Sunteți pe pagina 1din 8

Vizat, Vizat,

Director Responsabil comisie

O.M.E.N. 3393/ 28.02.2017

PLANIFICARE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare Școala Gimnazială Barbu Delavrancea


DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală PROFESOR: BIRCA MARIUS CRISTIAN
AN ȘCOLAR: 2021-2022 CLASA: a V-a 1 oră/ săptămână

COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE


1.Adoptarea atitudinilor 1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei.
pozitive faţă de sine şi a unui stil
de viaţă sănătos și echilibrat. 1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine.
2. Relaţionarea armonioasă cu 2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi.
ceilalţi în contexte școlare și
extrașcolare. 2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți.
3. Reflectarea asupra motivației 3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea.
și eficacității strategiilor pentru
progres în învățare. 3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare.
4. Luarea deciziilor legate de 4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei.
continuarea studiilor şi carieră
prin valorificarea informațiilor 4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană
despre sine, educație și ocupații. și pentru societate.

1
PLANIFICARE ANUALĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
34 de săptămâni/ an. T.C. = 1 oră/ săptămână. Total ore/ an = 34 ore
Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a V-a. Gabriela Bărbulescu, Cristina Maria Bunea, Angelica Sima,
Elena Cristina Sima, Daniela Stoicescu. Litera. 2017.

NR. NR.
SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂȚARE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII
CRT. ORE
I. 1 Noțiuni generale 1 1
2 Autocunoașterea 8 2-9
17 săptămâni 3 Dezvoltarea socio-emoțională 5 10-14
1 Dezvoltarea socio-emoțională 2 1-2 15-16
2 Managementul învățării 8 3-10 17-24
II. 3 Managementul carierei 3 11-13 25-27
17 săptămâni 4 Activitate extracurriculară: „Școala altfel!” 1 14 28
5 Managementul carierei 4 15-18 29-32
6 Recapitulare finală 2 19-20 33-34

2
COMPETENȚE GENERALE:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat.
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare.
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare.
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații.

CONŢINUTURI:

1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat: Caracteristici și resurse personale: interese, abilități, aptitudini, credințe, valori,
caracteristici pozitive, preferințe; Concept de sine global. Concept de sine școlar; Schimbare și dezvoltare. Caracteristicile preadolescenței,
modificări psihosomatice specifice vârstei; Sănătatea persoanei și a mediului: starea de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor, surse de stres și
strategii de prevenire, igiena personală/igiena în colectivitate, alimentație sănătoasă, ritm biologic de activitate și odihnă.
2. Dezvoltare socio-emoţională: Emoții de bază/emoţii diverse; Acordarea feedbackului pozitiv.
3. Managementul învățării: Factorii care facilitează/blochează învățarea; Strategii și tehnici de învățare eficientă; Motivația învățării.
Optimum motivațional; Portofoliul personal de învățare: scop, principii și rol în învățare.
4. Managementul carierei: Rolul educației în alegerea unei cariere; Ocupații și domenii de activitate; Beneficiile ocupațiilor pentru individ și
pentru societate: remunerație, perspective de angajare, stilul de viață, prestigiu, rezolvarea unor probleme globale.

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ. SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Material
Nr. Unitatea de Nr. Săptă-
Conținuturi asociate Competențe specifice didactic și
Crt. învățare ore mâna
bibliografic
I. - Manualul.
Să facem cunoștință! - Fișe de lucru.
Noțiuni generale Organizarea clasei. 1 S1 - Tabla.
Prezentarea manualului. - Youtube.
- Planșe.
II. Cine sunt eu? (caracteristici şi resurse personale:
interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, preferinţe)
Cum sunt eu? (concept de sine global, concept de sine
şcolar)
Cresc, mă schimb, mă dezvolt (schimbare şi
dezvolatare, caracteristicile preadolescenţei, modificări 1.1. Identificarea resurselor
psihosomatice specifice vârstei) personale şi a oportunităților - Manualul.
Sunt sănătos (sănătatea persoanei şi a mediului: starea de dezvoltare specifice - Fișe de lucru.
vârstei.
Autocunoașterea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor) 1.2. Analiza surselor de stres
8 S2-S9 - Tabla.
Trăiesc sănătos(sănătatea persoanei şi a mediului: și a consecințelor acestuia - Youtube.
alimentaţie sănătoasa şi prevenirea îmbolnăvirilor) asupra sănătăţii şi stării de - Planșe.
Fac faţă stresului(sănătatea persoanei şi a mediului: bine.
ritm biologic de activitate şi odihnă)
Îmi respect ritmul(sănătatea persoanei şi a mediului:
ritm biologic de activitate şi odihnă)
Recapitulare domeniu tematic 1
Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback

4
III. Emoţiile în viaţa noastră(emoţii de bază/emoţii
diverse)
În explorarea emoţiilor(emoţii de bază/emoţii 2.1. Recunoaşterea unei - Manualul.
diverse) varietăţi de emoţii trăite în - Fișe de lucru.
Dezvoltarea Modalităţi de gestionare a emoţiilor (emoţii de raport cu sine şi cu ceilalţi. S10-
2.2. Acordarea feedbackului
5 - Tabla.
socio-emoțională bază/emoţii diverse) S14
pozitiv în relaționarea cu - Youtube.
Relaţiile dintre noi şi comunicarea(acordarea
ceilalți. - Planșe.
feedback-ului pozitiv)
Exersarea feedback-ului pozitiv (acordarea feedback-
ului pozitiv)

5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ. SEMESTRUL II
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Material
Nr. Nr. Săptă-
Unitatea de învățare Conținuturi asociate Competențe specifice didactic și
Crt. ore mâna
bibliografic
I. Prietenia și relaționarea armonioasă(acordarea 2.1. Recunoaşterea unei - Manualul.
feedback-ului pozitiv) varietăţi de emoţii trăite în - Fișe de
Dezvoltarea socio- Recapitulare domeniul tematic 2 raport cu sine şi cu ceilalţi. S15- lucru.
2.2. Acordarea 2
emoțională Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback S16 - Tabla.
feedbackului pozitiv în - Youtube.
relaționarea cu ceilalți.
- Planșe.
II. Dece să învăţ? (motivaţia învăţării)
De ce săînvăţ,cum săînvăţ? (optimum motivaţional)
Ce mă ajută/ce mă împiedică săînvăţ? (factori care
facilitează/blochează învăţarea)
3.1. Identificarea factorilor
Cum învăţ mai bine?(strategii şi tehnici de învăţre personali și de context care - Manualul.
eficientă) facilitează/blochează - Fișe de
Managementul Recapitularea în sprijinul învăţării (strategii şi învățarea. S17- lucru.
3.2. Prezentarea 8
învățării tehnici de învăţre eficientă) S24 - Tabla.
Concentreaza-te pe succes! (motivaţia învăţării) progreselor în învățare, - Youtube.
utilizând modalități variate
Portofoliul meu, cartea mea de vizită (portofoliul de comunicare.
- Planșe.
personal de învăţare. Scop, principiu şi rol
înîinvăţatare)
Recapitulare domeniul tematic 3
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
III. Managementul Școala în viaţa mea (rolul educatiei în alegerea 4.1. Recunoașterea 3 S25- - Manualul.
carierei carierei) oportunităților pe care le S27 - Fișe de
oferă educaţia pentru
Rolul şi importanta disciplinelor şcolare(rolul alegerea carierei.
lucru.
educatiei in alegerea carierei) 4.2. Identificarea unor - Tabla.
Relaţia dintre disciplinele şcolare, domeniile de ocupații din domenii - Youtube.

6
activitate şi profesii (ocupaţii și domenii de activitate) diferite de activitate și a
beneficiilor acestora pentru
persoană și pentru
- Planșe.
societate.
IV.
Activitate
extrașcolară: 1 S28
„Școala altfel!”
V. Ocupaţiile de ieri, ocupaţiile de azi (ocupaţii şi
domenii de activitate) 4.1. Recunoașterea
oportunităților pe care le
O ocupaţie pentru fiecare (beneficiile ocupaţiilor oferă educaţia pentru - Manualul.
pentru individ: perspective de angajare, rezolvarea alegerea carierei. - Fișe de
Managementul unor probleme globale) 4.2. Identificarea unor S29- lucru.
ocupații din domenii
4
carierei O ocupaţie pentru mine(beneficiile ocupaţiilor S32 - Tabla.
pentru individ: perspective de angajare, rezolvarea diferite de activitate și a - Youtube.
beneficiilor acestora pentru
unor probleme globale) persoană și pentru
- Planșe.
Recapitulare domeniul tematic 4 societate.
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
VII. Recapitulare finală. - Fișe de
S33-
Recapitulare finală Prezentarea portofoliilor. 2 lucru.
S34
Feedback - Tabla.

7
GRAFICUL SĂPTĂMÂNILOR ȘCOLARE. SEMESTRUL I. 2021-2022
Săpt.
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S14’
13- 20- 27.09- 04- 11- 18- 25-29.10 01- 08- 15- 22- 29.11- 06- 13- 20-
Clasa 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 22.12
V

VI 30.11-
5.10 01.12
Vacanță
VII (Ma) (Ma,
Mi)
VIII

GRAFICUL SĂPTĂMÂNILOR ȘCOLARE. SEMESTRUL II. 2021-2022


Săpt.
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
Clasa 10- 17- 25- 31.01 07- 14- 21- 28.02 07- 14- 21- 28.03 04- 11- 02- 09- 16- 23- 30.05 06-
14.01 21.01 28.01 - 11.02 18.02 25.02 - 11.03 18.03 25.03 - 08.04 14.04 06.05 13.05 20.05 27.05 - 10.06
04.02 04.03 01.04 03.06
V

Școala Altfel 8 (V) -14.04 (J)

Paște15.04 (V) – 1.05 (D)


VI 5.06
1.06 (D)
24.01
VII (Lu) (Mi
)
VIII

S-ar putea să vă placă și