Sunteți pe pagina 1din 14

Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

Fişă de individualizare a pedepsei în cazul infracţiunii prevăzute de art.215 din Codul


penal de înşelăciune1

Art 215 Înşelăciunea


Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine
sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 12 ani.
Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte
mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul
fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de
infracţiuni.
Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau
executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar
fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.
Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru
valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a
retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti
înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a
pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.
Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de
la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Criterii principale de individualizare:


cuantumul prejudiciului;
recunoaşterea faptei;
mijloacele folosite;
acoperirea prejudiciului.

1Noul cod penal (Legea n.286/2009) prevede următoarele:


ART. 244, Înşelăciunea
(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte
adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de
infracţiuni.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.
ART. 248, Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 şi art. 244 - 247 se pedepseşte.

1
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

Nr Limite de Criterii de individualizare


crt. pedeapsă
1. Sub 6 luni ; până  Fapta este recunoscută, prejudiciul se situează sub 1000 lei,
la 15 zile sau neacoperit sau în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte
aplicarea unei mijloace frauduloase, dacă prejudiciul se situează sub 100 lei.
amenzi ce nu  Recunoaşterea faptei şi acoperirea parţială sau integrală a
poate fi mai mică prejudiciului în timpul soluţionării cauzei conduce la:
de 250 lei în -individualizarea pedepsei cu posibilitatea suspendării executării
cazul aliniatului pedepsei, condiţionate sau sub supraveghere, în raport de
1 şi până la 3 circumstanţele personale ale făptuitorului (situaţie
luni în cazul familială,continuarea studiilor, existenţa unui loc de muncă)
aliniatului 2.  Aplicarea art 18 /1 dacă se dovedeşte existenţa unui scop subsidiar
Pedepsele alăturat celui infracţional( de exemplu, inducerea în eroare s-a făcut
accesorii, în pentru a obţine banii necesari unei intervenţii chirurgicale sau
cazul în care obţinerii unui credit, iar ratele sunt plătite la zi).
pedeapsa
principală este
închisoarea,
constau cel puţin
în interzicerea
drepturilor
prevăzute de art
64 litera a teza a
doua şi litera b
din Codul penal.
2. 6 luni-1  Fapta este recunoscută, prejudiciul între1000 lei- 2000 lei, neacoperit
an(conform art sau în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace
59 alin 2 Cp frauduloase, dacă prejudiciul este între 100 lei- 1.000lei.
liberarea  Recunoaşterea faptei şi acoperirea parţială sau integrală a
condiţionată prejudiciului în timpul soluţionării cauzei pentru prejudicii între1000-
poate fi acordată 2000 lei, sau în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte
după executarea mijloace frauduloase, dacă prejudiciul este între 100 lei- 1.000 lei
efectivă a cel conduce la:
puţin jumătate -individualizarea pedepsei cu posibilitatea suspendării executării
din durata pedepsei, condiţionate sau sub supraveghere, în raport de
pedepsei.) circumstanţele personale ale făptuitorului(situaţie familială,
Pedepsele continuarea studiilor, existenţa unui loc de muncă)
accesorii constau -aplicarea art 18 /1, dacă se dovedeşte existenţa unui scop subsidiar
cel puţin în alăturat celui infracţional( de exemplu, inducerea în eroare s-a făcut
interzicerea pentru a obţine banii necesari unei intervenţii chirurgicale sau
drepturilor obţinerii unui credit, iar ratele sunt plătite la zi).
prevăzute de art  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
64 litera a teza a de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
doua şi litera b limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de

2
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

Cpen. natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea


aceluiaşi gen de fapte.
3. 1 an-2 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 2000 lei -5000 lei sau în cazul folosirii de
alin 2 Cp nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă prejudiciul
liberarea este de 1.000 lei -2.000 lei.
condiţionată  Recunoaşterea faptei şi acoperirea parţială sau integrală a
poate fi acordată prejudiciului în timpul soluţionării cauzei conduce la :
după executarea -individualizarea pedepsei în limitele categoriei anterioare cu
efectivă a cel posibilitatea suspendării executării pedepsei, condiţionate sau sub
puţin jumătate supraveghere, în raport de circumstanţele personale ale
din durata făptuitorului(situaţie familială,continuarea studiilor, existenţa unui loc
pedepsei.) de muncă);
Pedepsele -la aplicarea art 18 /1 dacă se dovedeşte existenţa unui scop subsidiar
accesorii constau alăturat celui infracţional( de exemplu, inducerea în eroare s-a făcut
cel puţin în pentru a obţine banii necesari unei operaţii) .
interzicerea  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
drepturilor de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
prevăzute de art limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
64 litera a teza a natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea
doua şi litera b aceluiaşi gen de fapte.
Cpen.
4. 2 ani-3 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 5000 lei -10.000lei sau în cazul folosirii
alin 2 Cp de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 2000 lei -5.000 lei.
condiţionată  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală sau parţială a
poate fi acordată prejudiciului (dacă sunt suficiente date că prejudiciul va fi acoperit
după executarea integral, de exemplu dacă sunt dispuse măsuri asigurătorii) în timpul
efectivă a cel soluţionării cauzei conduce la :
puţin jumătate -individualizarea pedepsei în limitele categoriei anterioare cu
din durata posibilitatea suspendării executării pedepsei, condiţionate sau sub
pedepsei.) supraveghere, în raport de circumstanţele personale ale
Pedepsele făptuitorului(situaţie familială,continuarea studiilor, existenţa unui loc
accesorii constau de muncă);
cel puţin în -la aplicarea art 18 /1 dacă se dovedeşte existenţa unui scop subsidiar
interzicerea alăturat celui infracţional( de exemplu, inducerea în eroare s-a făcut
drepturilor pentru a obţine banii necesari unei operaţii sau obţinerii unui credit şi
prevăzute de art ratele sunt plătite la zi ) .
64 litera a teza a  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
doua şi litera b acoperit şi se situează între 2000 lei -5000 lei. Existenţa
Cpen. cicumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs de
infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de

3
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea


aceluiaşi gen de fapte
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor, de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.

5. 3 ani-4 ani;3 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
şi 4 luni este acoperit şi se situează între 10.000 lei-15.000 lei sau în cazul folosirii
pedepsa minimă de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
la care se poate prejudiciul este de 5000 lei -10.000 lei.
ajunge în cazul  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală sau parţială a
reţinerii prejudiciului(dacă sunt suficiente date că prejudiciul va fi acoperit
circumstanţelor integral, de exemplu dacă sunt dipuse măsuri asigurătorii) în timpul
atenuante, pentru soluţionării cauzei conduce la individualizarea pedepsei în limitele
sancţiunea categoriei anterioare cu posibilitatea suspendării executării pedepsei,
prevăzută la condiţionate sau sub supraveghere, în raport de circumstanţele
aliniatul 5. personale ale făptuitorului(situaţie familială,continuarea studiilor,
(conform art 59 existenţa unui loc de muncă);
alin 2 Cp  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
liberarea 200.000 lei -300 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
condiţionată infracţiunii, stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
poate fi acordată urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
după executarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
efectivă a cel participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
puţin jumătate de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei spre minimul de 3
din durata ani şi 4 luni ( pedeapsa minimă în cazul reţinerii circumstanţelor
pedepsei.) atenuante pentru fapta de la alin 5).
Pedepsele  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
accesorii constau acoperit şi se situează între 2000 lei -5.000 lei.
cel puţin în  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
interzicerea de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
drepturilor limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
electorale natura circumstanţelor, de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.

6. 4 ani-5 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 15.000 lei-20.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă

4
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

liberarea prejudiciul este de 10.000 lei-15.000 lei. Recunoaşterea faptei şi


condiţionată acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
poate fi acordată date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
după executarea dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
efectivă a cel individualizarea pedepsei în limitele categoriei anterioare.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 300.000 lei -350 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) infracţiunii, stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentarea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval;
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 5.000 lei -10.000lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor, de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.

7. 5 ani-6 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 20.000 lei-30.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 15.000 lei-20.000 lei . Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
poate fi acordată date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
după executarea dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
efectivă a cel individualizarea pedepsei în limitele categoriei 3 ani-4 ani.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 350.000 lei - 400 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) infracţiunii, stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 10.000 lei -15.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul

5
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,


vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
8. 6 ani -7 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 30.000 lei - 40.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 20.000 lei -30.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
poate fi acordată date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
după executarea dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
efectivă a cel individualizarea pedepsei în limitele categoriei 3 ani-4 ani.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 400.000 lei -450.000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) . infracţiunii, stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 10.000 lei -15.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul
victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,
vârsta victimelor, gradul lor de instruire

9. 7 ani-8 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 40.000 lei -50.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 30.000 lei – 40.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială (dacă sunt suficiente date că
poate fi acordată prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
după executarea măsuri asigurătorii) a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
efectivă a cel conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 3 ani-4 ani.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 450.000 lei -500 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) infracţiunii , stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 20.000 lei-30.000 lei.

6
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs


de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.
10. 8 ani-9 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 50.000 lei-100.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 40.000 lei -50.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
poate fi acordată date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
după executarea dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
efectivă a cel individualizarea pedepsei în limitele categoriei 3 ani-4 ani.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 500.000 lei -550 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) . infracţiunii, stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării
cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între30.000 lei -40.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire
11. 9 ani-10 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 100.000 lei -200.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 50.000 lei -75.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială(dacă sunt suficiente date că
poate fi acordată prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
după executarea măsuri asigurătorii) a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
efectivă a cel conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 4 ani-5 ani.
puţin jumătate  Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală prejudiciului între
din durata 550.000 lei -600 000 lei, conduita bună avută anterior săvârşirii
pedepsei.) infracţiunii , stăruinţa depusă pentru acoperirea pejudiciului şi a
Pedepsele urmărilor infracţiunii, prezentatrea sa în faţa autorităţilor, comportarea
accesorii constau sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii sau arestării

7
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

cel puţin în participanţilor, dacă sunt întrunite cumulativ pot conduce la reţinerea
interzicerea de circumstanţe atenuante şi stabilirea pedepsei în acest interval;
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale acoperit şi se situează între 40.000 lei-50.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire..
12. 10 ani-11 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 200.000 lei-300.000lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 75.000 lei-100.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială (dacă sunt suficiente date că
poate fi acordată prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
după executarea măsuri asigurătorii)a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
efectivă a cel conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 5 ani-6 ani.
puţin două treimi  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
din durata acoperit şi se situează între 50.000 lei -100.000lei.
pedepsei.)  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
Pedepsele agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
accesorii şi individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
complementare de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
constau cel puţin infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul
în interzicerea victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,
drepturilor vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
electorale.
13. 11 ani-12 ani  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
(conform art 59 acoperit şi se situează între 300.000 lei-400.000 lei sau, în cazul
alin 2 Cp folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
liberarea prejudiciul este de 100.000 lei-125.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
condiţionată acoperirea integrală sau parţială (dacă sunt suficiente date că
poate fi acordată prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
după executarea măsuri asigurătorii) a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
efectivă a cel conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 5 ani-6 ani.
puţin două treimi  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
din durata acoperit şi se situează între 100.000 lei -200.000 lei.
pedepsei.)  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
Pedepsele agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
accesorii şi individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
complementare de exemplu în raport de natura circumstanţelor sau de perseverenţa
constau cel puţin infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul

8
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

în interzicerea victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,


drepturilor vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
electorale.
14. 12 ani-13 ani,  Prejudiciu între 10.000 lei-50.000 lei, în cazul faptei descrise la
sancţiune peste aliniatul 1,dacă se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de
maximul special individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care
în cazul victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
aliniatului1 nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
(conform art 59 surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
alin 2 Cp mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
liberarea situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
condiţionată anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte. Reţinerea a mai
poate fi acordată mult de trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior
după executarea poate conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei
efectivă a cel următoare de pedepse.
puţin două treimi  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
din durata acoperit şi se situează între 400.000lei-500.000lei sau, în cazul
pedepsei.) folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
Pedepsele prejudiciul este de 125.000lei-150.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
accesorii şi acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
complementare date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
constau cel puţin dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
în interzicerea individualizarea pedepsei în limitele categoriei 7 ani-8 ani.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 300.000 lei - 400.000lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor sau de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul
victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,
vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
15. 13 ani-14 ani  Prejudiciu între 50.000lei-100.000 lei, în cazul faptei descrise la dacă
sancţiune peste se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de individualizare :
maximul special faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care victimele au fost
în cazul induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul nerecuperat,
aliniatului1 sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea surselor de
(conform art 59 venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul, mai mult
alin 2 Cp de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se situează
liberarea la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă anterioară
condiţionată sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte.Reţinerea a mai mult de
poate fi acordată trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior poate
după executarea conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare
efectivă a cel de pedepse.

9
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

puţin două treimi  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
din durata acoperit şi se situează între 500.000 lei-600.000 lei sau, în cazul
pedepsei.) folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
Pedepsele prejudiciul este de 150.000 lei-175.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
accesorii şi acoperirea integralăsau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
complementare date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
constau cel puţin dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
în interzicerea individualizarea pedepsei în limitele categoriei 7ani-8 ani.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 300.000 lei - 400.000lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor, de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.
16. 14 ani-15 ani  Prejudiciu între 100.000 lei- 150.000 lei, în cazul faptei descrise la
sancţiune peste aliniatul 1, dacă se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de
maximul special individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care
în cazul victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
aliniatului1 nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
(conform art 59 surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
alin 2 Cp mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
liberarea situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
condiţionată anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte.Reţinerea a mai
poate fi acordată mult de trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior
după executarea poate conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei
efectivă a cel următoare de pedepse.
puţin două treimi  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
din durata acoperit şi se situează între 600.000 lei -700.000lei sau, în cazul
pedepsei.) folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
Pedepsele prejudiciul este de 175.000 lei -200.000 lei. Recunoaşterea faptei şi
accesorii şi acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente
complementare date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
constau cel puţin dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
în interzicerea individualizarea pedepsei în limitele categoriei 8 ani-9 ani.
drepturilor  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
electorale. acoperit şi se situează între 400.000 lei -500.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul

10
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,


vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
17. 15 ani-16 ani, 16  Prejudiciu între 150.000lei- 200.000 lei, pentru fapta descrisă la
ani reprezintă aliniatul 1 sau între 10.000 lei -50.000lei pentru aliniatul 2, dacă se
maximul la care reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de individualizare :
se poate ajunge faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care victimele au fost
ca urmare a induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul nerecuperat,
reţinerii sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea surselor de
circumstanţelor venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul, mai mult
agravante pentru de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se situează
aliniatul 1 şi o la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă anterioară
pedeapsă peste sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte. Reţinerea a mai mult de
maximul special trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior poate
în cazul conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare
aliniatului 2 de pedepse.
(conform art 59  Fapta este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
alin 2 Cp acoperit şi se situează între 700.000 lei -1.000.000 lei sau, în cazul
liberarea folosirii de nume, calităţi mincinoase, alte mijloace frauduloase, dacă
condiţionată poat prejudiciul este de 600.000 lei -700.000lei . Recunoaşterea faptei şi
fi acordată după acoperirea integrală sau parţială a prejudiciului(dacă sunt suficiente
executarea date că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt
efectivă a cel dispuse măsuri asigurătorii) în timpul soluţionării cauzei conduce la
puţin două treimi individualizarea pedepsei în limitele categoriei 8 ani-9 ani.
din durata  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
pedepsei.) acoperit şi se situează între 500.000 lei -600.000lei.
Pedepsele  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
accesorii şi agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
complementare individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
constau cel puţin de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
în interzicerea infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte,de numărul
drepturilor victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,
electorale. vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
18. 16 ani-17 ani  Prejudiciu între 50.000 lei- 100.000 lei, pentru fapta descrisă la
(conform art 59 aliniatul 2, dacă se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de
alin 2 Cp individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care
liberarea victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
condiţionată nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
poate fi acordată surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
după executarea mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
efectivă a cel situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
puţin două treimi anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte. Reţinerea a mai
din durata mult de trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior
pedepsei.) În poate conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei
cazul reţinerii următoare de pedepse.

11
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

formei  Fapta este recunoscută, în cazul folosirii de nume, calităţi


continuate, mincinoase, alte mijloace frauduloase, prejudiciul creat părţii
maximul vătămate nu a fost acoperit şi se situează între 1.000.000 lei
sancţiunii este de -1.500.000 lei. Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală sau
17 ani pentru parţială a prejudiciului (dacă sunt suficiente date că prejudiciul va fi
aliniatul 1. acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse măsuri asigurătorii) în
Pedepsele timpul soluţionării cauzei conduce la individualizarea pedepsei în
accesorii şi limitele categoriei 9 ani-10 ani.
complementare  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
constau cel puţin acoperit şi se situează între 700.000 lei -1.000.000 lei.
în interzicerea  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
drepturilor agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
electorale. individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor, de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul
victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,
vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
19. 17 ani-18 ani  Prejudiciu între 100.000 lei- 150.000 lei, pentru fapta descrisă la
(conform art 59 aliniatul 2, dacă se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de
alin 2 Cp individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care
liberarea victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
condiţionată nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
poate fi acordată surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
după executarea mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
efectivă a cel situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
puţin două treimi anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte. Reţinerea a mai
din durata mult de trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior
pedepsei.) poate conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei
Pedepsele următoare de pedepse.
accesorii şi  Fapta este recunoscută,în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase,
complementare alte mijloace frauduloase, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
constau cel puţin acoperit şi se situează între 1.500.000 lei-2.000.000 lei.
în interzicerea Recunoaşterea faptei şi acoperirea integrală(dacă sunt suficiente date
drepturilor că prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
electorale. măsuri asigurătorii) sau parţială a prejudiciului în timpul soluţionării
cauzei conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 9
ani-10 ani.
 Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
acoperit şi se situează între 1.000.000 lei -1.500.000lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de
agravare(concurs de infracţiuni, recidivă) poate conduce la
individualizarea pedepsei în limitele categoriei următoare de pedepse,
de exemplu în raport de natura circumstanţelor sau de perseverenţa
infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de numărul

12
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a victimelor,


vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
20. 18 ani-19ani  Prejudiciu între 150.000 lei- 200.000 lei, pentru fapta descrisă la
(conform art 59 aliniatul 2, dacă se reţin cel puţin trei dintre următoarele elemente de
alin 2 Cp individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în care
liberarea victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
condiţionată nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
poate fi acordată surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
după executarea mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
efectivă a cel situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
puţin două treimi anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte. Reţinerea a mai
din durata mult de trei elemente de individualizare dintre cele descrise anterior
pedepsei.) poate conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei
următoare de pedepse.
 Fapta este recunoscută, în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase,
alte mijloace frauduloase, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
acoperit şi se situează între 2.500.000-3.000.000. Recunoaşterea
faptei şi acoperirea integrală sau parţială (dacă sunt suficiente date că
prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
măsuri asigurătorii) a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 9 ani-10
ani.
 Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
acoperit şi se situează între 1.500.000 lei -2.000.000 lei.
 Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
de infracţiuni, recidivă) poate conduce la individualizarea pedepsei în
limitele categoriei următoare de pedepse, de exemplu în raport de
natura circumstanţelor sau de perseverenţa infracţională în comiterea
aceluiaşi gen de fapte, de numărul victimelor (mai mare de trei) sau
de starea financiară a victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de
instruire.
 Pedepsele accesorii şi complementare constau cel puţin în
interzicerea drepturilor electorale.
21. 19 ani-20 ani,  Prejudiciu între 150.000 lei- 200.000 lei, pentru fapta descrisă la
pedeapsa aliniatul 2, dacă se reţin mai mult de trei dintre următoarele elemente
maximă la care de individualizare : faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în
se poate ajunge care victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
în cazul reţinerii nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
circumstanţelor surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
agravante în mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
cazul sacţiunii situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
pevăzute pentru anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte.
infracţiunea  Fapta este recunoscută,în cazul folosirii de nume, calităţi mincinoase,
incriminată la alte mijloace frauduloase, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost

13
Lavinia Valeria Lefterache Fişă de individualizare a pedepsei

aliniatul 2 acoperit şi se situează peste 3.000.000 lei. Recunoaşterea faptei şi


În cazul reţinerii acoperirea integrală sau parţială(dacă sunt suficiente date că
recidivei post prejudiciul va fi acoperit integral, de exemplu dacă sunt dispuse
executorii limita măsuri asigurătorii) a prejudiciului în timpul soluţionării cauzei
maximă a conduce la individualizarea pedepsei în limitele categoriei 9 ani-10
sancţiunii est ede ani.
22 de ani pentru  Fapta nu este recunoscută, prejudiciul creat părţii vătămate nu a fost
aliniatul 1, 25 de acoperit sunt criterii ce conduc la aplicarea unei pedepse peste
ani pentru maximul special.
aliniatul 2 , 30 de  Existenţa circumstanţelor agravante sau a stărilor de agravare(concurs
ani pentru de infracţiuni, recidivă),faptă nerecunoscută, perioadă mare de timp în
aliniatul 5.În care victimele au fost induse în eroare, mai multe victime, prejudiciul
cazul reţinerii nerecuperat, sustragerea de la urmărire penală şi judecată, ascunderea
formei surselor de venit sau a bunurilor din care se putea acoperi prejudiciul,
continuate, mai mult de două condamnări anterioare, data săvârşirii infracţiunii se
maximul situează la scurt timp de la liberarea condiţionată dintr-o pedeapsă
sancţiunii este de anterioară sau în timpul cercetărilor pentru alte fapte, poate conduce
20 de ani pentru la individualizarea pedepsei peste maximul special, pînă la 25 de
aliniatul 2, 25 de ani,de exemplu în raport de natura circumstanţelor sau de
ani pentru perseverenţa infracţională în comiterea aceluiaşi gen de fapte, de
aliniatul 5 . numărul victimelor (mai mare de trei) sau de starea financiară a
(conform art 59 victimelor, vârsta victimelor, gradul lor de instruire.
alin 2 Cp
liberarea
condiţionată
poate fi acordată
după executarea
efectivă a cel
puţin două treimi
din durata
pedepsei.)
Pedepsele
accesorii şi
complementare
constau cel puţin
în interzicerea
drepturilor
electorale.

14

S-ar putea să vă placă și