Sunteți pe pagina 1din 4

Declaraţie pentru înregistrarea în sistemul SAP

Stan
Subsemnatul / subsemnata: ___________________________ ________________________________________,
Cristina-Bianca
furnizez pe propria răspundere următoarele date pentru E.ON SERVICII S.R.L. (prestator de servicii pentru
companiile E.ON din România), dând drept acesteia să utilizeze aceste date în conformitate cu prevederile legale
privind protecţia datelor cu caracter personal.

Stan
1. Numele ______________________ Cristina-Bianca
prenumele _________________________ prenumele tatălui _________
Lucian Viorel

2980111038689
2. CNP ______________________________________________
11.01.1998
3. Data naşterii ________________
D00282634B
4. Permis de conducere nr. __________________ B
categoria _______________
5. Act de identitate:  BI ✔
 CI seria ______ 804261
DD nr. _____________ SPCLEP Găești
eliberat de ___________________________
18.01.2016
la data _______________ 11.01.2023
valabil până la data ____________________
6. Paşaport (se va completa în lipsa CI): seria/nr. ___________________________ din data __________________
eliberat de _________________________ valabil până la data ________________
Găești
7. Domiciliul: localitate ______________________________________ Dâmbovița
judeţ ___________________________
Cuza Vodă
str. _________________________ 12 bl________
nr _____ 51E4 A
scara______ 2
etaj ______ap 8
_____ 135200
cod poştal _______
0766281496
8. Nr. telefon (personal): ____________________________________
9. Contact de urgenţă (completarea este opțională) (nume, nr. telefon): _________________________________
10. Stagiu militar:  nesatisfăcut /  satisfăcut, livret militar: ____________________________; grad militar:
_____________________________________, număr specialitate militară: _____________________; clasa de
evidenţă__________________
11. Starea civilă:  căsătorit ✔
 necăsătorit
12. Studii (generale / şcoală profesională sau de arte şi meserii / liceale / post-liceale / universitare / post-universitare)
Universitare
__________________________________________________________________________________________
Statistică și Previziune Economică
13. Profesia/specializarea _____________________________________________________________________
✔ Nu  Da; Tipul (dacă este cazul) ________________________________________________
14. Handicap: 
Dâmbovița
15. Casa de Asigurări de Sănătate (judeţul de domiciliu) ____________________________________________

Orice schimbare în datele pe care le declar, ulterior datei prezentei, o voi anunţa Departamentului Centru
Servicii HR, în termen de 15 zile de la data modificării şi va fi însoţită de documentele doveditoare, altfel vor fi
luate în considerare datele existente.

25.02.2021
Data completării ___________________ Semnătura salariatului ________________

Vă aducem la cunoştinţă că potrivit prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal aveţi
următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie. Cererea pentru exercitarea drepturilor va fi formulată în
scris (formular disponibil pe HR.Online / Connect) și transmisă operatorului prin e-mail (HRDirect.RO@eon.com), sau
prin poştă (pe adresa: E.ON Servicii, B-dul Pandurilor, nr. 42, Tîrgu-Mureş, jud. Mureș, cu menţiunea „În atenţia HR”).

_________________________
ESRO Decl.1 Rev.2/01.11.2019
Anexa 1 la declarația SAP

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


(potrivit normelor metodologice de aplicare ale Legii 227/2015 (Codul fiscal) - art.13 pct.9, 10)

Subsemnatul/subsemnata Stan Cristina-Bianca


__________________ _________________________, angajat/ă în cadrul companiei
___________________________,
E.ON Servicii S.R.L. prin prezenta declar pe propria răspundere că următoarele date sunt reale şi
corespund situaţiei actuale, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale.
Mă oblig să anunţ angajatorul în termen de 15 zile în cazul în care vor interveni schimbări în situaţia
comunicată şi să prezint actele justificative.

I. DATELE PERSONALE ALE ANGAJATULUI (se completează cu majuscule)


Codul numeric personal ______________________
2980111038689
Domiciliul: localitate ___________________________,
Găești stradă _______________________,
Cuza Vodă nr. ____,
12
bl. _____,
51E4 apartament ______,
8 judeţ ________________.
Dâmbovița

II. DATE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE (soţia/soţul, copiii sau alţi membri de
familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi
neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) din Legea 227/2015 şi/sau a
pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr.448/2006).

Numele și prenumele ___________________________________, CNP _____________________


Calitatea faţă de angajat _____________, venitul obținut ___________
În deducere*: Da Nu Coasigurat** (soț/soție sau părinte fără venituri proprii): Da Nu

Numele și prenumele ___________________________________, CNP _____________________


Calitatea faţă de angajat _____________, venitul obținut ___________
În deducere*: Da Nu Coasigurat** (soț/soție sau părinte fără venituri proprii): Da Nu

Numele și prenumele ___________________________________, CNP _____________________


Calitatea faţă de angajat _____________, venitul obținut ___________
În deducere*: Da Nu Coasigurat** (soț/soție sau părinte fără venituri proprii): Da Nu

Numele și prenumele ___________________________________, CNP _____________________


Calitatea faţă de angajat _____________, venitul obținut ___________
În deducere*: Da Nu Coasigurat** (soț/soție sau părinte fără venituri proprii): Da Nu

* În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui
singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală
se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.
** Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, beneficiază de asigurare, fără plata contribuției: soțul, soția și
părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

III. ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE


 copie xerox după buletin /carte de identitate (pentru codul numeric personal şi domiciliu)
 copie xerox după certificatul de persoană cu handicap, dacă este cazul
 copie xerox după actele de identitate ale persoanelor aflate în întreţinere (certificate de naştere ale copiilor minori,
buletin/ carte de identitate şi certificat de căsătorie pentru soţ/soţie, buletin/carte de identitate pentru celelalte
persoane)
 acte doveditoare ale venitului realizat de persoanele aflate în întreţinere (dacă este cazul) : cupon de pensie, alocaţie
de sprijin şi alte asemenea
 declaraţie tip (Anexa 2) a persoanei aflate în întreţinere pentru persoanele majore
Semnat digital de
Stan Cristinta- Stan Cristinta-Bianca
25.02.2021
Data _______________ Semnătura __________________
Bianca Data: 2021.02.25
15:47:18 +02'00'

_________________________
ESRO Decl.1 Rev.2/01.11.2019
Anexa 2 la declarația SAP

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


A PERSOANEI AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________________, având CNP


____________________, domiciliat/ă în localitatea ____________________________, județul
_____________, strada ______________________, nr. ___, bloc ___, sc. ___, et. ___, ap. ___,
posesor /posesoare al/a BI /CI seria _____, nr. ___________, eliberat/ă de
_____________________, la data de ________________,
cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale, declar pe propria
răspundere că:
Nu dețin / Dețin Terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 mp în
zone colinare și de șes și de peste 20.000 mp în zonele montane;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea florilor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea legumelor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea zarzavaturilor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor și plantelor
decorative;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea ciupercilor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea produselor obținute de la
vița de vie;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din cultivarea și valorificarea produselor obținute de la
pomi;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din creșterea și valorificarea animalelor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din creșterea și valorificarea păsărilor;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu obțin / Obțin Venituri din valorificarea altor bunuri realizate în gospodărie;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu am / Am Pensie - Mă oblig să prezint o copie după cuponul de pensie
ori de câte ori se modifică valoarea acesteia (dacă este cazul);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu am / Am Ajutor de șomaj - Mă oblig sa prezint o copie după cuponul de
șomaj ori de câte ori se modifică valoarea acestuia (dacă este cazul);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu am / Am Ajutor social - Mă oblig să prezint o copie după cuponul de ajutor
social ori de cate ori se modifica valoarea acestuia (dacă este cazul);

Nota: declarația nu este valabilă fără 2 (două) semnături ale declarantului/declarantei.

_________________________
ESRO Decl.1 Rev.2/01.11.2019
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________, dau prezenta declarație
pe proprie răspundere și are drept scop constituirea bazei legale pentru a obține calitatea de
coasigurat și/sau pentru acordarea de deduceri personale salariatului _____________________
Stan
Cristina-Bianca
____________________ 2980111038689
având CNP___________________ începând cu luna _____________
anul _________ și este opozabilă legal subsemnatului/subsemnatei.

Garantez personal pentru autenticitatea documentelor atașate în copie.

Data declarației Semnătura,


25.02.2021
_______________ _____________________

Referitor la datele cu caracter personal si operații cu acestea:


Subsemnatul/subsemnata ________________________________________, sunt de acord cu
prelucrarea datelor personale comunicate prin prezenta declarație în vederea îndeplinirii de
către angajatorul persoanei întreținătoare a obligațiilor fiscale impuse de lege, ce decurg
dintr-o astfel de situație.

Data declarației Semnătura,


25.02.2021
_______________ _____________________

Nota: declaratia nu este valabila fara 2 (două) semnaturi ale declarantului/declarantei.

_________________________
ESRO Decl.1 Rev.2/01.11.2019

S-ar putea să vă placă și