Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza punctelor tari și slabe ale unității de învățământ și realizarea unui plan de

îmbunătățire a punctelor slabe


Prof. Ing. Tisăliță Cristian Radu
Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației

Puncte slabe descoperite in urma analizei SWOT:


• Fluctuaţia de cadre didactice calificate suplinitoare care nu asigură continuitatea la clasă.
• Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice.
• Absenteismul în rândul unor elevi.
• Insuficienta colaborare cu părinţii elevilor cu abandon şcolar.
• Slaba motivare financiară a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unei activităţi didactice
eficiente.
Membrii comisiei considera ca, avand in vedere specificul zonei, pentru anul scolar 2016 –
2017 ar trebuie sa se urmareasca cu prioritate :
1. rezultatele slabe la invatatura;
2. reducerea absenteismului şi a abandonul scolar;
3. implicarea elevilor si parintilor in evaluarea progresului pe care il realizeaza;
Astfel se urmareste :
- motivarea elevilor pentru participarea la programe de recuperare;
- implementarea si realizarea unui sistem de autoevaluare a elevilor;
- masurarea progreselor elevilor;
- dezvoltarea si implementarea unui sistem de programe care sa asigure si sa faciliteze
egalitatea sanselor ;
Actiuni necesare :
- orientare elevilor spre orele de recuperare ;
- pregatirea elevilor pentru evaluare prin realizarea unor fise de lucru, teme, referate;
- aplicarea testelor, evaluarea rezultatelor.
Alte obiective ce trebuie urmarite:
-elaborarea de materiale auxiliare privind sanatatea si siguranta elevilor ;
-concretizarea in activitati practice a continutului teoretic prea vast al programelor;
-utilizarea eficienta a sistemului AEL de catre toti profesorii ;
-familiarizarea tuturor cadrelor didactice cu tehnicile de instruire centrate pe elev ;
-eficientizarea activitatilor desfasurate de consiliul clasei ;
-completarea portofoliilor elevilor si profesorilor ;
- implicarea mai activa a parintilor si elevilor in procesul de evaluare ;

Domenii care Activităţile de îmbunătăţire Efectele scontate


necesită
îmbunătăţirea
calităţii
A.CAPACITATE -folosirea Internetului pentru -optimizarea circulaţiei
INSTITUŢIONALĂ comunicare, diriginţii vor comunica informaţiei între şcoală, profesori,
1. Existenţa şi şi pe mail cu părinţii elevilor cu părinţi şi comunitate;
funcţionarea probleme şi astfel vor deţine şi o strângerealegăturii dintre
evidenţă a informării acestora. şcoală şi familie, utilizarea
sistemului de feed-back-ului obţinut de la
-implementarea platformei AMICUS
comunicare internă şi părinţi pentru ameliorarea calităţii
bazată pe informarea
externă actului educaţional în şcoală.
-o mai bună informare a
părinţilor cu privire la activităţile despre ceea ce se întâmplă în şcoală
instructiv- educative, note, medii, la nivelul activităţilor şcolare şi
absenţe, abateri disciplinare ş.a. extra-şcolare şi despre activitatea
-organizarea de lectorate cu copiilor lor în cadrul şcolii.
părinţii, cel puţin o dată pe
semestru, la care să fie invitaţi
specialişti, reprezentanţi ai
2.Asigurarea comunităţii.
-respectarea întocmai a -asigurarea climatului de siguranţă
securităţii tuturor prevederilor Regulamentului pentru elevi şi personalul şcolii,
celor implicaţi în şcolar privind purtarea insignei, şi evitarea unor problem de disciplină,
activitatea şcolară, înneinvitarea persoanelor străine în a actelor violente sau huliganice
timpul desfăşurării şcoală. precum şi a eventualelor accidente.
programului
3. Dotarea şi -amenajarea unui cabinet de limba -satisfacţia elevilor, profesorilor şi
utilizarea spaţiilor română şi a 2 săli de clasă în care părinţilor privind accesul la resursele
şcolare vor trebui să intre elevii educaţionale prin crearea unui ambient
plăcut şi eficient în derularea
claselor pregătitoare şi a IX-a
actului educativ
4. Dotarea cu -continuarea achiziţionării de noi -modernizarea învăţământului,
mijloace de mijloace de învăţământ: hărţi, Accesibilitatea,cunoştinţelor, creşterea
învăţământ atlasuri pentru geografie şi istorie, gradului de înţelegere,
casetofon pentru limbile străine,
uşurarea muncii profesorului şi a
muzică şi sport, ş.a.
elevului, centrarea activităţii pe elev şi
renunţarea treptată lastilul
5. Managementul -respectarea Regulamentului narativ.
-instaurarea unui climat de
personalului didactic şcolar şi sancţionarea celor care nu disciplină, ordine şi respect essential
şi de conducere se conformează. pentru derularea actului educativ.
-monitorizarea de către direcţiune -diminuarea actelor de indisciplină
şi responsabilii de catedră a venite din partea profesorilor.
profesorilor-problemă prin -creşterea gradului de implicare a
inspecţii spontane. profesorilor în toate activităţile şcolii
-implicarea tuturor profesorilor în -afirmarea şcolii pe plan naţional şi
activităţile şcolii. internaţional prin lansarea unor
-constituirea unor echipe de parteneriate şi proiecte
profesori pentrurealizareade educaţionale.
parteneriate naţionale şi -lărgirea viziunii şi orizontului
internaţionale; utilizarea şcolii în privinţa dezvoltării
experienţei individuale a ulterioare.
profesorilor care au realizat
proiecte Commenius 2.2 C
pentru a colabora la proiecte mai
B. EFICACITATEA vaste.-continuarea implicării părinţilor -realizarea a cel puţin unei activităţi
EDUCAŢIONALĂ în activităţile şcolii- activităţi pe semestru realizate în parteneriat
1. Existenţa ştiinţifice, activităţi culturale cu părinţii sau cu instituţii ale
parteneriatelor cu -organizarea de întâlniri între comunităţii care să ajute la
reprezentanţi ai elevi-părinţi-profesori în care să se implicarea acestora în calitatea
comunităţii dezbată problemele şcolii şi cum actului educativ.
pot fi ele ameliorate, precum şi -adaptarea cerinţelor şcolii la nevoile
cum se pot diversifica comunităţii.
activităţile din şcoală. -orientare şcolară şi consultanţă
-solicitarea de sprijin pentru pentru elevii clasei a VIII-a necesară
orientarea şcolară şi profesională orientării lor pe piaţa muncii.
-sprijin material prin sponsorizarea -diversificarea activităţilor extra-
elevilor cu rezultate deosebite şcolare şi creşterea gradului de
sau pentru organizarea unor implicare a beneficiarilor în
2. Proiectarea -îmbunătăţirea proiectării C.D.Ş -un învăţământ stimulativ, motivant,
curriculumului pornind de la nevoile identificate centrat pe elev şi pe nevoile
ale elevilor şi ale comunităţii. acestuia.
-asigurarea accesului elevilor -învăţarea mai multor limbi va
la învăţarea mai multor limbi deschide noi perspective elevilor
străine, la alegerea lor sau a pentru a accesa burse în străinătate şi
părinţilor acestora. pentru a-şi diversifica posibilităţile
-consultarea elevilor şi părinţilor de angajare după terminarea şcolii.
într-un timp stabilit înainte de -o participare mai activă a elevilor la
începerea anului şcolar cu propriia lor formare.
privire la opţionalele pe care le
3. Evaluarea -evaluarea periodică, sistematică -evitarea discrepanţelor de evaluare
rezultatelor şcolare şi unitară; fiecare responsabil de a profesorilor.
catedră să urmărească -asigurarea unei ritmicităţi în notare
periodicitatea notării membrilor care să evite aglomerarea spre
catedrei şi să atragă atenţia finalul semestrului sau anului şcolar.
acolo unde există rămâneri -sesizarea din timp a eventualelor
în urmă pentru a rămâneri în urmă sau pericolelor de
remedia din timp nereuşită şcolară
problemele. -implicarea părinţilor în verificarea
-transmiterea rezultatelor evaluării modului de pregătire a elevilor
către părinţii elevilor -creşterea gradului de implicare a
-motivarea elevilor pentru învăţare elevilor în activităţile şcolii
prin concursuri interne, cu premii,
4. Activitatea concursuri
-implicarea mai întremultor
clase,
profesoripe -intensificarea activităţii ştiinţifice la
ştiinţifică în activităţile ştiinţifice nivelul şcolii să deschidă noi
organizate la nivel local, oportunităţi pentru cadrele
regional, naţional sau didactice şi elevii din şcoală
internaţional. -stimularea altor cadre didactice şi a
-iniţierea de proiecte de cercetare elevilor pentru implicarea în diverse
pedagogică proiecte naţionale şi internaţionale
acumulate în activitatea didactică -creşterea calităţii profesionale,
printr-un învăţământ novator, metodice şi ştiinţifice a cadrelor
modern şi centrat pe elev. didactice
5. Activitatea -implicarea mai multor profesori -să nu existe nici un profesor în
metodică a cadrelor în programele de formare şcoală care să nu fi urmat programe
didactice continuă, de formare continuă în ultimii 5 ani
-participarea mai multor cadre -un învăţământ modern, centrat pe
didactice ca formatori în elev şi pe necesităţile acestuia
acţiunile solicitate de CCD
-valorificarea la nivelul şcolii a
participării cadrelor didactice
la activităţile metodice, prin
ateliere de lucru la nivel de
C.
-implicarea membrilor comunităţii -o evaluare mai obiectivă a şcolii
MANAGEMENTUL
în procedurile de autoevaluare; ,care va permite remedierea la
CALITĂŢII
-elaborarea de chestionare timp a problemelor cu ajutorul
1. Existenţa şi
aplicarea proprii care să fie aplicate în părinţilor şi a comunităţii.
procedurilor de şcoală şi prelucrate împreună cu -strângerea legăturii cu familia şi cu
autoevaluare CEAC Comunitatea locală.
instituţională -stabilirea unor proceduri -informarea ritmică asupra feed-
sistematice de evaluare a back-ului din partea elevilor,
satisfacţiei educabililor, părinţilor părinţilor şi comunităţii vor creşte şi
şi altor membrii semnificativi ai încrederea acestora în şcoală şi în
comunităţii în privinţa activităţilor educaţie, respectându-le rolul de
esenţiale desfăşurate în şcoală – beneficiari ai educaţiei.
celpuţin o dată pe semestru
profesorii diriginţi pot face o mini-
anchetă printre elevi şi părinţi
cu privire la activitatea
educaţională din colegiu, vor
prezenta datele CEAC, iar
aceasta, direcţiunii şi Consiliului
de administraţie pentru
2. Existenţa şi -implementarea unor sisteme de -o mai bună orientare profesională a
aplicarea consiliere şi consultanţă pentru elevilor şi o consiliere obiectivă.
procedurilor interne elevi veniţi din partea -realizarea unui învăţământ de
specialiştilor; fie din partea
de asigurare a calitate în şcoala noastră prin
dirigintilor, fie să existe o bază de
calităţii date cu consilieri şi psihologi din remedierea punctelor slabe.
oraş la care să poată apela ,atât
elevii, cât şi părinţii şi profesorii
-aplicarea propunerilor făcute de
Comisia de evaluare internă a
calităţii.
3. Existenţa şi -comunicarea către elevi şi părinţi -monitorizarea de către părinţi a
aplicarea a rezultatelor evaluării situaţiei şcolare şi a progresului
procedurilor de -optimizarea permanentă a realizat de elevi.
optimizare a portofoliului instrumentelor de -evaluarea modernă şi obiectivă.
evaluării învăţării evaluare -elevii vor reuşi să se auto-evalueze
-portofoliul, ancheta, interviul, mai bine.
proiectul pe echipe, cercetarea,
investigarea ş.a.
-implicarea elevilor şi părinţilor în
4. Evaluarea calităţii -stabilirea
planificareaindicatorilor
activităţilorde evaluare -creşterea calităţii corpului
activităţii corpului a corpului profesoral prin feed- profesoral
profesoral back-ul primit de la elevi şi părinţi -implicarea mai profundă a corpului
-motivarea şi recompensarea profesoral în activităţile
personalului didactic pentru desfăşurate în şcoală şi de către
activităţile extra-şcolare şi extra- şcoală
curriculare -diversificarea proiectelor şi
-stabilirea unor indicatori de colaborării şcolii noastre cu alte
evaluare a corpului profesoral instituţii din ţară şi din străinătate
privind fructificarea participării -stabilirea unor parteneriate cu şcoli
la programele de formare şi din alte ţări prin proiecte
dezvoltare profesională, la Commenius şi prin Fondurile
programele de parteneriat, relaţia Structurale Europene.
cu elevii şi părinţii acestora. -valorificarea experienţelor
-formarea cadrelor didactice în interculturale între şcoliile din ţară şi
domeniul managementului de străinătate va conduce la educarea în
spirit democratic a elevilor, va
proiect pentru creşterea
combate discriminarea şi
capacităţii colegiului de absorbţie exclusivismul şi îi va determina
a fondurilor comunitare să se comporte ca adevăraţi
cetăţeni europeni.
5. Optimizarea -utilizarea eficientă şi continuă a -valorificarea la maximum a
accesului la resurse laboratoarelor, bibliotecii, dotărilor existente în şcoală
CDI- ului,centrului de informatică -asigurarea unui învăţământ modern,
şi a laboratorului AEL de
informatizat, accesibil tuturor
către profesori şi elevi.
-accesul la CDI, bibliotecă şi elevilor
laboratorul de informatică după -utilizarea laboratorului de
orele de curs pe baza unui program informatică după încheierea
stabilit de şcoală cursurilor poate permite
aprofundarea unor cunoştinţe,
realizarea unor proiecte, pregătirea
pentru concursuri.
Analiza SOWT
OFERTA CURRICULARĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Promovarea noului , inovaţiei prin proiecte  Accentul activităţii didactice nu cade pe
internaţionale, naţionale, locale proces, adica pe maniera în care sunt
 Activitate extracurriculară bogată şi organizate situaţiile de predare, învatare
diversificată pe toate componentele şi evaluare
educaţiei  Procedurile de evaluare a procesului
 Şcoala dispune de întregul materialul instructiv – educativ (unitare şi măsurabile
curricular (planuri de învăţământ şi obiectiv )
programe şcolare, auxiliare  Insuficienta adecvare a CDŞ la
curriculare, manuale, ghiduri de aplicare, cerinţele specifice şcolii (opţiunile pentru
culegeri de probleme, îndrumătoare etc.) CDŞ sunt orientate cu precădere
spre zona de aprofundare)
OPORTUNITATI AMENINTARI
 Tradiţie în învaţămantul cricăuan  Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ
 Politica în domeniul învăţământului şi la cerinţele şi solicitările elevilor
Ordonanţa de Urgenţă privind  Încadrarea în numărul de norme aprobate nu
asigurarea calităţii educaţiei permite realizarea tuturor solicitărilor
 Creşterea rolului dar şi a responsabilităţii (opţiunilor) beneficiarilor.
şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă  Suprasolicitarea elevilor
de societatea civilă şi diversificarea  Mentinerea unei rate de absenteism şcolar în
implicării acestuia în viaţa comunităţii locale apropierea mediei pe judeţ
 Centrarea demersurilor didactice pe  Lipsa de coerenţă în aplicarea reformei
formarea şi dezvoltarea competenţelor curriculare în învăţământ
funcţionale de bază, necesare pentru
continuarea studiilor şi/sau pentru încadrarea
pe piaţa muncii
 Libertatea şcolii de a decide asupra unui
segment al Curriculumului naţional - CDŞ
 Posibilitatea definirii unor trasee particulare
de învăţare ale elevilor prin disciplinele

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Încadrare bună cu personal didactic calificat  Inerţia unor cadre didactice în acceptarea
(100%) şi specializată prin cursuri de noului şi, în special, în regândirea relaţiei
formare pe toate componentele activităţii profesor – elev
specifice  Implicarea deficitară a părinţilor in
 Echipe pedagogice consolidate demersurile şcolii
 Ponderea cadrelor didactice titulare 66,66%  Frecvenţa elevilor, numărul mare de absenţe
 Formatori în rândul cadrelor didactice motivate (repercursiuni asupra progresului
 Climat educaţional deschis, stimulativ şcolar)
datorită relaţiilor interpersonale destinse  Inconsecvenţă în aplicarea Regulamentului
(lipsa conflictelor grave) şcolar şi a Regulamentului Intern
 Lipsa conflictelor majore
 Circulaţia informaţiei (în reţeaua
instituţională, în şcoală şi comunitate)
 Încadrarea cu personal didactic auxiliar şi
nedidactic
 Număr mare de elevi cu rezultate foarte
bune la toate concursurile şcolare sportive
 100% absolvenţi integraţi în învăţământul
liceal OPORTUNITATI AMENINTARI
 Varietatea cursurilor de formare şi  Fluctuaţia cadrelor didactice
perfecţionare organizate de CCD, ONG,  Diminuarea motivaţiei elevilor pentru
universităţi învăţătură
 Posibilităţile de stimulare, motivare a  Slaba implicare a părinţilor în viaţa
cadrelor didactice (mass-media) şcolară.
 Scăderea numerică a populaţiei şcolare
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea  Starea fizica a geamurilor la cladirea
în normele de igienă corespunzătoare principală
 Bază materială bogată pentru toate Ariile  Zugravelile interioare
curriculare, Centrul de Informare şi  Lipsa cabinetelor de limba si literatura
Documentare, Centrul de Informatică, baza română, matematică, stiinţe sociale, religie
sportivă  Informatizarea 5% a fondului documentar al
 Material didactic suficient pentru toate Centrului de Documentare şi Informare
disciplinele din planul de învăţământ  Utilizarea sub capacitate a Centrului
 Ambientul şcolar agreabil de Documentare şi Informare şi a
 Resurse extrabugetare laboratorului AEL
OPORTUNITATI AMENINTARI
 Descentralizarea şi o anumită autonomie  Iesirea cadrelor didactice capabile de
instituţională (limitată) performanţă din sistem datorită slabei
 Sprijinul comunitaţii locale motivaţii financiare

RELAŢIILE CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Relaţiile cu Prefectura, Consiliul Judeţean,  Activităţi foarte puţine desfăşurate în şcoală
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, care implică coparticiparea părinţilor
Primăria, Consiliul Local, serviciile  Legaturi slabe cu instituţiile de protecţie şi
descentralizate, ONG-uri asistenţă socială a copilului
 Relaţiile cu instituţiile de învăţământ
preuniversitar din oraş şi tară
 Parteneriatele cu instituţii şcolare omoloage
din judeţ şi ţară
 Preocupare constantă pentru promovarea
imaginii ş colii (revista şcolii, anuarul,
intervenţii în mass media, participarea
cadrelor didactice la sesiunile de
comunicări ştiinţifice)
 Conectare la Internet 24 ore pe zi
OPORTUNITATI AMENINTARI
 Implicarea comunitatii locale în viaţa scolii  Incapacitatea şcolii de a raspunde la toate
(parteneriate pentru proiecte educative, aşteptările comunităţii locale
ştiinţifice, culturale) şi în lucrările de  Implicarea redusă a părinţilor în munca de
investiţii şi dotări voluntariat şi în participarea la activităţile
 Colaborarea cu unităţile de învăţământ din şcolare şi extraşcolare.
judeţ şi ţară  Participarea nesemnificativă a părinţilor la
luarea deciziilor şcoli şi în sprijinirea şcolii
în îndeplinirea obiectivelor.
Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare

 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice cu preocupări pentru cercetarea metodico-


ştiinţifică
 Evaluare obiectivă şi motivare, în limita fondurilor financiare, a activităţii cadrelor didactice
 Îmbunătăţirea accesului la informare
 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi
programe
 Dezvoltarea unui curriculum armonios şi adaptat cerinţelor specifice şcolii (adecvare la specificul
local)
 Creşterea calităţii activităţilor de orientare şi consiliere privind cariera.
 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene
 Reducerea absenteismului şcolar în rândul elevilor
 Promovarea metodelor ce plasează elevul în centrul activităţii didactice, perfecţionarea metodelor
de evaluare
 Diversificarea modalităţilor nonformale de educaţie
 Dezvoltarea marketingului educaţional. Promovarea mai eficientă a rezultatelor şi valorilor
şcolii.
 Implicarea părinţilor în toată activitatea şcolii. Consilierea părinţilor

S-ar putea să vă placă și