse mentiondm, ci de citre Administratia Publica Locala (Primaria mun. Chisinéu) nu au fost prezentate urmatoarele acte in limitele terenurilor gestionate cu nr, cad. 0100212306, 0100212311, 0100212312: ~ Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru modificarea zonelor (S si C7) prevazute de Regulamentul Local de Urbanism si Amenajarca Teritoriului al mun. Chisinau avizat in modul stabilit mentionat de cétre Centra National Anticoruptie prin scrisoarea nr. 19/25-3436 din 30.12.2019; Documentafia de proiect tranga Il, conform Planului General poz, 8-14, (teren cu nr. cad. 0100212306); ~ Documentafia de proiect la obiectivele care nu se regisese in planele (Schema) de amplasare a imobilelor din anexa certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 450/15 din 17.08,2015 si Planul General unde a Solicitat Agentia informatia nu au fost prezentate careva referinfe (acte) cu Privire la autorizarea luerarilor de construire in baza Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de construire in limitele terenurilor gestionate cu nr, cad. 0100212306, 0100212311, 0100212312, Cit priveste intreprinderea masurilor de citre Administratia Publica Locala (Primaria mun. Chisinau) conform prevederilor art. 179 Cod contraventional mentiondim, cd Agentia nu dispune de asemeni informafii Referitor la raspunsul Preturii sect. Centru al mun. Chisinau nr. Z- 970/21 din 23.11.2021 fnregistrat in cancelaria Agentiei cu nr. 1-16261/21 din 03.12.2021, cu privire lucririle de constructie a obiectivului mentionam, ci a fost dat un raspuns eronat, chiar mai mult a fost ignorat faptul adresarii Agentiei unde tendintios eronat a fost facuta referit&, cd lucrarile de constructie a obiectivului se executi in baza unei autorizatiei nr. 457-c/18 din 21.08.2018 eliberatd de citre Administratia Publicd Locala. Conform paginii web a Administratiei Publice Locale (Primaria mun, Chisiniu) informim, ci 0 asemenea autorizatiei este eliberati pentru unui complex locativ pe o alti adresa si anume str. Miorita, 1/1, Totodaté mentionim, ci SRL "Basconslux” pe terenul cu nr. cad, 0100212279, (str. Sprincenoaia, 5, mun, Chisiniiu) in proprietate pentru demolarea constructiilor existente a obtinut autorizatie de desfiinjare nr. 28a/21 din 30.06.2021 cliberati de catre Primaria mun, Chisinau potrivit art. 17, al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucririlor de construire. Ulterior, SRL_"BASCONSLUX” a obfinut pentru terenul cu nr. cad 0100212279, certificat de urbanism pentru proiectare nr. 675/21 din 30.09.2021 cliberat de catre Administratia Public Local (Primaria mun. Chisinau) pentru claborarea documentatiei de proiect a unui obiectiv (centru recreativ-cultural) in lipsa unui PUZ aprobat si avizat in modul stabilit. Mai mult ca atat Va informam, ca pe terenul cu nr, cad. 0100212279, (str. Sprancenoaia, 5, mun. Chisinau) SRL "Basconsux” in lipsa autorizatiei de construire a demarat lucrarile de construire a obiectivului (centru recreativ-cultural), excavarea Bropii de fundatic in lipsa actelor permisive (Autorizatie de construire) fapt ce contravine art, 22 alin. 1, lit. b, al Legii nr. 721/1996 cu privire la calitatea in constructii si art. 1, alin, 2, al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucririlor de construire. in contextul celor expuse conchidem, c& executarea lucrarilor de constructie montaj la obiective in lipsa autorizafiei de construire sau cu incdlcarea documentatiei de proiect contravine art. 22, 23, 24, al Legii nr. 721/1996 cu Privire calitatea in constructii, art. 1, alin. (2) al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucritilor de construire si Legea nr, 835/1996 privind principiile urbanismului si amenajarii teritoriului. fn aceeasi ordine de idei reamintim, c& conform art, 28 alin 1) al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de construire, constructiile executate in lipsa sau cu incalcarea autorizatiei de construire/documentatiei de proiect, sau in lipsa certificatului constatator care confirma aplicarea principiului aprobarii tacite se considera constructii neautorizate. Totodaté informim, ca in cazul executarii lucrarilor de constructie heautorizate, documentarea si intocmirea procesului-verbal cu privire la contraventie cu remiterea in Instanfa de Judecati competent, cit si dispunerea conform prevederilor art. 423! alin, 3, Cod contraventional a sistirii lucrarilor de constretie si solicitarea Instanfei de Judecaté de a aplica masura de siguranta prevazuté de art. 439° Cod Contraventional, fine de competenta autoritailor administratiei publice locale in cazul dat Primaria mun. Chisinau. ” contextul celor expuse mentiontim, ci actele permisive prezentate de citre Administratia Publici Locali (Primiria mun. Chisindu) si SRL *Basconslux” contin divergente (incomplete) referitor. Ia obiecte, termini executii gi amplasare pe teren fapt ce contravine conditiilor prevederilor Legit nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrarilor de construire, prevederile art. 6, 9, 22, 23, 24, al Legii nr. 721/1996 privind calitatea i constructii si Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului si amenajirii teritoriului, Concomitent Agenfia conform art. 32 (2) al Legii nr. 721/1996 Privind calitatea in construcfii, prin adresarea nr, 19/2-4701/21 din 31.12.2021 a solicitat aportul Institutiilor de profil (Procuraturii si Centrului National Anticoruptie) de a intreprinde masuri conform prevederilor legale. % Cu respect, ‘tn an Sem Director Ton Moraru . fanasiedasclexu aston tel 07800436, rude demian east gov md N Saupe. 07880009, cole suusuaes prand ‘V. Stitbu, 078500840, vile irbulaas gov md ‘tt Constantin Tinase, nr. 9, mun, Chisintu, MD-2005, tel +373-22-23-80-24, fax +373-20-24-25-84 E-mail: secretariat @ast.gov.md Pagina web: www.ast gov.nd

S-ar putea să vă placă și