Sunteți pe pagina 1din 1

860 APARATE SI PROTEZE ÎN CHIRURGIA ORO-MAXILO-FACIALĂ

Definiţii matismelor oro-maxilo-faciale


• temporare:
Conform dicţionaru l ui medical (Simici 1970)4 - ligaturile metalice
..Aparatele sunt sisteme de piese servind la o - atelele
operaţie bine determinat~. mecanica, tehnica - gutierele de imobilizare
sau ştiinţific3, precum şi la dirijarea ene rgiei şi - placa palatinală / şina linguală cu sau
transformarea ei din statica În diferite forme." În fără val de ocluzie
medicina dentara, denumirea de aparat (orto- • aparate şi proteze utilizate În pato logia tumo-
dontic sau chirurgical) este asociata unui carac- ral~
ter temporar, el fiind utilizat cu rol de corectare - permanente:
doar pe perioada tratamentului unor afecţiuni. - defecte de maxilar - proteza cu obturator;
Conform DEX-ului 6 " proteza este un apa- - defecte de mandibu l ă - proteza cu ghidaj.
rat sau o piesa medicala care Înlocuieşte un • apa rate şi proteze utilizate În tratamentul chi -
organ, un membru, o parte dintr-un membru am- rugical al chisturilor maxilo-mandibulare
putat sau un conduct natural al corpulu i ome- - temporare: obturatorul de marsupializare
nesc", Spre deosebire de aparat. proteza are un • aparate şi proteze utilizate În patologia arti -
ca racter de durata participând şi la refacerea culaţiei temporo-mandibulare
funcţiilor afectate de pierderea segmentului res- - temporare: gutiera oduza l ă de repoz i ţio­
pectiv din organism (proteza cu obturator, pro- nare
teza cu plan Înclinat)_
Epiteza, deşi conform DEX-ului reprez i ntă
"o corecţie a unei articu latii defectuoase" , este
utilizată În protetica maxilo - facială pentru defi -
Aparate şi proteze utilizate
nirea unor dispozitive ce Înlocu iesc părţi moi postextracţional
lipsă ale organimului, ce au caracter morfologic
asemănător proteze lor, În sensul că respectă Hemoragia - (liga tura În 8,
forma şi culoarea segmentului pierdut, dar nu şa de protectie)
participă la restabilirea funcţiilor (epiteză
nazală, auriculară). În hemoragiile postextracţionale imediate
sau cele tardive poate fi aplicată o şa compre-
s i vă realizată extemporaneu din material termo-
Clasificare plastic de tip Stentz sau Kerr menţinută local cu
Apa ratele şi protezele maxilo -facia le se ajutorul unei ligaturi de sârmă "În 8" care să În-
clasifică În funcţie de patologia şi indicaţ i a cli - cercuiescă dinţii limitanţi zonei postextractio -
nică astfel: nale 3 •
• aparate şi proteze utilizate postextracţional
• temporare - În accidente ale ext r acţ ie i den -
tare: Şaua obţinută extemporaneu
- hemoragia - (liga tura În 8, placa con for- postoperator din material termo-
matoT); plastic
- fractura tuberozităţii - placa conforma -
tor; După realizarea hemostazei primare prin
- deschiderea sinusului maxilar - placa cu mijloace obişnUite, se termoplastifiază Într-o
şa de protecţ i e _ baie de apă adusă la temperatura de 55-56°( o
plaCă de material termoplastic. După 10-20 se-
• permanente: cunde de mentinere placa poate fi d i mensionată
- extracţia alveoloplastică cu protezare şi aplica t ă În formă de şa peste creasta alveolară
imediată. la nivelul locului de extracţie , urmând a fi
• apa rate şi proteze utilizate În chirurgia pre - menţ i nută cu ajutorul unei ligaturi de sârma tre-
protetică cută "În 8" care să Încercuiască dinţii adicenţi.
• temporare: Această şa de protecţie este menţinută
- plastia pă rţilor moi; pentru o perioadă de 3-5 zile după care poate fi
- plastii osoase_ înlocuită cu un conformator de vindecare ob ţ inut
• aparate şi proteze utilizate În patologia trau - printr-o tehnică i ndirectă În laborator.

S-ar putea să vă placă și