Sunteți pe pagina 1din 3

Asociaţia Unitatea de învăţământ

VeDem Just .........…...............………………..

Nr………..din……........….... Nr………..din…………..........

PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND


EDUCAŢIA JURIDICĂ
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

I. PARTENERII PROTOCOLULUI:

1.1. Asociaţia VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE, cu sediul social în Bucureşti, sector 3, Str. Vlahiţa, nr.
1, bl. PM18bis, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, înmatriculată la Administraţia Fiscală Sector 3 Bucureşti, sub nr.
1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909, reprezentată legal prin Lucian Checheriţă, în calitate de Preşedinte,

şi

1.2. Unitatea de învăţământ......................................................................, cu sediul în ………….....................…….,


strada……........................….., nr. ….., sector …., judeţul.............................., reprezentat prin
doamna/domnul ..........................................., în calitate de director;

PREAMBUL

 Conştientizând importanţa de a deprinde cunoştințe elementare de drept şi a promovării unei culturi juridice
menite, încă de la o vârstă fragedă, să încurajeze cunoaşterea cadrului legal şi respectul faţă de autoritățile publice,
pentru a mări gradul de responsabilizare şi de adoptare a unei conduite civice corespunzătoare;
 Având în vedere impactul semnificativ al normelor juridice asupra fiecărei persoane și a societății, precum şi
tendinţa de creştere a numărului şi a complexităţii reglementărilor specifice unei societăţi democratice guvernate de
principiul supremaţiei legii;
 Ţinând seama de riscurile provenite din lipsa cunoştinţelor minime juridice, cum ar fi încălcarea drepturilor
omului, limitarea libertăților fundamentale și săvârşirea unor fapte cu caracter antisocial;
 Susţinând inițiativa Education for Justice (E4J) dezvoltată potrivit Declarației de la Doha – Promovarea unei
culturi a legalității ce a fost adoptată în anul 2015 de Congresul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității
și Justiție Penală, inițiativă ce urmărește să prevină infracționalitatea și să promoveze o cultură a legalității prin
activități de educație pentru învățământul primar, secundar și terțiar, activități care să îi ajute pe educatori să
instruiască generațiile următoare pentru a înțelege și să abordeze mai bine problemele care pot submina statul de
drept și pentru a încuraja elevii și studenții să se implice activ în comunitățile lor;
 Ținând cont de necesitatea susținerii, promovării și implicării în Proiectul naţional EDUIURIS – educație juridică
pentru copii și tineri dezvoltat începând cu anul 2016 de Asociația VeDem Just,
 Luând act de existența unui cadru formal care permite acțiuni de informare a elevilor de către profesioniștii
dreptului și de către societatea civilă în baza Protocolului de colaborare privind educația juridică încheiat în anul
2013 și reînnoit în 2017 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al
Magistraturii și Ministerul Public, protocol la care a aderat și asociația VeDem Just,

Cei doi parteneri convin următoarele:

II. OBIECTIVUL PROTOCOLULUI

2.1. Vom coopera în vederea promovării educaţiei juridice în unitatea de învăţământ, prin facilitarea accesului
elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul științelor juridice.
2.2. Temele care vor face obiectul educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar vor fi, în general,
drepturile și îndatoririle copilului și tânărului, adaptate la vârsta auditoriului, insistându-se pe responsabilităţi.
Vor fi avute în vedere, în special: bullying-ul și cyberbullying-ul, regulile în lumea digitală, violenţa domestică

1
şi cea sexuală, consumul şi abuzul de substanţe interzise, traficul de persoane, legislaţia privind circulaţia pe
drumurile publice, corupţia, aspecte de dreptul muncii, procesul legislativ şi procedurile judiciare.
2.3. Pentru desfăşurarea activităţilor asumate, ca resurse didactice se vor folosi: ghidul practic de educație juridică
„Elevul și legea” elaborat sub egida Asociația VeDem Just, fișele-cadru (modele orientative) întocmite de
Grupul mixt de coordonare a activităților de educație juridică sub coordonarea Ministerului Justiției, precum şi
celelalte materiale postate pe site-ul www.educatiejuridica.ro la rubrica „Resurse”.

III. ACTIVITĂŢI

3.1. Educaţia juridică realizată în temeiul prezentului protocol se va realiza prin::


a) expuneri în cadrul unităţii școlare pe teme de educație juridică în modalitate non-formală, de către studenți sau
absolvenți cu studii juridice;
b) organizarea cu participarea elevilor a unor evenimente civico-juridice, precum dezbateri publice, mese rotunde,
competiţii, olimpiade, procese simulate;
c) vizite ale elevilor în sediile facultăţilor de drept, birouri de avocatură, sediile instanţelor judecătoreşti şi ale altor
instituţii juridice sau de ordine publică;
d) ofertarea materiei „Educație juridică” ca disciplină opțională de sine stătătoare sau ca modul în cadrul unei
discipline deja existente (cum ar fi educația socială, educația civică, educația pentru cetățenie democratică, educația
pentru drepturile omului);
e) instruirea cadrelor didactice în vederea predării formale a educaţiei juridice;
f) distribuirea gratuită a ghidului de educație juridică „Elevul și legea” pentru elevii care studiază la clasă educația
juridică ca materie opțională;
g) în măsura posibilităţilor, amenajarea în cadrul unității școlare a unei clase drept „Laborator de educație juridică”
și dotarea ei cu materiale informative sub formă de pliante, broșuri, afișe, cărți cu tematică civică și juridică;
h) în măsura posibilităţilor, amenajarea în cadrul unității școlare a scărilor drept „Treptele libertăţii” cu îndemnuri şi
citate privind respectarea legii;
h) încurajarea și distribuirea și în alte unități de învățământ a unor materiale informative cu privire la programele
dezvoltate de parteneri şi cu privire la elemente de educaţie juridică.

3.2 Pentru activităţile menţionate la pct. 3.1 pot fi invitate şi alte persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor
publice române sau străine, ale societăţii civile ori ale mediului de afaceri.

3.3. Activitatea desfășurată în cadrul instituției de învățământ este apolitică. Orice situație care implică legături cu
domeniul politic va fi sesizată de instituția de învățământ la adresa prevăzută în pct. 7.3, iar asociația va lua
imediat măsurile ce se impun, inclusiv prin limitarea accesului formatorului respectiv la activități similare în
numele organizației.

IV. DELEGAȚI

4.1. Activitatea derulată de către delegații celor doi parteneri se realizează în mod voluntar şi neremunerat, fără a
afecta buna desfăşurare a activităţii de învăţământ din unităţile școlare vizitate sau activitatea profesională din
celelalte instituţii implicate.
4.2. Delegaţii deţin această calitate pe toată perioada derulării Protocolului sau până la înlocuirea lor cu alte persoane.
Înlocuirea delegaților se va realiza exclusiv prin notificarea scrisă adresată celuilalt partener, prin e-mail, cu cel
puțin 5 zile înainte de momentul încetării activității acestuia.

V. DURATA PROTOCOLULUI

5.1. Prezentul Protocol se consideră încheiat la data semnării de către cel de al doilea partener, inclusiv prin
corespondență.
5.2. Protocolul se încheie pe o durată iniţială de trei ani începând de la momentul semnării.
5.3. De la momentul împlinirii perioadei prevăzută la pct. 5.2, protocolul se prelungește de drept pentru o perioadă de
trei ani, cu excepția cazului în care partenerii își notifică intenția de a înceta colaborarea cu cel puțin 30 de zile
înainte de împlinirea duratei agreate inițial.

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

6.1. Partenerii convin că prezentul Protocol va înceta în următoarele situații:


a) prin acordul partenerilor;
b) prin denunţarea unilaterală a oricăruia dintre parteneri, ulterior notificării cu cel puțin 10 zile înainte;
2
c) prin împlinirea duratei convenite de parteneri, dacă vreunul își exprimă refuzul de a se prelungi de drept
durata protocolului, conform pct. 5.2.

VII. DISPOZIŢII FINALE

7.1. Partenerii vor depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă, direct sau prin mediere, orice
neînţelegere care poate interveni pe parcursul desfășurării protocolului.
7.2. În cazul în care partenerii nu pot soluționa diferendul pe care amiabilă, litigiul va fi soluționat de instanțele de
judecată competente de la sediul Asociației.

7.3. Toate notificările vor fi transmise la următoarele adrese:

ASOCIAŢIA VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI LICEUL


JUSTIŢIE
E-mail: office@vedemjust.ro E-mail:
Tel: 0748 294 841 Tel:
Persoană de contact: Checheriţă Lucian – Silviu Persoană de contact:
Responsabil de proiect: Cristi Danileț

7.4. Orice modificare a adresei de corespondență trebuie adusă la cunoștința celuilalt partener, în termen de 24 de ore.
7.5. În cazul în care noua adresă nu este comunicată în termenul menționat la pct.7.4., întreaga corespondență este
considerată a fi îndeplinită în mod valabil la adresa prevăzută inițial în Protocol.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi ____ în 2 (două) exemplare originale, cu forță juridică egală.

Asociaţia : Unitatea de învăţământ:

VeDe Just - Voci pentru Democraţie şi Justiţie ................................................................

prin președinte, Lucian Checheriță prin............................., ..................................