Sunteți pe pagina 1din 6

Acatist de mulţumire

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfantului Duh.Amin.


Slavă ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !
Slavă ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti;
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi
de toata intinăciunea şi mântuieşte Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne iartă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noaste, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer asa şi pe pământ. Painea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne
iartă nouă greşalele noastre, precum iertăm şi noi greşitilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăveşte de cel viclean.

Căci a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi ! Amin !
Miluieşte-ne pe noi Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns,
aceasta rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că
Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău
chemăm.
Şi acum şi pururea în vecii vecilor. Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu


pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea
neamului creştinesc.

CREZUL

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor
şi nevăzutelor.
Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl s-a născut mai-
nainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu
făcut ; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi de la Maria Fecioara şi S-a făcut Om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
1
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purecede, Cela ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.

Psalmul 50

Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi
rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele tale şi biruitor când vei judeca
Tu. Că iată întru fărădelegi m-a născut maica mea. Că iată adevarul ai iubit ; cele nearătate şi
cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi,
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate
fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la
mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei
fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de
sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei dechide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi
dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit ; inima frântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoinţa Ta, Sionului ; şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ;atunci vor
pune pe altarul tău viţei.
Tată Ceresc, Creatorul tuturor, în faţa Ta îngenunchez şi-Ţi mulţumesc pentru toate bucuriile
cereşti, pentru viaţa care mi-ai dat-o şi pentru binecuvântările nenumărate. Aş vrea să pot face
mai mult, să-Ţi arăt prin faptele mele că ştiu cât de mult mă iubeşti pe mine „omul”, iar eu să
Te iubesc mai mult. De multe ori mă întreb cum de nu eşti supărat pe mine la cât de rău sunt ?
Tot ce ating distrug şi-mi pare rău că o fac, dar o iau de la cap, în fiecare zi din viaţa mea
greşesc în faţa Ta. Îţi mulţumesc pentru a Ta nemărginită şi nemăsurată iubire şi Te rog să mă
ajuţi acum în zi târzie să mă schimb, să mă smeresc, ca să Te iubesc. Fără ajutorul Tău voi fi
mereu un suflet gol. Tu eşti Tatăl meu Ceresc, Ziditorul meu. Amin.

Condacul 1
Tată Ceresc care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt zideşte-mă încă odată
ca să fiu curat, cu inima plină de iubire să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic: Slavă
Tatălui Ceresc !

Icosul 1
Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine
să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta :
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că mi-ai dat viaţă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

2
Condacul 2
Tată Ceresc îmi amintesc când te-am văzut întâia oară, eram în pragul casei Tale. Tu erai acolo,
iar eu abia născut, de-a dreapta era Cuvântul, deasupra Sfântul Duh şi Maica Lumii tot în
dreapta. M-aţi spălat şi m-aţi uns, iar eu Ţi-am jurat credinţă, dar după un timp am uitat, că am
crescut. Acum prin îngeri îţi zic : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 2
Pe drumul vieţii de multe ori mi-ai adus aminte de jurământul Sfântului Botez, dar am căzut şi
am uitat, iar în acest moment vreau doar să zic:
Tată Ceresc, mulţumesc pentru oamenii întâlniţi după planul Proniei Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru măreţia munţilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru mireasma florilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru surâsul unei deşteptări senine,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru savoarea fructelor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru darurile Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru un cer senin de vară,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 3
Tată Ceresc, ce bine e să fiu cu Tine. În rugăciune mă văd în faţa Ta şi-Ţi mulţumesc sărutându-
Ţi mâna dreaptă cu care mă mângâi în fiecare dimineaţă, iar eu zic : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 3
Începe o nouă zi şi mă arunc în tumultul vieţii, dar din când în când mă opresc, ridic ochii inimii
spre cer şi zic :
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ziua aceasta binecuvântată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece pas în viaţă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răsăritul soarelui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru apusul lui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru nopţile senine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru somnul liniştit,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 4
Tată Ceresc la tine alerg în zilele triste ale vietii mele şi Treimii nedesparţie zic cu buze triste şi
lipite: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 4
Când raza luminii Tale mă atinge, întreaga fiinţă a mea se umple de bucurie şi încep să cânt:
Tată Ceresc, nădejdea noastră,
Tată Ceresc, povăţuitorul celor rătăciţi,
Tată Ceresc, puterea noastră,
Tată Ceresc, slobozirea din necazuri,
Tată Ceresc, mângâierea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întărirea sărmanilor,
Tată Ceresc, milostiv fi nouă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 5
Tată Ceresc, mândria mă omoară puţin câte puţin, ea sapă adânc în mine prin cuvinte de slavă,
ajută-mă să mă smeresc şi să-ţi slujesc Ţie şi cu buze de bucurie să zic: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 5
În fiecare zi greşesc şi seara mă căiesc, mă spovedesc în faţa Ta şi cer ajutor pentru slăbiciunea
mea, ajută-mă: Tu eşti puterea mea !
Tată Ceresc, îmbracă-mă cu lumina Ta,
3
Tată Ceresc, ajută mintea mea,
Tată Ceresc, curăţă ştiinţa cea deşartă,
Tată Ceresc, bucurie dăruieşte tuturor,
Tată Ceresc, pacea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întoarce pe duşmanii noştrii,
Tată Ceresc, tărie trupurilor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc.

Condacul 6
Tată Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tău cel preaputernic „Cheamă-Mă pe Mine în ziua necazului tău
şi Te voi scoate şi mă vei proslăvi”. Din adâncul inimii mele îndrăznesc a mă apropia zicând:
Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 6
Doamne Dumnezeul nostru Tată Ceresc, cel mare şi milostiv, din umilinţa inimilor noastre cu
smerenie Te rugăm dă-ne nemărginita Ta îndurare.
Tată Ceresc, deschide-ne nouă braţele părinteşti,
Tată Ceresc, închide porţile iadului,
Tată Ceresc, caută pe cei pierduţi şi îi adu acasă,
Tată Ceresc îţi mulţumesc,
Tată Ceresc, mărire aducem Ţie împreună şi Fiului Tău şi Sfântului Duh,
Tată Ceresc mulţumim prin sfinţii îngeri,
Tată Ceresc, laude aducem prin puterile cereşti,
Tată Ceresc închinăciune prin sfinţii toţi.

Condacul 7
Tată Ceresc în Treime Slăvit Dumnezeul nostru, Tu vezi că s-a topit tăria credinţei noastre şi
căile mântuirii sunt departe datorită păcatelor noastre, fie-Ţi milă de robii Tăi care strigă: Slavă
Tatălui Ceresc !

Icosul 7
În mâinile Tale mă las şi tot ce vine de la Tine primesc cu bucurie şi părăsit de aş fi de toţi
oamenii de lângă mine eu îţi mulţumesc şi pe Tine Te slăvesc.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a inimii plinătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a minţii limpezime,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru libertate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că m-ai scos din panza de păianjen,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bunătatea celor din jurul meu,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru darurile tale,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru îmbelşugare,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 8
Tată Ceresc, Creatorul Universului întreg, îţi mulţumesc pentru că deşi Te supăr în fiecare clipă,
Tu mă ierţi şi eu pot doar să zic: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 8
Tată Ceresc, cerul e scaunul Tău, iar pământul aşternut, soarele e creaţia Ta şi omul e iubirea
Ta.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ai trimis la noi pe Fiul Tău şi Mântuitorul sufletelor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt ce s-a pogorât la noi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că pe Maica Fiului Tău ai făcut-o apărătoarea noastră,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că pe toţi după a Ta orânduială ne aduci în ceasul pocăinţei,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ne auzi când strigăm în necazuri către Tine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că la timp potrivit ne înveţi ştiinţa Ta văzută şi nevăzută,

4
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru frumuseţea slujitorilor Tăi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 9
Tată Ceresc, ce bucurie se pogoară în zi de sărbătoare, faptura toată de veseleşte şi îţi cântă
cântare de armonie: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 9
De Te-am iubi mai mult am şti că în fiecare zi e sărbătoare. Dar noi suntem departe uitând de a
Ta carte şi acceptăm balaurul din noi.
Tată Ceresc, învaţă-ne dreptatea,
Tată Ceresc, luminează ochii minţii noastre,
Tată Ceresc, sufletul nostru îl păzeşte,
Tată Ceresc, fiinţa noastră o curăţeşte,
Tată Ceresc, oglindeşte chipul Fiului Tău în noi,
Tată Ceresc, destupă urechile noastre,
Tată Ceresc, alungă suferinţa noastră,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 10
În urma convorbirilor cu Tine, sfinţii părinţi ne sfătuiesc să luăm aminte la toate lucrurile care
vin de la diavol şi din lume. Iar noi să ne întărim zicând : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 10
Multe ispite şi plăţi vin ca urmare a greşelilor noastre din trecut, dar rugându-ne Ziditorului
nostru le trecem,iar cu bucurie cuvinte de acest fel cântăm :
Tată Ceresc, Izvor de bucurie,
Tată Ceresc, a noastră ocrotire,
Tată Ceresc, scut nebiruit,
Tată Ceresc, bogăţia sufletelor noastre,
Tată Ceresc, apărătorul vieţii noastre,
Tată Ceresc, lumina inimilor noastre,
Tată Ceresc, slavă aducem Ţie,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 11
Cuvinte mici şi goale aduce în cântări gura mea, nu se pot compara cu milostivirea ta. Lângă
icoana sfinţilor Tăi îngenunchez şi eu necredinciosul şi cu ei îndrăznesc să îţi cânt : Slavă Tatălui
Ceresc !

Icosul 11
Mulţumiri aducem Ţie pentru Sfinţii toţi, că i-ai pus să mijlocească pentru iertarea păcatelor
noastre şi ocrotiţi fiind de ei, îndrăznim să zicem Ţie :
Tată Ceresc, slavă Ţie pentru toate,
Tată Ceresc, toată făptura îţi e datoare,
Tată Ceresc, slavă întru cei de sus,
Tată Ceresc, pe pământ pace,
Tată Ceresc, nesfârşită bucurie,
Tată Ceresc, rugăciuni smerite aducem Ţie,
Tată Ceresc, fă-ne buni,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 12
Când încep a mă ruga nu ştiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viaţa mea, aşa că te rog pe Tine
Tată Ceresc ai grijă de mine, căci eu mă las în voia Ta: Slavă Tatălui Ceresc !

5
Icosul 12
Aşa cum noi dorim pentru ai noştri fii pace şi bucurie, sănătate, fericire, Tu doreşti pentru toţi
copii Tăi să trăiască în armonie.
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru a trupului sănătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru belşugul vieţii noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece descoperire,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răbdarea învăţată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru prietenii din viaţa mea,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru duşmani, că ei mă fac a descoperi cât sunt de mic,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru necazuri că ele mă întăresc,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 13
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile
noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze
fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile
noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze
fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile
noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze
fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 1
Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine
să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta :
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţă,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tatăl Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 1
Tată Ceresc care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt zideşte-mă încă odată
ca să fiu curat, cu inima plină de iubire să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic : Slavă
Tatălui Ceresc !

RUGĂCIUNE

Tu m-ai făcut, m-ai adus în lume şi încă din pruncie eu Te-am uitat. Acum în ceas târziu al vieţii
mele Te-am căutat şi Te-am găsit. Fără tine am fost gol, ţine-mă la pieptul Tău să nu mai
rătăcesc pe tărâmul lumii fără de Dumnezeu. Păzeşte sub acoperământul Tău ţara noastră şi
poporul acesta de toate împrejurările grele. Celor bolnavi le dăruieşte sănătate, celor mâhniţi
mângâiere, celor învrăjbiţi pace şi iubire şi înconjoară-ne pe toţi cu sfinţii tăi îngeri ca vrăjmasii
noştri să nu mai izbutească asupra dragostei din noi. Bucurându-ne de grija Ta pentru noi Te
slăvim pe Tine Tată Ceresc şi binecuvântăm Prea Sfânt numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin !

S-ar putea să vă placă și