Sunteți pe pagina 1din 3

 decizie lucrator desemnat

 decizie infiintare serviciu intern


 decizie infiintare CSSM
 decizie durata instruire
 decizie stabilire periodicitate instruire
 instructiune interna privind instruirea
 decizie stabilire reprezentanti salariati
 decizie stabilire salariati pentru acordare prim ajutor, interventie, evacuare
 decizie reprezentant salariati
 decizi infiintare comisie pentru identificare si nominalizare a zonelor cu risc ridicat
si specific
 decizie nominalizare salariati interventie pericol

Decizii interne

Decizii interne - personalul cu atributii in domeniul SSM; Model decizie desemnare lucrator
desemnat ANTET DECIZIA nr.......................... din data ..................... -          Avand in vedere
prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile comerciale; -          Avand in
vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea
nr. 319/2006, art 8; -          Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii
319/2006, sectiunea 3 Domnul/Doamna....................in calitate de Director General
al........................emite urmatoarea: DECIZIE Art.1 Incepand cu data de ............................. 1.      
Domnul/Doamna...................., avand functia de ................... 2.       Domnul/Doamna.....................,
avand functia de ................... se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatea de
protectie si prevenire a riscurilor profesionale in cadrul S.C................................. Art2. Persoanele
nominalizate la articolul 1, vor avea sarcini si atributii conform fisei postului si vor duce la
indeplinire prezenta decizie. Director General, - componenta serviciului de SSM ANTET DECIZIA
nr.......................... din data ..................... -          Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990,
republicata in 1998, privind societatile comerciale; -          Avand in vedere dispozitiile legale
referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006; -         
Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, art 20
Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea:
DECIZIE Art.1 Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie la
nivelul ................................................ subordonat direct Directorului General. Art2. Din cadrul
serviciului intern de prevenire si protectie, vor face parte persoanele desemnate cu atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, la nivelul unitatii. Prezenta decizie se va aduce la
cunostinta tuturor departamentelor societatii. Director General, - conducatorii locurilor de munca; In
baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 – c.m.u, privind societatile comerciale, In
conformitate cu prevederile Legii nr. 53 / 2003 – c.m.u, In conformitate cu prevederile aplicabile ale
Legii nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare. Administratorul, emite DECIZIA 1. Se
numeste dl. _________________________________, in functia de __________________,
conducator al locului de munca, cu atributiile, obligatiile si raspunderile conform fisei postului. 2. In
calitate de persoana cu responsabilitati in organizarea si conducerea procesului de munca, va urmari
si respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca stabilite de conducerea societatii. 3.
Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vizeaza respectarea de catre
lucratori a prevederilor art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006. 4. In cazul producerii unui eveniment,
accident de munca, accident usor sau incident periculos, dl.

1
________________________________________ are obligatia informarii directe, corecte, complete
si imediate a conducerii societatii, prin orice mijloace (art. 26 din Legea nr. 319/2006). 5. Dl.
_______________________________________ are obligatia de a efectua instruirea la locul de
munca si periodica (art. 96, 101 din H.G. nr. 1425/2006), de a nu primi la munca lucratorii care nu au
efectuata instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in toate cele trei faze (art. 82 din
H.G. nr. 1425/2006) si fara a fi acesta consemnat si semnat de catre persoanele care au efectuat si
verificat instruirea (art. 86 (3) din H.G. nr. 1425/2006). 6. In caz de „pericol grav si iminent de
accidentare”, asa cum este definit la art. 5 lit. l din Legea nr. 319/2006, conducatorul locului de
munca are obligatia de a respecta prevederile art. 107 din H.G. nr. 1425/2006. 7. Conducatorul
locului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de aptitudini. 8. Se va
comunica persoanei in cauza, in termen de maximum 5 zile de la emitere de catre compartimentul
personal si va produce efecte din momentul luarii la cunostinta. ADMINISTRATOR, Am luat la
cunostinta, Nume prenume______________________ Data: ________________ - personalul cu
responsabilitati conform legislatiei SSM ( ex, manipulare - depozitare recipiente cu oxigen; deservire
instalatii aer comprimat)

           DECIZIE NR.--------- PRIVIND RESPONSABILITATILE CONDUCATORULUI


LOCULUI DE MUNCA PE LINIE DE SSM  

  1.In conformitate cu art. 20 – 21 din Legea nr. 319/2006 si a HG.. nr. 1425/2006 Art. 90 – 100, in
calitate

de conducator loc de munca , D- nul(a)-------------------------------------- indeplineste atributii privind


instruirea lucratorilor  din subordine in domeniul securitatii si  sanatatii in munca.

  2.Potrivit reglementarilor in vigoare, cu lucratorii din subordine  se va efectua instructaje la locul de


munca sau periodice, functie de situatia concreta.   
 
 3. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea
riscurilor pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si
protectie la nivelul

fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

 4.Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din subordine si are drept scop reîmprospatarea si
actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.   

 5. Durata instruirii la locul de munca se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul
locului de munca in cooperare cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern
ssm.

 6. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite  de serviciul


extern de prevenire si protectie , aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care
efectueaza instruirea.

 7.Conducatorul locului de munca are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei
instruiri adecvate. cooperand cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern ssm.

2
  8. Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în
mod obligatoriu în fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat în anexa nr.11 la
HG.1425/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

 9. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însotita
de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii în urma examenului
medical la angajare.

                     
           
 10. Principalele atributii ale conducatorului locului de munca privind Instruirea lucratorilor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca  si sarcinile ce-i revin pe aceasta linie, precum si ,,
,,Responsabilitati si sarcini in domeniul securitatii si sanatatii in munca “(PROTECTIA MUNCII)-
Conf.L 319/2006  in domeniul ssm., sunt cele precizate si anexate la prezenta decizie.

                  ANGAJATOR                                        CONDUCATOR LOC DE MUNCA


                                                                                        Am luat la cunostinta