Sunteți pe pagina 1din 1

fraP

REPUBLICA MOLDOVA
MtINrcrPruL crugnsAu
PNTNNAR GENERAI, .

DISPOZITIE
ff. //o - aL

Cu privire la suspendarea valabilitAfi autofizatiei de


construire nr. 90-cl 19 din 26.02.2019

Avdnd in vedere conflictul apdrut la gantierul din str. Serghei Larzo, 46 cu


vecinltdlile, in temeiul art. 32 aLin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administralia publicd locald", art.'15 alin. (1) pct. 3 lit. a) $i art. 77 alin. (4) din Legea nr.
136 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului Chigindu" gi dispoziliei nr. 297-dc din
10.07.2018 ,,Cu privire la stabilirea atribuliilor de serviciu ale conducerii Primdriei
municipiului Chigindu", viceprimarul de ramurd al municipiului Chigin[u DISPUNE:
1. Se suspendd valabilitatea autorizatiei de construire nr. 90-c/19 din 26.02.2019
privind restabilirea faladei principale a monumentului istoric, construirea anexat
monumentului,unui volum constructiv S+P+6E, cu destinalie mixtd fuarcare subterand)
din str. Serghei Lazo,46, eliberutd Societdlii cu Rdspundere Limitatd ,,DEVOX-COM",
p 6nd Ia ep:uizarca c onfl i ctului.
2. Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi rela]ii funciare va informa Societatea cu
Rdspundere Limitatd ,,DEVOX-COM" gi persoanele interesate despre prezenta
dispozilie.
3. Pretura sectorului Buiucani, Direclia autorizarc gi disciplind in construc{ii gi
Inspectoratul de polilie Buiucani vor asigura controlul executdrii prezentei dispozifii.

VICEPRIMAR
GROZAVU

PROGES.VERBAT

S-ar putea să vă placă și