Sunteți pe pagina 1din 7

388 TRAUMATOLOGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

Traumatisme dento-alveolare - Dinte cu pulpă necrotică (eventual cu


gangrenă netratată);
- Dinte devital, cu tratament endodontic
Destul de frecvent, traumatismele faciale şi refacere coronară (aceste tratamente
pot fi izolate, constând doar În leziuni ale preexistente pot fi corecte sau nu).
structurilor de sprijin ale dinţilor (procesele
alveolare). • fractura radiculară poate fi asociată sau nu cu
Etiologia traumatismelor dento·alveolare una dintre formele de leziune coronară
este similară cu cea a celorlalte traumatisme traumatică de mai sus.
faciale (cădere accidentală, accidente de Rădăcina dentară poate să fie interesată
circulaţie, agresiune umană sau animală, la diferite nivele, linia de fractură având o
accidente sportive, accidente de muncă sau direcţie orizontală sau oblică. La examenul
iatrogene), cu menţiunea că acest tip de clinic, dintele poate prezenta mobilitate, În
traumatisme apare mai frecvent la copii, special În cazul fracturilor situate În 1/3
principala cauză fiind căderea accidentală. cervicală sau medie.
Mecanismul de producere a leziunilor dento- Fractura radiculară poate fi produsă prin
parodontale poate fi direct, forţele traumatizante mecanism direct, linia de fractură fiind situată
acţionând asupra struc-turilor dentare sau la nivelul zonei de impact sau prin mecanism
indirect, de obicei În ocluzii forţate, În cazul indirect, când linia de fractură este situată la
căderi lor sau loviturilor pe menton. distanţă. Fractura radiculară cu retenţie este o
formă de fractură radiculară În care segmentul

Clasificare radicular este menţinutÎn alveolă, iar segmentul


coronar este avulsionat.
În prezent există mai multe sisteme de
clasificare ale traumatismelor dento-alveolare, cel
mai complet fiind sistemul OMS22 (Organizaţia Tratamentulleziunilor dentare
Mondială a Sănătăţii) modificat de Andreasen20 • Tratamentul de urgenţă În aceste leziuni
Acest sistem include trau-matisme ale structurilor traumatice Îmbracă o multitudine de aspecte
dento-parodontale, ale mucoasei fixe şi ale clinice, deja enumerate şi clasificate.
mucoasei mobile bucale, În funcţie de aspectele Tratamentul va fi aplicat În serviciile de
anatomice, terapeutice şi de prognostic: stomatologie, prin tratament specific odontal,
1. leziuni dentare; ortodontic, protetic dentar etc, uneori fiind
2. traumatisme ale ţesuturilor dento- necesară colaborarea şi cu medicul chirurg oro-
parodontale; maxilo-facial, În vederea realizării unor extracţii
3. traumatisme ale procesului alveolar; dentare sau a unor rezecţii apicale, atunci
4. leziuni ale mucoasei fixe şi mobile. când/unde este necesar.
De aceea, În acest capitol vor fi prezentate
Leziuni dentare numai acele situaţii În care rezolvarea
terapeutică de urgenţă implică exclusiv sau
Se descriu următoarele forme anatomo- preponderent modalităţi odontale de tratament;
clinice: celelalte vor fi cuprinse În cadrul disciplinelor
stomatologice respective menţionate, inclusiv
• fisură coronară (la nivelul smalţului, fără tratamentul odontal necesar, asociat.
pierdere de substanţă); Din punct de vedere topografic, dinţii cel
mai frecvent implicaţi În situaţiile respective
• fractura coronară fără expunerea (descope- sunt cei frontali (incisivi şi canini), urmaţi de
rirea) pulpei dentare sau fără desch iderea premolari. Implicarea molarilor este mult mai
camerei pulpare (nepenetrantă sau necomplicată); rară. În ceea ce priveşte arcadele dentare, dinţii
arcadei superioare sunt interesaţi de leziuni
• fractură coronară cu expunerea (descope- traumatice, mult mai des, faţă de cei ai arcadei
rirea) pulpei dentare sau cu deschiderea inferioare.
camerei pulpare (penetrantă sau complicată),
subclasificată astfel:
- Dinte cu pulpă vitală;
Fisura coronară Dacă lipsa de substanţă este profundă,
unii autori recomandă coafajul indirect cu
Leziunea apare doar la nivelul smalţului, hidroxid de calciu şi preparate din categoria oxid
fără pierdere de substanţă; se evidenţiază prin de zinc-eugenol, menţinute În poziţie cu ajutorul
transiluminare sau prin utilizarea unei unei coroane provizorii anatoforme prefabricate,
substanţe colorante. care are şi rol restaurator temporar
Nu este necesar tratament propiu-zis, dar morfofuncţional. Restaurarea de durată va fi
este indicată testarea vitalităţii pulpare În făcută ulterior, În funcţie de rezultatul coafajului
serviciile de stomatologie, imediat şi apoi după indirect.
6-8 săptămâni, uneori şi la 6 şi respectiv 12luni Toate situaţiile prezentate mai sus
interval. necesită reevaluarea periodică, timp de 6 până
la 12 luni, a vitalităţii pulpare la dintele În cauză.
Fractura coronară fără
deschiderea camerei pulpare Fractură coronară cu deschiderea
camerei pulpare
Denumită şi fractură coronară
nepenetrantă sau necomplicată, această leziune Este denumită şi fractură coronară
necesită tratament imediat, cu caracter de penetrantă sau complicată - ea trebuie să
urgenţă. Tratamentul respectiv se va efectua În beneficieze de tratament de urgenţă, diferenţiat
serviciile de stomatologie şi este dependent de În raport cu mărimea expunerii (a deschiderii),
extinderea şi profunzimea lipsei de substanţă cu starea organului pulpar etc.
dură dentară.
Dinte cu pulpă vitală
Situaţii
clinice cu pierdere minimă de
Această situaţie răspunde integral
substanţă localizată În smalţ
necesităţii de instituire imediată a unei terapii
Se va realiza netezi rea, regularizarea şi, de urgenţă medicală adecvate. Abordarea sa
eventual remodelarea marginilor de smalţ poate fi realizată prin:
fracturate, pentru a evita leziunile de mucoasă • coafaj direct - dacă sunt Îndeplinite
ale părţilor moi (limbă, buze, obraji). Dacă acest condiţiile locale şi generale necesare; tehnica de
lucru nu este posibil fără afectarea morfologiei elecţie este cea În doi timpi, iar menţinerea
funcţionale a dintelui, atunci se va restaura lipsa preparatelor, protecţia şi restaurarea morfofunc-
de substanţă prin tehnici adezive, cu material ţională temporară se realizează cu ajutorul unei
compozit adecvat, În funcţie de situaţie. coroane provizorii anatoforme prefabricate;
• amputaţie vitală - la dinţii cu rădăcina
Situaţii clinice cu pierdere de sub- În curs de mineralizare şi apex Încă neformat,
până la Închiderea acestuia;
stanţă interesând smalţul şi dentina • extirpare vitală - În toate celelalte
Această situaţie necesită protecţia cazuri, inclusiv eşecul celor anterioare.
pulpodentinară corespunzătoare, Înainte de
alegerea unei soluţii de restaurare coronară. Dinte cu necroză sau gangrenă
Suprafaţa dentinară denudată este acoperită
pulpară
cu un "Iiner" pe bază de hidroxid de calciu
(şi/sau, eventual, pe bază de ciment cu Se procedează la instituirea imediată a
ionomeri de sticlă), apoi se reface morfologia tratamentului endodontic corespunzător
coronară prin tehnici adezive, cu materiale situaţiei clinice În cauză.
compozite.
Dacă fragmentul fracturat poate fi Dinte devital, cu tratament endodontic
recuperat (regăsit) şi este intact, se indică şi refacere coronară preexistentă
reataşarea sa În poziţia iniţială, folosind tehnici
adezive amelo-dentinare, fără a mai implica În cazul corectitudinii tratamentului
obligatoriu alte materiale, În raport cu situaţia existent, verificată clinic şi radiologic,
clinică. tratamentul imediat urmăreşte restaurarea
390 TRAUMATOLOGIE ORO-MAXILO-FACIALA

morfofuncţională odontală, de obicei prin tehnici Fractura radiculară În 1/3 medie


adezive, cu materiale compozite (dacă situaţia Dacă nu există deplasare, de obicei se
clinică o permite), inclusiv cu mijloace obţine vindecarea, fără să fie necesar
suplimentare de retenţie şi agregare, sau uneori tratamentul endodontic. Pentru a asigura
prin mijloace protetice dentare. vindecarea, trebuie să se practice imobiliza rea
Dacă tratamentul existent este incorect, rigidă a dintelui pentru 2-3 luni.
se Încearcă reluarea şi corectarea sa, sau Dacă există deplasare, dar aceasta
abordarea prin alte mijloace terapeutice, În este minimă, se poate tenta reducerea
raport cu situaţia clinică a dintelui În cauză. deplasării prin cateterizarea canalului radicular
cu instru-mentar endodontic. Dacă se reuşeşte
Fractura radiculară reducerea fracturii, se practică tratament
Dinţi temporari endodontic cu obturaţie de canal şi imobilizarea
rigidă a dintelui pentru 2-3 luni.
• fără mobilitate clinică: expectativă, deoarece Dacă deplasarea fragmentelor este
dinţii se vor resorbi normal ulterior; importantă şi nu se poate obţine reducerea,
• cu mobilitate clinică: extracţia segmentului se practică extracţia celor 2 fragmente dentare
coronar; segmentul radicular nu va fi extras (coronar şi radicular).
pentru a nu leza foliculul dintelui permanent, cu
excepţia situaţiilor clinice care exclud acest risc Fractura radiculară verticală
(foliculul dintelui permanent este situat la
distanţă). Are ca indicaţie extracţia dintelui respectiv.

Dinţi permanenţi Traumatismele tesuturilorAlegerea soluţiei terapeutice variază În parodontale
funcţie de localizarea liniei de fractură şi de
deplasarea fragmentelor dentare: Contuzia parodontală este un
traumatism la nivelul structurilor de sprijin fără
Fractura radiculară În 1/3 apicală deplasări sau mobilitate anormală a dinţilor, dar
cu prezenţa unei reacţii marcate la percuţie.
Dintele Îşi păstrează vitalitatea În Subluxaţia (mobilizarea) este un
multe cazuri, şi nu este necesar tratamentul traumatism al structurilor de sprijin În care
endodontic. Această situaţie este Întâlnită mai apare mobilitate dentară anormală, dar fără
frecvent În cazul fracturilor fără deplasare, şi prezenţa deplasării dentare. Dintele subluxat
tratamentul va consta doar În dispensarizare, este sensibil la percuţia În ax şi la percuţia
pentru a depista apariţia unor eventuale transversală.
complicaţii şi pentru a institui precoce Luxaţia cu intruzie reprezintă deplasarea
tratamentul acestora (necroză pulpară, leziune dintelui În osul alveolar, cu zdrobirea sau
periapicaIă); fracturarea alveolei dentare. Acest traumatism
Dacă dintele Îşi pierde vitalitatea, apare tipic când un copil Îşi loveşte incisivii
este necesar tratamentul endodontic, fie ca maxilari În ax. Intruzia dinţilor poate varia de la
unică soluţie terapeutică, fie asociat cu rezecţia o incluzie minimă până la dispariţia completă a
apicală şi imobilizarea dintelui. dintelui În alveolă. Testul de percuţie pe dintele
intruzat determină un sunet metalic similar cu
Fractura radiculară În 1/3 cervicală cel al unui dinte cu anchiloză, fapt care este util
În diferenţierea dintre intruzie şi erupţie
Se pot adopta două atitudini: normală.
• extracţia fragmentului coronar şi reconstituire Luxaţia cu extruzie (dislocare periferică,
coronoradiculară după expunerea zonei de avulsie parţială) constă În deplasarea parţială a
fractură pe cale chirurgicală (gingivo- dintelui În afara alveolei sale.
osteoplastie); Luxaţia laterală este reprezentată de
• extracţia atât a fragmentului coronar, cât şi a deplasarea dintelui În orice direcţie, cu excepţia
fragmentului radicular. celei axiale, deplasare care este Însoţită de
zdrobirea sau fracturarea alveolei dentare. În
dilaceraţiile gingiei, dintele poate fi Împins prin evitând lezarea mugurelui dintelui permanent;
corticala alveolară. • dacă dintele intruzat este deplasat vestibular
AvuLsia compLetă constă În deplasarea şi pare să nu intereseze dintele permanent, el
dintelui În totalitate, În afara alveolei dentare. va fi lăsat să reerupă spontan;
Dinţii interesaţi cel mai frecvent sunt • dacă În timpul reerupţiei se produce infecţia
incisivii maxilari centrali a căror avulsie se gingivo-mucoasei, dintele va fi extras şi i se va
produce de obicei la vârsta de 7-10 ani, când prescrie pacientului un tratament antibiotic,
sunt În erupţie. pentru a evita infectarea germen ului dintelui
permanent.

Tratamentulleziunilor ţesuturilor
parodontale Tratamentul luxa ,tiei CU extruzie
Dinţi permanenţi
Tratamentul contuziei dentare
Dintele va fi repoziţionat manual În
Este suficientă
o atitudine de expectativă, alveolă, În relaţie ocluzală corectă, cât mai
cu urmărirea periodică a vitalităţii dentare În repede posibil. Fixarea dintelui se va face cu
serviciile de stomatologie, deoarece necroza sârmă subţire de 0,25 mm, pentru a permite
pulpară se poate produce În câteva săptămâni sau deplasarea fiziologică şi pentru a reduce riscul
chiar luni de la traumatism. de apariţie a anchilozei dento-alveolare. Sunt
necesare evaluări periodice ale vitalităţii dentare
Tratamentul subluxaţiei dentare În servicii de stomatologie.
În cazul În care dintele prezintă o
mobilitate minimă (grad 1) se instituie un regim Dinţi temporari
alimentar (dietă moale) şi se practică şlefuiri
selective În servicii de stomatologie, pentru a Aceştia vor fi extraşi pentru a evita lezarea
scoate dintele din ocluzie. dinţilor permanenţi.
Dacă dintele prezintă o mobilitate de
gradul II sau este indicată fixarea rigidă de dinţii
vecini. Se urmăreşte periodic vitalitatea pulpară, Tratamentulluxaţiei laterale
deoarece dinţii cu subluxaţie au o incidenţă De obicei, dintele şi procesul alveolar pot
mare În dezvoltarea complicaţiilor pulpa re. fi reduşi manual În poziţie corectă. Dintele va fi
fixat rigid, pentru 2-8 săptămâni, la dinţii vecini.
PIăgile gingivale care Însoţesc de obicei acest tip
Tratamentul luxa ,tiei CU intruzie de luxaţii, vor fi suturate. Se va examina periodic
Se pot adopta următoarele atitudini vitalitatea dentară În servicii de stomatologie.
terapeutice:
• favorizarea erupţiei dentare, dacă dintele este
imatur; Tratamentul avulsiei dentare
• repoziţionarea imediată, chirurgicală, a Scopul replantării dintelui este
dintelui În poziţie corectă, cu fixarea lui la menţinerea vitalităţii
celulelor pulpare şi
dinţii vecini; ligamentare ale dintelui avulsionat. Din acest
• aplicarea de forţe ortodontice mici, pentru motiv, succesul replantării este proporţional cu
repoziţionarea dintelui intruzat (fie matur, fie perioada de timp În care dintele a fost
imatur), pe o perioadă de 3-4 săptămâni; la 2- avulsionat.
3 săptămâni de la repoziţionarea dintelui se Replantarea la locul accidentului are cel
realizează tratamentul endodontic În servicii mai favorabil prognostic şi constă În asigurarea
de stomatologie, pentru a evita resorbţia următoarelor măsuri de urgenţă:
radiculară externă. • inspecţia dintelui pentru Îndepărtarea
În cazul dinţilor temporari intruzaţi, se detritusurilor;
poate alege una dintre următoarele variante de • irigarea dintelui cu ser fiziologic (o linguriţă de
tratament, În funcţie de situaţia clinică: sare În 50 mI apă);
• dacă dintele temporar Împiedică erupţia • introducerea imediată a dintelui În alveolă;
dintelui permanent, el va fi extras imediat, • menţinerea unei presiuni reduse asupra
392 TRAUMATOLOGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

dintelui până când pacientul ajunge În servicii Traumatismele procesului


de specialitate;
• dintele poate fi adus la cabinet şi separat, fiind
alveolar
menţinut În lapte sau ser fiziologic; Zdrobirea procesului alveolar este
• conservarea dintelui În apă potabilă are efecte asociată luxaţiei cu intruzie sau luxaţiei laterale.
nocive asupra vindecării ligamentelor Fractura peretelui alveolei dentare - În
parodontale; acest caz, fractura este limitată la peretele
• menţinerea dintelui În mediu uscat determină alveolar vestibular sau lingual şi se asociază de
leziuni ireversibile ale ligamentelor obicei cu luxaţia dintelui.
parodontale şi favorizează pierderea rapidă a Fractura procesului alveolar poate să
dintelui prin resorbţie. intereseze numai pereţii alveolei dentare sau se
poate asocia cu fractura de mandibulă sau maxilar.
Etapele replantării dentare
• Înainte de replantare, dintele va fi curăţat uşor Tratamentul traumatismelor
de detritus cu o compresă Îmbibată În ser procesului alveolar
fiziologic. Nu se practică sterilizarea cu soluţii
antiseptice deoarece determină lezarea Zdrobirea procesului alveolar
ţesuturilor parodontale vitale şi a cementului.
• dintele va fi introdus manual În alveolă, În Se reduce manual fractura şi se tratează
poziţie corectă. Nu este necesar să se aspire luxaţia; dintele va fi examinat periodic pentru a
cheagul sanguin din alveolă Înainte de se observa iniţierea procesului de resorbţie.
replantare.
• fixarea dintelui se realizează cu o atelă
semirigidă, pentru 7-10 zile. Dacă este
Fractura peretelui alveolei
prezentă şi o fractură asociată a procesului dentare
alveolar, se va folosi o atelă rigidă pentru 3-4
săptămâni. Reducerea fracturii se realizează sub
• dacă există plăgi ale gingivo-mucoasei, presiune manuală, aplicată simultan pe partea
acestea vor fi suturate. coronară şi radiculară, de-a lungul liniei de frac-
• dintele traumatizat va fi scos din ocluzie pentru tură. După reducerea fracturii se scoate dintele
2- 3 săptămâni, În serviciul de stomatologie. din ocluzie şi se fixează rigid dinţii interesaţi
• se recomandă o dietă moale pentru 2-3 Ulterior se vor sutura plăgile existente.
săptămâni. Imobilizarea dentară se va menţine aproximativ
• la Îndepărtarea imobilizării (7-10 zile) va mai o lună. În cazul fracturilor de proces alveolar În
persista un grad de mobilitate dentară. Dintele dentiţia temporară, se poate renunţa la fixare,
nu va fi imobilizat pentru un interval mai lung deoarece osul se consolidează rapid la copii.
de timp, deoarece imobilizarea stimulează Este suficientă o dietă moale pentru 2 săptămâni
resorbţia radiculară. şi examinarea periodică a vitalităţii dentare.

Tratamentul avulsiei dentare În Fractura procesului alveolar


dentiţia temporară Reducerea fragmentului interesat În
poziţie corectă se va face prin presiune
Tratamentul este mai dificil, fiind legat de: manuală, urmată de imobilizarea pentru 4
• mărimea camerei pulpare; săptămâni, cu fixare rigidă sau şină linguală.
• prezenţa dintelui permanent În vecinătate; Dacă fragmentul osos prezintă o deplasare foarte
• cooperarea copilului. accentuată sau dacă apexurile dentare Împiedică
Încazul dinţilor temporari avulsionaţi nu reducerea, poate fi necesară o intervenţie
se vor tenta metode de tratament pentru chirurgicală pe cale deschisă, cu următorii timpi:
menţinerea lor. Pentru incisivii temporari • incizie vestibulară sub linia de fractură;
avulsionaţi, nu este necesar un aparat cu rol de • decolarea lamboului mucoperiostal cu expune-
menţinător de spaţiu după avulsie. rea zonei de fractură;
• repoziţionarea fragmentului cu ajutorul unui
decolator; • asigură o imobilizare bună;
• destul de rar poate fi necesară fixarea prin • permit abordul pentru tratamentul endodontic;
osteosinteză cu sârmă sau placă; • creează dificultăţi În menţinerea igienei orale;
• fixarea rigidă pentru 4 săptămâni. • pot aluneca apical sub proeminenţa cervicală
Dintele va fi evaluat periodic pentru a determinând extracţia lentă a dintelui sau
aprecia vitalitatea dentară În general, dacă determinând leziuni ale cementului.
tratamentul a fost aplicatÎn prima oră de la trau-
matism, dintele Îşi păstrează vitalitatea. Se va 4. Gutieră din răşini
compozite cu grava re
efectua profilaxia antitetanică În cazul plăgilor acidă, cu următoarelecaracteristici:
contaminate cu detritusuri, prin administrare de • metodă relativ simplă de fixare a dinţilor care
ATPA dacă pacientul nu a fost imunizat În asigură o fizionomie bună;
ultimele 6 luni. • metoda asigură o stabilitatea foarte bună şi
permite menţinerea igienei orale;
• nu apar iritaţii gingivale, deoarece atela este
Tehnici de imobilizare În la distanţă de ţesutul parodontal.
traumatismele dento-alveolare Tehnica de realizare a gutierei este
următoarea:
Aceste tehnici stabilizează dinţii • se curăţă suprafaţa vestibulară a dintelui de
traumatizaţi şi Împiedică apariţia unor noi sânge şi detritusuri;
leziuni ale pulpei dentare şi/sau ale ţesutului • se usucă dintele şi se realizează grava rea acidă
parodontal, În perioada de vindecare. la nivelul 1/3 incizale a dintelui traumatizat şi
Acrilatul sau sârma dispozitivului de a dinţilor adiacenţi;
imobilizare nu trebuie să ajungă În contact cu • se fixează dinţii cu o bandă de material compozit
gingivo-mucoasa, deoarece irită gingia şi de-a lungul suprafeţelor demineralizate. Se
determină apariţia fenomenelor inflamatorii. În poate folosi fie compozit autopolimerizabil, fie
prezent, sunt folosite mai multe dispozitive de compozit fotopolimerizabil;
imobilizare, care pot asigura fie fixarea rigidă, • după polimerizare, se verifică dacă apar
fie fixarea semirigidă, fiecare dintre acestea interferenţe ocluzale şi, după retuşarea
prezentând o serie de avantaje şi dezavantaje. gutierei, aceasta este netezită şi lustruită,
Dintre aceste dispozitive cele mai utilizate sunt: pentru a asigura confortul pacientului şi pentru
a favoriza igiena orală.
1. Gutiere acrilice, cu următoarele caracteristici: O variantă a acestei tehnici implică
• asigură o fixare rigidă a dinţilor, fiind folosite În utilizarea sârmei pentru fixarea dinţilor
special În dentiţia temporală şi mixtă; traumati-zaţi; ea este fixată pe faţa vestibulară a
• sunt nefizionomice; dinţilor cu răşini compozite, după
• necesită o etapă de laborator; demineralizarea acidă. Metoda este indicată În
• este dificil de asigurat igiena orală; cazul prezenţei edentaţiilor intercalate sau În
• nu permit abordul pentru tratamentul dentiţia mixtă, când dinţii sunt În erupţie. În
endodontic. funcţie de rezistenţa sârmei se poate asigura o
fixare rigidă sau semirigidă, care asigură o
2. Şinele linguale, cu următoarele caracteristici: stabilizare foarte bună, iar marginile gingivale şi
• sunt indicate pentru imobilizarea fracturilor de spaţiile interproximale sunt libere, permiţând
proces alveolar, dacă dinţii situaţi pe igien iza rea.
fragmentul osos nu prezintă mobilitate;
• atunci când dinţii situaţi pe fragment prezintă 5. Imobilizarea semirigidă, cu următoarele
dezavantajul că se pot deplasa sub proeminenţa caracteristici:
cervicală a dintelui, având tendinţa de a ridica • este recomandată În cazurile În care nu există
Încet dintele; fracturi alveolare asociate;
• şinele linguale au dezavantajul că necesită o • e folosesc tehnici de demineralizare şi fixarea
etapă de laborator (nu sunt disponibile cu răşini compozite asociate cu fir de sutură,
imediat). sârmă ortodontică flexibilă;
• asigură stabilitatea dinţilor traumatizaţi;
3. Imobilizarea cu sârmă cu 8 (ligatura • permite mişcările fiziologice ale dinţilor În
hipocratică), cu următoarele caracteristici: timpul actelor funcţionale.
394 TRAUMATOLOGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

Leziunile mucoasei fixe si


,
mobile orale
În contextul traumatismelor dento-
parodontale, pot fi prezente Iezi uni ale mucoasei
orale adiacente:
• sfacelarea gingiei sau a mucoasei orale - cu
prezenţa unei plăgi superficiale sau profunde a
mucoasei ce se produce prin rupere sau tăiere,
de obicei cu un obiect ascuţit;
• contuzia mucoasei gingivale sau mucoasei
orale - se produce de obicei prin impactul cu
un corp contondent ce determină hemoragii
submucozale, fără leziuni de continuitate la
nivelul mucoasei;
Tratamentul acestor plăgi a fost descris În
contextul atitudinii terapeutice faţă de plăgile
orale asociate focarelor de fractură (maxilar,
mandibuIă).

S-ar putea să vă placă și