Sunteți pe pagina 1din 4

64 EXTRACTIA DENTARĂ

Indicaţiile extracţiei dentare Indicaţii legate de patologia traumatic3


oro-maxilo-faciaI3:
Stabilirea indicaţiei de extracţie dentară • dinţi cu fracturi corono-radiculare, extinse sub
necesită o evaluare clinică şi radiologică atentă, pragul gingival, care nu permit restaurarea prin
Totodată, se vor avea În vedere afecţiunile locale mijloace odontale sau protetice;
şi cele generale care pot influenţa decizia ex- • dinţi cu fracturi radiculare oblice sau longitu -
tracţiei dentare, dina le, sau dinţi cu fracturi transversale În trei-
Indicaţiile de extracţie a dinţilor perma- mea cervicală sau medie;
nenţi sunt multiple, fiind legate de starea dinte- • dinţi fracturaţi sau luxaţi completÎn urma trau-
lui respectiv, patologia structurilor adiacente şi matismelor oro-maxilo-faciale;
afecţiunile asociate, Principial, un dinte trebuie • dinţi aflaţi În focarul de fractură al oaselor
extras atunci când metodele de conservare ale maxilare, care pot genera sau Întreţine su-
acestuia nu au indicaţie sau au eşuat. puraţii În focar sau care Împiedică reducerea
corectă a fracturii.
Indicaţii legate de patologia dento-paro-
dontal3: Indicaţii legate de anomalii de num3r,
• dinţi cu distrucţii corono-radiculare Întinse, form3, poziţie ale dinţilor (se recomand3 stabili-
care nu mai pot fi restauraţi cu ajutorul unor rea indicaţiei de extracţie În colaborare cu me-
obturaţii sau prin mijloace protetice - În spe- diculortodont):
cial situaţiile În care distrucţia coronară este • dinţi incluşi ce nu mai pot erupe;
extinsă şi subgingival; • dinţi incluşi sau erupţi ce provoacă Înghesuiri,
• dinţi cu gangrene complicate cu parodontită sau Împiedică erupţia sau redresarea ortodon-
apicală cronică (granuloame periapicale, chis- tică a dinţilor vecini;
turi), la care tratamentul chirurgical endodon- • dinţi În malpoziţie care produc leziuni trauma-
tic sau conservator (rezecţie apicală) nu are tice importante ale părţilor moi, şi care nu pot
indicaţie sau a eşuat. fi red resaţi ortodontic;
• dinţi care au determinat complicaţii supurative • alte indicaţii de extracţie În scop ortodontic.
(abcese periosoase, adenite supurate), la care
nu sunt indicate metodele de tratament endo- Indicaţii de extracţie În cadrul tratamen-
dontic sau chirurgical conservator; tului preprotetic:
• dinţi care au determinat complicaţii supurative • dinţi mult extruzaţi, egresaţi sau Înclinaţi, care
grave (abcese ale spaţiilor fasciale, flegmoane, defavorizează tratamentul protetic;
osteomielita oaselor maxilare). Este de cele • edentaţia subtotală maxilară, atunci când pre-
mai multe ori vorba de dinţii laterali, cu pro- zenţa unui singur dinte împiedică adaptarea
cese infecţioase peria pica le importante, la care marginală corectă a protezei.
nu este indicat un tratament conservator;
• dinţi care au determinat sau/şi Întreţin procese Situaţii speciale În care se indic3 extracţia
supurative sinuzale (sinuzita maxilară de dentar3:
cauză dentară); • la pacienţii cu afecţiuni generale care impun
• dinţi cu parodontopatie marginală cronică pro- necesitatea asanării focarelor infecţioase din
fundă şi mobilitate de gradul II/III, la care tra- cavitatea orală Înaintea unei intervenţii chirur-
tamentul parodontal conservator nu este gicale majore sau Înainte de tratamentul ra-
indicat. diant.
• lipsa posibilităţilor practice de realizare a unui
Indicaţii legate de patologia pseudotumo- tratament conservator, chiar dacă acesta ar fi
ral3 sau tumoral3 de cauz3 dentar3: indicat (de exemplu În cazul pacienţilor foarte
• dinţi care, În urma iritaţiei locale cronice, au În vârstă, a pacienţilor taraţi, cu handicap
dus la apariţia unor leziuni hiperplazice reac- psiho-motor etc),
tive şi inflamatorii ("epulis-like");
• dinţi care suferit transformări chistice / tumo- Indicaţiile de extracţie a dinţilor temporari
rale benigne, precum şi dinţii vecini care sunt sunt mai restrânse, dar cu toate acestea există
cuprinşi În procesul tumoral. unele dificultăţi privind decizia terapeutică de
extracţie Înainte de perioada de exfoliere fizio-
logică de pe arcadă, fiind necesare anumite pre-
cauţii, ce vor fi discutate ulterior. Principial, in- clanşată de traumatisrnul local al extracţiei
dicaţiile de extracţie a dinţilor temporari sunt: dentare; de asemenea, la pacienţii supuşi
• dinţi temporari care Împiedică erupţia celor radio-chimioterapiei, (indiferent de regiunea
permanenţi sau determină o erupţie a lor În afectată), se vor avea În vedere contrain-
malpoziţie; dicaţiile şi precauţiile legate de starea gene-
• dinţi temporari cu procese carioase compli - rală a pacientului;
cate, fără indicaţie de tratament conservator, • tumori maligne În teritoriul oro-maxilo-facial-
şi care Întreţin procese septice locale sau ge- nu se vor practica extracţii dentare ale unor
nerale (adenite, abcese, osteite, osteomielite, dinţi situaţi Într-o masă tumorală (prezumptiv)
boală de focar); malignă!
• dinţi temporari fracturaţi sau prezenţi În focare Contraindicaţiile generale ţin de terenul
de fractură, care Împiedică reducerea fracturii pacientului şi necesită de cele mai multe ori un
sau Întreţin procese supurative. abord interdisciplinar. În aceste situaţii, este ne-
O situaţie specială este anodonţia dintelui cesară temporizarea extracţiei dentare până la
permanent succesional, cu rămânerea pe arcadă compensarea afecţiunii de bază . De asemenea,
a dintelui temporar, relativ bine implantat, şi În unele afecţiuni, se vor avea În vedere pre-
după perioada În care ar fi trebuit să fie Înlocuit cauţiile specifice afecţiunii generale.
de dintele permanent. Este obligatoriu un examen Bolile cardiovascu/are. In fa rctu I mioca rd i c
radiologic, pentru a evalua prezenţa sau absenţa recent (sub 6 luni) este o contraindicaţie abso-
dintelui permanent În grosimea osului alveolar. lută a extracţiei dentare.
În cazurile cu agenezia dintelui permanent, se re- În cazul pacienţilor cu cardiopatie ische-
comandă menţinerea dintelui temporar. mică sau/şi cu hipertensiune arterială, se reco-
mandă efectuarea extracţiilor cu anestezie locală

Contraindicaţii În extracţia fără vasoconstrictori, precum şi limitarea pe cât


posibil a stresului legat de manoperele de ex-
dentară tracţie.
O problemă care trebuie luată În consi-
Extracţia dentară este o manoperă de ne- deraţie la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare
cesitate. Eventualele precauţii sau tem poriză ri este necesitatea sau nu a antibioprofilaxiei en-
sunt determinate de unele afecţiuni locale sau docarditei bacteriene, având În vedere faptul că
generale ale pacientului. extracţia dentară este o manoperă sângerândă.
Contraindicaţiile absolute ale extracţiei Indicaţia de antibioprofilaxie a endocarditei bac-
sunt leucemia acută şi infarctul miocardic recent teriene se stabileşte În funcţie de clasele de risc:
(mai recent de 6 luni). • Risc major: purtători de proteze valvulare, en-
Contraindicaţiile relative sunt legate de docardită bacteriană În antecedente, mal-
unele afecţiuni locale sau generale. Acestea im- formaţii cardiace complexe cianogene, şunturi
plică În unele situaţii temporizarea extracţiei sistemico-pulmonare chirurgicale;
dentare şi acolo unde este necesar, aplicarea • Risc mediu: valvulopatii necorectate, defecte
unui tratament specific pentru afecţiunea locală septale necorectate, canal arterial, coarctaţie
sau pentru compensarea afecţiunii generale. de aortă, cardiomiopatie hipertrofică, prolaps
Contraindicaţiile loca/eale extracţiei sunt: de valvă mitrală cu regurgitaţie;
• leziuni locale ale mucoasei orale (herpes, sto- • Risc sCăzut/neglijabil: malformaţii cardiace co-
matite, afte, cheilite, candidoze etc.); rectate (de mai mult de 6 luni), prolaps de
• sinuzita maxilară rinogenă; valvă mitrală fără regurgitaţie, sufluri inocente
• procese supurative acute (pericoronarite acute, sau funcţionale, reumatism articular acut În
celulita acută, abcese periosoase, abcese ale antecedente (fără sechele valvulare), purtători
spaţiilor fasciale, flegmoane) - acesetea de pacemaker, infarct miocardic cronic, by-
impun mai Întâi drenajul colecţiei şi tempori- pass coronarian.
zarea extracţiei până la remiterea fenomene- Pentru pacienţii cu risc major sau mediu,
lor inflamatorii acute; se va aplica protocolul standard de antibioprofi-
• pacienţi care urmează sau au urmat recent un laxie a endocarditei bacteriene (protocol AHA
tratament radioterapeutic la nivelul extre- 2007 5): administrarea de amoxicilină 2 g, În
mităţii cefalice; În aceste situaţii, la nivel local doză unică, per os, cu o oră Înaintea extracţiilor.
există un risc crescut de osteoradionecroză de- La copii, doza este de 50 mg/kg, maximum 2 g.
66 EXTRACTIA DENTARĂ

În cazul administrării intravenoase a antibioti- tabolic, frecvente episoade de hipoglice-


cu lui, aceasta seva face cu 30 de minuteÎnainte rnie/cetoacidoză, nevoia de a ajusta frecvent
de intervenţie. La pacienţii alergici la ~-lacta­ tratamentul;
mine, sau la care s-au administrat ~-lactamine • nivelurile glicemiei depăşesc frecvent 250
În ultimele două săptămâni, se va recurge la un mg/dl;
protocol alternativ, de exemplu cu clindamicină • HBA1c > 9%.
600 mg (la copii 20 mg/kg, maximum 600 mg). În principiu, se pot efectua extracţii dentare
Tratamentele anticoagulante. La pacienţii În situaţiile În care glicemia este relativ constantă
sub tratament cu anticoagulante orale cumari- şi mai mică de 180 mg/dl (pragul de eliminare
nice (Trombostop, Sintrom, Marcumar), este ne- renală). Se recomandă efectuarea extracţiilor la
cesară aplicarea unui protocol specific, bine diabetici la jumătatea intervalului dintre două
definit. Chiar şi o extracţie dentară simplă, dar mese. La aceşti pacienţi este indicată anestezia
fără aplicarea acestui protocol, se asociază cu cu substanţe fără vasoconstrictor, atât pentru a
un risc major de sângerare masivă şi extrem de evita inducerea unor fenomene de hiperglicemie,
dificil de controlat. După stabilirea indicaţiei de cât şi pentru a reduce riscul de necroză a părţilor
extracţie dentară, pacientul va fi trimis la medi- moi, postanestezic. Postextracţional, se indică su-
cul curant care a prescris respectivul anticoagu- tura plăgii şi antibioterapie.
lant, pentru a Întrerupe această medicaţie şi la Leucemiile acute contraindică total ex-
nevoie a o Înlocui cu anticoagulante heparinice. tracţia, deoarece plaga sângerează, se suprain-
Se monitorizează apoi INR (International Nor- fectează uşor, putându-se complica deseori cu
malisation Ratio, valori normale 0,8 - 1,2), ur- o gingivostomatită ulceronecrotică, alveolită, ne-
mând a se practica extracţia dentară doar după croză osoasă, chiar osteomielită. Leucemiile cro-
ce IN R$ 2,1 (acest lucru se Întâm plă de obicei la nice impun măsuri hemostatice locale (sutură)
2-3-4 zile de la Întreruperea tratamentului cu- şi antibioprofilaxia infecţiilor locale.
marinic). În mod obligatoriu se va sutura plaga Tulbur3rile hepatice determină modificări
postextracţională. Se recomandă ca măsură su- importante În hemostază prin perturbarea sin-
plimentară aplicarea unei plăci de protecţie tezei factorilor ce intervin În coagulare (protrom-
confecţionată preoperator sau extemporaneu, bină, fibrinogen, sinteza vitaminei K) şi În
care se va menţine 48-72 de ore apărare prin tulburarea sintezei proteice. Având
postextracţional, pentru a limita hemoragia pos- În vedere posibila etiologie virală a afecţiunii he-
textracţională. Se reia medicaţia anticoagulantă patice (hepatite B, Cetc), se vor aplica măsurile
orală a doua zi după extracţie. suplimentare de protecţie ale personalului me-
Diabetul zaharat. Pacienţii cu diabet za- dical.
harat sunt expuşi riscului unor complicaţii pos- Infecţia HIV/SIDA se poate transm ite rela -
textracţionale, datorate În principal tiv uşor; cu toate că În literatura de specialitate
vasculopatiei periferice diabetice (risc de hemo- se consideră că este mult mai puţin contagioasă
ragie postextracţională) şi vindecării deficitare. decât hepatita. Gravitatea bolii şi lipsa unui tra-
Pacienţii diabetici au grade diferite de risc pri- tament specific impun măsuri de protecţie deo-
vind extracţia dentară : sebite a medicului, personalului ajutător şi
pacienţi cu risc scăzut: pacienţilor. Bolnavul va fi protejat contra hemo-
• bun control metabolic, regim stabil, asimpto- ragiei şi a infecţiilor postextracţionale. Se im-
matici, fără complicaţii (neurologice, vascu- pune o atenţie deosebită În manipularea
Iare, infecţioase); materialelor sanitare şi instrumentarului folosit.
• glicemie a jeun sub 200 mg/dl; Imunosupresoarele sunt medicamente
• HBA1c <7%; administrate la pacienţi cu transplante, boli au-
pacienţi cu risc moderat: toimune, reacţii de hipersensibilitate. Toate
• ocazional simptome, dar sunt intr-un echilibru acestea scad semnificativ capacitatea de
metabolic rezonabil, fără istoric recent de hi- apărare a organismului, astfel că este necesară
poglicemie/cetoacidoză, prezintă doar puţine antibioterapia postextracţională.
dintre complicaţiile diabetului; Corticoterapia determină scăderea capa-
• glicemie a jeun sub 250 mg/dl; cităţii de apărare a organismului şi favorizează
• HBA1c 7-9%; apariţia complicaţiilor infecţioase postextracţio­
pacienţi cu risc crescut: nale. În cazul unor extracţii la aceşti pacienţi nu
• multiple complicaţii ale bolii, slab control me- se va Întrerupe administrarea coricosteriozilor,
fiind uneori necesară creşterea dozei periopera- contraindicaţie relativă şiindicat numai În cazuri
tor. Conduita postextracţională trebuie să cu- extrem de bine justificate. Anesteziile se vor ad-
prindă antibioterapie şi o igienă locală ministra cu mare prudenţă, În doze mici şi trata-
riguroasă. mentul va fi cât mai netraumatizant. În ultimul
Radioterapia la nivelul extremit3ţii eefa- trimestru de sarcină nu mai apar aceste pro-
lice. Aşa cum am arătat şi la contraindicaţiile lo- bleme, Însă prin manoperele noastre putem pro-
cale, la pacienţii care au urmat un tratament voca o naştere prematură, de aceea
radioterapeutic la nivelul extremităţii cefalice tratamentele se vor realiza În şedinţe scurte, fără
(pentru tumori maligne din teritoriul oro-maxilo- tratamente laborioase.
facial, sau pentru tumori cu alte localizări cer-
vico-faciale), adeseori oasele maxilare sunt
expuse iradierii. Astfel, apar modificări semnifi-
Examenul clinic şi examenul
cative la nivelul structurii osoase, existând un radiologic
risc latent de apoptoză În momentul diviziunii
osteoblastelorÎn procesul de vindecare osoasă; Examenul clinic local contribuie la stabili-
totodată apar modificări structurale ale micro- rea indicaţiei de extracţie dentară şi la evalua-
vascularizaţiei osoase (fibroză a peretelui vas- rea gradului de dificultate al unei extracţii:
cular etc). După un tratament radiant recent, o • abordul dintelui;
extracţie dentară se complică aproape Întot- • starea coroanei;
deauna cu osteoradionecroză. Din această cauză • mobilitatea dintelui;
se indică extracţia dinţilor care prezintă un risc • imposibilitatea deschiderii gurii dată de tris-
de apariţie a unei patologii dento-parodontale, mus, constricţie etc.;
Înainte de a Începe tratamentul radiant. Aceste • poziţia dintelui pe arcadă sau În afara acesteia
extracţii se vor practica Înainte cu 10-14 zile de (malpoziţie).
Începerea radioterapiei, pentru a permite vinde- Examen ul radiologic În contextul stabilirii
carea plăgii postextracţionale . În aceste cazuri, indicaţiei de extracţie dentară este reprezentat
se va sutura totdeauna plaga postextracţională, de obicei de radiografia retrodentară simplă (în
pentru a favoriza o vindecare rapidă şi fără com- incidenţă RIO) sau ortopantomogramă. Exame-
plicaţii. nul radiologic este necesar Înaintea oricărei ex-
Chimioterapiaare o influenţă majoră asu- tracţii dentare, pentru a evidenţia:
pra seriei albe şia trombocitelor sanguine. De • numărul, mărimea si forma rădăcinilor;
regulă, tulburările apar la circa 3 săptămâni de • direcţia rădăcinilor;
la Încetarea tratamentului. Se va monitoriza pa- • septul interrardicular;
cientul prin efectuarea seriată a hemogramei. • spaţiul periradicular;
Este permisă practicarea extracţiilor dentare • densitatea osoasă;
numai atunci când leucocitele > 2.000/mm 3 şi • prezenţa sau absenţa leziunilor periapicale;
trombocitele> SO.000/mm 3• • raporturile cu elementele anatomice adia-
Tratamentul cronic cu bisfofonaţi. Există o cente.
multitudine de afecţiuni care necesită tratament Evaluarea relaţiei dintelui cu elemente
cronic cu bisfosfonaţi cum ar fi profilaxia osteo- anatomice, cum ar fi sinusul maxilar sau nervul
porozei (Alendronat-Fosamax), mielomul mult- alveolar inferior, este uneori necesară şi În acest
plu precum şi tratamentul metastazelor osoase caz se impune efectuarea unei radiografii de tip
ale tumorilor maligne din sfera genitală (Zole- ortopantomogramă. Pentru dinţii cu raport sinu-
dronate-Zom eta). Trata mentu 1 cu bisfosfonaţi sai cât şi pentru extracţia/odontectomia molari-
contraindică realizarea extracţiei dentare, din lor de minte, examenul radiologic (RIO, OPG)
cauza riscului de osteomielită mandibulară, de- este obligatoriu.
terminată de modificăril. e structurale osoase in- Gradul de dificultate a unei extracţii den-
duse de această medicaţie. tare depinde de o serie de factori locali, ce tre-
Sarcina este o perioadă fiziologică ce pre- buie evaluaţi În cadrul examenului clinic şi
supune o serie de modificări fundamentale În radiologic.
starea ferneii gravide. În primul trimestru de sar- 1. Accesul chirurgical. Primul factor care
cină, În perioada organogenezei, este indicată trebuie urmărit este deschiderea interarcadică
restrângerea la maximum a administrării medi- pentru că orice limitare a deschiderii va Împiedica
camentelor, examenul radiologic fiind o realizarea unei extracţii simple, de rutină. Se va

S-ar putea să vă placă și