Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Procesul de achiziţii publice

Procesul de achiziţii publice reprezintă ansamblul activităţilor ce se întreprind


pentru:

� atribuirea,
� încheierea,
� îndeplinirea
unui contract de achiziţie publică şi prin care se dobândesc, definitiv sau
temporar, produse,
lucrări sau servicii.

Contractul de achizitii publice este actul juridic cu titlu oneros, încheiat în


formă scrisă,
între autoritatea contractantă şi contractant.
După natura acţiunii deosebim, contract de:

� furnizare, al cărui obiect este dobândirea definitivă sau temporară a unuia


sau mai
multor produse, pe baza: cumpărării, cumpărării în rate, închirierii, leasing-
ului, cu sau fără opţiune de cumpărare.

� servicii, al cărui obiect este prestarea uneia sau mai multor activităţi,al căror
rezultat este nematerial,inclusiv cele de: întreţinere, reparaţie, instalare,
proiectare.

� lucrări, al cărui obiect este: execuţia, proiectarea, cât şi execuţia uneia


sau mai multor lucrări de construcţii.

Observaţie: Contractul pentru concesiunea de lucrări este de acelaşi tip cu


contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate
concesionarul primeşte dreptul
de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la
care se poate.

Contractantul este oricare persoană fizică sau juridică, de drept privat, română
sau străină şi căreia în calitate de:

� furnizor
� executant
� prestator
i s-a atribuit un contract de achiziţie publică.

Furnizorul, executantul sau prestatorul are dreptul de a participa la procedura de


atribuire a contractului:
 fie, în nume propriu
 fie, în asociere
 fie, ca subcontractor.

Observaţie: Nu au dreptul de a participa la o procedură, sub sancţiunea


excluderii, două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi – mamă.

2. Principii de bază în achiziţii publice


În proiectarea cadrului legal al achiziţiilor publice din România, s-au avut în
vedere principiile generale acceptate în Europa în acest domeniu. Tratatul pentru
înfiinţarea Comunităţii Economice Europene, încheiat la 25 martie 1957, instituie
cele patru libertăţi europene, respectiv: libera circulaţie a mărfurilor, libera
circulaţie a serviciilor, libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a
capitalurilor. Aceste patru libertăţi nu au rămas la nivel de concept, ci au fost
transpuse în practică sub formă de principii. Astfel, în domeniul achiziţiilor publice
cele patru libertăţi s-au reflectat în mai multe principii care stau la baza atribuirii
contractelor de achiziţie
publică. Astfel, la adoptarea oricărei decizii în procesul de achiziţii publice,
trebuie avute în vedere următoarele principii:

� nediscriminarea;
� tratamentul egal;
� recunoaşterea reciprocă;
� transparenţa;
� proporţionalitatea;
� eficienţa utilizării fondurilor publice;
� asumarea răspunderii.
Sintetic conţinutul acestor principii precum şi efectul aplicării lor sunt
prezentate în
tabelul 1.1.
Tabelul 1.1 Conţinutul principiilor achiziţiilor publice

Nr Denumir Conţinutul principiului Efectele


. ea aplicarii
Cr principi principiilor
t ului
1 Nediscri Asigurarea condiţiilor de manifestare Deschiderea
minare a concurenţei reale pentru ca orice şi
operator economic, indiferent de dezvoltarea
naţionalitate: pieţei de
� să poată participa la procedura de achiziţii
atribuire publice;
� să aibă şansa de a deveni, Instituirea
contractant unui cadru
2 Tratame Stabilirea şi aplicarea oricând pe bazat pe
nt egal parcursul procedurii de atribuire de încredere,
� reguli, corectitudine
� cerinţe, şi
� criterii imparţialitat
identice pentru toţi operatorii e;
economici, astfel încât aceştia să Eliminarea
beneficieze de şanse egale de a deveni elementelor
contractanţi. de natură
Atenţie! Nici o autoritate subiectivă
contractantă nu are voie să acorde care
tratament preferenţial unui operator ar putea
economic doar pentru simplul motiv influenţa
că este situat în aceeaşi deciziile în
localitate/zonă/ regiune/ţară sau că procesul de
este persoană fizică sau juridică. achiziţie
3 Recunoa Acceptarea: publică;
ştere � produselor, serviciilor, lucrărilor Eliminarea
reciproc oferite în mod licit pe piaţa tratamentulu
ă Uniunii Europene; i
� diplomelor, certificatelor, a altor preferenţial
documente, emise de autorităţile acordat
competente din alte state; operatorilor
� specificaţiilor tehnice, echivalente economici
cu cele solicitate la nivel naţional locali;
4 Transpa Transparenţă Aducerea la cunoştinta Asigurarea
renţă publicului a “vizibilităţii”
tuturor informaţiilor referitoare regulilor,
laaplicarea procedurii de atribuire. oportunităţil
5 Proporţi Asigurarea corelaţiei între or,
onalitat � necesitatea autorităţii procedurilor
e contractante, şi a
� obiectul contractului de achiziţie rezultatelor;
publică,
� cerinţele solicitate a fi îndeplinite
6 Eficienţa Aplicarea procedurilor de atribuire
utilizării competiţionale şi utilizarea de criterii
fonduril care să reflecte avantajele de natură
or economică ale ofertelor în vederea
publice obţinerii raportului optim între
calitate şi preţ.
7 Asumar Determinarea clară a sarcinilor şi
ea responsabilităţilor persoanelor
răspund implicate în procesul de achiziţie
erii publică, urmărindu-se asigurarea:
� profesionalismului,
� imparţialităţii
� independenţei
deciziilor adoptate pe parcursul
derulării acestui proces.

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

1) Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice


2) Elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare
3) Chemare la competiţie
4) Derulare procedură de atribuire
5) Atribuire contract de achiziţie publică sau încheiere acord cadru
6) Încheiere dosar de achiziţie publică
7) Derulare contract/acord cadru
8) Finalizare contract

Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice

Programul anual al achiziţiilor publice este documentul care conţine:

� contractele de achiziţie publică şi


� acordurile cadru
ce se intenţionează a fi atribuite sau încheiate pe parcursul unui an bugetar,
precum şi, dacă este cazul, lansarea unui sistem dinamic de achiziţie.

Programul anual al achiziţiilor publice:


• � se întocmeşte în fiecare an;
• � se elaborează într-o primă formă în decursul ultimului trimestru al
anului precedent
• Programul anual de achiziţie publică trebuie să cuprindă informaţii
despre :
• � obiectul contractului/acordului-cadru;
• � cod CPV;
• � valoarea estimată fără TVA (lei şi euro);
• � procedura care urmează să fie aplicată;
• � data estimată pentru începerea procedurii;
• � data estimată pentru finalizarea procedurii;
• � responsabilul achiziţiei publice ce urmează a fi făcută.
• La elaborarea programului de achiziţie publică se va ţine cont de:
• � necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;
• � gradul de prioritate a necesităţilor;
• � anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul
anual;
• � contractele de achiziţie publică aflate în derulare.
Planificarea achiziţiilor nu se limitează doar la alegerea procedurii de achiziţie
publică şi
stabilirea calendarului activităţilor, aceste faze reprezentând de fapt doar finalul
acestei etape.
Atenţie! Planificarea în achiziţii publice este fundamentală pentru aplicarea cu
succes a
unei proceduri.

2.2. Elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare

Documentaţia de atribuire – este ansamblul de documente care conţin


cerinţele
formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului
contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia operatorul economic îşi va
elabora oferta.
Documentaţia de atribuire se definitivează prin grija compartimentului intern al
autoritaţii
contractante, specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Documentaţia de atribuire trebuie să fie finalizată inainte de transmiterea:

� spre publicare a anunţului de participare, sau


� invitaţiei de participare către operatorii economici.

Documentaţia de atribuire este compusă din:

� Caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;


� Clauzele contractuale obligatorii;
� Fişa de date a achiziţiei;
� Formulare şi modele;
� Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

2.3. Invitaţia pentru licitaţie

Această etapă se referă la activităţile desfăşurate de autoritatea contractantă


pentru:

� a face cunoscută procedura sau


� pentru a solicita, în mod direct, oferte de la potenţiali furnizori,
executanţi sau
prestatori.

Ca regulă generală, orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a


participa la o
procedură pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice. Numărul
potenţialilor furnizori , executanţi sau prestatori care au dreptul să se înscrie la o
procedură de atribuire a unui contract
este nelimitat.

Este LIBERĂ participarea la:

a) licitaţie deschisă
b) licitaţie restrânsă – etapa de selectare
c) negociere competitivă – etapa de selectare
d) cerere de ofertă
e) concurs de soluţii
a oricărui furnizor, executant sau prestator, indiferent dacă acesta a achiziţionat
sau nu
documentaţia emisă de autoritatea contractantă.

2.4 Derularea procedurii de achizitii publice

Deschiderea ofertelor

a) Asiguraţi-vă că membrii comisiei de evaluare au semnat declaraţiile de


confidenţialitate şi
imparţialitate.
b) Se verifică de către membrii comisiei de evaluare,în prezenţa reprezentanţilor
ofertanţilor
prezenţi la deschidere :
� respectarea de către ofertanţi a regulilor formale de :
• depunere a ofertelor : plic închis şi sigilat,original şi număr de
copii,etc.
• prezentare a ofertelor : existenţa ofertelor alternative; formular de
ofertă semnat şi ştampilat,etc.
� existenţa :
• garanţiei de participare la licitaţie
• documentelor care însoţesc oferta

c) Se anunţă următoarele :
• denumirea ( numele ) ofertanţilor;
• modificările şi retragerile de oferte ;
• preţul ( suma în lei şi TVA aferent ) ;
• propuneri de oferte alternative ( dacă este cazul )
• orice alte detalii care se consideră necesare şi care nu afectează principiul
confidenţialităţii.

d) Se întocmeşte « Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor »

e) Se distribuie sub semnătură o copie a Procesului verbal al şedinţei de


deschidere publică a ofertelor tuturor participanţilor la şedinţă.

Observatie : Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere,cu excepţia :


I. ofertelor întârziate
II. ofertelor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.

Evaluarea ofertelor

Începând din acest moment,procedura de atribuire a contractului este similară cu


un turneu de
tenis.
Eliminarea într-o anumită etapă determină ieşirea din competiţie
Succesiunea activităţilor pe parcursul procesului de evaluare :
a) Se examinează mai întâi documentele care dovedesc eligibilitatea şi
înregistrarea ;
b) Se examinează documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime
privind
capacitatea tehnică şi capacitatea tehnico-financiară ;
c) Se examinează propunerea tehnică ;
d) Se examinează propunerea financiară ;
e) Se întocmeşte raportul de evaluare.
Pe parcursul evaluării,comisia de evaluare va solicita clarificările pe care le
consideră necesare pentru evaluarea fiecărei oferte,specificând termenul de
transmitere a acestora.

2.5. Finalizarea procesului de achizitii publice

În această etapă,succesiunea activităţilor este următoarea :

a) Comisia de evaluare înaintează raportul de evaluare autorităţii contractante ;


b) Autoritatea contractantă comunică de îndată tuturor celor implicaţi rezultatul
aplicării procedurii ;
c) Încheierea contractului.

Contractul de achiziţie publică se încheie :


• cu ofertantul a cărui ofertă este stabilită câştigătoare de către comisia de
evaluare
• nu mai devreme de 7 zile de la transmiterea rezultatului procedurii şi în
perioada de
valabilitate a ofertelor.

Dacă ofertantul a cărui ofertă este câştigătoare refuză să semneze


contractul,acesta pierde
garanţia de participare,iar procedura se finalizează astfel :
• fie se atribuie contractul de achiziţie publică următorului clasat ;
• fie se anulează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Contractul intră în efectivitate la data :
• prezentării garanţiei de bună execuţie în forma,cuantunumul şi la termenul de
valabilitate
stabilite prin DEPO
• poliţelor de asigurare acolo unde este cazul şi este menţionat ca atare în
DEPO.

d) Returnarea garanţiilor de participare la licitaţie se face în cel mult 30 zile


lucrătoare de la:
• data constituirii garanţiei de bună execuţie pentru ofertantul câştigător ;
• de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei pentru ofertanţii
necâştigători.

e) Publicarea anunţului de atribuire în Monitorul Oficial – nu mai târziu de 30 de


zile de laîncheierea contractului, autoritatea contractantă are obligaţia de a
transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a Achiziţii
publice, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea contractului,autoritatea contractantă


are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,Partea
a VI-a Achiziţii publice,un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.

2.6 Administrarea contractului

Administrarea contractului implică realizarea de activităţi cu caracter tehnico-


economic şi financiar de către specialişti din cadrul autorităţii contractante din
momentul încheierii
contractului de achiziţie publică până în momentul finalizării acestuia.
Prin stabilirea de proceduri interne pentru administrarea contractului,autoritatea
contractantă asigură condiţiile pentru îndeplinirea la timp a
contractului,încadrarea în parametrii stabiliţi.
Administrarea contractului presupune munca în echipă şi implicit,o combinare de
cunoştinţe interdisciplinare şi reprezintă în fapt,rezultanta unei abordări pro-activ
a elementelor enumerate mai jos :
� activităţi de planificare
� înţelegere şi cunoaştere a procesului de achiziţie publică
� abilităţile personalului autorităţii contractante de a lucra în echipă
� capacitatea personalului autorităţii contractante de a analiza,
previziona,anticipa
riscurile ce decurg din derularea contractului,posibilele schimbări pe perioada
acestuia şi care pot genera influenţe asupra bugetului alocat contractului.
Prin implementarea de proceduri referitoare la administrarea contractului se obţin
următoarele
beneficii :
� Instituirea unei supravegheri sistematice a derulării contractului,ceea ce
permite crearea
unui mecanism adecvat pentru coordonarea şi diseminarea informaţiilor aferente
derulării
contractului;
� Asigurarea realizării contractului la standardele stabilite prin DEPO
� Derularea contractului în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale;
� Crearea unui mecanism care permite o evidenţiere cronologică şi intr-o
succesiune logică a documentelor aferente derulării contractului.

2.6.1. Simptome de fraudă şi corupţie

Nu orice abateri de la lege sunt generate cu intenţie. Printre preocupările actuale


se
numără şi cea a familiarizării funcţionarilor publici,colaboratorilor instituţiilor
publice cu
diferenţele dintre „ comportamentul adecvat “ şi „ comportamentul
inadecvat “ Este
recomandat a se avea în vedere că situaţii de genul celor descrise mai jos pot da
naştere la îndoieli sau interpretări,chiar dacă,în fapt,reprezintă nimic altceva
decât efecte ale neglijenţei :

1. La o verificare a documentelor de la nivelul autorităţii contractante se constată


� deviaţii de la procedura corectă,erori sau omisiuni ;
� un preţ artificial ;
� înregistrări sporadice,dosare lipsă ;
� inexistenţa procedurilor de auditare.

2. Comportamentul responsabililor cu achiziţii publice :


� rezistenţă la audit ;
� rezistenţă la propunerea de delegare a unor atribuţii ;
� păstrarea exclusivităţii asupra unor informaţii ;
� întâlniri frecvente şi fără motiv cu contractantul.

3. Comportamentul autorităţii faţă de piaţă :


� rezistenţă la deschiderea pieţei

2.6.2. Asumarea raspunderii si instituirea unui mecanism


de control adecvat
Procesul de achiziţii publice necesită existenţa unui mecanism de control
adecvat.
Totuşi, termenul „adecvat “ este oarecum greu de definit.
Un control lejer conduce la expunerea la riscul de fraudă şi corupţie,un control
excesiv
generează suplimentarea costurilor,minimizarea eficienţei acestuia şi timp
suplimentar în parallel cu crearea sentimentului de frustrare în rândul angajaţilor.

REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE


ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Estimarea valorii contractului de achiziţie publică se realizează luând în


considerare:

� informaţiile obţinute din cercetări de piaţă privind: nivelul preţurilor,


cotaţiile
bursiere, tarifele practicate în mod curent – fără TVA;
� durata previzionată a contractului;
� costurile legate de îndeplinirea contractului;
� echivalenţa ROL-RON-EUR se stabileşte utilizând cursul mediu calculat
de BNR
pentru ziua anterioară efectuării raportării la pragul valoric stabilit prin lege.

S-ar putea să vă placă și