Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANłA

FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE


SPECIALIZAREA:Master - Contabilitatea şi Auditul Afacerilor

CAIET DE PRACTICĂ

Numele cadrului didactic


Supervizor:

Numele studentului:

2010
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

1. Prezentarea de ansamblu a unităŃii economice……………………………………….


Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităŃii (număr de
salariaŃi, capacitatea de producŃie/desfacere, unităŃi proprii, activităŃi desfăşurate, venituri
realizate)……………………………………………………………………………
1.1. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităŃii economice……………………
1.2. Studiul sistemului actual de management………………………………………….
1.3. Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau serviciile obŃinute……………………...
1.4. TendinŃele evolutive ale activităŃii unităŃii economice…………………………….

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităŃi şi unităŃi componente………………..


2.1. Structura organizatorică de ansamblu a firmei. Organigrama……………………….
2.2. Principalele organe şi posturi de conducere…………………………………………
2.3. Principalele interdependenŃe dintre activităŃi, compartimente şi posturi……………
2.4. Rolul funcŃional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi
limitele sale………………………………………………………………………….
2.5. Principalii indicatori de performanŃă ai firmei (cifra de afaceri, număr de angajaŃi,
productivitatea muncii, rentabilitatea comercială, profit, câştigul mediu) în ultimii
3 ani………………………………………………………………………………...
3. Tratarea principalelor problemele de specialitate :

3.1 Înregistrarea operaŃiunilor cu terŃii în registrele de contabilitate şi în fişele de conturi.


3.2 Calculul profitului impozabil şi a impozitului pe profit.
3.3 Aplicarea metodelor de evaluare a stocurilor : FIFO, LIFO, CMP,metoda preŃului cu
amanuntul.
3.4 Contabilitatea unui contract de construcŃii.
3.5 Calculul amortizării imobilizărilor şi completarea planului de amortizare pentru imobilizările
corporale .
3.6 Indentificarea unităŃilor generatoare de numerar.
3.7 Estimarea valorii juste pentru activele societăŃii.
3.8 Determinarea valorii recuperabile pentru activele corporale prin calculul valorii de utilizare şi
estimarea deprecierii activelor.
3.9 Înregistrarea operaŃiunilor de leasing financiar.
3.10 Efectuarea înregistrărilor contabile privind încheierea exerciŃiului financiar.
3.11 Completarea bilanŃului contabil şi a contului de profit şi pierdere .
3.12 Calculul şi completarea situaŃiei fluxurilor de trezorerie.
3.13 Completarea foilor de lucru în auditul financiar.
3.14 Estimarea pragului de semnificaŃie în auditul statutar.
3.15 Completarea raportului de audit financiar.
3.16 Alte aspecte ale activităŃii firmei : aprovizionare , producŃie, vânzări, personal etc
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANłA
FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE

CADRU GENERAL
de organizare a stagiului de practică

1. În sensul Ordinului M.E.C. nr.3955/12.06.2008, termenii şi noŃiunile folosite au următoarele


semnificaŃii:
a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenŃi şi masteranzi, în conformitate
cu planul de învăŃământ.
b) Organizator de practică – Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii
„Ovidius” ConstanŃa.
c) Partener de practică – firma economică sau instituŃia care desfăşoară o activitate în
corelaŃie cu specializările cuprinse în planul de învăŃămînt şi poate asigura procesul de
instruire practică a studenŃilor şi masteranzilor.
d) Practicant – studentul sau masterandul care desfăşoară activităŃile practice.
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de practică, care
asigură planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.
f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică să asigure condiŃiile de
desfăşurare a stagiului de practică.
g) ConvenŃie-cadru privind efectuarea stagiului de practică este- acordul încheiat între
Facultatea de ŞtiinŃe Economice, partenerul de practică şi practicant.
h) Portofoliu de practică – element ataşat ConvenŃiei-cadru.
2. Stagiul de practică a studenŃilor se va desfăşura pe durata a trei săptămâni (15 zile lucrătoare)
în perioada 10.05.-28.05.2010.
3. Practica se va desfăşura în cadrul unor firme economice, care să corespundă specializării
studenŃilor şi să permită acestora o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în
programa analitică de practică.
4. Instructajul de practică pentru studenŃii de la cursurile de zi va avea loc în data de 10.05.2010
ora 17.30 .
Sălile în care se va desfăşura instructajul sunt afişate la avizier.
5. StudenŃii străini sau cei din alte localităŃi pot efectua practica în unităŃi economice din
localitatea în care îşi au domiciliul.
6. StudenŃii încadraŃi (salariaŃi) într-o unitate economică lucrativă vor efectua stagiul de practică
în intreprinderea în care lucrează. Dacă unităŃile unde lucrează nu au profil economic lucrativ
(unităŃi şcolare, instituŃii sanitare, administraŃie publică, armată) şi nu permit documentarea
conform tematicii, studenŃii vor efectua documentarea în firme economice de profilul
specializării respective.
7. Fiecare grupă de studenŃi va fi sub îndrumarea unui cadru didactic supervizor şi a unui tutore
(din partea firmei-partener de practică).
8. Programul zilnic de desfăşurare a practicii este de 6 ore (între orele 8.00-14.00) în fiecare zi
lucrătoare.
9. În urma documentării practice, studenŃii vor întocmi un caiet de practică, cuprinzînd tratarea
problemelor cuprinse în programa analitică de practică.
10. La încheierea practicii studenŃii vor solicita semnătura directorului, ştampila, semnătura şi
calificativul acordat de tutore. Acestea vor fi înscrise în documentul intitulat portofoliu
de practică.
11. Colocviul de practică va consta în susŃinerea şi argumentarea informaŃiilor cuprinse în caietul
de practică şi prezentarea portofoliului de practică semnat şi completat, pe baza căruia se
acordă calificativul de către cadrul didactic supervizor.
SusŃinerea colocviului de practică pentru studenŃii de la studiile de zi va avea loc în data de
28.05.2010, în aceleaşi săli şi la aceleaşi ore la care s-a desfăşurat instructajul de practică.
12. Prezentele prevederi, cât şi tematica de practică şi conŃinutul caietului de practică vor fi
comunicate în detaliu studenŃilor la instructajul de practică, fiecare cadru didactic supervizor
urmând să urmărească respectarea lor.
CONVENłIE CADRU
privind efectuarea stagiului de practică

Prezenta convenŃie-cadru se încheie între:

1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa – organizator


de practică reprezentată de decan – dl. prof.univ.dr. Epure DănuŃ Tiberius
adresa: Aleea UniversităŃii nr.1, tel: 0241.511.040
2. Societatea comercială …………………………………………(partener de practică)
reprezentată de (numele şi funcŃia)……………………………………………………...
Adresa…………………………………………………….Telefon:……………………
3. Student/masterand (practicant)
C.N.P………………………………..Locul naşterii…………………………………….
Data naşterii………………………………
Adresa de domiciliu……………………………………………………………………..
Înscris la Facultatea de StiinŃe Economice, Anul II,
Specializarea …………………………………………………grupa…………………..
Telefon……………………………….
Art.1. Obiectul convenŃiei-cadru: stabileşte cadrul de desfăşurare a stagiului de practică în
vederea consolidării cunoştinŃelor teoretice, formării abilităŃilor practice şi a competenŃelor
profesionale.
Art.2. Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de practică student/masterand al FacultăŃii de
ŞtiinŃe Economice.
Art.3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni (15 zile lucrătoare) de la 10.05-28.05.2010
Art.4 Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepŃia
situaŃiei în care practicantul are statut de angajat.
Art.5 ResponsabilităŃile practicantului pe durata stagiului de practică:
- să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităŃile specificate de tutore.
- să respecte regulamentul de ordine interioară al firmei
- să nu folosească informaŃiile la care are acces în perioada stagiului pentru a le transmite
unui terŃ sau a le publica, decît dacă are acordul partenerului de practică.
Art.6 ResponsabilităŃile partenerului de practică:
- să aibă amabilitatea de a stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariaŃii proprii
- să permită accesul practicantului la mijloacele necesare pentru dobîndirea cunoştinŃelor
urmărite.
Art.7. ObligaŃiile FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice:
- să desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi
supravegherea desfăşurării pregătirii practice.
- să acorde practicantului numărul de credite alocat
Art.8. Persoanele desemnate de Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi de organizator de practică
(Societatea comercială………………………………………………………………)
Tutorele Cadrul didactic supervizor
Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
……………………………………… ……………………………………
FuncŃia:…………………………….. FuncŃia:…………………………...
Telefon:……………………………. Telefon:…………………………..
E-mail:…………………………….. E-mail:……………………………

Art.9. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile


Numărul de credite transferabile ce vor fi obŃinute în urma desfăşurării stagiului de practică este
cel prevăzut în planul de învăŃămînt.
Art.10. Raportul privind stagiul de pregătire practică
În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor urmări
nivelul de dobândire a competenŃelor profesionale cât şi modalitatea de integrare a practicantului în
activitatea firmei economice (disciplină, punctualitate, responsabilitate în pregătire, respectarea
regulamentului de ordine interioară al unităŃii etc).
La finalul stagiului de practică tutorele acordă un calificativ, pe baza aprecierii nivelului de
dobîndire a competenŃelor de către practicant. Calificativul se înscrie în portofoliul de practică şi va
sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.
Dupa încheierea stagiului de practică se susŃine colocviu de practică la care
practicantul prezintă caietul de practică (cuprinzând în jur de 20 pagini,caractere de 12 la 1 rând şi
jumătate).Caietul de practică va include elementele înscrise în cuprinsul caietului.Practicantul va
face şi o prezentare verbală privind:
- modul în care a decurs pregatirea;
- competenŃele exersate;
- activităŃile desfăşurate în perioada stagiului de practică;
- observaŃii personale privitoare la activitatea depusă.

Decanul FacultăŃii de ŞtiinŃe Director Societate Student/Masterand


Economice comercială sau (practicant)
instituŃie
Numele şi Prof.univ.dr. Epure DănuŃ
prenumele Tiberius
................................... .................................
Semnătura ................................... .................................

Ştampila

Au luat cunoştinŃă:

Nume şi prenume FuncŃia Semnătura


Cadru didactic
supervizor
Tutore
Data:
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
Anexă la ConvenŃia –cadru privind efectuarea stagiului de practică

1. Durata totală a pregătirii pratice: 3 săptămîni

2. Perioada stagiului: 10.05. – 28.05.2010 (15 zile lucrătoare)

3. Programul zilnic: 6 ore pe zi între orele 9.00- 15.00

4. Adresa unităŃii unde se va desfăşura stagiul de practică:

…………………………………………………………..

5. Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor:


………………………………………………………….
6. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care să asigure condiŃiile şi
pregătirea necesare practicantului în perioada stagiului de practică
…………………………………………………………..
7. CompetenŃele care vor fi dobîndite:
- formarea abilităŃilor spre a aplica cunoştinŃele teoretice însuşite în concordanŃă cu
specializarea pentru care se instruieşte.
8. Evaluarea pregătirii profesionale dobândite de practicant în perioada stagiului de pregătire
practică:

Nume şi prenume FuncŃia Calificativul Semnătura


Cadrul didactic
supervizor
Tutore
UNIVERSITATEA „OVIDIUS ” CONSTANłA
FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE

PROGRAMA ANALITICĂ DE PRACTICĂ


pentru studenŃii anului II, Studii de Masterat,Specializarea: Contabilitatea şi Auditul Afacerilor

Activitatea de practică este o componentă importantă a procesului de învăŃământ al facultăŃii şi


are drept obiectiv completarea cunoştinŃelor teoretice acumulate în cei doi ani cu informaŃii şi aspecte
legate de desfăşurarea activităŃii la nivel de firmă.
Realizarea stagiului de practică trebuie să permită studenŃilor următoarele:
• să remarce care sunt activităŃile derulate de către firma unde îşi desfăşoară practica;
• să intre în contact cu metodologiile specifice de analiză şi fundamentare a deciziilor
economice din cadrul diferitelor sectoare de activitate;
• să poată face aprecieri în cadrul activităŃilor firmei în legătură cu aplicarea
informaŃiilor teoretice dobândite în facultate.
Finalizarea activităŃii depuse de student se va face prin susŃinerea colocviului de practică.
Pentru promovarea colocviului este necesară prezentarea unui caiet de practică în care să se
trateze problemele incluse în tematica de practică prezentată în paragrafele următoare.

CUPRINSUL PROGRAMEI DE PRACTICĂ


1. Prezentarea de ansamblu a unităŃii economice în care se efectuează practica

• Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităŃii (capacitatea de


producŃie şi/sau desfacere, subunităŃi proprii, număr de salariaŃi, activităŃi desfăşurate, venituri
realizate etc.).
• Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităŃii economice.
• Studiul sistemului actual de management.
• Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau serviciile obŃinute.
• TendinŃele evolutive ale activităŃii unităŃii economice.

2. Cunoaşterea şi studiul principalelor activităŃi şi unităŃi componente

• Structura organizatorică a firmei. Organigrama.


• Organele şi posturile de conducere.
• Legăturile dintre diversele activităŃi, compartimente şi posturi.
• Rolul funcŃional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi limitele sale.
• Principali indicatori de performanŃă ai firmei (cifra de afaceri, profit, număr de angajaŃi,
productivitate, rata rentabilităŃii etc.) în ultimii trei ani.
• ModalităŃi specifice de organizare a activităŃilor legate de asigurarea calităŃii.
3. Tratarea principalelor problemele de specialitate :

3.1 Înregistrarea operaŃiunilor cu terŃii în registrele de contabilitate şi în fişele de conturi.


3.2 Calculul profitului impozabil şi a impozitului pe profit.
3.3 Aplicarea metodelor de evaluare a stocurilor : FIFO, LIFO, CMP,metoda preŃului cu
amanuntul.
3.4 Contabilitatea unui contract de construcŃii.
3.5 Calculul amortizării imobilizărilor şi completarea planului de amortizare pentru imobilizările
corporale .
3.6 Indentificarea unităŃilor generatoare de numerar.
3.7 Estimarea valorii juste pentru activele societăŃii.
3.8 Determinarea valorii recuperabile pentru activele corporale prin calculul valorii de utilizare şi
estimarea deprecierii activelor.
3.9 Înregistrarea operaŃiunilor de leasing financiar.
3.10 Efectuarea înregistrărilor contabile privind încheierea exerciŃiului financiar.
3.11 Completarea bilanŃului contabil şi a contului de profit şi pierdere .
3.12 Calculul şi completarea situaŃiei fluxurilor de trezorerie.
3.13 Completarea foilor de lucru în auditul financiar.
3.14 Estimarea pragului de semnificaŃie în auditul statutar.
3.15 Completarea raportului de audit financiar.
3.16 Alte aspecte ale activităŃii firmei : aprovizionare , producŃie, vânzări, personal etc.
Notă:
Problemele înscrise în tematica de practică vor fi abordate şi tratate potrivit specificului firmei în
care se efectuează practica.

S-ar putea să vă placă și