Sunteți pe pagina 1din 45

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău

,,31” decembrie 2021 Nr. 213

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al


Ministerului Justiției pentru anul 2022

În scopul asigurării unei planificări eficiente a activității Ministerului Justiției, precum și


în temeiul pct.7 subpct. 18) al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 și pct. 29 subpct. 5) lit. a)
din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea
și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020,

O R D O N:

1. Se aprobă Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2022 (în continuare –
Plan de acțiuni), conform anexei.

2. Conducătorii subdiviziunilor și autorităților administrative din subordinea Ministerului


Justiției vor:

1) elabora și aproba propriile planuri de acțiuni pentru anul 2022;

2) prezenta Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor semestrial (până la data


de 10 iulie 2022) și anual (pînă la data de 15 decembrie 2022) informația privind gradul
de implementare a Planului de acțiuni.

3. Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor va elabora raportul privind gradul


de implementare al Planului de acțiuni pînă la data de 31 decembrie 2022.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției analiză,


monitorizare și evaluare a politicilor.

Ministru Sergiu LITVINENCO


Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr. 213 din 31 decembrie 2021

Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2022

Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente


d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției

Obiectivul specific 1.1. Sporirea independenței sistemului judecătoresc


1. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
legal infraconstituțional I modificare a cadrului pentru
ca urmare a adoptării normativ elaborat și implementarea
modificărilor consultat public; Strategiei pentru
constituționale privind 2. Proiect de asigurarea
sistemul judecătoresc modificare a cadrului independenței și
normativ remis integrității
în partea ce ține de:
Guvernului spre sectorului justiției
– numirea inițială în
aprobare. pentru anii 2022-
funcție a judecătorului 2025
până la atingerea
plafonului de vârstă,
prin excluderea
termenului de 5 ani;
– numirea în funcție a
judecătorilor Curții
Supreme de Justiție de
către Președintele
Republicii Moldova;
– excluderea vechimii
în funcția de judecător
de cel puțin 10 ani
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pentru a putea fi numit
judecător al Curții
Supreme de Justiție;
– garantarea imunității
funcționale;
– în partea ce ține de
componența și
mandatul Consiliului
Superior al
Magistraturii.
2. Instituirea unui DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
mecanism de antrenare III-IV modificare a cadrului pentru 1. Deficiențe în
a corpului de judecători normativ elaborat și implementarea identificarea unui
a instanței judecătorești consultat public; Strategiei pentru mecanism eficient de
în identificarea 2. Proiect de asigurarea selecție a candidaților;
candidaților pentru modificare a cadrului independenței și 2. Lipsa consensului din
funcția de președinte și normativ remis integrității partea tuturor actorilor
vicepreședinte de Guvernului spre sectorului justiției cu privire la conținutul
instanță aprobare. pentru anii 2022- proiectului.
2025
3. Examinarea necesității AAIJ Trimestrul 1. Analiză efectuată și Planul de acțiuni Riscuri externe:
revizuirii DEAN III-IV recomandări pentru 1. Lipsa consensului
competențelor formulate; implementarea între actorii vizați.
președinților instanțelor 2. Proiect de Strategiei pentru
judecătorești modificare a cadrului asigurarea Riscuri interne:
normativ elaborat, dup independenței și 1. Capacități limitate
caz. integrității de personal în
sectorului justiției efectuarea unei analize
pentru anii 2022- ample în termenul
2025
stabilit.
4. Reducerea termenului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
mandatului I modificare a cadrului pentru
Președintelui normativ elaborat și implementarea
Consiliului Superior al consultat public; Strategiei pentru
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Magistraturii în 2. Proiect de asigurarea
vederea excluderii modificare a cadrului independenței și
suprapunerii cu durata normativ remis integrității
mandatului în calitate Guvernului spre sectorului justiției
de membru al aprobare. pentru anii 2022-
Consiliului 2025
5. Instituirea DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
mecanismului de IV modificare a cadrului pentru
contestare a hotărîrilor normativ elaborat și implementarea
Consiliului Superior al consultat public. Strategiei pentru
Magistraturii la Curtea asigurarea
Supremă de Justiție cu independenței și
excluderea dublului integrității
grad de jurisdicție sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Obiectivul specific 1.2. Sporirea independenței sistemului procuraturii
6. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
legal privind activitatea III-IV modificare a cadrului pentru 1. Lipsa consensului
Consiliului Superior al normativ elaborat și implementarea între actorii vizați;
Procurorilor în partea consultat public. Strategiei pentru 2. Raportul negativ
ce ține de: asigurarea asupra analizei de
- componența independenței și impact a procesului de
Consiliului Superior al integrității fundamentare.
Procurorilor; sectorului justiției
- durata mandatului pentru anii 2022- Riscuri interne:
(uniformizarea cu 2025 1. Lipsa capacităților în
durata mandatului cadrul entității pentru
Consiliului Superior al efectuarea unei analize
Magistraturii); ample și identificarea
- reducerea termenului direcțiilor de
mandatului intervenție.
președintelui
Consiliului Superior al
Procurorilor în vederea
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
excluderii suprapunerii
cu durata mandatului în
calitate de membru al
Consiliului;
- echilibrarea nivelului
de salarizare a
membrilor din rîndul
procurorilor etc.
7. Delimitarea clară a DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
atribuţiilor Consiliului III-IV modificare a cadrului pentru 1. Opinii divergente ale
Superior al normativ elaborat și implementarea reprezentanților
Procurorilor, de consultat public. Strategiei pentru sistemului procuraturii
reprezentare a corpului asigurarea și a societății civile.
de procurori şi garant al independenței și
independenţei acestora, integrității Riscuri interne:
inclusiv ce țin de sectorului justiției 1. Insuficiența
cariera procurorilor, de pentru anii 2022- resurselor umane;
atribuţiile care revin 2025 2. Imposibilitatea
Procuraturii Generale determinării unui
(procesuale, de
domeniu clar de
administrare, de
intervenție.
formulare şi
implementare a
politicilor penale ale
statului)
8. Instituirea DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
mecanismului de IV modificare a cadrului pentru
contestare a hotărîrilor normativ elaborat și implementarea
Consiliului Superior al consultat public. Strategiei pentru
Procurorilor la Curtea asigurarea
Supremă de Justiție cu independenței și
excluderea dublului integrității
grad de jurisdicție sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obiectivul specific 1.3. Perfecționarea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor și procurorilor


9. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
legal în vederea II-III modificare a cadrului pentru
instituirii unui sistem normativ elaborat și implementarea
uniform de accedere în consultat public; Strategiei pentru
funcția de judecător și 2. Proiect de asigurarea
procuror în baza modificare a cadrului independenței și
vechimii în muncă normativ remis integrității
Guvernului spre sectorului justiției
aprobare. pentru anii 2022-
2025

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
10. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
legal în vederea II-III modificare a cadrului pentru 1. Divergențe de opinii
consolidării colegiilor normativ elaborat și implementarea în interiorul corpului
de selecție și evaluare a consultat public; Strategiei pentru judecătoresc, precum și
performanțelor 2. Proiect de asigurarea între aceștia și alți
judecătorilor modificare a cadrului independenței și reprezentanți ai
normativ remis integrității sistemului justiției.
Guvernului spre sectorului justiției
aprobare. pentru anii 2022-
2025

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
legal în vederea II-III modificare a cadrului pentru 1. Divergențe de opinii
consolidării colegiilor normativ elaborat și implementarea în interiorul corpului de
de selecție și evaluare a consultat public; Strategiei pentru procurori, precum și
performanțelor 2. Proiect de asigurarea între aceștia și alți
procurorilor modificare a cadrului independenței și reprezentanți ai
normativ remis integrității sistemului justiției.
Guvernului spre sectorului justiției
aprobare. pentru anii 2022-
2025

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
Obiectivul specific 1.4. Îmbunătățirea mecanismului de răspundere disciplinară a judecătorilor și procurorilor

12. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
legal privind activitatea I-III modificare a cadrului pentru 1. Divergențe de opinii
Inspecției Judiciare în normativ elaborat și implementarea în interiorul corpului
partea ce ține de: consultat public; Strategiei pentru judecătoresc, precum și
- drepturile, obligațiile, 2. Proiect de asigurarea între aceștia și alți
garanțiile inspectorilor modificare a cadrului independenței și reprezentanți ai
–judecători; normativ remis integrității sistemului justiției.
- revocarea mandatului Guvernului spre sectorului justiției
și alte aspecte de aprobare. pentru anii 2022-
consolidare a 2025
capacităților
13. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
legal privind I-III modificare a cadrului pentru 1. Divergențe de opinii
răspunderea normativ elaborat și implementarea în interiorul corpului
disciplinară a consultat public; Strategiei pentru judecătoresc, precum și
judecătorilor în partea 2. Proiect de asigurarea între aceștia și alți
ce ține de: modificare a cadrului independenței și reprezentanți ai
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- asigurarea clarității și normativ remis integrității sistemului justiției.
previzibilității Guvernului spre sectorului justiției
criteriilor care aprobare. pentru anii 2022-
constituie abateri 2025
disciplinare,
- procedura de
examinare,
- extinderea situațiilor
în care membrii
supleanți participă la
ședințele Colegiului
disciplinar și alte
aspecte deficitare
constatate urmare a
examinării practicilor
14. Excluderea Inspecției DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
procurorilor din I-III modificare a cadrului pentru 1. Lipsa consensului
subordinea Procuraturii normativ elaborat și implementarea între toți actorii.
Generale prin atribuirea consultat public; Strategiei pentru
statutului de organ 2. Proiect de asigurarea
specializat autonom al modificare a cadrului independenței și
Consiliului Superior al normativ remis integrității
Procurorilor Guvernului spre sectorului justiției
aprobare. pentru anii 2022-
2025
Obiectivul specific 1.5. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul integrității și anticorupției
15. Asigurarea unui corp 1. Propmovarea DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege
de judecători și proiectului de lege I-II aprobat;
procurori integri și privind unele măsuri 2. Comisia de evaluare
profesioniști aferente selectării a candidaților
candidaților la funcțiile instituită;
administrative din 3. Pocesul de evaluare
organele de realizat
autoadministrare ale
judecătorilor și
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
procurorilor

2. Elaborarea și DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:


promovarea proiectului I-II modificare a cadrului pentru 1. Lipsa consensului
de lege cu privire la normativ, elaborat, implementarea între toți actorii.
evaluarea externă a consultat public și Strategiei pentru
judecătorilor și expertizat de Comisia asigurarea
procurorilor în de la Veneția; independenței și
conformitate cu integrității
recomandările Comisiei 2. Proiect de sectorului justiției
de la Veneția modificare a cadrului pentru anii 2022-
normativ aprobat. 2025

3. Implementarea Trimestrul 1. Entități cu Planul de acțiuni Riscuri externe:


mecanismului de III-IV competențe în procesul pentru 1. Trenarea în
evaluare de evaluare instituite; implementarea procedura de desemnare
externă/extraordinară a Strategiei pentru de către toate entitățile
judecătorilor și 2. Pocesul de evaluare asigurarea responsabile a
procurorilor demarat în anul 2022. independenței și membrilor în toate
integrității
comisiile care urmează
sectorului justiției
a fi constituite.
pentru anii 2022-
2025
Riscuri interne:
1. Lipsa resurselor de
personal în vederea
asigurării elaborării în
termen a întregului set
de acte normative.
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
16. Instituirea unui DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
mecanism de declarare I-II modificare a cadrului pentru 1. Avize negative ale
și verificare a averii și normativ elaborat și implementarea autorităților implicate în
integrității candidaților consultat public; Strategiei pentru acest proces.
la etapa admiterii la 2. Proiect de asigurarea
Institutul Național al modificare a cadrului independenței și Riscuri interne:
Justiției, numirii în normativ remis integrității 1. Capacități limitate în
funcția de judecător și sectorului justiției identificarea unui
Guvernului spre
procuror și promovării pentru anii 2022- concept funcțional de
/ transferării în funcție aprobare. 2025 asigurare a integrității.
Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
17. Instituirea unui Inițierea negocierilor cu DRI Trimestrul Mecanism de evaluare Planul de acțiuni al
mecanism extern de Uniunea Europeană IV agreat cu Uniunea Guvernului pentru
diagnostic, asupra instituirii unui Europeană. anii 2021-2022
monitorizare și sprijin mecanism similar (HG nr. 235 din
pentru statul de drept Mecanismului de 13.10.2021)
din Republica Moldova Cooperare și Verificare
(MCV) prin care se va
asigura o evaluare
periodică și obiectivă a
rezultatelor reformelor
în domeniul justiției,
prevenirii și combaterii
corupției, securității și
ordinii publice
18. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect consultat și
Codului de conduită al II-III remis Guvernului spre
angajatului Centrului aprobare
Național Anticorupție
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obiectivul specific 1.6. Îmbunătățirea calității actelor judiciare și uniformizarea practicii judiciare
19. Reformarea Curții 1. Revizuirea numărului DEAN Trimestrul 1. Analiză efectuată, Planul de acțiuni Riscuri externe:
Supreme de Justiție de judecători la Curtea I-III cu formularea pentru 1. Reticența sistemului
Supremă de Justiție și opțiunilor; implementarea judecătoresc privind
modificarea structurii 2. Proiect de Strategiei pentru oportunitatea operării
acesteia modificare a cadrului asigurarea modificărilor propuse.
normativ elaborat și independenței și 2. Extinderea
remis Guvernului spre integrității termenului de realizare
aprobare sectorului justiției a acestei reforme din
pentru anii 2022- considerentul că se află
2025 în conexiune direct cu
etapa premărgătoare de
realizare a exercițiului
de evaluare
externă/extraordinară a
judecătorilor.

2. Revizuirea unor DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:


temeiuri de recurs I-III modificare a cadrului pentru 1. Reticența sistemului
pentru a se asigura normativ elaborat și implementarea judecătoresc privind
examinarea în consultat public; Strategiei pentru oportunitatea operării
exclusivitate a 2. Proiect de asigurarea modificărilor propuse.
aspectelor de drept modificare a cadrului independenței și 2. Extinderea
normativ elaborat și integrității termenului de realizare
remis Guvernului spre sectorului justiției a acestei reforme din
aprobare pentru anii 2022- considerentul că se află
2025 în conexiune direct cu
etapa premărgătoare de
realizare a exercițiului
de evaluare
externă/extraordinară a
judecătorilor.
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Riscuri interne:
1. Deficiențe în
determinarea unor
direcții clare de
intervenție.
3. Revizuirea DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni Riscuri externe:
instrumentelor Curții DAMEP III-IV modificare a cadrului pentru 1. Reticența sistemului
Supreme de Justiție de normativ elaborat și implementarea judecătoresc privind
asigurare a unei consultat public; Strategiei pentru oportunitatea operării
jurisprudențe coerente / 2. Proiect de asigurarea modificărilor propuse.
unitare modificare a cadrului independenței și
normativ elaborat și integrității
remis Guvernului spre sectorului justiției
aprobare. pentru anii 2022-
2025
20. Creșterea calității Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect de lege Planul de acțiuni al
motivării hotărârilor de modificare a cadrului II-IV elaborat, consultat Guvernului pentru
judecătorești normativ în vederea public și remis anii 2021-2022
Guvernului spre (HG nr. 235 din
facilitării unei mai bune
aprobare. 13.10.2021)
motivări a hotărârilor
judecătorești
Planul de acțiuni
pentru
implementarea
Strategiei pentru
asigurarea
independenței și
integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obiectivul specific 1.7. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc


21. Analiza hărții judiciare AAIJ Trimestrul 1. Analiză efectuată și Planul de acțiuni Riscuri externe:
în vederea identificării DEAN I-IV recomandări pentru 1. Reticența sistemului
necesităților revizuirii DAMEP formulate; implementarea judecătoresc privind
unor circumscripții 2. Proiect de Strategiei pentru oportunitatea operării
între instanțele modificare a cadrului asigurarea modificărilor propuse.
existente din normativ elaborat și independenței și
perspectiva remis Guvernului spre integrității Riscuri interne:
corespunderii acestora aprobare. sectorului justiției 1. Capacități limitate de
necesităților sistemului pentru anii 2022- personal în efectuarea
și a justițiabilului, după 2025 unei analize ample în
caz modificarea Legii termenul propus.
nr. 76/2016 Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
22. Optimizarea hărții DEAN Trimestrul 1. Opțiuni de Planul de acțiuni al Riscuri externe:
procuraturilor DAMEP II-IV optimizare formulate și Guvernului pentru 1. Lispa resurselor de
teritoriale similar hărții argumentate; anii 2021-2022 personal în cadrul
judecătorești (HG nr. 235 din autorității pentru
2. Proiect de lege 13.10.2021) efectuarea analizei.
privind reorganizarea
hărții procuraturilor
Riscuri interne:
elaborat și adoptat.
1. Lipsa consensului
dintre toți actorii
23. Implementarea AAIJ Trimestrul Terenuri pentru Planul de acțiuni Riscuri externe:
Planului de I-IV construcția instanțelor pentru 1. Neimplicarea activă a
construcţie/renovare a identificate și atribuite implementarea autorităților
clădirilor instanţelor în gestiunea Strategiei pentru administrației publice
judecătoreşti Ministerului Justiției. asigurarea locale;
reorganizate potrivit independenței și 2. Extinderea
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Legii nr. 76/2016 cu integrității termenului de
privire la reorganizarea sectorului justiției implementare a Planului
instanţelor pentru anii 2022- de construcție urmare a
judecătoreşti 2025 necesității revizuirii
unor aspecte ale hărții
judiciare.

Riscuri interne:
1. Lipsa personalului cu
competențe în domeniul
construcțiilor.

24. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborat și Art. 98 alin.(4) din Riscuri externe:
Hotărîrii Guvernului AAIJ I-II remis Guvernului spre Codul de procedură 1. Lipsa propunerilor
privind aprobarea aprobare. civilă din partea sistemului
metodologiei de judecătoresc.
cuantificare a
cheltuielilor suportate Riscuri interne:
de instanța de judecată 1. Capacități reduse în
elaborarea analizei
impactului de
reglementare;
2. Inexistența unui
mecanism anterior de
cuantificare a
cheltuielilor.
25. Organizarea și DEAN Trimestrul 1. Agrearea de către Planul de acțiuni Riscuri externe:
consolidarea AAIJ II-IV factorii de decizie a pentru 1. Opinii divergente ale
capacităților poliției unui concept de implementarea autorităților implicate
judecătorești organizare și Strategiei pentru (MJ, MAI, CSM).
funcționare a poliției asigurarea
judecătorești (MJ, independenței și
MAI, CSM și integrității
instanțele sectorului justiției
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
judecătorești). pentru anii 2022-
2025
Obiectivul specific 1.8. Dezvoltarea sistemului informațional judecătoresc

26. Efectuarea auditului AAIJ Trimestrul Audit extern privind Planul de acțiuni al Riscuri externe:
extern privind II-IV funcționarea PIGD Guvernului pentru 1. Reticența subiecților
funcționarea realizat. anii 2021-2022 de a depune actele în
Programului Integrat de (HG nr. 235 din instanță prin
Gestionare a Dosarelor 13.10.2021) intermediul aplicației
(PIGD) în vederea informatice e-Dosar
identificării
judiciar.
vulnerabilităților
27. Extinderea pilotării în AAIJ Trimestrul Aplicația e-Dosar Planul de acțiuni al
instanțele judecătorești I-IV pilotată în 10 sedii ale Guvernului pentru
a aplicației informatice instanțelor anii 2021-2022
e-Dosar judiciar judecătorești. (HG nr. 235 din
13.10.2021)

Obiectivul strategic II: Consolidarea capacităților profesiilor juridice conexe sistemului justiției

Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează activitatea avocaților, administratorilor autorizați,
a traducătorilor și interpreților

28. Instituirea sancțiunilor DEAN Trimestrul Proiect de modificare a Planul de acțiuni Riscuri externe:
pentru imixtiunea în II-IV cadrului normativ pentru 1. Divergențe între
activitatea avocaților elaborat și remis spre implementarea opinia ministerului și a
aprobare Guvernului. Strategiei pentru breslei avocaților în
asigurarea raport cu conceptul
independenței și proiectului.
integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
29. Modificarea Legii DEAN Trimestrul Proiect de modificare a Planul de acțiuni Riscuri externe:
nr.1260/2002 cu privire I -III cadrului normativ pentru 1. Divergențe între
la avocatură în vederea elaborat și remis implementarea opinia ministerului și a
stabilirii unor criterii Guvernului spre Strategiei pentru breslei avocaților în
clare și transparente de aprobare. asigurarea raport cu unele
accedere în profesie; independenței și modificări care se
fortificarea integrității propun a fi operate.
mecanismului de sectorului justiției
răspundere disciplinară pentru anii 2022-
etc. 2025

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
30. Dezvoltarea și 1. Crearea în comun cu DPSJ Trimestrul 1.Grup de lucru Planul de acțiuni
perfecționarea CNAJGS a grupului de III-IV instituit / consultări pentru
mecanismului de lucru responsabil de desfășurate; implementarea
recuperare a 2. Mecanism de Strategiei pentru
identificarea
cheltuielilor pentru recuperare a asigurarea
asistența juridică propunerilor de cheltuielilor funcțional independenței și
garantată de stat perfecționare a și costuri de asistență integrității
mecanismului de juridică garantate de sectorului justiției
recuperare a cheltuielilor stat recuperate. pentru anii 2022-
pentru asistența juridică 2025
garantată de stat
31. Elaborarea și aprobarea DPSJ Trimestrul 1. Proiect de lege Planul de acțiuni al
cadrului normativ în ARIJ III-IV elaborat, consultat Guvernului pentru
scopul atribuirii DEAN public; anii 2021-2022
mandatului avocatului 2. Proiect de lege (HG nr. 235 din
prin intermediul remis Guvenrului spre 13.10.2021)
Sistemului aprobare.
informațional
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
automatizat „Registrul
împuternicirilor de
reprezentare în baza
semnăturii electronice”
(MPower)
32. Modificarea Legii DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege Planul de acțiuni al Riscuri externe:
nr.161/2014 cu privire DPSJ I-II elaborat și consultat Guvernului pentru 1. Divirgențe de opinie
la administratorii public anii 2021-2022 între reprezentanții
autorizați, în special în (HG nr. 235 din ministerului și a breslei.
partea privind 2. Proiect de lege
13.10.2021)
activitatea organelor elaborat și remis
disciplinare Guvernului
33. Elaborarea conceptului DPSJ Trimestrul 1. Proiectul Planul de acțiuni al
„Registrul cauzelor de ARIJ III-IV conceptului elaborat și Guvernului pentru
insolvabilitate” DEAN consultat public. anii 2021-2022
2. Proiectul (HG nr. 235 din
conceptului remis 13.10.2021)
Guvernului
34. Aprobarea programei DEAN Trimestul I Ordin comun aprobat Art. 15 alin. (1) din
de instruire inițială Legea nr. 161/2014
pentru admiterea în cu privire la
profesia de administratorii
administrator autorizat, autorizați
prin Ordinul comun al
Ministerului Justiție și
Ministerului Economiei
35. Analiza și revizuirea DPSJ Trimestrul 1. Analiză efectuată, Planul de acțiuni Riscuri interne:
după caz a III-IV deficiențe identificate, pentru 1. Capacități reduse a
mecanismului de propuneri formulate; implementarea personalului la
stabilire a tarifelor 2. Consultări cu Strategiei pentru efectuarea analizei
pentru serviciile reprezentanții profesiei asigurarea chletuielilor serviciilor
prestate de interpreți și și alte părți interesate independenței și prestate.
traducătorii autorizați organizate. integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2025

Obiectivul specific 2.2. Îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează modul de organizare
și activitate a executorilor judecătorești

36. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege Planul de acțiuni Riscuri interne:
de Lege privind DPSJ I definitivat în baza pentru 1. Stabilirea altor
modificarea Legii nr. avizelor recepționate; implementarea priorități care pot afecta
113/2010 privind 2. Proiect de Strategiei pentru promovarea proiectului
executorii judecătorești modificare a cadrului asigurarea în termeul stabilit.
în vederea sporirii normativ elaborat și independenței și
gradului de remis Guvernului spre integrității
responsabilizare a aprobare. sectorului justiției
executorului pentru anii 2022-
judecătoresc și 2025
fortificarea procedurii
de control etc. Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
37. Modificarea Codului de DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege Planul de acțiuni al
executare în scopul DPSJ I-II elaborat și consultat Guvernului pentru
sporirii garanțiilor public; anii 2021-2022
părților procedurilor de 2. Proiect de lege (HG nr. 235 din
executare remis Guvernului spre 13.10.2021)
aprobare.
38. Elaborarea și ARIJ Trimestrul 1.Proiect elaborat și Planul de acțiuni al
promovarea proiectului DEAN I-III consultat public; Guvernului pentru
Hotărârii Guvernului DPSJ 2. Proiect de lege anii 2021-2022
cu privire la aprobarea remis Guvernului spre (HG nr. 235 din
Conceptului tehnic al aprobare. 13.10.2021)
Sistemului
informațional
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
automatizat „Registrul
procedurilor de
executare”

39. Reglementarea DEAN Trimestrul Regulament elaborat și Planul de acțiuni


modului de evidență, DPSJ II-III aprobat. pentru
de pregătire, păstrare și implementarea
de predare a arhivei Strategiei pentru
biroului executorului asigurarea
judecătoresc independenței și
integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Obiectivul specific 2.3. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării cadrului normativ în domeniul actvității notariale

40. Elaborarea cadrului DPSJ Trimestrul 1. Grup de lucru creat; Planul de acțiuni Riscuri externe:
normativ privind plățile DEAN III-IV 2. Propuneri de pentru 1. Divergențe între
pentru serviciile modificare a cadrului implementarea opinia ministerului și a
prestate de notari normativ formulate și Strategiei pentru breslei notarilor în
agreate în cadrul asigurarea raport cu unele
grupului de lucru; independenței și modificări care se
3. Proiect de integrității
propun a fi operate.
modificare a cadrului sectorului justiției
normativ elaborat și pentru anii 2022-
remis Guvernului spre 2025 Riscuri interne:
aprobare. 1. Inexistența unei
Art. 1 alin. (2) din analize ample a
Legea nr. 69/2016
costurilor suportate la
cu privire la
organizarea întocmirea actelor
activității notarilor notariale.

Planul de acțiuni al
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
41. Elaborarea cadrului 1. Definitivarea și ARIJ Trimestrul Proiect elaborat și Art. 256 din Codul
normativ pentru promovarea proiectului DEAN II - III remis Guvernului spre civil (legea de
implementarea Hotărîrii Guvernului cu DPSJ aprobare. modernizare)
Registrului electronic
privire la aprobarea Art. 24 din Legea
unic al procurilor
conceptului tehnic al nr. 246/2018
Registrului electronic privind procedura
unic al procurilor notarială
2. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborat și Riscuri externe:
Hotărîrii Guvernului cu ARIJ III - IV remis Guvernului spre 1. Tergiversarea
privire la aprobarea DPSJ aprobare. adoptării conceptului
Regulamentului privind tehnic al Registrului
funcționarea Registrului electronic unic al
electronic unic al procurilor
procurilor
42. Elaborarea proiectului DPSJ Trimestrul Ordin elaborat și Art. 29 alin. (6) din Riscuri externe:
Ordinului ministrului I - II aprobat. Legea nr. 69/2016 1. Funcționalitățile
justiției cu privire la cu privire la tehnice ale Registrului
aprobarea Instrucțiunii organizarea de stat al unităților de
privind modalitatea activității notarilor drept nu permit
evidenței informației cu includerea acestei
privire la notari în
categorii de informații;
Registrul de stat al
2. Elaborarea
unităților de drept
instrucțiunii va fi
posibilă după
modificarea
parametrilor tehnici.
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Obiectivul specific 2.4. Consolidarea expertizei judiciare

43. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul Proiect de lege aprobat Planul de acțiuni al Riscuri externe:
normativ cu privire la II-IV de Guvern și transmis Guvernului pentru 1. Divergențe de opinii
expertiza judiciară și DPSJ Parlamentului anii 2021-2022 între instituțiile care
statutul expertului (HG nr. 235 din efectuează expertiza
judiciar în scopul 13.10.2021) judiciară
consolidării
mecanismelor de
formare inițială și
continuă a experților
judiciari, de admitere în
profesie, evaluare a
activității și organizare
a activității de
expertiză judiciară
44. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Art. 73 alin. (1) din Riscuri externe:
Hotărîrii Guvernului CNEJ II-IV consultat public și Legea nr. 68/2016 1. Divergențe de opinii
privind aprobarea DPSJ remis Guvernului spre cu privire la între instituțiile
standardelor de aprobare. expertiza judiciară interesate;
autorizare a și statutul expertului 2. Blocarea activităţii de
laboratoarelor de judiciar expertiză judiciară în
expertiză judiciară
eventualitatea în care va
trena procesul de
elaborare a acestui
proiect.

45. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect de modificare Prioritate Riscuri externe:
de modificare a HG nr. CNEJ II-IV a HG nr. 1411/2016 instituțională 1. Divergențe de opinii
1411/2016 pentru DPSJ elaborat, consultat între instituțiile
aprobarea public și remis interesate
Regulamentului privind Guvernului spre
activitatea Comisiei de aprobare.
certificare și evaluare a
experților judiciari,
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
regulamentului privind
condițiile de
desfășurare și
promovare a
examenului de
calificare pentru
atribuirea calității de
expert judiciar și a
modelului licenței
pentru exercitarea
profesiei de expert
judicar
46. Modificarea Ordinului DEAN Trimestrul Ordinul ministrului Prioritate
ministrului justiției nr. CNEJ I justiției nr. 444/2017, instituțională
444/2017 cu privire la modificat.
aprobarea
Regulamentului
privind procedura şi
criteriile de evaluare
a performanţelor
experţilor judiciari şi
modul
de acordare a gradelor
de calificare

47. Modificarea cadrului DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Prioritate Riscuri externe:
normativ în vederea CNEJ I-III consultat public și instituțională 1. Aviz negativ din
stimulării financiare a remis Guvernului spre partea Ministerului
experților judiciari aprobare. Finanțelor
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obiectivul strategic III: Îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului

Obiectivul specific 3.1. Consolidarea cadrului instituțional în domeniul drepturilor omului


48. Elaborarea cadrului DEAN Trimestrul Cadrul normativ Hotărîrile Curții Riscuri externe:
normativ necesar I-IV elaborat. Constituționale 1. Lipsa unui consens
executării hotărîrilor politic în raport cu
Curții Constituționale unele proiecte de legi.
pe demeniul de
competență al
Ministerului Justiției
49. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect consultat și Planul de acțiuni al Riscuri externe:
de lege pentru I - II remis Guvernului spre Guvernului pentru 1. Divergențe de opinii
modificarea Legii nr. aprobare. anii 2021-2022 între entitățile cu
52/2014 cu privire la (HG nr. 235 din competențe în domeniu,
Avocatul Poporului 13.10.2021) în special asupra
(Ombudsmanul) în statutului și rolului
scopul fortificării
mecanismului national
capacităților
de prevenrie a torturii.
funcționale și
instituționale
50. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect consultat și Planul de acțiuni al Riscuri externe:
de lege pentru I - II remis Guvernului spre Guvernului pentru 1. Aviz negativ al
modificarea Legii nr. aprobare. anii 2021-2022 Grupului de lucru al
121/2012 cu privire la (HG nr. 235 din Comisiei de stat pentru
asigurarea egalităţii și a 13.10.2021) reglementarea activității
Legii nr. 298/2012, de întreprinzător.
revăzut inclusiv în baza
expertizei furnizate de
Consiliul Europei)
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
51. Demararea procedurii DRI Trimestrul 1. Practica altor state Prioritate Riscuri externe:
de elaborare a setului II-III analizată; instituțională 1. Opinii divergente
de acte pentru 2. Propuneri elaborate privind mecanismul
ratificarea Protocolului și consultate. care urmează a fi
16 la CEDO instituit.

52. Promovarea DEAN Trimestrul Proiect definitivat și Prioritate


Regulamentului cu DAG II-III remis Guvernului spre instituțională
privire la modul de aprobare.
soluționare pe cale
amiabilă și de
formulare a unei
declarații unilaterale în
contextul unei cauze
aflate pe rolul CtEDO
Obiectivul specific 3.2. Facilitarea accesului la justiție a grupurilor vulnerabile

53. Ajustarea legislației DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru creat; Planul de acțiuni
penale și procesuale la I-II 2. Propuneri de pentru
prevederile Convenției modificare a cadrului implementarea
Consiliului Europei normativ formulate și Strategiei pentru
privind prevenirea și agreate în cadrul asigurarea
combaterea violenței grupului de lucru; independenței și
împotriva femeilor și a 3. Proiect de integrității
violenței domestice modificare a cadrului sectorului justiției
(Convenția de la normativ elaborat și pentru anii 2022-
Istanbul) remis Guvernului spre 2025
aprobare.
Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)

Planul de acțiuni
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pentru anii 2021-
2022 privind
implementarea
Strategiei naționale
de prevenire și
combatere a
violenței față de
femei și a violenței
în familie pe anii
2018-2023
(HG nr. 281/2018)
54. Promovarea proiectului Trimestrul Proiect de lege Planul de acțiuni al
de modificare a I-II consultat și remis Guvernului pentru
cadrului normativ Guvernului pentru anii 2021-2022
pentru asigurarea aprobare. (HG nr. 235 din
drepturilor victimelor 13.10.2021)
infracțiunilor privind
viața sexuală conform Planul de acțiuni
prevederilor Convenției pentru
Consiliului Europei implementarea
privind prevenirea și Strategiei pentru
combaterea violenței asigurarea
împotriva femeilor și a independenței și
violenței domestice și integrității
Convenției Consiliului sectorului justiției
Europei pentru pentru anii 2022-
protecţia copiilor 2025
împotriva exploatării
sexuale şi a abuzurilor Planul de acțiuni
sexuale pentru anii 2021-
2022 privind
implementarea
Strategiei naționale
de prevenire și
combatere a
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
violenței față de
femei și a violenței
în familie pe anii
2018-2023
(HG nr. 281/2018).
55. Sporirea gradului de ANP Trimestrul 1. Număr de ore Planul de acțiuni
conștientizare a I-IV informative pentru anii 2021-
femeilor din detenție cu desfășurate (cel puțin 2022 privind
privire la drepturile lor 40 de ore desfășurate implementarea
și la căile de atac anual); Strategiei naționale
disponibile pentru a 2. Număr de de prevenire și
solicita aceste drepturi beneficiari (cel puțin combatere a
(inclusiv victime ale 50 de beneficiari violenței față de
violenței în familie sau anual). femei și a violenței
ale altor infracțiuni de în familie pe anii
violență în bază de gen, 2018-2023
femei cu necesități (HG nr. 281/2018)
speciale, femei în etate)
56. Modificarea Codului DEAN Trimestrul Amendamente Planul naţional de
contravențional în I - III elaborate, consultate acțiuni în domeniul
vederea accesibilizării public și incluse în drepturilor omului
procedurilor judiciare proiectul consolidat de pentru anii 2018–
conform necesităților modificare a Codului 2022 (HP nr. 89 din
persoanelor cu contravențional. 24.05.2018)
dizabilităţi
57. Modificarea art.89 din DEAN Trimestrul Amendamente Planul de acțiuni
Codul contravențional I-II elaborate, consultate pentru anii 2021-
al Republicii Moldova, public și incluse în 2022 privind
prin reducerea proiectul consolidat de implementarea
pedepselor pentru modificare a Codului Strategiei naționale
contravenția de contravențional de prevenire şi
practicare a prostituției combatere a
și înăsprirea pedepselor traficului de ființe
pentru persoanele care umane pentru anii
beneficiază de aceste 2018-2023
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
servicii (HG nr.461/2018)

58. Implementarea Cooperarea cu INP Trimestrul 1. Echipament tehnic Planul de acțiuni Riscuri interne:
mecanismului de organele de poliție la I-IV achiziționat și pentru 1. Resurse umane și
monitorizare monitorizarea funcțional; implementarea financiare limitate
electronică a 2. Nr. persoanelor Strategiei pentru pentru achiziționarea și
electronică a agresorilor
persoanelor care comit monitorizate electronic asigurarea utilizarea
acte de violență în familiali în raport cu nr. independenței și echipamentului
familie la etapa de ordonanțele de integrității
electronic.
aplicare a măsurilor de protecție emise. sectorului justiției
protecție victimei pentru anii 2022-
2025
59. Modificarea Legii nr. Evaluarea mecanismului DEAN Trimestru 1. Mecanism evaluat și Planul de acțiuni Riscuri interne:
137/2016 cu privire la privind compensația DC II-IV soluții de asigurare a pentru 1. Capacități limitate în
reabilitarea victimelor financiară acordată de DAMEP funcționalității implementarea efectuarea unei analize
infracţiunilor și a identificate; Strategiei pentru și identificarea
stat victimelor unor DMI
Codului de executare în 2. Proiect de lege asigurarea soluțiilor.
partea ce ține de infracțiuni cu elaborat. independenței și
procedura și instituția identificarea integrității
responsabilă de propunerilor de sectorului justiției
transferul compensației îmbunătățire a acestuia pentru anii 2022-
financiare victimei și 2025
atribuirea caracterului
de document Planul de acțiuni
executoriu actului prin pentru anii 2021-
care s-a dispus 2022 privind
compensarea financiară implementarea
a victimelor infracțiunii Strategiei naționale
de prevenire şi
combatere a
traficului de ființe
umane pentru anii
2018-2023
(HG nr.461/2018)
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
60. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Prioritate
de lege privind ANP II-III consultat public și instituțională
modificarea Codului de remis Guvernului
procedură penală nr. pentru aprobare.
122/2003 (punerea pe
poziție de egalitate a
preveniților în raport cu
persoanele condamnate
de a beneficia de
drepturi egale la
liberare din detenție în
cazul îmbolnăvirii de o
boală gravă)

Obiectivul specific 3.3. Consolidarea sistemului de justiție juvenilă


61. Colectarea datelor și AAIJ Trimestrul Date colectate privind: Planul naţional de Riscuri interne:
elaborarea rapoartelor ANP I acțiuni în domeniul 1. Generarea datelor
privind aplicarea 1. Numărul măsurilor
INP drepturilor omului incomplete / eronate de
alternativelor pentru alternative aplicate;
pentru anii 2018– către sistem.
detenție în privința 2. Numărul minorilor
2022 (HP nr. 89 din
minorilor trași la condamnați care au
24.05.2018)
răspundere penală beneficiat de măsuri
alternative;
3. Numărul cauzelor
penale examinate;
4. Numărul minorilor
condamnați care au
beneficiat de aplicarea
art.92 din Codul penal.
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
62. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect consultat Prioritate Riscuri interne:
de lege pentru I-IV public și remis instituțională 1. Trenarea în procesul
modificarea art. 110/1 Guvernului pentru de promovare a
din Codul de procedură aprobare. modificărilor din
penală în scopul considerentul că acestea
majorării de la 14 la 18 sunt incluse în proiectul
ani a vârstei de audiere
consolidat de
a copilului în condiții
modificare a CPP.
speciale
63. Definitivarea și DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Planul naţional de
aprobarea standardelor I – III consultat public și acțiuni în domeniul
privind amenajarea remis Guvernului drepturilor omului
spațiilor de audiere în pentru aprobare. pentru anii 2018–
condiții speciale a 2022 (HP nr. 89 din
copiilor, 24.05.2018)
victime/martori ai
infracțiunilor Planul de acțiuni
pentru anii 2021-
2022 privind
implementarea
Strategiei naționale
de prevenire şi
combatere a
traficului de ființe
umane pentru anii
2018-2023
(HG nr.461/2018)
Obiectivul specific 3.4. Eficientizarea procedurilor judiciare și de executare

64. Revizuirea legislației DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru Planul de acțiuni Riscuri externe:
procesual-penale în II-IV instituit; pentru 1. Opinii divergente ale
vederea simplificării / 2. Propuneri ale implementarea tuturor actorilor din
eficientizării autorităților din sector Strategiei pentru sector.
procedurilor de consultate și agreate în asigurarea
examinare a cauzelor cadrul Grupului de independenței și Riscuri interne:
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
penale atît la etapa lucru. integrității 1. Trenarea în
prejudiciară, cît și la sectorului justiției elaborarea și
cea judiciară și pentru anii 2022- promovarea proiectului
revizuirea mecanimelor 2025 de modificare a cadrului
procesuale care ar normativ din cauza
asigura un echilibru capacităților de personal
adecvat între învinuire
insuficiente.
și apărare din
perspectiva egalității
armelor
65. Demararea procedurii DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru Planul de acțiuni Riscuri externe:
de amendare a Codului I-IV instituit; pentru 1. Opinii divergente ale
penal în scopul 2. Propuneri ale implementarea tuturor actorilor din
asigurării clarității legii actorilor din sector Strategiei pentru sector.
penale și revizuirii unor consultate și agreate în asigurarea
sancțiuni cadrul Grupului de independenței și Riscuri interne:
lucru. integrității 1. Trenarea în
sectorului justiției elaborarea și
pentru anii 2022- promovarea proiectului
2025 de modificare a cadrului
normativ din cauza
capacităților de personal
insuficiente.
66. Extinderea categoriilor DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru Planul de acțiuni
de cauze examinate AAIJ II-IV instituit; pentru
prin aplicația de 2. Propuneri formulate implementarea
videoconferință și agreate în cadrul Strategiei pentru
Grupului de lucru; asigurarea
3. Proiect de independenței și
modificare a cadrului integrității
normativ elaborat și sectorului justiției
remis Guvernului spre pentru anii 2022-
aprobare. 2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
67. promovarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect consultat Art. 257 alin. (3)
de lege privind I-II public și remis din Codul
modificarea cadrului Guvernului spre administrativ
normativ conex în aprobare. nr.116/2018
vederea armonizării cu
prevederile Codului
administrativ
68. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul 1. Proiect consultat Prioritate
de lege pentru I public și remis instituțională
modificarea Codului Guvernului spre
contravențional aprobare.
69. Instituirea DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru Planul de acțiuni Riscuri externe:
mecanismului de IV instituit; pentru 1. Lipsa unei analize a
recuperare a 2. Propuneri ale implementarea cheltuielilor suportate la
cheltuielilor judiciare autorităților din sector Strategiei pentru instrumentarea unui
în cauzele penale consultate și agreate în asigurarea dosar;
cadrul Grupului de independenței și 2. Imposibilitatea
lucru. integrității stabilirii unui concept
sectorului justiției unic de recuperare a
pentru anii 2022- cheltuielilor judiciare.
2025
70. Promovarea proiectului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni
de modificare a I-III modificare a cadrului pentru
cadrului legal în normativ consultat implementarea
vederea instituirii unui public și remis Strategiei pentru
termen de grație Guvernului spre asigurarea
debitorului pentru aprobare. independenței și
executarea benevolă a integrității
hotărîrii judecătorești sectorului justiției
pînă la etapa demarării pentru anii 2022-
executării silite 2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
71. Modificarea Codului de DEAN Trimestrul Proiect de modificare Prioritate
procedură penală în ANP II-III elaborat, consultat instituțională
scopul îmbunătățirii DAG public și remis
mecanismul național Guvernului.
compensatoriu pentru
detenția în condiții
precare

Obiectivul specific 3.5. Consolidarea instituției medierii


72. Îmbunătățirea Modificarea (după caz DEAN Trimestrul 1. Proiectul hotărîrii Planul de acțiuni
mecanismului medierii expunerea în redacție DPSJ I-II Guvernului elaborat și pentru
garantate de stat în nouă) HG nr.303/2009 consultat public; implementarea
cauzele penale cu 2. Proiect remis Strategiei pentru
cu privire la aprobarea
extinderea și la cauzele Guvernului. asigurarea
contravenționale și condiţiilor de achitare independenței și
civile din contul statului a integrității
serviciilor de mediere în sectorului justiției
cauze penale pentru anii 2022-
2025

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2021-2022
(HG nr. 235 din
13.10.2021)
73. Îmbunătățirea Analiza practicilor de DPSJ Trimestrul 1. Practici de executare Planul de acțiuni Riscuri externe:
mecanismelor de executare a tranzacțiilor I-IV a tranzacțiilor de pentru 1. Tergiversarea în
executare a de împăcare împăcare analizate; implementarea formarea noii
tranzacțiilor prin care 2. Recomandări Strategiei pentru componențe a
părţile consimt asupra formulate. asigurarea Consiliului de Mediere.
soluţionării amiabile a independenței și
litigiului integrității Riscuri interne:
sectorului justiției 1. Capacități de
pentru anii 2022- personal reduse în
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2025 efectuarea unei analize
a mecanismului actual
de funcționare.
74. Modificarea legislației DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege Planul de acțiuni
în vederea excluderii I elaborat și consultat pentru
instituției medierii public; implementarea
judiciare obligatorii 2. Proiect remis Strategiei pentru
Guvernului pentru asigurarea
aprobare. independenței și
integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Obiectivul specific 3.6. Revizuirea cadrului legal pentru îmbunătățirea legislației mass-media și accesul la informație

75. Formularea unor 1. Amendarea cadrului DEAN Trimestrul 1. Expertiză analizată; Planul de acțiuni al Riscuri externe:
prevederi clare în ceea legislativ privind accesul III-IV 2. Proiect de lege Guvernului pentru 1. Existența opiniilor
ce privește categoria de la informație urmare a elaborate și consultat anii 2021-2022 divergente.
informații care sînt de expertizei realizate cu public. (HG nr. 235 din
interes public suportul 13.10.2021) Riscuri interne:
Proiectului UE „Sprijin 1. Lipsa personalului
pentru dialogul politic specializat pe domeniul
structurat, coordonarea de referință.
implementării Acordului
de asociere și
îmbunătățirea procesului
de aproximare legală”.
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul 1. Proiect de Planul de acțiuni al
de modificare a Legii nr. IV modificare a cadrului Guvernului pentru
982/2000 privind normativ elaborat și anii 2021-2022
accesul la informație și a consultat public. (HG nr. 235 din
cadrului normativ conex 2. Proiect de lege 13.10.2021)
remis Guvernului spre
aprobare.
76. Reglementarea Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul 1. Proiect de lege Riscuri externe:
domeniului activităților de modificare a cadrului II-IV elaborat și consultat; 1. Divergențe
filantropice și de normativ în domeniu 2. Proiect remis conceptuale ale
sponsorizare în vederea Guvernului spre entităților participante
asigurării durabilității aprobare. la formularea
și independenței modificărilor.
organizațiilor
neguvernamentale
Riscuri interne:
1. Neidentificarea unor
direcții suficiente de
intervenție legislativă.

Obiectivul strategic IV: Îmbunătățirea mecanismelor de executare a pedepselor penale și a condițiilor de detenție

Obiectivul specific 4.1. Instituirea și implementarea mecanismelor eficiente de executare a pedepselor penale
77. Instituirea și DEAN Trimestrul 1. Grup de lucru Planul de acțiuni Riscuri externe:
implementarea ANP II-IV instituit; pentru 1. Opinii divergente ale
sistemului progresiv de 2. Propuneri formulate implementarea autorităților cu
executare a pedepselor și agreate în cadrul Strategiei pentru competențe în domeniu.
penale Grupului de lucru. asigurarea
independenței și
integrității
sectorului justiției
pentru anii 2022-
2025
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Obiectivul specific 4.2. Dezvoltarea mecanismelor de reintegrare socială a persoanelor condamnate

78. Dezvoltarea INP Trimestrul 1. Numărul Planul de acțiuni Riscuri externe:


programelor ANP I-IV programelor noi pentru 1. Încetarea asistenței
probaționale orientate elaborate și implementarea tehnice a partenerilor de
spre schimbarea implementate; Strategiei pentru dezvoltare;
comportamentului și 2. Rata participării la asigurarea 2. Lipsa experților în
prevenirea recidivei în programe probaționale; independenței și domeniu.
rîndul persoanelor 3. Rata recidivei integrității
condamnaților care au sectorului justiției Riscuri interne:
participat la programe pentru anii 2022- 1. Lipsa personalului
probaționale. 2025 calificat în domeniu;
2. Capacități insuficinte,
inclusiv resurse
financiare alocate.
79. Elaborarea și aprobarea DEAN Trimestrul Ordin comun elaborat Codul de executare
Ordinului comun al ANP I și aprobat. art.241 alin (1)-(2)
Ministerului Justiției și și Codul educației
Ministerului Educației art.59 alin.(7)-(8)
și Cercetării cu privire
la formarea
profesională a
condamnaților
80. Crearea industriei ANP Trimestrul 1. Mecanism fiabil de Planul de acțiuni Riscuri externe:
penitenciare în vederea I-IV motivare și atragerea pentru 1. Reticența agenților
implicării la muncă a spre colaborare a implementarea economici de a stabili
condamnaților și agenţilor economici Strategiei pentru parteneriate.
resocializării acestora competitivi pe piața asigurarea 2. Lipsa facilităților
locurilor de muncă independenței și pentru pentru oferiea
elaborate; integrității locurilor de muncă
2. Nr. de agenți sectorului justiției persoanelor deținute.
economici noi care pentru anii 2022-
oferă locuri de muncă 2025 Riscuri interne:
pentru persoanele 1. Resusre umane
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
deținute în sistemul insuficiente pentru
penitenciar / Nr. supravegherea și paza
locurilor oferite / permanentă a deținuților
create; în zona industrială.
3. Nr. de angajați
pentru supravegherea
și paza permanentă a
deținuților în zona
industrială.
4. Nr. de activități de
sensibilizare a
comunității economice
privind posibilitățile de
reinserție socială a
persoanelor
condamnate prin
muncă.
5. Nr / Rata deținuților
implicați în activități
productive, de
calificare și
ocupaționale.
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităților instituțiilor penitenciare și a sistemului de probațiune

81. Realizarea politicii de 1. Consolidarea ANP Trimestrul 1. Numărul de Planul naţional de


stat privind punerea în capacităților I-IV psihologi/ asistenți acțiuni
aplicare a pedepselor şi instituționale la nivelul sociali angajați în în domeniul
măsurilor privative de instituțiilor penitenciare instituțiile penitenciare drepturilor omului
libertate în scopul și dezvoltarea în creștere raportat la pentru anii 2018–
reintegrării sociale a profesională a numărul de deținuți; 2022
persoanelor reţinute personalului din 2. Programe de (HP nr. 89 din
sistemul penitenciar instruire a personalului 24.05.2018)
din serviciul
penitenciar axate pe
dezvoltarea
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
competențelor și pe
drepturile omului
3. Rata personalului
instruit din sistemul
penitenciar.
2. Planificarea / alocarea ANP Trimestrul 1. Suma mijloacelor Planul naţional de Riscuri externe:
anuală a mijloacelor I-IV financiare alocate acțiuni 1. Alocarea mijloacelor
financiare necesare pentru implementarea în domeniul financiare insuficiente.
pentru implementarea proiectelor de drepturilor omului
proiectelor de construcție/reconstrucți pentru anii 2018– Riscuri interne:
construcție / e a penitenciarelor; 2022 1. Capacități limitate de
reconstrucție a 2. Planurile individuale (HP nr. 89 din executare a resurselor
penitenciarelor de 24.05.2018) financiare alocate.
construcție/reconstrucți
e pentru fiecare
penitenciar;
3. Gradul de absorbție
a mijloacelor
financiare alocate
construcției/reconstrucț
iei penitenciarelor;
4. Numărul de instituții
penitenciare construite/
reconstruite.
3. Asigurarea unui ANP Trimestrul 1. Implementarea Planul de acțiuni al
mecanism eficient de II-IV modificărilor operate Guvernului pentru
organizare și funcționare la Hotărârea anii 2021-2022
a activității unității de Guvernului (HG nr. 235 din
implementare a nr.173/2014 prin 13.10.2021)
proiectului de construcții Hotărîrea Guvernului
a noului Penitenciar din nr.182/2021;
Chișinău 2. Mecanism de
coordonare și
implementare a
proiectului funcțional;
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3. Companie pentru
efectuarea lucrărilor de
construcție selectată și
contractată.

4. Continuarea ANP Trimestrul 1. Planul de Planul naţional de


procesului de I-IV modernizare actualizat; acțiuni
modernizare a 2. Spaţiile de detenţie în domeniul
sistemului penitenciar amenajate/reutilate; drepturilor omului
prin amenajarea/ 3. Rapoartele privind pentru anii 2018–
reutilarea spaţiilor de gradul de executare a 2022
detenţie, conform lucrărilor, elaborate. (HP nr. 89 din
normelor şi standardelor 24.05.2018)
europene
5. Promovarea DEAN Trimestrul 1. Proiect elaborat și Planul naţional de
proiectului de ANP III consultat public; acțiuni
modificare a Hotărîrii 2. Proiect remis în domeniul
Guvernului nr. 609/2006 Guvernului spre drepturilor omului
în scopul instituirii aprobare. pentru anii 2018–
normelor privind 2022
asigurarea copiilor (HP nr. 89 din
născuți în instituțiile de 24.05.2018)
detenție cu:
a) raţie alimentară
conform regulilor
nutriţionale;
b) echipament
individual;
c) produse de igienă și
întreținere
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. Aprobarea normelor ANP Trimestrul Proiect elaborat și Planul naţional de
minime de echipare a II-IV aprobat. acțiuni
angajaților instituțiilor în domeniul
penitenciare cu drepturilor omului
dispozitive pentru paza, pentru anii 2018–
escortarea și 2022
supravegherea (HP nr. 89 din
persoanelor private de 24.05.2018)
libertate
7. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborate, Prioritate
de lege privind ANP II-III consultat public și instituțională
modificarea Legii nr. remis Guvernului
300/2017 cu privire la pentru aprobare.
sistemul administrației
penitenciare care are
drept scop îmbunătățirea
proceselor de
management al
resurselor umane în
cadrul sistemului
penitenciar

8. Elaborarea proiectului DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Prioritate


hotărârii Guvernului cu ANP II - IV consultat public și instituțională
privire la aprobarea remis Guvernului
Regulamentului privind pentru aprobare.
sistemul de blocare
și/sau întrerupere
controlată a
radiocomunicațiilor în
perimetrele instituțiilor
penitenciare
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. Reogranizarea unor DEAN Trimestrul Proiect elaborat, Prioritate
aspecte ale structurii ANP I - II consultat și remis instituțională
Administrației Naționale Guvernului pentru
a Penitenciarelor aprobare.
(modificarea Hotărârii
Guvernului nr.
437/2018)

10. Promovarea DEAN Trimestrul Proiect de ordin Prioritate


proiectului de Ordin al ANP I - II aprobat. instituțională
ministrului justiției cu
privire la aprobarea
Regulamentului privind
siguranța instituțiilor
penitenciare din
subordinea
Administrației Naționale
a Penitenciarelor
11. Promovarea DEAN Trimestrul Proiect de modificare a Prioritate
proiectului Ordinului ANP I - II Ordinului nr.331/2006 instituțională
ministrului justiției cu elaborat și aprobat
privire la modificarea
Ordinului nr. 331 din
06.09.2006 privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
prezentare a
condamnaţilor grav
bolnavi pentru liberare
de la executarea
pedepsei
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
12. Promovarea DEAN Trimestrul Proiect de modificare a Prioritate
proiectului de Ordin al ANP I - II Ordinului nr.478/2006 instituțională
ministrului justiției cu elaborat și aprobat
privire la modificarea
Ordinului nr. 478 din
15.12.2006 privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
asigurare a asistenţei
medicale persoanelor
deţinute în penitenciare

82. Asigurarea unui nivel Consolidarea ANP Trimestrul 1. Numărul de Planul naţional de Riscuri externe:
adecvat de instruire a capacităţilor I-IV persoane instruite; acțiuni 1. Deficinețe în
subiecților implicați în personalului instituțiilor 2. Numărul de petiții în domeniul identificarea experților
prevenirea și de detenţie și al examinate privind drepturilor omului naționali / internaționali
combaterea torturii instituţiilor încălcarea standardelor pentru anii 2018–
cu experienșă în
conform standardelor psihoneurologice în în locurile de detenţie; 2022
stabilite în Protocolul domeniul standardelor (HP nr. 89 din domeniu.
3. Rata cazurilor
de la Istanbul și stabilite în Protocolul de 24.05.2018)
soluţionate;
consacrate în la Istanbul, inclusiv în
jurisprudența CtEDO domeniul prevenirii 4. Numărul de cazuri
violenței între deținuți soluționate privind
violența între deținuți.
83. Organizarea instruirilor ANP Trimestrul 1. Număr de instruiri Planul de acțiuni
sistematice a I-II desfășurate (cel puțin o pentru anii 2021-
personalului sistemului activitate realizată); 2022 privind
administrației 2. Număr de implementarea
penitenciarelor privind funcționari instruiți. Strategiei naționale
drepturile femeilor și de prevenire și
egalitatea de gen combatere a
violenței față de
femei și a violenței
în familie pe anii
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2018-2023
(HG nr. 281/2018)
84. Instruirea personalului ANP Trimestrul Număr de personal Planul de acțiuni
penitenciar (asistenți I-II instruit (cel puțin 60 de pentru anii 2021-
sociali, psihologi) în specialiști instruiți 2022 privind
vederea implementării anual). implementarea
programului Strategiei naționale
psihosocial destinat de prevenire și
victimelor violenței în combatere a
familie violenței față de
femei și a violenței
în familie pe anii
2018-2023
(HG nr. 281/2018)
85. Elaborarea și punerea ANP Trimestrul Regulament aprobat și Planul de acțiuni
în aplicare a I implementat. pentru anii 2021-
regulamentului cu 2022 privind
privire la procedura de implementarea
prevenire, identificare, Strategiei naționale
înregistrare, raportare de prevenire și
și investigare a combatere a
cazurilor de hărțuire violenței față de
sexuală în cadrul femei și a violenței
Administrației în familie pe anii
Naționale a 2018-2023
Penitenciarelor (HG nr. 281/2018)
86. Consolidarea 1. Implementarea la Trimestrul Sistem electronic de Planul de acțiuni al
capacităților nivel național a III-IV evidență implementat Guvernului pentru
instituționale și sistemului electronic de în toate birourile de anii 2021-2022
profesionale a evidență a întrevederilor probațiune. (HG nr. 235 din
organelor de probațiune dintre consilierul de 13.10.2021)
probațiune și subiectul
probațiunii în scopul
asigurării transparenței
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
și eradicării factorilor de
corupție
87. Elaborarea proiectului INP Trimestrul Proiect de modificare a Prioritate Riscuri externe:
de modificare a Legii DEAN II-IV cadrului normativ instituțională 1. Aviz negativ din
nr. 270/2018 privind aprobat și remis partea Ministerului
sistemul unitar de Guvernului. Finanțelor
salarizare în sectorul
bugetar prin acordarea
sporurilor cu caracter
specific personalului
din organele de
probațiune

Obiectivul strategic V: Consolidarea sistemului arhivistic național


88. Editarea culegerilor de 1. Editarea ANA Trimestrul 1. Numărul Prioritate Riscuri interne:
documente, altor îndrumătorului I-IV documentelor editate. instituțională 1. Resurse financiare și
publicații de documentelor umane insuficiente.
importanță cinematografice.
documentar-istorică
2. Reluarea activităților
de editare și publicare a
Anuarului Arhivelor
Republicii Moldova
,,Pergamentul”.
3. Editarea colecției de
documente ,,Țara
Moldovei în perioada
războiului ruso – turc
1806 – 1812”, vol.V
(1.X. 1810 –
31.XII.1810).
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
89. Realizarea ANA Trimestrul 1. Numărul Prioritate
fotocopiilor/scanarea I-IV fotocopiilor realizate; instituțională
inventarelor de arhivă 2. Plasarea pe pagina
și plasarea lor pe web asigurată.
pagina web a ANA și
în sălile de studiu
90. Întreprinderea ANA Trimestrul Măsurile întreprinse în Prioritate Riscuri interne:
acțiunilor aferente I-IV scopul digitalizării și instituțională 1. Resurse financiare și
digitalizării și automatizării umane insuficiente.
automatizării sistemului arhivistic.
sistemului arhivistic.

91. Demararea procesului ANA Trimestrul 1. Cadrul normativ Prioritate Riscuri externe:
de analiză a cadrului II-IV analizat; instituțională 1. Opinii divergente
normativ în domeniul 2. Propuneri de asupra propunerilor de
arhivelor de stat și modificare formulate și modificare a cadrului
arhivării și identificarea prezentate în adresa normativ.
aspectelor care MJ.
urmează a fi modificate Riscuri interne:
(Legea nr. 880/1992 1. Lipsa angajaților
privind Fondul specializați în domeniul
Arhivistic al Republicii arhivistic în cadrul
Moldova; Hotărîrea aparatului central.
Guvernului nr.
339/2005 cu privire la
aprobarea
Nomenclatorului
lucrărilor efectuate şi a
serviciilor prestate
contra/fără plată de
către Agenția Națională
a Arhivelor)
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de Indicatori Documente de Riscuri aferente
d/o realizare referință
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
92. Obținerea autorizării ANA Trimestrul Laboratorul
pentru laboratorul III-IV de restaurare și
de restaurare și conservare a
conservare a documentelor Fondului
documentelor Fondului Arhivistic de Stat
Arhivistic de Stat autorizat

Abrevieri:

DMI Direcția management instituțional


DAG Direcția agent guvernamental
DEAN Direcția elaborare acte normative
DPSJ Direcția profesii și servicii juridice
DRI Direcția relații internaționale
DC Direcția contencios
DAMEP Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
ARIJ Agenția resurse informaționale juridice
ANP Administrația Națională a Penitenciarelor
INP Inspectoratul Național de Probațiune
CNEJ Centrul Național de Expertize Judiciare
AAIJ Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
ANA Agenția Națională a Arhivelor

S-ar putea să vă placă și