Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra Contabilitate şi Informatică Economică

Lucru individual
la Auditul intern
Studiu de caz

A elaborat:
Spînu Cristina
Studenta anului III
Specialitatea „Contabilitate”
Secţia zi, grupa CON 103

A verificat:
Copăceanu Cristina
Lector universitar

Chişinău, 2014
Tema : „Procesul de elaborare,
dezvăluire a politicii de
contabilitate, urmărirea ţinerii
contabilităţii şi întocmirea
rapoartelor financiare în
conformitate cu politica de
contabilitate aprobată.”
Obiectivele misiunii de audit:
o Stabilirea bazei de elaborare a politicii de contabilitate;
o Asigurarea cadrului administrativ privind elaborarea politicii de
contabilitate;
o Asiguarea respectării principiilor politicii de contabilitate;
o Verificarea legalităţii şi integrităţii politicii de contabilitate;
o Organizarea şi desfăşurarea ţinerii contabilităţii la entitate
conform normelor şi standardelor naţionale;
o Verificarea legalităţii şi integrităţii asupra modului de ţinere a
contabilităţii;
o Verificarea obligaţiunilor şi drepturilor contabile privind
întocmirea documentelor;
o Reflectarea şi constatarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor
entităţii;
o Organizarea evidenţei contabile a bilanţului contabil;
o Stabilirea modului de elaborare a fluxului capitalului propriu;
o Modul de elaborare a fluxului de mijloace băneşti;
o Modul de elaborare a rapoartelor privind rezultatele financiare a
entităţii;
o Modul de elaborare a rapoartelor financiare;
o Verificarea anexelor al rapoartelor financiare;
Obiectul auditării este stabilirea elaborării de bază a politicii de
contabilitate, asigurarea pertinenţei întocmirii rapoartelor financiare
şi contribuirea,i îmbunătăţirea acestei activităţi ai entităţii.
Riscul reprezintă probabilitatea întimplării unui eveniment care poate afecta
atingerea obiectivelor propuse ale entităţii. Riscul este măsurat din punct de
vedere a probabilităţii şi impactului.
Principalele riscuri privind afectarea politicii de contabilitate şi
întocmirea rapoartelor financiare:
1. Nerecunoaşterea schimbărilor ce au avut loc în legislaţie şi
nereflectarea lor în activitatea entităţii;
2. Documentarea incorectă şi insuficientă a documentelor contabile;
3. Nereflectarea tuturor rezultatelor privind inventarierea în
contabilitate.
4. Arhivarea necorespunzătoare a documentelor;
5. Nedetectarea operaţiilor cu risc financiar;
6. Omiterea unor principii privind politica de contabilitate a entităţii;
7. Nereflectarea corectă a bilanţului contabil;
8. Nereflectarea tuturor dezvăluirilor privind posturile importante
pentru evaluări şi luarea deciziilor de către utilizatori;
9. Organizarea neraţională a rapoartelor financiare;
10. Lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat.
Domeniul de audit reprezintă procesul decontărilor cu personalului şi
întocmirea corectă a rapoartelor financiare, precum şi gestionarea
corectă asupra politicii de contabilitate.
Domeniul de audit reprezintă :
- documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în
contabilitate;
- balanţele de verificare întocmite periodic;
- situatiile financiare anuale;
- note contabile;
- fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti.
Metode de audit utilizate în misiunea de audit a politicii de
contabilitate şi întocmirea rapoartelor financiare:
 Verificarea existenţei principiilor politicii contabile şi respectarea
lor în contabilitate.
 Inspecţia auditului se verifică fiecare parte, modul de
contabilizare, cît şi respectarea normelor metodologice.
 Verificarea efectuarării contabilităţii conform planului de conturi
al evidenţei contabile.
 Recalcularea informaţiei contabile din bilanţul contabil şi a
rapoartelor financiare.
 Interogarea angajaţilor,auditorul dacă va fi nevoie va interoga
fiecare persoană angajată pentru a vedea dacă informaţia dată este
adevărată şi reală, va interoga şi persoanele precum contabilul
asupra întocmirii bilanţului contabil, rapoartelor financiare.
 Analiza sistemelor automatizate, auditorul verifică şi informaţia
care este analizată la calculatoare în sisteme automatizate.
 Examinarea modului de elaborare a rapoartelor financiare,
auditorul examinează minuţios fiecare parte a rapoartelor
financiare şi dacă vor fi unele neclarităţi, persoana responsabilă va
fi nevoită să dea unele explicaţii pe marginea fiecărui raport
financiar.
Detaliile organizatorice misiunii de audit:
Misiunea de audit are la bază 4 etape:
o Planificarea misiunii;
o Lucrul în teren;
o Elaborarea raportului misiunii de audit;
o Monitorizarea recomandărilor.
Pentru fiecare etapă se preconizează o perioadă stabilită de auditor 60 zile ( 2
luni) pentru evaluarea lor. La elaborarea misiunii de audit este nevoie de o
echipă de audit formată din :
- persoana responsabilă, auditorul Spînu Cristina.
- echipa de lucru, formată din 2 auditori, Petica Victoria şi Secu Stela.
Pentru elaborarea misiunii de audit avem nevoie de o perioadă de timp pentru
gestionarea şi monitorizarea lucrărilor. Este nevoie ca conducătorul să
permite echipei de audit să aibă acces la fiecare document şi să nu aibă secrete
faţă de auditori. Pentru elaborarea misiunii de audit, auditorul va trebuie să se
consulte cu actele normative cu privire la auditul intern:
-Codul etic al profesionaliştilor contabili;
- Legea privind controlul finaciar public intern;
- Standardele Naţionale de Audit Intern;
- Normele metodologice pentru implimentarea auditului intern în sectorul
public;
- Carta de audit intern, etc.
De la entitate avem nevoie de documentarea şi evidenţa contabilităţii, politica
de contabilitate, rapoartele financiare pe ultimii ani de activitate. Auditorul
trebuie să elaboreze o verificare minuţioasă pentru depistarea unor erori,
fraude.
Programul de lucru al echipei de audit:

Etapele misiunii de audit Divizare săptămînală/zilnică


1) Planificarea misiunii 15 zile
2) Lucrul în teren 30 zile
3) Elaborarea raportului misiunii de 10 zile
audit
4) Monitorizarea recomandărilor 5 zile

Planul misiunii de audit


Titlul misiunii: Elaborarea şi dezvăluirea politicii de contabilitate, urmărirea
ţinerii contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.
1. Obiectivul misiunii de audit: stabilirea bazei de elaborare a politicii
de contabilitate;asigurarea cadrului administrativ privind elaborarea
politicii de contabilitate;asiguarea respectării principiilor politicii de
contabilitate;verificarea legalităţii şi integrităţii politicii de
contabilitate.
2. Obiectul misiunii de audit: este stabilirea elaborării de bază a
politicii de contabilitate, asigurarea pertinenţei întocmirii rapoartelor
financiare şi contribuirea,i îmbunătăţirea acestei activităţi ai entităţii.
3. Riscurile identificate : nerecunoaşterea schimbărilor ce au avut loc în
legislaţie şi nereflectarea lor în activitatea entităţii;documentarea
incorectă şi insuficientă a documentelor contabile;nereflectarea
tuturor rezultatelor privind inventarierea în contabilitate; arhivarea
necorespunzătoare a documentelor;nedetectarea operaţiilor cu risc
financiar.
4. Domeniul de aplicare a auditului : documentele justificative care stau
la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate;balanţele de
verificare întocmite periodic;situatiile financiare anuale;
5. Metoda planificată pentru desfăşurarea misiunii de audit: verificarea
existenţei principiilor politicii contabile şi respectarea lor în
contabilitate;inspecţia auditului se verifică fiecare parte, modul de
contabilizare, cît şi respectarea normelor metodologice;verificarea
efectuarării contabilităţii conform planului de conturi al evidenţei
contabile;
6. Detalii organizatorice misiunii de audit:planificarea misiunii, lucru în
teren, elaborarea raportului misiunii de audit; monitorizarea
recomandărilor.
 Perioada de derulare : 60 zile ( 2 luni).
 Echipa de audit: Spînu Cristina, Petică Victoria, Secu Stela.
 Raportarea: conducătorul entităţii conlucrează cu auditorii pentru
o eficienţă şi obiectivitate agreabilă faţă de entitatea sa şi
colaboratorii săi.
7. Programul de lucru al echipei de audit a fost divizat în 60 zile pentru
desfăşurarea misiunii de audit, pentru fiecare etapă de elaborare sunt
preconizate zilele maxime de investigare a prcesului şi a fiecărei
domeniu, se preconizează un lucru eficient şi bine determinat
depistatarea tuturor fraudelor şi erorilor din documentare, se
preconizează un lucru la nivel înalt şi formarea soluţiilor sau
concluziilor pentru ca conducătorul pe parcursul perioadei să le aplice în
acţiune, în activitatea entităţii.

S-ar putea să vă placă și