Sunteți pe pagina 1din 15

Analiza prin comparație a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021 cu cea pentru anul 2022

arată că în anul 2022 față de anul precedent se scontează o creștere a veniturilor, cheltuielilor, dar
și a deficitului bugetar.
Potrivit anexelor la cele două Legi ale Bugetului de Stat în anul 2022 autoritățile vor împrumuta
cu peste 1,4 miliarde lei din surse externe, dar și să primească cu peste 207 milioane lei mai mult
în calitate de granturi.
Cu peste 8,4 miliarde de lei mai mult se planifică a aduna la Bugetul de Stat în 2022 din diferite
impozite și taxe.
Peste jumătate din veniturile prognozate se planifică a acumula din taxa pe valoarea adăugată –
cca 26 miliarde de lei. Alte peste 8 miliarde de lei se scontează a acumula din diferite accize. Din
impozitul pe venit al persoanelor juridice la bugetul anului 2022 se prognozează acumularea a
peste 6,4 miliarde de lei, iar din impozitul pe venit al persoanelor fizice – peste 1,97 miliarde lei.
Pentru comparație, în 2021 se planifica să se acumuleze din TVA peste 20,6 miliarde lei, din
accize peste 7 miliarde, aproape 5,4 miliarde lei se sconta a obține drept impozit pe venit al
persoanelor juridice, iar impozitul pe venit al persoanelor fizice era planificat la nivelul a 1,6
miliarde lei.
După cum rezultă din tabelul de mai jos, la diferite capitole se înregistrează fie creșterea
cheltuielilor, reducerea acestora sau menținerea la nivelul anului precedent. Astfel în anul 2022
cheltuielile pentru Fondul Rutier vor scădea cu cca 3% sau cu peste 46,7 milioane de lei,
comparativ cu anul 2021. Pe de altă parte se așteaptă o creștere cu cca 38% sau cu peste 1
miliard de lei a cheltuielilor pentru investițiile publice a autorităților centrale. Creșteri
semnificative se planifică la Fondurile de dezvoltare regională și de dezvoltare a agriculturii.
Însă se va înjumătăți, comparativ cu 2021 suma cheltuielilor planificată în Fondul ecologic
național, iar cheltuielile din Fondul viei și vinului vor scădea cu peste 3,4 milioane de lei. Cu
peste 20 de milioane de lei vor crește anul viitor cheltuielile pentru construcția/reparația
blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, dar vor scădea cu cca 78% cheltuielile pentru
renovarea sau reparația instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale. Cu
peste 2 miliarde de lei cresc cheltuielile pentru Bugetul Asigurărilor Sociale, dar concomitent
scade cu peste 260 milioane de lei suma cheltuielilor necesare pentru acoperirea deficitului
acestui buget. Și la capitolul cheltuieli din Fondul de susținere a populației se atestă o scădere cu
peste 10 milioane de lei în anul 2022 comparativ cu legea inițială a Bugetului de Stat pentru anul
2021. Semnificativ s-au mărit Fondurile de rezervă și intervenție ale Guvernului, de aproape 3 și
2 ori. Totodată autoritățile au ridicat considerabil indicii datoriei de stat externe, care la 31
decembrie a anului bugetar pot crește cu peste 15,2 milioane de lei și respectiv echivalentul a
aproape 650 mii de dolari SUA, sau în indicatori procentuali cu 24% și 20%, respectiv.
În Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022 cresc valorile de referință pentru unii reprezentanți
ai sectorului bugetar, iar pe de altă parte rămân aceiași indici pentru unii angajați ai CNA, SIS și
Serviciului Pază și Protecție, dar și pentru majoritatea magistraților.
Tradițional în Bugetul de Stat este prevăzută creșterea coeficienților utilizați la calculul pentru
darea în locațiune a bunurilor proprietate publică în funcție de amplasarea acestora în capitală,
municipiul Bălți sau centre raionale.
2021 2022 +/- %
Venituri 41415400,0 mii de lei 50066602,7 mii de + 8 651 202,7 + cca 18%
lei mii lei
Cheltuieli 55399600,0 mii de lei 65202602,7 mii de + 9 803 002,7 + cca 15%
lei mii lei
Deficit 13984200,0 mii de lei 15136000,0 mii de +1 151 800 + cca 7,6%
lei mii lei
Fondul rutier 1 532 059,8 mii de lei. 1 485 348,4 mii de -46 711,4 mii - cca 3%
Defalcările anuale din lei. Defalcările lei
volumul total al accizelor anuale din volumul
la produsele petroliere, total al accizelor la
cu excepția gazului produsele petroliere,
lichefiat, nu vor depăși cu excepția gazului
54,5%; lichefiat, nu vor
depăşi 58,0%;

pentru realizarea 3000,0 mii de lei; 3000,0 mii de lei;


procesului de
privatizare a
bunurilor
proprietate
publică de stat,
inclusiv în bază
de proiecte
individuale
Fondul pentru 30000,0 mii de lei 30000,0 mii de lei
eficiență
energetică
Fondul național 220000,0 mii de lei 770000,0 mii de lei; + 550 000 mii
pentru dezvoltare lei
regională
Fondul național 1100000,0 1500000,0 +400 000 mii
de dezvoltare a li
agriculturii și
mediului rural.
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în
modul stabilit de
Guvern;

Fondul viei şi 44102,0 mii de lei, din 40696,2 mii de lei, -3 405,8 mii
vinului care 26102,0 mii de lei din care 19696,2 mii lei
din Fondul național de de lei din Fondul
dezvoltare a agriculturii naţional de
și mediului rural dezvoltare a
agriculturii şi
mediului rural;
Fondul ecologic 500000,0 mii lei 250000,0 mii lei -250 000 mii
național lei
din contul pentru consolidarea pentru formarea -4 063,6 mii
împrumutului calității educației – în profesională a lei
acordat de Banca sumă de 87376,3 mii de cadrelor didactice și
Mondială în lei de conducere din
cadrul proiectului învățământul general
„Reforma – în sumă de 2000,0
învăţământului în mii de lei, pentru
Moldova”; dezvoltarea
conținuturilor
curriculare la
disciplinele școlare
din învățământul
primar, gimnazial,
liceal, inclusiv
extrașcolar – în
sumă de 9500,0 mii
de lei, pentru
implementarea
standardelor minime
educaționale – în
sumă de 2000,0 mii
de lei și pentru
consolidarea calității
educației – în sumă
de 83312,7 mii de
lei,
susținerea 175748,7 mii de lei 181914,9 mii de lei + 6 166,2 mii
activității lei
teatrelor, a
circului și a
organizațiilor
concertistice
pentru – în sumă de 709,8 mii de – în sumă de + 83,2 mii lei
compensarea lei, ale 793,0 mii de lei,
parţială a
contribuţiilor de
asigurări sociale
de stat obligatorii
care se plătesc de
către organizaţiile
şi întreprinderile
Asociaţiei
Obşteşti
„Asociaţia – în sumă de 478,8 mii de +380,8 mii lei
Nevăzătorilor din lei și ale
Moldova
Asociației
Surzilor din – în sumă de 593,5 mii de – în sumă de + 87,4 mii lei
Republica lei; 859,6 mii de lei
Moldova
Societății
Invalizilor din
Republica
Moldova – în sumă de
680,9  mii de lei;

pentru procurarea – în sumă de 2107,7  mii 2107,7 mii de lei


de utilaj şi de lei
materie primă
întreprinderilor
Asociaţiei
Obștești
„Asociaţia
Nevăzătorilor din
Moldova”
pentru procurarea 1445,5 mii de lei 1445,5 mii de lei - -
de utilaj şi
materie primă
întreprinderilor
ale Asociaţiei
Surzilor din
Republica
Moldova
pentru procurarea 1607,6 mii lei 1607,6 mii de lei - -
de utilaj şi
materie primă
întreprinderilor
ale Societății
Invalizilor din
Republica
Moldova
pentru crearea 250,0 mii de lei 250,0 mii de lei - -
locurilor de
muncă la
întreprinderile
Asociației
Obștești
„Asociația
Nevăzătorilor din
Moldova
pentru crearea 250,0 mii de lei 250,0 mii de lei - -
locurilor de
muncă la
întreprinderile
Societății
Invalizilor din
Republica
Moldova
pentru plata de 493,3 mii de lei 573,6  mii de lei; + 80,3
către Asociația
Surzilor din
Republica
Moldova a
serviciilor de
traducere a
limbajului prin
semne al
persoanelor surde,
mute ori
surdomute,
acordate de
interpreți la
solicitarea acestor
persoane
Fondul de 146 400,0 mii de 135 550,0 -10 850 mii
susținere a lei, inclusiv 130 400,0 mii de lei, inclusiv lei
populației mii de lei pentru 119 000,0 mii de lei
finanțarea pachetului pentru finanţarea
minim de servicii sociale pachetului minim de
de către autoritățile servicii sociale de
administrației publice către autorităţile
locale de nivelul al administraţiei
doilea; publice locale de
nivelul al doilea;

pentru finanțarea 34150,5 mii lei 42031,0 mii de lei + 7 881 mii
partidelor politice lei
pentru finanțarea 1648054,3 mii de lei 2662830,6 mii lei 1 014 776,3 + cca 38%
investițiilor mii lei
capitale pe
autorități publice
centrale , cu
repartizarea lor
conform anexei
nr. 6
din contul Bugetul Fondului de Bugetul Ministerului Renovare/
împrumutului Investiții Sociale, pentru Infrastructurii și construcție
acordat de Banca lucrări de Dezvoltării blocuri
Mondială în renovare/construcție a Regionale, pentru sanitare –
cadrul proiectului blocurilor sanitare în lucrări de + 20065,5 mii
„Reforma instituțiile de învățământ renovare/construcţie lei
învățământului în primar, gimnazial și a blocurilor sanitare Lucrări de - Cca
Moldova” liceal – în sumă de în instituţiile de renovare a 78%
5000,0 mii de lei învăţământ primar, instituțiilor
gimnazial şi liceal – ….
și pentru lucrări de în sumă de 25065,5 - 55 638,4 mii
renovare a instituțiilor de mii de lei lei
învățământ primar,
gimnazial și liceal din şi pentru lucrări de
subordinea autorităților renovare a
publice locale în sumă instituţiilor de
de 71874,0 mii de lei învăţământ primar,
gimnazial şi liceal
din subordinea
autorităţilor publice
locale în sumă de
16235,6 mii de lei. 

plata 59000,0 mii de lei 62401,0 mii de lei +3 401 mii lei
cotizațiilor în
organizațiile
internaționale al
căror membru
este Republica
Moldova
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în baza
hotărârilor de
Guvern
pentru activități 15000,0 mii de lei 15000,0 mii de lei - -
de reintegrare a
țării Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în baza
hotărârilor de
Guvern
fondul de rezervă 161 500,0 mii de lei 500 000,0 mii de lei + 338 500 mii
al Guvernului lei
fondul de 116 321,3 mii de lei 300 000,0 mii de lei 183 678,7 mii
intervenție al lei
Guvernului
susținerea 1500,0 mii lei 1500,0 mii de lei - -
programului de
granturi pentru
inițiativele
tinerilor la nivel
local.
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în
modul stabilit de
Guvern;

susținerea 5000,0 mii de lei 10000,0 mii de lei +5000 mii lei
programului
„Diaspora Acasă
Reușește „DAR
1+3””
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în
modul stabilit de
Guvern;
subvenționarea 30000,0 mii de lei - - -
dobânzilor,
conform Legii nr.
60/2020 privind
instituirea unor
măsuri de
susținere a
activității de
întreprinzător și
modificarea unor
acte normative
subvenționarea 200000,0 mii de lei. 10000,0 mii de lei. -10000 mii lei
locurilor de
muncă
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în
modul stabilit de
Guvern
asigurarea - în sumă de 592 - -
prevederilor 000,0 mii de lei.
cadrului normativ
privind
salarizarea în
sectorul bugetar,
inclusiv pentru
acordarea
premiului anual
pentru rezultatele
activității în anul
2021 în cazul
neachitării
acestuia de către
unitățile bugetare
în anul 2021
Repartizarea
acestor alocaţii pe
autorităţi publice
se va efectua în
baza hotărârilor
de Guvern;

acordarea - 50000,0 mii de lei - -


compensațiilor
salariaților pentru
implementarea
măsurilor speciale
privind asigurarea
securității,
protecției vieții și
sănătății
populației.
Repartizarea
acestor alocații se
va efectua în
modul stabilit de
Guvern.

la bugetul 10 454 586,4 mii de lei 12 550 012,5 mii de + 2 095 426,1


asigurărilor lei mii lei
sociale de stat– Din care pentru
acoperirea
Din care pentru deficitului bugetului
acoperirea deficitului asigurărilor sociale -260 429,9
bugetului asigurărilor de stat 2 931 127,5 mii lei
sociale de stat – 3 191 mii de lei;
557,4 mii de lei;

fondurile 5 835 039,6 mii de lei 6 071 930,0  mii lei + 236 890,4
asigurării din care pentru mii lei
obligatorii de din care pentru realizarea realizarea
asistență medicală programelor naționale în programelor
domeniul ocrotirii naționale în
sănătății – 140 924,3 mii domeniul ocrotirii
de lei sănătății 150 648,1
Pentru asigurarea unor mii de lei
categorii de persoane
conform legislației, din
5694115,3 mii de lei
Bugetele locale la bugetele locale – la bugetele locale – + 711 464,6
în sumă totală de 14 202 în sumă totală de 14 mii lei
474,4 mii de lei, din care 913 939,0 mii de lei.
din contul împrumutului Repartizarea
acordat de Banca transferurilor la
Mondială în cadrul bugetele locale se
proiectului „Reforma efectuează conform
învățământului în anexei nr. 7.
Moldova” pentru
procurarea utilajului
școlar și mobilierului
școlar – 22889,0 mii de
lei și pentru dotarea
laboratoarelor – 2500,0
mii de lei. Repartizarea
transferurilor la bugetele
locale se efectuează
conform anexei nr. 7. 

Fondul de Pentru unitățile Pentru -16 273,9 mii


susținere administrativ-teritoriale unităţile lei
financiară a cărora suplimentarea administrativ-
unităților bugetelor locale din teritoriale care atestă
administrativ- contul transferurilor cu diminuări ale
teritoriale este destinație generală nu mijloacelor primite
suplimentat cu acoperă integral costurile de la bugetul de stat
cota-parte de 10% de implementare a Legii comparativ cu anul
din impozitul pe nr. 270/2018 privind 2021, din bugetul de
venitul din sistemul unitar de stat se alocă
activitatea de salarizare în sectorul transferuri de
întreprinzător bugetar, aferente compensare în sumă
încasat în anul domeniilor proprii de de 224 746,6 mii de
precedent. activitate, din bugetul de lei. 
stat se alocă transferuri în
sumă de 241 020,5 mii de
lei.
Pentru suma de 70000,0 mii de suma de 89705,0 mii + 19705,0 mii
implementarea lei, inclusiv 50000,0 mii de lei, inclusiv lei
Programului de de lei pentru onorarea 10000,0 mii de lei
stat „Prima casă” garanțiilor de stat în pentru onorarea
Repartizarea cadrul Programului. garanţiilor de stat în
acestor alocații se cadrul Programului
va efectua în
modul stabilit de
Guvern.

majorarea în sumă de până la în sumă de până la + 9 422,7 mii


capitalului social 368333,9 mii de lei 377756,6 mii de lei lei
al Întreprinderii (echivalentul a 17880,3 (echivalentul a
de Stat „Calea mii de euro) 17170,8 mii de euro) -709,5 mii
Ferată din euro
Moldova” din
contul
împrumutului
acordat de Banca
Europeană de
Investiții în cadrul
Proiectului de
achiziție a
locomotivelor și
de restructurare a
infrastructurii
feroviare
majorarea în sumă de până la în sumă de până la + 1 827,7 mii
capitalului social 67739,5 mii de lei 69567,2 mii de lei lei
al Societății cu (echivalentul a 3169,8 (echivalentul a
Răspundere mii de euro); 3162,15 mii de -7,65 mii euro
Limitată „Arena euro);
Națională” –
cota de – în sumă de până la majorarea capitalului + 16 002,9
participare a 43311,8 mii de lei autorizat deținut de mii lei
Republicii (echivalentul a 2381,1 Republica Moldova + echivalentul
Moldova la mii de dolari SUA), la a 779 mii
capitalul statutar inclusiv al Banca Internațională dolari SUA
al băncilor de Băncii Internaționale pentru Reconstrucție
dezvoltare pentru Reconstrucție și şi Dezvoltare – în
internaționale Dezvoltare –  în sumă de suma de până la
până la 39673,8 mii de 40938,9 mii de lei
lei (echivalentul a 2181,1 (echivalentul a
mii de dolari SUA), 2181,1 mii de dolari
SUA)
și la Corporația
al Băncii Asiatice pentru Financiară
Investiții în Infrastructură Internațională – în
– în sumă de până la suma de până la
3638,0 mii de lei 18375,8 mii de lei
(echivalentul a 200,0 mii (echivalentul a 979,0
de dolari SUA). mii de dolari SUA).
la situația din 31 la situația din 31 + 3 224,7 mii + cca 8%
decembrie 2021, datoria decembrie 2022, lei
de stat internă nu va datoria de stat
depăși 36350,6 milioane internă nu va depăşi
de lei, 39575,3 milioane de
lei +15 231,2 mii + cca 24%
lei
datoria de stat
datoria de stat externă – externă – 63735,8 + echivalentul
48504,6 milioane de lei milioane de lei a 649,8 mii
(echivalentul a 2668,0 (echivalentul a dolari SUA
milioane de dolari SUA). 3317,8 milioane de +20 %
dolari SUA). +500
milioane lei
Soldul garanţiilor de
stat externe va
Soldul garanțiilor de stat constitui zero lei, iar
externe va constitui zero soldul garanţiilor de
lei, iar soldul garanțiilor stat interne nu va
de stat interne nu va depăşi 2500,0
depăși 2000,0 milioane milioane de lei.
de lei.

valoarea de Pentru calcularea, Pentru calcularea,


referință în începând cu 1 ianuarie, a
începând cu 1
mărime salariilor angajaților din
ianuarie, a salariilor
sectorul bugetar, în angajaților din
conformitate cu sectorul bugetar, în
prevederile Legii nr. conformitate cu
270/2018 privind prevederile Legii nr.
sistemul unitar de 270/2018 privind
salarizare în sectorul sistemul unitar de
bugetar, se stabilește salarizare în sectorul
valoarea de referință înbugetar, se stabilește
mărime de 1700 de lei valoarea de referință
în mărime de 1800
de lei
în mărime de 1300 în mărime de
de lei pentru: 1400 de lei – pentru
persoanele cu funcții
de demnitate publică
– persoanele cu din cadrul
funcții de demnitate autorităţilor/instituţii
publică din cadrul lor finanţate de la
autorităților/instituțiilor bugetul de stat, cu
finanțate de la bugetul de excepţia
stat, cu excepția judecătorilor, a
judecătorilor, a procurorilor, a
procurorilor, a inspectorilor-
inspectorilor-judecători, a judecători, a
secretarului general al Secretarului general
Guvernului, a secretarilor al Guvernului, a
de stat, a șefilor și șefilor Secretarului general
adjuncți ai oficiilor al Aparatului
teritoriale ale Cancelariei Președintelui
de Stat, a consilierilor Republicii Moldova,
pentru soluționarea a Secretarului
contestațiilor; general al
Parlamentului, a
– șefii de cabinet și secretarilor de stat, a
consilierii din cadrul directorului
cabinetului Președintelui Serviciului Fiscal de
Parlamentului, al Stat și a directorului
Președintelui Republicii Serviciului Vamal, a
Moldova și al Prim- șefilor şi șefilor
ministrului; adjuncți ai oficiilor
teritoriale ale
Cancelariei de Stat, a
consilierilor pentru
soluționarea
contestațiilor;

în mărime de 1750
de lei pentru:

– corpul de ofițeri
din cadrul Inspectoratului
Național de Securitate
Publică al Inspectoratului
General al Poliției al
Ministerului Afacerilor
Interne (cu excepția
Secției asigurare ordine
publică a Direcției
Patrulare „Centru”), din
cadrul subdiviziunilor
deconcentrate ale
Inspectoratului General
al Poliției, Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență și din cadrul
Inspectoratului General
de Carabinieri din
subordinea Ministerului
Afacerilor Interne;

– corpul de ofițeri
din cadrul unităților
militare ale Ministerului
Apărării;
– angajații sistemului
administrației
penitenciare
în mărime de 1800 în mărime de
de lei pentru: 1900 de lei pentru:

– personalul – personalul
didactic, științifico- didactic, ştiinţifico-
didactic și personalul de didactic şi personalul
conducere din cadrul de conducere din
instituțiilor de cadrul instituţiilor de
învățământ, conducătorii învăţământ,
(directori și directori conducătorii
adjuncți) instituțiilor de (directori şi directori
educație timpurie, de adjuncți) instituţiilor
învățământ primar, de educaţie timpurie,
gimnazial, liceal și de învăţământ
profesional tehnic, primar, gimnazial,
directorii adjuncți ai altor liceal şi profesional
instituții de învățământ tehnic,
decât cele de educație directorii/directorii
timpurie, de învățământ adjuncți ai altor
primar, gimnazial, liceal instituţii de
și profesional tehnic; învăţământ decât
cele de educaţie
– personalul care, timpurie, de
conform anexelor la învăţământ primar,
Legea nr. 270/2018 gimnazial, liceal şi
privind sistemul unitar de profesional tehnic;
salarizare în sectorul
bugetar, se încadrează în – personalul
clasele de salarizare de la care, conform
1 până la 25; anexelor la Legea nr.
270/2018 privind
– corpul de sistemul unitar de
subofițeri din cadrul salarizare în sectorul
Inspectoratului Național bugetar, se
de Securitate Publică al încadrează în clasele
Inspectoratului General de salarizare de la 1
al Poliției al Ministerului până la 25;
Afacerilor Interne (cu
excepția Secției asigurare – corpul de
ordine publică a Direcției subofiţeri din cadrul
Patrulare „Centru”), din Ministerului
cadrul subdiviziunilor Afacerilor Interne;
deconcentrate ale
Inspectoratului General – efectivul de
al Poliției, Inspectoratului soldaţi şi sergenţi
General pentru Situații de din cadrul
Urgență și din cadrul Ministerului
Inspectoratului General Apărării;
de Carabinieri din
subordinea Ministerului – consilierii
Afacerilor Interne;  pentru soluţionarea
contestaţiilor din
– consilierii pentru cadrul Agenţiei
soluționarea contestațiilor Naţionale pentru
din cadrul Agenției Soluţionarea
Naționale pentru Contestaţiilor,
Soluționarea inclusiv directorul
Contestațiilor, inclusiv general şi directorul
directorul general și general adjunct;
directorul general
adjunct;

– efectivul de
soldați și sergenți din
cadrul Ministerului
Apărării;

în mărime de 1900
de lei – pentru directorii
instituțiilor de învățământ
general, altele decât
instituțiile de educație
timpurie, învățământ
primar, gimnazial, liceal
și profesional tehnic;

în mărime de 2000 în mărime de


de lei – pentru 2000 de lei – pentru
personalul, inclusiv cu personalul, inclusiv
funcții de demnitate cu funcţii de
publică, din cadrul demnitate publică,
Serviciului Protecție și din cadrul
Pază de Stat; Serviciului Protecţie
şi Pază de Stat;

în mărime de 2500 în mărime de 2500


de lei pentru: de lei pentru:

– judecători (cu – judecători


excepția judecătorilor din (cu excepţia
cadrul Curții judecătorilor din
Constituționale, al cadrul Curţii
Consiliului Superior al Constituţionale, al
Magistraturii și al Curții Consiliului Superior
Supreme de Justiție), al Magistraturii şi al
procurori, inspectori- Curţii Supreme de
judecători, inspectori din Justiţie), procurori,
cadrul Inspecției inspectori-
procurorilor; judecători, inspectori
din cadrul Inspecţiei
– personalul, procurorilor;
inclusiv cu funcții de
demnitate publică, din – personalul,
cadrul Serviciului de inclusiv cu funcţii de
Informații și Securitate, demnitate publică,
al Centrului Național din cadrul
Anticorupție, al Serviciului de
Autorității Naționale de Informaţii şi
Integritate și al Securitate, al
Serviciului Prevenirea și Centrului Naţional
Combaterea Spălării Anticorupţie, al
Banilor; Autorităţii Naţionale
de Integritate şi al
– personalul, Serviciului
inclusiv cu funcții Prevenirea şi
publice de conducere, din Combaterea Spălării
cadrul Autorității Banilor;
Aeronautice Civile;
– personalul,
inclusiv cu funcţii
publice de
conducere, din
cadrul Autorităţii
Aeronautice Civile;

în mărime de 2600 în mărime de 2600


de lei – pentru judecătorii de lei – pentru
din cadrul Curții judecătorii din
Constituționale, al cadrul Consiliului
Consiliului Superior al Superior al
Magistraturii și al Curții Magistraturii și al
Supreme de Justiție. Curţii Supreme de
Justiţie
în mărime de 3000
de lei – pentru
judecătorii din
cadrul Curții
Constituționale
a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spațiu (Tb):

2021 2022

municipiul Chişinău 373,1 lei 398,84 lei

municipiul Bălți 264,6 lei 282,86 lei

celelalte municipii, oraşele-reşedință 192,4 lei 205,68 lei

oraşele şi localitățile suburbane din componența municipiilor 144,4 lei 154,36 lei

localitățile săteşti 48,2 lei 51,53 lei