Sunteți pe pagina 1din 13

LICEUL TEORETIC „ŞERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC

strada Slănicului, nr. 13, județul Prahova


Telefon: 0244 240709
e-mail: liceulserbanvoda@gmail.com
website: www.liceulserbanvoda.ro

AVIZAT DIRECTOR, AVIZAT COMISIE CURRICULUM,


prof. Lavinia-Adriana Bîtie

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA: a VI-a B
ANUL ŞCOLAR: 2021/2022
Profesor: BOȚOC LOREDANA
Manual: EDP, autori: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu
Nr. de ore/săptămână: 4
COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

CONȚINUTURI

Tema generală: EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU

Domenii de conținut Conținuturi


La conținuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:

Comunicare orală − Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia dintre interlocutori, identitatea
interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de tema discuţiei
− Dicţia, importanța ei în interacțiunile verbale
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informații explicite și
implicite, rezumare
− Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a mesajului prin formularea unor
întrebări de clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de încurajare
− Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a actului de limbaj, intenţia de
comunicare şi efectul actului de limbaj
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în activităţi de grup. Inteligenţa
emoţională: exprimarea adecvată a emoţiilor

Lectură − Textul narativ literar – în proză, în versuri


• Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I
• Momentele subiectului/etapele acțiunii
• Dialogul în textul literar
− Textul descriptiv literar – în proză, în versuri
− Textul argumentativ
− Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului în propriul
univers cognitiv și afectiv
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumerația), discuții pe
marginea textelor citite
− Interese și atitudini față de lectură

Redactare − Etapele scrierii, cu accent pe:


a) planul textului;
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv
(prezentarea unui proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la temă
− Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate
− Prezentarea textului: tabele corelate cu conţinutul textului
− Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)

Elemente de construcție a comunicării Gramatică


− Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
− Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul
prepozițional. Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc. Norme de
punctuaţie (virgula)
− Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul-optativ. Posibilități
combinatorii ale verbului. Prepoziţia
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival. Punctuaţia
vocativului. Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități combinatorii ale
substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele reflexiv și
pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și reluarea prin clitice
pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
− Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație

Ortoepie şi ortografie
− Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
− Despărțirea în silabe (principiul fonetic)

Vocabular
− Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului în crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice

Variaţie stilistică
− Limbă vorbită. Limbă scrisă

Elemente de interculturalitate − Valori etice în legendele popoarelor


− Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni
− Valori ale culturii populare în spațiul românesc
Planificare calendaristică
Clasa a VI-a
Structura anului şcolar: 2021-2022
Cursuri: 34 de săptămâni și 3 zile - 1 săptămână Școala Altfel = 33 de săptămâni și 3 zile x 4 h/săptămână = 136 de ore/an
Semestrul I: 14 săptămâni și 3 zile, 4 ore/săptămână  60 de ore
Săptămâna 8-14 aprilie 2022: PROGRAMUL Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! (activităţi extraşcolare, având orar specific);
Semestrul al II-lea: 19 de săptămâni 4 ore / săptămână  76 de ore
Teze: sem. I: până pe 30 noiembrie 2021; sem. al II-lea, până pe 20 mai 2022;

Unitatea de învăţare Competențe specifice Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii


alocate
Recapitulare inițială Competențele generale și specifice din programa Conținuturile asociate programei 8
Evaluare inițială pentru clasa a V-a școlare pentru clasa a V-a
4 13-17 IX
Recapitulare inițială
Evaluare inițială 4 20-24 IX

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 16


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de ascultare activă:
orale narative, monologate şi dialogate verificarea gradului de înțelegere
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi a mesajului prin formularea unor
1. Locuri natale puncte de vedere în texte orale, participând la întrebări de clarificare, de
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele reformulare; semnale nonverbale 1
citite/ascultate de încurajare 1
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi Lectură 27 IX-1X
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - Textul narativ literar – în proză/ 1
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau în versuri 1
mediată Amintiri din copilărie de Ion
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din Creangă
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale - Instanțele comunicării narative: 1
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative autor, narator, personaje 1 4-8 X
şi critice pe marginea unor texte diverse - Tipuri de narațiune: narațiunea
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse la persoana I și la persoana a III-a 1
tipuri de texte citite Redactare 1
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Tipare textuale de structurare a
subiect la alegere, având în vedere etapele ideilor în textul narativ
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a (prezentarea unui proces ca
comunica idei și informații sau pentru a relata succesiune de etape)
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui Elemente de construcție a 1
text complex, cu integrarea unor tabele comunicării 1
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în Ortoepie și ortografie
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru - Structura fonologică a 11-15 X
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin cuvintelor: diftong, triftong, hiat 1
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în - Despărțirea în silabe (principiul
comunicare fonetic)
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești 1
și ale unor comunități etnice de pe teritoriul
României

Elemente de interculturalitate 1
- Valori ale culturii populare în 1 18-22 X
spațiul românesc 1
Recapitulare 1
Evaluare sumativă
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi
puncte de vedere în texte orale, participând la Comunicare orală 20
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele - Performarea actelor de limbaj:
citite/ascultate relația dintre structura lingvistică
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi a actului de limbaj, intenția de
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și comunicare și efectul actului de 1
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau limbaj 1 25-29 X
mediată Lectură 1
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din Limba noastră de Alexei
2. Limba română texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Mateevici 1
multimodale - Strategii de comprehensiune:
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative reprezentări mentale, integrarea
şi critice pe marginea unor texte diverse informațiilor textului în propriul 1
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului univers cognitiv și afectiv 1 1-5 XI
și a diversității materialelor citite Redactare 1
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Adecvarea la temă 1
comunicare - Stil: proprietatea termenilor,
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind puritate și adecvare situațională,
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi originalitate
discutate cu colegii 1
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi Elemente de construcție a 1 8-12 XI
semantice de bază, din limba română standard, comunicării 1
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative Vocabular 1
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea - Cuvântul: formă și sens (sensul
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de de bază și sensul secundar; sensul 1
învăţare pe tot parcursul vieţii propriu, sensul figurat) 1 15-19 XI
- Rolul contextului în crearea 1
sensului 1
- Omonime. Cuvinte
polisemantice
Variație stilistică
- Limbă vorbită. Limbă scrisă
Recapitulare 1
Evaluare semestrială I 1 22-26 XI
1
1

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 24


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Contextul de comunicare: locul
orale narative, monologate şi dialogate și momentul interacțiunii, relația 1
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi dintre interlocutori, identitatea 1
puncte de vedere în texte orale, participând la interlocutorilor, cunoștințele 1 29 XI-6 XII
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele comune legate de tema discuției 1
3. Modele în viață citite/ascultate
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi
relevanţa informaţiei transmise și primite Lectură 1
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din - Textul narativ literar – în proză 1
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Căprioara de Emil Gîrleanu 1 8-13 XII
multimodale - Momentele subiectului/etapele 1
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de acțiunii
dificultate Redactare
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului - Etapele scrierii, cu accent pe:
și a diversității materialelor citite a) planul textului;
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de b) redactarea ciornei și a lucrării pe
comunicare baza planului
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind 1
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi 1 15-20 - 22
discutate cu colegii Recapitulare finală Semestrul I 1 XII
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice 1
de bază ale limbii române standard pentru Evaluare finală
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative
1
1 10-14 I
Semestrul 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Elemente de construcție a 1
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin comunicării 1
al II-lea raportarea la normă Gramatică
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea - Verbul. Moduri verbale și
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de timpurile lor: conjunctivul și
învăţare pe tot parcursul vieţii condiționalul-optativ. Posibilități 1
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în combinatorii ale verbului. 1 17-21 I
cultura proprie și în cultura altor popoare - Predicatul verbal - actualizare 1
- Predicatul nominal. Verbul 1
copulativ a fi; numele predicativ.
Acordul numelui predicativ 1
1 28 I- 31 I
Elemente de interculturalitate 1
- Valori etice în legendele 1
popoarelor

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atitudini comunicative: interes,
orale narative, monologate şi dialogate curiozitate, implicare, cooperare
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi în activități de grup. Inteligența
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și emoțională: exprimarea adecvată
4. Pasiuni. atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau a emoțiilor 1
Hobby-uri mediată Lectură 1 2-7 II
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Cititorul din peșteră de Rui Zink 1
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Dialogul în textul literar
relevanţa informaţiei transmise și primite - Interese și atitudini față de 1
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din lectură
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Redactare
multimodale - Transformarea vorbirii directe în
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative vorbire indirectă
şi critice pe marginea unor texte diverse
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse
tipuri de texte citite Elemente de construcție a
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului comunicării 1
și a diversității materialelor citite Gramatică 1 9-14 II
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Substantivul. Substantive 1
subiect la alegere, având în vedere etapele colective. Substantive defective. 1
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a Cazul. Articolul genitival.
comunica idei și informații sau pentru a relata Punctuația vocativului. Corelarea 1
experiențe trăite sau imaginate funcției sintactice cu cazul 1 16-21 II
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui morfologic. Posibilități 1
text complex, cu integrarea unor tabele combinatorii ale substantivului 1
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice - Pronumele personal (flexiune 1
de bază ale limbii române standard pentru cazuală). Pronumele reflexiv 1 23-28 II
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a (diferența între pronumele reflexiv 1
intenţiilor comunicative și pronumele personal). 1
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Posibilități combinatorii ale
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin pronumelui. Anticiparea și
raportarea la normă reluarea prin clitice pronominale
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea în cazul unor complemente.
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de Aspecte ortografice. 1
învăţare pe tot parcursul vieţii - Subiectul exprimat – actualizare 1 2-7 III
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în - Subiectul neexprimat (inclus, 1
cultura proprie și în cultura altor popoare subînțeles) 1
1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - verificarea gradului de înțelegere
orale narative, monologate şi dialogate a unui text oral, făcând apel la
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi limbajul paraverbal (dicție); 1
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - diferențierea limbajului verbal, 1 9-14 III
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau paraverbal, nonverbal și 1
mediată importanța lor în comunicare. 1
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi Balul pomilor de Dimitrie Anghel 1
5. Fascinanta lume relevanţa informaţiei transmise și primite - Textul descriptiv literar, în 1 16-21 III
vie 2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din proză, în versuri 1
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Versificație: rima, strofa, măsura 1
multimodale versurilor, ritmul (intuitiv)
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative - Strategii de interpretare:
şi critice pe marginea unor texte diverse interpretarea limbajului figurat
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse (epitetul, enumerația), discuții pe
tipuri de texte citite marginea textelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a Redactare 1
comunica idei și informații sau pentru a relata - Tipare textuale de structurare a 1
experiențe trăite sau imaginate ideilor: descriptiv, explicativ, 23-28 III
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui narativ-descriptiv (prezentarea 1
text complex, cu integrarea unor tabele unui proces ca succesiune de 1
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi etape)
semantice de bază, din limba română standard, - Prezentarea textului: tabele
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative corelate cu conținutul textului
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în - Elemente auxiliare în scriere
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru (paranteze, sublinieri)
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în 1
cultura proprie și în cultura altor popoare Elemente de construcție a 1
comunicării 30 III- 4 IV
Gramatică 1
- Adjectivul. Posibilități 1
combinatorii ale adjectivului
- Adverbul. Tipuri de adverbe (de 1
mod, de timp, de loc). Gradele de 1 6 IV
comparație

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de concepere și de
orale narative, monologate şi dialogate comprehensiune a textului oral:
6. Călător în lume 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi parafrazare, informații explicite și 1
puncte de vedere în texte orale, participând la implicite, rezumare 1
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele Lectură 2-6 V
citite/ascultate Fram, ursul polar de Cezar 1
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de Petrescu 1
dificultate - Textul narativ
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse - Textul argumentativ 1
tipuri de texte citite Redactare 1
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Rezumatul 9V
subiect la alegere, având în vedere etapele
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informații sau pentru a relata 1
experiențe trăite sau imaginate Recapitulare 1
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui Evaluare semestrială II 1 11-16 V
text complex, cu integrarea unor tabele 1
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative Elemente de construcție a 1
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi comunicării
semantice de bază, din limba română standard, Gramatică 1
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative - Atributul – actualizare 1 18-23 V
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea - Complementul. Complementul 1
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de direct, complementul indirect în
învăţare pe tot parcursul vieţii dativ și complementul 1
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești prepozițional. Circumstanțialul de 1 25 V
și ale unor comunități etnice de pe teritoriul mod, circumstanțialul de timp,
României circumstanțialul de loc.
Norme de punctuație (virgula)

Elemente de interculturalitate 1 30 V
- Limba română în Europa;
comunitatea lingvistică a
vorbitorilor de limbă română de
pretutindeni

5
Recapitulare finală Competențele generale și specifice din programa
Evaluare finală pentru clasa a VI-a Conținuturile asociate programei 1 30 V
școlare pentru clasa a VI-a 1
1 8 VI
1
1 10 VI