Sunteți pe pagina 1din 2

Dispozitivele mobile se folosesc În cazul special a celor de minte; severitatea sa evo-

copiilor mai mari, când nu există pericolul luează de obicei În paralel cu edemul şi dure-
Inghiţirii lor accidentale. Dispozitivele se menţin rea_
până când coroana dintelui permanent ajunge Din punct de vedere al intervenţiei locale,
In planul submucozal, iar rădăcina este formată antibioterapia nu este necesară În cazul ex-
pe 2/3 din lungimea ei. tracţiilor simple_ Totuşi, În cazul unor alveoloto-
mii laborioase, cu pierderi semnificative de
substanţă osoasă, după extracţii multiple, sau
Indicaţii şi îngrijiri
la pacienţi cu afecţiuni asociate este recoman-
postextracţionale dată antibioterapia_
Se recomandă de asemenea controlul pa-
După extracţia dentară simplă, se reco- cientului a doua zi după extracţii laborioase,
mandă aplicarea unui pansament supraalveolar pentru a evalua prezenţa unui eventual hema-
(o compresă peste alveola postextracţionaIă). Nu tom_ Firele de sutură neresorbabile vor fi supri-
se va aplica pansament intraalveolar, deoarece mate la 7-10 zile de la extracţie.
acesta constituie un corp străin, putând fi cauza
unei alveolite postextracţionale_ Se recomandă Etapele vindecării plăgii
pacientului următoarele:
• se menţine pansamentul supraalveolar timp postextracţionale
de o oră; dacă hemoragia persistă după
Îndepărtarea pansamentului, se recomandă ca Îndepărtarea unui dinte iniţiază aceeaşi
pacientul să revină de urgenţă În cabinet; secvenţă de inflamaţie, epitelizare, fibrozare şi re-
• dieta se va relua după Îndepărtarea pansa- modelare, care apare În cazulleziunilor tisulare.
mentului, darÎn ziua intervenţiei aceasta va fi Procesul de vindecare al alveolei se reali-
semilichidă, la temperatura camerei_ Este re- zează prin granulaţie secundară, fiind necesar
comandată masticaţia alimentelor pe hemiar- un interval prelungit până la finalizarea lui.
cada opusă, pentru a evita lezarea plăgii Alveola postextracţională va conţine os
postextracţionale sau pătrunderea alimentelor cortical (lamina dura), acoperit de ligamente pa-
În alveolă; rodontale rupte şi de o bandă de mucoasă fixă
• se va evita clătirea gurii, precum şi consumul la marginea acesteia_ Alveola se umple cu sânge
de băuturi carbo-gazoase În primele zile după şi formează un cheag ce o va izola de mediul sep-
extracţie, pentru a nu disloca cheagul format tic ora 1.
la nivelul alveolei postextracţionale (cauză de Etapa inflamatorie, desfăşurată pe parcur-
hemoragie postextracţionaIă); sul primei săptămâni, va consta În apariţia fibro-
• se pot face clătiri uşoare cu soluţii antiseptice blastelor şi dezvoltarea capilarelor de neoformaţie.
pe bază de clorhexidină, după 24 de ore de la Epiteliul format va migra de-a lungul pe-
extracţie; preferabile sunt spray-urile bucale retelui alveolar până ajunge În contact cu epite-
cu soluţie antiseptică; liul bucal de pe celălalt versant al alveolei
• spălatul dinţilor este permis doarÎncepând cu postextracţionale_ Dacă sub cheagul sanguin
dimineaţa următoare după ziua extracţiei, me- există ţesut de granulaţie, epiteliul bucal va
najând Însă zona plăgii postextracţionale. migra peste el.
Pacientul va fi avertizat şi asupra fenome- În primele 6-7 zile postextracţional se acu-
nelor inerente reacţiei inflamatorii postex- mulează În final osteoclaste de-a lungul cortica-
tracţionale: lei osoase.
• edemul postoperator - poate dura 3-6 zile şi În săptămâna a 2-a se produce o cantitate
poate fi redus folosind un prişniţ rece aplicat considerabilă de ţesut de granulaţie, care va
pe obraz, În dreptul zonei extracţiei; ocupa alveola În totalitate. De-a lungul osului al-
• durerea postextracţională - este În general veolar se depune ţesut osteoid, care limitează
moderată, dar se corelează de obicei cu gradul dimensiunile alveolei postextracţionale.
de dificultate al extracţiei şi pierderea de subs- Procesul continuă În următoarele 2
tanţă osoasă rezultată; poate fi combătută cu săptămâni (a 3-a şi a 4-a), epitelizarea fiind com-
antiinflamatorii şi antialgice uzuale; pletă la sfârşitul acestui interval, În care se
• trismusul moderat - poate fi prezent În cazul iniţiază şi depunerea de ţesut trabecular nou pe
extracţiei laborioase a molarilor inferiori, şi În fundul alveolei.
92 . DENTARĂ
EXTRACTIA

Corticala osoasă va fi resorbită complet 1. Leziuni dentare


abia după 4-6 săptămâni de la extracţie, când
radiologic nu mai este vizibilă lamina dura. Pe
măsură ce alveola este ocupată de os, epiteliul Fractura coronara a dintelui
se deplasează superior, spre creastă, şi poate de extras
ajunge la acelaşi nivel cu mucoasa fixă adia-
centă. Este accidentul care apare cel mai frecvent
Singurul semn vizibil la nivelul alveolei la În timpul extracţiei dentare, fiind favorizat de
un an de la extracţie este o bandă de ţesut fibros distrucţii mari corono-radiculare prin procese ca-
slab vascularizat (cicatricea) situată la nivelul rioase, prezenţa unor obturaţii voluminoase,
crestei alveolare edentate. carii de colet, etc. Fractura coronară a dintelui
de extras poate să apară şi datorită unei prize
incorecte a cleştelui sau prin manevre brutale În
Accidente şi complicaţii cursulluxării dintelui. Acest accident ar putea fi
prevenit printr-un examen clinic şi radiologic
ale extracţiei dentare complex, adaptând soluţiile terapeutice la
situaţia locală. Dacă s-a produs accidentul se va
Accidentele şi complicaţiile extracţiei den- adapta conduita terapeutică la noua situaţie cli-
tare pot fi reduse la minim printr-o evaluare co- nică, respectiv extracţia resturilor radiculare .
rectă clinică şi radiologică preextracţională şi
prin respectarea principiilor de extracţie În co-
relaţie cu statusullocal şi general. Fractura radiculara a dintelui
În producerea acestor accidente sunt im- de extras
plicaţi o serie de factori legaţi de:
• particularităţile morfologice ale dintelui ce ur- Este un accident frecvent care poate să
mează a fi extras. apară chiarÎn cazul utilizării unei tehnici chirur-
• particularităţile morfologice ale structurilor de gicale corecte. Factorii de risc sunt:
vecinătate . • Rădăcini subţiri, efilate
• Iezi uni patologice preexistente. • Rădăcini curbe, cudate, În "baionetă"
• greşeli de tehnică prin folosirea unor instru- • Rădăcini divergente (În special la primii molari
mente sau manopere neadecvate. superiori)
În mod didactic accidentele datorate ex- • Sept interradicular gros
tracţiei dentare pot fi clasificate astfel: • Fenomene de hipercementoză
·leziuni dentare. • Os alveolar dens
·leziuni ale părţilor moi perimaxialre. • Anchiloza dento-alveolară
• leziuni osoase Pentru a preveni acest accident este
• accidente sinusale. esenţială evaluarea riscului de fractură radicu-
• Împingerea dinţilorÎn spaţiile perimaxilare. Iară, În special a apexului prin examen radiolo-
• leziuni nervoase. gic, precum şi adaptarea tehnicii chirurgicale
• luxaţia ATM. corespunzătoare (extracţie cu separaţie radicu-
Iară, alveolotomie).

Fractura coronara a dintelui vecin


Este un accident relativ frecvent favorizat
de subminarea coroanei dinţilor adiacenţi prin
procese carioase extinse sau obturaţii volumi-
noa se. Dacă la examenul clinic se observă acest
aspect, pacientul trebuie avertizat asupra riscu-
lui de apariţie a accidentului.
Accidentul poate să apară şi din cauza
unor erori În manevrarea instrumentarului de ex-
tracţie:
• utilizarea unui cleşte inadecvat (fălci prea late)

S-ar putea să vă placă și