Sunteți pe pagina 1din 7

CECCAR Categoria profesională –

Expert contabil
FILIALA GALAŢI Nume şi
prenume………………………….
Număr
matricol……………………………
Număr certificate de
absolvire………….

LUCRAREA DE STAGIU AN I
Semestrul I

Categoria I – Elaborarea situaţiilor financiare anuale


1. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele
bunuri:
- disponibil in contul bancar 6.000 lei;
- cladiri 4.000 lei;
- terenuri 3.000 lei;
- brevete de inventii 7.000 lei;
Total 20.000 lei
2 Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un
capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea:
- asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei,
- asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,
- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei.
Structura aporturilor este:
A – face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire,
iar restul la data scadenta a contractului;
B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire;
C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile
in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie
contabila este:
- un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei;
- un stoc de marfuri 500 lei;
- creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei;
- lichiditati in caserie de 250 lei;
- datorii la furnizori de 400 lei;
Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca.
3. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de
vanzare de 5000 lei, TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea
livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei.
Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor.
Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont
de 5%.
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.
Valoarea marfurilor: TVA
5000 950
rabat 3% 150 28.5

1
_________________________________________________
Net comercial 4850 921.5
_________________________________________________
Total factura 5771.5
Scont 5% 242.5 46.08
4. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. vinde produse finite unui partener extern, la
pretul de vanzare de 1000 $, cursul de schimb al dolarului 3,4 lei/$. La finele
perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.38 lei/$.
Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.
5. S.C. “FLORES” S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei, S.C.
“RETIS” S.A.. S.C. “RETIS” S.A., dupa primirea marfii, constata ca 25% din
bunuri nu corespund calitatii prevazute in contract si returneaza produsele
furnizorului.
6. SC “GRISIA” SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel:
- impozit pe cladiri 400 lei
- impozit pe dividend 300 lei
- impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat 200 lei
- taxa asupra mijloacelor de transport 600 lei
Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata
in termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. Se achita sumele
cuvenite bugetului de stat.
7. Se depune suma de 1000$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la casieria
societatii comerciale “EXMOB” S.A..
Restituirea sumei catre asociati, din mijloacele banesti depuse de catre
acestia, la cursul de 3,31 lei/$, si evidentierea diferentelor nefavorabile de
curs valutar constatate cu aceasta ocazie..
8. La SC SINTEZA SA valoarea pierderilor din creante imobilizate este de 440
lei, care se inregistreaza.
9. La 01.07.SC GAMA SA cumpara de la furnizorul SC MOBILA SA un lot de
obiecte de inventar ( scaune) , cu factura nr. 1600 , care cuprinde:
- 100 buc scaune x75 lei/buc 7500 lei
- tva 19%x750 lei 1425 lei
Total factura 8925 lei
Distinct se factureaza chiria pentru perioada de custodie , de 50 lei , tva
19%.
La 30.09 se aduc scunele lasate in custodie, achitandu-se in numerar
cheltuieli de transport de 30 lei, tva 19%.
La receptia scaunelor se constata un plus de 2 scaune care se admit in
gestiune.
10. La 31.12.N, societatea deţine un utilaj cu valoarea contabilã de 100.000
u.m. şi baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea exerciţiului N,
exista un pasiv de impozit amânat de 1.000 u.m. În cursul exerciţiului N, cota
de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.
Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în exerciţiul N în
conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.
11. O societate comercialã emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea
nominal de 10 lei. Dobânda anualã este de 50%. La scadenţã – dupã un an –
obligaţiunile se convertesc în acţiuni, în condiţiile în care valoarea nominalã

2
totalã a acţiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontãrile se fac în
numerar.
Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.
12. În contabilitatea unui agent economic ce comercializeazã mãrfuri se vor
înregistra operaţiile de mai jos, în condiţiile utilizãrii preţului prestabilit:
a) recepţionarea mãrfurilor cumpãrate la preţul facturat de furnizor de
10.000 lei, TVA 19%. Preţul standard aferent este de 9.000 lei;
b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1.000 lei, TVA 19%, şi
decontare dintr-un avans de trezorerie;
c) vânzarea a jumãtate din mãrfurile achiziţionate, cu decontare ulterioarã,
cunoscând cã preţul negociat este cu 20% mai mare decât preţul standard
aferent;
d) descãrcarea gestiunii pentru mãrfurile vândute;
e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mãrfurilor vândute în baza
coeficientului de repartizare determinat în acest sens.
Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?
13. Dispuneţi de urmãtoarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul pe
profit calculat şi înregistrat la 30.09.N 200 lei, din care plãtit 100 lei,
veniturile aferente exerciţiului N 8.000 lei, din care dividende încasate 400
lei; cheltuielile aferente exerciţiului N 5.600 lei, din care cheltuieli de protocol
nedeductibile 300 lei.
Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit
datorat pentru anul N, precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va
afecta contul de profit şi pierdere?
14. O societate comercialã cu amânuntul achiziţioneazã mãrfuri pe baza
facturii. Preţul de cumpãrare 400 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA
19%. Societatea ţine evidenţa mãrfurilor la preţ cu amãnuntul (inclusiv TVA).
În condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%, care este preţul cu
amãnuntul (inclusiv TVA) al mãrfurilor achiziţionate?

Categoria II – Auditul statutar al situaţiilor financiare


15. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite
a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite
b) nu exprima nicio asigurare
c) nu exprima nici o opinie
16. In vederea evaluarii riscurilor de piata intocmiti un chestionar pentru
personalul de marketing.
17. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui
cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate
manifestarilor de familiarism.
18. Prezentati succint continutul unei scrisori de misiune de audit .
19. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu
terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007de
catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31.dec
2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema
in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009?
20. O societate prezinta urmatoarea situatie:
Contractele de constructie – 20.000 lei, din care garantii acordate – 2.000 lei;

3
Marfuri – pret de achizitie 10.000 lei; adaos comercial – 2.000 lei;
Minusuri la inventare - 500 lei;
Contracte cu vanzarea in rate – 10.000 lei; rate incasate – 2.000 lei; rate
neincasate – 8.00 lei; dobanda 500 lei;
Avize de expeditie – pret de vanzare cu TVA 3.570 lei;
Bonuri fiscale – 238 lei;
Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat de entitate şi a ajuns la consluzia
ca este corecta suma determinata. Care este TVA-ul neexigibil calculat?

Categoria III – Expertize contabile


21. Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei
contabile? 22 Care este diferenţa dintre expertul contabil şi economistul
salariat; dar între contabilul autorizat şi contabilul salariat?
23 Onorariile şi independenţa.

Categoria IV – Evaluarea intreprinderilor


24. Estimarea de cãtre experti a unor rate de actualizare diferite poate
avea ca explicatie:
a) o perceptie diferitã despre riscuri;
b) nivel diferit de informare si documentare;
c) nu este posibilã o astfel de situatie.
25. Evaluãrile pot fi:
a) evaluãri contabile, evaluãri administrative si evaluãri bazate pe expertizã
si diagnostic;
b) evaluãri contabile si evaluãri economice;
c) evaluãri pe bazã de acte normative.

Categoria V – Fuziuni şi divizări de întreprinderi


26. La 1 mai N, societatea a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ
unitar de 2.000 u.m. Pe 1 august N, societatea încaseazã, în numele
obligaţiunilor, dobânda aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N. Dobânda
anualã pentru fiecare obligaţiune: 60 u.m.
Sã se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzilor în
conformitate cu IAS 18 „Venituri”.
27. La 1 octombrie N, s-au achiziţionat 1.000 de acţiuni ALFA la un preţ
unitar de 5.000 u.m. Pe 1 iunie N+1, la societatea ALFA s-a luat decizia de
distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 50 u.m./acţiune. Prin
achiziţia acestor acţiuni, ALFA devine societate afiliatã.
Sã se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi dreptul de a încasa dividende, în
conformitate cu IAS 18 „Venituri”

Categoria VII – Studii de fezabilitate


28. Enumerați costurile de funcționare curentă a activității unei întreprinderi
29. Unul din indicatorii utilizați în evaluarea bazată pe actualizare a
proiectelor investiționale este valoarea actualizată netă. Care este modul de

4
calcul şi conținutul indicatorului, ținând cont de faptul că cash‐flow‐rile
actualizate includ şi valoarea reziduală?

Categoria VIII – Analiza diagnostic a întreprinderii


30. Să se calculeze rezultatele intermediare în manieră anglo‐saxonă pentru
întreprinderea care e caracterizată prin următoarele venituri şi cheltuieli:
Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 33000
Producția stocată 3000
Cheltuieli cu materii prime 11000
Costul mărfurilor vândute 2200
Cheltuieli salariale 12000
Cheltuieli cu amortizarea 2000
Cheltuieli cu chirii 500
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1500
31. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preț
unitar de 40 u.m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi
materiale în valoare de 60000 u.m., cheltuieli de personal de 80000 u.m. din
care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu
utilități şi chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000
u.m. şi cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se
interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operațional exprimat în
unități fizice şi valorice şi nivelul rezultatului de exploatare şi curent aşteptat
la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute.

Categoria IX – Consultanţă fiscală acordată contribuabililor


32. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în
care se efectuează.
33. Ce declaraţie trebuie depusă anual de contribuabili pentru impozitul pe
profit şi care sunt termenele de depunere?
34. Un agent economic prezintă în anul 2009, conform datelor din bilanţ,
următoarea situaţie:
capitaluri proprii la începutul anului 20.000 lei;
capitaluri proprii la sfârşitul trimestrului I 21.000 lei;
capital împrumutat cu scadenţa mai mare de 1 an la începutul anului 50.000
lei.
capital împrumutat cu scadenţa mai mare de 1 an la sfârşitul primului
trimestru 100.000 lei.
Pe 1 februarie a contractat un împrumut de la o bancă în valoare de 20.000
lei pe 2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 25% (dobânda fiind plătibilă lunar,
iar împrumutul rambursabil la scadenţă). Tot pe 1 februarie a contract un
împrumut de la un acţionar în sumă de 30.000 lei, pe 3 ani, rata anuală a
dobânzii fiind de 20% (împrumutul se restituie integral la scadenţă, iar

5
dobânda se plăteşte lunar). Rata de referinţă a BNR pentru luna martie este
de 10%. Să se analizeze deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile.
35. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit prezintă la sfârşitul
trimestrului I al anului 200X următoarele date:
venituri din vânzări de produse finite 620.000 lei;
cheltuieli totale în sumă de 316.000 lei din care cheltuieli privind bursele
private acordate potrivit legii 6.000 lei.
Determinaţi impozitul pe profit ce trebuie virat la buget pentru trimestrul I al
anului 200X.

Categoria X – Organizarea auditului şi controlul intern al


întreprinderii
36. Orice planificare incepe cu intrebarea “pentru ce suntem aici?” Aceasta
presupune termene (orizonturi de timp) si etape sau strategii adecvate
termenelor.
Termenele pot fi:
termen scurt: pina la un an;
termen mediu: intre doi si cinci ani;
termen lung: peste cinci ani.
In functie de termenele stabilite etapele pot fi:
planificarea strategica ;
planificarea tactica;
planificarea operativa.
Identificati intrebarile la care trebuie sa raspunda fiecare etapa de planificare
in domeniul organizarii contabilitatii la nivelul unei intreprinderi,informatiile
importante necesare si exemple pentru continutul fiecarei etape de
planificare.
37. Principala sursa de informare pentru management este contabilitatea.
Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre conducere
trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu
documentatia activitatii trecute. Identificati informatiile furnizate de
contabilitate pentru echipa manageriala. Studiu de caz: Societate de prestari
servicii.

Categoria XI – Ţinerea contabilităţii unei entităţi


38. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 3000 actiuni proprii
de pe piata cu un prêt unitary de 150 RON si apoi le anuleaza. Stiind ca
valoarea nominala unitara este de 120 RON, efectele acestei tranzactii vor fi:
a. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 360000 RON
b. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 450000 RON
c. O iesire de numerar de 450000 RON si o diminuare de capital social de
360000 RON
d. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 450000 RON.
39. O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2006 un certificate de
depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea
certificatului este de 80000 Ron iar rata anuala a dobanzii este de 15%,
calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este

6
pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la
scadenta?
a. 80000 Ron
b. 82377.5 Ron
c. 83000 Ron
d. 83622.5 Ron
40. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A
(furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator):
a) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B;
b) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament
bancar;
c) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament;
d) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A.