Sunteți pe pagina 1din 14

1

Ghid de utilizare “Asistent Auditor”


1. Prezentare generala
Programul soft „Asistent auditor” se adresează atât auditorilor financiari atestaŃi legal, pentru care
acest program poate deveni un instrument de bază în exercitarea misiunilor lor de auditare a situaŃiilor
financiare aparŃinând societăŃilor comerciale, cât şi celor în curs de dobândire a acestei calităŃi pentru
care programul constituie şi un îndrumar practic în familiarizarea cu domeniul în care vor activa.
Bazat pe Normele minimale de audit emise de Camera Auditorilor, programul soft „Asistent
auditor” reprezintă un instrument practic de desfăşurare a activităŃii de audit punând la dispoziŃia
utilizatorilor următoarele:
 posibilitatea culegerii, structurării şi stocării informaŃiilor generale specifice fiecărui client în
modulul "Date permanente despre client" cu organizarea dosarelor informatizate specifice.
 structurarea etapelor de lucru conform secŃiunilor prevazute în Normele minimale de audit din
cadrul auditului financiar propriu-zis în submodule independente prevăzute în modulul "Audit
curent" cu evidenŃierea unor corelaŃii şi implicaŃii posibile şi organizarea dosarelor
informatizate specifice.
 furnizarea, după introducerea balanŃei sintetice de verificare, a unei situaŃii privind principalele
elemente patrimoniale şi calculul unor indicatori economici speifici.
 completarea Raportului anual către Camera Auditorilor Financiari.
UşurinŃa în folosirea programului este asigurată de caracterul standardizat al ecranelor de lucru.
Fără a se substitui raŃionamentului profesional din munca de audit, acest program vă oferă
posibilitatea stocării în mod organizat a informaŃiilor permanente despre client şi a parcurgerii
metodice a principalelor etape din cadrul lucrărilor de audit. Tipărirea principalelor secŃiuni ale
programului constituie baza întocmirii dosarelor prevăzute de Normele minimale de audit elaborate de
Camera Auditorilor.
Sugestiile primite de la clienŃii noştri vor constitui un real ajutor în dezvoltarea ulterioară a
programului şi vor fi implementate cu maximum de operativitate în noile versiuni. Vă mulŃumim, şi nu
ezitaŃi să ne trimiteŃi observaŃiile dvs.

2. FuncŃiuni standardizate în program


Adăugarea, modificarea şi ştergerea datelor se realizează, în general, în acelaşi mod pentru toate
tipurile de operaŃii pe care le efectuaŃi, ecranele de introducere a datelor fiind realizate dupa aceleaşi
standarde.

Adaugare
1. Click pe butonul Adaugare. Apare o nouă fereastră peste cea existentă, în care veŃi scrie datele
necesare.
2. Se începe completarea din câmpul activ implicit. Dupa completarea datelor în fiecare câmp si
apăsarea tastei <Enter>, se va activa automat câmpul urmator. Unele câmpuri pot fi completate
automat de program şi au culoarea gri. Tabelele au culoarea galben deschis pentru coloanele care nu
pot fi completate direct pe ecran şi culoarea albă pentru coloanele care pot fi completate direct pe
ecran.
Deschidere
1. Click pe butonul Deschidere sau Dublu - click pe linia de modificat.
2. Se deschide fereastra prin care s-au înregistrat datele care trebuie modificate.
Ştergere
1. Click pe butonul Stergere pe linia de modificat.
2. Se deschide fereastra prin care s-au înregistrat datele care trebuie şterse.
3. O înregistrare odată ştearsă nu mai poate fi restaurată.
2

Toate operaŃiunile se confirmă prin butoanele OK sau Revocare

Câmpurile marcate cu culoarea albă se pot completa direct pe ecranele de lucru.


Butoanele Detalii sau cele de Referinte (marcate prin litera secŃiunii urmate de numărul rândului – de
ex.: A2) sunt destinate ca, prin accesare, să permită inserarea unor observaŃii scrise.
 textele inserate în aceste ecrane se pot copia parŃial sau integral dintr-un ecran în altul cu
ajutorul butoanelor (Cut, Paste şi Copy) din fiecare ecran.
 pentru tipărirea conŃinutului unui ecran Detalii se apasă tasta "Tiparire".
 în structurile de dosare din "Date permanente client" (Dosarul permanent) si "Audit curent"
(Dosar audit curent) vor fi preluate numai ecranele care au fost completate cu un text.
Butonul marcat cu semnul permite accesarea unor ecrane de completare aferente câmpului langă
care se află acesta.
Butonul Iesire permite părăsirea ecranelor.
Butonul Tiparire permite în general tipărirea documentului din ecran (în situaŃii speciale este inserată
pe acest buton şi funcŃiunea expresă); înainte de tipărire se poate manifesta opŃiunea pentru
vizualizarea prealabilă a documentului ce urmează a fi tiparit (se acceseaza apoi butonul aferent) sau
pentru tipărire directă.
Celelalte butoane din cadrul programului indică, prin denumirea pe care o poartă, conŃinutul ecranelor
pe care le accesează.
Datorita insuficienŃei spaŃiului de afişare a tuturor informaŃiilor aferente în cadrul unor ecrane, acestea
sunt prevăzute cu două benzi derulante (verticală şi orizontală) ce se pot utiliza apăsând pe săgeata
care indică sensul deplasării; este posibil de asemenea ca în unele liste, rândurile aferente listei să nu
fie afişate chiar de la intrarea în ecran – se apasă atunci săgeata care indică deplasarea în sus de pe
banda derulantă verticală.

3. CodiŃii tehnice de instalare

Configurarea minimă a calculatorului:


 minimum 40 MB liberi pe harddisc
 procesor cu viteză, cel puŃin, 166 MHz
 memorie minimum 12 MB
 sistem de operare Windows 98 sau o veriune ulterioară.
 imprimantă, format A4, pe cerneală sau laser
 placă video şi monitor care suportă rezoluŃia 800 * 600

Se recomandă:
 150 MB liberi pe harddisc
 procesor cu viteza, cel puŃin, 200 MHz
 memorie 32 MB

Programul a fost optimizat pentru rezoluŃia 800 * 600 şi 65.000 de culori.

Daca nu aveŃi o imprimantă, este obligatoriu să instalaŃi cel puŃin un driver de imprimantă. Acest lucru
se face cu "addPrinter" din "Printers" din "My computer". PuteŃi alege orice driver existent în
Windows.

Programul funcŃionează în reŃea cu restricŃia că nu se poate lucra pe acelaşi client în acelaşi timp.
3
4. Descrierea programului
Descărcarea şi instalarea programului Asistent Auditor de pe www.saga.ro va determina apariŃia pe
desktop a iconului de accesare a programului:

La accesarea iconului se va deschide următorul ecran:

4
1 Programul este oferit spre testare înaintea achiziŃiei, permiŃând accesarea acestuia de 5 ori pentru a
putea constata funcŃionalitatea lui. Pe toată această perioadă de testare este afişat un cod de licenŃă al
programului. În situaŃia în veŃi dori achiziŃia programului va trebui să urmaŃi următorii paşi:
 să lanasaŃi o comandă către firma noastră de pe site-ul www.saga.ro
 veŃi primi o factură proforma în baza căreia veŃi putea achita c/v programului
 după consemnarea în contul nostru a încasării (sau mai devreme, în situaŃia în care veŃi trimite
documentul de plată prin e-mail sau fax 03181659230) veŃi primi din partea firmei noastre un
mail prin care vi se va solicita să ne trimiteŃi prin mail codul de licenŃă al programului
 după primirea codului de licenŃă vi se va trimite imediat un mail cu codul de activare (codul
perche), contractul, factura finală, username-ul şi parola pentru accesul pe site pentru
actualizările din perioada de garanŃie de şase luni. Codul de activare se va introduce în câmpul
afişat şi va asigura deblocarea definitivă a programului.

2 Prin accesarea butonului Definire clienti se activează modulul de clienŃi în care se vor introduce
clienŃii pentru care se vor efectua lucrările de audit.
4

3 Butonul Raport anual CAF accesează ecranul în care se introduc datele de raportare anuală către
CAF. Se selectează anul de raportare şi apoi, accesând fiecare pagină în parte, se completează datele
corespunzătoare. Întregul raport se poate tipări accesând butonul Tiparire

4 ClienŃii introduşi în lista principală se accesează prin butonul OK. Butonul Revocare permite
părăsirea aplicaŃiei.
Pentru clientul selectat se va deschide sesiunea de lucru aferentă acestuia. Ecranul de lucru următor

conŃine două secŃiuni accesibile prin butoanele corespunzătoare, şi anume:


5
4.1. Dosar permanent client

Ecranul conŃine două secŃiuni de lucru (în partea stângă) şi o secŃiune de afişare (în partea dreaptă)
SecŃiunile de lucru sunt dedicate inserării principalelor informaŃii despre client.
 În pagina "InformaŃii contabile" se consemnează datele privind caracteristicile principale ale
sistemului contabil al clientului

 În pagina "InformaŃii generale", prin accesarea butonului Continut afişat în dreptul fiecărui
tip de informaŃii, se introduc datele corespunzătoare fiecărui tip de date în parte. În butoanele
Detalii din cadrul fiecărui ecran se pot introduce anumite însemnări specifice.
Partea din dreapta a ecranului permite vizualizarea secŃiunilor completate cu date; acestea sunt
marcate cu semnul “+”.
6
4.2. Audit curent

Ecranul conŃine două secŃiuni de lucru: "SecŃiunile auditului" (în partea stângă) şi "BalanŃa
contabilă" (în partea dreaptă). La baza ecranului se găseşte butonul Raport audit în care se va
întocmi raportul final al auditului.

4.2.1. SecŃiunile auditului

În pagina "SecŃiunile auditului", prin accesarea butonului Continut afişat în dreptul fiecărui tip
de informaŃii, se introduc datele corespunzătoare fiecărei etape de lucru din cadrul auditului financiar.
Prin butoanele Referinte din cadrul fiecărui ecran se pot introduce anumite însemnări specifice. Partea
dreaptă a ecranului permite vizualizarea secŃiunilor care conŃin date; acestea sunt marcate cu semnul
“+”. Ordinea lucrărilor ce urmează a se efectua este cea dată de numărul curent (deşi literele aferente
acestei ordini nu sunt în succesiune, respectând astfel simbolizarea din Normele minimale de audit).
Parcurgerea acestor etape va asigura obŃinerea probelor necesare (cerute şi de CAF) în fundamentarea
opiniei finale din cadrul auditului. Aproape în toate ecranele de lucru ale secŃiunilor de audit (acolo
unde este cazul) se mai află trei butoane comune în care se vor putea consemna date necesare colectate
pe parcursul realizării auditului: Chestionare, Esantionare rapida, Scrisori de afirmare.

SecŃiunile de audit sunt (fără a insista decât asupra unora dintre ele):

1. Confirmarea planului de audit (E) / Acceptarea – reînnoirea mandatului (E1)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

2. Abordarea auditului (F) / Prag de semnificaŃie (P0) / Riscuri – eşantionări (F1, F2, F3)
 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe
7
 butonul Prag de semnificatie (F0) acceseaza ecranul în care se va stabili valoarea pragului
de semnificaŃie
 butonul Riscuri / Esantionari (F1, F2, F3) conduce către ecranele de stabilire a riscurilor
şi respectiv de dimensionare a eşantioanelor de verificare
 ecranul accesat este destinat stabilirii riscului inerent general la societatea auditată şi
face parte dintr-un şir de:
 doi paşi, când eşantionarea aferentă secŃiunilor de verificare se bazează pe:
judecată (butonul Pas 2: Risc inerent specific / eşantionare bazată pe
judecată (F2)
eşantionare rapidă (butonul Pas 2: Eşantionare rapidă (F2)
 trei paşi, când eşantionarea aferentă secŃiunilor de verificare se bazează pe
metode statistice (butonul Pas 2: Risc inerent specific / eşantionare statistică
(F2, F3).
 butoanele "ReferinŃe" din fiecare rând permit consemnarea unor informaŃii aferente
şi arhivarea acestora în Dosarul de audit curent.
 parcurgerea fiecărei aprecieri din această secŃiune poate fi evidenŃiată prin bifarea
direct în tabel a câmpurilor "Da" sau "Nu".
 în funcŃie de răspunsurile atribuite fiecărei secŃiuni (Management, Contabilitate,
Activitatea societăŃii auditate şi Auditul societăŃii) se completează în partea din
stânga – jos a tabelului evaluarea generală a riscului aferent fiecărei secŃiuni prin
selectarea din câmpurile aferente a riscului corespunzător cu posibilitatea inserării
unor note explicative prin butoanele alăturate; modul de stabilire a tipului de risc
este prevăzut în Normele minimale de audit.
 aprecierea generală a riscului inerent general (în funcŃie de riscurile atribuite
fiecărei secŃiuni) se consemnează în câmpul marcat în chenarul de culoare
portocalie.
 Riscuri / Eşantionări – Pas 2: Risc inerent specific / eşantionare bazată pe
judecată (F2).
 acest ecran este continuarea pasului 1 în care s-a stabilit riscul inerent general la
societatea auditată în varianta în care eşantionarea se bazează pe judecată şi este
destinat definirii riscului inerent specific aferent fiecărei secŃiuni precum şi a
mărimii corespunzătoare a eşantioanelor de verificare.
 deasupra tabelului de lucru se află campul în care este afişată evaluarea riscului
inerent general determinat în ecranul anterior.
 câmpurile din dreptul fiecărei secŃiuni de audit (pe rânduri) se completează
conform răspunsurilor la cele 6 întrebări afişate sub tabel, in baza Normelor
minimale de audit; bifarea se face direct pe tabel în coloana corespunzătoare.
 în funcŃie de evaluarea riscului inerent general determinat în ecranul anterior şi
de numărul de întrebări bifate pentru fiecare secŃiune de audit, se stabileşte
riscul inerent specific fiecărei secŃiuni în coloana „Evaluare R. i. s.” (prin clic!
cu mouse stânga pe fiecare rând din această coloana şi apoi selecŃie).
 butoanele "ReferinŃe" din fiecare rând permit consemnarea unor informaŃii
aferente şi arhivarea acestora în Dosarul de audit curent.
 coloana "Eşantion" este destinată completării direct pe tabel a mărimii
eşantioanelor de verificare aferente fiecărei secŃiuni pe baza raŃionamentului
profesional (pe judecată).
 butonul "Pas 1: Risc inerent general (F1)" permite reîntoarcerea în ecranul
precedent
 Riscuri / Eşantionări – Pas 2: Risc inerent specific / eşantionare statistică (F2,
F3).
 acest ecran este continuarea pasului 1 în care s-a stabilit riscul inerent general la
societatea auditată în varianta în care eşantionarea se bazează pe metode
statistice şi este destinat definirii automate a riscului inerent specific aferent
8
fiecarei secŃiuni, ca pas intermediar spre determinarea automată a mărimii
eşantioanelor bazate pe metode statistice.
 deasupra tabelului de lucru se află câmpul în care este afişată evaluarea riscului
inerent general determinat în ecranul anterior.
 câmpurile din dreptul fiecărei secŃiuni de audit (pe rânduri) se completează
conform răspunsurilor la cele 6 întrebări afişate sub tabel, în baza Normelor
minimale de audit; bifarea se face direct pe tabel în coloana corespunzătoare.
 în funcŃie de evaluarea riscului inerent general determinat în ecranul anterior şi
de numărul de întrebări bifate pentru fiecare secŃiune de audit, se stabileşte
riscul inerent specific fiecărei secŃiuni în coloana "Evaluare R. i. s." (prin clic!
cu mouse stânga pe fiecare rând din această coloană şi apoi selecŃie) – fără însă
ca această operaŃiune să fie obligatorie pentru determinarea riscului inerent
calculat automat.
 butoanele "ReferinŃe" din fiecare rând permit consemnarea unor informaŃii
aferente şi arhivarea acestora în Dosarul de audit curent.
 pe măsura completării numărului de întrebări (prin bifare direct în tabel) se
calculează automat riscul inerent din ultima coloană a tabelului ( modul de
calcul se bazează pe grila din Normele minimale de audit).
 butonul "Pas 1: Risc inerent general (F1)" permite reîntoarcerea în ecranul
precedent
 Riscuri / Eşantionări – Pas 3: Eşantionare statistică (F3).
acest ecran este continuarea pasului 2 în care s-a stabilit în mod automat
riscul inerent specific fiecărei secŃiuni la societatea auditată în varianta în
care eşantionarea se bazează pe metode statistice şi este destinat definirii
automate a mărimii eşantioanelor bazate pe metode statistice.
câmpurile din dreptul fiecărei secŃiuni de audit (pe rânduri) se completează
prin clic! cu mouse stânga pe fiecare rând din coloana respectivă şi apoi
selecŃie.
banda de risc şi apoi mărimea eşantionlui (în funcŃie de populaŃie) se
calculează automat.
mărimea populaŃiei se completează prin clic! cu mouse stânga pe fiecare
rând din coloana respectivă şi apoi selecŃie.
butonul „Pas 2: Risc inerent specific / eşantionare statistică (F2)” permite
reîntoarcerea în ecranul precedent
 Riscuri / Eşantionări – Pas 2: Eşantionare rapidă (F2).
 ecranul are la bază un tabel în care, în funcŃie de nivelul de risc asumat (5%
sau1%) şi de mărimea aproximativă a populaŃiei au fost predeterminate
mărimile eşantioanelor reprezentative.

3. Active imobilizate corporale şi necorporale (G)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

4. InvestiŃii – plasamente (H)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

5. Stocuri şi contracte pe termen lung (I)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

6. CreanŃe şi plăŃi în avans (J)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

7. DisponibilităŃi în bănci şi casă – credite pe termen lung (J)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe
9

8. Creditori şi angajamente (J)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

9. Impozite şi taxe (M)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

10. Capital, rezerve şi registre cerute de lege (N)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

11. Contul de profit şi pierderi (O)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

12. Cartea mare şi balanŃa de verificare (P)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

13. Lista de verificare a documentelor de lucru (C)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

14. Revizuirea generală a situaŃiilor financiare (B) / Verificarea elementelor ulterioare (B1) /
Revizuirea principiului continuităŃii activităŃii (B2)
 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

15. Lista de verificare a finalizării angajamentului (A)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

6. ObservaŃii finale şi întâlnirea cu clientul (D)


 pe măsura parcurgerii etapelor se bifeaza OK consemnându-se eventual anumite referinŃe

4.2.2. BalanŃa contabilă


10
Ecranul conŃine un spaŃiu de introducere a sumelor din balanŃa care a stat la baza întocmirii
situaŃiilor financiare auditate. Sumele se introduc direct în tabel. Soldurile finale se calculează automat
în funcŃie de soldurile iniŃiale D/C şi rulajele D/C. Butonul Dezactivare linii fara sume permite
dezactivarea / reactivarea rândurilor care nu conŃin sume. Butoanele Adaugare/Deschidere/Stergere
permit inserarea de noi conturi sintetice în balanŃă. BalanŃa poate fi tipărită.
La baza ecranului se află trei butoane care accesează:

 SituaŃia ponderii conturilor în solduri şi rulaje

Ecranul este destinat evidenŃierii ponderilor soldurilor şi rulajelor în toatalurile balanŃei. În partea
stângă există un câmp care permite anumite ordonări. Sumele D/C sunt evidenŃiate prin culori
distincte.

 SituaŃia conturilor verificate


11
Ecranul este destinat verificării anumitor aspecte legate de fiecare cont în parte şi care sunt
evidenŃiate în partea dreaptă a ecranului. Verificările vor fi marcate prin bife pe fiecare caracteristică în
parte şi apoi direct în tabel, în dreptul contului corespondent. Se pot filtra conturile verificate /
neverificate.

 Indicatori economici

 Elemente patrimoniale

Ecranul este destinat evidenŃierii unor elemente patrimoniale determinate pe baza balanŃei contabile
introduse. Cu mouse dreapta pe coloanele care au sume se poate accesa modul de calcul al acestora.
Liniile fără sume se pot dezactiva.

 Indicatori de echilibru financiar


12
Ecranul este destinat evidenŃierii unor indicatori de echilibru financiar determinaŃi pe baza
elementelor patrimoniale stabilite în pagina alăturată. Cu mouse dreapta pe coloanele care au sume se
poate accesa modul de calcul al acestora.

 Indicatori de rentabilitate

Ecranul este destinat evidenŃierii unor indicatori de rentabilitate determinaŃi pe baza elementelor
patrimoniale stabilite în pagina alăturată. Cu mouse dreapta pe coloanele care au sume se poate accesa
modul de calcul al acestora.

Fiecare pagină se poate tipări prin butonul Tiparire


Folosirea formulelor de calcul
- simbolurile utilizate:
- sdi: sold debitor initial
- sci: sold creditor initial
- rd: rulaj debitor
- rc: rulaj creditor
- sdf: sold debitor final
- scf: sold creditor final
- c: celula din tabel în care se utilizează expresia de calcul
- [ ]: paranteze drepte
- ( ): paranteze rotunde
- +: plus
- –: minus
- /: împărŃit
- *: înmulŃit
- exemple:
- soldul iniŃial al contului 371 = (371, sdi)
- calculul unei celule în elemente patrimoniale / din balanŃă = (371, sdi) + (301, sdi)
- calculul unei celule în elemente patrimoniale / din acelaşi tabel = c1 + c2
- calculul unui indicator pe baza elementelor patrimoniale (1, 4, 3) – (1, 5,3)

cod formularlar

numar rand
numar coloana
13
4.2.3. Raport audit

În ecranul principal se introduce raportul final.

Butonasele din dreptul tipului de raport şi tipului de opinie accesează ecranele în care se pot
introduce tipurile respective.
14
Butoul Plan raport accesează un ecran ajutător în care se pot stabili şi respectiv urmări etapele de
realizare a raportului final.

Vă mulŃumim pentru parcurgerea acestui material.

S-ar putea să vă placă și