Sunteți pe pagina 1din 39

Închiderea anului 2020:

pas cu pas

Formator: Cușmăunsă Rodica

Data: 22.01.2021

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 0
Închiderea anului 2020: pas cu pas

Cuprins:
1. Ce formulare trebuie să prezentați la BNS în 2021? Află cu ajutorul unei aplicații WEB
lansate de BNS ................................................................................................................................1
2. Amenzile pentru raportarea statistică .......................................................................................3
3. Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul
angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi
impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi ........................................................................................4
4. Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice impozitul pe
venit reţinut din aceste venituri .......................................................................................................8
5. Stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii
nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal ........................................................................10
6. Închiderea anului 2020: pas cu pas ........................................................................................15
6.1 Efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare ..................................16
6.2 Completarea formularelor situaţiilor financiare ..................................................................19
6.3 Întocmirea notelor explicative la situaţiile financiare .........................................................26
6.4 Aprobarea și semnarea situaţiilor financiare .......................................................................29
6.5 Reformarea bilanţului ..........................................................................................................37

1. Ce formulare trebuie să prezentați la BNS în 2021?


Află cu ajutorul unei aplicații WEB lansate de BNS

Prin Hotărârea de Guvern nr. 912 din 16.12.2020 s-a aprobat Programul de lucrări statistice pentru
anul 2021.
Programul este format din două compartimente:
• lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul Național de Statistică (107 titluri de lucrări) și
lucrările executate, informații și date furnizate de către ministere, alte autorități ale
administrației publice centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale (119 titluri
de date statistice).
Astfel, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta Biroului Național de Statistică următoarele informații:
✓ rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF) date agregate;
✓ rezultatele controalelor fiscale: date individuale;
✓ vizând mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor,
date generalizate;
✓ Forma VEN 12 Declarația cu privire la impozitul pe venit;
✓ Forma SIMM 20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai
sectorului IMM;
✓ Forma TVA 12 Declarația privind TVA;
✓ Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în
anexa la Legea nr.93/1998;
✓ Forma TL 13 Darea de seamă pe taxele locale;
✓ Formularul UNIF 18 Darea de seamă unificată;
✓ Formularul IPC 21.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 1
Totodată, Serviciul Vamal va prezenta următoarele două informații:
▪ date statistice privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoanele juridice și
fizice și
▪ valoarea importurilor de mărfuri cu evidențierea plăților privind TVA, accize, taxa vamală,
taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, taxa specială.
Comparativ cu programul lucrărilor statistice pentru anul curent, programul pentru anul 2021 prevede
includerea a 13 lucrări noi, printre care: „Activitatea de inovare”, „Utilizarea terenurilor agricole”,
„Informația privind mijloacele fixe, uzura și amortizarea activelor nemateriale ale APC”, „Raportul
privind managementul deșeurilor”, Informația privind numărul beneficiarilor de ajutor de șomaj, mărimea
medie a ajutorului de șomaj și durata primirii ajutorului de șomaj etc., dar și excluderea a 16 lucrări.
În atenția entităților! Biroul Național de Statistica (BNS) lansează aplicația WEB, care permite
fiecărei entități să vizualizeze lista formularelor care trebuie prezentate pe parcursul anului în adresa
BNS.
Aplicația web permite de a vizualiza 2 tipuri de informații pentru fiecare entitate:
1. Date de identificare din Registrul unităților statistice conform situației la 01.01.2020 (inclusiv
denumirea entității, precum și codurile statistice: genul principal de activitate (CAEM), forma de
proprietate (CFP), forma organizatorică-juridică (CFOJ), codul unității administrativ-teritoriale
(CUATM));
2. Lista formularelor ce trebuie prezentate pe parcursul anului cu indicarea denumirii formularelor,
periodicității și termenelor limită de prezentare ale acestora.
Pentru a afișa lista de formulare ce urmează a fi prezentate, trebuie doar să:
1. introduceți codul IDNO sau CUIÎO al entității și
2. să apăsați butonul Identificare (sau tasta ENTER).
Lista va fi afișată pe ecran și va putea fi descărcată în format Excel.
http://webapp.statistica.md/repForm/

Totodată, ținem să informăm că lista formularelor poate fi actualizată pe parcursul anului, ținând
cont de ajustările și modificările intrumentarului statistic. Din acest motiv, recomandăm entităților să
consulte periodic aplicația pentru a opera cu cea mai actualizată listă de formulare.
Deasemenea serviciul poate fi accesat pe Pagina principală a site-ului www.statistica.gov.md,
banner-ul din partea dreaptă sau la rubrica Formulare și clasificări / Formulare statistice.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 2
2. Amenzile pentru raportarea statistică

În ediția MO nr. 86-92 din 8 martie 2019 a fost publicată Legea nr.12 din 15.02.2019 pentru
modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Astfel, conform noii redacții
a art. 330 din Codul contravențional neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau
comunicarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, se sancţionează cu amendă:
- de la 12 la 42 de u.c. (600 – 2 100 lei) aplicată persoanei fizice,
- de la 15 la 45 de u.c. (750 – 2 250 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,
- de la 45 la 55 de u.c. (2 250 – 2 750 lei) aplicată persoanei juridice”.
Articolul 419 va avea următorul cuprins:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de
Statistică şi centrele regionale pentru statistică.
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin.(1) şi să aplice sancţiuni
directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor
regionale pentru statistică.”

Sancțiunea contravențională prevăzută pentru refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare


a obligaţiilor prevăzute de lege de către respondenţi privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la
timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate, va fi majorată.
Potrivit proiectului de modificare consolidată a Codului Contravențional, sancțiunea articolului 330 va
avea următorul cuprins: ”Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute
de lege de către respondenţi privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către
respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice
eronate ori în volum incomplet, cu excepţia informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa
politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice, se sancționează cu amendă:
✓ de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice,
✓ dă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere,
✓ de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
Prin urmare, amenzile vor constitui:
 1 000 – 2 500 lei pentru persoanele fizice,
 1 500 – 3 000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și
 2 500 – 4 000 de lei pentru persoanele juridice.
Autorii susțin că amenzile vor fi majorate, deoarece cele actuale creează premise pentru agenții
economici de a se eschiva de la prezentarea obligatorie a datelor statistice, sau prezentarea necalitativă
sau în volum incomplet. Autorii mai invocă faptul că, posibilitatea achitării amenzilor în decurs de 3 zile
lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei, în mărime de 50% (de la 300 lei până la 1 050 lei)
reduce și mai mult plafonul formal al acestor amenzi, iar în acest context, BNS nu are suficiente pârghii
pentru a ridica și îmbunătăți disciplina de raportare statistică.
Conform practicilor străine ale oficiilor de statistică, BNS aplică sancțiuni pentru încălcarea disciplinei
de raportare statistică în cazuri extrem de rar și aplică doar asupra acelor întreprinderi care încalcă

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 3
flagrant și continuu disciplina de raportare statistică și doar după câteva sesizări ale BNS în adresa
întreprinderii.
Potrivit Notei Informative la proiect, majorarea mărimii amenzilor și aplicarea acestora nu are un
caracter frecvent, nu constituie un element al acumulării mijloacelor bănești la bugetul național, ci este un
element exclusiv de ridicare a disciplinei de raportare statistică și financiară.

3. Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în


folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât
salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
IALS 18
Persoanele care sunt obligate să reţină impozitul până la 25 ianuarie 2021, vor prezenta la
SFS darea de seamă Forma IALS 18 conform art. 92 Codul fiscal. În acestea se vor indica numele şi
prenumele, adresa şi codul fiscal al persoanei fizice şi juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile pe
parcursul etapelor respective, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Darea de
seamă urmează să includă şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare
prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.
De asemenea, în darea de seamă se va include şi datele despre persoanele scutite de impozitare şi
sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul anului 202_, persoanele se
lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, vor prezenta darea de seamă în termen de 15 zile de la
data aprobării bilanţului de lichidare a întreprinderii.
Entitatea are obligaţia să prezinte informaţia despre cîştigurile şi veniturile achitate din care s-a
efectuat reţinerea finală conform art. 901 al CF, suma totală a plăţii achitate şi a impozitului pe venit
reţinut indiferent de faptul că veniturile nu depăşesc mărimea scutirii personale.
Tabelul 1
Modul de declarare a diferitor tipuri de venituri ale rezidenţilor din care este prevăzută
reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată.
Tipul venitului Codul economic Baza Codul Forma Forma Informaţia
pentru generarea normativă din sursei de IPC 18 IALS 18 beneficiarului
IBAN-ului CF venit tab. 1 de venituri
Plăţi salariale 111110 Art. 88 SAL 1
da da da
şi
SALa)
Plăţi salariale 111125 Art. 881 TAXI da da nu
Dobînzi 111220 Art. 89 DOB da da da
Alte plăţi în folosul persoanelor fizice 111220 Art. 90 PL da da da
din care se reţine în prealabil impozit
Alte plăţi în folosul persoanelor fizice 111220 Art. 90 PLs da da da
din care nu se reţine în prealabil
impozit
Locaţiune 111220 Art. 901 alin. (3) FOL da
Dividende 111230 Art. 901 alin. (31) DIVa da
Royalty în folosul persoanelor fizice 111220 Art. 901 alin. (31) ROY da
Donații efectuate de către agenții 111220 Art. 901 alin. DON pf da
(31) da
economici în folosul persoanelor
nu
fizice, care nu desfăşoară activitatea de
întreprinzător
Cîştiguri de la jocurile de noroc 111220 Art. 901 alin. (33) NOR da

1
Venituri sub formă de salariu ale rezidenţilor şi veniturile obţinute de nerezidenți din activitatea desfăşurată
conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv
onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii
organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor
administrative încredinţate acestor persoane, precum și veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul 19,
acordate de angajator (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în
modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 4
Cîştiguri de la campaniile 111220 Art. 901 alin. (33) PUB2 da
promoţionale
Plăţi pentru achiziţia produselor 111220 Art. 901 alin. (35) LIV3 da
agricole
Veniturile aferente desfacerii prin 111220 Art. 901 alin. (36) CSM da
unităţile comerţului de consignaţie a
mărfurilor
Plăți efectuate în folosul persoanelor 111220 Art. 6918 alin. (2) AGRAC da
fizice care livrează produse agricole
din horticultură și fitotehnie și obiecte
ale regnului vegetal
Astfel, se prevede ca pentru perioada fiscală 2020, scutirile la care are dreptul contribuabilul se vor
aplica în felul următor:
Tabelul 2
Suma maximală scutirilor din IALS 18
Indicatori 01.01.2020 – 31.12.2020
Scutire personală 24 000 lei4
Scutire personală soţ/soţie 11 280 lei
Scutire personală majoră 30 000 lei
Scutire personală majoră soţ/soţie 18 000 lei
Scutire p/u persoana întreţinută 3 000 lei
Scutire p/u persoana întreţinută majoră 18 000 lei
Pentru persoanele fizice care nu dețin buletinul de identitate, codul fiscal ce urmează a fi reflectat în
Nota de informare cât și în anexa la aceasta, conform art. 163 alin. (6) din CF, reprezintă seria şi numărul
certificatului de naștere sau al altui act de identitate.
La indicarea veniturilor sub formă de salariu în Nota de informare (forma IALS 18), este necesar
de a remarcat modul de completare a coloanei 7 „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre
achitare”, în care urmează să se reflecte numărul de luni în care a fost achitat efectiv salariul (pct. 4 din
anexa nr. 4 la Regulament). În cazul în care în anul de gestiune angajatului, din anumite motive, nu i-a
fost achitat salariul (s-a aflat în concediu medical, concediu de odihnă neplătit etc.), col. 7 nu se
completează. Atenţionăm că col. 7 din Nota de informare (forma IALS 18) se completează cu titlu
informativ şi nu este legată cu numărul de luni pentru care au fost acordate scutirile.
!!! În cazul companiilor din domeniul IT, ai căror angajaţi aplică regimul de impunere
reglementat de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

2
Câștigul care depășește 240 lei se va declara în formularul Nota de informare forma IALS18 la codul PUB, doar în
cazul în care suma câștigului depășește cuantumul scutirii personale – 24 000 lei.
3
Potrivit art. 901 CF „Veniturile obţinute de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a
fost reţinut şi achitat la buget impozitul în conformitate cu alin. (3 5) din prezentul articol, şi veniturile specificate la art. 20
lit. y) şi y2) sînt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care depăşesc suma de 300 de mii de lei
cumulativ pe parcursul unui an fiscal.”
4
!!! Din 01.01.2020 prin HG nr. 697 din 22 august 2014 pct.101 se reglementează expres deținerea dreptului la
scutirea personală și potrivit p. 211, fiecare contribuabil (persoană fizică rezident) ce nu desfășoară activitate de
întreprinzător4 și care are un venit anual din surse impozabile, cu excepția veniturilor prevăzute la art.90 1, mai mare
de 360 000 lei, nu are dreptul să beneficieze de scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 alin. ( 1) din
Codul fiscal, însă aceasta nu lezează dreptul contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soţiei (soţului)
și/sau persoanelor întreținute.
Prin urmare, în 2020 contribuabilul care are venituri impozabile mai mari de 30 mii lei lunar va achita un
impozit suplimentar de 240 lei pe an în total va constitui 2 880 lei.
Dacă vom exemplifica prevederile acestui articol, atunci salariul lunar calculat şi îndreptat spre plată pe care
persoana fizică urmează să îl primească în anul 2020_ şi care nu i-ar permite să beneficieze de scutirea personală ar
fi, cel puţin, în mărime de 33 519,50 lei (33 519,50 × (6 % + 4,5 %) + 30 000 lei). Recalculat pentru un an acesta ar
constitui suma de 402 234 lei.
!!! Prevederea dată urmează a fi aplicată în următoarele două moduri:
- la cererea salariatului angajatorul nu aplică scutirea personală;
- la depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit salariatul exclude scutirea personală.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 5
nr. 1164 din 24.04. 1997, la completarea Notei de informare (forma IALS 18), în coloana 6 se va indica
venitul impozabil, ţinînd cont de limita lunară în mărime 15 906 lei (două salarii medii lunare pe
economie prognozate pe anul 2020), iar în coloana 17 – impozitul calculat din venitul respectiv la suma
maximă va constitui 1 908,72 lei (12 % * 2 * 7 953,00).
Contribuabilii - angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, declară
plățile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaților - conducători auto
ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de până la 10 000 lei per lună, la
codul sursei de venit „TAXI”. Plăţile salariale care depăşesc suma de 10 000 lei per lună pe fiecare
angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se declară în Nota de
informare (Forma IALS18) la codul sursei de plată “SAL” (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018).
La completarea coloanei 1 „Nr. d/o” din Nota de informare (forma IALS 18) este necesar de a
ţine cont de faptul că, în cazul în care angajatul obţine de la entitate atît plăţi salariale, cît şi plăţi pentru
prestarea de servicii, din care s-a calculat impozitul pe venit potrivit art. 88 alin. (5) din CF, în această
coloană se va efectua o singură înscriere indicînd codul sursei de venit SAL. În cazul în care, concomitent
cu plăţile salariale, angajatul obţine şi alte venituri (de exemplu, venituri care se atribuie la codul sursei de
venit PL), în col. 1 se vor efectua două înscrieri cu numere de ordine diferite, cu indicarea separată a
codurilor sursei de venit. Această modalitate de completare reiese din remarca care se conţine în Nota de
informare (forma IALS 18), conform căreia numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota,
indiferent de numărul de pagini.
În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreţinute, datele
reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei5 (codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută
(pct. 5 din anexa nr. 4 la Regulament). În cazul în care angajatul a obţinut venituri care se atribuie la
diferite coduri ale sursei de venit, nu se va indica numărul de ordine al înscrierii care corespunde
codului sursei de venit SAL. Pentru persoanele întreţinute care nu deţin buletin de identitate codul fiscal
care urmează a fi reflectat în col. 3 din anexa la Darea de seamă (forma IALS 18), conform art. 163 alin.
(6) din CF, reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate.
Pentru a ne verifica corectitudinea completării Notei de informare forma IALS18 în corelare cu
dările de seamă forma IPC18, vom ține cont de regula:

unde:
∑TvIPC18 – suma venitului pentru tipul de venit din formularul IPC 18;
∑TvIALS18 – suma venitului pentru tipul de venit din formularul IALS 18;
∑Timp/vIPC18 – suma impozitului pe venit aferent tipului de venit din formularul IPC 18;
∑T imp/vIALS18– suma impozitului pe venit aferent tipului de venit din formularul IALS 18.

5
Astfel, din anexa la Forma IALS18 (Informaţia privind persoanele întreţinute) este exclusă sintagma „Numărul
curent al angajatului în anexă urmează să corespundă numărului curent al acestuia din Nota de informare IALS18. În
cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreținute, datele reflectate în col. 1
şi 2 ale anexei (numărul curent şi codul fiscal ale angajatului) se repetă pentru fiecare persoană întreţinută”.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 6
Forma/Форма IALS18
NOTA DE INFORMARE
privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte
surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Pentru uz intern SFS/
Codul fiscal __1011500500178_______ Denumirea contribuabilului ___Meridian SRL_____
Serviciul Fiscal de Stat ____Rîşcani_________ Perioada fiscală _____A/2020___________________
Codul localităţii (CUATM)____ 0150___________ Data prezentării _____25.01.2021_______________
Codul genului principal de activitate___7774________
Nr. Codul fiscal Numele şi Codul Codul Suma totală a Numărul de Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală Suma totală a Suma deducerilor conform art.36 din Codul Suma
d/o al angajatului prenumele fiscal al sursei de venitului îndreptat luni în care conform codului scutirii,( lei) scutirilor acordate în fiscal,( lei) impozitului
sau al altui angajatului sau al soţului venit spre achitare venitul a fost perioada fiscală pe venit
P M S Sm N H Prime de asigurare Contribuţia
beneficiar- altui beneficiar (soţiei) anga- în perioada îndreptat spre curentă,( lei) reţinut (lei)
obligatorie de individuală de asigurări
rezident jatului* fiscală, (lei) achitare** (col.8+9+10+11+12+13)
asistenţă medicală sociale de stat obligatorii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 0123456789023 Iliev Ion 09876543210 SAL 27 750 3 10 000* 4700* 14 700 1 248,75 1 665,00 1 216,35
2. 0123456789023 Iliev Ion DIVa) 30 000 - - 1 800,00
3. 0123456789023 Iliev Ion FOL 12 000 - - 1 200,00
4. 1346798462011 Sajin Sergiu SAL 20 000 3 - 900,00 1 200,00 2 148,00
5. 9516248753012 Fiodorov Alexei SAL 17 587,45 3 6 000 750 6 750 791,44 1 055,25 1 078,89
…. … … …. …. …... …..
TOTAL 125 457,45
X .... ….. …. …… 5 645,59 7 527,45 13 937,3
Suma de control ____13 937,3____ (Suma totală pe notă, col.17)
Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini./ Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей
Информации, независимо от количества страниц.
* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie). / Фискальный код супруга (супруги) отражается
только в случае, если работник пользуется освобождением супруга (супруги).
** Col. 7 se completează în cazul achitării salariului./ Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы.
Persoanele ce beneficiază de munca zilierilor vor completa în Nota de informare coloanele 1, 2, 3, 5, 6, 7 și 17.
Conducător/Руководитель ____________________________ Contabil-şef/Главный бухгалтер _______________________
L.Ş. / М.П.
Anexă la forma IALS18
Informaţia privind persoanele întreţinute
Nr. Codul fiscal al Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se
crt.* angajatului acordă categoria scutirii (N) acordă categoria scutirii (H)
1 2 3 4
5. 9516248753012 0951624875301
*
Numărul de ordine al angajatului în anexă nu urmează să corespundă numărului de ordine a acestuia din nota de informare IALS 18.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 7
Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării autoturismului în baza procurii
ÎNTREBARE: În anul 202_ persoana fizică-cetăţean „X” a vândut autoturismul pe care l-a deţinut în
posesie în baza procurii eliberate de către persoana fizică-cetăţean „Y” (proprietarul autoturismului).
Mijloacele băneşti din vânzare au fost încasate de cetăţeanul „X”, iar persoana fizică „Y” nu este
informată despre faptul comercializării autoturismului. Cine urmează să declare creşterea de capital
într-o astfel de situaţie?

RĂSPUNS: În situaţiile în care persoanele fizice comercializează autoturisme în baza procurii şi


încasează venitul obţinut din vânzarea acestora, se întocmesc contracte de vânzare-cumpărare conform
cărora proprietarul are calitatea de vânzător. Prin urmare, chiar dacă mijloacele băneşti din
comercializarea autoturismului au fost încasate de către persoana care deţine procura, se consideră că
venitul respectiv este obţinut de către proprietarul autoturismului.
Potrivit art. 18 lit. e) din CF, creşterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din CF reprezintă o sursă
de venit impozabilă. Deci, în situaţia examinată persoana fizică „Y” urmează să calculeze creşterea de
capital în vederea determinării obligaţiilor sale fiscale.
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (7) din CF, suma creşterii de capital în perioada fiscală
este egală cu 50 % din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi
de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale. În acelaşi timp, potrivit alin. (1) din articolul dat,
mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a
activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor
active.
Astfel, persoana fizică „Y” din numele căreia a fost comercializat autoturismul urmează să
întocmească Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) şi să o prezinte la
SFS până la data de 30.04.202_+1. Suma creşterii de capital se va determina în compartimentul K
„Calculul creşterii sau pierderilor de capital” şi se va indica la poziţia C2 „Venitul sub formă de creştere
de capital” din Declaraţie.
!!! Pentru persoana fizică „X”, în urma tranzacţiei de vânzare a autoturismului în baza procurii, nu
apar careva obligaţii fiscale.
Corectarea Notei de informare IALS 18
În cazul depistării unor greşeli după prezentarea notelor de informare menţionate mai sus,
contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată în conformitate cu prevederile art. 188
din CF. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia aferentă
perioadei fiscale respective. Practica de corectare a notelor de informare prin indicarea doar a rândurilor
în care au fost comise greşeli, cu respectarea numerotării rândurilor, deja nu se mai aplică.
Ţinând cont de volumul impunător al informaţiei care este necesar să fie introdusă în scopul facilitării
procesului de corectare a notelor de informare, contribuabilii care prezintă dările de seamă în mod electronic pot
opta pentru descărcarea în formatul XML a notei de informare prezentate, în care au fost admise erori, şi
încărcarea ulterioară a acesteia. După operarea ajustărilor în rândurile cu erori, nota de informare se expediază
repetat.
În cazul efectuării corectărilor în notele de informare, plătitorii de venituri sunt obligaţi să
informeze despre aceasta beneficiarul plăţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării
modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art. 92 alin. (41) din CF).

Formularul IALS 21
Ministerul Finanțelor a aprobat formularului tipizat (Forma IALS 21) „Nota de informare privind
salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate
rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” și Modul de
completare a acestuia.
Necesitatea elaborării documentului derivă din modificările operate prin Legea nr.60/2020
în Legea privind sistemul public de asigurări sociale și la Legea cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

4. Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice


impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
Pe lîngă obligaţia de prezentare a notei de informare sus-menţionate, plătitorii veniturilor
respective sînt obligaţi să prezinte pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 8
efectuate plăţile beneficiarilor acestor venituri (cu excepţia celor care au obţinut venituri conform art. 901
din CF) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–
35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) şi (7) din CF, precum şi suma impozitului reţinut Anexa
nr.5 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de
către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu
practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, cu excepţia
beneficiarilor de venituri achitate conform art. 901 şi 91 alin. (1).
Notă:
În prezenta informaţie se indică suma venitului obţinut conform art.88 (SAL), 89 (DOB), 90 (PL,
PLs) şi 91 din Codul fiscal.
Persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă trebuie să păstreze confirmarea
precum că a remis sau a înmînat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plăţile.
* Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit
indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.
De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că pentru angajaţii din domeniul IT în Informaţia
privind veniturile şi impozitul pe venit urmează a fi completate două rînduri separate, şi anume:
• în rîndul 1 (col.2) se indică venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune în modul stabilit
în art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (suma
veniturilor lunare ale căror mărimile nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul
respectiv) şi impozitul reţinut.
• în rîndul 2 (col. 2) se indică suma totală a venitului achitată în anul de gestiune altul decît
venitul obţinut în urma desfăşurării activităţii de realizare de programe, cu specificarea deducerilor
efective şi respectiv a impozitului reţinut.
Anexa 5
INFORMAŢIA
nr. _1_ din “_25_”___februarie____202__+1
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice)
şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
Prin prezenta, _________SRL „Meridian”, _1011500500178____________________________________
(denumirea persoanei responsabile de reţinerea impozitului, codul fiscal)
se confirmă că,
_______________Iliev Ion, IDNP 0123456789023____________________________________
(numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic în folosul căruia a fost efectuată plata şi codul fiscal)
pe parcursul anului 202___ i-au fost achitate venituri sub formă de:
Codul Suma venitului Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, lei Suma impozitului
sursei îndreptată spre primele de asigurare contribuţia individuală de pe venit reţinut,
de venit achitare, lei obligatorie de asistenţă asigurări sociale de stat lei
medicală obligatorii
1 2 3 4 5
SAL 27 750 1 248,75 1 665,00 1216,35

Conducătorul/Руководşiтель _________________________ _____________________


(numele, prenumele) (semnătura)
Contabil-şef/Главный бухгалтер _________________________ _____________________
(numele, prenumele) (semnătura)
31.2.17. Va fi sancționat angajatorul pentru prezentarea tardivă salariatului a informației privind suma
salariului achitat, suma scutirilor acordate și deducerilor prevăzute, precum și suma impozitului reținut,
în cazul reținerii?
Articolul 2601 din CF prevede amendă pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă,
neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art. 92 alin. (4) şi (4 1) de către persoanele
care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată în mărime de la 300 la 500 de lei pentru fiecare
informaţie, dar nu mai mult de 5 000 de lei pentru toate informațiile neprezentate.

Formularul Informației privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice)
şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri pentru 2021

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 9
Ministerul Finanțelor a aprobat formularului tipizat nou „Informației privind veniturile calculate
şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri” și Modul
de completare a acestuia care va intra în vigoare din 01.01.2021.
Necesitatea elaborării documentului derivă din modificările operate prin Legea nr.60/2020
în Legea privind sistemul public de asigurări sociale și la Legea cu privire la mărimea, modul și
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

5. Stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de


către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
(Monitorul Oficial nr.336-346/1347 (Ordin SFS din 07.09.2018)
SFS va fi la curent cu tranzacțiile în numerar efectuate de către persoanele fizice în perioada
anului fiscal. Prin Legea nr. 288 din 15.12.2017 au fost operate mai multe modificări la CF, în vigoare din
01.01.18, iar SFS a emis un ordin prin care explică cum va fi raportată informația începând cu 01.01.19.
Prin urmare, în urma modificărilor la art. 22611 din CF, în scopul determinării venitului impozabil
estimat, pot fi utilizate următoarele surse indirecte:
✓ informaţii de la instituţii financiare (sucursale sau filiale ale acestora), persoane care desfăşoară
activitate notarială, organe vamale, organe de drept, burse de valori şi/sau alte organe publice
privind tranzacţiile şi operaţiunile efectuate de persoana fizică şi datele despre aceasta, precum şi
privind tranzacţiile şi operaţiunile similare efectuate de către alte persoane fizice în condiţii
similare;
✓ informaţii deţinute de persoane fizice şi juridice referitoare la bunuri, lucrări, servicii şi mijloace
băneşti comercializate şi/sau transmise cu titlu gratuit, referitoare la mijloacele băneşti sau
bunurile materiale procurate şi/sau primite de persoana fizică supusă verificării;
✓ informaţia disponibilă din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
✓ informaţia sau alte probe obţinute de SFS prin utilizarea mijloacelor speciale, prin analize,
măsurări, comparări, cercetări;
✓ alte documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe obţinute atît de la persoanele terţe, cît şi de
la persoana fizică supusă verificării.
La fel, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate mai jos vor prezenta SFS următoarele informaţii:
1) Agenţia Servicii Publice:
• informaţia privind datele personale;
• informaţia privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către
proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit.
2) instituţiile financiare – informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal,
inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
3) Poliţia de Frontieră – informaţia privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;
4) companiile turistice – informaţia privind serviciile turistice prestate;
5) companiile de asigurare – informaţia privind contractele de asigurare;
6) deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare – informaţia privind tranzacţiile cu valori
mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;
7) Banca Naţională a Moldovei – informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei
valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în
străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
8) notarii şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială:
• informaţia privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare
şi mobiliare;
• informaţia privind contractele de împrumut şi de donaţii;
• informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital;
9) executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un
document executoriu prezentat spre executare;
10) birourile istoriilor de credit – informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi
informaţiile privind obligaţiile debitoriale;
11) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre
cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 10
12) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia privind
împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor
fizice;
13) societăţile de plată – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către
persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
14) societăţile emitente de monedă electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate
în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;
15) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale
nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile
de plată şi moneda electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de
bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.
Furnizorii vor codifica tipurile tranzacțiilor declarate: VIN – în baza contractului de vânzare-
cumpărare, DON – în baza contractului de donație, SCH – în baza contractului de schimb, IMP –
contract de împrumut, AMS – alt mod de înstrăinare, ALT – alte contracte.
Codul Fiscal mai prevede că informaţiile vor conţine date despre:
• intrările şi/sau ieşirile pe parcursul unui an fiscal de mijloace băneşti în/din fiecare cont
bancar şi/sau în/din conturile bancare ale unei persoane fizice, dacă rulajul cumulativ debitor sau creditor
al conturilor respective, în decursul unui an fiscal, depăşeşte 300 mii de lei;
• serviciile turistice procurate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal a căror valoare
cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei;
• primele de asigurare achitate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal a căror valoare
cumulativă depăşeşte suma de 100 mii lei;
• tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă
depăşeşte suma de 100 mii lei pentru o persoană fizică;
• contractele autentificate notarial pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte
suma de 300 mii lei pe numele unei persoane fizice6;
• realizarea drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui an fiscal, care cumulativ depăşesc
suma de 300 mii lei pentru o persoană fizică;
• realizarea istoriilor de credit cu valoarea cumulativă a obligaţiilor executate pe parcursul anului
fiscal care depăşeşte suma de 100 mii de lei;
• procurarea de către persoana fizică a autoturismelor a căror valoare depăşeşte cumulativ suma
de 300 mii de lei5;
• contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea
întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei7;
9.2.3. Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare
a împrumuturilor?
Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către
persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea
întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

6
Conform art. 92 alin. (9) Cod fiscal, notarii publici prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit de
autoritatea fiscală, informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către
persoane fizice.
Articolul menţionat nu stabileşte nici un plafon de la care notarii urmează să raporteze la SFS informaţia
despre activele înstrăinate. Prin urmare, pentru executarea prevederilor art. 92 alin. (9) CF, notarii urmează să
prezinte date despre oricare tranzacţie de înstrăinare a activelor de către persoanele fizice, indiferent de valoarea
acestor tranzacţii.
Este de menţionat că articolul în cauză nu specifică expres că informaţia va fi prezentată doar de către
persoanele fizice care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. Astfel, informaţia despre activele înstrăinate de
persoanele fizice urmează să fie prezentată de notari chiar dacă persoana fizică este nerezidentă sau apatridă.
7
Împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12
din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care
sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 11
Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul
de furnizare a informației.
Respectiv, obligațiunea de raportare a împrumuturilor apare în cazul, în care în contabilitatea
întreprinderii pe parcursul unui an fiscal se înregistrează intrări de sume, acordate de către persoana fizică
ca împrumut, ce depășesc suma de 200 mii de lei sau se înregistrează rambursări a împrumutului în adresa
persoanei fizice, ce depășesc suma de 200 mii de lei.
[Temei: Explicația Comisiei parlamentare „Comisiei economie, buget și finanțe” CEB04 nr. 08 din
14.01.2020]
Arhiva:
Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către
persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea
întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Respectiv în cazul în care în contabilitatea
întreprinderii se înregistrează atât intrări de sume acordate de către persoana fizică ca împrumut cât şi
rambursări a împrumutului în adresa aceleiași persoane fizice, pentru a stabili depășirea plafonului de
200 mii lei se vor calcula cumulativ sumele tranzacțiilor.
• operaţiuni menţionate la alin.(2) pct.13), 14) şi 15) efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror
valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia).
Potrivit pct. 2 al Ordinului 427 din 21.08.2018 informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi a
Ordinului va fi prezentată anual, către data de 25 februarie a anului următor anului fiscal de
gestiune, iar în baza pct. 3 al acestui Ordin pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal
trebuie să fie prezentată informaţia furnizată numai de către agenţii economici specializaţi
(intermediari imobiliari) – informaţia privind contractele de dare în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător.
Informaţia stabilită se va prezenta SFS conform structurii stabilite în Anexele la Ordin, exclusiv în
format electronic prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, accesând în compartimentul „Persoane
juridice”, serviciul „Colectarea informațiilor din sursele indirecte”, cu aplicarea semnăturii electronice
avansate calificate.

Pentru birourile istoriilor de credit, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu


excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate
independentă, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente
de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, societăţile de plată,
societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu
Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea
nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, agenţii economici specializaţi
(intermediari imobiliari).
Anexa nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018
Informaţia prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor
de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art.226 11
alin.(5) lit.i) din CF.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 12
Nr. IDNP Numele, Sold Debit Credit Sold Data operaţiunii de Codul Notă
crt. prenumele iniţial final intrare/ieşire a operaţiunii
persoanei fizice mijloacelor băneşti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ...... Nucă Valentin 70 000 02.05.202_ 2
2. ...... Nucă Valentin 70 000 20.09. 202_ 2
3. ...... Nucă Valentin 135 000 15.12. 202_ 2
4. ...... Nucă Valentin 135 000 31.12. 202_ 0

NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind modul de completare a anexei nr.11 Informaţia prezentată de persoanele care
desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de
întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice
art.22611 alin.(5) lit.i) din CF”
1. În conformitate cu prevederile art.22611 din CF persoanele care desfăşoară activitate de
întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică
activitate independentă – prezintă informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în
perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice.
2. Informaţia se va prezenta în cazul dacă contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul
unui an fiscal, reflectate în documentele de evidenţă contabilă a întreprinderii, depăşeşte cumulativ suma
de 200 mii lei. În anexa dată sunt consemnate relaţiile economice referitoare la împrumuturile acordate
contribuabilului de către persoane fizice, în baza contractelor încheiate după 1 ianuarie 2018 sau valabile
la situaţia din 1 ianuarie 2018.
3. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format
Excel, coloanele 4, 5, 6 şi 7 se vor completa în mod obligatoriu în format „Number”.
În informaţia prezentată conform anexei nr.11 se reflectă:
în col.1 „Nr.crt.” – se indică numărul curent al înscrierii pe toate paginile din anexă, indiferent de
numărul de pagini8;
în col.2 „IDNP” – se indică IDNP-ul persoanei fizice care a acordat împrumutul agentului
economic9;
în col.3 „Numele, prenumele persoanei fizice” – se indică numele, prenumele persoanei fizice care
a acordat împrumutul agentului economic5;
în col.4 „Sold iniţial” – se indică soldul iniţial al împrumutului primit conform datelor din
documentele de evidenţă contabilă a agentului economic (la situaţia 1 ianuarie a anului de raportare).
La introducerea soldului iniţial al împrumutului, în coloana 9 se indică codul „0”, pentru fiecare
persoană fizică în parte.
În cazul în care persoana fizică a acordat împrumut persoanei juridice/persoanei fizice care
desfăşoară activitate de întreprinzător şi aceasta este datoare persoanei fizice, soldul iniţial al
împrumutului este pozitiv.
9.2.7 Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul
dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea
întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul
perioadei de raportare este mai mare de această sumă?
Conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF se vor raporta informaţiile despre
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea
întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.
Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul
de furnizare a informației.

8
Chiar dacă sunt făcute mai multe înscrieri la aceeaşi persoană.
9
IDNP şi numele, prenumele persoanei fizice se va repeta de atîtea ori de cîte ori este necesar de reflectat
înregistrările referitor la împrumuturi în Informaţia.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 13
Respectiv, în cazul în care nu au fost contractate/rambursate împrumuturi pe parcursul anului fiscal
de raportare, în sumă ce depășește cumulativ 200 mii de lei pe o persoană fizică, nu apare obligațiunea
de raportare, chiar dacă soldul împrumutului la începutul perioadei depășește 200 mii lei.
Arhiva:
Conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF se vor raporta informaţiile despre
contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea
întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.
Respectiv, în cazul în care nu au fost contractate/rambursate împrumuturi pe parcursul anului fiscal
de raportare, în sumă ce depășește cumulativ 200 mii de lei pe o persoană fizică, nu apare obligațiunea de
raportare, chiar dacă soldul împrumutului la începutul perioadei depășește 200 mii lei.
în col.5 „Debit” – se indică suma împrumutului rambursat(restituit) persoanei fizice de către
agentul economic, pentru fiecare operaţiune conform datelor din documentele de evidenţă contabilă a
agentului economic;
în col.6 „Credit” – se indică suma împrumutului acordat de către persoana fizică agentului
economic, pentru fiecare operaţiune conform datelor din documentele de evidenţă contabilă a agentului
economic;
în col.7 „Sold final” – se indică soldul final al împrumutului acordat conform datelor din
contabilitatea contribuabilului (la situaţia 31 decembrie anului de gestiune);
în col.8 „Data operaţiunii de intrare/ieşire a mijloacelor băneşti” – se indică data operaţiunii de
intrare/ieşire a mijloacelor băneşti în/din patrimoniul persoanei fizice conform datelor din documentele de
evidenţă contabilă;
în col.9 „Codul operaţiunii” – se indică codul operaţiunii de intrare/ieşire a mijloacelor băneşti,
după cum urmează:
Denumirea operaţiunii cod
Sold iniţial / Sold final 0
Numerar 1
Transfer 2
Cesiune/preluare de datorie 3
Altele 4
în col.10 „Notă” – se indică alte informaţii, după necesitate10.
Anexa nr.12 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018
Informaţia prezentată de societăţile de plată şi societăţile emitente de monedă electronică privind
activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an
fiscal. art.22611 alin.(5) lit.j) din CF.
IDNP Numele, Valuta Data Intrările de Ieşirile de IDNP sau Numele, Destinaţia
Prenumele tranzacţiei operaţiunii mijloace mijloace IDNO a Prenumele sau plăţii
(abr.) băneşti băneşti persoanei Denumirea
(echivalentul (echivalentul plătitor persoanei
sumei intrate sumei ieşite sau plătitor sau
în MDL) în MDL) beneficiar beneficiar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind modul de completare a anexei nr.12 „Informaţia prezentată de societăţile
de plată şi societăţile emitente de monedă electronică privind activităţile sau
tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul
unui an fiscal. art.22611 alin.(5) lit.j) din CF”
1. În conformitate cu prevederile art.22611 din CF, societăţile de plată şi societăţile emitente de
monedă electronică vor prezenta informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de
către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

10
Se poate de explicat esenţa operaţiunii, dacă în col.9 se va indica codul 4: iertarea datoriei, aport în capital social,
anularea conform termenului de prescripție etc.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 14
Societăţile de plată şi societăţile emitente de monedă electronică vor prezenta informaţia privind
operaţiunile efectuate pe parcursul unui an fiscal a căror valoare cumulativă depăşeşte suma de 100 mii de
lei (sau echivalentul acesteia).
2. Informaţia va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informaţia se prezintă în format
Excel, coloanele 5 şi 6 se vor completa în mod obligatoriu în format „Number”.
3. În informaţia prezentată conform anexei nr.12 se reflectă:
în col.1 „IDNP” – numărul personal de identitate (codul fiscal) al persoanei fizice,
ordonator/beneficiar al tranzacţiilor;
în col.2 „Numele, Prenumele” - date despre numele, prenumele a persoanei fizice
ordonator/beneficiar al tranzacţiilor;
în col.3 „Valuta tranzacţiei” – codul din 3 cifre a monedei în care a fost efectuat tranzacţia;
în col.4 „Data operaţiunii” – data efectuării tranzacţiei cu mijloace băneşti;
în col.5 „Intrările de mijloace băneşti (echivalentul sumei intrate în MDL la cursul oficial al BNM
la ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti primite de persoana fizică indicată în col 2. În cazul
înregistrării intrărilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei intrate în MDL
la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii;
în col.6 „Ieşirile de mijloace băneşti (echivalentul sumei ieşite în MDL la cursul oficial al BNM la
ziua operaţiunii)” – valoarea mijloacelor băneşti ieşite de la persoana indicată în col. 2. În cazul
înregistrării ieşirilor de mijloace băneşti în valută străină, se va indica echivalentul sumei ieşite în MDL la
cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii;
în col.7 „IDNP sau IDNO a persoanei plătitor sau beneficiar” – numărul personal de identitate al
persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat sau în folosul căreia a fost efectuată
tranzacţia;
în col.8 „Denumirea sau Numele, Prenumele persoanei plătitor sau beneficiar” – date despre
Numele, Prenumele sau denumirea a persoanei fizice sau codul fiscal al persoanei juridice care a efectuat
sau în folosul căreia a fost efectuată tranzacţia.
în col.9 „Destinaţia plăţii” – date despre destinaţia plăţii indicate de către persoana care a efectuat
transferul la efectuarea acestuia.
Potrivit alin. (6) art. 253 al CF prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin.
(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 1,5% la 2,5% din
suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.
(7) Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) neautentice de către persoanele
indicate la art.22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma
care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei.
(8) Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la
art.22611 alin.(2) se sancţionează cu amendă de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în
informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

6. Închiderea anului 2020: pas cu pas


Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare;
2) completarea formularelor situaţiilor financiare;
3) întocmirea notelor/notelor explicative la situaţiile financiare;
4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;
5) reformarea bilanţului.

Conform Monitorului Oficial din 26 iunie 2020, prin Ordinul nr.74 din 15.06.2020 s-au aprobat
Recomandările metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor
nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019.
Prevederile Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului
finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019 (de modificare a
Standardelor Naționale de Contabilitate) se aplică după întocmirea situațiilor financiare și reformarea
bilanțului pe anul 2019.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 15
Diferențele aferente implementării modificărilor la SNC se contabilizează în contul 335 ”Rezultat
din tranziţia la noile reglementări contabile”, cu întocmirea înregistrărilor contabile conform situației din
1 ianuarie 2020.
La implementarea modificărilor la SNC se vor:
a) exclude elementele contabile, care nu corespund criteriilor de recunoaștere prevăzute în
Standardele Naționale de Contabilitate: capitalul suplimentar negativ se decontează în contul
335 ”Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”, iar cel pozitiv - în contul 317
”Prime de capital”;
b) reclasifica elementele contabile, care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute în
Standardele Naționale de Contabilitate:
- soldul creanțelor ale părților afiliate pe termen lung înregistrat în contul 161 ”Creanțe pe
termen lung” se va transfera în contul 162 ”Creanțe ale părților afiliate pe termen lung”;
- soldul avansurilor acordate pe termen lung înregistrat în contul 162 ”Avansuri acordate pe
termen lung” se va transfera în contul 163 ”Avansuri acordate pe termen lung”;
- soldul datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar înregistrat în contul 413 ”Datorii
pe termen lung privind leasingul financiar” se va transfera în contul 421 ”Datorii comerciale pe
termen lung”;
- soldul datoriilor preliminate privind leasingul financiar înregistrat în contul 541 ”Datorii
preliminate” se va transfera în contul 521 ”Datorii comerciale curente”;
- surplusul de reevaluare înregistrat în contul 343 ”Alte elemente de capital propriu” se va
transfera în contul 343 „Rezerve din reevaluare”;
- soldul aporturilor fondatorilor întreprinderii individuale sau gospodăriei țărănești înregistrat
în contul 343 „Alte elemente de capital propriu” se va transfera în contul 344 „Alte elemente
de capital propriu”;
c) derecunoaște activele și datoriile amânate privind impozitul pe venit înregistrate în conturile 172
”Alte active imobilizate”, 428 ”Alte datorii pe termen lung” și se vor deconta la contul 335 ”Rezultat din
tranziţia la noile reglementări contabile”.
!!! Elementele contabile recunoscute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor la SNC aprobate
prin ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019 se vor contabiliza conform regulilor în vigoare pînă la 31
decembrie 2019 (de exemplu uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată în mărime de 50% din
valoarea acestora transmise în exploatare, valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate
separat de mijloacele de transport aferentă parcursului efectiv, duratei de exploatare rămasă, cheltuielile
anticipate aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației imobilizărilor corporale suportate pentru
menținerea în stare funcțională, avansurile acordate pentru procurări/livrări de active și servicii în valută
străină etc.).
Tabelul 3

6.1 Efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare

Modalităţi de verificare
Pasul 1 Prin verificarea Prin verificarea Prin analiza Prin verificarea efec-
De verificat utilizării blanchetelor numărului de soldurilor „nespe- tivă a documentelor ce
dacă toate docu- cu regim special procurări regula- cifice” ale contu- se află în subdiviziuni
mentele primare au (delegaţiilor, facturi- te (servicii co- rilor 226, 224,
fost transmise şi lor), precum şi a E- munale, chirie 523, 521, etc.
reflectate în conta- facturii etc.)
bilitate.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 16
Pasul 2
De verificat dacă
toate documentele
primare interne
generate de progra-
mul de evidenţă au
fost tipărite şi
semnate
Cum verificăm corectitudinea în cazul în care numărul înregistrărilor contabile este …
Pasul 3
mic mare
De verificat Prin ▪ prin verificarea totală a unor conturi de bază (611, 5344 etc.)
corectitudinea verificarea ▪ prin analiza conturilor în vederea depistării rulajelor şi soldurilor atipice
înregistrărilor totală ▪ prin verificarea rulajelor şi soldurilor în baza unor metode analitice (de
contabile. ex., calcularea rulajelor contului 2252 de la rulajele 523 etc)

Inventarierea bunurilor materiale şi Inventarierea creanţelor şi


Pasul 4 nemateriale datoriilor
De efectuat in- o se controlează prezenţa şi starea tuturor o se verifică toate creanţele şi datoriile
ventarierea elemen- bunurilor (proprii şi străine); (cu partenerii comerciale, bugetul,
telor contabile o la imobilizări se verifică suplimentar dreptul personalul, fondatorii);
de proprietate; o modul de verificare – forma tipizată
o plusurile de bunuri nu necesită investigaţii, INV 9 sau netipizată a actului de
lipsurile de bunuri necesită stabilirea verificare.
persoanelor vinovate, iar resortul – aprobarea
conducerii.

Procedura deprecierii se aplică:


Pasul 5
✓ Imobilizărilor corporale şi necorporale (111, 112, 121, 122, 123,125);
De efectuat, după ✓ Activelor biologice imobilizate (131, 132);
necesitate, procedu- ✓ Investiţiilor imobiliare (la cost) (151);
rile aferente depre- ✓ Valorilor mobiliare (la cost) (141, 142, 251, 252).
cierii activelor

La 31 decembrie stocurile se Valoarea


Pasul 6 Valoarea
evaluează la valoarea cea realizabilă netă
De efectuat contabilă
mai mică dintre…
evaluarea ulterioară
a stocurilor

Pasul 7 Aşa ca: prorata definitivă, amortizarea, costul vînzărilor, impozitele, amenzile şi
De verificat cal- penalităţile, dobînzile, diferenţele de sumă etc.
cularea unor chel-
tuieli obţinute prin
calcul

Reglementarea normativă
Pasul 8
Reevaluarea activelor pct. 18 din SNC „Imobilizări necorporale şi
De efectuat, corporale”
după necesitate, Determinarea valorii juste a valorilor pct. 64-67 din SNC „Creanţe şi investiţii
următoarele mobiliare cotate pe piaţa financiară financiare”
operaţiuni: Revizuirea provizioanilor pct. 87 din SNC „Capital propriu şi datorii”

Pasul 9 Elemente monetare care urmează să fie reevaluate:


Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 17
De recalculat ele- ✓ creanţe (221, 224, 234 etc.);
mente monetare în ✓ numerar (241, 243);
valută străină prin ✓ datorii (411, 511, 521, 523, etc);
aplicarea cursului ✓ investiţii financiare (cu excepţia acţiunilor şi cotelor-părţi) (141, 251).
oficial al leului În corespundere cu reflectarea cheltuielilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs
moldovenesc la da- valutar (722) sau veniturilor aferente diferenţelor favorabile de curs valutar (622).
ta de 31 decembrie

Pasul 10 Venituri anticipate Cheltuieli anticipate


De decontat veni- ▪ Componenţa – subvenţii, ▪ Componenţa – cheltuieli ale
turile şi cheltuielile venituri ale companiilor de companiilor de asigurare, cota parte a
anticipate la veni- leasing, repararea prejudiciului valorii anvelopelor, presa periodică,
turile şi cheltuielile de către angajaţi etc. formulare tipizate etc.
curente Dt 535 (424) Ct clasa 6 Dt clasa 7 sau 8 Ct 261 (171), 262

Pasul 11 Cota curentă…


De determinat a activelor imobilizate a datoriilor pe termen lung
cota curentă a o Dt 221 Ct 161 o Dt 411 Ct 511
activelor imobiliza- o Dt 224 Ct 162 o Dt 424 Ct 535
te şi datoriilor pe o Dt 261 Ct 171 etc. o Dt 421 Ct 521 etc.
termen lung

Pasul 12
De verificat sol-
dul la început de an Sold final din Sold iniţial în
din evidenţa com- Balanţa de Balanţa de
puterizată cu soldul verificare din verificare din
din balanţa de veri- anul precedent anul curent
ficare (sau Cartea
mare) tipărită şi
semnată pentru
anul precedent

Pasul 13 Ajustarea creanţelor şi datoriilor


De efectuat o Dt 221 Ct 523 o Dt 226 Ct 532
înregistrările de o Dt 224 Ct 521 o Dt 233 Ct 533
ajustare a crean- o Dt 225 Ct 534 o Dt 234 Ct 544
ţelor şi datoriilor

Pasul 14 Închiderea conturilor clasei a 8-a


De închis o Dt 811, 812, 714 Ct 821 o Dt 831, 825 (837) Ct 217
conturile clasei 8 o Dt 712, 713, 821 Ct 812 o Dt 832 Ct 611, 534
o Dt 215, 216, 711 Ct 811 o Dt 245 Ct 832 (pentru cazurile
reflectării plăţilor prin POS-
terminal, atunci cînd încasarea
sumelor pe contul bancar are loc în
anul următor celui de gestiune

Pasul 15 Evenimente ulterioare (după 31.12. şi pînă la prezentarea situaţiilor financiare):


Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 18
De efectuat ✓ soluţionarea unui litigiu;
corectările necesare ✓ declararea insolvabilităţii unui client;
în cazul în care ✓ depistarea unor fraude sau erori semnificative.
survin evenimente
ulterioare datei
raportării

Pasul 16 Închiderea conturilor claselor 6 şi 7


De închis o Dt 611, 612, 621, 622, 623 o Dt 351
conturile claselor 6 Ct 351 Ct 711, 712, 721. 722, 723
şi 7. De verificat
corectitudinea
închiderii (nu
trebuie să rămînă
solduri, inclusiv în
analitică).

Pasul 17
VEN – 12 Dt 731
De calculat impo- SIMM – 20 Ct 534
zitul pe venit con- UNIF – 18
form dării de seamă
respectivă

Închiderea conturilor 731 şi 351


Pasul 18
o Dt 351 Ct 731 o Dt 351 Ct 333 – la suma profitului
De închis o Dt 333 Ct 351 – la suma pierderii
conturile 731 şi 351

Balanţa de verificare pentru anul 202_


Pasul 19 Nr şi Soldul iniţial Rulajele Soldul final
De tipărit balanţa denumirea Dt Ct Dt Ct Dt Ct
de verificare 11 , de contului
semnat.
Contabil-şef______________
6.2 Completarea formularelor situaţiilor financiare

La 5 ianuarie 2018, în MO al RM nr. 1-6 a fost publicată Legea contabilității și raportării


financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare — Legea nr. 287). Aceasta stabilește cadrul
normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul
contabilităţii şi raportării financiare în RM, termenul de punere în aplicare al cărei este 1 ianuarie
2019.
Prevederile Legii nr. 287 se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate
şi forma juridică de organizare;
b) autorităţilor/instituţiilor, cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
c) reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente;
d) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente;
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de
întreprinzător;
f) persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de
familie;

11
Trebuie de menționat faptul că, componența ciclului contabil diferă față de cea stabilită de prevederile Legii
contabilității nr. 113/2007. A fost exclusă obligativitatea întocmirii Cărţii mari.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 19
g) persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (notari, avocaţi,
executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi) şi birourilor înfiinţate de acestea.
Este de menționat că, comparativ cu actuala Lege a contabilității nr.113/2007, în domeniul de
aplicare au fost introduse reprezentatele permanente ale entităților nerezidente și persoanele fizice care
desfășoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislației fiscal. Totodată, au fost excluse
instituțiile publice finanțate din buget, contabilitatea și raportarea financiară a cărora urmează a fi
reglementată prin Legea finanțelor publice.
Din această categorie au fost excluse fondurile nestatale de pensii şi incluse entitățile mari care
sunt întreprinderi de stat sau societăți pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social,
datorită interesului sporit al statului în calitatea sa de fondator față de aceste entități.
În scopul ținerii contabilității și raportării financiare, entitățile sunt clasificate în întreprinderi
micro, mici, mijlocii și mari, iar grupurile – în mici, mijlocii și mari, la baza clasificării fiind puse 3
criterii:
✓ veniturile din vânzări,
✓ totalul activelor,
✓ numărul mediu al salariaților.
Respectiv, entitatea sau grupul este atribuit la o anumită categorie dacă, la data raportării,
îndeplinește cel puțin două din cele trei criterii redate în tabelul 4.

Tabelul 4

Categorii de entităţi
Potrivit alin. (8) al pct. 4 al Legii nr. 287/2017 entitatea sau grupul trece dintr-o
categorie în alta dacă, la data raportării, pentru ultimele două perioade de gestiune,
depășește sau încetează să mai depășească limitele a două dintre criteriile categoriei la
Categoria entităţii
care se atribuie.
Numărul mediu al salariaţilor
Totalul activelor Veniturile din vânzări
în perioada de gestiune
Entitate micro 5 600 000 lei 11 200 000 lei 10
Entitate mică 63 600 000 lei 127 200 000 lei 50
Entitate mijlocie 318 000 000 lei 636 000 000 lei 250
Entitate mare > 318 000 000 lei > 636 000 000 lei > 250
Grup mic 80 300 000 160 600 000 50
Grup mediu 401 500 000 803 100 000 250
Grup mare ≥ 401 500 000 ≥ 803 100 000 ≥ 250
!!! Criteriile de clasificare nu vor fi aplicate reprezentanțelor entităților nerezidente, organizațiilor
necomerciale, persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și activitate independentă,
persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională și birourilor înființate de acestea și entităților de
interes public.
S-a modificat noțiunea de entitate de interes public, care reprezintă o entitate ale cărei valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, bancă, asigurător (reasigurător)/societate
de asigurări, organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică, entitate mare
care este întreprindere de stat sau este societate pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul
social.
O altă prevedere care a fost introdusă în Legea nr. 287/2017 care nu se regăsește în Legea nr.
113/2007 este faptul că, în cazul în care documentele primare, cu excepţia documentelor primare cu
regim special, sunt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu.
În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat
efectuarea faptelor economice respective trebuie să fie stabilită prin proceduri interne.
Aceeaşi prevedere se referă şi la registrele contabile. Dictată de dezvoltarea tehnologiilor
informaționale a fost şi includerea unei precizări cu referință la păstrarea documentelor contabile în formă
electronică. Astfel, documentele contabile se pot păstra pe suporturi tehnice în cazul în care contabilitatea

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 20
este ţinută cu utilizarea sistemelor informatice proprii, cu condiţia ca acestea să poată fi accesate în orice
moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor abilitate de legislație.
De asemenea, a fost extins termenul de restabilire de către entitate a documentelor contabile de la
2 la 3 luni de la data constatării faptului respectiv, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii
acestora.
În funcție de categoria și necesitățile informaționale ale entităților care aplică SNC, Legea prevede 3
seturi de situații financiare:
• situații financiare prescurtate,
• situații financiare simplificate,
• situații financiare complete.
Tabelul 5
Categorii de entităţi şi situaţii financiare
MICRO MICI MIJLOCII MARI EIP
Situaţiile - bilanţul - bilanţul - bilanţul; - bilanţul; - bilanţul;
financiare prescurtat; simplificat; - situaţia de profit şi - situaţia de profit - situaţia de profit şi
(SF) anuale - situaţia de profit - situaţia de pierdere; şi pierdere; pierdere;
şi pierdere profit şi - situaţia modificărilor - situaţia modificărilor - situaţia modificărilor
prescurtată; pierdere capitalului propriu; capitalului propriu; capitalului propriu;
- nota explicativă simplificată; -situaţia fluxurilor -situaţia fluxurilor -situaţia fluxurilor de
- nota de numerar; de numerar; numerar;
explicativă - notele la SF - notele la SF - notele la SF
Standarde de SNC (aplicare benevolă a IFRS) IFRS
contabilitate
Notele la SF Cerinţe minime obligatorii + Suplimentar + Suplimentar + Suplimentar
reieşind din reieşind din reieşind din
prevederile Legii + prevederile Legii + prevederile Legii +
SNC SNC IFRS
Raportul NU este obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu
conducerii
Publicarea SF, În termen de 120 zile (30 aprilie)
raportului Obligaţia de publicare propriu-zis revine Depozitarului Public al Situaţiilor Financiare
conducerii,
raportului
auditorului,
după caz
Auditul NU este obligatoriu Obligatoriu
Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, până la înregistrarea acestora în
calitate de plătitori ai TVA, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, persoanele fizice
care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie, persoanele fizice
care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin
contabilitatea în partidă simplă, în baza contabilității de casă, fără întocmirea situațiilor financiare,
conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor.

Entitatea care are obligația să țină contabilitatea în partidă simplă, este în drept să țină
contabilitatea în partidă dublă; cea care este obligată să întocmească situații financiare prescurtate, va
putea întocmi situații financiare simplificate sau complete. Agenților economici care sunt obligați să
întocmească situații financiare simplificate li se oferă dreptul de a întocmi situații financiare complete.
Entitățile micro, mici, mijlocii și mari vor putea ține contabilitatea și întocmi situații financiare în
baza IFRS.
Art. 23 al Legii nr. 287 cuprinde cerința ca entităţile mijlocii, entităţile mari şi entităţile de interes
public să întocmească şi să prezinte anual, împreună cu situaţiile financiare, raportul conducerii care
trebuie să conţină o prezentare fidelă a poziţiei entităţii, a dezvoltării şi a performanţei activităţilor
acesteia şi prezintă o analiză corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor desfăşurate.
De asemenea, raportul conducerii entităţii de interes public ale cărei valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată cuprinde un capitol privind guvernanţa corporativă. Astfel, a fost
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 21
micşorat numărul entităților care vor avea obligația prezentării capitolului privind guvernanța corporativă
față de cerințele actuale ale Legii contabilității care stabileşte că acest capitol se întocmeşte şi prezintă de
toate entităţile de interes public.
Situaţia fluxurilor de numerar
Situaţia fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar 12 pentru perioadele
de gestiune precedentă şi curentă. Aceasta se întocmeşte conform formularului tipizat prezentat în anexa 4
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”.
La calcularea indicatorilor din situaţia fluxurilor de numerar trebuie să se acorde atenţie
următoarelor aspecte principale:
■ în situaţia fluxurilor de numerar se reflectă soldurile şi fluxurile:
● numerarului în monedă naţională şi valută străină (inclusiv numerarul legat) în casierie, în conturi
curente şi alte conturi bancare (de exemplu, acreditive, carduri bancare),
● numerarului în expediţie care include numerarul depus în casieriile băncilor, oficiilor poştale sau
transmise încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară a acestora în conturile curente ale entităţii sau
pentru transmiterea către beneficiari,
● documentelor băneşti care includ timbrele taxei de stat, mărcile poştale, biletele de călătorie
achitate, biletele de tratament şi odihnă achitate etc.;
■ în situaţia fluxurilor de numerar nu se reflectă:
● mişcarea internă a numerarului (de exemplu, ridicările în numerar de la conturile curente,
deschiderea acreditivului, alimentarea cardurilor bancare ale entităţii, transferarea numerarului de la
un cont curent la altul, procurarea/vînzarea valutei străine),
● tranzacţiile care nu generează fluxuri de numerar (de exemplu, operaţiunile pe bază de barter,
convertirea datoriilor în capitalul social, calcularea şi decontarea amortizării şi pierderilor din
deprecierea activelor imobilizate etc. (pct. 124 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”);
■ situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte în baza contabilităţii de casă, conform căreia numerarul
este înregistrat la sumele efectiv încasate/achitate în/din casierie şi conturi bancare, iar documentele
băneşti – la valoarea documentelor băneşti efectiv intrate/ieşite;
■ situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform metodei directe, potrivit căreia intrările şi ieşirile
de numerar se determină în baza datelor din conturile de evidenţă a numerarului (pct. 126 din SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”). Pentru evidenţa numerarului în Planul general de conturi contabile
sînt prevăzute următoarele conturi: 241, 242, 243, 244, 245, 246;
■ în scopul verificării corectitudinii calculului fluxului net de numerar din activitatea operaţională
entitatea poate utiliza metoda indirectă în conformitate cu IAS 7 „Situaţia fluxurilor de trezorerie” (pct.
154 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”);
■ elementele situaţiei fluxurilor de numerar sînt prezentate separat pe tipuri de activităţi ale entităţii care
cuprind:
● activitatea operaţională – totalitatea operaţiunilor economice aferente activităţilor principale
ale entităţii, precum şi activităţilor conexe acestora care nu sînt activităţi de investiţii sau
financiare,
● activitatea de investiţii – totalitatea faptelor economice aferente intrărilor şi/sau ieşirilor de
active imobilizate,
● activitatea financiară – totalitatea operaţiunilor în urma cărora se modifică mărimea şi
componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor entităţii;
■ diferenţele de curs valutar se înregistrează distinct în situaţia fluxurilor de numerar.
Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte, în baza soldurilor şi rulajelor conturilor sintetice,
subconturilor şi conturilor analitice din grupa 24 „Numerar” a Planului general de conturi contabile, în
modul prezentat în tabelul 6.
Tabelul 6
Conţinutul de bază al indicatorilor din situaţia fluxurilor de numerar şi modul de calculare a
acestora
Indicatori Cod. Conţinutul de bază şi modul de calculare
rd.
1 2 3

12
Conform pct. 5 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, fluxurile de numerar reprezintă intrările şi/sau ieşirile
de mijloace şi documente băneşti.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 22
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din 010 Suma numerarului încasat în casierie şi în conturile bancare de la:
vînzări ■ cumpărători, clienţi pentru produsele/mărfurile vîndute şi/sau serviciile prestate/lucrările
executate;
■ locatari pentru activele transmise în leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune), precum şi
dobînda aferentă leasingului financiar;
■ clienţi sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a produselor/ mărfurilor
şi/sau serviciilor
Suma numerarului încasat cuprinde impozitele indirecte achitate de către cumpărători, clienţi,
locatari, furnizori (de exemplu, TVA, accizele etc.).
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 221, 223, 231, 234, 423, 523, 534, 611,
832 etc.
Plăţi pentru 020 Suma plăţilor de numerar din casierie şi din conturi bancare:
stocuri şi ■ furnizorilor, antreprenorilor pentru stocurile şi serviciile procurate;
servicii ■ locatorilor pentru activele primite în leasing operaţional şi financiar (arenda, locaţiune), cu
procurate excepţia dobînzilor;
■ furnizorilor sub formă de avansuri acordate în contul procurării ulterioare de stocuri şi
servicii
Suma numerarului plătit cuprinde impozitele indirecte incluse în valoarea de vînzare a
bunurilor (serviciilor) şi achitate de către entitate furnizorilor, locatorilor, cumpărătorilor (de
exemplu, TVA, accizele etc.).
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 162, 224, 521, 522, 544 etc.
Plăţi către 030 Suma numerarului plătit din casierie şi din conturi bancare:
angajaţi şi ■ salariaţilor în contul retribuirii muncii şi altor operaţii (cu excepţia împrumuturilor acordate şi
organe de dividendelor plătite);
asigurare ■ organelor de asigurare socială şi medicală privind contribuţiile de asigurări sociale de stat
socială şi obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi
medicală angajaţilor
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 226, 531, 532, 533 etc.
Dobînzi plătite 040 Suma dobînzilor achitate în numerar din casierie şi din conturile bancare pentru:
■ creditele şi împrumuturile primite, indiferent de faptul dacă acestea au fost recunoscute ca
cheltuieli curente sau capitalizate în conformitate cu SNC „Costurile îndatorării”;
■ activele primite în leasing financiar;
■ obligaţiunile, cambiile şi alte titluri de datorii
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 511, 512, 521, 544 etc.
Plata 050 Suma impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător achitată la buget, inclusiv în rate, în
impozitului pe numerar din casierie şi din conturile bancare
venit Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 225, 534 etc.
Alte încasări 060 Sumele încasărilor de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în
rîndul 010. Acestea includ încasări de numerar:
■ din vînzarea altor active circulante;
■ sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
■ din onorarii şi comisioane;
■ sub formă de avansuri returnate de către titularii de avans;
■ sub formă de finanţări şi încasări cu destinaţie specială;
■ sub formă de subvenţii, prime şi sponsorizări;
■ din redevenţele aferente activităţii operaţionale;
■ sub formă de documente băneşti procurate cu achitarea ulterioară a acestora;
■ din recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii (cu excepţia prejudiciului rezultat din
evenimente excepţionale) etc.
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
243, 244, 245, 246 în corespondenţă cu creditul conturilor 226, 233, 234, 425, 521, 535, 537,
544, 622 etc.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 23
Alte plăţi 070 Sumele altor plăţi de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în
rîndurile 020–050
Acestea includ plăţi de numerar:
■ sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;
■ sub formă de avansuri acordate titularilor de avans;
■ aferente achitării impozitului pe venit al persoanelor fizice, taxei pe valoarea adăugată,
accizelor, altor impozite şi taxe, precum şi sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei în vigoare;
■ sub formă de documente băneşti utilizate în perioada de gestiune cu achitarea ulterioară a
acestora;
■ sub formă de redevenţe aferente activităţii operaţionale etc.
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244, 245, 246 în corespondenţă cu debitul conturilor 226, 231, 234, 533, 534 etc.
Fluxul net de 080 Diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea
numerar din operaţională, determinată prin relaţia: rd. 010 – rd. 020 – rd. 030 – rd. 040 – rd. 050 + rd. 060 –
activitatea rd. 070
operaţională
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din 090 Suma numerarului încasat în perioada de gestiune în casierie şi în conturi bancare pentru
vînzarea activele imobilizate (imobilizări necorporale, terenuri, mijloace fixe, active biologice
activelor imobilizate, investiţii imobiliare etc.) vîndute, precum şi suma avansurilor primite pentru
imobilizate vînzarea ulterioară a acestor active
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 234, 423, 523, 534, 621 etc.
Plăţi aferente 100 Suma numerarului plătit pentru achiziţionarea şi/sau crearea activelor imobilizate, precum şi
intrărilor de avansurile acordate pentru procurarea acestora
active Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
imobilizate 243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 161, 224, 521, 522, 544 etc.
Dobînzi 110 Suma dobînzilor primite sub formă de numerar în casierie şi în conturile bancare pentru
încasate împrumuturile acordate, conturile de depozit şi alte investiţii financiare, cu excepţia dobînzilor
înregistrate în rîndul 010
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 231, 234 etc.
Dividende 120 Suma dividendelor încasate sub formă de numerar în casierie şi în conturile bancare din cotele
încasate de participaţie (acţiuni) în capitalul social al altor entităţi
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 231, 234 etc.
inclusiv: 121 Suma dividendelor încasate sub formă de numerar în casierie şi în conturile bancare din cotele
dividende de participaţie (acţiuni) în capitalul social al altor entităţi nerezidenți
încasate din Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
străinătate 243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 231, 234 etc.
Alte încasări 130 Diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea de investiţii, care nu
(plăţi) sînt incluse în rîndurile 090–120
Acest indicator se determină ca diferenţa dintre suma rulajelor debitoare şi suma rulajelor
creditoare ale conturilor 241, 242, 243, 244 aferente altor încasări şi plăţi din activitatea de
investiţii.
Fluxul net de 140 Diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea de
numerar din investiţii, determinată prin relaţia: rd. 090 – rd. 100 + rd. 110 + rd. 120 ± rd. 130
activitatea de
investiţii
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub 150 Suma numerarului încasat în casierie şi în conturi bancare sub formă de credite şi împrumuturi
formă de primite, inclusiv din plasarea obligaţiunilor proprii, cambiilor şi altor titluri de datorii
credite şi Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în debitul conturilor 241, 242,
împrumuturi 243, 244 în corespondenţă cu creditul conturilor 411, 412, 511, 512 etc.
Plăţi aferente 160 Suma plăţilor de numerar din casierie şi conturi bancare în contul rambursării creditelor şi
rambursării împrumuturilor (cu excepţia dobînzilor), stingerii/achitării obligaţiunilor şi a altor titluri de
creditelor şi datorii etc.
împrumuturilor Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 24
243, 244 în corespondenţă cu debitul conturilor 411, 412, 511, 512 etc.
Dividende 170 Sumele dividendelor plătite proprietarilor sub formă de numerar din casierie şi din conturile
plătite curente
Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul conturilor 241, 242,
243, 244 în corespondenţă cu debitul contului 536.
inclusiv: Sumele dividendelor plătite proprietarilor nerezidenți sub formă de numerar din
dividende casierie şi din conturile curente
171
plătite Acest indicator se determină în mărimea sumelor înregistrate în creditul
nerezidenţilor conturilor 241, 242, 243, 244 în corespondenţă cu debitul contului 536.
Alte încasări 190 Diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea financiară, care nu sînt
(plăţi) incluse în rîndurile 150–180. Acestea includ:
■ încasări de numerar:
● sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rd. 060,
● din modificarea altor elemente ale capitalului propriu,
● pentru acoperirea pierderilor excepţionale etc.;
■ plăţi (ieşiri) de numerar:
● sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rd. 070,
● aferente răscumpărării cotelor de participaţie şi acţiunilor proprii ale entităţii;
■ aferente pierderilor din evenimente excepţionale (de exemplu, furturi şi exproprieri de
numerar, incendii, inundaţii, perturbaţii politice în urma cărora numerarul a fost distrus)
Acest indicator se determină ca diferenţă dintre suma rulajelor debitoare şi suma rulajelor
creditoare ale conturilor 241, 242, 243, 244 aferente altor încasări şi plăţi din activitatea
financiară.
Fluxul net de 200 Diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit (ieşit) în perioada de gestiune din activitatea
numerar din financiară, determinată prin relaţia: rd. 150 – rd. 160 – rd. 170 + rd. 180 ± rd. 190
activitatea
financiară
Fluxul net de 210 Fluxul de numerar al perioadei de gestiune rezultat din activităţile operaţională, de investiţii şi
numerar total financiară, determinat prin relaţia: ± rd. 080 ± rd. 140 ± rd. 200
Diferenţe de 220 Mărimea netă a diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile la data raportării aferentă
curs valutar numerarului în valută străină
favorabile Aceste diferenţe se calculează conform cursului oficial al leului moldovenesc la data raportării
(nefavorabile) şi se înregistrează în următorul mod:
1) la suma diferenţelor de curs valutar favorabile: Dt 241, 243; Ct 622,
2) la suma diferenţelor de curs valutar nefavorabile: Dt 722; Ct 241, 243.
Sold de 230 Suma soldurilor iniţiale ale conturilor 241, 242, 243, 244, 245 şi 246
numerar la Acest indicator trebuie să corespundă cu suma indicatorilor din rd. 250 „Numerar în casierie şi
începutul la conturi curente” şi rd. 260 „Alte elemente de numerar” din col. 4 a bilanţului.
perioadei de
gestiune
Sold de 240 Suma soldurilor finale ale conturilor 241, 242, 243, 244, 245 şi 246
numerar la Acest indicator se determină prin relaţia: ± rd. 210 ± rd. 220 + rd. 230 şi trebuie să corespundă
sfîrşitul cu suma indicatorilor din rd. 250 „Numerar în casierie şi la conturi curente” şi rd. 260 „Alte
perioadei de elemente de numerar” din col. 5 a bilanţului.
gestiune

Suplimentar la situaţiile financiare, entitatea va prezenta anual raportul conducerii şi raportul


auditorului, în cazul în care auditul este obligatoriu.
Potrivit art. 31 al Legii contabilităţii și raportării financiare № 287 din 15.12.2007 raportul
conducerii va include:
a) prezentarea reală a dezvoltării şi performanţelor activităţii entităţii şi grupului de entităţi;
b) descrierea principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea şi grupul de entităţi;
c) informaţii privind mediul înconjurător şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor;
d) orice eveniment important care a avut loc de la finele perioadei de gestiune pînă la prezentarea
situaţiilor financiare;
e) perspectivele de dezvoltare a entităţii şi a grupului de entităţi;
f) activităţile entităţii şi ale grupului de entităţi în sfera cercetării şi dezvoltării;
g) informaţii privind răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii;
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 25
h) informaţii privind existenţa filialelor entităţii.
Raportul conducerii entităţii de interes public va cuprinde un capitol privind guvernanţa corporativă,
care va fi inclus ca un document în raportul conducerii, şi va conţine informaţie despre:
a) codul de guvernanţă corporativă aplicat de entitate, cu referinţă la sursa şi locul publicării;
b) gradul cu care entitatea se conformează sau nu prevederilor din codul de guvernanţă
corporativă stipulat la lit.a);
c) sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor entităţii şi ale grupului de entităţi;
d) împuternicirile şi drepturile organelor de conducere şi ale proprietarilor (asociaţilor,
participanţilor, acţionarilor) entităţii, precum şi despre modul de exercitare a acestor împuterniciri şi
drepturi;
e) componenţa, modul de funcţionare şi structura organelor de conducere ale entităţii.
6.3 Întocmirea notelor explicative la situaţiile financiare

Reguli de bază potrivit art. 22 din Legea nr. 287/2017


• la întocmirea Notei explicative la situaţiile financiare individuale se respectă ordinea în care
sînt prezentate elementele contabile în bilanţ şi în situaţia de profit şi pierdere (alin. (1));
• nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare;
• volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de entitate de sine
stătător, în funcţie de categoria acesteia, de dimensiunea, forma juridică de organizare,
domeniul/profilul de activitate al acesteia, de necesităţile informaţionale proprii şi de cerinţele
Legii nr. 287/2017 (alin. (2));
• Legea nr. 287 stabileşte cerinţe distincte de prezentare a informaţiilor în Notă explicativă la
situaţiile financiare pentru diferite categorii de entităţi;
• cerinţele de prezentare în Notă explicativă a informaţiilor prevăzute în SNC sunt obligatorii
pentru entităţile care întocmesc situaţii financiare complete.

Totodată, conform art. 22 Legii nr. 287/2017 nota explicativă trebuie să includă următoarele
compartimente (vezi tabelul 11):

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 26
Tabelul 11
Nomenclatorul compartimentelor notei explicative şi conţinutul de bază al acestora
Nr. Denumirea Conţinutul de bază al compartimentului
crt. compartimentului

1 Date generale Informaţii privind: certificatului de inregistrare a entitații; marimea și data inregistrarii capitalului social; principalele genuri de activitate desfășurate de entitate, numărul
mediu al salariaţilor în perioada de gestiune, etc.

2 Dezvăluirea politi- Informaţii privind procedeele, metodele de recunoaştere şi de evaluare, prevăzute în politicile contabile aferente elementelor situaţiilor financiare aplicate de către entitate.
cilor contabile

Acest compartiment include informaţii suplimentare care sînt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare şi luarea deciziilor economice de către utilizatori. Din care se
poate evidenția informația aferentă:

pentru toate tipurile de entități art. 22 alin. (3) din Legea nr. 287/2017
 în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate conform modelului reevaluării:
– valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;
– modificarea diferenţelor din reevaluare pe parcursul perioadei de gestiune, cu explicarea tratamentului fiscal al acestora; şi
– valoarea contabilă, în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate;
 în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor financiare şi altor categorii de active:
Informaţii specific
– metodele folosite la determinarea valorii juste şi informaţiile care au stat la baza aplicării acestora;
care trebuie să fie
dezvăluite de
– valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune şi modificările diferenţelor de valoare provenite din ajustările valorii juste decontate la
anumite entități cheltuielile sau veniturile perioadei de gestiune;
3 – tipul şi natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv termenele şi condiţiile semnificative care afectează valoarea, calendarul şi certitudinea fluxurilor de numerar
viitoare;
– mişcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de gestiune;
 valoarea totală a angajamentelor financiare, a garanţiilor sau activelor şi datoriilor contingente neincluse în bilanţ, indicîndu-se natura şi forma oricărei garanţii
care a fost acordată; angajamentele privind pensiile şi cele către entităţile afiliate sau asociate sînt prezentate separat;
 sumele avansurilor şi împrumuturilor acordate membrilor consiliului, ai organului executiv şi ai celui de supraveghere, cu indicarea ratelor dobînzii, condiţiilor
principale de acordare a acestora, sumelor rambursate, precum şi a angajamentelor asumate în numele lor sub garanţii de orice fel;
 cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidenţă neordinară;
 sumele datoriilor cu un termen de achitare mai mare de 5 ani şi valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanţii, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor;
 răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii, în cazul în care entitatea nu întocmeşte raportul conducerii;
 elementele individuale de active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din structura bilanţului, dacă nu sînt prezentate distinct în bilanţ.

pentru entități mijlocii, mari și entității de interes public art. 22 alin. (4) din Legea nr. 287/2017
▪ imobilizările necorporale şi corporale:
– costul de intrare sau, dacă a fost aplicată evaluarea ulterioară la valoarea justă sau valoarea reevaluată, valoarea justă sau valoarea reevaluată la începutul şi la sfîrşitul
perioadei de gestiune;
– majorările, diminuările şi transferurile în cursul perioadei de gestiune;
– amortizarea acumulată, pierderile acumulate din depreciere şi diferenţele din reevaluare la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările
acestora în cursul perioadei de gestiune;

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 27
Nr. Denumirea Conţinutul de bază al compartimentului
crt. compartimentului

– costurile îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;


– costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;
▪ instrumentele financiare, în cazul în care sînt evaluate la cost:
– valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată, pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate şi natura lor;
– valoarea contabilă şi valoarea justă a instrumentelor financiare, din clasa activelor imobilizate, înregistrate la o valoare mai mare decît valoarea lor justă şi motivele
pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă;
▪ sumele retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor consiliului, ai organului executiv şi ai celui de supraveghere şi alte angajamente apărute sau
asumate în legătură cu pensiile actualilor sau ale foştilor membri ai organelor respective, pe categorii;
▪ numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune, repartizat pe categorii, şi cheltuielile cu personalul, aferente perioadei de gestiune, dacă acestea nu sînt prezentate
separat în situaţia de profit şi pierdere;
▪ soldurile şi modificarea activelor şi datoriilor privind impozitul pe venit amînat, în cazul aplicării
▪ metodei impozitului amînat;
▪ denumirile şi adresele entităţilor în care este deţinut un interes de participare, indicîndu-se cota în capitalul social, mărimea capitalului social şi a rezervelor, precum şi
profitul (pierderea) entităţii respective pentru ultima perioadă de gestiune pentru care au fost aprobate situaţiile financiare;
▪ numărul şi valoarea nominală ale acţiunilor subscrise în cursul perioadei de gestiune;
▪ dacă există diferite categorii de acţiuni, numărul şi valoarea nominală ale acţiunilor din fiecare categorie;
▪ tipurile de instrumente financiare deţinute, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă;
▪ denumirile şi adresele tuturor entităţilor, înregistrate în conformitate cu legislaţia civilă, la care entitatea este asociată, care răspund pentru obligaţiile acesteia cu întreg
patrimoniul lor, exceptînd bunurile care, conform legii, nu pot fi urmărite;
▪ denumirea şi adresa entităţii care întocmeşte situaţiile financiare consolidate pentru cel mai mare grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică, după caz;
▪ denumirea şi adresa entităţii care întocmeşte situaţiile financiare consolidate pentru cel mai mic grup din care entitatea face parte în calitate de entitate-fiică şi care este
inclus în grupul prevăzut la lit.k), după caz;
▪ propunerea de repartizare a profitului (de acoperire a pierderii) sau privind repartizarea profitului (acoperirea pierderii), după caz;
▪ natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii care nu sînt incluse în bilanţ, precum şi impactul financiar al angajamentelor respective asupra entităţii, cu
condiţia că riscurile sau beneficiile care decurg să fie semnificative;
▪ natura şi efectele financiare ale evenimentelor semnificative ulterioare datei de raportare şi care nu sînt reflectate în bilanţ şi în situaţia de profit şi pierdere;
▪ tranzacţiile cu entităţile afiliate, inclusiv suma, natura relaţiei şi alte informaţii relevante.

pentru entități mari și entității de interes public art. 22 alin. (5) din Legea nr. 287/2017
• venitul din vînzări, prezentat pe segmente de activitate și pe zone geografice, stabilite conform standardelor de contabilitate aplicabile;
• totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor percepute de către entitățile respective pentru alte servicii decît cele de
audit, inclusiv pe tipuri de servicii.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 28
Un model de notă explicativă, întocmit în conformitate cu prevederile SNC noi, este prezentat în
Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare (www.mf.gov.md).

Modelul Notei explicative la situațiile financiare


Date generale
1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.
Număr de înregistrare XXXXXXXXXXXXX
Data înregistrării 02.02.202X-5
Seria MD Număr XXXXXXX
1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 2 februarie 202X-5 și constituie 10 105 400 lei.
1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:
• fabricarea produselor;
• prestarea serviciilor inclusiv leasing operațional;
• comercializarea produselor și a mărfurilor.
1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 202 persoane, inclusiv pe categorii:
▪ personal administrativ - 12 persoane;
▪ personal încadrat în activitatea de distribuire - 25 persoane;
▪ personal încadrat în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor - 118
persoane;
▪ personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 47 persoane.
1.5. Remunerarea totală constituie 18 762 553 lei, inclusiv:
- personalului entității în perioada de gestiune 18 512 053 lei, din care:
o personalul administrativ – 2 463 878 lei;
o personalul încadrat în activitatea de distribuire - 2 417 849 lei;
o personalul încadrat în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor - 8 291 716 lei;
o personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 5 338 610 lei.
- membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau
asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe - 250
500 lei.
2. Politici contabile
Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în
vigoare la 31 decembrie 202X. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în
Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.
Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.
Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute
în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 125 din 30 decembrie 202X-1:
2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare,
valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.
2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate
în procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată inițial în componența
veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vînzări în mărimea și proporția amortizării calculate.
2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu
prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
2.4. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a
efectuat la costul de intrare.
2.5. Costurile de ieşire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active
imobilizate.
2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.
2.7. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț
conform modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării.
2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor
venituri din activitatea operațională.
2.9. Creanţele compromise au fost decontate pe seama corecțiilor (provizioanelor) constituite.
2.10. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 29
2.11. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor
anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile din vînzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a
produselor/prestare a serviciilor.
2.12. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.
2.13. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul
de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.
2.14. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
2.15. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost
decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:
▪ pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs;
▪ pentru autoturisme - în mărime integrală la transmiterea în exploatare.
2.16. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda
categoriilor (elementelor) de stocuri.
2.17. În componența obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea
unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie.
2.18. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din
plafonul stabilit de legislaţie, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în
exploatare.
2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform cu excepţia
veniturilor din primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile și stocurile
care sunt decontate respectiv pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporţional amortizării
calculate și pe măsura ieșirii.
2.20. Cheltuielile (pierderile) privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a
bunurilor vîndute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt compensate pe seama provizioanelor
constituite.
2.21. Contabilitatea costurilor de producţie s-a ţinut separat pe activităţile de bază şi auxiliare.
2.22. Costurile indirecte de producţie sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate
proporţional salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare.
2.23. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.
2.24. Contabilitatea costurilor de producţie și a costurilor aferente contractelor de leasing la locator
s-a ţinut cu aplicarea conturilor de gestiune.
2.25. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără
semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi.
2.26. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea
serviciilor și din contractele de leasing.
2.27. Veniturile din vînzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie.
2.28. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
2.29. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea
înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.
2.30. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vîndute
şi serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing.
2.31. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din
activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC
„Cheltuieli”.
2.32. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea
înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.
2.33. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional sunt
contabilizate iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data
întocmirii declaraţiei vamale.
2.34. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia
avansurilor acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu
excepţia acţiunilor şi cotelor părţi) sunt recalculate în moneda naţională la data raportării.
3. Imobilizări necorporale
3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 2 341 152 lei.
3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 1 226 500 lei.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 30
3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 3 567 652 lei.
3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 617 935 lei.
3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 324 046 lei.
3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 941 981 lei.
3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.202X - 1 544 171 lei.

4. Imobilizări corporale
4.1. În anul 202X entitatea a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor conform
modelului reevaluării. Informațiile privind aceste categorii de imobilizări sînt prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1.
Informațiile privind imobilizările corporale evaluate conform modelului reevaluării
(în lei)
Modificarea Valoarea contabilă la
Diferențe Diferențe
Valoarea reevaluată diferențelor 31.12.202X
Categorii de (rezerve) din (rezerve) din
din în cazul în care
imobilizări reevaluare la reevaluare la
la 01.01. la 31.12. reevaluare în imobilizările nu ar fi
01.01.202X 31.12.202X
202X 202X cursul 202X fost reevaluate
1. Terenuri 3 398 852 3 275 152 298 780 (45 300) 253 480 3 021 672
2. Clădiri 28 402 188 27 160 578 2 179 743 72 394 2 252 137 17 020 544
Total 31 801 040 30 435 730 2 478 523 27 094 2 505 617 20 042 216

Tratamentul fiscal al diferențelor din reevaluare:


▪ venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active nu se include în venitul brut, adică
majorarea diferențelor din reevaluare este neimpozabilă (conform prevederilor art. 20 lit. z 9) din
CF);
▪ nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active, adică diminuarea
diferențelor din reevaluare este nedeductibilă (conform prevederilor art. 24 alin. (18) din CF).
4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la
01.01.202X - 111 663 724 lei.
4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor
corporale în cursul 202X - 8 774 746 lei.
4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor
corporale în cursul 202X - 6 916 042 lei.
4.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 202X la costul de intrare (sau altă valoare ce
substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 105 400 lei.
4.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la
31.12.202X - 113 417 028 lei.
4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 37 376 224 lei.
4.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 854 426 lei.
4.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 46 230 650 lei.
4.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor
și mijloacelor de transport) la 01.01.202X - 726 673 lei.
4.11. În 202X a fost depreciat un strung de tăiere în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă.
4.12. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 201X - 36 576 lei.
4.13. Drept bază pentru determinarea valorii juste minus costurile de vînzare a activelor depreciate
au servit rapoarte de evaluare a obiectelor respective, întocmite de evaluatori desemnați.
4.14. În 202X a fost reluată pierderea din deprecierea utilajului tehnologic în legătură cu majorarea
prețurilor de piață pentru active similare.
4.15. Suma pierderilor din depreciere reluate în 201X - 12 000 lei.
4.16. Suma pierderilor din depreciere decontate la ieșirea imobilizărilor corporale în cursul 202X -
105 400 lei.
4.17. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 645 849 lei.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 31
4.18. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 202X - 1 680 000 lei.
4.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 202X - 530 783 lei.
4.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.202X -
842 953 lei.
4.21. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate
integral și care continuie să funcționeze la 31.12.202X - 1 592 648 lei.
4.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru
anumite datorii ale entității la 31.12.202X - 1 820 635 lei.
4.23. În cursul anului 202X a fost în derulare contractul încheiat în 202X-1 privind primirea unui
autocamion în leasing financiar pe 5 ani.
4.24. Suma dobînzilor de leasing constatate ca cheltuieli curente în cursul 202X - 79 749 lei.
4.25 Denumirea și valoarea contabilă a obiectelor transferate în componența investițiilor imobiliare
în cursul 202X: clădirea transferată în decembrie 202X din categoria mijloacelor fixe în legătură cu
transmiterea în locațiune - 1 139 341 lei.
4.26. Suma plăților de locațiune constatate ca venituri curente în cursul 202X - 21 300 lei.

5. Investiții financiare
5.1. Entitatea „Alfa” SRL deține cota de participație în valoare de 52 500 lei care constituie 42% din
capitalul social al entității „Beta” SRL.
5.2. În noiembrie 202X-1 entitatea „Alfa” a acordat entității „Beta” un împrumut în sumă de 105 390
lei pe un termen de 2 ani. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 8% și va fi achitată
la sfîrșitul termenului de împrumut.
5.3. Entitatea „Alfa” SRL la 01.12.202X a procurat 8 500 bonuri de trezorerie cu o valoare nominală
unitară de 100 lei cu data scadenței 31 mai 202X+1. Dobînda pentru aceste bonuri se plătește lunar în
mărime de 6,5% anuale de la valoarea nominală a bonurilor în cauză. Valoarea contabilă a acestei grupe
de investiții la 31.12.202X constituie 841 796 lei.

6. Creanțe
6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul şi sfîrșitul perioadei de gestiune,
inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.
Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 202X
Suma, lei
Nr. crt. Grupe de creanțe
la 01.01.202X la 31.12.202X
1. Creanțe comerciale 40 435 747 143 645 268
2. Avansuri acordate 1 262 455 2 176 873
3. Creanțe ale bugetului 128 271 449 949
4. Creanțe ale personalului 174 395 172 062
5. Alte creanțe 2 545 770 550 328
TOTAL 44 546 638 146 994 480
6.2 Informația privind mărimea provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele compromise, inclusiv
mărimea creanțelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt prezentate în tabelul 6.2.

Tabelul 6.2.
Informații privind creanțele compromise și provizioanele (corecțiile) privind creanțele compromise
pentru anul 202X

Utilizarea pentru
Sold la Decontarea la Sold la
Denumirea corecției Constituirea decontarea
01.01.202X venituri 31.12.202X
creanțelor
Corecţii (provizioane)
privind creanţele 326 548 570 649 503 563 0 393 634
compromise (lei)

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 32
Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe compromise în sumă de 503 563 lei
(tabelul 6.3.).

Tabelul 6.3.
Descifrarea creanțelor compromise înregistrate în anul 202X
Denumirea entității Suma, lei Motivul calificării creanței drept compromisă
„Gama” SRL 503 563 Expirarea termenului de prescripție extinctivă
TOTAL creanțe compromise
503 563 X
înregistrate în perioada de gestiune
7. Stocuri
7.1. Informația privind stocurile pentru anul 202X, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”,
este prezentată în tabelul 7.1.
Tabelul 7.1.
Informații privind stocurile pentru anul 202X
Nr.
Denumirea indicatorilor Suma, lei
crt.
1. Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: 1 026 459 398
Materiale 506 172 025
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 731 185
Produse 507 597 048
Mărfuri 11 959 140
2. Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv: 1 019 557 549
Materiale 493 692 816
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 257 648
Produse 507 159 554
Mărfuri 18 447 531
3. Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la
887 290
situația din data raportării, inclusiv:
- la cost de intrare 1 476 811
- ajustarea pentru deprecierea stocurilor 589 521
4. Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune
- recunoscută 225 457
- decontată 125 457
5. Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situația din
5 714 522
data raportării
7.2. Baza de repartizare a costurilor indirecte de producție – cantitatea produselor fabricate.

8. Capital propriu
8.1. Entitatea „Alfa” SRL are trei asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul
social:
− entitatea „Omega” SRL - 4 042 160 lei (40%);
− Ursu Victor - 3 031 620 lei (30%);
− Crețu Ion - 3 031 620 lei (30%).
8.2. În anul 202X au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:
▪ depuse aporturi suplimentare ale participanților în sumă totală de 1 226 500 lei, inclusiv de către:
 entitatea „Omega” SRL - 490 600 lei (40%);
 Ursu Victor - 367 950 lei (30%);
 Crețu Ion - 367 950 lei (30%).
▪ răscumpărată partea socială a asociatului SRL la valoare de răscumpărare de 70 800 lei și
revîndută la valoare de revînzare - 50 000 lei;
▪ decontate alte rezerve la profitul nerepartizat al anilor precedenți în mărime de 35 800 lei;
▪ înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 22 184 lei;
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 33
▪ repartizate dividende pe seama profitului anului:
✓ 202X-1 - în sumă de 2 320 800 lei,
✓ 202X - în sumă de 450 000 lei,
✓ înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 139 700 lei, inclusiv
din decontarea:
− primelor de capital în sumă de 58 600 lei,
− altor rezerve în sumă de 35 800 lei,
− surplusului de reevaluare aferent terenului vîndut în sumă de 45 300 lei,
▪ reflectate pierderile neacoperite ale anilor precedenți din decontarea diferenței nefavorabile dintre
valoarea de răscumpărare și valoarea de revînzare a părții sociale în sumă de 20 800 lei;
▪ înregistrat surplusul din reevaluarea clădirii administrative în sumă de 200 255 lei și reducerea
din reevaluarea clădirilor în sumă de 127 861 lei;
▪ decontat surplusul de reevaluare a terenului vîndut în sumă de 45 300 lei;
▪ reflectată reducerea de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție în sumă de 127 861 lei.

9. Datorii
9.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în
sumă de 10 000 000 lei.
9.2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții constituie 22 756 478 lei. Valoarea contabilă
a activelor depuse în calitate de garanții pentru acoperirea datoriilor constituie:
✓ stocuri - 5 714 522 lei;
✓ clădiri - 18 500 460 lei;
✓ mașini și utilaje - 6 420 155 lei.
9.3. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune,
inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1.
Tabelul 9.1.
Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 202X
Suma, lei
Nr.
Grupe de datorii Datorii pe termen lung Datorii curente
crt.
la 01.01.202X la 31.12.202X la 01.01.202X la 31.12.202X
1. Datorii financiare 25 564 419 14 660 323 8 546 093 13 974 828
2. Datorii comerciale 2 212 355 972 955 26 099 973 114 035 050
3. Datorii calculate 58 266 8 594 426 7 467 418
4. Subvenții 196 667
5. Alte datorii 157 890 157 890 2 390 597 2 591 685
TOTAL 27 934 664 16 046 101 45 631 089 138 068 981

9.4. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție
expirat în sumă totală de 50 000 lei fără TVA.
9.5. Informația privind subvențiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:
 valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.202X 0 lei
 valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.202X 196 667 lei
 mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 200 000 lei
 mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune 3 333 lei
 mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei
 mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară 0 lei

10. Provizioane
10.1. În anul 202X entitatea a constituit și a utilizat provizioane, ale căror solduri și
majorări/diminuări sunt prezentate în tabelul 10.1.
Tabelul 10.1.
Informații privind provizioanele pe anul 202X (în lei)
Nr. Denumirea provizionului Sold la Majorări Diminuări Sold la

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 34
crt. 01.01.202X 31.12.202X
1 Provizioane pentru beneficiile
190 300 2 175 328 1 942 934 422 694
angajaților
2 Provizioane pentru garanții acordate
1 798 049 2 402 990 776 945 3 424 094
cumpărătorilor/clienților
3 Alte provizioane 248 337 187 141 144 695 290 784
Total 2 236 686 4 765 459 2 864 574 4 137 572

10.2. Soldul la 31.12.202X a provizioanelor pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților include


suma:
✓ provizioanelor pe termen lung de 2 249 955 lei;
✓ provizioanelor curente de 1 174 139 lei.
10.3. Alte provizioane cuprind provizioanele constituite pentru litigii.

11. Venituri
11.1. În anul 202X au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.
Tabelul 11.1.
Informații privind categoriile semnificative de venituri
Nr. crt. Venituri Suma, lei
1. Venituri din vînzarea produselor 733 085 563
2. Venituri din vînzarea mărfurilor 17 911 047
3. Venituri din ieşirea altor active circulante 2 959 671
4. Venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 2 315 737
5. Venituri aferente diferențelor de curs valutar 1 671 804

12. Cheltuieli
12.1. În anul 202X au fost înregistrate categorii semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.
Tabelul 12.1.
Informații privind categorii semnificative de cheltuieli
Nr. crt. Cheltuieli Suma, lei
1. Valoarea contabilă a produselor vîndute 505 327 885
2. Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute 16 079 857
3. Cheltuieli privind amortizarea, întretinerea și reparația activelor imobilizate
8 238 685
cu destinatie administrativă
4. Cheltuieli privind dobînzile 5 050 268
5. Cheltuieli de publicitate şi marketing 4 711 025
6. Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar 4 644 344
7. Cheltuieli cu personalul administrativ 3 533 889
8. Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite 3 280 444
9. Cheltuieli cu personalul comercial 3 239 070
10. Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în
2 402 990
perioada de garanţie
11. Costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terților 2 150 000
12. Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre curs oficial BNM și curs
1 458 942
de cumpărare
12.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt
prezentate în tabelul 12.2.
Tabelul 12.2.
Informații privind cheltuielile grupate după natură
Nr. crt. Indicatori Suma, lei
1. Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite, produse în
(437 493)
curs de execuție etc.)*
2. Cheltuieli cu materiale 487 378 402
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 35
3. Cheltuieli cu personalul 25 199 807
4. Cheltuieli privind amortizarea şi deprecierea 10 271 795
5. Alte cheltuieli 196 877 506
6 Total cheltuieli, cu excepția cheltuielilor privind impozitul pe venit
719 290 017
(1+2+3+4+5)
* Variația stocurilor de producție în sumă de 437 493 lei se determină în următorul mod:
- col.4 - col.5 din rd.260 și 270 (cu excepția mărfurilor) din bilanț (7 484 237 lei - 7 921 730 lei).

13. Evenimente ulterioare


13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X nu au avut loc.
13.2. După data raportării au fost înregistrate următoarele evenimente ulterioare, care nu conduc la
ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X:
 în ianuarie 202X+1 - modificări semnificative ale cursului de schimb valutar;
 în februarie 202X+1 - vînzarea unei clădiri administrative cu valoare semnificativă.
6.4 Aprobarea și semnarea situaţiilor financiare
Potrivit art. 18 al Legii contabilităţii și raportării financiare № 287 din 15.12.2007 situaţiile
financiare vor fi semnate pînă la momentul prezentării lor utilizatorilor de către persoanele
responsabile pentru ţinerea contabilităţii şi raportării financiare:
Tabelul 12
Persoanele responsabile pentru ţinerea contabilităţii şi raportării financiare
persoanele juridice care desfăşoară
activitate de întreprinzător, indiferent de
tipul de proprietate şi forma juridică de
organizare
conducătorul, administratorul
reprezentanțele permanente şi filialel
entităților nerezidente
organizaţiile necomerciale și
reprezentanțele entităților nerezidente
Persoanele conducătorul, directorul autoritățile/instituțiile, cu excepția
responsabile autorităților/instituțiilor bugetare
pentru ţinerea persoanelor fizice care desfăşoară
contabilităţii fondatorul activitate de întreprinzător, cu excepția
şi raportării titularilor patentei de întreprinzător
financiare persoanele fizice care desfășoară persoanele fizice care desfășoară
activitate profesională în sectorul activitate profesională în sectorul justiției
justiției (notari, avocaţi, executori (notari, avocaţi, executori judecătoreşti,
judecătoreşti, mediatori, mediatori, administratori autorizați) și
administratori autorizați) și birourilor înfiinţate de acesta
birourilor înfiinţate de acesta

Situațiile financiare ale agenților economici sunt disponibile online


Indicatorii din situațiile financiare individuale ale agenților economici – entități comerciale și
organizații necomerciale pot fi vizualizați prin intermediul unei aplicații lansate în regim de pilotare de
către Biroul Național de Statistică, anunță autoritatea.
Astfel, prin intermediul aplicației vor putea fi vizualizați următorii indicatori:
• venituri din vânzări
• rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
• profit (pierdere) până la impozitare
• profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
• total active imobilizate
• total active circulante
• total active
• total capital propriu
• total datorii pe termen lung

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 36
• total datorii curente
• numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune.

Pentru a examina indicatorii, este necesar de a parcurge următorii pași:


1. Introducerea codului IDNO/codului fiscal sau CUIIO (cod unic de identificare a întreprinderilor
și organizațiilor)
2. Selectarea anului raportării
3. Introducerea codului generat din imagine (se introduce unul nou pentru fiecare căutare)
4. Identificarea.
Datele din situațiile financiare pot fi accesate pentru perioada anilor 2015-2018. Serviciul de
vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare individuale ale agenților economici poate fi
accesat pe prima pagină a site-ului http://webapp.statistica.md/infoRSF/

6.5 Reformarea bilanţului


Reformarea bilanţului se efectuează după aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare (pct.
165 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”). Această reformare constă în decontarea la data de 31
decembrie13 a anului precedent a:
■ profitului utilizat al perioadei de gestiune la profitul net (pierderea netă) al (a) perioadei de gestiune
curente prin formula contabilă: Dt 333, Ct 334;
■ corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, constatate în perioada de gestiune, la profitul nerepartizat
(pierderea neacoperită) al (a) anilor precedenţi prin următoarele formule contabile:
1) la suma profitului anilor precedenţi, constatată în perioada de gestiune curentă: Dt 331, Ct 332,
2) la suma pierderii anilor precedenţi, constatată în perioada de gestiune curentă: Dt 332, Ct 331;
■ profitului net (pierderii nete) al (a) perioadei de gestiune la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită)
al (a) anilor precedenţi prin următoarele formule contabile:
1) la suma profitului net al perioadei de gestiune curente: Dt 333, Ct 332,
2) la suma pierderii nete a perioadei de gestiune curente: Dt 332, Ct 333.
După reformarea bilanţului, conturile 331, 333 şi 334 se închid şi în col. 4 „Sold la începutul
perioadei de gestiune” din bilanţul pentru perioada de gestiune următoare nu prezintă sold.

13
Potrivit pct. 100 al SNC „Prezentarea situaţiilor financiare” soldurile la începutul perioadei de gestiune aferente
corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al
perioadei de gestiune întotdeauna sînt egale cu zero, ca urmare a reformării bilanţului pentru perioada de gestiune
precedentă.
Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 37
După reformarea bilanţului, contabilii urmează să stabilească în programul de contabilitate o
interdicție privind editarea documentelor până la încheierea anului. Înainte de a stabili o interdicție,
verificați datele contabile ale calculatorului cu bilanțul imprimat / registrul general în scopul controlului şi
imprimați registrele contabile, le numerotaţi, le şnuruiţi şi faceți o pagină de titlu.

Acest material nu poate fi înstrăinat sau utilizat în alte scopuri decât cele de instruire, informare.
Autor: dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă 38

S-ar putea să vă placă și