Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Încheiat şi înregistrat sub nr. __/__/__/______ în Registrul General de Evidență a Salariaților

A. PĂRŢILE CONTRACTULUI:
Angajator – _______________________, persoană juridică română, cu sediul în
________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul
București sub nr. ______________________, având codul unic de înregistrare fiscală ____________, reprezentată
prin Dna. ________________, în calitate de Administrator,

şi
Salariatul/Salariata – Domnul/Doamna ______________, domiciliat/domiciliată în Mun. București, Aleea
Fuiorului nr. 2, bl.Y3B, sc. 2, et. 4, ap. 78, Sector 3, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria RD nr. 954275,
eliberat de S.P.C.E.P Sector 3, la data de 23/11/2017, cod numeric personal 2880802400011,
Am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului este reprezentat de crearea cadrului juridic prin care salariatul se obligă să presteze munca
specificată în continuare pentru și sub autoritatea angajatorului, în schimbul unui salariu determinat mai jos.

C. DURATA CONTRACTULUI:
1. Nedeterminată, salariatul urmând să înceapă activitatea la data de ____________;
2. Determinată, de _-_, pe perioada cuprinsă între data de _-_ şi data de _-_, conform art. _-_ lit. (_-_) din Codul
muncii.

D. LOCUL DE MUNCĂ:
1. Activitatea se desfăşoara la sediul angajatorului ________________________________ S.R.L;
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: _-_;

E. FELUL MUNCII:
Funcţia/meseria: _________________________, cod ________, conform COR

F. ATRIBUTIILE POSTULUI:
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția
microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care
vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității: _-_.

F1. CRITERIILE DE EVALUARE:


1. Evaluarea competentențelor și performanțelor din punct de vedere al eficienței:
1.1 Calitatea muncii:
a) Pregătirea corectă și în timp util a sarcinilor de serviciu;
b) Consecvența în executarea lucrărilor;
c) Atenția la detalii;
1.2 Cantitatea muncii:
a) Rezolvarea sarcinilor complexe;
b) Preluarea și executarea sarcinilor suplimentare, în funcție de situație;
1.3 Eficiență personală
a) Punctualitatea la locul de muncă;
b) Respectarea procedurilor/regulilor de lucru;
c) Spiritul de inițiativă;
d) 1Asumarea responsabilităților;
2. Evaluarea competențelor și performanțelor din punct de vedere al relațiilor interpersonale:
2.1 Atitudini personale;
a) Atitudine pozitivă și politicoasă;
b) Proactivitatea;
c) Flexibilitatea și adaptarea cu ușurință la schimbări;
2.2 Orientarea către clientți interni/externi;
a) Preocupare față de identificarea nevoilor clienților;
b) Menținerea permanentă a relațiilor cu clienții;
c) Preocupare față de gradul de satisfacție al clientului;
d) Folosirea sugestilor clienților pentru creșterea calității serviciilor;
2.3 Relația cu echipa;
a) Comunicarea cu ușurință cu colegii, clienții interni și externi;
b) Colaborarea cu membrii echipei în atingerea obiectivelor;
c) Suportul acordat colegilor;
d) Încurajarea unui climat cooperant, neconflictual;
e) Capacitatea de a asculta și de a comunica;
3. Evaluarea competențelor și performanțelor din punct de vedere al orientării către rezultate:
3.1 Orientarea spre îndeplinirea obiectivelor și optimizarea veniturilor;
a) Respectarea termenelor și etapelor stabilite la nivel departamental pentru realizarea lucrărilor alocate;
b) Obținerea rezultatelor așteptate în termenele stabilite;
c) Responsabilitatea calității lucrărilor efectuate și preocuparea privind îmbunătațirea lor;
d) Confruntarea rezultatelor muncii cu cerințele și luarea măsurilor de remediere atunci când este cazul;
e) Raportarea conform normelor interne a deficiențelor constatate, a cauzelor și a modurilor de remediere;
f) Propunerea măsurilor de îmbunătațire a strategiei privind atingerea obiectivelor individuale
/departamentale;
4. Evaluarea competentențelor și a performanțelor tehnico - profesionale;
4.1. Experiența în domeniul de specialitate, perfecționarea și dezvoltarea profesională;
a) Nivelul și volumul de cunoștințe în raport cu cerințele postului;
b) Abilitătile de specialitate (tehnice) specifice postului;
c) Gradul de înțelegere a procedurilor;
d) Preocuparea față de acumularea de informații noi (consultarea cărților de specialitate, publicațiilor,
participarea la cursurile organizate de companie)
5. Procedura de evaluare a performanței individuale, precum și alte criterii de evaluare specifice postului/funcției,
vor fi menționate în Regulamentul Intern, în fișa postului și/sau prin încheierea unui act adițional la contractul
individual de muncă.

G. CONDIŢII DE MUNCĂ:
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale / deosebite /speciale de muncă, potrivit Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

H. DURATA MUNCII:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână .
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ore zi (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern / contractului colectiv de muncă
aplicabil.
2. O fracţiune de normă de _-_ ore/zi, _-_ ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: _-_ (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului intern / Contractului colectiv de muncă
aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. CONCEDIUL:
Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă,
fracţiune de normă).
De2asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …..-…..
J. SALARIZARE:
1. Salariul de bază lunar brut este de 2300 LEI.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri: sporurile nu sunt incluse în salariul de bază lunar brut;
b) indemnizaţii NU;
b1) prestații suplimentare în bani NU;
2
b ) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură NU;
c) alte adaosuri NU;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele
de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului
colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.
4. Datele la care se plăteşte salariul sunt: 05 ale lunii următoare.
K. DREPTURI SPECIFICE LEGATE DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ:
a) echipament individual de protecţie: DA;
b) echipament individual de lucru: DA;
c) materiale igienico-sanitare DA;
d) alimente de protecţie: NU;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: să respecte normele generale şi specifice de
securitate şi sănătate în muncă, să participe la instructajul introductiv general şi instructajele periodice
planificate de angajator.

L. ALTE CLAUZE:
a) perioada de probă este de 90 de zile calendaristice, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii sau
contractului colectiv de muncă aplicabil;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii sau
contractului colectiv de muncă aplicabil;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18
alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) procedura privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de
marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al
angajatorului: părțile nu vor utiliza semnătura electronică, vor utiliza semnătura olografă la semnarea tuturor
documentelor rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la
încetarea contractului individual de muncă.

M. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRŢILOR:


1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă:
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediul de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligatia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil,
precum si in contractul individual de munca;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) 3obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
g) obligatia de a se supune obiectivelor de performanta individuala impuse, precum si criteriilor de evaluare a
realizarii acestora.
h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
3. Angajatorul _____________________ S.R.L are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului
colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanță individuală precum și criteriile de evaluare a realizarii acestora;
e) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
f) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) sa înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activitații;
b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv
de muncă aplicabil şi din lege;
c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi
condiţiile corespunzătoare de muncă;
c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;
d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de
muncă;
e) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea
desfașurată de acesta, durata activitatii, salariul,vechimea în muncă, în meserie și specialitate;
f) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
g) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și
impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
h) să înființeze registrul general de evidentă a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
i) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile
sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se
stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
j) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să
afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

N. Dispoziții Finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.53/2002 – Codul
muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/sectorului de activitate înregistrat sub nr. : _-_ la Inspectoratul Teritorial de Munca/sau dupa caz la
MMFPS.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune
încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract
individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
____________________ S.R.L _________________
Administrator, Data: __/__/____
_____________
L.S
L.S

Pe data de prezentul contract încetează în temeiul art. din Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii, cu modificările și completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.

4
Subsemnatul/Subsemnata _________________ declar că am primit un exemplar în original din contractul
individual de muncă, astazi ___/___/_______, Semnătura .........................;

S-ar putea să vă placă și