Sunteți pe pagina 1din 46

Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CUPRINS

CUPRINS………………...………………………………………………….pag 1

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI….…….....pag.2


1.1.Denumirea societății..........................................................................pag.2
1.2.Forma juridică și tipul societății........................................................pag.2
1.3.Sediul societății..................................................................................pag.2
1.4.Obiectul de activitate al societății......................................................pag.2
1.5.Puncte forte.......................................................................................pag.2
1.6.Oportunități........................................................................................pag.3
1.7.Structura capitalului social.................................................................pag.3
1.8.Automatizări și certificări..................................................................pag.3
1.9.Structura organizatorică.....................................................................pag.4
1.10.Conducerea statutară și executivă a firmei......................................pag.5

CAPITOLUL II.AUDIT FINANCIAR: CONCEPT, TIPURI, ROL........pag.6


2.1. Noțiunea de audit în general……………………………………......pag.6
2.2. Conceptul de audit......………………………………………...........pag.6
2.3. Tipuri de audit………………………………………………….......pag.7
2.4. Rolul auditului statutar în examinarea situațiilor financiare…….......pag.8

CAPITOLUL III. Auditul statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA….....pag 14


3.1. Acceptarea mandatului și contractarea lucrărilor de audit……......pag14
3.2. Raportul de audit………………………………………....…….....pag 15

ANEXA A………….....…………………………………………………........pag 18
I) Reguli și metode contabile…………………..……………..........pag.18
II) Note asupra contului de profit și pierdere……………..…...........pag.31
III) Date informative………………………………….......……..…...pag.32
IV) Alte aspect………………………………………………...........pag.33
V) Concluzii și propuneri……………………………………............pag.34

ANEXA B (Balanța conturilor anuale)……………….......…………………pag.36

ANEXA C (Bilanț)……………………………………….......……………......pag.43

ANEXA D (Contul de profit și pierdere)………………….......…......………pag.44

BIBLIOGRAFIE……………………………………………,,,,,,,…......……..pag.47

1
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CAPITOLUL.I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

1.1. Denumirea societății

SC COMELF SA a luat fiinţă în anul 1971 ca parte a unei platforme industriale


(C.I.C.M.R.) din oraşul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, din nordul Transilvaniei. În 1990,
societatea s-a divizat în societăţi de stat independente : COMELF SA, RAAL SA, ARIO SA,
MIRO SA, SAIO SA.

1.2. Forma juridică şi tipul societăţii comerciale

Scietatea Comercială “COMELF” S.A. Bistriţa este persoană juridică romană având
forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, persoane juridice române şi cu actul constitutiv.
S.C. “COMELF” S.A. Bistriţa este societate deschisă.

1.3. Sediul societăţii

Sediul societăţii este în oraşul Bistriţa, str. Industriei nr. 208, Judeţul Bistrita-Nasaud.
Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunarii
Generale a Acţionarilor, potrivit legii.

1.4. Obiectul de activitate al societăţii

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea şi


comercializarea utilajului tehnologic şi a pieselor de shimb, asistenţa tehnică şi servicii pentru
industria chimică şi petrochimică, alte produse şi servicii specifice activităţii de construcţii de
maşini în regim de unicat şi serie mică pentru terţi, fabricare şi comercializare import-export
de utilaje pentru industria alimentară, utilaje pentru activitatea comercială, aparate de masură
şi control, fabricare şi import-export a altor utilaje şi tehnologii.
COMELF este principalul producător de echipamente pentru depoluarea aerului şi a
apei din România. Principalele produse sunt : echipamente electrice de desprăfuire a aerului
(90% pe piaţa interna), filtre cu saci (50% pe piaţa internă) şi echipamente de tratare a apelor
(40% din piaţă). În ultimii ani, COMELF a furnizat echipamente tuturor fabricilor de ciment
româneşti şi termocentralelor RENEL, precum şi combinatelor siderurgice şi unor combinate
chimice. Toate stațiile de tratare a apelor reziuale din România au fost echipate şi cu utilaje
produse de COMELF ca aproape toate celelalte sisteme hidro-electrice şi de amenajare a
apelor în ţară.

1.5. Puncte forte

• Monopol în producerea filtrelor de aer electrostatice


• Deţinerea unei cote importante din piaţa românească de echipamente de tratare
a apei şi de control a poluării apei şi a aerului
• Tehnologie aplicată la o gama variată de produse
• Importante venituri din vânzări la export

2
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

• Forţă de muncă calificată şi echipă de conducere de înalt profesionalism,


certificat ISO 9001 pentru toate produsele din 1995.

1.6. Oportunități

• Reducerea consumului de energie în scopul scăderii cheltuielilor de exploatare


• Investiţii în automatizarea liniilor de producţie
• Dezvoltarea pieţelor externe pentru o gamă mai largă de componente metalice

1.7. Structura capitalului social

COMELF are un capital social de 15.087.134 lei împărţit în 21.553.049 acţiuni cu o


valoare nominală de 0,70 lei fiecare. Societatea a fost inclusă în 1995 în programul de
privatizare în masa ei, ca rezultat, 30,26% din acţiuni au fost achiziţionate de cetăţeni în
schimbul cupoanelor şi certificatelor de privatizare. Acţiunile au fost cotate la Bursa de Valori
Bucureşti (categoria a II -a) din noiembrie 1995 şi în prezent sunt cotate la aproximativ 0,25
lei.
Societatea deţine acţiuni în două societăţi mixte, în domeniul protecţiei mediului şi
anume o participare de 45% în ZENOROM cu compania ungară Vidus şi o participare de
22% în TRAILIGAZ-ROM (Bucureşti) la care principalul acţionar este o filială a companiei
franceze Genrale de Eux.
Reducerea sau mărirea capitalului social va putea fi facută în condiţiile şi cu
respectarea procedurii prevăzute de lege astfel:
a) Reducerea capitalului social
- Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii generale a acţionarilor
- Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai de la trecerea a două luni din ziua în
care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial
- Hotărârea va trebui să respecte minimul legal de capital social pentru societăţile pe acţiuni şi
să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea
ei.
b) Mărirea capitalului social
- Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii sau adunării generale a acţionarilor prin
emisiune de noi acţiuni pe baza aportului în natură sau în numerar al acţionarilor
- Mărirea capitalului social se va face cu respectarea dispoziţiilor privitoare la constituirea
societăţii comerciale pe acţiuni.

1.8. Automatizări și certificări

Certificarea implementării sistemului integrat de management calitate - mediu de către


TUV MANAGEMENT SERVICE Germania conform normelor DIN, EN, ISO 9001 în
domeniile: maşini şi instalaţii, construcţii metalice, utilaje pentru industria energetică şi
metalurgică, protecţia mediului, recipienţi sub presiune, tratarea şi epurarea apelor.
Autorizaţia pentru execuţia vaselor sub presiune eliberată de ISCIR Romania.
Atestarea SLV Munchen Germania pentru execuţia contrucţiilor sudate conform DIN
1880 şi DIN 15018.
Atestarea TUV Bayern Germania pentru execuţia recipienţilor sub presiune conform
prescripţiilor tehnice AD Merkblatt HP O, TRD 201 şi DIN EN 729-2.

3
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Certificare privind îndeplinirea cerinţelor pentru fabricarea de echipamente sub


presiune conform Directivei Europene pntru Echipamente sub presiune 97/23/EC.

1.9. Structura organizatorică

Structura generală a întreprinderii cuprinde :


• Structua de producţie şi concepţie care, pe plan organizatoric, reflectă locul de
desfăşurare a activităţii de producţie, de control tehnic, de calitate şi de cercetare
• Structura funcţională, formată din birouri şi servicii constituite pentru
efectuarea unor activităţi funcţionale
• Alte unităţi de servire social – culturale ( cămin, dispensare, cantine )
Organigrama companiei COMELF oferă o imagine clara a structurii organizaţionale.
În cadul structurii de producţie, concepţie, veriga de bază este secţia de producţie care
este distinctă din punct de vedere administrativ, în cadrul căreia se execută un produs ( sau o
parte a acestuia ) sau se desfaşoară un anumit stadiu al procesului de producţie.
Prin constituirea secţiilor se urmăreşte organizarea şi conducerea unitară a activităţilor
legate între ele din punct de vedere tehnologic.
Sediile de bază sunt organizate pe principiul mixt : una se organizează după principiul
obiectului de activitate ( secţia FKY), celelalte după principiul tehnologic (secţii
prelucrătoare,de montaj şi finisare).
Secţiile de bază sunt :
1.Secţia FKY care are în componenţă: atelier debitare, atelier prelucrări mecanice şi
altelier montaj
2.Secţia utilaj terasier cu atelierele : debitare, prelucrări mecanice, montaj.
3.Utilaj tehologic desprăfuire aer cu atelierele debitare, montaj şi montaj 2.
4.Secţia ambalare, protecţie anticorozivă cuprinde atelierul ambalare.
Aceste secţii de producţie îşi desfăşoară activitatea pe schimburi. Fiecare secţie este
condusă de un şef de secţie coordonator care îndeplineşte şi funcţia de şef de schimb şi de şef
de secţie pe schimburi.
Secţiile auxiliare reprezintă acele verigi de producţie în cadrul cărora se desfăşoară
procesele de producţie auxiliară prin efectuarea în cadrul lor a anumitor produse sau
executarea anumitor plecări care sunt absolut necesare bunei desfăşurări a proceselor de
muncă de bază : Aceste secţii sunt :
1.Secţia scularie,prototip.
2.Secţia mecano-energetice, cuprinzând atelierele : reparaţii mecanice, atelier
energetic, termo-hidrogenetic.
Atelierele din aceste secţii sunt constituite de un număr mai mare sau mai mic de
maiştri. Unele formaţii de muncă sunt conduse de subingineri sau ingineri, acolo unde
procesele de producţie sunt de complexitate absolută.
Managementul activităţii de producţie este extrem de complex deoarece fiecare loc de
muncă se încarcă cu diverse repere a căror execuţie nu se mai repetă la intervale de timp
regulate. Problemele care trebuie rezolvate se referă la încărcarea locurilor de muncă,
stabilirea secvenţelor optime de prelucrare, determinarea priorităţilor sau introducerea în
execuţie a diferitelor comenzi cu scopul respectării termenelor de livrare a produselor.
Nomenclatura vasta şi variată a produselor ce se execută, numărul mare de repere şi
subansamble din care sunt alcătuite unele produse, determină o descentralizare netă a muncii
de management a producţiei, la nivelul secţiilor, atelierelor şi locurilor de muncă.

4
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Producţia la COMELF SA este organizată pe comenzi, utilajul de producţie se


amplasează pe grupe de maşini de acelaşi tip.
Fiecare grupă de utilaje are de executat un număr mare de repere şi produse. Corelarea
capacităţii grupelor de maşini cu încărcare, sincronizarea activităţii grupelor de maşini cu
termenele de începere şi încheiere ale executării operaţiilor tehnologice, în vederea predării la
timp a semifabricatelor şi reperelor la secţia următoare, constituie probleme importante care
sunt rezolvate de către managementul opţional al producţiei.
Reducerea volumului de muncă atât în procesul executării produselor dar şi în
domeniul managementului operaţional este asigurată de utilizarea tehnologiei de grup. Prin
alegerea unei familii de produse, utilizând caracteristicile fizice ale acestora şi organizarea
acestora, se asigură anumite efecte economice ca : reducerea timpului unitar, diminuarea
timpului de transport intern şi a intervalului între operaţii, posibilitatea de standardizare.
Graficul general al fluxului de producţie este o metodă de studiu şi analiză a modului
de desfăşurare a procesului de producţie.
Aceasta are ca scop urmărirea circuitelor pe care le parcurg diferitele piese,
subansamblele, prin arătarea grafică, schematică, a diferitelor etape sau faze de producţie în
succesiunea lor, din momentul ieşirilor din depozite sub formă de materii prime ( materiale )
şi până în momentul ieşirii din fabricaţie sub formă de produse finite.
Atât activitatea de producţie cât şi activitatea economică sunt supuse analizei,
controlului şi apoi corelării pe baza unor indicatori care includ esenţa activităţii din care să
rezulte modul de realizare şi în final, prin acestea modul cum îşi desfăşoară activitatea
întreprinderea, care sunt rezultatele şi performanţele, cât de rentabilă este etc.

1.10.Conducerea statutară și executivă a firmei:

Presedintele Consiliului de Administrație : SAVU CONSTANTIN


Director general : STOIAN DORIN
Director general adjunct : CENUSA GHEORGHE
Director economic: POP STEFAN
Director AQM : SOUCA NICOLETA
Director FFE : CUDREC ADRIAN
Director FUET : POPESCU DUMITRU
Director FCT TERRA : POP ALEXANDRU
Director FPI : POP MIRCEA

5
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CAPITOLUL II. AUDIT FINANCIAR: CONCEPT, TIPURI, ROL.

2.1. Noţiunea de audit în general.

Etimologia cuvântului audit vine de la cuvântul italian „ audire”, a asculta; cuvânt de


origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă, semnifică azi, în sens strict,
revizia conturilor realizată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii asupra
regularităţii şi sinceritatea acestora.¹
Prin audit, în general, se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în
vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu
(standard, normă) de calitate.
Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie îmbunătăţirea utilizării informaţiei.
Se reţin elementele principale care definesc auditul, în general, a căror absenţă poate
pune în discuţie dacă o activitate este sau nu audit şi anume:
- examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;
- scopul examinării unei informaţii este acela de a exprima o opinie asupra
acesteia;
- opinia exprimată asupra unei informaţii trebuie să fie responsabilă şi
independentă, ceea ce presupune că persoana care face examinare are anumite
responsabilităţi pentru activitatea sa şi trebuie să fie o persoană independentă;
- examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite,
cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie
criteriu de calitate.

2.2. Conceptul de audit.

Audit finaciar sau audit statutar?

Întreprinderile mari sau mici trebuie să recurgă la serviciile auditorilor sau experţilor
contabili fără să ştie întotdeauna cine sunt, ce sunt şi ce fac aceşti profesionişti contabili.
Vocabularul oficial ajută prea puţin la înţelegerea celui care intră în această adevărată junglă a
auditurilor. Uniunea Europeană nu cunoaşte decât denumirea de control legal, dar acesta se
cheamă comisar de conturi în Franţa, comisar-revizor în Belgia, auditor statutar în Regatul
Unit etc..
A audita a avut iniţial semnificaţia de a verifica situaţiile financiare ale unei
întreprinderi; azi, a audita poate a avea în plus semnificaţia studierii unei întreprinderi pentru
a-i aprecia procesele, tranzacţiile şi situaţiile financiare (audit financiar), pentru a-i ameliora
performanţele ( audit operaţional) sau pentru a face o judecată asupra gestiunii ( audit de
gestiune. Atunci se pune întrebarea : care este adevăratul audit?

¹ Dr.ec.Toma,Marin – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi,Ed.CECCAR,Bucureşti,2005,


pag.14.

6
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Cine este adevăratul auditor? Este imposibil de a da azi un răspuns convingător, cu excepţia
unui singur tip de audit pentru care există texte oficiale şi o directivă europeană: auditul
legal, cunoscut şi sub denumirea de control legal sau de audit statutar; cele trei denumiri
având aceleaşi semnificaţii:
- caracterul legal, care rezultă din aceea că este singurul tip de audit reglementat la
nivel european ( Directiva a VIII-a) şi prevăzut, de regulă, prin legea
companiilor şi prin actele constitutive (statutele) acestora;
- statutul de independenţă al persoanelor care realizează aceste misiuni de audit şi
autonomia organismului din care face parte auditorul.
Confuzia creată între auditul financiar şi auditul statutar a stat la baza unor măsuri
cum ar fi desfiinţarea cenzorilor în întreprinderile care sunt supuse auditului financiar.
Instituţia cenzorului, cu tradiţie în România ca şi în alte ţări, trebuie înţeleasă ca
fiind o activitate complementară activităţii desfăşurate de auditul statutar, deoarece:
- la nivel naţional numai unele entităţi pot şi trebuie să se supună controlului
efectuat prin auditori statutari;
- la nivelul unei întreprinderi, cenzorul are o gamă mult mai largă de atribuţii
stabilite prin lege, atribuţii care dacă ar fi realizate de auditorul extern ar
presupune participarea acestuia la unele activităţi de management şi administrare
interzise de standardele internaţionale de audit şi asigurare.

2.3. Tipuri de audit.

„ Auditul operaţional” are ca obiectiv cerinţa de a face analiza riscurilor şi a


deficienţelor existente în vederea furnizării de sfaturi, de a face recomandări, de a elabora
proceduri sau de a propune noi strategii; altfel spus, auditul operaţional cuprinde toate
misiunile care au ca obiect ameliorarea performanţelor întreprinderii. Calificarea auditului ca
„operaţional” poate conduce la ideea că este vorba de un „audit al unei operaţiuni particulare”
ca, de exemplu, auditul operaţiunilor de plasament făcute de o întreprindere; în realitate este o
traducere a cuvintelor engleze „operaţional audit” care trebuie înţelese în accepţiunea lor
americană prin „ în bună stare de funcţionare pentru îndeplinirea unui obiectiv”.
Auditorilor le este, în general, interzis să aibă imixtiuni în gestiunea întreprinderii
auditate şi, ca urmare, aceştia nu pot efectua audit operaţional la entitatea la care fac auditul
situaţiilor financiare; pot realiza însă astfel de misiuni de operaţional, pe bază contractuală, la
alte entităţi.

„Auditul de gestiune” are ca obiectiv fie găsirea de probe ale unei fraude, fie de a
aduce o judecată critică asupra unei operaţiuni de gestiune sau asupra performanţelor unei
entităţi sau a unui grup de entităţi.Este important de subliniat că auditorul poate să constate
fraude şi iregularităţi în cadrul misiunii sale de audit statutar, dar el nu conduce misiunea sa în
mod special spre aşa ceva sau într-un spirit de suspiciune particulară.

„Alte tipuri de audit. Nevoile întreprinderilor au condus auditorii cu pregătire


contabilă şi specialişti din alte domenii (informaticieni, avocaţi, ingineri etc.) să se specializeze,
propunând un serviciu complet în diferite domenii sau activităţi particulare, cum ar fi: social,
fiscal, de calitate, de mediu etc.
Auditul tinde a se generaliza la numeroase domenii care nu au raporturi directe cu
situaţiile financiare ale întreprinderii; în acest caz, el desemnează diagnosticul de organizare şi
de gestiune şi în mod deosebit controlul procedurilor şi maniera în care organismul

7
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

(întreprinderea) acţionează în raport cu atribuţiile şi obiectivele acesteia; se poate vorbi astfel de


audit social, audit juridic, auditul tehnic, audit fiscal etc.
Clasificarea auditurilor se face în funcţie de obiectivele urmărite (conturi sau
diagnostic sectorial) şi în funcţie de specialiştii care le realizează.

Obiective urmărite Specialiştii utilizaţi Denumirea


auditului
Vverificarea şi certificarea Profesioniştii contabili independenţi  auditul statutar
S situaţiilor financiare aleşi sau numiţi de regulă,de acţionari
Diagnostic sectorial Experţi independenţi numiţi de  audit fiscal
conducerea întreprinderii  audit social
 audit juridic
 audit al calităţii
 audit financiar
 etc
Diagnostic asupra conturilor Compartimente specializate independente  audit intern
Şi dignostic sectorial de alte servicii ale întreprinderii (de regulă,
întreprinderi mari, holdinguri, societăţi de grup)

2.4. Rolul auditului statutar în examinarea situaţiilor financiare.

Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil


competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării
unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare
precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta.
Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care
examinează şi certifică în totalitatea lor situaţiile financiare, potrivit normelor de audit,
inclusiv activităţi şi operaţii specifice întreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziţii legale
(legea contabilităţii, legea societăţilor comerciale, legea pieţelor de capital etc.), ca urmare a
mandatului primit din partea proprietarilor întreprinderii (acţionari, asociaţi).

Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:

 profesionistul competent şi independent care poate fi o persoană fizică sau o


persoană juridică;
 obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situaţiile
financiare ale entităţii, în totalitatea lor: bilanţ, cont de profit şi pierdere şi celelalte
componente ale situaţiilor financiare, în funcţie de referenţialul contabil aplicabil;
 scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă,
clară şi completă a poziţiei financiare, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute
de entitatea auditată;
 criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl
constituie standardele de audit şi standardele contabile.

8
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Orice definiţie a auditului statutar trebuie să ţină cont de nevoile şi aşteptările


utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt rezonabile, precum şi de capacitatea auditorului
statutar de a răspunde la aceste nevoi şi aşteptări.
Nevoile şi aşteptările utilizatorilor pot fi considerate rezonabile, dacă:
• sarcinile au fost descrise de lege;
• există persoane interesate care doresc să plătească pentru serviciile respective;
• există un auditor interesat să ofere un serviciu (pentru un preţ care reflectă, în special,
nivelul de calificare, dificultatea acţiunii, numărul de ore şi riscul implicat) şi are
competenţa să o facă.

Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor


sale, prin oferirea unei reasigurări referitoare la:

• acurateţea declaraţiilor financiare;


• continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei;
• existenţa unor fraude;
• respectarea de către firmă a obligaţiilor sale legale;
• comportamentul responsabil al firmei faţă de problemele legate de mediu şi
problemele sociale.

Analiza modului în care nevoile şi aşteptările publicului sunt rezonabile conduce la


următoarle concluzii:

Acurateţea declaraţiilor financiare

Toţi utilizatorii informaţiilor financiare se aşteaptă ca un raport de audit necalificat


(fără rezerve) să garanteze acurateţea declaraţiilor financiare.
În această aşteptare există două concepţii inerente, greşite:

- prima, că este posibil să se pregătească rapoarte financiare, care să aibă


„acurateţe”;
- a doua, că declaraţiile financiare intră în responsabilitatea auditorului.

Referitor la prima concepţie :

- este general acceptat, de către cei care sunt bine informaţi, că declaraţiile
financiare nu pot fi „exacte”, în sensul că există un singur set de cifre care pot
exprima corect rezultatele operaţiilor unei întreprinderi şi situaţia ei financiară;
- opţiunile posibile pentru abordarea contabilă a operaţiunilor unei afaceri
complexe şi incertitudinile implicite în luarea unei decizii la nivelul conducerii
împiedică orice încercare de a alcătui un set de declaraţii financiare pe care toţi
utilizatorii informaţi să le poată considera drept exacte.
În Uniunea Europeană, recunoaşterea generală a faptului că nici un set de declaraţii
financiare nu poate fi absolut „corect” este inclusă în cerinţa ca aceste declaraţii să prezinte „o
imagine fidelă şi corectă” – idee încorporată în Directivele europene. Forţa cerinţei referitoare
la corectitudine şi adevăr- principiu predominant în Directivele contabile europene- constă în
aceea că permite, în mod inevitabil, natura discutabilă a multor cifre contabile.

Referitor la cea de-a doua concepţie:

9
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

- conducerea întreprinderii se află în cea mai bună poziţie să cunoască afacerile


firmei, să-i menţină performanţele şi să se ocupe de conturi; ea este cea care
hotărăşte asupra tratamentului contabil care urmează să fie aplicat şi practicile de
declarare adoptate în situaţiile financiare; deci, conducerea poartă
responsabilitatea modului în care au fost întocmite situaţiile financiare;
- auditorii au servicii foarte bine distinse în legătură cu situaţiile financiare; ei
stabilesc dacă, după părerea lor, rapoartele financiare au fost pregătite în
conformitate cu reglementările şi dacă asigură o imagine corectă şi reală.

Pentru aceasta, auditorii trebuie să fie independenţi faţă de situaţiile financiare


respective: să nu fi participat în vreun fel la elaborarea lor (fie chiar şi sub formă de
consultanţi) şi să fie separaţi de conducere (să nu existe nici un fel de legătură).

Continuitatea exploatării, solvabilitatea firmei.

Publicul se aşteaptă ca raportul auditorului statutar să garanteze soliditatea unei


firme.Comentarii:

- Conturile anuale sunt pregătite pe ideea că firma îşi va păstra continuitatea în


exploatare. Conducerea are obligaţia să adopte această bază, numai dacă este
convinsă; dacă nu, să aplice reguli contabile diferite.

- Acceptarea bazei de continuitate în exploatare implică solvabilitatea, respectiv,


dacă la momentul întocmirii bilanţului poziţia firmei era de natură încât să-şi
poată îndeplini responsabilităţile aşa cum era prevăzut.

- O întreprindere poate rămâne activă, iar banii acţionarilor şi creditorilor pot fi


salvaţi, dacă problemele au fost identificate la timp.

- Conducerea nu poate garanta continuitatea solidităţii financiare a firmei; de


aceea, este rezonabil ca aceasta să declare public, dacă, în opinia ei, dat fiind
mediul comercial în care operează firma, sunt disponibile ursele financiare îi
permit să-şi păstreze continuitatea cel puţin 12 luni de la data adoptării situaţiilor
financiare.

- Auditorii trebuie să sesizeze aspecte care ar ameninţa continuitatea exploatării;


raportul de audit trebuie să conţină opinia auditorului asupra solvabilităţii, în
cazul în care situaţiile financiare au fost elaborate pe baza continuităţii în
exploatare.

- Auditorii trebuie să fie atenţi la modul în care prezintă public orice îndoială, pe
care ar putea să o aibă, cu privire la continuitate.Continuitatea unei firme
depinde şi de faptul că lumea nu ştie că există îndoieli în ceea ce priveşte statutul
de continuitate al firmei respective(de exemplu, în cazul în care auditorul
raportează că firma îşi menţine continuitatea, dacă banca va continua să-i acorde
credite, e posibil ca a doua zi banca să nu-i mai dea credite; căderea unei bănci).

- Auditorii trebuie să testeze punctele de vedere ale conducerii cu privire la


continuitate şi solvabilitate. Responsabilitatea conducerii este continuă, în timp
ce opinia auditorului se bazează pe o situaţie văzută la un moment dat.
10
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Existenţa unei fraude

Auditul a fost asociat, aproape întotdeauna, cu detectarea unei fraude. Trebuie făcute
următoarele remarci:

- Managerii, conducerea sunt cei care au prima şi cea mai mare responsabilitate în
detectarea fraudelor, neregulilor şi erorilor, ca parte a rolului de conducere pe
care îl au.

- Responsabilitatea auditorului este să planifice, să desfăşoare şi să evalueze


activitatea de audit, astfel încât să poată spera, în mod rezonabil, să fie depistate
declaraţiile incorecte din conturi şi dacă acestea au fost cauzate de fraudă, erori
sau alte nereguli.

- Dificultatea în care se găsesc auditorii este legată de faptul că trebuie să ia o


decizie care se bazează, mai degrabă, pe o suspiciune de fraudă decât pe fapte
dovedite; dacă raportează bănuielile unui terţ şi ulterior nu sunt capabili să
stabilească dovezi clare de fraudă, sunt pasibili de acţionare în justiţie. De aceea,
auditorul poate avea nevoie de o consiliere legală înainte de a lua decizia, dacă
problema respectivă trebuie să fie raportată unei autorităţi în interesul public.

- Nu pot fi invocate regulile de confidenţialitate în cazul fraudelor.

Directiva 95/26/EC, adoptată în iunie 1995, arată că auditorul statutar al unei


întreprinderi „ are datoria să raporteze cu promptitudine autorităţilor competente orice fapt
sau decizie referitoare la întreprinderea respectivă, care este posibil să:

 constituie o încălcare gravă a legilor;


 continuitatea funcţionării;
 conducă la refuzul de a face certificarea conturilor sau la exprimarea
de rezerve”.

Auditorii statutari trebuie să ofere siguranţa că rapoartele financiare reflectă efectul


fraudei şi că sunt declarate toate detaliile necesare.
În concluzie, publicul se aşteaptă ca posibilităţile de fraudă să fie minimalizate.
Conducerea trebuie să ia măsuri de organizare şi menţinere a sistemelor de control intern care
să micşoreze şansele de fraudă. Auditorii statutari trebuie să confirme în raportul de audit că
există astfel de control intern şi să spună dacă el funcţionează.

Respectarea de către firmă a obligaţiilor legale.

Este unanim împărtăşită ideea că este de datoria auditorului să depisteze încălcări ale
legii companiilor sau ale statului; în acelaşi timp, nu se poate pretinde auditorului să raporteze
aspecte care nu ţin de competenţa sa.
Conducerea firmei trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru elaborarea şi
menţinerea sistemelor de control intern care permit, printre altele, minimalizarea şanselor de

11
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

comitere a încălcării legilor prin prevenirea sau depistarea la timp a acestora; auditorul trebuie
să confirme în raportul său că există şi funcţionează astfel de sisteme.
Conducerea firmei trebuie să asigure că rapoartele financiare reflectă implicaţiile
financiare ale actelor ilegale detectate (dacă se apreciază a fi importante); auditorul trebuie să
confirme acest lucru.

Comportamentul responsabil faţă de problemele sociale şi de mediu.

Se aşteaptă de la auditor să se pronunţe cu privire la comportamnetul social şi de


mediu al firmei (respectarea mediului fizic, practicile de ocupare a locurilor de muncă,
sancţiuni comerciale, politici de dezvolatre etc.).
Se poate pune întrebarea dacă auditorul statutar are calificarea şi experienţa
necesare sau este nevoie de experţi în domeniu.
Deşi nu este corect să se prtetindă unui auditor statutar să emită judecăţi în probleme
ce nu intră în sfera lui de competenţă, se poate argumenta că ei trebuie să accepte ca
responsabilităţile lor să crească o dată cu aşteptările publicului.

Distincţia audit statutar ( legal ), audit contractual.

Auditul statutar ( legal) se înscrie prin definiţie într-un cadru stabilit de lege şi îşi are
originea în legea societăţilor comerciale; numai în acest context auditorul – denumit comisar
de conturi, auditor statutar, cenzor – exercită o misiune de audit în aplicarea textelor legale.
Unele legislaţii naţionale obligă anumite societăţi comerciale la desemnarea unuia sau mai
multor auditori.
Ceea ce caracterizează un auditor statutar (legal) de auditul contractual se referă la:

a) Numirea auditorului statutar (legal) se face de către adunarea generală a acţionarilor


sau asociaţilor. Aceasta înseamnă că auditorul statutar este numit de către deţinătorii de
capital ai societăţii; într-un anumit fel înseamnă că auditorul statutar este în serviciul
acţionarilor cărora le aduce o securitate relativă asupra situaţiilor financiare ale
societăţilor.

b) Orice auditor statutar este mandatat, de regulă, pentru o durată de 5-7 ani; rezultă că
misiunea de audit de bază este o misiune plurianuală, ceea ce permite auditorului să
progreseze în cunoaşterea întreprinderii şi să abordeze în mod privilegiat anumite
aspecte specifice.

c) Auditorul statutar emite în toate cazurile un raport de audit care are un conţinut strict
normat, el neputând să „inventeze” un alt mod de raportare.

d) Auditorului statutar îi este specifică o anumită conduită deontologică precis stabilită


prin codul etic.

e) Misiunea de audit statutar are un caracter permanent, ceea ce înseamnă că auditorul


poate face controale în societăţi în orice moment al exerciţiului; în practică, însă, el se
rezumă la 2 sau 3 intervenţii principale din raţiuni de buget şi pentru a nu perturba
activitatea întreprinderii şi anume: intervenţii pentru analiza şi evaluarea controlului
intern, pentru inspecţia fizică ( inventariere) şi pentru revizia situaţiilor financiare;
pentru societăţile cotate mai există o intervenţie asupra situaţiilor financiare
semestriale.
12
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

f) Auditul statutar se efectuează numai prin sondaj şi deci nu are loc o validare exaustivă
a tratamentului contabil al tranzacţiilor şi fluxurilor exerciţiului.

g) Auditorul statutar nu poate avea imixtiuni în gestiunea societăţii; el păstrează o


anumită distanţă şi nu poate da sfaturi sau efectua lucrări care presupun substituirea
conducătorilor întreprinderii – client.

Dimpotrivă, auditul contractual se realizează la cererea unui client şi nu în realizarea


unei obligaţii legale; obiectivele auditului sunt stabilite prin contract în funcţie de aşteptările
clientului şi pot fi foarte diferite de la un audit la altul.
De exemplu, conducerea unei întreprinderi sau acţionarii săi pot solicita un audit
financir – contabil al întreprinderii lor, fie pentru că ei consideră că situaţiile financiare nu
sunt fiabile, fie că vor să aibă o cunoaştere aprofundată a situaţiei financiare la un moment
dat; în acest caz, un cabinet de audit sau de experţi contabili aduce o opinie independentă în
legătură cu problemele ridicate; tot astfel, când un terţ doreşte să ia o participaţie într-o
întreprindere; o societate mamă poate cere unui auditor sau expert contabil să efectueze un
audit la o filială etc.
O misiune de auditare a situaţiilor financiare are ca obiectiv exprimarea de către
auditor a unei opinii potrivit căreia situaţiile financiare au fost stabilite în toate aspectele lor
semnificative, conform unei referinţe contabile identificate. Pentru a exprima această opinie,
auditorul va folosi formula „ dau o imagine fidelă” sau „prezintă în mod sincer, în toate
aspectele lor semnificative” care sunt expresii echivalente.
Pentru a-şi forma o opinie, auditorul reuneşte elemente probante necesare pentru a
trage concluzii pe care să-şi fondeze această opinie.
Opinia auditorului întăreşte credibilitatea situaţiilor financiare furnizând o asigurare
ridicată dar nu absolută; asigurarea absolută în audit nu poate exista, ca urmare a multor
factori, cum ar fi:
- recurgerea la raţionament profesional;
- utilizarea tehnicii sondajului;
- limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern;
- faptul că majoritatea informaţiilor probante conduc mai mult la deducţii decât la
convingeri din partea auditorului.
În cadrul unui audit al situaţiilor financiare, auditorul, fie că îşi desfăşoară misiunea
pe bază de contract, fie pe baza unui mandat, trebuie să aplice o metodologie de control care
să asigure – spre deosebire de celelelte forme de control – acea opinie independentă în măsură
să judece sau să apere în mod egal pe toţi utilizatorii informaţiei contabile, pe toţi actorii
participanţi la viaţa economico-socială dintr-o întreprindere, şi anume: acţionarii, statul
(bugetul), salariaţii, băncile, terţii debitori şi terţii furnizori etc.

13
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CAPITOLUL III. AUDITUL STATUTAR LA SC COMELF SA


BISTRIȚA

3.1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit.

Adunarea Generala a Acţionarilor a SC COMELF SA Bistrita a hotărât ca membrii


comisiei de cenzori să fie :
1. SC CODEXPERT OFFICE SRL Bistrita, O.R.C. J06/599/1999, C.U.I. 12454426,
Membră a CAMEREI AUDITORILOR din ROMÂNIA,– AUTORIZAŢIA NR. 126/
05.12.2001, reprezentată prin ec. CODĂU STELIAN în calitate de EXPERT CONTABIL.
2.Cercel Călina – economist;
3.Brumă Alexandru – economist.

În momentul acceptării mandatului, adică în anul 2008, membrii comisiei de cenzori


au trimis Consiliului de Administraţie o scrisoare de misiune de audit, care o voi prezenta în
rândurile următoare:

„Consiliului de administraţie a SC COMELF SA Bistriţa”

Ne-aţi solicitat să procedăm la auditarea situaţiilor financiare ale societăţii COMELF


SA privind exercițiul economico-financiar încheiat la data de 31.12.2008.
Avem plăcerea să vă confirmăm acceptarea şi înţelegerea de către noi a acestei
misiuni. Auditul nostru va avea ca obiectiv să efectuăm o opinie asupra acestor situaţii
financiare. Noi vom proceda la efectuarea auditului conform Standardelor Internaţionale de
Audit şi Asigurare. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi realizat astfel încât să
obţinem asigurarea rezonabilă că situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative. Un
audit constă în a examina prin sondaj elementele de susţinere a informaţiilor conţinute în
situaţiile financiare. Un audit constă, de asemenea, în aprecierea principiilor contabile aplicate
şi estimările semnificative reţinute de conducerea întreprinderii precum şi prezentarea de
ansamblu a situaţiilor financiare.
Ca urmare a recurgerii la tehnicele sondajului şi a altor limite inerente auditului, cât
şi limitelor inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, riscul de nedetectare a unei
anomalii semnificative nu poate fi eliminat.
Pe lângă raportul de audit asupra situaţiilor financiare, noi vă vom trimite o scrisoare
separată prin care vom prezenta deficienţele majore pe care le vom descoperi în sistemul
contabil şi de control intern.
Noi vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea situaţiilor financiare şi
informaţiile furnizate revine conducerii întreprinderii. Această responsabilitate implică ţinerea
unei contabilităţi şi a unui sistem de control intern adecvate, definirea şi aplicarea politicilor
de închidere a conturilor şi măsuri pentru protejarea activelor. In cadrul auditului nostru, noi
vom solicita conducerii întreprinderii o scrisoare de afirmare, confirmând declaraţiile făcute
în cursul misiunii noastre.
Noi contăm pe întreaga cooperare a personalului întreprinderii în punerea la
dispoziţie a contabilităţii, a documentelor şi a altor informaţii, necesare auditului nostru.
În cursul misiunii, auditorul se poate întreţine cu responsabilii de servicii şi
compartimente care nu participă direct la elaborarea conturilor, cum ar fi serviciile de
aprovizionare, vânzări, personal, juridic etc.pentru a cunoaşte mai bine activităţile

14
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

întreprinderii, o mai bună planificare a misiunii sale pentru cunoaşterea şi evaluarea


procedurilor de control intern.Aceste întrebări vor fi completate de teste şi sondaje.
Auditorul va asista la inventarul fizic al stocurilor la închiderea exerciţiului sau la
orice altă dată fixată de întreprindere. In acest scop va trebui să dispunem în timp util de
procedurile de inventariere cât şi de datele şi locurile unde se va face inventarierea. In nici un
caz el nu se va substitui personalului întreprinderii în efectuarea inventarului.
Această scrisoare va rămâne în vigoare pentru exerciţiile viitoare, în afara cazului de
reziliere, modificare sau înlocuire.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi un exemplar al acestei scrisori pentru a marca
acordul Dumneavoastră asupra termenilor şi condiţiilor misiunii noastre de audit asupra
situaţiilor financiare.

Acceptat în numele SC COMELF SA de către


EC. SAVU CONSTANTIN în calitate de preşedinte a Consiliului de
Administraţie.

Data 31.12.2008”

În urma semnării scrisorii de acceptare a mandatului, membrii comisiei de cenzori


au verificat situaţiile financiare ale societăţii şi au întocmit un raport de audit care va însoţi
bilanţul contabil şi un raport de audit cu anexe pentru Consiliul de Administraţie. În
continuare noi vom prezenta rapoartele întocmite cu ocazia verificării şi certificării bilanţului
contabil la sfârşitul anului 2008.
3.2. Raportul de audit.

Cu ocazia închiderii exerciţiului financiar al anului 2008 comisia de cenzori a


procedat la verificarea situaţiilor financiare, după care a întocmit un raport de audit pe care l-
au prezentat Adunării Generale care a avut loc în data de 23.03.2009:
În continuare vom prezenta raportul de audit care se depune odată cu situaţiile
financiare ale societăţii:

SC COMELF SA
BISTRITA

RAPORT
de verificare şi certificarea bilanţului contabil pe anul 2008

Noi, comisia de cenzori, am procedat la verificarea şi certificarea bilanţului contabil


al SC COMELF SA BISTRITA, încheiat la 31 decembrie 2008 şi a contului de profit şi
pierdere şi a anexelor, pentru exerciţiul încheiat la această dată, care se referă la:

- total active.............................................24.382.638 lei


- cifra de afaceri......................................23.072.059 lei

15
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

- rezultatul net al exerciţiului......................917.521 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii.


Responsabilitatea noastră este ca, pe baza verificării să exprimăm o opinie asupra
acestor conturi anuale.
Noi am efectuat verificarea conform Normelor de Audit Financiar şi de certificare a
bilanţului contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din
România, aliniate la standardele internaţionale. Aceste norme cer ca auditul nostru să fie
planificat şi executat astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că, conturile anuale nu
comportă anomalii semnificative. Un audit constă în a examina pe bază de sondaje,
elementele probante care să justifice sumele şi informaţiile conţinute în conturile anuale. El
constă de asemenea, atât în evaluarea principiilor şi metodelor contabile folosite şi estimărilor
semnificative făcute de către conducerea societăţii pentru închiderea conturilor anuale cât şi
efectuarea unei revederi a prezentării de ansamblu a acesteia. Noi estimăm că auditul efectuat
furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei noastre.
După părerea noastră conturile anuale dau o imagine fidelă a situaţiei financiare a
societăţii la 31 decembrie 2004 cât şi a contului de profit şi pierdere şi fluxului de trezorerie
pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991-
republicată, a O.M.F.P. Nr. 1752/2005, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
simplificate, armonizate cu directivele europene.

23 martie 2009 Comisia de cenzori,

Bistriţa, 1.S.C. CODEXPERT OFFICE SRL- prin


CODĂU STELIAN -expert contabil.............
2. Cercel Călina -economist............................
3. Brumă Alexandru -economist......................

Comisia de cenzori a întocmit şi un raport mai detaliat pentru Adunarea Generală a


Acţionarilor pentru ca aceştia să poată lua decizii cu privire la viitorul societăţii.În continuare
vom prezenta acest raport însoţit de anexele sale.

SC COMELF SA
BISTRIȚA

RAPORT
16
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

De verificare şi certificare a bilanţului contabil pe anul 2008

Noi, comisia de cenzori, în executarea misiunii încredinţate de către Adunarea


Generală a Acţionarilor, vă prezentăm „ Raportul de verificare şi certificare a bilanţului
contabil al S.C. COMELF SA Bistriţa, privind exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2008
Am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligenţele şi investigaţiile
specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale şi a Normelor de Audit
Statutar şi de certificare a bilanţului contabil, elaborate de Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, aliniate la Standardele Internaţionale.
Noi certificăm că bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi anexele sunt
regulamentare şi sincere şi dau o imagine fidelă rezultatului operaţiilor exerciţiului încheiat,
cât şi situaţiei financiare şi patrimoniului societăţii la sfârşitul acestui exerciţiu.

23 martie 2009 Comisia de cenzori,

Bistriţa 1.SC CODEXPERT OFFICE SRL


BISTRITA,prin
CODĂU STELIAN - expert contabil
2.Cercel Călina - economist
3.Brumă Alexandru - economist

SC COMELF SA
17
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Bistriţa Anexa A

I.Reguli şi metode contabile

S.C. COMELF S.A înregistrează în activul societăţii la 31 decembrie 2008, active


imobilizate nete în sumă totală de 20.075.907 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2007 cu
31,92%:
- lei -
INDICATORI 2007 2008 %
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 15.217.670 20.075.907 131,92
A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - -
B. IMOBILIZĂRI CORPORALE 15.134.670 19.992.907 132,10
C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 83.000 83.000 100,00

1.Imobilizări necorporale.
Imobilizările necorporale ale S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA reflectate în evidenţa contabilă,
sintetică şi analitică şi respectiv Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2008 au o valoare brută de
36.177,28 lei, fiind complet amortizate la 31.12.2008.

- lei -
IMOBILIZĂRI Cheltuieli de Alte
Total
NECORPORALE constituire imobilizări
Valoare de inventar
LA 31.12.2007 - 36.039 36.039
Intrări în cursul
- 138 138
anului
Ieşiri în cursul
- - -
anului
LA 31.12.2008 - 36.177 36.177
Amortizare
LA 31.12.2007 - 36.039 36.039
Amortizare pe
anul 2008 inclusă - 138 138
pe costuri
Aferentă ieşirilor - - -
LA 31.12.2008 - 36.177 36.177
Valoare rămasă
La 31.12.2007 - - -
La 31.12.2008 - - -

2.Imobilizări corporale

18
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

La 31.12.2008 imobilizările corporale ale S.C.COMELF S.A. Bistrița au o valoare


netă de bilanţ de 19.992.907 lei, în creştere faţă de anul 2007 cu 32,10%:
- lei -
INDICATORI 2007 2008
Imobilizări corporale 15.134.670 19.992.907

Imobilizările corporale grupate pe categorii, prezintă în perioada de analiză


următoarea structură şi evoluţie:

- lei -
Alte
Instalaţii
IMOBILIZĂRI instal, Imob în
Teren Construcţii tehnice şi Total
CORPORALE utilaje, curs
maşini
mob
Valoare de inventar
LA 31.12.2007 751.661 6.312.725 16.620.719 102.409 3.993.326 27.780.840
Intrări în cursul
291.212 11.478.523 4.487 16.258.793 28.033.015
anului
Ieşiri în cursul
379.726 9.375 20.208.711 20.597.812
anului
LA 31.12.2008 751.661 6.603.937 27.719.516 97.521 43.408 35.216.043
Amortizare
LA 31.12.2007 - 2.764.616 9.784.130 97.424 - 12.646.170
Amortizare an
2008 inclusă pe - 256.962 2.705.624 1.928 - 2.964.514
costuri
Aferentă ieşirilor - 378.173 9.375 - 387.548
LA 31.12.2008 - 3.021.578 12.111.581 89.977 - 15.223.136

15.134.67
La 31.12.2007
751.661 3.548.109 6.836.589 4.985 3.993.326 0
19.992.90
La 31.12.2008
751.661 3.582.359 15.607.935 7.544 43.408 7

SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA 31.12.2008

18000000
15.607.935
16000000
14000000
12000000
10000000
2008
8000000
6000000 3.582.359
4000000 751.661
2000000 43.408
7.544
0
terenuri construcţii instalaţii tehnice şi maşini
alte instal, utilaje, mobilierimobilizări în curs

19
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

În cursul exerciţiului financiar 2008 s-au înregistrat intrări de imobilizările corporale în


valoare totală de 28.033.015 lei, din care:
 Achiziţii - 11.475.574 lei;
 Modernizări - 298.649 lei;
 Imobilizări corporale în curs - 16.258.793 lei.

Situaţia achiziţiilor şi modernizărilor de mijloacelor efectuate în cursul exerciţiului financiar


2008
- lei -
Nr.
Denumire mijloc fix Achiziţii Modernizări
crt.
1 Mașină de găurit 1.884 -
2 Aparat Roetgen 12.958 -
3 Grup convertizor 74.000 -
4 Maşină de frezat Manix 37 24.460 -
5 Pompă hidraulică normală 3.508 -
6 Compresor reţea N2 4.487 -
7 Autoturism Matiz BN 38 CMF 16.744 -
8 Autoturism Matiz BN 39 CMF 16.744 -
9 Autoturism Dacia Logan BN 40 CMF 30.145 -
Maşina de perforat table PUNZONARICE cu -
10 9.513
comandă numerică SIEMENS
Aparate de sudură în argon pentru sudarea -
11 materialelor din oţel, corbon, inox, aluminiu. 11.281.131

12 Presa abkant 315t - 450


13 Maşină ansamblat virole - 6.987
14 Clădire industrială - 291.212
TOTAL 11.475.574 298.649

Intrările de imobilizări corporale în curs sunt de 16.258.793 lei din care 4.524.322 lei
reprezintă avansuri acordate pentru imobilizări corporale.
Ieşirile de mijloace fixe în cursul exerciţiului financiar 2008 au fost în valoare totală
de 12.174.475 lei, din care:
 contravaloarea imobilizărilor în curs finalizate până la 31.12.2008 –
11.785.374 lei;
 alte ieşiri – 389.101 lei având următoarea structură:
- lei -

Valoare de Valoare rămasă


Explicaţii
inventar neamortizată
Roboteză şanfrenat tablă 10,46 -
Redresor RSMA 1000 493,92 -
Cuptor pentru uscat electrozi 431,92 -
Presa hidraulică de îndoit tabla (ABKANT) 270,30 -
Dulap metalic tip vestiar – 5 buc 8,30 -

20
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Dulap metalic tip vestiar – 2 buc 4,30 -


Linie de prelucrare a tablelor subțiri 133.113,77 -
Strung cu comandă numerică cu prelucrare din bară 216.843,43 -
cu diametrul barei maxim 39 mm
Pulverizator 1.555,95 691,73
Foarfece ghilotină 1.523,85 702,47
Instalaţie sudură autogen 943,69 -
Masă poziţionare şi rotire 615,99 -
Vagonet automat 1.631,16 -
Valt țeavă 1.460,72 158,06
Autoutilitară TVD 7.371,35 -
Autofurgon pe şasiu Rocar 13.729,83 -
Ferestrău pentru debitat bare şi profile cu bandă 1.956,00 -
continuă
Maşină de şanfrenat ţevi 2.386,20 -
Copertină publicitară 4.750,00 -
Total 389.101,17 1.552,26

Preţul de înregistrare în contabilitate al imobilizărilor corporale este cel corespunzător


valorii contabile de intrare, cu următoarele semnificaţii:
 Valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix care a fost reevaluat în
conformitate cu hotărârile de guvern, astfel:
o Terenurile sunt reevaluate conform HG 983/1998, modificată şi completată de
HG 95/1999;
o Clădirile au fost reevaluate conform HG 1553/2003 la data de 31.12.2005;
o Mijloacele fixe sunt evaluate atât la nivelul costului istoric (cele intrate în
funcţiune după 1995) cât şi reevaluate conform HG 500/1995 mai puţin
amortizarea cumulată;
 costul de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, costul de achiziţie
include preţul de cumpărare inclusiv taxele nerambursabile şi alte costuri direct atribuite
aducerii activului în stare de funcţionare şi la locul utilizării;
 costul de producţie pentru mijloacele fixe produse sau construite de societatea
comercială.
Comisia de cenzori constată că evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine în
conformitate cu prevederile regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/ 1991 şi
corespunde cu posturile sintetice din balanţa de verificare încheiată la data de 31.12.2008.
SC COMELF SA BISTRIȚA utilizează metoda de amortizare accelerată pentru
echipamentele tehnologice respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, computere şi
echipamente periferice ale acestora puse în funcţiune după 30 iunie 2002, iar pentru restul
mijloacelor fixe utilizează metoda de amortizare liniară.
Comisia constată că societatea nu a creat provizioane legate de deprecierea
imobilizărilor corporale.

3.Imobilizări financiare

La data de 31.12.2008 S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA înregistrează în activul societăţii,


imobilizări financiare în sumă totală de 83.000 lei, reprezentând titluri de participare.

21
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

4. Active circulante

S.C. COMELF S.A BISTRIȚA înregistrează în activul societăţii la 31 decembrie 2008,


active circulante în valoare totală de 13.093.445 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2007 cu
8,23 %, având următoarea structură:
- lei -
INDICATORI 2007 2008 %
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 12.098.099 13.093.445 108,23
A. STOCURI 10.403.173 9.514.619 91,46
B. CREANŢE 1.642.623 3.537.056 215,33
C. INVESTIŢII FIN. TERMEN SCURT - - -
D. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 52.303 41.770 79,86

4.1 Stocuri

Stocurile S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA la 31.12.2008 sunt în valoare totală de


9.514.619 lei, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 8,54 %.
Comparativ cu anul de gestiune anterior, în anul financiar 2008 stocurile au înregistrat
următoarea evoluţie şi structură:
- lei -
Nr.
ELEMENTE DE STOCURI 2007 2008 %
crt.
1 Materii prime 563.450 451.446 80,12
2 Materiale consumabile 381.341 301.915 79,17
3 Obiecte de inventar şi baracamente 44.448 65.280 146,87
4 Producţie în curs de execuţie 1.494.430 1.531.279 102,47
5 Semifabricate, produse finite 5.824.307 4.999.169 85,83
6 Stocuri aflate la terţi 917.541 1.798.826 196,05
7 Ambalaje 1.138.313 366.704 32,21
8 Avansuri pentru stocuri 39.342 - -
TOTAL 10.403.173 9.514.619 91,46

Metodele de evaluare a stocurilor sunt aplicate de S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA în


conformitate cu Legea nr. 82/1991, respectiv:
 materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, mărfurile şi ambalajele
sunt evaluate şi se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziţie;
 la ieşirea din patrimoniu materiile prime, semifabricatele şi produsele finite se
evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei „costului mediu ponderat”;
 la ieşirea din patrimoniu materialele se evaluează şi se înregistrează în contabilitate
prin aplicarea metodei FIFO.

22
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Situaţiastocurilor la31.12.2008

ambalaje 366.704

1.798.826
stocuri laterti

produsefinite 4.999.169

productiain curs 1.531.279

ob. deinv. 65.280

materialeconsumab. 301.915

materii prime 451.446

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

Pentru realizarea inventarierii anuale a patrimoniului aferent exerciţiului financiar


2008, au fost emise următoarele decizii de inventariere:
 Decizia 102/29.08.2008 pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul
societăţii aflate în stoc la clienţi şi utilizate de aceştia.
 Decizia 122/31.10.2008 pentru inventarierea gestiunii: Depozit de
materiale,
 Decizia 124/31.10.2008 pentru inventarierea obiectelor de inventar,
echipamentului de lucru şi protecţie dat în folosinţă salariaţilor;
 Decizia 125/31.10.2008 pentru inventarierea gestiunii de terenuri şi
mijloace fixe aflate în patrimoniul societăţii.
 Decizia 158/30.12.2008 pentru inventarierea gestiunii Imprimate cu regim
special.
 Decizia 159/30.12.2008 pentru inventarierea gestiunii Casierie.
În urma inventarierii efectuate în anul 2008 s-au constatat următoarele:
1. Conform procesului verbal încheiat în data de 19.12.2008 la gestiunea: obiecte de inventar,
echipamente de protecţie şi de lucru date în folosinţă salariaţilor precum şi materialelor publicitare
aflate în dotarea clienţilor prin Decizia nr. 124/31.10.2008 comisia de inventariere a propus spre
casare un număr de 927 poziţii din listele de inventar în valoare totală de 180.163,52 lei.
2. Conform procesului verbal încheiat în data de 30.01.2009, la gestiunile de materii prime şi
materiale aflate în gestiunea secţiilor de producţie nu s-au înregistrat lipsuri imputabile sau plusuri
nejustificate. Pentru diferenţele constatate s-au întocmit note contabile pentru corelarea soldului
faptic cu cel scriptic.
3. Conform procesului verbal încheiat la data de 26.01.2009, la Depozitul de materiale pentru
stocurile fără mişcare societatea a constituit provizioane, care la 31.12.2008 sunt în sumă de
42.935 lei, provizioanele înregistrând următoarea evoluţie:
- lei -
Provizion pentru Cheltuieli Venituri
31.12.2007 31.12.2008
deprecierea provizion provizion
materialelor 36.592 18.148 11.805 42.935

23
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Provizioanele pentru deprecierea materialelor s-au diminuat cu suma de 11.805 lei


reprezentând stingerea provizioanelor constituite pentru stocurile de materiale fără mişcare
sau cu mişcare lentă utilizate pentru consum propriu sau valorificate către terţi.
Situaţia stocurilor fără mişcare la 31.12.2008 în sumă de 42.934,55 lei se prezintă astfel:
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2007 – 18.147,89 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2006 – 11.262,39 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2005 – 10.438,61 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2004 – 1.048,28 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2003 – 704,31 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2002 – 13,83 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2001 – 655,75 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 2000 – 28,09 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1999 – 347,80 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1998 – 191,65 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1997 – 9,01 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1996 – 8,52 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1995 – 71,45 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1994 – 6,33 lei
 Stocuri fără mişcare – ultima mişcare în 1991 – 0,64 lei

4. Conform Procesului verbal încheiat la 15.01.2009 la mijloace fixe comisia de


inventariere a propus scoaterea din funcţiune a unui număr de 75 mijloace fixe care sunt
degradate şi nu mai pot participa la procesul de producţie, valoarea de inventar însumată a
acestora fiind de 61.619,52 lei, valoarea rămasă neamortizată fiind de 678,52 lei.
5. Conform Procesului verbal încheiat la data de 26.01.2009 la Imprimatele cu regim
special s-a aprobat casarea a 3 carnete CEC emise de RAIFFEISEN BANK BISTRIȚA.
seriile BE.302 00428680 – BE.302 00428725, BF.302 00158451-BF.302 00158475 şi a unui
carnet de CEC-uri emis de B.C.R. BISTRIȚA seriile BA.300 00670401- BA.300 00670425
deoarece fiind în format vechi nu mai pot fi folosite.

4.2. Creanțe

Creanţele S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA sunt în sumă netă la 31 decembrie 2008
conform Bilanţului contabil, de 3.537.056 lei fiind în creştere faţă de începutul anului cu
115,33 %.
Deosebit de situaţia creanţelor din bilanţul contabil, suma creanţelor cuprinse în tabelul
de mai jos este prezentată la valoare brută şi cuprinde cheltuielile înregistrate în avans în sumă
de 289 lei.

- lei -
Nr.
CREANŢE 2007 2008 %
crt.
1 Clienţi 752.749 990.193 131,54
2 Furnizori debitori 677.526 1.277.689 188,58
3 Creanţe personal şi asigurări sociale 56.515 60.006 106,18
4 Impozit pe profit 85.277 5.528 6,48

24
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

5 Accize - 932.215 -
6 Debitori diverşi 70.558 271.425 384,68
7 Cheltuieli înregistrate în avans 209 289 138,28
Total 1.642.832 3.537.345 215,33

Situatia creantelor la valori nete la 31.12.2008

1.400.000 1.277.689

1.200.000
932.215
1.000.000
990.193
800.000

600.000
271.425
400.000
60.006 5.528
200.000

0
clienţi furnizori creante pers si impozit pe debitori diverşi accize
debitori asigsoc profit

Clienţii neîncasaţi la 31.12.2008 prezintă un sold de 1.018.682 lei şi sunt reprezentaţi


de:
 Clienţi neîncasaţi – 997.374 lei;
 Clienţi incerţi sau în litigiu – 21.308 lei;
Din totalul clieţilor neîncasaţi de 997.374 lei, mai vechi de 30 de zile sunt în sumă de
379.098 lei, restul de 62 % fiind clienţi cu termen de încasare sub 30 de zile.
Furnizorii debitori în sold de 1.277.689 lei
Pentru deprecierea creanţelor societatea are constituite provizioane, care la 31.12.2008
sunt în sold de 28.489 lei, cu următoarea evoluţie şi structură:
- lei -
Cheltuieli Venituri
Denumire provizion 31.12.2007 31.12.2008
provizion provizion
Provizioane pentru
18.693 12.730 9.944 21.479
depreciere clienţi
Provizioane pentru
7.641 6.457 7.088 7.010
depreciere debitori diverşi
Total 26.334 19.187 17.032 28.489

Provizioanele pentru deprecierea creanţelor clienţi şi debitori diverşi s-au diminuat cu


suma de 17.032 lei, ca urmare a faptului că s-au epuizat toate procedurile legale de încasare.
Provizioanele pentru deprecierea creanţelor clienţi şi debitori diverşi în sold la
31.12.2008 de 28.488,76 lei sunt pentru următorii clienţi:
S.C. INDUSTRIAL EXPORT S.A. Bucureşti - 553,00 lei
S.C. PROGRESUL VICTORIA SRL - 6.456,70 lei
S.C ARPECHIM Piteşti - 2.866,03 lei

25
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

S.C. UPSON Ocna Mureş - 2.375,86 lei


S.C. AZOMUREŞ Târgu Mureş - 2.472,82 lei
S.C. URBAN SA Bucureşti - 13.372,44 lei
S.C. CIMUS Câmpulung, - 391,90 lei
La 31.12.2008 clienţii şi debitorii acţionaţi în judecată sunt în sumă de 9.041,81 lei, cu
următoarea situaţie:
- lei -
Denumire client acţionat în judecată Valoare
S.C ARPECHIM Pitești 2.866,03
S.C. AZOMUREȘ Târgu mureș 2.472,82
S.C. UPSON Ocna Mureș 2.375,86
S.C. CIMUS Câmpulung 391,90
S.C. INDUSTRIAL EXPORT S.A. București 553,00
Total 9.041,81

Analizând structura clienţilor şi ponderea lor în total cifră de afaceri realizată în anul
2008, comisia de cenzori reţine că ponderea clienţilor în total cifră de afaceri este de 4,29%,
nivel bun, fapt ce presupune o perioadă de încasare de aproximativ 16 zile.

4.3.Investiții financiare pe termen scurt

La 31.12.2008 S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA nu deţine în patrimoniu active de


natura investiţiilor financiare pe termen scurt.

4.4. Conturi de disponibilități și alte conturi de trezorerie

La data de 31 decembrie 2008, situaţia conturilor de trezorerie ale S.C. COMELF S.A.
Bistrița se prezintă astfel:
- lei -
Nr. 31.12.2007 31.12.2008
EXPLICAŢII
crt. Debit Credit Debit Credit
1 Conturi la bănci în lei 36.304 2.474.634 6.494 2.466.383
2 Conturi la bănci în devize 143 - 13.697 -
3 Cont card în devize - - - -
4 Credite bancare pe term. scurt - - - 2.453.137
5 Dobânzi de plătit - - - -
6 Casa în lei 6.070 - 4.940 -
7 Alte valori 8.065 - 12.442 -
26
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

8 Avansuri de trezorerie 1.721 - 4.197 -


TOTAL 52.303 2.474.634 41.770 4.919.520

La 31.12.2008 S.C. COMELF S.A. Bistrița avea în derulare:


 facilitate de credit (overdraft) de 2.500.000 lei conform Contractului nr.
123/15.12.2004 şi a actului adiţional nr. 8/12.12.2007 de la Raiffeisen Bank Bistrița.
Pentru garantarea creditului s-au constituit în favoarea băncii următoarele garanţii:
o ipotecă rang prioritar asupra imobilului teren cu construcţia C1-atelier
întreținere și reparații, parcela CC de 2.736 mp împreună cu construcţia C1 şi
C2 atelier pregatire fabricație şi corp principal şi C3 corp principal casa
maşinii şi corp legătură amplasate pe aceasta, precum şi parcela de drum de
544 mp
o gaj de rangul doi asupra echipamentelor şi utilajelor aferente Secţiei
Cazangerie
o gaj de rangul trei asupra disponibilităţilor din conturile curente deschise de
bancă
o garanţie reală mobiliară de prim rang de prioritate asupra disponibilităţilor
viitoare din contul de garantare deschis la bancă.
 facilitate de credit (overdraft) de 2.500.000 lei conform Contractului nr.
866/23.05.2008 de la BRD Bistrița. Pentru garantarea creditului s-au constituit în
favoarea băncii următoarele garanţii:
o ipotecă asupra parcelă curţi construcţii în suprafaţă de 595 mp împreună cu
construcţia C1 – Pavilion administrativ
o ipotecă asupra parcelă curţi construcţii în suprafaţă de 517 mp împreună cu
construcţia C1 – Atelier apă
o ipotecă asupra parcelă curţi construcţii în suprafaţă de 700 mp împreună cu
construcţia C1 – Clădire industrială auxiliară
o gaj asupra stocurilor de materie primă
o garanţie mobiliară asupra a patru mijloace de transport
 scrisoare de garanţie în valoare de 550.000 lei pentru garantarea antrepozitului fiscal
cu termen de valabilitate până la 31.12.2009. Pentru garantarea obligaţiilor de plată
faţă de bancă, S.C. COMELF S.A. Bistrița a constituit ipotecă de rangul I pe imobilul
Secţia Cazangerie cu terenul aferent.
Din verificările efectuate, auditorul financiar constată concordanţă între soldurile
comunicate de către bancă prin extrasele de cont, respectiv soldul Registrului de casă şi
soldurile conturilor aferente preluate în balanţele de verificare contabile.

5.Capitaluri proprii

Conform Cererii de Înscriere Menţiuni nr. 13632/09.04.2008, capitalul social al S.C.


COMELF SA BISTRIȚA s-a majorat cu 1.619.194,50 lei, prin emiterea unui număr de
2.313.135 acţiuni cu aceeaşi valoare nominală de 0,70 lei fiecare ca urmare a încorporării
rezervelor create din profitul net utilizate pentru investiţii. Astfel, la 31.12.2008 S.C.
COMELF SA Bistrița înregistrează un capital social subscris şi vărsat de 15.087.134 lei
împărţit în 21.553.049 acţiuni cu o valoare nominală de 0,70 lei fiecare.
Conform Certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 557/22.07.2008 s-au
înregistrat valorile mobiliare – acţiunile în număr de 2.313.135 rezultate în urma majorării
capitalului social.
27
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Comisia de cenzori constată concordanţă între capitalul social prevăzut în Actul constitutiv
al societăţii, capitalul social înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi capitalul înscris la
CNVM, respectiv cel menţionat în Registrul acţionarilor.

Evoluţia capitalurilor proprii în perioada 2007 - 2008


- lei -
Explicaţie 2007 Creşteri Reduceri 2008
Capital subscris 13.467.940 1.619.194 - 15.087.134
Rezerve legale 1.858.418 53.464 - 1.911.882
Alte rezerve 2.517.061 - 165.877 2.351.184
Rezultat reportat 2.541.127 - 1.593.519 947.608
Rezultatul exerciţiului 2.610.089 - 1.692.568 917.521
Repartizarea profitului 2.610.089 - 1.692.568 917.521
Capitaluri proprii 20.384.546 1.672.658 1.759.396 20.297.808

La 31.12.2008 S.C. COMELF SA Bistrița înregistrează un capital social subscris şi


vărsat de 15.087.134 lei împărţit în 21.553.049 acţiuni cu o valoare nominală de 0,70 lei
fiecare.
Procentul de alocare al acţiunilor noi emise a fost de 0,1202258 acţiuni noi la una
deţinută, şi au fost acordate tuturor acţionarilor existenţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 18.04.2008.
S.C. COMELF S.A. Bistrița înregistrează la 31.12.2008 rezerve în sumă totală de
4.263.066 lei, din care rezervele legale sunt în sumă de 1.911.882 lei şi reprezintă 12,67% din
capitalul social.

6. Situația datoriilor

La 31.12.2008, S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA înregistra în Bilanţul contabil încheiat


la această dată, datorii în sumă totală de 12.871.833 lei în creştere faţă de 31 decembrie 2007
cu 85,70 %, când înregistrau 6.931.432 lei, cu următoarea evoluţie şi structură:

- lei -
Nr.
DATORII 31.12.2007 31.12.2008 %
crt.
1 Datorii financiare 4.424.141 11.056.728 249,92
2 Furnizori 938.346 571.600 60,92
3 Datorii personal şi asigurările sociale 409.914 377.682 92,14
5 TVA de plată 328 103.815 31.650,91
6 Alte datorii faţă de stat 264.463 65.558 24,79
7 Decontări cu grupul şi alte datorii 836.050 655.115 78,36
8 Creditori diverşi 58.191 41.335 71,03
TOTAL 6.931.432 12.871.833 185,70

Datoriile financiare în sold la 31.12.2008 de 11.056.728 lei au următoarea


componenţă:

28
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

 Credite bancare pe termen mediu în sold de 6.137.208 lei, reprezintă


contravaloarea a 1.540.000 Euro – finanţare a 65% din costul de achiziţie şi montaj a
instalaţiei de prelucrare la rece a metalului ce va fi achiziţionată conform contractului
comercial încheiat la 25.07.2007 cu firma Krones AG Germania.
 Facilitate de credit – descoperire de cont (overdraft) de 2.500.000 lei conform
contract nr. 123/15.12.2004 şi a actului adiţional nr. 8/ 12.12.2007 de la
Raiffeisen Bank Bistrița.
 Facilitate de credit – descoperire de cont (overdraft) de 2.500.000 lei conform
contract nr. 866/23.05.2008 de la BRD Bistrița.
 Scrisoare de garanţie în valoare de 550.000 lei pentru garantarea antrepozitului
fiscal cu termen de valabilitate până la 31.12.2008.

În cursul anului 2008 S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA a încheiat contractul de credit
nr. 866/23.05.2008 cu BRD – Group Societe Generale, Sucursala Bistrița-Năsăud, prin care
banca reînnoieşte şi suplimentează creditul de descoperit de cont în valoare de 1.500.000 lei,
cu suma de 1.000.000 lei, noua limită devenind 2.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni:
23.05.2008 – 22.05.2009.
Pentru acordarea creditului s-au constituit următoarele garanţii:

 Ipotecă asupra parcelei curţi construcţii în suprafaţă de 595 mp împreună cu


construcţia C1 – pavilion administrativ cu nr. inventar 100156, situată în loc.
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud înscrisă în CF 2082 , evaluată la valoarea de piaţă
de 1.113.332 lei (echivalent 321.100 Euro);
 Ipotecă asupra parcelei curţi construcţii în suprafaţă de 517 mp împreună cu
construcţia C1 – atelier apă cu nr. inventar 100175, situată în loc. Bistrița, jud,,
Bistrița–Năsăud înscrisă în CF 2082, evaluată la valoarea de piaţă de 504.000
lei (echivalent 143.048 Euro);
 Ipotecă asupra parcelei curţi construcţii în suprafaţă de 700 mp împreună cu
construcţia C1 – clădire industrială auxiliară cu nr. inventar 100155, situată în
loc. Bistrița, jud. Bistrița - Năsăud, înscrisă în CF 2082 , evaluată la valoarea
de piaţă de 418.000 lei (echivalent 130.092 Euro);
 Gaj asupra stocuri de materii prime, situate în loc. Bistrița, jud. Bistrița-
Năsăud, evaluate la valoarea de piaţă de 2.726.461 lei (echivalent 774.563
Euro);
 Garanţie reală mobiliară asupra patru mijloace de transport proprietatea S.C.
COMELF S.A. Bistrița;
 Garanţie reală mobiliară pe sume de bani prezente şi viitoare de încasat în
conturile societăţii deschise la BRD, precum şi în conturile care se vor
deschide ulterior, la nivelul creditului de 1.500.000 lei + dobânzile şi
comisioanele aferente;
 Cesiune de creanţă asupra sumelor de încasat din următoarele contracte:
- contract de livrare nr. 1/19.11.2007 încheiat cu SC BOTUSANU COM SRL;
- contract de livrare nr. 04/20.11.2007 încheiat cu SC NEW CODA SERVICE
SRL;
- contract de livrare nr. 05/20.11.2007 încheiat cu SC OVISIM IMPEX SRL;
- contract de livrare nr. 02/19.11.2007 încheiat cu SC ECUATOR SRL.

29
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Structura datoriilorla 31.12.2008

11.056
.728

15.000
.000 571.60
0 377.68
2 655.11
5 41.335
10.000
.000 65.558

5.000.0
00
0
Datorii financiare Furnizori Datorii cupersonalul Altedatorii faţădestat De
contări cugrupul Cre
ditori dive
rşi
şi cuasigsoc

Furnizorii sunt în sumă totală de 571.600 lei reprezentând 4,44 % din totalul datoriilor,
având următoarea structură:
- lei -
Furnizori 31.12.2007 31.12.2008
Furnizori 776.492 551.600
Furnizori ambalaje 107.324 -
Furnizori de imobilizări 54.530 20.000
Total 938.346 571.600

Principalii furnizori în sold la 31.12.2008 de 551.600 lei sunt reprezentaţi de:

 SC UZINSIDER SA - 381.606 lei


 SC PROMEX SA – 42.541 lei
 SC 24 IANUARIE SA – 37.395 lei
 SC UZINSIDER GENERAL CONSTRUCTOR SA – 23.890 lei
 SC UZINSIDER ENGINEERING SA – 13.649 lei
 SC UZINSIDER TECHNO SA – 5.448 lei.

Decontările cu grupul în sumă de 655.115 lei reprezintă dividende neridicate de


acţionari pentru anii anteriori, cu următoarea structură:
- lei -
Dividende neachitate la 2004 2005 2006 2007
31.12.2008 88.747 107.855 331.887 126.626

30
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Creditorii diverşi sunt în sumă totală de 41.335,09 lei şi au următoarea structură:


 Creditori diverşi – 5.496,83 lei
 Creditori – garanţii – 35.838,26 lei.
În urma verificării jurnalelor de vânzări şi cumpărări comisi de cenzori constată că
deconturile lunare de TVA au fost întocmite corect, existând concordanţă între acestea şi
jurnalele de vânzări şi cumpărări şi balanţele de verificare lunare.
Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la bugetele asigurărilor
sociale şi fondurilor speciale, declaraţiile privind accizele şi deconturile de TVA au fost
depuse şi înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice Bistrița - Năsăud în termenele
legale.
Din punctul de vedere al evaluării, datoriile sunt evidenţiate la valoarea lor nominală.

II.Note asupra contului de profit și pierdere

Volumul, structura și evoluți cifrei de afaceri

În perioada de analiză, S.C. COMELF S.A. a realizat o cifră de afaceri de 23.072.059


lei, din care:
- lei -
Denumire indicatori 2007 2008 %
Cifra de afaceri 23.225.272 23.072.059 99,34
Producţia vândută 23.225.272 23.072.059 99,34
Venituri din vânzarea mărfurilor - - -
Venituri din subvenţii de exploatare - - -
Variaţia stocurilor 5.704.567 3.062.815 53,69
Producţia imobilizată - 450 -
Alte venituri din exploatare 384.793 523.274 135,99
Venituri din exploatare – total 29.314.632 26.658.598 90,94

Veniturile totale realizate în anul 2008 sunt în valoare de 26.671.468 lei, din care
veniturile din exploatare reprezintă 99,95 % cu o valoare absolută de 26.658.598 lei.
Corespunzător veniturilor realizate, cheltuielile totale au scăzut în mărime relativă faţă
de anul precedent în proporţie de 3,44 %, respectiv de 26.514.666 lei la 25.602.190 lei.
Comparativ cu anul 2007, situaţia principalelor cheltuieli de exploatare se prezintă
astfel:
- lei -

Indicatori 2007 2008 %

Cheltuieli cu materii prime şi materiale 10.746.500 9.657.072 89,86


Cheltuieli cu energia şi apa 5.153.510 4.294.211 83,33
Cheltuieli cu personalul 5.712.871 5.801.234
101,55

31
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

Cheltuieli cu amortizări 1.975.898 2.964.652


150,04

Ajustări de valoare privind activele circulante 13.076 26.446 202,25


Cheltuieli cu prestaţiile externe 2.169.477 1.554.689 71,66
Cheltuieli cu impozite şi taxe 225.665 213.969 94,82
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate 264.741 427.610
161,52

Activitatea de exploatare s-a finalizat cu un rezultat pozitiv de 1.718.715 lei, în


scădere faţă de anul precedent când a înregistrat 3.052.894 lei.
Din activitatea financiară, societatea a realizat venituri în sumă de 12.870 lei cu un nivel
al cheltuielilor financiare efectuate în cursul anului 2008 în sumă de 662.307 lei, fapt ce a condus
la obţinerea unei pierderi financiare de 649.437 lei. Veniturile financiare au provenit în principal
din sconturi obţinute, din dobânzi şi diferenţe de curs, în timp ce cheltuielile financiare au
următoarea structură:
 cheltuieli cu dobânzile plătite pentru creditele pe termen scurt şi mediu
derulate în cursul anului 2008: 541.103,42 lei
 diferenţe nefavorabile de curs valutar: 3.473,81 lei
 alte cheltuieli financiare: 117.730,18 lei.
Exerciţiul economico – financiar 2008 s-a finalizat cu un profit brut de 1.069.278 lei
în scădere cu 64,94 % faţă de cel înregistrat în anul 2007 – 3.050.259 lei.

III. Date informative


Structura și evoluția efectivului

Activitatea S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA în anul 2008 s-a realizat cu un număr mediu
de salariaţi cu contract de muncă de 258, fondul de salarii cheltuit fiind de 4.569.442 lei iar
cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială au fost în sumă de 1.231.792 lei la care se
adaugă valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în cursul anului de 426.215 lei.

Categorie personal 31.12.2007 31.12.2008


Număr mediu de salariaţi 285 258

Volumul și structura impozitului pe profit

Exerciţiul financiar 2008 s-a încheiat cu un profit brut de 1.069.278 lei, din care după
determinarea impozitului pe profit în sumă de 151.757 lei, rezultă un profit net în valoare de
917.521 lei.
Auditorul financiar constată că societatea a determinat impozitul pe profit ţinând cont
de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal şi de cele deductibile, din verificările
efectuate prin sondaj rezultă că afectarea conturilor de venituri şi cheltuieli şi calculul
impozitului pe profit s-a făcut în mod corespunzător.
Cheltuielile nedeductibile fiscal înregistrate în anul 2008 sunt în sumă totală de 333.348
lei, cu următoarea structură:

32
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

- Cheltuielile cu impozitul pe profit aferent anului 2008 – 151.757 lei


- Cheltuieli sponsorizare – 44.085 lei
- Amenzi, confiscări – 37.957 lei
- Provizioane ce depăşesc limita admisă de lege – 37.334 lei
- Alte cheltuieli nedeductibile – 62.215 lei.

IV Alte aspecte

S-a efectuat preluarea corectă în balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice,
există concordanţa dintre contabilitatea sintetică şi contabilitatea analitică.
Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor
sintetice şi a normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia şi a anexelor sale.
Activitatea de audit intern pentru anul 2008 s-a desfăşurat conform Planului de audit intern
aprobat de conducerea societăţii.
Rezultatele economico - financiare ale societăţii la 31 decembrie 2008, pot fi analizate
şi prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului,
indicatorilor echilibrului financiar şi ai indicatorilor de rentabilitate:
1. Indicatorii de structură ai activului:
- ponderea activelor imobilizate în totalul activului, calculată ca raport între
activele imobilizate şi total active. Activele imobilizate ale societăţii reprezentau la
31.12.2008 un procent de 60,52 % din total active, în creştere faţă de anul 2007 când ele
deţineau o pondere de 55,71 %.
- ponderea activelor circulante în totalul activului, calculată ca raport între active
circulante şi total active, ne indică faptul că în anul 2008 activele circulante deţin o pondere
de 39,47 % din total active, în scădere faţă de anul 2007 când deţineau o pondere de 44,29 %.
- ponderea stocurilor şi a producţiei în curs în total active, calculată ca raport între
stocuri şi producţie în curs şi total activ reprezintă 28,68 % din total active, în scădere faţă de
anul 2007 când acestea deţineau o pondere de 38,08 %.
2. Indicatori de structură ai pasivului:
- independenţa financiară calculată ca raport între capitalul propriu şi total pasiv.
În anul 2008, independenţa financiară în procent de 61,19 %, în scădere faţă de anul precedent
când înregistra valoarea de 74,62 %, procent care indică un nivel bun, peste gradul optim de
30 %;
- contribuţia acţionarilor la formarea resurselor totale, calculată ca raport între
capitalul social şi capitaluri proprii este de 74,33 % şi reflectă o contribuţie a acţionarilor în
totalul resurselor în creştere comparativ cu anul 2007 când era de 66,07 %;
- contribuţia creditelor la formarea resurselor totale, calculată ca raport între
creditele bancare şi total pasiv. Societatea are contractate credite bancare pe termen mediu şi
scurt, acest indicator având în anul analizat valoarea de 33,33 %;
3. Indicatori de rentabilitate, exprimă eficienţa activităţii agentului economic, în
sensul capacităţii acestuia de a obţine profit.

33
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

- rentabilitatea capitalului social, calculată ca raport între profitul net şi capitalul


social vărsat. În anul 2008, exerciţiul financiar s-a încheiat cu profit, acest indicator având un
nivel de 6,08 % şi se datorează desfăşurării unei activităţi de exploatare profitabile în
condiţiile în care societatea are un acţionariat majoritar de stat.
- rentabilitatea în funcţie de costuri, calculată ca raport între profitul net şi
cheltuielile totale. La sfârşitul anului 2008, prezintă nivelul de 3,58 % în scădere faţă de 2007
- 9,84 %,
- rentabilitatea financiară, calculată ca raport între profitul net şi capitalurile
proprii, a fost la sfârşitul anului 2008 în procent de 4,52 %.
- rentabilitatea economică, calculată ca raport între profitul din activitatea de
exploatare şi cifra de afaceri. Societatea a înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar 2008 un
profit din exploatare de 1.718.715 lei, acest indicator având un nivel de 7,45 %,
- rata de îndatorare, calculată ca raport între obligaţii şi total activ, rezultă că S.C.
COMELF S.A., înregistrează la 31 decembrie 2008 un grad de îndatorare de 38,81 %,
indicator situat sub nivelul optim, situaţie ce reflectă dependenţa scăzută şi respectiv sezonieră
a societăţii faţă de resursele împrumutate.
- profitul per acţiune, calculată ca raport între profitul net şi numărul de acţiuni,
este expresia directă a profitabilităţii întreprinderii, având un nivel de 0,043 lei/ acţiune, la o
valoare nominală de 0,70 lei/ acţiune.
4. Indicatori de lichiditate
- rata lichidităţii generale, care compară ansamblul lichidităţilor potenţiale asociate
activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente sub 1 an, reliefând, totodată, existenţa
sau nu a fondului de rulment. În anul 2008, această rata a fost de 149,01 %;
- lichiditatea parţială, exprimă capacitatea întreprinderii de a-şi onora datoriile pe
termen scurt, din creanţe şi disponibilităţi. La S.C. COMELF S.A. Bistrița acest indicator a
avut un nivel de 40,73 %, sub limita minimă optimă de 80 %,
- lichiditatea imediată, care asigură interfaţa elementelor celor mai lichide ale
activelor cu obligaţiile pe termen scurt. Nivelul său este de 0,48 %.

V.Concluzii și propuneri

În urma verificării şi certificării situaţiilor financiare la SC COMELF SA Bistriţa,


noi comisia de cenzori ne-am exprimat o opinie favorabilă pentru acestea.
După părerea noastră conturile anuale dau o imagine fidelă situaţiei financiare a
societăţii la data de 31 decembrie 2008 cât şi a contului de profit şi pierdere şi fluxului de
trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Legea Contabilităţii
nr.82/1991 republicată, a O.M.F. nr.1752/2005, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
simplificate, armonizate cu directivele europene.
În urma constatărilor făcute noi am dori să facem câteva propuneri societăţii:
1. Responsabilitate mai mare a compartimentelor comerciale privind calitatea şi preţul
mărfurilor aprovizionate pentru desfacere precum şi intensificarea măsurilor de
valorificare a mărfurilor cu mişcare lentă sau fără mişcare;

34
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

2. Mărirea vitezei de circulaţie a mărfurilor prin reducerea treptată a stocurilor de


mărfuri, concomitent cu intensificarea ritmului de încasare a mărfurilor vândute, în
scopul de a reduce corespunzător şi obligaţiile faţă de furnizori;
3. Societatea să facă eforturi pentru a nu mai înregistra plăţi restante la furnizori;
4. Să se elibereze mărfuri clienţilor rău platnici numai după asigurarea anticipată a plăţii;
5. Să se determine corect obligaţiile fiscale şi să se efectueze plata la termenele legale;
6. Să se urmărească realizarea prevederilor cuprinse în BVC pe anul 2009.
În concluzie SC COMELF SA Bistriţa poate fi competitivă pe piaţă prin calitatea
mărfurilor vândute, dar pentru a nu ajunge în incapacitate de plată trebuie să-şi încaseze la
timp creanţele şi să-şi achite obligaţiile restante la furnizori.

35
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA ANEXA B

BALANŢA CONTURILOR ANUALE


la 31 decembrie 2008

- LEI -
SIMBOL SOLD FINAL LA 31.12.2007 SOLD FINAL LA 31.12.2008
DENUMIREA CONTULUI
CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR
1012 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VĂRSAT - 13.467.939,80 - 15.087.134,30
1061 REZERVE LEGALE - 1.858.418,16 - 1.911.882,16
10681 ALTE REZERVE – O.G. 70 - 195.909,33 - 195.909,33
10682 ALTE REZERVE – HG 40/ 2002 - 635.870,11 - 635.870,11
10684 ALTE REZERVE - 1.353.248,27 - 960.274,52
10685 ALTE REZERVE REPARTIZATE PROFIT AN CURENT - 2.362,24 - 2.362,24
1171 REZULTAT REPORTAT - 2.457.575,75 - 864.057,27
1172 REZULTAT REPORTAT IAS - 83.550,76 - 83.550,76
121 PROFIT ŞI PIERDERE - 2.610.088,75 - 917.521,27
129 REPARTIZAREA PROFITULUI 2.10.088,75 - 917.521,27 -
1516 PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE - - - -
1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG 1.949.508,00 - 6.137.207,00
168 DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURI - - - -
205 CONCESIUNI, BREVETE 36.039,78 - 36.177,28 -
2111 TERENURI 751.661,02 - 751.661,02 -
212 CONSTRUCŢII 6.312.725,35 - 6.603.937,71 -
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 14.373.439,95 - 25.401.737,53 -
2132 APARATE INSTALAŢII MĂSURARE ŞI CONTROL 327.034,05 - 355.001,88 -
2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 1.920.244,53 - 1.962.775,76 -
214 MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ 102.408,90 - 97.521,28 -
231 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS 94.311,40 - 43.408,05 -
232 AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE 3.899.016,00 - - -
265 TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE 83.000,00 - 83.000,00 -
2805 AMORTIZARE CONCESIUNI, BREVETE - 36.039,78 - 36.177,28
2812 AMORTIZARE CONSTRUCŢII SPECIALE - 2.764.616,41 - 3.021.578,04
2813 AMORTIZARE UTILAJE - 9.784.130,33 - 12.111.581,01
SIMBOL DENUMIREA CONTULUI SOLD FINAL LA 31.12.2007 SOLD FINAL LA 31.12.2008

36
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR


2814 AMORTIZAREA AMC - 97.423,50 - 89.976,81
301 MATERII PRIME 563.449,90 - 451.446,12 -
30210 BIOXID DE CARBON 5.765,18 - 3.405,35 -
30211 MATERIALE AUXILIARE 223.790,26 - 245.636,63 -
30212 IMPRIMATE - REGIM SPECIAL 3.111,24 - 2.402,17 -
3022 COMBUSTIBILI 34.640,51 - 24.007,39 -
30240 PIESE DE SCHIMB 63.610,41 - 2.380,91 -
30241 PIESE DE SCHIMB 74.933,48 - 63.786,05 -
3030 OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ 12 380,00 - 400,00 -
3031 OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ 14 44.447,82 - 65.280,23 -
3032 OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ 15 637.348,21 - 671.843,29 -
3033 OBIECTE DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ 13 2.769.753,10 - 2.724.465,47 -
3034 UZURA OBIECTE DE INVENTAR 15 -637.348,21 - -671.843,29 -
3035 UZURA OBIECTE DE INVENTAR 12 -380,00 - -400,00 -
3036 UZURA OBIECTE DE INVENTAR 13 -2.769.753,10 - -2.724.465,47 -
308 DIFERENŢE DE PREŢ LA MATERIALE 12.082,63 - 3.231,17 -
331 PRODUSE ÎN CURS DE EXECUŢIE 1.494.429,61 - 1.531.278,89 -
341 SEMIFABRICATE 5.739.705,05 - 4.678.733,51 -
345 PRODUSE FINITE 84.175,37 - 320.324,39 -
346 PRODUSE REZIDUALE 426,98 - 110,69 -
351 MATERII PRIME LA TERŢI - - - -
358 AMBALAJE AFLATE LA TERŢI 917.541,14 - 1.798.826,68 -
381 AMBALAJE 1.335.238,53 - 1.356.318,71 -
3811 AMBALAJE ÎN MAGAZIE 15,37 - 1.119,58 -
3812 AMBALAJE S. FIERBERE 298,78 - 298,78 -
388 DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE -197.985,95 - -991.033,36 -
392 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR 745,24 - - 663,49
3920 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATER. AC. - 698,97 - 655,75
3921 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATER - 13,84 - 13,83
3922 AJUSTĂRI DEPRECIERE MATERIALE 2003 - 704,32 - 704,31
3923 AJUSTĂRI DEPRECIERE MATERIALE 2004 - 1.475,93 - 1.048,28
3924 AJUSTĂRI DEPRECIERE MATERIALE - 13.869,98 - 10.438,61
3925 PROVIZIOANE PT. DEPRECIRERE MATER. 2007 - 19.083,48 - 11.262,39
SOLD FINAL LA 31.12.2008
SIMBOL DENUMIREA CONTULUI SOLD FINAL LA 31.12.2007

37
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR


3926 PROVIZIOANE PT. DEPRECIRERE MATER. 2008 - - - 18.147,89
401 FURNIZORI - 776.491,42 - 551.599,75
4011 FURNIZORI DE AMBALAJE - 107.324,36 - -
404 FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI - 54.530,35 - 20.000,00
409 FURNIZORI – DEBITORI 39.342,19 - 919,01 -
4091 FURNIZORI DEBITORI AMBALAJE 677.526,27 - 1.276.770,13 -
4111 CLIENŢI 753.391,97 - 997.373,48 -
4118 CLIENŢI INCERŢI SAU ÎN LITIGIU 18.050,43 - 21.308,25 -
421 PERSONAL - REMUNERAŢII DATORATE - 91.519,00 - 92.997,00
423 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE - 6.029,00 - 4.455,00
424 PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT - - - -
425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - - - -
426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE - 8.392,00 - 8.180,00
427 REŢINERI DIN REMUNERAŢII DATORATE TERŢILOR - 13.235,40 - 6.037,40
428 ALTE DATORII ŞI CREANŢE ÎN LEGĂTURĂ CU PERS 4,12 - 28,12 -
4281 ALTE DATORII- GARANŢII MATERIALE - 82.769,03 - 81.875,03
4311 CONTRIBUŢIA UNITĂŢII LA ASIGURĂRILE SOCIALE - 92.736,00 - 86.291,00
4312 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA ASIG SOCIALE - 44.909,00 - 45.275,00
4313 CONTRIBUŢIE ANGAJATOR ASIGURĂRI SĂNĂTATE - 28.369,00 - 23.685,00
4314 CONTRIBUŢIE ANGAJAŢI ASIGURĂRI SĂNĂTATE - 30.511,00 - 24.852,00
4315 CONTRIBUŢIE CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII - -56.512,00 - -59.978,00
4371 AJUTOR DE ŞOMAJ - 9.456,00 - 2.106,00
4372 CONTRIBUŢIA PERSONALULUI LA FOND ŞOMAJ - 1.990,00 - 1.929,00
441 IMPOZITUL PE PROFIT 85.277,00 - 5.528,00 -
4423 TVA DE PLATĂ - 328,00 - 103.815,00
4424 TVA DE RECUPERAT - - - -
4426 TVA DEDUCTIBILĂ - - - -
4427 TVA COLECTATĂ - - - -
444 IMPOZITUL PE SALARII - 52.614,00 - 56.731,00
4463 ACCIZE - 199.647,00 - -932.215,00
4465 IMPOZIT DIVIDENDE PERSIOANE JURIDICE - 1.666,00 - -
4474 FOND SPECIAL HANDICAPATI - 2.145,00 - 2.549,00
4475 COMISION DMPS - 1.181,00 - 1.192,00
SIMBOL SOLD FINAL LA 31.12.2007 SOLD FINAL LA 31.12.2008
DENUMIREA CONTULUI
CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR

38
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

4476 FOND GARANTARE CEANTE SALARIALE - 1.182,00 - 1.053,00


4477 FOND ACCIDENTE DE MUNCĂ - 6.028,00 - 4.033,00
448 ALTE DATORII ŞI CREANŢE BUGET - - - -
457 DIVIDENDE DE PLATĂ PAS - - - -
4574 DIVIDENDE ASOC VICTORIA BERMAS - - - -
4572 DIVIDENDE ACŢIONARI 19 % CUPOANE - 836.050,97 - -
461 DEBITORI DIVERŞI 78.198,81 - 271.424,74 -
462 CREDITORI DIVERŞI - 14.351,81 - 5.496,83
4621 CREDITORI - GARANŢII KEG -uri - 43.839,02 - 35.838,26
471 CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 208,53 - 289,42 -
491 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE CREANŢE - 13.201,82 - 3.257,94
4912 PROVIZ. PENTRU DEPRECIERE CREANŢĂ CLIENT - 5.491,28 - 5.491,28
496 PROVIZIOANE - DEBITORI DIVERŞI - 553,00 - 12.729,84
4961 PROVIZIOANE CREANŢE DEBITORI - 7.087,83 - 7.009,70
51211 DISPONIBIL LEI LA B.C.I.T. - - - -
51212 DISPONIBIL ÎN LEI LA B.C.R 28.451,50 - 5.762,93 -
51213 DISPONIBIL ÎN LEI BANCA UNIREA - - - -
51214 DISPONIBIL ÎN LEI LA TREZORERIE 6.316,98 - 292,47 -
51215 DISPONIBIL ÎN LEI RAIFFEISE -2.474.634,05 - -2.466.383,30 -
51216 DISPONIBIL LEI DEPOZIT RAIFF - - - -
51217 DISPONIBIL ÎN LEI PENTRU INVESTIŢII 1.535,13 - 438,66 -
51218 DISPONIBIL LEI DEPOZIT BC - - - -
51241 CONT LA RAIFFEISEN ÎN DEVIZE 127,49 - 13.697,00 -
51242 CONT CARD ÎN DEVIZE 15,32 - - -
5191 CREDITE TS - - - 2.453.137,15
5311 CASA ÎN LEI 6.070,29 - 4.939,76 -
5314 CASA ÎN DEVIZE - - - -
5321 TIMBRE FISCALE ŞI POŞTALE 42,25 - 33,90 -
53211 TIMBRE JUDICIARE 1,00 - 1,00 -
5328 ALTE VALORI 8.021,68 - 12.406,83 -
542 AVANSURI DE TREZORERIE 1.721,00 - 4.196,96 -
581 VIRAMENTE INTERNE - - -
601 CHELTUIELI CU MATERII PRIME - - - -
SOLD FINAL LA 31.12.2008
SIMBOL SOLD FINAL LA 31.12.2007
DENUMIREA CONTULUI
CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR

39
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

6021 CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE - - - -


6022 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII - - - -
6024 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB - - - -
603 CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR - - - -
604 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE - - - -
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ŞI APA - - - -
608 CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE - - - -
611 CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII - - - -
CHELTUIELI CU REDEVENŢELE, LOCAŢIILE DE
612 - - - -
GESTIUNE ŞI CHIRIILE
613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE - - - -
614 CHELTUIELI CU STUDII ŞI CERCETĂRI - - - -
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE ŞI - - - -
ONORARIILE
623 CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMĂ ŞI - - - -
PUBLICITAT
625 CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETAŞĂRI ŞI TRANSF - - - -
CHELTUIELI POŞTALE ŞI TAXE DE - - - -
626
TELECOMUNICAŢII
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUT DE TERŢI - - - -
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI - - - -
635
VĂRSĂMINT
641 CHELTUIELI CU REMUNERAŢIILE PERSONALULUI - - - -
642 CHELTUIELI CU TICHETE DE MASĂ - - - -
CHELTUIELI CU CONTRIB. UNITĂŢII LA ASIG.
6451 - - - -
SOCIALE
6452 CHELTUIELI CU CONTRIB. UNITĂŢII AJUT. DE ŞOMAJ - - - -
6458 ALTE CHELT. PRIV. ASIG. ŞI PROTECŢIA SOC. - - - -
658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - - - -
665 CHELTUIELI DIN DIFERENŢE DE CURS VALUTAR - - - -
666 CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE - - - -
667 CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE - - - -
668 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE - - - -
SOLD FINAL LA 31.12.2008
SIMBOL SOLD FINAL LA 31.12.2007
DENUMIREA CONTULUI
CONT DEBITOR CREDITOR DEBITOR CREDITOR

40
Lucrare de disertație Audit statutar la SC COMELF SA BISTRIȚA

6811 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA - - - -


6814 CHELTUIELI CU PROVIZIOANE DEPREC. AC. - - - -
691 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT - - - -
701 VENITURI DIN VÂNZAREA PRODUSELOR FINITE - - - -
VENITURI DIN VÂNZAREA PRODUSELOR - - - -
703
REZIDUALE
704 VENITURI DIN LUCRĂRI EXECUT.ŞI SERV PRESTATE - - - -
711 VENITURI DIN PRODUCŢIA STOCATĂ - - - -
758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - - - -
7588 ALTE VENITURI DIN OP. DE GESTIUNE - - - -
765 VENITURI DIN DIFERENŢE DE CURS VALUTAR - - - -
766 VENITURI DIN DOBÂNZI - - - -
767 VENITURI DIN SCONTURI OBŢINUTE - - - -
768 ALTE VENITURI FINANCIARE - - - -
781 VENITURI DIN PROVIZIOANE DE EXPLOATARE - - - -
TOTAL 40.140.060,34 40.140.060,34 45.959.323,03 45.959.323,03

41
S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA ANEXA C
BILANŢ
încheiat la 31. XII. 2008
lei
Nr. Crt. INDICATORI 2007 2008 % OBSERVAŢII
01 IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - -
02 IMOBILIZĂRI CORPORALE 15.134.670 19.992.907 132,10
03 IMOBILIZĂRI FINANCIARE 83.000 83.000 100,00
04 TOTAL - ACTIVE IMOBILIZATE 15.217.670 20.075.907 131,92
05 STOCURI 10.403.173 9.514.619 91,46
06 CREANŢE 1.642.623 3.537.056 215,33
07 INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT - - -
08 CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 52.303 41.770 79,86
09 TOTAL - ACTIVE CIRCULANTE 12.098.099 13.093.445 108,23
10 CHELTUIELI ÎN AVANS 209 289 138,28
11 DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ LA 1 AN 4.981.924 8.787.003 176,38
12 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 22.334.054 24.382.638 109,17
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE
13 1.949.508 4.084.830 209,53
DE 1 AN
14 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI - - -
15 VENITURI ÎN AVANS - - -
16 CAPITAL SOCIAL 13.467.940 15.087.134 112,02
17 PRIME DE CAPITAL - - -
18 REZERVE DIN REEVALUARE - - -
19 REZERVE 4.375.479 4.263.066 97,43
20 REZULTAT REPORTAT - Sold C 2.541.127 947.608 37,29
- Sold D - - -
21 REZULTATUL EXERCIŢIULUI 2.610.089 917.521 35,15
22 REPARTIZAREA PROFITULUI 2.610.089 917.521 35,15
23 CAPITALURI PROPRII 20.384.546 20.297.808 99,57

42
S.C. COMELF S.A. BISTRIȚA ANEXA D

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


31 .XII. 2008
- lei -
INDICATORI Nr.
INDICATORI ANALITICI 2007 2008 %
SINTETICI rd.
CIFRA DE AFACERI NETĂ 01 23.225.272 23.072.059 99,34
PRODUCŢIA VÂNDUTĂ 02 23.225.272 23.072.059 99,34
VÂNZĂRI DE MĂRFURI 03 - - -
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl
04 - - -
constituie leasingul
VENITURI VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 05 - - -
DIN
VARIAŢIA STOCURILOR
EXPLOATARE
 Sold creditor 06 5.704.567 3.062.815 53,69
 Sold debitor 07 - - -
PRODUCŢIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE
08 - - -
SALE PROPRII ŞI CAPITALIZATĂ
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 09 384.793 523.274 135,99
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 10 29.314.632 26.658.598 90,94
CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ŞI MATERIALELE
11,12 10.746.500 9.325.080 86,77
CONSUMABILE
ALTE CHELTUIELI DIN AFARĂ (ENERGIA ŞI APA) 13 5.153.510 4.294.211 83,33
CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE 14 - - -
CHELTUIELI CHELTUIELI CU PERSONALUL ŞI ASIGUR. SOCIALE 15 5.712.871 5.801.234 101,55
DIN
AJUSTAREA VALORII IMOBILIZĂRILOR 18 1.975.898 2.964.652 150,04
EXPLOATARE
AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE 21 13.076 26.446 202,25
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 24 2.659.883 2.196.268 82,57
AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI ŞI
29 - - -
CHELTUIELI
INDICATORI Nr.
INDICATORI ANALITICI 2007 2008 %
SINTETICI rd.
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL 32 26.261.738 24.939.883 94.97

43
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
A  PROFIT 33 3.052.894 1.718.715 56,30
 PIERDERE 34 - - -
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 42 217.403 11.093 5,10
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 49 252.928 662.307 261,86
REZULTATUL FINANCIAR:
B  PROFIT 50 - - -
 PIERDERE 51 2.635 649.437 24.646,57
REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI:
C  PROFIT 52 3.050.259 1.069.278 35,06
 PIERDERE 53 - - -
VENITURI EXTRAORDINARE – TOTAL 54 - - -
CHELTUIELI EXTRAORDINARE – TOTAL 55 - - -
REZULTATUL EXTRAORDINAR
 PROFIT 56 - - -
 PIERDERE 57 - - -
D
REZULTATUL BRUT
 PROFIT 60 3.050.259 1.069.278 35,06
 PIERDERE 61 - - -
IMPOZITUL PE PROFIT 62 440.170 151.757 34,48
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
E  PROFIT 64 2.610.089 917.521 35,15
 PIERDERE 65 - - -

44
BIBILIOGRAFIE

1. Alberto Sillero - Audit şi revizie legală; ghid practic, Editions ESKA,2003.

2. Marin Toma - Ghid practic pentru auditul financiar şi certificarea


Marius Chivulescu bilanţurilor contabile, Editura C.E.C.C.A.R., 1995.

3. Marin Toma - Iniţiere în Auditul Situaţiilor Financiare ale unei entităţi.

4. Ioan Bătrâncea - Controlul și auditul financiar al entității economice,


Bătrâncea L.M. Editura Risoprint, 2007

5. Bătrâncea I., Dumbravă P., - Bilanțul entității economice, Ed. Risoprint, 2006
Bătrâncea L. M.

6. D.Scutaru - Auditul financiar contabil, Editura Economică,1997.

7. Tatiana Danescu - Audit financiar – convergențe între teorie și practică,


Editura Irecson 2007

8. Lumina Lex - Auditul financiar și auditul intern – legislație, 2005

9. Ghiță M – Auditul intern, Ed. Economică, București, 2004

10. Camera auditorilor – Audit financiar 2006. Standarde – Codul etic, Editura
Financ. din România Irecson 2007

11.C.E.C.C.A.R. – Manualul pentru standarde internaționale de


audit, certificare și etică – ediția 2007

12. C.E.C.C.A.R. – Norme de audit financiar şi certificarea bilanţului


contabil, Editura C.E.C.C.A.R.,1995.

13. C.E.C.C.A.R. – Revista lunară ,,Contabilitatea,Expertiza şi Auditul


Afacerilor” (2007-2008)

14. I.F.A.C.-I.A.A.S.B. – Standardele Internaţionale de Audit,Ediţia 2007.

15. I.F.A.C. – Codul etic al profesioniştilor contabili.

16. C.E.C.C.A.R – Normele profesionale nr.23, privind auditul statutar-


cenzorial al societăţilor comerciale, Editura
CECCAR,2004

45
46