Sunteți pe pagina 1din 4

Aprob,

Nicolae-Ionel CIUCĂ
Prim-ministru

MEMORANDUM

Avizat: Sorin Mihai GRINDEANU, viceprim-ministru, ministrul transporturilor și


infrastructurii
Marian-Cătălin PREDOIU, ministrul justiției
Adrian CÂCIU, ministrul finanțelor
Attila-Zoltán CSEKE, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației
Virgil-Daniel POPESCU, ministrul energiei
Lucian Nicolae BODE, ministrul afacerilor interne
Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor
Alexandru RAFILA, ministrul sănătății
Virgil-Daniel POPESCU, ministrul interimar al cercetării, inovării și
digitalizării
Sorin-Mihai CÎMPEANU, ministrul educaţiei
Lucian ROMAȘCANU, ministrul culturii
Florin Marian SPĂTARU, ministrul economiei
Constantin-Daniel CADARIU, ministrul antreprenoriatului și turismului
De la: Bogdan Lucian AURESCU, ministrul afacerilor externe
Mircea ABRUDEAN, șeful Cancelariei Prim-Ministrului

Tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul


Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi
financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

I. Elemente de context, obiectul tratatului și necesitatea încheierii acestuia


Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind programul
de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare
de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 27 aprilie
1/4
2010, care a ieșit din vigoare la 28 martie 2021, a constituit o parte integrantă importantă
a mecanismelor dezvoltate de România în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.
Acordul a fost modificat prin 5 Protocoale adiționale, în baza cărora au fost extinse
domeniile de aplicare și a fost prelungită la 10 ani perioada de valabilitate a Acordului.
Valoarea totală a plăților efectuate de România în baza Acordului a fost de 32.037.337,41
euro, suma rămasă neutilizată fiind de 67.962.662,59 euro.
Acordul a permis finanțarea de către România a unor proiecte emblematice, cum ar fi
reabilitarea și modernizarea a peste 1.000 de grădinițe și instituții școlare din Republica
Moldova sau asigurarea unei contribuții la dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău, proiect
strategic de interconectare energetică între România și Republica Moldova.
Victoria forțelor pro-reformă la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc în
Republica Moldova la 11 iulie 2021 a creat un context prielnic pentru relansarea în ritm
accelerat a agendei de cooperare bilaterală.
În cadrul contactelor politice recente, în special la nivel de Președinți (Chișinău, 27
august 2021 și București, 23 noiembrie 2021), de Prim-miniștri (București, 9 decembrie
2021) și miniștri ai afacerilor externe, noile autorități de la Chișinău au solicitat
încheierea unui nou Acord care să îndeplinească funcțiile Acordului semnat în anul 2010.
De asemenea, partea română a insistat pentru menținerea condiționalităților politice și
tehnice introduse pentru proiectul Protocolului adițional 6 la Acordul din 2010, Protocol
care nu a mai fost încheiat.
Având în vedere că Acordul din anul 2010 a ieșit din vigoare la 28 martie 2021,
precum și faptul că ambele Părți au convenit să încheie un nou Acord care să
îndeplinească funcțiile Acordului din anul 2010, sub coordonarea Ministerului Afacerilor
Externe, cu sprijinul celorlalte ministere din Guvernul României cu competențe în
domeniile care fac obiectul documentului bilateral, a fost elaborat proiectul noului Acord
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii
Moldova.

II. Finalitatea încheierii documentului şi implicaţiile asupra obligaţiilor juridice şi a


altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română, respectiv asupra
legislaţiei interne. Elemente de mandat
Noul Acord cuprinde prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în următoarele
domenii de activitate: sectorul energetic; infrastructura de transport; protecția mediului și
combaterea schimbărilor climatice; lucrări publice și infrastructură; întreprinderi mici și
mijlocii; independența mass-media; reforma administrației publice; afaceri interne;
sănătate; educație; cultură și patrimoniu; cercetare, precum și turism.

2/4
Acordul are ca obiectiv stabilirea condițiilor și a mecanismelor în baza cărora
România poate acorda asistență tehnică și financiară de la bugetul de stat în beneficiul
Republicii Moldova.
În aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord,
măsurile necesare pentru realizarea de proiecte care să contribuie la:
- intensificarea cooperării între România și Republica Moldova și dezvoltarea
Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;
- racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României;
- promovarea procesului de reforme în spirit european în Republica Moldova;
- susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
- impulsionarea dezvoltării Republicii Moldova și reducerea disparităților economice
și sociale în Republica Moldova;
- creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori.
De asemenea, Republica Moldova va lua toate măsurile necesare pentru:
a. Implementarea pe deplin a obligațiilor asumate în baza Acordului de Asociere
încheiat cu Uniunea Europeană, cu accent deosebit pe continuarea reformelor
necesare pentru apropierea de UE, inclusiv în domeniul justiției, combaterii
corupției, mediului de afaceri;
b. Conlucrarea în efortul comun de implementare a proiectelor derulate de România
în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva: orientării către toți cetățenii
Republicii Moldova; monitorizării implementării proiectelor; comunicării publice
cu privire la contribuția României; asigurării cofinanțării din partea Republicii
Moldova; evaluării periodice a stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate de comun
acord și clarificării oricăror aspecte de interes apărute în procesul de implementare;
c. Cooperarea strânsă cu România în vederea realizării investiţiilor durabile de
importanţă strategică precum interconectările în sfera energiei şi a infrastructurii şi,
în context, adoptarea tuturor măsurilor necesare legate de implementarea pe deplin
a legislaţiei referitoare la liberalizarea pieţei energetice şi de asigurare a capacităţii
de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale pe teritoriul Republicii
Moldova;
d. Sprijinirea consolidării și protejării prezenței investiționale a României în
Republica Moldova, în conformitate cu tratatele în domeniu dintre cele două părți
și obligațiile internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui
mecanism transparent pentru comunicarea oportunităților de afaceri;
e. Consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie.
Prezentul Acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părțile confirmă
îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în acest sens şi va fi valabil pentru o
3/4
perioadă de 7 ani (care poate fi prelungită cu cel mult 3 ani pentru finalizarea proiectelor
și activităților aflate în derulare).

III. Propuneri
Față de cele de mai sus, având în vedere necesitatea de a semna documentul de
cooperare bilaterală în cel mai scurt timp, în baza prevederilor art. 16 din Legea nr.
590/2003 privind tratatele, propunem:
 Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi
financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de
euro acordat de România Republicii Moldova;
 În cazul în care nu vor exista diferenţe substanțiale de fond între textul aprobat pentru
negociere şi textul convenit, aprobarea semnării Acordului;
 Acordul să fie semnat, în numele Guvernului României, de ministrul afacerilor externe
sau de o altă persoană desemnată în acest scop, pentru care Ministerul Afacerilor
Externe va elibera depline puteri, conform articolului 17 al Legii nr. 590/2003 privind
tratatele.

Anexăm proiectul părții române.

4/4