Sunteți pe pagina 1din 8

PO 106-145

PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 1/8

1. PAGINA DE GARDA

PROCEDURA Internarea pacientilor Operationala De sistem


EDITIA 1 x
REVIZIA 0
Numar procedura 106-145
Domeniul de activitate reglementat Medical Nemedical
Cod Proceduara PS/PO PO 106-145 x
Exemplar nr.

Elaborat dir medical Data……………………. Semnatura…………………......

Conf. Dr. Sîrbu Paul

Conf. dr. Rădulescu Luminița

Verificat Data……………………. Semnatura………………………

ec Neamtu Ionela

Verificat pt conformitate SMC Data……………………. Semnatura………………………

ec. Gradinaru Andreea

Avizat Presedinte Comisie Data……………………. Semnatura………………………


Monitorizare Dr Doru Baltag

Viza Juridic Cons. Data……………………. Semnatura………………………

Jr. Nica Gabriela

Aprobat Manager Data……………………. Semnatura………………………

ec Carmen Cumpat
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 2/8

CUPRINS
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 3/8

Numărul
componentei
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
procedurii
operationale
1. Pagina de garda 1
2. Scop/Necesitatea elaborarii 2
3. Domeniul de aplicare 2
4. Documente de referinta 2
5. Definitii si abrevieri 3
6. Descrierea activitatii/procedurii 3
7. Identificarea riscurilor operaționale și stabilirea măsurilor de limitare a 14
acestora
8. Indicatori de monitorizare ai procedurii 14
9. Responsabilitati 15
10. Formular evidente modificari 15
11. Formular analiza procedura 16
12. Formular distribuire procedura 16

2. SCOP
Reglementeaza modalitatea de verificare a funcționării echipamentelor de electrochirurgie în
blocul operator din cadrul clinicii ortopedie-traumatologie și clinicii ORL;
Reglementeaza planificarea instruirilor periodice ale personalului cu privire la utilizarea
echipamentelor de electrochirurgie în blocul operator din cadrul clinicii de ortopedie traumatologie
si clinicii ORL.

3. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicată de către tot personalul din cadrul blocului operator si compartimentelor ATI
din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1. Definiţii:
Pacient/ subiect al îngrijirii – persoană programată să primească, care primeşte sau care a
primit servicii de îngrijire a sănătăţii.
Echipa medicala : echipa formata din medic coordonator bloc operator, medic sef sectie,
asistenta sefa, asistenti medicali bloc operator , infirmieri, brancardieri, ingrijitoare.

4.2.Abrevieri:
RMC = Reprezentantul conducerii cu sistemul de management al calitătii
FOCG = Foaie de observatie clinică generală
FOSZ = Foaie de observatia spitalizare de zi
CNAS = Casa naţională de Asigurări de Sănătate
LG = Lege
BO = bloc operator

5 .DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;


 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular;
 SE CEN/TS 15224:2009 – Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii;
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 4/8

 Ordin SGG 600/2018 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele
de management /control intern la enititătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial.
 OMS 446/2017 privind aprobarea standardelor procedurii si metodologiei de evaluare si
acreditare a spitalelor.
 Lg 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare,
 Decizia managerului privind numirea persoanelor responsabile cu activitati privind
managementul calitatii;

6. DESCRIEREA POCEDURII
6.1 Principii generale
1. Blocul operator este unitatea care cuprinde toate salile de operatie si anexele acestora din
cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi. Blocul operator este astfel organizat încât să permită
managementul operator optim al bolnavilor operati în condiţii de maximă siguranţă, optimizarea
utilizării sălilor de operaţie si a timpului de activitate şi asigurarea unor condiţii de muncă corecte
chirurgilor, anestezistilor si personalului care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. Blocul
operator este organizat in :
 3 Sali de operatie si compartiment ATI specialitatea ortopedie- traumatologie etajul I
al unitatii , tronson B;
 2 Sali de operatie si compartiment ATI specialitate ORL parter, tronson B.
   2. In BO sunt operaţi bolnavii aflati in ingrijirea de medicii specialişti şi primari din sectia clinica
Ortopedie-Traumatologie si sectia clinica ORL
3.Conducerea organizatorică a BO este asigurată de 2 medici coordonatori ( ortopedie-
traumatologie si ORL). Acestia au in subordine la ortopedie- traumatologie 7 asistenti medicali, si 4
infirmieri, la ORL sunt 5 asistenti medicali si 3 infirmiere .Activitatea echipei de ATI este
coordonată de 1 medic responsabil activitate ATI , care va colabora pentru sincronizare cu echipa de
chirurgie. In cadrul compartimentului ATI ortopedie-traumatologie isi desfasoara activitatea 2
medici cu specialitatea de terapie intensiva, 7 asistenti medicali si 4 infirmiere in cadrul
compartimentului ATI ORL isi desfasoara activitatea 2 medici anestezisti, 7 asistenti medicali si 5
infirmiere.
   4. Activitatea blocul operator si compartimentele ATI este coordonata de medicii chirurgi
coordonatori respectiv medicii coordonatori ATI si asistentele sefe ale celor 2 sectii.
5.Responsabilitatea privind asepsia şi antisepsia o are tot personalul care isi desfasoara activitatea
in blocul operator si compartimentele ATI ( medici, asitenti medicali, infirmieri , ingrijitori,
brancardieri ). Intreg personalul va respecta normele de comportament civilizat, de asepsie,
antisepsie, tinuta corespunzatoare .
Discutiile din blocul operator vor fi civilizate astfel incit sa nu deranjeze interventiile chirurgicale
si pentru a evita stress-ul suplimentar al pacientilor.
6.Personalul medical are obligatia sa respecte toate legile, recomandarile Colegiul Medicilor din
Romania , ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, precum si dispozitiile Managerului Spitalului si ale sefului de sectie.
   
6.2 Verificarea funcționalității echipamentelor de electrochirurgie .

6.2.1 Functionalitatea – înainte de începerea programului operator, asistenta desemnată pentru sala
respectivă va conecta echipamentul de electrochirurgie la reteaua electrica și va urmări aprinderea
ledurilor indicatoare galbene de pe monitorul aparatului. Va conecta cablul electrodului neutral și va
urmari aprinderea ledului verde care certifică conexiunea acestuia la echipamentul de
electrochirurgie.
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 5/8

În cazul în care nu se va aprinde unul dintre leduri, asistenta va face un ciclu de oprire/pornire a
echipamentul de electrochirurgie . Dacă defecțiunea persistă, se va scoate din uz aparatul.
6.2.2 Utilizarea – la indicația medicului operator, asistenta setează intensitatea la funcția de tăiere a
cauterului și profunzimea coagulării, acționand butoanele de pe monitorul echipamentului de
electrochirurgie.
De asemenea, dupa pozitionarea pacientului pe masa de operatie, asistenta va fixa electrodul neutral
pe o zona a pacientului care nu va intra în câmpul operator.
în cazul în care setările de intensitate/profunzime nu funcționeaza, se efectuează un ciclu de
oprire/pornire a echipamentului de electrochirurgie. Dacă defecțiunea persistă, se va scoate din uz
aparatul.
6.2.3 Verificarea finala – asistenta va cupla la echipamentul de electrochirurgie cablul piesei de
mână de la bipolar/monopolar iar medicul va verifica tăierea și coagularea prin acționarea
butoanelor de pe piesa de mână/ pedală.
o Dacă pe monitorul aparatului apare afișat mesajul “EROARE” se verifică dacă, din
greșeală, nu au fost acționate ambele butoane ale piesei de mână/respectiv ambele
poziții ale pedalei. Dacă defecțiunea persistă, se înlocuiește piesa de mână /ansa de
rezecție și se face verificarea înca odata. Dacă eroarea persistă, se scoate aparatul din
uz.
6.2.4. Verificarea stării de funcționare a aparatelor de electrochirurgie se va efectua de către
asistentul medical care utilizează echipamentul de electrochirurgie și va consemna în registru
informații privind starea de funcșionare a ecipamentului de electrochirurgie. ( Formular F1 PO 106-
145).
6.2.5 Utilizarea echipamentelor de electrochirurgie se v-a efectua cu respectarea manualelor de
utilizare anexate la prezenta procedură :
 Manual de utilizare unitate electrochirurgie HFG 350/ 350AT/400 ;
 Manual de utilizare radiocauter Altius HF 200W.

6.3 Curăţenie, decontaminare, desinfectie, sterilizare :

ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA echipamentelor de electrochirurgie se


efectueaza cu respectarea PO 101-11 Curatarea si dezinfectia echipamentelor, aparaturii medicale
si a mijloacelor de transport.

7. Identificarea riscurilor operaționale și stabilirea măsurilor de limitare a acestora

Nr. Riscuri Măsuri de limitare


PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 6/8

crt.
- instruirea personalului
Contaminarea mediului de
-control vizual periodic
spital prin utilizare de
1 - recoltare probe microbiologice
echipament de
- documentează în buletin probe microbiologice/
electrochirurgie necurățat
procese verbale control
- instruirea personalului privind utilizarea
echipamentelor de electrochirurgie;
2. Risc de arsură pacient - respectarea utilizării echipamentului de
electrochirurgie în conformitate cu manualul de
utilizare ;
- verificarea funcționalității echipamentului de
Risc defectare echipament de
electrochirurgie înainte de a incepe intervenția
electrochirurgie în perioada
3. chirurgicală;
desfășurării intervenției
- existența unui echipament de electrochirurgie de
chirurgicale
rezervă .
4.
4.

8. Indicatori de monitorizare ai procedurii

Nr.
Crt Indicator DA NU
.
Indicatori de structură
1 Existenta structurii privind desfasurarea interventiilor chirurgicale Da
2. Existenta echipamentelor de electrochirurgie Da
3. Existenta dotarilor necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice in Da
blocul operator
4. Personalului de specialitate in cadrul blocului operator Da
Indicatori de proces

1 Completarea la fiecare intervenție chirurgicală a registrului de verificare a Da


echipamentului de electrochirurgie
2 Analiza modului de diminuarea a riscurilor privind aplicarea procedurii Da
Indicatori de rezultat

1 Cunoasterea si repectarea procedurii Da


2 Cresterea calitativa a serviciilor medicale Da

Indicator Masoara
Nr. personal medical instruit/ nr. total Gradul de instruire al personalului
personal medical
Nr incidente în utilizare echipamente Gradul incidentelor în electrochirurgie
electrochirurgie / numar interventii
chirurgicale efectuate
9. Responsabilitati:
Manager:
- Aproba prezenta procedura:
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 7/8

RMC
- urmărește respectarea clauzelor procedurii

Coordonatorul blocului operator


- urmăreste respectarea circuitelor din blocul operator ;
- urmărește modul de utilizare și funcționalitatea echipamentelor de electrochirurgie.

Personal bloc operator :


- Respecta clauzele procedurii

RUNOS:
- Va inscrie sarcinile in fisa postului.

10. Formular de evidenta a modificarilor

Editia Componenta Numarul Descrierea Avizul


/Revizia revizuita,nr.si paginii unde modificarii sefului/coordonatorului
data s-a efectuat structurii
modificarea
Nr. si data In totalitate OSGG
editiei - 600/2018
Nr. si data
reviziei1
Nr. si data
reviziei2
Nr. si data
reviziei3

11. Formularul de analiza a procedurii:

Denumirea structurii Nume prenume Avizul favorabil Aviz nefavorabil


care exprima punctual sef/coordonator cu prcizarea
de vedere: explicita a
observatiilor

Data/semnatura Data/semnatura

Sectia Dir. Medical Dr. Doru Baltag

Compartimentul Cons jr. Nica


contecios administrativ Gabriela

Sectia clinica Ortopedie- conf. dr. Sîrbu Paul-


traumatologie Dan

Sectia clinica ORL conf. dr. Radulescu


Luminita

12. Formular de distribuire/difuzare


Denumirea Numele prenumele si Data Data Data intrarii in
structurii care semnatura persoanei care primirii retragerii vigoare a noii
PO 106-145
PROCEDURĂ DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE Ed.:1 Rev.:0
ELECTROCHIRURGIE Pag.: 8/8

primeste primeste procedura versiunii proceduri


procedura procedurii
inlocuite
Sectie clinica Conf. dr. Sîrbu Paul-
ortopedie- Dan
traumatologie
As. Grierosu Carmen
Sectie clinica Conf. dr. Radulescu
ORL Luminita
As. Filip Monica
Director Dana Mihai
ingrijiri

S-ar putea să vă placă și