Sunteți pe pagina 1din 192

N um ârul 1 si 2 Ianuarie 1926

Apar8 de 2 ori pe lună Redactor N. ÎONESCU.


Abonamentul I00 Lei pe an, R EV IST Ă R E LIG IO A SĂ Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI. V
in străinătate dublu
A Uniunii Baptiste Române din Românie.
In America 2 Dolari. Strada Berzei No. 29.

Isus a zis: Tot aşa să lumineze şi lumina voasfrâ înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în Seruri:
.(Matei 5, 16!)

C O L A B O R A T O R I :
1. I. P. Andrişan 5. Esfira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Eiisabeta Popp
2. Jean Staneschi 6. Ion Dan 10. Elena Sassu 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu &. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu

C O N Ţ I N U T U L :
Eficacitatea Baptistă. — Duminica Alianţei Mondiale. — Bisericile Noului Testament.
— Marea importanţă a rugăciune!. — Către Uniunea Baptiştilor Români. — Al­
coolismul. — Cum câştigăm copii noştri pentru Christos? — Harta predicato­
rilor. — Dărnicia. — O insulă de cinste în mijlocul Babilonului. —- Importanţa
misiunei în România, — Anul celor nemângăiaţi. — Bea puţin vin. — Toate armele
lui Dumnezeu. — Conduşi de Duhul Sfânt. — Mergeţi şi voi In via mSa. — Stu­
denţii noştri în străinătate. — Moto pe anul 1926. — Fondul săracilor dela Farul
Mântuirii. — Cursul de cantori. — Din misiune. — Ştiri externe* — Poşta
redacţiei. — etc. etc.
TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.
FARUL MÂNTUIRII

Studiul sfintelor cârti,


— De S .' —

In t r,o d u ce r«e. acelora, cari vor ii stăruitori pană la sfârşit. Ea ara­


Cu ocaziunea ascultării cuvântărilor mai multor tă urme şi viitor glorios, dar nu îngreunează şi nici nu
predicatori foarte spirituali şi binecuvântaţi de Dom­ asigură pe nimeni. In ca sc află ascuns, tot ceeace e
nul, m’aiîi convins ce mare lipsă este de o cunoaştere pierdut de sufletul nostru şi tot ceeace este de desco­
cât de superficială dar sistematică a sfintelor cărfK perit de un muncitor neobosit.
De aceea m’am hotărât sa popularizez cunoaşterea Comentată fără ţinceritate şi simplitate, prezintă
sfintelor cărţi^prin rândurile cari vor complecta în­ puţin interes, cu toate ca fie care îşi află în ea ceeace
totdeauna pagina destinată acestui scop' din revista caută. De ex.: Un doctor în America a luat-o odată îti
noastră. In scrierea si comunicarea acestui studiu mâna, pentru, a mai afla ceva de ce să-şi bată joc. iDin
voi fi foarte mărginit şi de aceea doresc să amintesc întâmplare deschide la I. Corint. 15, 16, unde zice:
chiar delà /început principiile cari mă vor călăuzi. „Nebunule, tu ceeace semeni nu inviazâ de uu va
Voi căuta să sputi puţin şi .'în aşa fel ca să fiu muri”, etc. îată că-i da doctorului reţeta pentru boala
înţeles şi ceeace voi căuta să spuzi, va fi numai ceeace de care suferea, aşa în scurt timp nu se mai numără în
este de lipsă. rândul celor ce o urăsc ci In îâiîduL fraţilor cari
Voi căuta să scriu aşa ca să fiu înţeles, nu aşa propovăduesc cu dragoste.
cum s'ar cere delà o lucrare literară. Exemplul citat mai sus este o dovadă vie a ver­
înainte de a trece în miezul studiului ce amin­ setului 39 din capitolul 5, loan Ev., unde zice: (Jert­
tesc, am găsit de bine să fac cunoscuta împărţirea a- fa) „Isus sigilătorul ci, cercetaţi scripturile căci ,în-
mănunţită a Sfintelor cărţi şi să spun că însuşirea de­ tr’ânsele vi se pare a afla vieaţa eternă**.
săvârşită de a (predica, este mult mai influenţată de a- Cel care o ia în mână cu 'gândul clei a s'c răsbuna,
ceastă cunoaştere, dacă ea este însoţită şi de binecu­ să află că asupra lui se răsbunanemernicia sa.
vântarea dumnezeiască. Citind-o te vezi în gura unei prăpăstii, san mai
Cărţi sfinte se numesc acelea cari se ocupa cu lu­ bine zis, pkrz&rei, studiind-o te vezi lângă o bar­
crurile sfinte. Ele se află adunate la un loc şi &‘e 'întitu­ că, care îţi oferă salvare şi împlinind-o te ve‘/i în Mân­
lează „Biblia” . Numirea de „Biblie” pentru sfintele tuire. Apostolul zice în versetul 14—16 din Ep. I,
cărţi s'a întrebuinţat prima dată de către loan Gu­ Tirrcot. cap. 4), „Aceasta cugetă, în aceasta stai, ca
ră de Aur şi provine din greceşte. Ele au fost scri­ înaintea ta să fie învederată în toate. Păzeşte-te pe
se de oameni inspiraţi de Dumnezeu (2 Petru 1, tine şi ¡învăţătura; rămâi într’aceasta, căci aceasta
21) cu intehţiunea dfc a arăta omului modalitatea prin făcând te vei'mântui şi pe tine şi pe'cei ce te vor {as­
care se pbate uni cu Dumnezeu şi a sta cu El în legă­ culta” .
turi statornice. „Toată Scriptura este insuflata de Dumnezeu si.de
Ţinta vieţii creştineşti este vieaţa eternă şj aceasta folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndrepta­
se află arătată limpede în sfintele cărţi, adunate sub re, spre .înţelepţirep cea întru dreptate”. Aşa ne amin­
numirea de „ B i b l i e ” . Cuvântul lui Dumnezeu care teşte Apostolul prin Ep. II. Timoteiu 3, 16; deci este
formează temeiul religiunei creştine şi ne înfăţişea­ recomandabilă ca să fie atinsă ca o creaţiune dumne­
ză pe IsUs Christos în adevărata Lui culoare de Salva­ zeiască.
tor, este aşternut pe paginile sfintelor cărţi, a că­
ror studiere şi cunoaştere se cere delà ori ce creştin, Ea nu ne arată nici când un lucru personal termi­
care doreşte să-şi cheltuiască vieaţa în serviciul bi­ nat deja, ea .întotdeauna arată numai ceeace s’ar pu­
nelui pentru a se căpăta în veşnicie. tea termina (Filip. 3, 13). „Fraţilor, eu încă nu mă
Biblia, după cum recunosc şi cei mai înţelepţi oa­ socotesc să fi ¡ajuns: Dar aceasta ună.o foc:uitând cele
meni ai lumei, este cea mai puternică armă pentru lu­ din urmă şi întinzanau-mă la cele dinainte, alerg la
minarea şi sfinţirea inimilor. Deşii1 i s’au declarat răs- ţinta către răsplătirea chemărei cereşti a lui Dum­
boae ¡în mai multe rânduri şi a fost condamnată de a nezeu în Christos Isus” .
sta prăfuită pe poliţele (pupitru) diferitelor aşeză­ Ea ne /învaţă a suferi şi a avea de prisos, dar
minte religioase, totuşi a eşit învingătoare, de sine se toate numai şi numai pentru Christos. Deci, având
,înţelege, nu cu ajutorul taberelor, cu chemare de a un aşa frumos efect, este detrrnă dc urmărit cu aten­
susţine (apăra), ci prin sine însuşi. ţiune ; nelnlăturând apelul făcut celui ce doarme (Efes-
Numirea este greacă şi înseamnă carte. De fapt 5, 14). „Dcşteaptă-te cel ce dormi şi te va lumina
nici nu s’ar^putea închipui pentru ea o alta numire Christos” . (I. Timoteiu 6 v, 12), „L.uptâ-te cu lup­
decât cea de carte.., adică „cartea vieţip?, Noi, ;în ta cea bună{ a credinţei, apucâ-te de vieaţa cea eternă,
zilele de astăzi numim! carte o operă; (lucrare) ome­ Ia care eşti chemat şi despre care ai fi făcut bună
nească cu ori ce caracter şi subiect.' Cum' Biblia nu mărturie înaintea multor martori”.
este o carte unilaterală ci tratează vieaţa unui popor In mai multé citate aţi auzit, numirea de Chris-
întreg, cu drept cuvânt ara putea s’o numim „Cartea os Isus. Aţi putea să întrebaţi cine este acesta, iată
Cărţilor” , care este chemată să ie lumineze pe toate un răspuns din profetul (Isaia 21 v. îl) unde’ zice:
celelalte, deci prin caracterul ei obiectiv, fiind o ope­ „Păzitorule, cât mai este din noapte” şi păzitorul răs­
ră supraomeneasca, c demnă de consultat, în timp de punde: t
Sănătate, >în timp de boală, în tim'p de voie buna şi în „Iacă soseşte dimineaţa dar mai întunecoasă ca
timp de furtuni sufleteşti. noaptea” . Deci El este păzitorul, care păzeşte Ierusa­
Este o operă (lucrare) lipsită de ambiţiune o- limul de întuneric şi nimiceşte îngâmfarea Babflo-
menească. — nului. —
îndeamnă la lucru şi asigură răsplată, dar numai (Va urma.)
FARUL MÂNTUIRII 3
• -- . . “ A .- 'S . . . ____----------------- ---

Eficacitate baptistâ. dintre ispite. Cei bogaţi sunt pururea tn primejdie de


a se .îndupleca la iubirea de lucrurile simţurilor^
Salutare de Anul Nou. Dânşii sunt chemaţi de a dărui generos şi eroic. Ev
De Re v. E. )\ Mallins, D. D. LL, D.j Preşedintele sunt îndatoraţi să înveţe că averea, ca şi toate cele­
Alianţei Baptiste Mondiale, Louisvitle, Ky., U. 5, A, lalte, este pentru mărirea Tui Dumnezeu.
Ca Preşedinte al Alianţei Baptiste Mondiale, tri­ La fel mai este încercarea numărului. Baptiştii
mit salutări de Anul Nou la grupurile din marea în Amcrica-de-Nord ,numără.vre-o zece milioane de
noastră familie baptiştii, împrăştiată prii? toată lu­ credincioşi, şi ei cresc continuu în Atarea Britauje, în
mea. Astăzi baptiştii viu într"o poziţie nouă a in­ continentuî european şi în diferite păfţi ale pămân­
fluenţei şi responsabilităţii .în afacerile mondiale. Con­ tului. Cu creşterea numărului lor, baptiştii trebue să
diţiile ¡în multe ţări în cari trăieşte poporul nostru, .înveţe a sie uni şi a conlucra pentru marile scopuri co­
jiu sunt aceleaşi. Dar pretutindeni Dumnezeii ne chea­ mune. Dânşii trebue Să se cunoască unii pe .alţii
mă Ia marea noastră sarcină de a predica Evanghelia şi sa simpatizeze cu grupuii afară de cele ale lor îo
Harului Său, şi a trăi vieaţă creştină ca copiii Săi diferitele lor probleme şi întreprinderi. A învăţa să
liberi, asociaţi laolaltă m biserici de sine-ocânmiitoa- conlucrăm la blaltă şi cu Dumnezeu este o maré
re, şi uniţi în sforţarea de a împlini îndatoririle noas­ ’ chemare a credinţii, oragostei şi lo taVitatii uoastre.
tre comune. El ne cheamă pe noi ca să înfăţişăm In fine este încercarea ocaziunii. lumea întreagă
multele şi diferitele .încercări ale loialităţii şi devo­ are nevoe dc mântuirea pe care o aduce Evanghelia.
tamentului nostru. lat i câteva din aceste încercări: Pretutindeni sunt oameni cari pier fără pâinea vieţii.
Misiunea noastră ca baptişti este, întâi de toate, evan­
ghelică. Noi trebue să predicăm pe Isus Christos cel
răstignit. El este adevărata tămăduire pentru păcat,
pentru egoism, pentru antagonismele (rezistenţă) de
rasă, pentru spiritul râsboinic, pentru nedreptatea eco­
nomica şi socială, si celelalte rele ale omenirii.
Vom putea .înfăţişa aceste încercări? Va răs­
punde marea familie baptistă Ia marea chemare ac
ceasului? Ne vor ridica credinţa şi loialitatea noastră,
râvna şi consacrarea noastră la marea ocaziune? Lă­
saţi, fraţilor iubiţi, să răspundem la aceste întrebări
prin aducerea trupurilor noastre, ca o jertfă vie, sfântă
şi plăcută lui Dümnezeu.
„Iar Dumnezeul păcii, care a sculat din niorţi
pe Domnul nostru /sus, pe Păstorul oilor cel mare,
prin sângele aşezământului etern, să vă facă gata
spre tot lucrul cei bun, ca să faceţi voia Lui, lucrând tn
voi cceace este plăcut înaintea Lui, prin !sus Christos,
căruia fie mărire în seculii seralilor. Amin". (Ebrei
13:20—21).
' E. Y. MUU:INS,
preşedinte al Alianţei Baptiste
Rev. E4 Y. Mulins, D. D. L. L. D. preşedintele Alianţei Mon­ Mojidíalc. i
diale a Baptiştilor,
Una este încercarea persecuţiunii. Fraţii noştri Duminica alianţei mondiale a bap-
încă şi acuma sufăr prigoniri religioase în unele
ţărj. Ciuvenrele nu se grăbesc a învăţa să recunoască • tiştiior.
dreptul nostru dat de Dumnezeu de a ne închina Lui
liberi, după cum ne dictează conştiinţa noastră pro­ Alianţa Mondială a baptiştilor a hotărât ca în
prie. — 'ziua dc 7 Februarie 1020, să se facă rugăciuni şi mul­
O ţumiri fm toate bisericile baptiste pentru progresul
altă încercare este sărăcia. Aceasta este încă
adevărat fii multe părţi ale lumii ca nu mulţi dintre cei făcut până acum şi totodată îndeamnă bisericile ei din
mari sau avuţi ai pământului răspund fa chemarea toată lumea, ca prima Duminecă din luna Februarie a
Evangheliei lui Christos. Dar cei mari lâ suflet, şi fiecărui an, să fie considerată ca Dumineca-Aîiantei-
cei ce sunt bogaţi în Harul dunmezeesc răspund la Mondiale a Baptiştilor, îai care să ne amintim prin .
această chemare. rugăciune şi mulţumire dc tot lucrul confesiunei
O altă încercare este neînsemnătatea. Promi­ noastre.
siunea Domnului nostru încă şi acuma stă pentru mulţi De sigur, baptiştii au destule motive spre a
din poporul nostru: „Nu te teme ¿urară mică. că este aduce tui Dumnezeu mulunmrile lor. Iată numai câteva
bunăvoinţa Tatălui să-ţi dea ţie Inipărâţia." Pu­ puncte, pentru care trebue să-i mulţumim lui Dum­
ţini la număr, neînsemnaţi în afacerile mondiale în nezeu:
unele părţi ale lumii, totuşi poporul nostru seamănă 1) Este minunat că, deşi cu mai puţin de o sută
sămânţa veşnicului seceriş spiritual pentru genera­ de ani -în Europa afară de insulele Maréi Britanii nu
ţiile viitoare. — existau biserici de ale confesiunei noastre, astăzi
Iarăşi poporul nostru este expus la încercarea putem spune ca nu este ajyroapc nici o ţară, unde să
bogăţiei şi prosperităţii, in multe locuri, de însem­ nu fim reprezentaţi. Dumnezeu a dat confesiunei
nat în lumea apuseană- baptiştii devin bogaţi. Şi noastre un prilej neasemănat în vestirea Evanghe­
liogăţiile ior sunt în unele, privinţi cele maî mari liei ân 'Europa.
FARUL MÂNTUIRII
i
2) Tovarăşii credinţei noastre au fost călău­ Alianţei Mondiale Baptiste şi în tot timpul? Nu ar
ziţi de Dumnezeu die a Începe lucrul misiunei prote­ trebui oare ca să ne amintim îndeosebi de aceia,
stanţilor pentru popoarele Asiei şi Africei. Noi cari au suferit sărăcie şi persecuţii?
ne aducem aminte de aceşti eroi ca Carey din In­ Mai departe, cu privire la milioanele de copii
dia, Judison în Burma, Grenfell în Congo, — pioneri aflaţi în casele, şcoaleie şi bisericile noastre, sau in
pe urmele cărora a călcat nenumărate cete de cre­ apropierea influenţei noastre, — nu a\em oare tre­
dincioşi. buinţă de o educaţie sănătoasă?
3) Cu privire la două lucruri ni s’a dat nouă un Seminarele noastre de predicatori din toată lu­
avantagiu pentru ţinerea serviciilor speciale: în accen­ mea, şi institutele noastre de învăţământ misionar
tuarea simplului adevăr evanghelic al Noului Testa­ cu învăţătorii şi studenţii lor ne înfăţişează un factor
ment şi în accentuarea libertăţii cetăţeneşti şi re­ de însemnătate nemărginită, pentru lăţirea împărăţiei
ligioase. Fără de a aminti numele bărbaţilor ce tră­ lui Dumnezeu: nu putem lăsa aceste instituţinni şi
iesc azi, ne amintim de un Spurgeon şi dte un Ma- pe aceşti bărbaţi şi femei uitărei.
claren, şi de cei doi mari prezidenţi ai Alianţei Să nu trecem cu vederea în acest timp nici pe
Mondiale Baptiste, cari au trecut din vieaţă, — John aceia, cari sunt încredinţaţi cu responsabilitatea con-
Clifford şi R. S. Mac Arthur, a căror memorie va ducerei în. interesul frăţietăţii noastre, ce cuprinde
rămâne pururea neştearsă în inimele noastre. Nu­ lumea întreagă, — toţi cari poartă aceste însărcinări în
mele acestor bărbaţi iluştri, luminează însuşirile caracte­ societăţi misionare, asociaţiuni şi uniuni, şi în A-
ristice şi solia baptiştilor şi declară cum s’a făcut lianţa Mondială a Baptiştilor. In această zi, de sigur
că acum denominaţiunea a devenit cea mai mare între ne vom aduce aminte de fratele nostru Dr. Mullins,
protestanţii din toată lumea. preşedintele Alianţei, pentru care ne vom1 ruga, ca
4) Noi suntem mulţumitori că putem vedea că Dumnezeu să-i dea sănătate şi putere, ca vizitele
Suntem membrii unei organizaţiuni mari, ce cu-, sale ce le va face ¡în bisericile noastre în anul 1926($i
prinde întreaga lume. întemeierea şi lucrul Alianţei în anii următori, să fie pretutindenea un prilej de bi­
Mondiale, care este un simbol al unităţii noastre, necuvântare şi înălţare sufletească.
ne poate umplea de mulţumire. Şi în afară de hotarele Rugăciunea noastră în toată lumea va fi în
uoiunilor noastre organizate, există milioane de oa­ prima linie pentru biruinţa Evangheliei şi pentru
meni, cari (împărtăşesc multe din părerile noastre5. propria noastră credincioşie, ca să fie statornică. Şi
sunt pe deplin convins că atunci când
Aceste lucruri nu pot decât să trezească în noi vom înălţa această rugăciune către Dumnezeu,,
simţământul de mulţumire şi de bucurie, însă laudă de vom învăţa a lucra pentru pacea pământului, pentru
sine este exclusă. Noi recunoaştem, ce lucruri mari a dreptate şi prosperare în vieaţa socială, precum şi
făcut Dumnezeu pentru noi, în noi şi prin noi; însă spre colaborare cu aceia, cari îşi dau silinţa spre a
afară de acestea, există multe motive de mărturisire şi ajunge această ţintă. Şi cererile noastre către Dumne­
rugăciune. Oare nu am fost noi prea d'e Imulte ori cufun­ zeu se vor uni cu rugăciunea apostolească: Harul sti
daţi în chestiuni personale şi am uitat frăţietatea? fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus1Chrisf-
Tocmai pentru că bisericile noastre sunt independente, tos1 cu o dragoste neperitoare. —
suntem expuşi pericolului izolării. Noi avem tre­ (ss) I. H. RUSHBROOKE,
buinţă de harul lui Dumnezeu, ca să scăpăm de aceste
primejdii pentru a putea exercita capacităţile noastre.
Un igistem bisericesc pretinde în mijlocirea sa o cuge­
tare cu adevărat generală mai urgentă, decât ori ce
alt sistem din lume. Organizaţiunea noastră va sta Bisericile Noului Testament.
condamnată, dacă noi vom uita iubirea creştinească, — De 1. R, SOC AC IU. —
care este legătura noastră şi punctul cel mai impor­ (Continuare).
tant. Este deosebita ¡noastră problemă, şi sublimul nos­
tru privilegiu, a dovedi, că iubirea e mai tare decât Doctrina bizantină şi papală despre o biserică
legea. —* sobornicească ¡înzestrată cu puterea de a lega şi a
Denominaţiunea noastră mare, internaţională n e . deslega păcatele unui om, este cu totul străină Noului
dă din belşug motive de rugăciune. Testament. Intr’adevăr cuvântul sobornicească — ca­
Ca o putere pentru evanghelizarea lumei pre­ tolică sau universală — nu este nici în Vechiul Testa­
zintă 11 milioane de baptişti, numai dacă ar fi în­ ment nici în Noul Testament. După trecerea aposto­
sufleţiţi de Spiritul Sfânt cum era un Ştefan şi un lilor cuvântul grecesc catholikos a fost pus ca titlul
Pavel! Noi trebue să ne rugăm acum mai mult unor cărţi; de pildă, „întâia Epistolă Generală a lui
ca niciodată, ca Dumnezeu să ne întrebuinţeze spre Petru” . Apostolul Petru n’a pus acel titlu şi nu Far
salvarea sufletelor. Atunci vom putea avea în ţă­ pune la epistolaksa, întrucât ne arată în primtele
rile păgâne şi semi-păgâne şi în mijlocul creştiniz- două versete, el a scris către iudeii credincioşi îm­
mului nominal, succese strălucite pentru Domnul. prăştiaţi prin Asia-Mică. Dar dacă titlurile la episto­
Să ne amintim de miile de misionari şi le au fost puse după trecerea apostolilor din vieaţa
păstori, de fraţii şi reprezentanţii noştri; ej au n e-. pământească, nu îţisemnează că textul original a fost
voe de rugăciunile noasfre mijlocitoare şi noi vom fi vătămat. Dumnezeu a văzut de bine ca să se transmită
necredincioşi mărturisirei noastre creştineşti, dacă am oamenilor Cuvântul Său curat. Numirea biserica „ca­
uita de ei. — tolică” sau „sobornicească” , nu se află în Noul Testa­
Cei convertiţi din lume, cari au fost câştigaţi ment, să nu zicem nimic de sacerdotalismul numit
de ei, dintre cari mulţi se află în comunităţi noui „biserică^.
formate şi acum au asupra lor responsabilitatea su- Domnul Isus a avut în vedere o instituţie când
_ punerei chcmărei celei mari; oare nu ar trebui să-i a zis: „Spune-I bisericei.., şi de nu va asculta nici
avem în rugăciunile noastre mijlocitoare în Dumineca de biserică..,” (Mat, 18:17,18), Biserica, ca o insti-
FARUL MÂNTUIRII ô

tuţie îşi are forma concretă în adunarea locală d'intr’o siuni. Abia deschizi Biblia şj cjteşti: „Atunci au în­
comună oarecare. ceput oamenii să cheme numele Domnului” (cap. 4,
Figura unei zidiri a fost întrebuinţată pentru 26.), iar la sfârşitul cărţii, un „Amin” al unei rugă­
biserică, ca o instituţie. Dar o zidire rtu este numjtă ciuni fierbinţi, ne atinge urechile. Intre acestea ne
biserică în Noul Testament, deşi unii oameni între­ întâlnim cu mulţimea* pildelor. Ici se luptă Iacob cu
buinţează această numire. Ca o instituţie închipuită Domnul până’n zori; colo Daniel de trei ori pe zi
printr’o zidire, lucrurile fundamentale sunt: 1. .Chris­ cade în genunchi şi se roagă; David strigă către Dom­
tos este desemnătorul. El desemnează aceasta pen­ nul din adâncul inimei. Pe munte întâlnim! pe pro­
tru ¡scopurile împărăţiei cerurilor; 2. El este arhitectul. fetul Ilie, Ini temniţa pe Pavel şi Sila. Chdmărite Ia
£1 precizează materialul ce trebue pentru această rugăciune 9unt în mare măsură şi promisiunile ne­
clădire. 3..El este ziditorul, El alege materialul ce se numărate. Şi toate acestea ne arată că: „Ce mare tre­
potriveşte în cele specificate. 4. El este temeiul. Alt buinţă avem noi de rugăciune şi ce mare importanţă
temeiu nimenea nu poate pune. 5. El este proprie­ are în vieaţa unui creştin” . In vieaţa noastră,
tarul. „Biserica Mea” este titlul proprietăţii. 6, El „rugăciunea” trebue să aibă un loc deosebit.
este cel ce locueşte în ea. El locueşte în ea prin Că în Sfânta Scriptură se vorbeşte aşa mult des­
Duhul Sfânt, pre rugăciune, aceasta e numai pentrucă noi avem lip-
Icoana unui organism a fost întrebuinţată pen­ siă dîe ea. Cu rugăciunea nu putem înceta până
tru biserică ca o instituţie. De pildă omul. Astfel cu­ când vom ajunge sus ,în cer. Omul care crede că nu
getările sunt: 1. Christos este capul. Ocârmuirea Lui are lipsă de rugăciune, este un om care nu-şd cu­
este 'îndeplinită prin Duhul Sfânt. 2. Biserica este noaşte sărăcia sufletească.
corpul lui Isus Christos. Corpul este în nedespărţită Sufletul fără rugăciune, este suflet fără Mân­
legătură cu capul; corpul fără cap este mort. Nici un tuitor. — ' • ’; > y '
ont' pe pământ nu poate fi capul bisericii Domnu­ Rugăciunea e strigătul credinţei biruitoare în
lui. O astfel de pretindere este o defăimare. 3, luptă, cântarea muribundului care adoarme în Dom­
Christos este stăpân peste toate î^i biserică. Nimenea nul. Rugăciunea e respiraţiunea, lozinca, mângăerea,
n’are drept să ia sau să pună ceva la ceejade El a puterea şi onoarea creştinului. —
făcut. 4. Biserica deci exprimă împîinitatea iui Chrjs- Dacă eşti un fiu al lui Dumnezeu, te simţi împins
tos. — a căuta faţa Lui, doreşti să fii ,în braţele Lui.
Să trecem acum! la a doua însemnătate a cuvân­ Ahl roagă-L pe* Domnul ca, în acest an să te
facă sfânt, umilit ,stăruitor şi răbdător. Roagă-L să te
tului b i s e r i c ă : o adunare particulară. Această între­ facă pentru alţii exemplu şi binecuvântare; şi ca tot-
buinţare predominează în Noul Testament. Ea în­ mai mult să trăieşti pentru onoarea Mântuitorului
semnează persoanele renăscute într’o localitate cari se tău. —
unesc de liberă voe, în conformitate cu învăţătura Dacă în anul trecut ai neglijat rugăciunea, frate
şi ordinul lui Christos, pentru stabilirea împărăţiei şi soră, fieţi tn acest an lozinca: „Stăruiţi în rugăciu­
Sale pe pământ. Să se ţină seama că nimenea nu de­ ne”, —
vine membru în biserica lui Christos prin moşten'ire C u r ţ i ci. IOAN UNGUREANU.
delà părinţi, ca moştenire într’o familie sau* moşie, —-—O—-— i•
ci prin alegerea şi hotărârea sa de liberă voe.
in primul veac după Christos, nu aflăm case de
rugăciune zidite. Bisericile se întruniau. în case pri­ Către Uniunea Baptiştilor Români.
vate sau case-biserici. In aceste case-biserici s’a ser­ Iubiţi fraţi,
bat Cina Domnului, (Fapte 2:46). Biserica primitivă
s’a întrunit în casa Măriei; muma liii Ioan Marcu In numele fraţilor mei baptişti din Britania şi
(Fapt. 12:12); şi în casa lui Iacov, fratele Domnului al baptiştilor Alianţei Mondiale, doresc să exprim
(Fapt. 21:18). Apostolul Pavel a trimes salutări bi­ cele mai cordiale salutări şi dorinţe bune pentru a
sericilor ipe se întruneau în case (Ronţ. 16:5; Col. voastră înaintare şi prosperitate în decursul anului
4:15j 1 Cor. 16—15; Rom. 16:14, 15). Aşa s’au ţi­ 1926. —
nut întrunirile bisericilor de timpuriu şi în aşa case Fraţii voştri creştini din toată lumea, se bucură
se încep şi acuma întrunirile bisericilor noutestamen- de toate ce voi prin graţia lui Dumnezeu, aţi adds1
tale. — La îndeplinire în trecut: în mărturisirea credincioasă pt
Cualijicaţiile pentru a deveni membru în bise­ care încă şi acum! o duceţi, şi în dhhul uitării de sine
ricile Noului Testament, erau lămurit precizate. Nu şi slujba zeloasă care vă caracterizează pe voi.
toţi locuitorii unei comuni au putut participa în adu­ Ori cât de mic ar fi numărul vostru în ori ce ţară,
narea — ecclesia — grecească: participanţii trebu­ existenţa baptiştilor este cel mai însemnat fapt. Prin
iau să fie cetăţeni. Anumite cualificaţii se obiş­ credinţa voastră faţă de învăţătura Noului Testament,
nuiau şi la iudei, ca omul să fie membru în adunarea stăruinţa voastră în o mărturisire hotărât personală
israeliţilor. în botez, mărturia voastră pentru preoţia comună a
(Va urma.) credincioşilor, înlăturarea din partea voastră a sim­
plelor tradiţiuni omeneşti, şi stăruinţa voastră de a
trăi toată vieaţa în supunere către Isus Christos, voi
slujiţi pe Dumnezeu, servind oameni, pentru cari
Marea importanţă a rugăciunii. Christos a ¡murit. Ori în ce loc trăiţi în adevărată lea­
Stăruiţi in rugăciune. litate către Domnul vostru, dând prin aceasta în bi­
sericile voastre un exemplu de adevărată frăţietate,
Col. 4, 2? de iubire, care este voia lui Dumnezeu şi care trebue
In Sfânta Scriptură, este foarte des amintită ru­ să caracterizeze orice asociaţie de oameni şi fe­
găciunea şi la ea s t adaugă mari şi scumpe promi­ mei. Voi arătaţi că oamenii nu trăiesc cum'ai cu pâihe”*
d FARUL MÂNTUIRIÎ

„ci prip idealuri; că vieaţa omenească este în cea tnai ficat şi rinichi şi sfârşitul vieţii prin o moarte ch!
lăuntrică natură a ei spirituală, şi că Duhul Sfânt nuită. —
a lui Christos, liberează pe oameni din stăpânirea Dacă omul alcoolic se răneşte, se vindecă mai
poftelor şi pasiunilor lor şi ;îi ridică deasupra in­ greu de cât alţii, dacă capătă o /îngrămădire de sânge
dividualismului cărnii la o treaptă nobila de frăţietate la piept sau o pneumonie, n’are putere sS o su-
şi slujirea reciprocă. Pc când noi trăim ca cetăţeni poarte şi moare repede.
leali, făcâiidu-ue datoriile comune din fiecare zi, este Alcoolul are ca urmare lăţirea celei mai groaz­
totuşi experienţa noastră că Christos care locuieşte în nice boa le, care zdrobeşte societatea omenească şi
noi, schimbă şi glorifică toate. Ori de mâncăm, t.ri de anume: tuberculoza (oftica). v~
bem* sau ori ce facem, să facem toate pentru gloria Vindecarea la aceştia e aproape cu neputmţar
kii Dtumiezeti.” — căci corpul lor n’are putere să lupte cu boalele şi
Ca fraţi ai voştri în credinţă ne rugăm ca voi să nu se pot nutri în măsura suficientă, căci n’au poftă
trăiţi şi mai departe în lumina soarelui prezenţei de mâncare.
lui Dumnezeu, ca in mijlocul tuturor încercărilor, voi O urmare mai tristă a alcoolismului ¿unt# co­
să vă bucuraţi de liniştea inimii, şi ca bucuria Dotn- piii părinţilor alcoolici. Aceştia vin în. lume slabi,'
mflui să fie puterea voastră. idioţi (tâmpiţi), murind din vreme sau sfârşind prin
Fie ca Harul, mila şi pacea să prisosească vouă nebunie. —
dela Dumnezeu Părintele şi Domnul nostru Isus Chris­ Deci, noi fraţi iubiţi., cărora Dumnezeu nc-a fă­
tos. — cut cunoscut pe acest duşman onienirei şi in spe­
J. R. RUSH BROOKE, cial al nostru, să ne ferim de cl, ca nu cumva să ne
Preşedinte-ales, Uniunea Baptistă a Mărci cauzeze vre un rău, povătuind si pc alţii s.â facă In
'Britaifii şi a Irlandei; fel.
Comisar Baptist pentru Europa; şi Să bem numai apă curată, asta e mai--trebuin­
Secretarul Alianţei Baptiste Mondiale. cioasă pentru corpul nostru şi Dumnezeu a dat-o cu
(Emisfera Răsăriteană). multă /îrnbelşugare.
Ajute-rre Domnul la aceasta.
-- o----- C. NI STOR ANU,
Moldova-Nouă.
A lcooli smu i.
N’am văzut fiinţă mai vrednică de dispreţul şi
de mila oamenilor ca un om beat. Cum câştigăm copii noştri penfru
Căzut pe marginea drumului, sau într’un şanţ,
încearcă!»« se scoale şi să spună lumii că mi-i drteptate Christos ?
pe pământ, căci Fa înşelat şi imul şi altul dintre oa­ (Continuare.)
menii şi prietenii ca cari are el afaceri zilnice. Vrea
să pornească, să /înclină ’n dreapta, apoi la stânga, De J EA N.
apoi în urmă cade răzimat de vre-un obiect, se în­ temere dela copii prin impunerea ce le inspiră.
vârteşte cu el pământul, până când urnii treci tot- i se Dar singură temerea nu este suficientă.
face milă de eljde 11 duce acasă, ca să-şi »continue şi a - Mătura este bună pentru irrătnratul camerii, însă
colo cearta cu femeia fără motiv. dacă îi lipseşte apa care să liniştească praful, în loc
Adică motiv are, căci şi-a cheltuit banii la câr­ sa cureţe, ca va stârni mai multă murdărie. Pe lângă
ciumă şi s’a făcut de râsul oamenilor. temere, copilul trebue să aibă iubire faţă. de pă­
N'are milă dc ai săi, e ca un câine turbat, care, rinţi şi bineînţeles că aceasta trebue să pornească
<în necazul său vrea si trcbuc să muşte. Vai de acea tot dela părinţi. Iubirea trezeşte o contra iubire, pre­
familie în care se află un om beţiv; acolo s’a isprăvit cum şi ura trezeşte o contra ură. Un copil merse în
cu vieaţa tihnită. pădure şi în toiul jocului său, obsearvă că la ori ce
Să vedem cum ia naştere şi se dcsvoită aceasta strigăt al său îi răspundea la fel o persoană ascunsă
boală ucigătoare. din pădure. Mâniat de obrăznicia acelui neruşinat,
Omul se deprinde în societatea prietenilor rai, copilul îi strigă: „Eşti un prost!” Glasul îi răspunde:
cu câte un pahar de rachiu, vin ori bere. Mai târ­ „Eşti un prost!” „Eşti un obraznic!” îi strigă co­
ziu, odată din supărare, altă dată din voie bună iarăşi pilul din nou! „Eşti un obraznic!” repetă glasul
bea, până ajunge că bea zilnic fie şi în cantitate misterios. Jignit, copilul se întoarse acasă şi se
mai mică - şi această boală se numeşte alcoolis­ plânse mamei sale dc obrăznicia copilului ascuns.
mul cronic. Mamă-sa pricepând despre ce este vorba; îl linişti,
Alcoolul este un venin fluid, caic nu conţine nici zicându-i: „Nu-i nimic copilul meu! Dii-te din nou în
o putere hrănitoare şi caic consumă căldura corpului, pădure, spune cuvinte faimoase şi vei vedea că ţi se
atăt de necesară Ia susţinerea sănătăţii. va răspunde la fel de frumos. Şi mtr’adevăr, aşa se
Alcoolismul ruinează sănătatea pe încetul, dar şi întâmplă. Misteriosul glas era ecoul vocei sale. De
sigur, cădi vine pe furiş, atacă pe rând organele, aceea vrei isă te fubească copilul, atunci dâ-i tu primele
le arde şi dacă boala este învechită, nu o mai putem dovezi ale iubirei.
vindeca. Dacă copilul se teme şi-şi iubeşte părinţii, tot
La oamenii alcoolici se ivesc aceste simptome: nu este îndeajuns, dacă lui îi lipseşte încrederea în
Vărsăturile şi arsurile la stomac, lipsa poftei de părinţi. Câţi copii nu simt, cari au mai multă
mâncare, palpitaţiile, .îngrăşarea inimei, schimbarea încredere îirtr’un elev sau alt copil, decât in pro­
caracterului, a firii, înroşirea nasului, tremurătura roâi- prii săi părinţi? Copilul tău nu trebue să aibă nici
jlilor şi picioarelor, nebunie, tâmpeală, boalele de o altă fiinţă pe lume, afară de Domnul, căruia să-î
i
FARUL MÂNTUIRI* 7

încredinţeze toate durerile, lucrurile şi tainele vieţii Multe stiflete pierdute


sale,, decât pe părintele său. Sunt pe-al lumii rotogol,
De aceea, nu fiţi nepăsători faţă de vicaţa su­ Şi nu-i cine să le-ajute
fletească a copilului vostru ci dimpotrivă, ascultaţi Scăpându-i din pericol.
cu plăcere când el îşi deşartă inima sa în faţa voas­
tră şi daţii mai mult prilej să prindă tot irnai adâncă în­ Cei ce Domnului serveşte
credere în cuvântul părintesc. Câţi părinţi nu-şi mint Mâna lor o deschid larg,
copiii că le aduce sau că le cumpănă cutare sau cu­ Pe săraci ei miluieşte
tare lucru, promit verzi şi uscate pe cari însă nu le Dăruiri du-le cu drag.
‘îndeplinesc. Ii ameninţă că ie suceşte gâtul, sparge \

capul şi altele, pe>cari insa nici ei nu se gândesc * Şi Ia sfânta misiune


să le facă vre-odată! Vor fi darnici tot mereu.
De ce:"pronii ţi copilului ce ştii că nu ţii? De ce Arătând exemple bune
să înşeli îpcrederca copilului? Nu uita că astfel surpi Spre slava lui Dumnezeu.
.•încrederea copilului în tine. Cuvântul tău fie dâ, da!
şfnu, nu! Doamne ajută-ne şi nouă ’
‘Copilul care a ,învăţat să aibă temere, iubire şi Să fini gata de-aţi servi,
încredere faţă de părinţi, va învăţa uşor să aibă te­ Şi cu mâini le-amân două
mere şi iubire şi încredere şi faţă de Domnul. Să putem mult dărui.
6. t i cxeniplu Imn copilului tău. „Cuvintele sunt
nişte pitici; iar exemplele sunt nişte uriaşi” a spus N o t a R e d a c ţ i e i . —■ Acesta să ne fie moto-
cineva cu drept cuvânt. Câţi părinţi nu distrug prin pe anul 1Q26.
exemplul lor cecare îl învaţă pe copil prin cuvinte!
De obicei, copilul calcă pe urmele părinţilor. Dc
aceea este cu atât mai necesar ca părinţii să dea 0 insulă de cinste în mijlocul
exemple nu vorbe, bune,copilului, cu cit este mai a-
devărat că: „ceeacc seamănă omul, aceea va şi se- Babilonuiui.
cera!1- — 4
7. Vrei sa-ţi câştigi copiii pentru Christoş, a- Aşa dar după opt zild de şedere în capitală, mă
funci fereşte-te de marea greşală să vorbeşti de rău pe hotărâi să plec. — Văzusem Bucureştiul pe care-1 cu­
fraţii şi surorile de o credinţă cu tine, faţă de copilul noşteam atât de bine şi-mi reîmprospătai impresiilfc ce
tău. Dacă sunt le aveam despre el. —
(Va urma.) Cu o zi înainte dc plecare am' asistat la frumoa­
sele producţiuni ce au avut loc în comunitatea baptistă
din strada Berzei Nr. 29, Conferenţiarul, un om sim­
patic şi versat în arta de a vorbi, ridicase sufletele
auditorilor (în sfera înaltă a cugetului limpecfe, a Se­
— De:. F.' P: prelucrată dc S. ŢON, - ninătăţii de cunoştinţă, în care topise pentru un mo­
Multe daruri minunate ment toate grijile şi nevoile celor ce aveau ocaziu-
Şi preţioase găsesc, nea să-l asculte. Ne-a dus cu imaginaţia pretutindeni
Când în Biblia cea sfântă pe unde a putut să ne arate exemplele vii şi isvoarele
Cu atenţiune citesc. de unde ne-am rdînviorat împreună ai el din is-
vorul infinit al binefacerilor evanghelice.- Imagineă
Şi dintre aceste daruri lui Isus stăpânea atmosfera. Martirul de pe Golgota
Este unul important: era fixat par’că pe orizontul care înghiţea mulţimea
„Dărnicia” se numeşte de acoperişuri albe ce se pierdeau în zarea plumbu-
Acesta-i sfântul talant. rie ¡învăluită de cerul ceţos al capitalei. Corul a sub­
liniat şi mai mult cele rostite de fratele Adorian, iar
Dărnicia e nivelul sufletele celor ce o oră întreagă au gustat din bel­
Sufletelor creştineşti, şugul gândurilor curate ale predicatorului s’au simţit
Ea îţi arată modelul strâns legate dc datoria sfântă al respectului ce da­
Şi te spune cine eşti. torează omenirea Celui ce i-a arătat calea către mân­
tuire. -— Din figurile liniştite se desprindea în ao-
Dărnicia, dragă frate, miraţiune concentrată, mărturia tăcută a imului care
Te ridică spre Christos , caută ai sete mântuirea şi dorul de a se simţi cât
Te face să vezi departe se poate de bine printre confraţii de credinţă şi as-
lucrul cel misterios. piraţiuni la împărăţia cerurilor. — Din tumultul şi
necazurile vieţii, verbul fratelui Adorian desprindea
Dărnicia reprezintă câte o perspectivă de uşoară odihnă, pe care o pre
Pe un Âbel din trecut, zinta atenţiunei încordate a celor ce veniseră ca să-i
A căruia jertfă sfântă asculte. Sorbiam şi cu cu nesaţiu nectarul învăţămin­
Lui Dumnezeu i-a plăcut. telor pe care rar aveam ocaziunea să le ascult.
Am eşit jn sfârşit cu alt suflet, de cât cel cu
Dărnicia ne arată care intrasem. Ieşit Jn stradă, avui impresia că făcu­
Pe Văduva cu doi bani. sem; o scurtă cură de puriiicaţiunc sufletească, iar vu­
Care averea ei toată ietul sufd al capitalei stma straniu în urechile mel< ;
A cinstit-o la orfani. vâltoarea sgomotului venea din toate părţile, puVvc-
a FARUL MÂNTUIRII

rizâttd ecoul acumulat al străzilor kitr’un geamăt în­ Nici o pompă nu ilustrează serviciul divin. -O
fiorător, care răcnia răguşit din gâtlejul turbat »1 predică simplă, din care sufletele oamenilor sorb
Bucureştilor. dorul de mântuire şi de ¡îndreptare, iar ca compliment
Cu sufletul consternat (descurajat) am parcurs câ­ firesc, urmează o bucată de muzică cântată de orgă
teva străzi pe cari am văzut ¿uni să etalează în mod şi acompaniată de toţi credincioşii. — Afară vue
netrebnic (neruşinat) nebunia vieţii. —• vieaţa; tramvaiele, omnibuzele, strigătele şi alarma
străzilor, iar aci tăcerea sfida întreaga zarvă. Predica­
Bulevardul şi Calea Victoriei mi se paieau o torul cristaliza voinţa binelui, pe care o împărtăşia
arenă de manechini, cari se goneau furtunos ca nişte prin grai celor ce-1 ascultau, ridicâncki-se ca o co­
umbre biciuite. O amestecătură de chipuri înfrigu­ loană superbă de linişte indiferentă în mijlocul bu­
rate ce urmăreau /în neştire prada unui moment din nilor umiliţi, iar armonia cântecului plana până din­
care să sugă un strop de satisfacţie. O luai spre gră­ colo de zarea capitalei, departe, până la marginele
dina Cişmigiu ca să mă Întorc iarăşi în strada Berzei, pământului pe care îl învăluia în accentele de dra­
dar liniştea din el nda făcut să mai pribegesc prin goste ale unei simfonii pe care o prepară sufletul
aleele sale câteva clipe. Patinajul se terminase, astfel oamenilor huni. —*
că puteam Să-mi strâng reflexiile şi în răgazul celo»-
câteva minute să^mi dau seama de împărăţia ceru­ Mi-am luat apoi rămas bun de la cunoscuţi şi
rilor şi.., nebunia Bucureştilor. m'am liotărât să plec. Până la gară m’a acompaniat
un bun prieten şi până să plece trenul, am' hotărât
Ca o cascadă infernală se rupea valurile de zgo­ să luăm masa împreună.
mot împrejurul meu. Aşi fi stat mai mult în această Ne-am: dus într’un local din faţa Oărei de Nord,
grădină îngheţată şi asaltată de vuet, dar aşi fi do­ pe care întâmplarea ni-1 pusese mai aproape. In­
rit să urmăresc mai departe feixpunerea tablourilor trarăm şi în mijlocul restaurantului găsirăm o masă
9finte pe care le făgădui-se predicatorul baptist pen­ liberă. Afară ploua puternic şi era urât, însă aici era
tru ora patru de după amiază. - Sala era nelncăpă- înfiorător. In mijlocul unui sgomot de farfurii şi
toare faţă de numărul celor ce venise să asculte comenzi, strigăte şi râsete, se mişcau zeci de figuri
despre Mântuitor. Venise oameni pe a căror figuri cuprinse ¡în fumul de ţigară şi aburii mâncărilor. In-
se citea interesul viu ce dădeau lucrurilor de altă na­ tr’un colţ observai la o masă cum trei perechi, intr’o
tură, de câ(t a celor ce frământau pe milioanele de intimitate, care depăşea mult marginele bunei cu-
jucării umane pe care le înghiţea demonul plăcerilor. viinţi, /începuse aşi da frâu ameţelei, iar glasul acestor
Oameni simpli, muncitori ce nu se tânguiau de po­ venere ale desfrâului umpleau de un râs neruşinat
vara grijilor, ci cu toată greutatea pe care Ie-o pu­ întreaga sală în care începuse a se exala duhorile
nea vieaţa pe suflet, ei căutau un rost sfânf şi nobil, infernului. Am mâncat ceva în grabă, în timp ce prie­
veneau la chemarea C,elui ce din sărăcia unei case de tenul meu, un om a i suflet curat, îmi atrăgea mereu
tâmplar spusese lumii întregi: „Veniţi la mine, iofi atenţia asupra unora din apucăturile ştrengarilor de
cei osteniţi şi împovăraţi, căci eu vă voi odihni pe profesiune, a oamenilor din a căror ochi spulberau
vot”. Locurile se complectase de mult, iar cei so­ prin priviri otrava stricăciunei. Gesturi nestăpânite şi
siţi aşteptau şi pe coridor să soarbă o frântură din cele zâmbete cu cari se atrag în mocirlă toţi slăbănogii
spuse de fratele Acforiau. cu sufletul gol, se practicau ai cea mai meşteşugită
Pe Calea Victoriei, omnibusele purtau elegan­ îndemânare.
tele de la un capăt la celalalt, iar în strada Berzei ve­ In dosul acestui tablou mi se părea că stă la pân­
neau cei umiliţi să-şi liniştească sufletele în apa vie­ dă moartea, iar acest local îmi venea să cred că stă
ţii lui Isus Christos. clădit pe un mormânt.
S V predicat frumos, iar producţia artistică a ti­ I-am spus prietenului nfeu: „Iată solia morţii,
nerilor credincioşi a lăsat o cucernică impresie, pe iată agenţii iadului. Candidaţii prematuri la cimi­
care inima unui creştin o închide pentru iungă vreme tirele flămânde de cadavre” . Cu sângele înfierbân­
$n tainica cămăruţa de unde isyorăşte binele şi răul. tat de băutură, ai simţurile exaltate până la delir. A-
— In mijlocul acestor oameni se topeşte frigurile şi veam impresia că se pregăteşte începutul unei pră­
ropotul năprasnic, care înghite cu nemiluita, energie buşiri totale. In imaginea mea apăru figura fratelui
şi vieaţă. Atât tinerii cât şi bătrânii sunt înfrăţiţi în le­ Adorian, care a ir,oştit ca ¡încheiere a «conferinţei saleun
gitimele lor aspiraţiuni cu care se trudesc să placă oa­ îndemn către paşnicii ascultători. „ Luaţi bine sea­
menilor şi lui Dumnezeu. Aici vieaţa îşi schimbă as­ ma la cuvintele Mântuitorului şi sunt sigur că cu toţii
pectul ei banal şi obişnuit. Aci se vorbeşte şi se v’aţi pus ceva bun în Inimă, Dumnezeu să vă păzească
predică tăria intr’un ideal sfânt, sănătos şi dura­ în căile Sale”. —
bil. Atmosfera încărcată de bacteriile conrupţiei şi „Iată mântuirea cărnii” mi-am zis, iată scopul
desfrâului se purifică la suflarea sfântă a unei adieri atâtor milioane de vieţi, de care se înfiorează fi­
de vânt care poartă melodia gingaşă a înfrăţirei dela rea, mă simţii ridicat de puterea bunelor îndemnuri,
Suflet la suflet. Răsună profund tânguirea celor o- a unei revolte abia stăpânite şi cu impresia cea mai
bidiţi, însă nu cer milă de la cei putemiri, ci mân­ sguduitoare a căd'erei neamului omenesc am eşit
tuire de la Cel obidit ca şi dânşii, de Ia Răstignitul afară şi prin ploaia deasă ne-am îndreptat spre gară.
cel sărac şi umilit, care a frânt aroganţa superbă a Mai erau 15 minute până la plecarea trenului. Mi-am
celor ce strălucesc o clipă prin îngâmfare şi orgoliu. soos bilet şi m’am dus, însoţit de amicul meu până
Cum tac toate¡îp această incintă umilă şi simplă; iar la la vagonul în care m'am aşezat cu o lume de impre­
câţiva paşi dincolo de Cişmigiu, urlă furtuna zădarnică sii 'în suflet. Nici un gând nu-mi mai aparţinea mie, to­
a desfătărei pământeşti. Aci nu se mai rostesc tul sc întipărise în mine împotriva obiceiului meu
expresiunile triviale, ari se combat; se predică sin­ de a ¡gândi* —
cer contra răului şi nu cu sofismele omeneşti ci cu Un fluerat prelung şi trenul se puse în mişcare!
euvintţîe lui î$Ms. în toiul ploajei, care cădea cu nemiluita. încet ,încet
FARUL MÂNTUIRII U I M I M » I im ■ IT I 1 I I ■
— ţ —r |- I - I I — ■— —
9
iw m im r -

.
distanţa se mărea, în umiă rămânea o boltă de ciaţă, Cinci cununi.
prin a cărei desime, reflexail luminei electrice se 1. Cununa vieţii (Iacob 1:12).
restrângea fai aureola luminoasă deasupra Bucureş- 2. Cununa nestricăcioasă (1 Cor. 9:25),
fiului. 3. Cununa laudei (1 Tes, 2:19)*
Monstrul de fier mă răpise din această Cetate şi 4. Cununa mărirei (1 Petru 5:4).
zbura sgomotos şf f lue rând în plină noapte. — Chi- 5. Cununa dreptăţii (2 Tim. 4:8),
tila, Buftea, Periş, fugea, fugea mereu, iar eu par'că Cititorule, vei ave^ barem una dintre aceste cu­
auziam încă vuietul surd al bulevardelor năruindu-se nuni? —-
în mica capelă din strada Berzei Nr. 29.
V. SAVIN'.
—-—O—-— Şapte mărturii despre dumnezeirea Iul Isus
Christos.
Fărămituri bune de mâncat*1
2
3
4 In Evanghelia, după Ioan.
1. Dumnezeu Tatăl, Ioan 8:18; 5:37.
Harta predicatorilor. 2. Fiul, Ioan 8:14.
Biblia, tezaurul nostru. 3. însuşi lucrările îui Christos, Ioan 5:35, 36!
2 Timotei 3:16, 17. 4. Cuvântul, Ioan 5:36, 46.
5. Ioan Botezătorul, Ioan 1:7, 34, 3 *.
1. Origina Scripturei: , Toată Scriptura este in­ 6 . Ucenicii Domnului, Ioan 15:27.
suflată de Dumnezeu.” .j 7. Duhul Sfânt, ioan 15:26.
2. Valoarea Scripturei: Este de folos spre
a. învăţătură,
b. Mustrare, Importanţa misiunei în România.
c) îndreptare.
d. înţelepţirea cea întru dreptate. Terenul unde sămânţa cuvântului Evangheliei este
3. Scopul dumnezeesc aî Scripturei: Ca omul aşa de mare, iar lucrătorii cari sunt demni de a con­
lui Dumnezeu să fie: duce plugul Evangheliei sunt foarte puţini şi chiar
a. Deplin , în unele părţi ale ţării, lipsesc cu desăvârşire, din care
b. Pregătit spre tot lucrul bun. cauză mult loc al scumpei noastre patrii a rămas
nesămănat a i adevărul Evangheliei, singurul dătător
de vieaţă vecinică.
Planul lut Dumnezeu de a da.
Dă pentru cauză bună fără a sima cu trâm­
biţa. Matei 6 :2.
Dă pentru lucrul Evangheliei din toată inima-
Dă din inimă şi voie bună, 2 Cor, 8 : 1,2.
Dă cu jertfire. 2 Cor. 8—-3.
Dă sistematic ,1 Cor. 16—2.
Banii şi averile noastre trebuiesc folosite şi pen­
tru lucrul împărăţiei lui Dumnezeu. 1. R, S,
----- o— -
Felul oamenilor de lângă cruce.
Fel de fel de oameni cu multe caractere, au
fost lângă cruce când Domnul Isus Christos era răs­
tignit pe ea. (Vezi Ev. delà Matei 27:34—55),
1. Dătătorii de oţet amestecat cu fiere (34).
2. Impărţitorii de vestimnte (35).
3. Păzitorii (36).
4. Insultătorii. Fr. Cozman Gheorghe.
5. Arhiereii batjocoritori (41). Ca unul care sunt chemat a conduce acest plug,
6. Scepticii (42). fe,i a frage brazde adânci prin locuri înţelenite de noia­
7. Hulitorii (43). nul păcatului şi bezna de indiferenţă ce este în largă
8. Hoţii înjurători “(44). măsură aşezată pe nervii de cugetare Ia Dumne­
9. Grură-cască (47). zeu, an* fost chemat să vizitez câteva localităţi în
10. Desfidătorii de cuvântul Domnului (49). afară de cercul meu de activitate, dornice după Cu­
11. Sutaşul credincios (54). vântul Domnului, vizitând comunele Jibou
12. Ostaşi cu frica lui Dumnezeu. şi Cuceu, Judeţul Sălaj, unde am evanghelizat
13. Femeile credincioase (55). atât cât Domnul mi-a ajutat.
-----o----- Am plecat apoi în comuna Domin unde este
o mare secetă de adevărul luminei lui Isus Christos,
H tot su ficien t M ântuitor. acolo am fost însoţit de fratele meu de corp ai nu­
Ev. Ioan 10:9. mele Costan, pe care Fam botezat în moartea 'şi în­
1. Intrarea prin Christos. vierea Mântuitorului nostru Isus Christos.
2. Mântuire delà Christos. In ziua de 3 Noembrie 1925, am vizitat pe osbră
3. Libertate în Christos. cu numele Ciachi Elisabeta, care se afla bolnavă ,în-
4. Păşune sufletească afli in Christos. tr’un sanator din oraşul Cluj, de unde apoi am placat
moi departe- —
' t<* _ _ _ ’FARUL MANTUlkll

iii acest turneu de misiune, am putut vedea ce Bea puţin vin.


mare lipsă este de a împrăştia Cuvântul lui Dumne­
zeu, însă lucrători sunt puţini. v (I. Tim. d, 23), * f
Ţara românească, reprezintă pentru noi cel mai Aceste cuvinte, împreună ai capitolul despre
vast teren de cultură evanghelică şi s’ar putea obţine nunta dela Cana, sunt părţi, pe care ie cunosc toţi be­
frumoase rezultate daca noi am avea mai mulţi lu­ ţivii şi de care se servesc ca să-şi îndreptăţească be­
crători. Dar cum să se predice Evanghelia dacă nu ţiile lor faţă'de cei cari au vrerife Ssă-i asculte' Ei
sunt lucrători şi cum să trimitem lucrători dacă nu nu bagxă de seamă că tocmai din faptul* că Pavel
avem* ar ce? Căci am constatat că unii preţuiesc mai sfătueşte pe Timofei sa bc-a puţin vin, aşa ca un
mult lucrurile pământeşti decât împărăţia lui Dumne­ leac pentru boala de stomac şi pentru slăbiciunile
zeu. — lui, se înţelege că Timotei se păzea cu străşnicie
Lipsa de lucrători este mare şi sunt convins că să nu bea nici atât. Dar nu vreau Să stăruesc asupra
noi avem lucrători şi în poporul nostru, avem destule acestor lucruri, ci mai mult asupra faptului că apos­
elemente bune pentru a le ¡întrebuinţa, însă nu le scoa­ tolul Pavel e cu atâta grije chiar şi în cele mai mici
tem la lucru, din pricină că în mulţi dintre noi dom­ amănunte ale vieţii acelora cari îl cunosc şi îl iubesc.
neşte sgârcenia, care este mama tuturor răutăţilor. A- Apostolul Pavel este un om cu vederi largi şi
vem un capital însă nu -1 punem' la bancă ca să pro­ înalte şi ştie să vadă departe şi sus. Lucrul acesta
ducă fructe de vieaţă veşnică. /însă nu-i slujeşte niciodată ca să se piardă prin
Noi toţi ar trebui să ¡îndreptăm privirile noastre şi nouri, ci, dimpotrivă, îl face să urmărească de a-
tot interesul nostru, ca să putem tace ceva în ţara proape fiinţele cari îi sunt încredinţate de Dom­
noastră qare şi-a mărit graniţele geograficeşte, în­ nul şi pentru care va trebui să-şi dea seama înainte^
să nu şi evanghelic. lui Dumnezeu. El ştie toate împrejurările cele mai
Să punem toată râvna noastră, ca să susţinem băteze. midi şi ejgiata întotdeauna să-i sfătuiască şi Să-i îmbăr­
misiunea Evangheliei în România, unde se poate ob­
ţine succese strălucite. Dumnezeu, pe care îl descoperă el lumii, e un
Daţi obolul vostru şi îndreptaţi tot interesul pen­ Dumnezeu duios şi milostiv, care poate şi vrea să
tru cauza sfântă a Mântuitorului nostru Isus Christos, cârmuiască şi să ajute pe fii Iui chiar si în cele
căruia fie glorie şi mărire. mai mici lucruri ale vieţii lor.
„Batjocoritor este vinul” , Prav. 20, 1. t;Nu te
COZMAN GHEOROHE, predicator, uita la vin câjicţ e roşu şi Sclipeşte, Că la urm^fteimuş-
Aiud. că ca un şarpe”. Prov. 23, *1-32), „Nu vil îmbătaţi
de vin, acesta duce ta destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi
plini de Duh.” Efes. 5, 18),
Anul nou celor nemângăiaţi. P. JURCHELEA, Socolari.
Anul nou astăzi, credeţi inimi triste i ------- o — —

Apăsaţi de sarcini, dureri, sufcrinţi.


Ce grăbiţi spre-ţintă cu simţuri imite Toate armele lui Dumnezeu.
Cu dorinţă ht suflet să fiţi fericiţi.
•» * - f * ? „Pe Uutgă aceasta fraţii mei, fiii tari în Dom­
' Astăzi iarna rece, vatra nu ţi-e caldă nul şi în puterea lai îmbrăcat i-vă în toată arma­
Se adună hi juru-ţi, mulţimea de copii, tura. lut Dumnezeu ca să puteţi sta contra meşteşu­
Cu glasul lor urnii, strigă ,,Taia' pâine girilor d ia v o lu lu i(E fe s. 10— 12),
Şi hi fereastră-i ghiaţă ’fi forme-arginfii. In lumea aceasta se află multe ispite şi curse pe
1 ' ' • cari ni le ¿întinde marele vrăşmaş al firei omeneşti
Tu stai pus pe gânduri, cu inimă trista — satana. Dacă citim Cu luare aminte epistola lui Pa­
Te gândeşti la Isus ,ce mult ne-a iubit, vel, vedem viclenia satanei, care cu mare uşurinţă
Şi îţi mângâi simţul cu cuvinte sfinte, poate să înşele un suflet, atunci când nu-1 găseşte;
Despre Isus Domnul, şi ce a vorbit. încins cu sabia biruinţii Evangheliei lui Christos1.
Adeseori, prin faptul că n’avem toate armele lui
Disperat dc soartă ridici rugăciune, Dumnezeu, ne dăm prinşi în mâna vrăşmaşului, pc
Să-ţi dea Domnul an mai fericit. care Fam fi biruit, dacă îmbrăcămintea noastră ar fi
Şi simţeşti în doru-ţi sfânta mulţumire fost făcută cu mai multă băgare de seamă. Dumne­
C’ai aflat o milă prin iubitul Christ. zeu cunoaşte pe vrăşmaşul sufletelor noastre şi ne
. i ;' ' i ’ ' cunoaşte şi pe noi, mai bine de cum ne cunoaştem'
Fericiţi voi shnteţi, cari răbdaţi necazuri, noi singuri, şi, dacă a ales cutare ori cutare armă,
Şi cătaţi iubirea cc vine de sus, dacă ne îndeamnă să le luăm pe toate, o face fiindcă
Primită-i rugăciunea a celui ce speră ştie că toate ne sunt de folos. Şi dacă ant ’cugeta pu­
Că vieaţa tristă va avea sfârşit. ţin, am ajunge să cunoaştem că aceste arme, toate
v . f • -1 Ia iui loc, nu sunt decât una singură, Isus1Christos.
Ah, pleacăţi genunchii şi sputie-i durerea El însuş trebue să ne îmbrace, cu El trebue1să ne
Nu uita iubirea, ce mult te-a iubit, acoperim, prin marea stăruinţă pe care trebue să o
Umilit în iesle a venit odată depunem în fiecare zi.
Ca tu suflet trist să fii fericit. Fad acest lucru, cititorule?
POPA VALERfU,
BALGRADEAN AVRAM. agent de urmărire, Zam.
l Akl il. MÂNTUIRII
T" ~
Domnul, hotărî lui Necao să mearg ■ la Karchem i^, ^
Conduşi de ûuiiui iui Dumnezeu. Dar, iosia nu asculta de Dumnezeu si contra voin-
Ev. Matei i 1 tei Lui, cl începu lupta.., şi rana căpătată în aceastax TTyj
E-. Krekcr. Tr, de UJCAŞA, lupta îi aduse sfârşitul vieţii sale.
Iubite frate şi iubită soră? Poate şi* tu ai trecut
Povestirea despre ispitirea Mântuitorului nos­ printr’o astfel de luptă? Nu cumva ai căpătat şi tu răni
tru, cuprinde, una din cele mai preţioase adevăruri în luptele tale în această călătorie pă­ „•j ■
evanghelice pentru noi credincioşii. Cât de frumos mânteasca?.., Tu te ai gândit la biruinţă,. tu ai fost '■■■si-.
e să auzi că, chiar în acele momente 'grele de încercare, încredinţat în aceea că, Domnul te va păzi, tu sperai
El fusese condus de Duhul lui Dumnezeu ! Mă bucur că singur vei putea îndreptar soarta ta, după placul : *
că am ocazia !s;ă vă atrag atenţia fată de acest argument tău, fără a păgubi vicaţa şi ţinta ta duhovnicească:
puternic, care ne arată că avem posibilitatea de biru­ ertarea păcatelor noastre. Nu amâna hotărârea, cf ,3.-‘ ,c%
inţă sufletească, jn lupta noastră cu răul. „Ishs îi\dreaptă-ţi paşii pe calea, pe care El te va conduce.
a fost dus de Duh în pustiu El uii-şi îndrepta pa­ Să se întipărească adânc în sufletele noastre, acest
şii Săi acolo după dorinţa Sa proprie, pentru a-şi sa­ Tu credeai că poţi vizita după placul tău orice adu--
tisface curiozitatea sau pentru aşi ajunge un oarecare nare, credeai că poţi duce orice cunoştinţă (legătură):
scop. Trecerea Sa delà malurile iordanului în adâncul cu ori cine, tu credeai că poţi conduce ori ce întreprin-
pustiului, tară călăuză şi în plină singurătate, era dere (mdustrie-comerţ), ,în sfârşit tu credeai că poţi
fapta ascultării* de voinţa Părintelui, venită Uui prin face orice, crezând că nu-ţi va aduce nici un rău. -/-• Şi
Duhul Sfânt. El plecase iru pe drumul p-e care îl ce a eşit din toate acestea?! Săgeţile vrăşmaşului ■
,:v .

alesese singur, ci pe drumul aiătat Lui de Tatăl. s\ifletului tău te-au atins de moarte! Când te pregă­
In această ascultare stă clîiaT de a înţelege tai­ teai de drum, tu nu ăi întrebai de voia lui Dumnezeu.
na unei vieţi duhovniceşti, care merge din biruinţă în Poate chiar pe drum, Dumnezeu ţi-a trimes avizul
biruinţă. Aci noi ¡învăţăm, că biruinţa contra ispitelor (vestitori) dar, tu nu voiai să ţii seanţa de el, tu ne-,
sje poate avea numai atunci, când noi umblăm pc calea, glijai frâul ceresc al Domnului, care ştie mai bine _ Ti
pe care ne conduce Duhul. Nu puteni aştepta arătarea decât noi, ce poate să conducă sufletul nostru la pace Tj
puterei dumnezeieşti în noi, triumfând asupra ispite­ şi la odihnâ.^Vez-i, frate, că vieaţa ta duhovnicească a ,.ţ3
lor, dacii noi vom Ipierge pe o ,cale oprită «au neplăcută căpătat, numai înfrângeri în lupta cu ispitele, în- Tj
Domnului, sau dacă în alegerea ocupaţiunei, noastre, tâlnite de tine pe calea, pe care tu singur ai alete-o^
lucrului sau cunoştinţei noastre, vom începe să ne lntoarce-te de pe ea sărmane frate! Indreaptă-ţi ,T
conducem după îndemnurile oamenilor sau după dife­ paşii tăi către Acela, care poate vindeca rănile su- T
rite reguli. Căci numai pomul bun aduce roade bune. fiefului nostru, către El, care nici odată nu respinge
Neascultarea molipseşte sufletul cu neascultarea. iertarea păcatelor voastre. Nu amâna hotărârea ci, în-
Smochinul nu poate face culini, aşa . e şi cu trium­ dreaptăţi paşii pe calea, pe care El te va conduce. Sa „5
ful (biruinţa )asupra păcatului: nu va avea rezultat se jîntipăreasca adânc în sufletele voastre acest
bun, dacă sufletul merge pe cărările oprite de Dom- mare adevăr, că noi trebue cel puţin odată să ne 3|
nul. smerim ,în faţa Iui Dumnezeu şi în lumina Lui să 911-
In vieaţa noastră ,nouă, copiii lui Dumnezeu, tre­ noaşterri şi să eeţcetăm vieaţa noastră. Şi în acele mo- '2
bue să ţinem seama de acest adevăr, care 'hotărăşte mente de reculegere să ne punem sincera întrebare:
soarta noastră. Nu ne vom lăsa duşi de Şoaptele „Urmez eu oare voia Domnului în alegerea ocupaţi«- TJ
mincinoase ale mârşavului duşman, şoptindu-ne că nei mele, căreia astăzi vreau să-mi jertfesc
Dumnezeu, o să ne păzească sufletul nostru de orice puterile mele şi înţelepciunea mea? •o.
rău, prin diferite ocazii. E drept că, Dumnezeu poate (Va urma.)
să păzească pe aleşii Săi „căci va porunci îngerilor —o
Săi cari tc vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi t\ ?
loveşti piciorul de vreo piatră dar, trebue să ştim, Mergeţi şi voi in via mea.
că El a dat această făgăduinţă numai acelor, care vor A
umbla pe căile Lbi. Cine fără voia Domnului Matei 20, 7.
caută să intre {îar locul, nesfinţit de El,, acela poate Prin cuvintele de mai sus, Mântuitorul a arătat ^
să se pregătească de aduni, că aco!o nu va aduna decât celor de faţă lucrul împărăţiei cerurilor, asemănându-1
numai fructe păcătoase. cu un om_ stăpân care a eşit în repetate rânduri ţ
Avraam, omul credinţei şi al ascultării, se mută în piaţă, tocmindu-şi lucrători pentru via sa, zicân-
din pământul făgăriuinţii în Egipt, neavând la această dn-îe: „Mergeţi in via mea, şi ce este cu drept
aprobarea lui Dumnezeu şi, consecinţa (rezultatul) veţi primi .—
pasuhli său, fu un păcat. Regele iudeilor, Iosia, fu Poate îşi va închipui cineva că acest stăpân'- a tri­
omul cu frica lui Dumnezeu: dar, când Faraonul mes lucrătorii'¡îii vie ca s$ nu lucreze? O, f ci! A-
Necao; luase drumul spre Karchemis şi spre Eufrat, ceştia au lucrat până scara Ia ora 12, când Tiu fost <
Iosia ia eşit înainte. Necao ia făcut cunoscut, că el.nu chemaţi la plată.
merge să se lupte cu el dar; că el a luat drumul Şi acum fraţilor, pe cari Isus v’a chenfat din piaţa Ţ|
spre Eufrat după ordinul lui Dumnezeu., Cu toate deşertăciunilor lumei acesteia şi v’a trimes în via "<
acestea, regele iudeilor nu aseultă avizul dat în nu­ Sa, de ce staţi locului?
mele Domnului şi se luptă eu Necao pe câmpia Mc- Sunt mulţi creştini care cugetă că dacă ei. au
ghido. „Arcaşii au tras^ asupra împăratului iosia şi crezut şi au fost botezaţi în numele Domnului au fă­
(împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt cut totul. Insă aceasta jhiu e (destul pentru a âştcptafma-
greu rănit.” - - rea răsplată. Cu aceasta de abia am ajuns în vie- unde ?
De data aceasta, Dumnezeu nu încuviinţă iupta cu trebue să lucrăm, cu toată râvna, aşteptând ziua cea
Egiptul nici lui Iosia, nici poporului său, căci mare a răsplătirci. însuşi Domnul, cel ce ne a chemat :
PARUL MÂNTUIRII

Ia lucru, ne-a arătat c â mt a venit să facă voia Sa oi va tuncea va fi plaia, cum a zis Domnul: Iată viu cu­
Aceluia ce Pa trimes. Tot aşa şi noi să facem, nu rând şi plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia
voia noastră ci cu buaurie voia Celui ce ne-a trimes. după faptele lui. Apoc. 22, 12, Cu câtă bucurie vă veţi
Lucraţi până este ziuă, întrebuinţând toată puterea ridica atunci şi veţi păşi la dreapta Domnului când vă va
ce aţi primit-o delaJBommul, arătând acestei lumi-ră­ zice: „Intraţi .întru bucuria Domnului vostru” . Matei
tăcită, calea către sânul Celui veşnic, şi celor încătu­ 25, 21. Ah! ce fericire va fi acolo, ee ochiul hu a
şaţi în păcate şi desnădăjduiţi, fericirea şi pacea prin văzut şi urechea nu a auzit a pregătit Dom­
jertfa de pe cruce a Fiului Celui Preaînalt. Şi aşa nul pentru cei ce-1 iubesc, la această fericire vor par­
multe suflete îşi vor afla calea şi fericirea prin voi. ticipa toţi acei cari nu numai au început lucrul, ci cari
Acesta este lucrul la care ne-a chemat Isus, deci se luptă cu adevărată credinţă până la sfârşit, că tim­
lucraţi până seara când va suna 12 (ziua de apoi) a- pul este aproape. DUNCA GAVRIL,

Studenţii noşti'ii în străinătate.

Va s í l e I o n e s . *
Licenţiat în arte grafice al Universităţii Denjson djn
Grandville ,Ohio (U. S. America),

In prezent este păstorul Bisericii Baptiste din acel oraş. - Urăm tânărului student un auccee strălu-
Chicago şi îşi urmează studiile la Universitatea djn cit în lucrul Domnului
PARUL MÂNTUIRII iâ

Gneaim Filipoi,- Cluj, strada Bucovinei Nr. 4


Motto pentru 1926. şi Chinţa Emanoil, Satu-Mare, Jud. Sătmar.
1. Dimineaţa citeşte Biblia, roagă-te Domnului Pe Dunăre a curs multă apă de atunci fi până
şi cântă. astăzi. Mulţi oameni au murit şi mulţi s'au născut
2. Mergi la ocupaţiutie plin de veselie şi ai Oamenii înţelepţi au dat copiii la şcoală şi au învăţat
de conducător totdeauna pe IsuTă. carte. Toate ţările luminate au progresat mult de
3. Predă-ţi totul şi toate în stăpânire* celuj ce atunci şi nu s’au întâmplat revoluţiile, anarhille Şi
are sub conducere întregul univers. , căderea tuturor statelor, după cum spuneau aceşti pro-,
4. Când mergi pe drum să te rogi. feţi mincinoşi, ci cu totul altceva. Statut văzând rătă­
5. Să porţi totdeauna Biblia cu tine. cirea lor pe care o 'propagau printr’o revistă ce apărea
\ 6. Vorbeşte numai adevărul. la Cluj, le-a suspendat-o şi asta n’au ştiut să pro­
7. Roagă-te şi pentru cei ce te prigonesc. feţească. —
Trimis de PETRICA PAIUŞAN, Acum când suntem la sfârşitul anului 1925, anul
prezis de aceşti dascăli mincinoşi, nu ne rămâne decât
Valea-M*re să ne rugăm: Doamne, jie-ţt mită de aceste sărmane
fiinţe omeneşti, cari sunt de atâta vreme sub in­
fluenta rătăcirii. Iritoarce-i Tu la calea cea dreaptă, pe
Sfârşitul unei aşteptări. care Tu ai mers întâi, ca să putem merge şi noi,
Eram ¡într’o călătorie misionară, — în anul 1921. în urm? Ta. LOG IN MOTRESCU.
Mă hotărâisem să cercetez o mică adunare din co­ _____________________ o ----- ---------------
muna Hurjuieni. Era întrio Miercuri. Credincioşii în­
cepeau să se adune la rugăciune. Bucuria lor era mare, Diverse.
pentrucă ajunsesem şi eu,în mijlocul lor, dar şi pentru
că !înainte cu o zi sosise un mare predicator din Cluj. După datele statistice cele mai noui, numărul
Mă gândiam cine să fie acest predicator. Am plecat la divorţurilor a crescut enorm în Prusia. Din punct
adunare, crezând că dacă am să-l văd1, o să-l recunosc, de vedere confesional se constată că divorţurile sunt
dar mare mi-a fost mirarea când după predică am cu­ mai frecventate în familiile protestante decât în cele
noscut că e un propagandist al miliniştilor de Ia catolice. —
Cluj. A fost prima mea întâlnire cu acest soiu de i * * * ■ t
oameni ciudaţi. După ce s'a terminat predica am Un alienist american, doctorul Artur Mac Donald
schimbat cu el câteva cuvinte şi ne-am despărţit. din New-York, şi-a expus în mod public noua teo­
A doua zi dimineaţa a trebuit să plec într’un rie asupra nebuniei omeneşti. El susţine că creerul
alt sat, unde m’a însoţit şi noul predicator neplăcut nebunilor cântăreşte mai puţin decât acela al oa­
mie. In călătoria noastră am vorbit de multe lucruri. menilor normali.
Trecând pe lângă o şcoală primară, însoţitorul meu Doctorul american pretinde că a descoperit mij--
văzând copiii mergând Ia şcoală a început să-i com­ iocul prin care se poate cântări exact creerul unui oui
pătimească. -zicând că ei în zadar mai merg la şcoa­ viu. El cere ca deputaţii şi senatorii, înainte de a fi
lă. „De ce” , am întrebat eu? Mai avem» 4 ani şi iată aleşi, să fie supuşi unei vizite medicale..,
în anul 1925, în luna Noembrie, va fi plin pământul de * * * r
ştiinţa lui Iehova, precum apele acoperă fundul mă­ Un negustor de cărbuni din Anderlecht (Bel­
rii şi nu mai este nevoe să înveţe carte, atunci va veni gia) a ¡însărcinat pe contabilul său să efectueze o
Avram, Isac şi Iacob la Ierusalim şi se va începe plată de 25.000 franci. Funcţionarul a plecat cu ba­
mileniul adică domnia de o mie de ani, prezisă prin nii şi., nu s ’a mai întors,
Apocalips. Cine va trăi până atunci (1925) zicea el, A fost găsit, după îndelungate cercetări, într’un
nu va muri în veci. Am rămas foarte mirat faţă de azil de alienaţi. Dar banii n’au mai fost găsiţi, şi nu
aceste vorbe, pe cari nu le-am auzit nici odată în viea- s’a putut stabili momentul când nenorocitul a îne-
ţa !mea. II .întrebai dacă are dovezi din Sfânta Scriptură bunit. — („Viitorul” ).
şi atunci el începu să-mi arate mai multe versete, cari Nota Redacţiei. — Iubirea de bani, este rădăcina
numai dovezi nu erau. Ajunşi în sat, aci mai găsirăm tuturor răutăţilor.
un predicator tot de la Cluj. După un mic popas am . . ——-o-——* ' 1 11 \
plecat în satul Horodnic, d‘ar şi aici m’au însoţit
aceşti oaspeţi străini. Mergând pe cale şi fiind Rugăminte către fraţii lucrători.
obosiţi, ne aşezarăm într'o vale să ne Epistola dela Dr. E. Y, Mullins, preşedintele
odihnim. Aici amândbi încercară să mă convingă, Alianţei Baptiste Mondiale ne aduce salutările în-
însă eu am rămas statornic în cele ce primisem dela tregei frăţietăţi. Este deci la timp şi binevenită. De
Domnul şi astfel nu isbutiră. Una însă mă intere­ aceea rugăm: pe toţi fraţii lucrători, pe toţi cei ce
să foarte mult; marea profeţie prezisă în anul 1925. sunt însărcinaţi cu lucrul Domnului în oricare biserică
In zadar le arătam ce spune Mântuitorul, că nimeni sau grup de fraţi să citească epistola în prezenţa po­
nu ştie acel timp, nici îngerii din ceruri, njcj Fjul, cl porului, ca toţi fraţii şi surorile, mte şi mare, să
numai Tatăl. Ei tot rămâneau la profeţia lor. La des­ ştie că fraţii noştri ,în Isus Christos, mai de seamă şi
părţire le-am cerut adresa. Scopul mieu era ca să. aşteipt mai tari nu ne-au uitat. Credem de bine ca fraţii să
4 ani să văd dacă se va împlini profeţia. Şi m’am citească această epistolă la primul serviciu divin din
învoit cu ei că dadă nu se va întâmpla profeţia, să , anul 1926, înainte de predică. In caz oă nu se va pri­
trâmbiţez jîn lung şi în lat prin toate ziarele că mi „Farul” la timp, să se citească epistola atunci când
sbnt nişte mincinoşi. Ei s’au învoit apoi ne-am des­ va ajunge la mână.,
părţit. ~ Cu frăţească salutare: i
Iată numele lor: IOAN SOCACIU.
14 FARUL MÂNTUIRII

Evanghelizare la prima biserică bap­ se Îngrijească de alimente şi de o mica ta\a pentru


încălzirea sălci de cursuri, să-şi aducă câte o pla­
tistă română din 6ary Indiana, S. pumă sau pătură de acoperit şi rttfărie pentru pat.
L.a sfârşitul cursurilor se va ţinea un curs gene­
U. America. ral de 4 3 zile pentru toţi şcolarii, d;âncmti-s«
începând din ziua de 8 Noembrie 1025 a con­ instrucţiuni pentru a organiza tineretul.
tinuat până îa 22 Noembrie, serviciile de evanghelt- Totodată aducem ia cunoştinţa tuturor fraţilor
aarCj cari au iost ţinute, de către iubitul nostru frate că alte cursuri de note şi muziefă nu se vor mai
Radu Taşcă, păstorul fraţilor d!e Í», a 'treia biserică .din ţine în acest an. ^
Detroit Michigan, pentru care mulţumim lui Dum­
nezeu şi fraţilor din sus numita biserică. — Serviciile
ţiirute de către fratele vor rămânea neşterse din me­
moria. fraţilor şi ascultătorilor, cari în fiecare seară D in misiune.
au venit ca să'asculte predícele ţinute de sus numitul
frate.
La 22 Noembrie, (ziua Domnului), Dumnezeu
Botezuri.
a mărit bucuria noastră, trimiţând pe fratele George TG.-MUREŞ. - In ziua de 22 Noembrie
D. LosLf fn mijlocul nostru. Fratele ne-a 1925, fraţii din Tg.-Mureş au avut un frumos bo­
predicat Evanghelia mântuirei, în orele de dimineaţa, tez cu 22 suflete, răscumpărate prin sângele lui I-
având un număr mare de ascultători, iar în orele sus Christos, vărsat pe cruce.
de Jupă amiază am mers în oraşul Indiana Tot cu aceasta ocazie a avut loc ordinarea ca lu­
Harbor, aci am avut o 'mare şi ¡ulespuaa bucurie, fiindcă crător a fratelui Popa Avram din Banditl-de Câmpie,
s’a adunat o mare mulţime de popor, printre cavi căruia i c'a încredinţat lucrul Evangheliei.
se aflau şi săteni de ai fratelui losif. Toţi aveau Atât actul botezului cât şi al ordinării au fost în­
dorinţa ca să vadă şi sa audă un român misionar deplinite de către fr. Cozman Gheorghe şi I. Po-
din Burma India, unde fratele losif a petrecut tinip povici. — * * *
de 5 ani. Apoi seara ne-ain ¡întors iarăşi la Gary, muie
fratele ne-a arătat lipsa cea mare de Evanghelie în LUPENI. — O frumoasa serbare de botez au
ţările păgâne, precum şi vicaţa şi obiceiurile lor. avut fraţii din comuna Lupeni îij ziua de 25 Oct.
Toate acestea au fost arătate de către fratele prin 1925, când au fost botezate în numele Sfintei Treimi
proecţiuni (laterna-magică). Să dea Dumnezeu ca 18 suflete, după ce mai întâi au depus o bună măr­
ploaia binecuvântării sale să se reverse peste să­ turie......
mânţa semănată de către martorii săi. Actul religios a fost îndeplinit de către fratele
ILIE TRUŢA, Pred. loan Covaci, predicatorul Comunităţii Î3antiste crin
— -o ----- Sinteşti. —
* * *
in
Fondul să ra cilo r de a Faro! Mântuirii. din Lupeini a dat o inimoasă ziua de 16 Oct. 1925, Societatea Tineretului
serbare religioasă, un­
l.a redacţie ui se prezintă diferiţi fraţi, cari vin de corul vocal şi muzica instrumentală au contribuit
în căutare după lucru, cerâudu-ne bani ca împrumut în mare măsfiră.
pe motiv că n’au ce mânca etc. etc. Cu această ocazie s;a pus la licitaţie un prosop
Noi neavând bani, facem un călduros apel către lucrat de mână, pentru care s’a cojectat sptnâ de 3000
fraţii binevoitori, să contribue care cu ce pot la forma­ lei, Istuin'a care s7a vărsat în fondul orfelinatului din Lu­
rea unui fond de ajutoare, din care să putem ajuta pe peni. - !OSlF TU DOR.
aceşti fraţi lipsiţi de pâine şi adăpost.
*7n acest stop, fratele Ţoma Slav se înscrie cu
suma cíe lei 30, fratele D. Baban 2Ü lei, N. Ionescu
50 lei, C. Dumitrescu 50 lei, sora Elena Sassu 30 lei,
Câsâtoril.
sora Elis. Popp: 30 lei. In ziua de 12 Noembrie 1925, a avut loc căsă­
toria religioasă a fr. Vasile Puşcaş din comuna Ba-
Ajutorul cât de mic să sc trimită pe adresa ir.
C. Dumitrescu,oasieruI fondului, meiiţknâuc&i-se pe cu­ cin, cu sora Lucreţia Pop din comuna Fiurd.
ponul mandatului , pentru fotului săracilor (leía ,,Farni Pop,■Actul religios a fost oficiat de către fratele N.
premergătorul cercului; asistând şi corul vocal
Mufitulrii”, Bucureşti, Str. Berzei No. 2Q, clin Cluj-Mânăştur.
Cu aceasta ocazie, sora Ana Fărăgau a com­
Cursul da cantori. pus şi declamat frumoase poezii în onoarea lui Dum­
nezei! şi celor căsătoriţi.
Ministerul Cultelor şi Artelor în urma cererei Dumnezeu sii binecuvintezc tânăra pereche
noastre a aprobat ţinerea unui curs de nete şi harmo- I. FARAGAU.
niu (orgă), tn Arad, sub conducerea fr. AC Bcrbecar, * * * '

cu ordinul No. 43,604 din 13 Noembrie 1925. In ziua de 12 Noembrie 1925, s’a celebrat cu­
Cursurile vor începe în ziua de 10 Ianuarie nunia religioasă a fr. Gh. Botoşan din’Corbu, cu sora
1926 $n strada Blantiuziei No. 4 şi vor dura timp Ioana Suciu din Şărmaş.
de 6—8 săptămâni. Cursurile vor fi ţinute pentru în­ Actul religios a fost îndeplinit de către fratele
cepători, adică pentru acei cari din muzică nu 'ştiu Dunga Gavril .—
nimic, şi pentru aceia cari ştiu puţin şi totuşi le mai Cu această ocazie, Soc. Tineretului din Topliţa-
lipseşte pentru a putea conduce un cor. Româjnă a desfăşurat un program special în cinstea
Cei cari doreţsc a participa la această şcoală, să lui Dumnezeu şi celor căsătoriţi.
pa ru l m m urni

Uram tineri perechi a Domnului bogată bine avea ţin vedere atunci când fcţgea cultelo r va trece spre
cuvântare. ORIGORF. BRAIC. votare 'în Parlament.
* * * Comitetul a încheiat şedinţa cu rugăciunea către
De asemenea a avut loc în ziua de 13 Decembrie Domnul de a revărsa bogata Sa binecuvântare asupra^
1925 serbarea de căsătorie a fr. Aurel I.ighizan din noastră ca un popor slab, care căutăm a împrăştia
comuna Vermeş, cu jsora ¡Maria Achim din ccm. Ramna. lumina adevărului.
Actul religios a fost îndeplinit de fr. loan Popa V. BERBECAR,
din comuna Gerteniş, citind din Fapt. 8, 21 24; secretar general,
Efes. 5, 22- 33, după care a ţinut o frumoasă vor­ _----- o ----- •. •
bire. — Corul vocal dm loc a cântat mai inulte
imnuri religioase. O lăm urire asuprâ calendarului n o stru pe
Dumnezeu să binecuvinteze tânăra pereche. anul 1926, cu privire la S ărbăto ri.
JACOB UOHîZ'AN.
* * * Aducem Ia cunojtJlnţa fraţilor şi tuturor cititorilor
In ziua de 14 Noembrie 1925 s’a celebrat cu­ calendarului nostru pe anul 1926, ci pricina pentru care
nunia religioasă a fr. Gongola loan, cu sora Elena mulţi nu-I înţeleg se atribue faptului c i nu l citesc bina
Chiriac, ambii dm comuna Reşiţa. Pentru lămurire comunicăm următoarele:
Actul religios a fost îndeplinit. de către fratele Românii pentrn a şti sărbătorile şl tot ce îl intere­
loan Popp, premergătorul cercului Lugoj. sează după noul calendar intrat în vigoare anul trecut, să
Urăm tinerei perechi o căsnicie fericită în Dom­ citească acea parte din calendar, asupra căreia se scrie
nul. „Calend. Greg.. (calendarul gregorian), iar acea parte
ADAM PETRU. asupra căreia este scris „Calendarul Iulian îndreptat,0 pri­
veşte pe acei concetăţeni cari se orientează după dănSul
(catolici, calvini etc.)
Ceremonii funebre. Dovadă cum că calendarul nostru este întocmit du-
pe cerinţele oficiale se constată, din faptul, că este cen­
Aflăm cu părere de rău câ în ziua de 13 De­ zurat de D-I. Procuror Niculae Misir.
cembrie 1925, a încetat dirt vieaţă copilul fr. 1. Bo- Rugăm deci fraţii să caute a răspândi acest calen­
docîea din Brăila. Rămăşiţele pământeşti au fost dar, deoarece mai avem un mare stoc neplasat.
înmormântate 'în ziua de 4 Decembrie. in speranţă că fraţii în această chestiune ne-au în
Condoleanţe le noastre. ţeles, vă salutăm cu iubire frăţească.
* * *
In ziua de 13 Noembrie 1923, a încetat din V. BERBECAR.
vieaţă la domiciliul său din comuna Cristian, Jud*. -——o-----
Sibiu, sora Paraschiva Moraru, după o scurtă şi grea
suferinţă. , Ştiri externe.
Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate în In timp de un an, în Prima Biserică Baptista
ziua de 16 Noembrie în cimitirul local. din Shreveport, Lav., Statele Unite, au fost primiţi
In urma sorei rămâne soţul întristat cu 4 co­ 500 de membrii noui. Păstorul bisericii este Dr.
pii mici, careţi plâng pe mama lor mult iubită. —
Dumnezeu să le poarte de grijă. Dodd. '
* **
ION MÂNCIU. In Londra, după „Baptist limes*’, sunt 22% bi­
— o-----
serici baptiste cti 57,222 membri.
* **
Şedinţa Comitetului Uniunii Comuni­ O mare convenţie de lucrători in via Domnului
tăţilor Baptiste din România. s’a ţinut în zilele de 21—25 Sept., a. c„ Ia Londra
•în biserica baptistă Metropolitan Tabemacle. Srau
In ziua de 2 'Decembrie 1925 a avut Ioc în Bucu­ făcut planuri pentru o mare mişcare evanghelică în
reşti şedinţa comitetului Uniunei Comunităţilor Bap­ Anglia. —
tiste din România, unde au luat parte următorii de­ * ** *
legaţi: Din partea fraţilor români; I. Popa, T. Puş­ In teritorul Convenţiei Baptiste de Sud din Sta­
caş!, A. Pascu, I. Ungureanu şi Constantin Adorian tele Unite, baptiştii au 19 orfelinate •cu 4000 co­
Din partea fraţilor maghiari: luliu Darabont şi Carol piii orfani şi 26 spitale, cart anul trecut au servjt
Molnar. Din partea fraţilor germani: Fr. W, Schulîcr la peste 100,000 bolnavi.
şi din partea fraţilor Basarabeni: B. Buşilă. __ * ** \

Şedinţa a fost prezidată de fr. I. Popa asistat Fraţii baptişti din Cehoslovacia au trimes în
de T. Puşcaş, /în calitate ele secretar, precum1şa de A. toamna anului trecut doi studenţi în Statele. Unite la
Pascu ¡în calitate de casier. Seminarul Baptist din Chicago, III. Uncii e slovac gi
Se dă citire rapoartelor fiecărei secţiuni din care celalalt ceh.
reese că poporul nostru baptist pe toate1 căile şi diti * **
toate punctele de vedere este persecutat. , In Ungaria sunt 5,096,729 romano-catolici; un
La ordinea zilei trece în desbatere telul cum vom milion 070,144 reformaţi; 497,012 luterani; 473,310
fi clasaţi când se va vota legea Cultelor. evrei;, 175,247 greco-orientali; 15,000 baptişti şi res­
In continuarea desbateriior, comitetul a luat ho­ tul, fără confesiune'sau sămbătari, nazariueni etc.
* * « /
tărârea a redacta un memoriu adresat către to ţijv ţ.ij
natorii şi deputaţii din toate partidele Ia care siTHe Un număr mare de muncitori călătoresc ta Sud-
anexat şi mărturisirea credinţei baptiste, spre Ameţtica, ademeniţi de agenţii lacomi după câştig fle-
16 FARUL MÂNTUIRII

onest. Iar prin oraşele din Sud-America, zeci de mii fiind' ipe o (treaptă (mai joasă, până când ea moare în să­
de oameni stau flămânzi şi zdrenţeroşi, căci nu găsesc răcie şi mizerie.
lucru. * *
I*
* * * r
Lucrul Domnului între poporul mexican în San
La Universitatea Baylor (baptistă) din Statul Diego, sub conducerea predicatorului A. .B. Apra,
Texas (Statele Unite), sunt înrolaţi 3520 studenţi. este vrednic de admirat. Fratele Arpa întrebuinţea­
* * *
ză diaconii săi în vestirea Evangheliei, la mai multe
Prima Biserică Baptistă din Dallas, Texas (Sta­ comunităţi din vecinătatea San Diego-ului. Se zice ca*
tele Unite), are 4944 membri. Păstorul bisericii este Biserica din San Diego, propovăduieste Evanghelia
Dr. George 97. Truett, vorbitorul „gură dc argint” lui Christos la cincisprezece comunităţi diferile. Iii-
din Statele Unite. triun loc, stăpânul unei săli de joc s’a întors la Dom­
Mare bucurie a fost la Sminarul Teologic Bap­ nul, şi din sală de joţc a prefăcut-o întrio sală, unde
tist de. Sud din Louisville* Ky., America, în ziua de se propovăduieşte Evanghelia. Fratele Arpa con­
21 Oct., 1925, când s’a sărbătorit ziua misionară. duce lucrul său cel mare fără asistent. El are mare
Vorbitorul principal a fost Prof. I. /?, Sampey, D, lipsă de un predicator mexican ca să-I ajute în lucrul
D., LL. D„ care a raportat despre călătoria sa pe Domnului.
ogorul misiunii din Brazilia. Dr. Sampey a avut ex­ « , * *f *
perienţa lui Pavel şi Bamaba în lucrul Domnului. Vaporul de pasageri Malolo, care va
Cuvântarea lui a ¡mişcat adânc întreaga asistenţă. Fra­ costa 6,500,000 dolari, se construieşte pentru ser­
ţii din Brazilia, după raportul profesorului din re­ viciul naval între San Francisco şi Honolulu. El va
numitul seminar, lucrează ai zel apostolic în lucrul avea în fiecare cabină, şi în toate celelalte camere
Evângheliei. unde vor fi pasageri câte o Biblie. Afară de asta vor
fi 400 de cărţi de cântări pentru servicii religioase.
In zilele de 23—25 Octombrie 1925, studenţii In vapor vor încăpea 600 pasageri şi va Tace; călătoria
de confesiune baptistă din Statul Kentucky, America, — dus şi întors — în opt zile. Acesta este cel hlai
au avut convenţia în Louisville, 4<y., Un număr con­ frumos vapor, care va fi pus în serviciul Pacificului.
siderabil de studenţi şi studente din Univeirsităţile ANDRIŞAN.
de stat şi confesionale au luat parte. Scopul organi­
zaţiei lor este să facă cunoscut pe Isus Christos
la studenţimea universitară. Afară de studenţi au vor­ P o şta Redacţiei.
bit mai mulţi profesori, cari au chemat pe to^i stu­ J^enone S z a b o (Lugoj). — Revista ne vine
denţii sub drapelul lui Isus Christos Mântuitorul. ¡înapoi cu menţiunea „adresabil a plecat în America” .
„Christos comandantul nostru” , a fost subiectul în­ Vă rugăm să ne comunicaţi noua adresă ca să \iă puteni
trunirii. — ' ' trimete revista.
* * * .
I. R. SOC AC IU,
* * .* Acei cititori cari nu-şi reînoesc personal abo­
Asociaţiunea Fundamentelor Creştine lansează ur­ namentul pe anul 1926, nu vor mai primi revista,
mătoarea chemare: ,,Toate semnele ceasului prezent, din cauză că unii nc fac observaţie că de ce le-o
ţintesc la unul din două lucruri: saiu o creştere a apos- trimetem fără cererea lor proprie.
tasii şi o cădere într’o desăvârşită sfărâmare a . • • • f ,
civilizaţiei, sau o mare trezire spirituală. Lăsaţi să ne Vj as i l e C. Voi cu. —Revista Dv, fiind refu­
rugăm, să nădăjduim, să credem, să aşteptăm şi să zată din partea D-lui Stan Bădiţă, ne vine înapoi. Vă
privim la sosirea^unei mari evanghelizări. Noi cre­ rugăm să binevoiţi a ne comunica adresa unde să vă
dem că e posibil ca lumea să fie iarăş martorul unei trimitem , pe viitor. *
mari treziri spirituale ca şi în zilele părinţilor noştri- _
Dumnezeu rămâne acelaş/ieri, şi azi şi în veci. Rectificare.
• * ,• Sora noastră Ana Roşu, născută Potopea din
Unţul din cele mai impresionante botezuri pe com'una Hăpria, îmbolnăvindu-se grav, a fost trans­
care Fa avut în istoria ei, Biserica Baptistă din Stra­ portată la spitalul din Sebişul-Săsesc, unde a dece­
da Maple, Buffalo, N. YL a fost când unJâriar locuitor dat; deci n’a decedat la domiciliul său, cum din eroare
din acel oraş cu numele Theong Woo Leong s’a bo­ s’a publicat. în Farul Mântuirii” Nr. 23 din luna
tezat. Tânărul Leong, care este de naţionalitate chi­ Decembrie 1925.
nez, este student şi a venit în America acum doi ani,
dintr’un sat din Chilia de Sud, unde sunt numai două C B a ia a H ia ia a c iH a â ia a n o ia ia o a
familii creştine.
• * * O delectare pentru tineret şi'n acelaş timp un bun
îndrumător moral-educativ, este ,,GLRSUL TINERETULUI
In nici o ţara din lume, poate, nu este femeia BRPTIST", care nu trebue 8ă lipsească din mâna nici
Intrio stare aşa de jos ca în Maroco. Practica obişnuită unui tânăr şi tânără.
a mahomedanilor din Aâaroco, este să se divorţeze
de soţia sa dUpăce a trăit cu ea şase sau şapte ani, A apărut şi se poate comanda: ^
chiar dacă are copii. El după aceea îşi ia o tovarăşă
mai tânără, pe când femeia lui de mai înainte să se „Calendarul Biblic“
mulţumească cu oricare bărbat pe care-1 capătă. După pentru citirea Bibliei pe anul 1926, care se vinde cu 3 lei
mai mulţi ani de convieţuire cu al doilea bărbat, exemplarul.
ea este încă odată părăsită şi se mărită iarăş; şi aşa Comenzile se primese la administraţia revistei noastre
procetiunea aceasta jnerge înainte, fiecare căsătorie
Tipografia Gustav Albrecht — Bucureşti, Str- Domniţa Anastasia Yl (fosta Bmoiami 4-bis)
■v . ;-—7-" *;.-.. ;, >'■" ■-'■■y
"'•': -■ . ' ■•: ' *'••-•.
... : * ;'■-'•- '■
- - ,• ••" • ' v' '' • '* . - r.

«nul DII Numărul 3 şl 4 Februarie 1023

Apare de 2 ori pe lună Redactor N. lo n e s e u ^V/


Abonamentul 100
In străinătate
Lei pe an.
dublu
REVISTĂ RELIG IO ASĂ Redacţia şi Administraţia ^
BUCUREŞTI.
In America 2 Dolari.' A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.!

Isus a z is : Tot aşa sâ lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. CMatei 5, 16.)

COL NBORAT ORI :


1. I. P. Andrişan 5. Estira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp
2. V. Savin 6. Ion Dan. 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul Sf. Cărţi. — Centenarul unui misionar. — Iubirea şi Credinţa. — Conduşi


de Duhul Sfânt — Cum câştigăm copii noştrii pentru Hristos. — Ascultarea. —
Fericirea. — Studenţii noştrii în străinătate. — Bisericile Noului Testament. —
Biblia. — Omul vechi şi omul nou. — Spre pace. — O serbare. — Autenticitatea
biblică. — O profeţie. — Beţia. — Colţul păstorului. — Opriţi-vă în calea voastră.
— Predicatorul şi predica. — Cea^mai mare întrebare.']— Minune adventistă. —
Leneşul. — Din misiune. — Ştiri diverse. — Ştiri externe. — Poşta redacţiei.

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRÉCHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.


2 _____ FARUL MÂNTUIRII

Studiul Sfintelor cărţi. — De S. -


(Continuare). . •

In Biblie, care se mai numeşte şi Sfânta Scrip­ Ştiinţa istorică se împarte in:
tură, aflăm normele credinţei şi a vieţei noastre, 1) Studiul arheologiei universale sau ştiinţa
de aceea ea a fofet şi este obiectul mai multor ştiinţe care se ocupă cu starea naturală, socială, culturală şi
(cărţi) cu diem'area de a ne perfecţiona şi ne arăta religioasă a popoarelor tvechi amintite în Biblie.
adevărata chemare ce avem în planul lui Dumnezeu, Aceasta se împarte în două părţi:
ce ne este aşezat înainte. (Efeseni 3, 11—12). a) Arheologia biblică.
Cunoaşterea acestor ştiinţe nu ajută pe predicator b) Arheologia bisericească, care se desparte dte
de a ro<sti ô cuvântare bună, deoarece această putere cea biblică numai pentru ca să se poată stu­
în totdeauna este un dlar delà Dumniezeu şi cei ce tră­ dia mai uşor.
iesc în legătură cu el au avut ocazie să cunoască a- 2) Istoria ştiinţei teologice (învăţăturilor creşti­
ceasta. neşti). —
Cunoaşterea acestor ştiinţe (cărţi), aduc numai Studiul arheologiei biblice se ocupă cu obiceiu­
o mulţumire şi o orientare mai perfectă, strict per­ rile popoarelor amintite în Biblie, atât cu referire la
sonală şi nici decumi o putere imântuitoiare a publicului casă cât şi la societate (stat).
ce ascultă cuvântările unui predicator la curent cu Studiul arheologiei bisericeşti se ocupă cu pă­
ele; rămânând ca cuvântarea lui să aibă putere în rerile religiunilor ebraice creştine, precumi şi a jsdriito-
măsura în care e binecuvântată de Dumnezeu. rilor vechi etc.
Ştiinţele (cărţile), a căror obiect este „Biblia” Studiul (istoria) ştiinţei teologiei (învăţături-,
(Sf. Scriptură), formează toate la un loc, învăţătura lor creştineşti), se ocupă cu înregistrarea diferitelor
teologică, sau cu alte cuvinte, învăţăturile credinţei întâmplări ce s'au petrecut în vieaţa bisericească.
noastre creştineşti. Ştiinţa sistematică sau dogmatică se împarte în:
Aceste ştiinţe se împart în: 1) Studiul teologiei dogmatice şi
1) exegetice sau explicatoare, 2) Studiul teologiei practice.
2) istorice, Studiul teologiei dogmatice se ocupă cu obiec­
3) sistematice sau dogmatice, tele credinţei. Ca die exemplu: Dumnezeu Tatăl,
4) pastorale, Fiul şi Sfântul Duh, Botez, Cina Domnului, vieaţa
cari la rândul lor se subimpart precum urmează: vecinică etc.
Ştiinţa părţii exegetice sau explicatoare se îm­ Studiul teologiei practice se ocupă de aplicarea
parte în: credinţei în vieaţa de toate zilele.
Ştiinţa teologiei pastorale se împarte în:
1) Studiul limbii (filologia), sau cunoaşterea 1) Studiul homileticei, care se ocupă de ale­
limbei în care sunt scrise sfintele cărţi. gerea textelor pentru predicat şi regúlele ce tre­
2) Judecata (critica), care ne învaţă cum să ju­ bue să le întrebuinţăm în predică.
decăm părţile grele d!e priceput din sfin­ 2) Studiul c u r a pastorală, care se ocupă de
tele cărţi, precum şi scrisul lor, dacă este regúlele ce trebue să aibă în vedere un predicator
corect sau nu. ce doreşte să-şi facă serviciul său de păstor al su­
3) Hermeneutica (explicarea), care ne învaţă fletelor ce are în biserică.
(teoria) regula şi (practica), felul explicării 3) Studiul dlreptuluieclesiastic (biseridesc),
celor citite. care se ocupă cu drepturile întărite prin legi, pentru
Studiul limbei se ocupă cu cunoaşterea limbei biserică.
ebraice şi greceşti, deoarece cărţile Vechiului Testa­ împărţirea Bibliei după conţinut:
ment s’au scris în limba ebraică, iar cèle ale Noului
1) are un trecut,
Testament în limba grecească veche. 2) explică prezentul,
Studiul judecăţii se ocupă cu armonia sfintelor 3) şi profeţeşte viitorul.
cărţi, deoarece aceasta ne poate dbvedi, dacă ceeace începe cu zidire şi termină cu zidiire, să îm­
citim1 n’a fost schimbată sau tradusă rău dè cei ce parte în uouă părţi:
ne-au făcut traducerea „Bibliei” în româneşte. 1) Testamentul sau F unăamentul Vechia.
Studiul Hermeneuticei se ocupă cu măsurile ce 2) Testamentul sau Fundamentul Nou.
trebue să luăm1 atunci când dorim să explicăm un sau dacă vreţi se împarte în tocm'ai ceeace pre­
text din Sfintele Cărţi. Ea ne vorbeşte despre aten­ zintă pentru noi un interes', a cărui căldură ne-a unit
ţiune; spirit; tâlcuire; întrebuinţarea regulelor al­ în jurul ei şi se numeşte legământ sau împăcare cu
tor ştiinţe în legătură cu aceasta; mijloacele exterioare Dumnezeu. i
ce se pot întrebuinţa în explicare, de exemplu: păreri ^ Legământul vechiu.
ebraice (păgâne), istoria bisericească şi politică, cro­ 2) împăcarea nouă.
nologie, ştiinţe naturale, obiceiuri şi geografie; în­ Ea arată două moşteniri:
trebuinţarea tuturor acestor reguli în explicarea alego­ 1) una pământească şi
riilor (pilde), proverbelor, icoanelor şi simboluri­ 2) alta cerească.
lor, precumi şi a ¡profeţilor ; clasarea şi cercetarea cita- In Vechiul Testament este ascuns cel nou, iar în
ţiunilor cu referire la textul ce voim’ să explicăm1, la cel nou explicat şi împlinit cel vechiu.
adevărurile şi mărturiile, biblice precum şi la prin­
cipiile ide tâlcuire; etc. , j. (Va urmb.)
FARUL MÂNTUIRII 3

C entenarul unui misionar.


— Tr. din englezeşte dje: ESFIRA.
Ziua de Crăciun a anului trecut a avut o măre găsesc în această staţiune, în diferite şcoli conduse de
importanţă pentru baptişti. Ea era a suta aniversare cele două societăţi de misiune ale noastre.
a naşterei lui William Ashmore, al cărui nume este In 1886, Dr. Ashmore a foSt ales ca secretar al
legat de lucrul Domnului în China. El s’a născut la Uniunii Misionare, în care serviciu rămase până la
25 Decembrie 1824, în Putman-Ohio. Pe atunci în 1888. Inima lui însă era legată de lucrul misionar în
Burmâ era numai Adoniram Jud’son şi soţia sa, iar care-şi cheltuise o parte din vieaţă si dUpă un an pe­
interesul misionar al baptiştilor americani era măr­ trecut în America, se reîntoarse în ţara pe care o
ginit la cercuri mici, cari abia se începuseră de iubea foarte mult...
câţiva ani. William Ashmore poate fi socotit unul din In anul 1885 îi muri şi a doua soţie, iar în anul
stâlpii misionari baptişti şi vieaţa şi lucrul său au 1890 se recăsători cu' d-na Nathan Brown, văduva re­
adus primele fructe în interesul mişiunei desvoltate numitului misionar baptist din Japonia. In 1903
din poporul nostru. el a fjojsît silit din cauza sănătăţei să se reîntoarcă în
Graduase (Denisun) la vârsta de 19 ani, cu doi America. Deşi slăbit în corp, el făcu un serviciu
ani de seminar, deveni pastor la Hamilton, O, unde mare bisericelor din America, însufleţindu-le şi în-
rămăsese până la 16 Aprilie 1850, când a fost numit curajându-le până la moartea sa diin anul 1907. Puţini
ca misionar al Uniunii Baptiste Americane. bărbaţi dlin istoria mişiunei. baptiste s’au angajat în
La 17 August în acelaş an, el plecă cu soţia sa felul lui în lumea creştină, Sau a făcut aşa mult pen­
din New-York pentru Bangkok, .Liam şi sosi la 14 tru lăţirea principiilor organizaţiunei noastre. El era
Aprilie 1851. Aici începură să lucreze cu chinezi o figură vitează şi ar fi fost un om' mare în orice ţară
veniţi din Swatow. — Slăbirea sănătăţei soţiei sale şi în orice profesiune. Mai mult ca ori cine, lui i se
îl făcu însă să se mute la Hong-Kong în anul 1S58; clatoreşte temelia mişiunei noastre din Sudul Chinei.
unde această cauză îl sili să se mulţumească de a fi Cele din urmă zile ale D-rului Ashmore au fost
şi singur, trebuind ca mâi târziu să-şi trimeată So­ petrecute pe pământul său natal. Tocmai înainte de a
ţia în America. Dar ea miiri încă pe calc şi fusese mluri, i (S’a adius vestea despre răspunsul conducăto­
înmormântată în Ocean la Capul Bunei Speranţe. rilor, care conţinea dorinţa de a ajuta organizaţia mi­
Făcând el cunoştinţă cu chinezii din Swatow şi sionară în serviciile sale. Noutatea aceasta îi umplu
învăţând dialectul lor, se hotărî să lucreze acolo. Prin ultimelor ore din vieaţă cu o “bucurie foarte mare şi ri­
influenţa sa, oraşul Swatowj a fost făcut port. Lucrul dicând încet mâinile sale, el rosti ultimul său cu­
misionar a fost transferat acolo din Houg-Kong în vânt „Glorie” . Mormântul lui este în cimitirul co­
1860. In 1863 el se căsători din nou cu Elisa Dun- legiului din Graville-Ohio, nu departe de mormântul
levy, cu care se uni în lucrul greu, und!e se cerea o lui Ionathan Going, stâlpul mişiunei din America.
temelie sigură şi care numai acum este cunoscută de Fiul său, William Ashmore II, este cel mai mare mi­
misiunea noastră din Sudul Chinei. sionar al nostru în China, foarte mult onorat pentru
Delà început, lucrul Domnului stăpânea dorinţa înaltul său caracter creştinesc, spiritul şi lucrările
lui, şi aşa, curând deschise o şcoală pentru studiul lungi şi folositoare date pentru educaţia (creşterea)
Bibliei, cu ai cărei studenţi călătorea prin diferite predicatorilor creştini, dar şi întreaga misiune Fa
regiuni, predicând Cuvântul lui Dumnezeu prinprimit ca sfătuitor şi frate mai mâre. Spiritul şi
multe sate. Astăzi, mica Şcoală de Biblie din Swatow, lucrul său este cunoscut în toată misiunea. In anii din
întemeiată de Drrf Ashmore, este înlocuită cu o Aca­ urmă, lucrul său de căpetenie a fost traducerea Sfin­
demie şi Seminar Teologic, care-i poartă numele. tei Scripturi în limba indigenă clin Swatow. El şi
soţia lui locuiesc în casa unde tatăl lui a locuit odâtă.
Dr. Ashmore văzu în curând' că insula pietroasă
şi muntoasă din Golful Swatow este mai potrivită Bisericile noastre vor face bine dacă vor mulţumi
pentru o misiune decât vre-un alt loc în oraş şi hii Dumnezeu pentru lucrurile şi influenţa încuraja­
îşi procură cu uşurinţă un loc mare din pământul toarei a lui William Ashmore I, care se născuse acum5
sterp (uscat) şi nelucrat. Astăzi insula pietroasă şi o sută de ani şi îşi dădu vieaţa pentru ca să facă cu­
stearpă, cunoscută ca Kakchieh, a fost transformată noscut altora Copilul din Betleenf în haina lui de
întriun Gibraltar adevărat. Grădinăritul, construcţia Christosul de pe Calvar. —
drumurilor şi şoselelor, a podurilor şi ridicarea mul­ In ziua de azi, activităţile baptiste a căror
tor clădiri, au făcut din Kakdhieh una din cele mai fru­ centru este Kakchieh, constă din: Academia din Swa­
moase staţiuni a {mişiunei din lume. Este tocmai cen­ tow, cu peste 400 studenţi, Seminarul Teologic
trul câmpului nostru misionar din Sudul Chinei, în „Ashmore” , un spital, o şcoală cu internat pentru
care afară de lucrul evanghelic s’a mai desvoltat şi fete şi o Şcoala Biblică pentru femei. Williatri Ashmo-
cel medical şi educativ. Aproape 1200 studenţi se re, fiul, este preşedintele Seminarului.
4 FARUL MÂNTUIRII

încât n’ai ochi sft-1 vezi, îl invidîezi, îl vorbeşti pe la


Iubirea şi credinţa- unul şi pe la altul, până îl aduci în disperare şi apoi
Cel ce voeşte să fie un creştin adevărat, are o ma­ îţi baţi joc de dânsul? Nici nu-ţi mai pot zice că
re lipsă de credinţă. — eşti un copil al lui Dumnezeu, căci eşti un fiu al dia­
In zilele noastre sunt mulţi, cari au pretenţiunea volului şi o zic cu cea mai deplină convingere, că acel
«dei a (se numi creştini, prin-faptul că ei cred1în existen­ce practică aceste lucruri, îşi va petrece veşnicia în
ţa lui Dumnezeu. A credle că există Dumnezeu, este chinurile cele veşnice.
prea puţin; căci, „aceasta şi demonii o fac, ba se şi D. SIDA.
cutremură” . —
Credinţa unui creştin adevărat este şi trebue sâ
fie bine (înrădăcinată în iubire; aşa ca şi o plantă în Conduşi de Duhul Sfânt.
pământ. Planta care nu este semănată în pământ se (Sfârşit.)
usucă şi deci este cu neputinţă Să aducă roade. Aşa
este şi cu credinţa; când este semănată în dragoste, Nu putea să te binecuvânteze cu puterea Sa, dându-ţi
creşte, se întăreşte şi aduce roade. Credinţa fără biruinţa asupra păcatului, pentrucă, tu umblai nu pe
fapte (roade) este ca şi pomul Uscat, din care s’a stins acele drumuri, unde El diorea Să te conducă. Tu te în­
şi cea din urmă scâiitee de vieaţă; este o credinţă căpăţânai în drumul tău, aşa că, atunci când spre tine
moartă. — năvăleau ispitele şi tu ieşeai rănit din luptă, nu se
Fiindcă iubirea, contribue la întărirea credni- putea susţine că de Duh ai fost trimis aci. Aşa dar,
ţei, ea este cea dintâi, şi cea mai mare dintre virtuţi. dacă cugetul tău te va duce la convingerea că din
In această privinţă suntem1 convinşi; căci, chiar Ap. pricina neputinţei tale «sufleteşti s'a întâmplat, că tu
Pavel ne dovedeşte superioritatea iubirii, prin ar­ te-ai depărtat dela căile Domnului, atunci lasă frica
gumente temeinice. şi ruşinea, şi vino şi te umileşte înaintea Domnului
Decalogul începe cu „iubirea” : „Să iubeşti pe nostru, şi roagă-te ca El să te ierte de neascultarea
Domnul Dumnezeul tău din toatăiinima ta şi pe aproa­ ta; dacă încă nu e târziu, întoarce-te înapoi din calea
pele tău (da ¡pe tine însuţi” . Mulţi se laudă că iubesc ipe pe care eşti, şi de acum1 înainte supune vieaţa ta
Dumnezeu pe care nu-1 văd şi pe aproapele lor îl conducerei Duhului Sfânt.
invidiază atât de mult, (încât ar fi în stare să-i curme Dar, putem oare noi nădăjdui ,că în toate legă­
vieaţa. Aceasta este iubire? „Cum' poţi să iubeşti turile vieţii noastre, Duhul lui Dumnezeu ne va con­
pe Dumnezeu pe care nu-1 vezi şi pe aproapele tău duce pe calea Sa? Că El va deslega toate cauzele
pe care îi vezi zilnic îl urăşti?” Aceasta nu se poate! şi îndoelile noastre? Da, frate, eu cred că din clipa
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” . în care noi vom1încredinţa, în întregime, soarta şi viea­
Aoeasta, zic unii că ar fi imposibil să o facă un om; ţa noastră Domnului, Duhul Lui e gata să-şi îndepli­
să iubească pe cineva ca pe el însuş şi Dumnezeu, toc­ nească misiunea sa: adică să se lupte împreună cu
mai aceasta cere D-zeu delà noi. Cel ce îndeplineşte acest noi împotriva tuturor ispitelor cari ‘le întâmpină. Eu
lucru, este cu neputinţă să fie egoist. Care ordin poa­ Sunt pe deplin încredinţat, că voia Ljui e s'ă ne conddcă
te fi mai în opoziţie cu egoismul decât acesta? Dacă pe calea, care a pregiătit-o pentru noi Dumnezeu.
noi nu facem acest lucru, atunci cum am putea noi Din clipa în care noi vom da putinţă Duhului, Să ne
răsplăti lui Dumnezeu iubirea ai care el ne-a iubit. A- stăpânească mersul vieţii noastre, El va fi în stare să
ceastă iubire nu o putem noi răsplăti nici dacă ne-am ne şi înveţe cum să eşim biruitori în momentele cele
da vieaţa pentru numele Său, dar cel puţin se cade să grele de luptă sufletească. Chiar dacă vom1 fi duşi
/îndeplinească acest ordin. Fiecare se îngrijeşte de de Duhul în pustiu — ne privind la aceia, că acolo ne
corpul său, îl păzeşte, îl hrăneşte, îl încălzeşte aşteaptă ispitirea satanei — noi ţfe acelaş’Duh vom
şi-l cinsteşte. Tot astfel trebue Să facem1şi aproapelui fi întăriţi cu putere de sus, ca să putem' fi învingă­
nostru. tori asupra duşmanului.
„Cel ce zice că iubeşte pe Dumnezeu şi pe De aci noi putem înţelege, cum' pot unii din co­
aproapele său îl urăşte, este un mincinos, lipsit de piii lui Dumnezeu, cari trăiesc în lumea aceasta intrfo
adevărul lui Dumnezeu” . — situaţie în care ei sunt siliţi zilnic să se lupte cu mii
Iubirea faţă de oameni trebue să fie curată şi de ispite şi cu toate acestea s& iasă cu sufletul curat.
sfântă, iar nici de cum făţarnică. Să iubeşti cu fapta, Dumnezeu cu Duhul Său s’a dus1în „cuptorul de foc,
nu numai cu gura, căci aceasta ar fi o laşitate, aşa pentrucă prin mijlocirea lor să-şi arate fumii slava 15a.
cum a făcut Iudla cu Domnul, dându-i sărutul său Iată, pentruce, ei pot fi în lume cu toate ispitele
ironic. — ei grozave şi totuşi sâ iasă biruitori.
Apostolul Pavejl a (cunoscut importanţa cea mare ,a Deaceea, iubiţi fraţi şi surori în Christos, nu pă­
iubirei; căci înSuşi a (avut-o. El zice; „De aşi vorbi in răsiţi locul luptei, în care aţi fost puşi de Domnul;
limbile oamenilor şi ale îngerilor, de aşi avea atâta fiţi tari şi nu vă temeţi. Dacă Dom­
credinţă în cât să niut şi munţii şi iubire nu aş avea, nul va hotărât acest loc. să ştiţi ti
aşi fi ca o arania răsunătoare”. De aici rezultă că voinţa Lui este să vă ajute şi să vă dea în acest
un creştin fără iubire este cu desăvârşire lipsit de loc, al luptei, toată plinătatea puterii Sale, trebuin­
adevărul lui Dumnezeu. — cioasă pentru biruinţa ispitelor. Să ne încredinţăm
Adeseori se întâmplă, că iubeşti pe un amic, dar Domnului în întregime! EI prin prezenţa Sa ne va
când e vorba de un duşman, eşti cel mai egoist om1. ocrofi în zilele furtunoase aîe vieţii şi nu va lăsa nici
In legea veche se spunea să iubeşti pe aproapele tău. când cârma corăbiei noastre!
Venind Christos pe pământ, a complectat (îndeplinit) Dar, aţi lua asupra-ţi o astfel de situaţie în lume,
legea veche prin aceea că dă ordin să iubeşti şi pe este un lucru foarte periarlos pentru sufletul tău, căci
acfaersarul tău, ba chiar Să te rogi pentru dânsul. ar putea atrage o (mulţime de nenorocirirAşa dar, cât
Ce eşti tu del ce urăşti pe fratele tău atât de mult de important e, ca înainte de a intra într'o astfel de si-
? m ' 1 m
p s -
>S *.
FARUL MÂNTUIRII

tuaţie, să ştim dacă he-a pregătit Domnul* pentru Iosif doria să părăsească pe ascuns pe Maria, mama
aşa ceva şV dacă ne-a chemat EI Ia un astfel de lucru. lui Isus, — „dar pe când se gândea el la aceste
’Căci nu poate -fi un argument destul de puternic pen­ lucruri, i $ ’a arătat în vis un înger al Domnului, 'şi
tru noi, ca să nu avem teamă de ispite, motivul i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te tenie să iei tă
că Dumnezeu a păzit şi pe alţii, tot la âcelaş lucru. tine pe Maria, nevasta ta, căci ceeace s’a zămislit în
Daniil jputea să se înalţe până la cele mai înalte ran­ este delà Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi vei pu­
guri' fa curtea Babilonului şi cu toate acestea, să i*ă- ne numele I sus, pentru că. El va \mântui pe popordl Lui
mână curat cu sufletul şi credincios lui Dumnezeu, de păcat... Când s’a. trezit Iosif din somn, a făcut
în vreme ce, Lot nu putea sâ reziste la încercările cum îi poruncise îngerul Domnului.
vieţii din Sodioma. Lui Avram în Egipt, puţin îi lipsea Să începem şi noi, ca şi feus, în ascultarea şi su­
să nu-şi piardă soţia, şi numai mila lui Dumnezeu punerea de Dumnezeu —■ atunci El o să ne călău­
Fa mântuit dela această nenorocire, căci Domnul,'din zească în Duh şi adevăr. Noi vom cunoaşte şî vom
cauza Sarei, a trimes mustrarea faraonului; cu toate avea Harul Lui asupra-ne, adică de a fi conduşi de
că mai târziu acelaş Egipt, unde Avraam fusese do­ El în tioate căile noastre. Bl Ine va arăta nouă, cum să-I
borât de ispită, devenise locul unde Dumnezeu tri­ servim, El ne va susţine în clipele de ispite Şî ne
misese pe Iosif prin care arăta întregei lumi slava va lăSa să gustăm bucuria apropierii Lui,
Sa. —f pe calea vieţii noastre, -r
Ne putem* aştepta, că vo-m fi armele proslăvite Trad. de LU C A ŞA.
de puterea de stis, dar, numai acolo unde ne-a aşe­
zat EI. Incredinţându-ne conducerei Duhului, noi vom
cunoaşte mai mult acea stare, pe care apostolul Pa-
vef o descrie în epistola către Corinteni în versuTile
Cum câştigâm copii noştrii
din cap. 10: „Şi Du ninezeu, care c credincios, nu va pentru Hristos.
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci îm­ (Sfârşit.)
preună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să eşiţi din
ea, ca s1’o puteţi răbda”. Corint. 10, 13. Dacă Sunt lucruri pe cari copilul nu trebue să le ştie,
Dar, noi de multeori ne întrebăm: cu ce mijloace atunci aceste lucruri sunt d'e o însemnătate principală.Fi­
călăuzeşte Domnul pe copiii Săi? reşte că copilul care aude vorbindiu-se de rău de unii
Această întrebare cuprinde, cel mai important, ca­ sau alţii fraţi sau surori de către părinţi în prezenţa
pitol, din vieaţa copiilor lui Dumnezeu. înainte de lor, va pierde curând plăcerea de acele persoane
toate noi trebue să avem în vedere, că Dumnezeu e vorbite de rău şi în mintea sa copilărească va judeca
în tot locul, şi deci, atunci când El călăuzeşte vieaţa pe toţi egali, neputând face deosebire şi astfel în loc
copiilor Săi, nu se ţine numai de una şi aceeaş me­ ca el Să fie atras spre Christos, el este tot mai mult
todă. Duhul lui. Dumnezeu conduce sufletele 'numai îndlepărtat delà Christos. De aceea părinţi feriţi-vă
ale acelora, cari s'au predat lui pe deplin, ţinând! grozav de mult să vorbiţi de rău, faţă de copilul
seama de firea lor; desvoltarea şi ’'nevoile„lor. Dacă vostru, chiar dacă situaţia adevărată va fi astfel, pe
vom face o statistică, in cursul unui timp de 10 ani la cei de o credinţă cu voi, dacă doriţi ca copilul vostru
un grup ele copii aî lui Dumnezeu, căutând Să ve­ să fie câştigat pentru Christos.
dem cum Fa condus Duhul în aceşti ani, vom afla un 8). Nu sili pe copil la evlavie. „Dragostea cu
tablou destul de variat, în care vom vedea că fiecare a sila nu se facel” zice un proverb înţelept. Şi a
fost condus altfel. Insă, tot în aceşti oameni, cu di­ presa pe copil la credinţă, este una din cele mai mari
ferite caractere şi nevoi, noi vom1 observa, la fiecare greşeli. Nu sta mereu cu ciomagul după copil ca să-şi
în parte, lucrarea unuia şî âceluiaş Duh. Dumnezeu înveţe lecţiunea Şcoalei de Duminică, sau să Vie la
cunoaşte personal pe copiii Săi şi potrivit cu carac­ adunare. Nu uita că nu ciomagul este cheia către i-
terele şi nevoile lor, îi şi călăuzeşte. nima copilului, ci numai iubirea singură o poate
Pentru aceasta, experienţa fraţilor şi surorilor deschide şi cuceri. Nu te purta brutal faţă de co­
noastre în Christos, nu trebue să nască în noi dio- pilul tău în cele religioase ca să sileşti pe copil să se
rinţa oarbă, de a face la fel ca ei; ci din contră privind la gândească în sine: „Tatăl meu nepocăit era mai bun
ei, în noi trebue să crească încredinţarea, că şi pe noi, ca acum când este pocăit” . înainte, Duminica după
Domnul singur ne va conduce tot aşa, după ciim a masă, mergeam împreună la plimbare prin grădini,
călăuzit pe fraţii şi surorile noastre. pela ape şi prin păduri. Tăiam nuele, făceam bice
Lui Dumnezeu nu-i lipsesc mijloace de conducere. şi flueraşe de-ţi era mai mare dragul; acum însă mă
El are diferite mijloace şi îi călăuzeşte prin Duhul sileşte să învăţ cuvântul de aur, şi să stau lângă el în
Său pe fiecare personal, sau'îi povăţueşte prin Cu­ adunare ca un sfânt. Ah, de-aşi creşte mai repede,
vântul Său (Biblia), sau influenţează asupra lor, prin ştiu eu ce am să fac! Vezi, acolo poate ajunge copilul
vieaţa unora din copiii săi, cari stau într’o tău atunci, când tu îl vei sili să fie credincios. Dacă
strânsă legătură cu El şi cari prin sfaturile şi expe­ credinţa nu se moşteneşte, atunci ea nici nit se impune,
rienţele lor pot ajuta pe ceilalţi mai sTabi. Acel ci este un dar de sus şi un act făcut de bună voie
suflet, simţitor, sincer şi dornic d'e R cunoaşte, în­ de către un suflet. Şi aceasta priveşte şi pe copilul
totdeauna va căpăta acele milostenii bogate, din care tău. Cu aceasta nu este zis, să nu-ţi sfătueşti, să
dă EI copiilor săi ca să-şi sature setea de a cunoaşte nu-ţi îndemni sau să nu-ţi controlezi copilul; fereşte-te
voia Lui. — însă să nu-1 sileşti pe copil Ia credinţă!
Şi dacă noi, m vieaţa noastră de toate zilele, Mă despart de acest punct însemnat, repetând
ne-am poticnit, şi am luat un drum' greşit, adică nu din nou sfatul pe care doresc să ţi-1 înfig adânc
după voia Lui, Dumnezeu e în stare să reverse, să în inimă: cheia care deschide inimile este iubirea, şi
ne lumineze şi să ne îndrepte, bine înţeles, dacă vom iubirea este o aprigă născocitoare. înaintea ei trebue
lăşa loc ca El să lucreze în noi după cumi a lăsafîosif. să cadă orice cetate şi cu sigur că va cădea şi cetatea
-■'-i

Fà RUL MÂNTUIRI]

inimei copilului tău. Intrebuiuţeaz-o numai fără răgaz. [de El. Aşa dar găsim cât de ¡îndreptăţite sunt cuvintele
Ü 9. Nu f¿'molatec cu copilul im . - - Interesează-te lui Samuil: „Ascultarea preţueşte mai mult decât da­
! >•'"V de lipsa sa sufletească. Dacă lipseşte delà Şcoala rurile". —
die Duminică, nu te opri până ce n’ai aflat cauza
lipsei şi până ce n’ai aranjat-o între tine şi copil.
După ce se înapoiază copilul delà Şcoala de Dumi­
nică, întreabă-1 despre cele învăţate acolo, vezi F ericirea.
întrucât a înţeles lecţia şi complectează-i lipsa de
cunoştinţă. Nu fi molatec şi lucrează neîncetat la su­ Înainte de crearea lumii era un întuneric mare
fletul copilului tău atâta vreme cât el se află în peste întreg pământul şi spiritul lui Dumnezeu s’a
ivr . casa ta. Vorbeşte mult cu el, sfătueşte-1 necon­ purtat pe deasupra apei. Iar despre durata interva­
'■•y' lului de timp câft a domnit acel întuneric, nimenea m r
tenit, supraveghează-1 neobosit, căci peste puţini ani,
copilul tău nu va <mai fi întfnâna ta şi atunci ve-i strân­ poate da preciziuni, deoarece Biblia nu ne aminteşte
-U' ge roadele: bune sau rele. precum1 nici o carte ştiinţifică. Din înţelesul astrono­
miei, geologiei etc. reiese căci înainte de crearea uni­
I In sfârşit 10, înflăcărează-ţi copilul pentru tot ce versului, peste întreg pâmantuTa 'domnit un corp ga-
este bun, nobil şi Înălţător. Dă-i ocazie să ia parte zos zis şi nebuloase, iar acest gaz în raport cu timpul
la |con vorbiri le familiare'cari sunt edificatoare. Dă-i s’a condensat şi prin condensare a suferit metamorfo­
prilejul să se ocupe de studii biblice, biografii ae ză, dm care metamorfoză sau preschimbare, s’a for­
oanieni vestiţi în via Domnului, muzică şi poezie mat universul pe care îl vedem astăzi aşa de împodo­
creştină. Fă plimbări şi excursiuni cu el,, folosind bit, deci cât a domnit acel gaz sau nebuloasă până
prilejul de a-t apropia tot mai mult de Domnul. la crearea universului, nici autorii nu ne amintesc. A-
Fereşte-1 de murdăria literaturii de astăzi. Povă- junge însă să ştim că de pe timpul în care era întune­
ţueşte-1 şi în tainele sexuale în măsură cât cuprinde ric peste pământ, Dumnezeu s’a gândit la crearea o-
mintea sa. Nu neglija acest lucru, căci dacă tu nu-i mului după asemănarea Sa, care să-i aducă multă bu­
ve-i lămuri vieaţa sexuală în chip nobil, o vor face ca­ curie. Odată cugetat asupra omdlui a aflat necesar, ca
marazii săi în chip orainar. Lucrează, lucrează neobo­ omul să poată rezista, are nevoe de corpuri solide de
sit din răsputeri la sufletul copilului tău, nepierzând cari să se sprijinească de ex.: Pământul. In sfârşit
din ochi nici o 'clipă ţinta ce ţi-ai pus-o în fată şi pe a mai aflat necesar soarele, luna şi stelele etc. Şi nu­
care eşti hotărât sTo duci la îndeplinire cu ori ce mai dupăice a avut hotărâre complectă asupra omului
ï v' chip: „Copilul meu trebue să fie al Domnului !” Şi a creat lumea pe care o vedem azi aşa de frumoasă.
L Dumnezeu va încorona ostenelile tale cu isbândă si­ După ce crează Dumnezeu lumea, înţelegem şi pri­
gură, iar copilul tău şi urmaşii săi 1t* vor fi mulţumi­ ma pereche de oameni pe care o aşează în cel mai
tori în veşnicie, că Dumnezeu le-a sortit o asemenea vechi continent al planetei noastre (Asia) într’o gră­
mamă sau un asemenea tată şi tu ca părinte, vei fi dină frumoasă, situată între două fluvii gemene
fericit că ţi-ai putut îndeplini dorinţa: (Tigru şi Eufrat), iar peste această grădină domnia
Copilul meu cerut delà Domnul numai fericire, căci căpetenia îngerilor Tuţifer nu se
Este în sfârşit al Domnului. făcuse diavol. Dar cât timp a domhit acea fericire
Umilit vei pune snopul tău la picioarele slăvîtufui peste prima pereche? Cât timp au avut de a auzi /
Mântuitor, ştiind că eşti doar o slugă netrebnică, iar fanfare păsăreşti? Cât timp s’au împărtăşit din acea
toată gloria se cuvine Acelui care ne-a iubit atât de atmosferă parfumată? Foarte puţin. Pentru ce? Pen-
mult şi ne-a dat o asemenea mântuire nemeritată! trucă neglijaseră cuvântul lui Dumnezeu „Ascultarea''
JEAN. fiind îndemnaţi de diavolul, vrăşmaşul lui Dumne­
zeu, al lor şi al nostru care şi în prezent îndeamnă
încât ar fi posibil delà sugător până la moşneag.
Insă, iubiţii mei tineri, să nu uitaţi, căci vieaţa noas­
A s c u l t a r e a . tră este mult mâi periculoasă decât a celor bătrâni,
căci pe deoparte avem de a .lupta aşa zis cu natura şi
Ascultarea preţuieşte mai mult pe de altă parte cu diavolul, regele infernului, care
decât darurile. acum1în timpul modern, mai mult ca ori când' se luptă
I.. Samuil 15, 1-). cu toate forţele, pentru a pune mască pe feţele mul­
tora ca să nil vadă şi să treacă peste frontiera creş­
Cuvintele acestea ne arată că toată măreţia dina­ tinească. Ce fericită era prima pereche, până ce nu
fară a slujbelor religioase, cele mai bogate prino­ făcură voia diavolului, fiind regi ai gradinei, gu­
suri aduse Domnului, n’au nici o valoare, dacă omul vernatori ai parcului peste care domnia numai fericire,
rămâne la ele, fără să ia aminte la ascultare, la cre­ domnia fanfare păsăreşti şi atmosferă parfumată, care
dinţă, şi la datoria pe care o are de îndeplinit. a fost cunoscută de ei imediat după ce fuseseră daţi
Când un copil, ca să nu asculte de părinţi, îi aco­ afară din acea fericită grădină şi de atunci lipseşte fe­
peră de sărutări şi le aduce poate unele din jucăriile ricire delà orice muritor. E just, căci unii oamenj, făcând
lui, zicându-le: Vă iubesc foarte mult! Părinţii nu excepţie în ceeace priveşte fericirea pământească, a-
se lasă amăgiţi şi nu primesc aceste dovezi de iu­ vâhd o isioartă mai bună, dar nici aceia nu sunt fericiţi.
bire, până când copilul n’a îndeplinit ascultarea pre­ Să zicem că au toate bunătăţile pământeşti şi nu
tinsă de părinţi. Odată /îndeplinită aceasta, părinţii duc lipsă de nimic, dar când vine nemiloasa moarte
sunt gata să primească îmbrăţişările copilului lor cu ca să despartă mercurul din pulbere, atunci îşi amin­
atât mai multă bucurie cu cât ascultarea a fost desă­ tesc trecutul ca un vis. — Iar când va sta înaintea
vârşită şi făcută cu voe bună. dreptului judecător, va rămânea mut, auzinrfu-i-se sert-
Dumnezeu e Tată, şi ceeace noi cerem' dela copiii tinţa cu date statistice, căci este vrednic de osândă.
noştri, ne face să vedem ceeace suntem datoji faţă D ar acum fce e 'dje fădut ca să putem fi fericiţi ?
FARUL MÂNTUIRII _______________?

Cum să procedăm ca să 6căpăm de teribila pier­ aparţine unei alte ţări, nu este cetăţean nici când lo-
zare? cueşteîn Bucureşti şi nici în altă parte, fără ca mai întâi
Câte volume avem să le ştim? Câte legi avem şă devină cetăţean. Aşiai e ?i în bisericile Noului-Testa-
să ştim1şi să le păzim? — ment. Dacă voieşte cineva să devie membru trebue să
Răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău îndeplinească condiţiunile Noului Testament, atunci
din toată virtutea ta şi pe aproapele tău ca însuţi poate deveni membru şi tot membru este în ori ce
pe tine. Asta o fă şi vei fi fericit. — biserică de aceeaş credinţă şi sub stăpâ­
nirea Celui ce a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi
I. SUCIU, casier C. F. R. vieaţa” . Aşa cied baptiştii şi aşa ne învaţă şi Chrj*
to$. —
Studenţii no^trii în Forma de ocârmuire a acestoţ biserici locale era
congregaţională, democratică. Nici o “biserică n'a
străinătate. exercitat autoritate asupra altei biserici.
timpul lui Christos au înţeles că Domnul Isus â în­
Cei din
credinţat autoritatea pentru ocârmuire, membrilor b i­
sericilor. Mărturie este alegerea lui Matia de către cei
una sută două zeci (Fapte 1:15—22); alegerea celor
şapte diaconi de către mulţimea discipulilor (Fapte
6:2); trimiterea lui Bamaba la Antiohia de către bi­
serica din Ierusalim (Fapt. 11:12); osebirea lui
Barnaba şi Saul de către biserica din Antiohiâ
Siriei (Fapte. 13:3). Să Se citească Fapte. 14:23; 15:3,
22 ; 11:1 — 18; I. Cor. 5:4; 2. Cor. 8:19.
Biserica locaLă este fundamentală în propagarea
Evangheliei. Este o neapărată trebuinţă de a cu­
noaşte lămurit biserica noutestamentală. Iată aici
o definiţie: O biserică noutestamentală este un grup
organizat din credincioşi botezaţi egali în rang şi
privilegiuri, administrându-şi afacerile sub condu­
cerea lui Christos IsUs, uniţi în credinţa în Christos şi
cele jce El a îjnvăţat, declarând în mod’solemn că vreau
să facă cele ce El a ordbnat, şi conlucrând cu alte
grupuri ¡de ¡aceeaşi credinţă în »mişcările şi afacerile îm­
părăţiei dumnezeeşti. Să analizăm această definiţie:
1. Un grup organizat. O biserică nu este Un
norod care mdrmură, ori o întrunire în masă. Este mai
nfult de cât o congregaţie de ascultători. Ioan Bo­
tezătorul a predicat la mări mulţimi şi mulţi dtitre
ei au urmat învăţăturile lui, dar ei nu erau o biserică.
Dânşii nu erau organizaţi. ChristoS a întemeiat prima
biserică noutestamentală cu dloi învăţăcei. A adunat
apoi mai mlulţi şii a organizat o biserică. Această or­
ganizaţie El a uimplut-o cu putere în ziua de Rusalii.
Ori ujnidle a jpxeidicat Apostolul Pavel Evanghelia, el m’a
socotit lucrul său complect până n’a organizat acolo
T U D O R BRANK, o biserică şi a ales păstori împreună cu bi­
Licenţiat în filosofie al Universităţi, Denison din serica. O zidire nu este de neapărată trebuinţă pentru
Grandville, Ohio (America). o biserică, dar organizaţia este. Zidirea este folo­
Urăm tânărului student un succes strălucit. sitoare, dar organizaţia indispensabilă. Pe dată ce un
grup de credincioşi botezaţi se întrunesc spre a
constitui o biserică, dânşii adoptează principii nou-
testamentale cari îi leagă în organizaţie. Ei îşi aleg
Bisericile Noului Testament. apoi înaintemergătorii şi fac aşa departamente cari
(Continuare.) să servească la edificarea bisericii, dobândirea su­
O biserică noutestamentală a cerut mai întâi de fletelor la Isiis Christos şi răspândirea Evangheliei.
toate credinţa şi botezul, ca omul să devină membru 2. Un grup de credincioşi botezaţi. Să băgăm
al ei. Bineînţeles, ecclesia noutestamentală n’a fost de seamă, credincioşi, nu copii mici, botezaţi! Bote­
identică cu ecclesia israelită şi deci condiţiile de ad­ zul însemnează botez. Cuvântul grecesc baptismos
mitere erau cu desăvârşire deosebite. Depărtarea dfcla nu este tradus în limba română ci transcris. Baptismos
acele condiţii şi principii inspirate a făcut ca să avem însemnează cufundare în apă. Însemnătatea cuvântului,
astăzi * secte peste secte, ca romano-catolici, descrierea îndeplinirei acestui act, simbolismul tainei,
greco-catolici, etc. Calea cea dreaptă şi si- toate arată că botezul noutestam'ental este cufundarea
gtură ejsteţ a ne ţinea strâns de învăţătura şi orânduiala credinciosului în apă şi numai cufundarea este adevă­
Domnului Isus Christos. Aceasta nu este fanatism sau ratul botez creştinesc. Acest botez este numai pen­
bigotism. Un cetăţean român din Bucureşti este tot tru credincioşii cari au exercitat credinţă mântuitoare
cetăţean român dacă merge întrio comună din Româ­ în Isus Christos Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitorul .
nia, fără a se m*i face cetăţean din nou. Dar unul care lor personal. Despre botezarea copiilor mici, în Noul
.
li
n' :
z.::«
2
Testament nu se află nici o iotă. Taina botezului hu Şi toţi ce în lumea aceasta
este dată pentru copiii mici, fiindcă ej n’au nevoe de Sunteţi oropsiţi,
botez. „Puceţi-va şi faceţi ucenici din toate neamu­ Citiţi Biblia în care
rile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi ai Pace sfântă voi găsiţi.
Sfântului Duh. Şi învătati-i să păzească tot ce v'am po­
runcit". (Mat. 28:19, 20). Când celelalte cărţi
3. Un grup egal in rang şi privilegiuri. Clase Nimic nu .îţi pot spune,
cu ranguri eclesiastice sunt străine pentru o biserică In Biblie găseşti
noutestamentală baptistă. Isufc a ziVucenicilor Săi: „Să Cuvinte sfinte bune.
>•
im fie aşa între voi” . Conducătorii bisericii noastre
¿unt aleşi pentru servicii şi nimic mai multt Fiecare Cărţile din lume
are un dar dat de Domnul şi trebue să-l întrebuinţeze Nu-ţi sunt de folos,
în locul său, dar sub conducerea autoritativă a Du­ Biblia (îţi arată
hului Sfânt, în biserica noutestamentală. Vieaţa lui Christos.
O astfel ide biserică este cea mai lămurită expresie
a unei democraţii curate. Bineînţeles' aceste privile* Ea .îţi arată calea
giuri sunt precunt sunt toate privilegiuri le, însoţite Ce duce către cer,
de pedeapsă, când careva le-ar abuza. Conducerea Şi toţi cei ce se ’ncred în ea
Duhului Sfânt şi conştiinţele luminate de adevărul In vecii vecilor nu pier.
dumnezeesc, sunt bisericile Noului Te9ta*
ment — numite biserici baptiste în zilele noastre. IONEL ŢOPA.
I. SOCACIU.
(Va urma.)
Citit! si răspândiţi .
B I B L I A . „Calendarul Poporului Creştin“
O, sfântă şi frumoasă carte pe anul 1926.
Trimisă din slăvile senine,
Fă ca să ¡înţeleg
Misterele ascunse *n tine.
Omul oechi şi omul nou* 1
In tine se găseşte Coloseni 3, 9—10.
Divinul plan prezis, Ce deosebire mare între omul vechiu şi omuî nou.
Prin tine se poate merge Marele Apostol al neamurilor Pavel descrie în mod
Chiar în paradis. minunat ce înseamnă „omul vechiu şi omul nou” . Şi
cum păcatul a intrat în lume prin omul cel vechiu.
Eu rătăciam (în lume Iată consecinţele lui; o singură neascultare de Dum­
Disperat mereu, nezeu, noi toţi suportăm această greutate, muncind
Cu mintea ’ntunecată de dimineaţa şi până în amurgul serii după existenţa
Şi fără Dumnezeu. zilnică, şi apoi atâtea şi atâtea necazuri, dureri şi
* *. | neajunsuri, trebue noi să le suportăm cari vin numai
Iar tu mi-ai luminat din pricina omtalui vechiu. Căci prin el a venit pă­
Ca zorii zilei ţaţa, catul în lume. —-
In tine-am cunoscut Apostolul ne îndeamnă a ne desbrăca de a-
Lumina şi vieaţa. ceastă haină a omului vechiu deîmpreună cu toate
poftele lui. Insuş natura se schimbă dintr’o cu­
Tu mi-ai dat prilejul loare într’alta, aci vezi câmpul palid, aci îl vezi alb şi
Deşi eu păcătos, aci îl vezi verde şi plin de speranţe îmbucurătoare.
Să cunosc deapToape Dar dacă câmpul nu s’ar măi sdiimba ce am1face noi?
Pe Isuis Christos. Omule, tu nu voeştti a te schimba? Aruncă haina cea
veche ,căoi e /ftturdară şi ia alta nouă.
Şi de când eu t e-anr aflat Pavel ne mai spune că după cum a intrat pă­
Fără saţiu te-am citit, catul în lume prin omul cel vechiu Adam, tot la fel a
Mintea mi s’a luminat intrat în lume şi vieaţa veşnică prin „Omul cel nou”
Şi mă simt chiar fericit. (Isus Christos). —
Astăzi dacă priveşti in lume, cari mai de cari se
Când în lume sunt necazuri îmbracă după ultima modă, căutând tot mai mult
Şi când pieptul meu suspină, să se înoiască. Sărmanii! Ei nu ştiu că asta este tre­
Eu îndată alerg la tine cător „prin asta se poate constata un om1 cu raţiu­
Şi durerile ’mi alină. nea sănătoasă, lepădând cineva ceeace e vechiu şi
trecător” . Inoiţi-vă, nu haina, ci inima, căci înaintea
Şi ’ndată te deschid lui Dumnezeu nimic nu este acoperit, ci toate sunt
Când în corpu-mi sunt dureri, vizibile, pentru că Dumnezeu nu priveşte la coaje
Zbuciumat şi oropsit ci Ia miez. —
La tine-mi capăt mângăeri. D. BABAN, Constanţa.
S p re pace. O serbare.
Şi El va judeca Intre multe po­ E o adâncă mulţumire sufletească, creştinească,
poare, şi va ho târî Intre naţiuni pu­ pe care o încercăm1, când constatăm, că — dacă servi­
ternice, până şi între cele mai de­ ciile r eligioase nu reuşesc să atragă în adunările noas­
părtate; şi-şi vor făuri săbiile lor în tre lume, — cel puţin serbările religioase, bine alcă­
fiare de plug; şi lănciile lor în se­ tuite şi bine împlinite, isbândesc să facă neîncăpă­
ceri. Popor asupra altui popor toare adunările noastre ce suflete cari vin să-şi lu­
nu-şi va mai ridica sabia, nici nu mineze cugetele în locaşul Domnului.
se vor mai deda resbetutui. — Constatarea ne-a oferit-o serbarea jubileului de
Mica 4, 3. 15 ani delà înfiinţarea Comunităţii Baptiste din co­
Filmul politic ce s'a desfăşurat deunăzi la Lo muna Potoc, Jud. Caraş-Severin, dată în ziua de 21
carno (un oraş în Elveţia), are o însemnătate impor­ Noembrie 1925.
tantă în rezoIvirea problemei pentru restaurarea pă­ Adunarea a fost repet cuvântul neîncă-
cii europene, ale cărei frumoase rezultate s'au şi ma­ toare. Câteva sute de persoane, fără osebire cţe
nifestat în măsurile luate din partea guvernului o- credincioşii locali -- ceeace vădeşte că nevoia unor
landez, care a ordonat demontarea vaselor de răsboiu asemenea serbări creştineşti se resimte în mâi mul­
şi transformarea lor în vase de comerţ; iar armata a te locuri.
redus-o la/o ¡mie de soldaţi în întreaga ţară. Fapt ce se Oraţie concursului preţios iarăşi demn de imi­
poate spune, că este primul pas al Europei spre tat — dat de societatea tineretului din loc, serbarea a
pace. — putut avea un caracter cu adevărat înălţător.
Dumnezeu de mii de ani vesteşte prin prorocii Atmosfera de pace şi de reculegere ce a stă­
săi, venirea împărăţiei lui Mesia, ziua cea glor oasă, pânit imensul public, a fost fixată în sufletele ascultă­
când: se vor termina atentatele contra vieţii; iar omul torilor cu o predică, rostită cfe fr. I. Grecu.
îşi va afla odihna în pacea lui Christos. Cu această ocazie s’a primit telegrame delà fra­
Din cele de mai sus se poate deduce, că pro­ ţii: I. Socaciu, Ştefan Ignea, întemeetorul biseridii,
rocirea popoarelor s’a ivit spre a se realiza punând Ioan Vucu, N. Vificu ş. a.
în uimire inimile necredincioaseT iar asupra mân­ Nici un cuvânt de laudă nu-i de ajuns pentru o-
driei şi a raţionalismului se realzează trufia divină, pera creştină, ce se înfăptueşte pe această cale în
documentând existenţa puterii Domnitoare suprana­ adunarea din Potoc. Este un cuvânt de îndemii pentru
turală, creincto patrie, ai cărei prevestitori suntem1 toţi celelalte adunări: imitaţi şi sporiţi rodul aceste opere
acei cari ne conformăm Evangheliei lui Christos. pretutindenea.
Suntem fiinţe slabe la interpretarea acestui sol MIHAII- POPLICEAN.
misterios; însă sperăm, că slăbiciunea noastră o va
împuternici Răscumpărătorul nostru, care în primul
rând şi-a alcătuit oştirea din cei mai slabi, voind
ca prin fiinţe slabe să reflecteze mărirea Sa, ca astfel
Autenticitatea biblicâ.
să întâmpine magnificarea omenească, a cărei rezis­ — De TITI OPRESCU. —
tenţă este învinsă de minunata energie a lui Mesia, David spune în Psalmul 16 în ultimul verset, că
care prin numele său înalţă pe cei umili şi întăreşte de-a dreapta lui Dumnezeu sunt desfătări fără de
pe cei slabi, condamnând întunericul lumei acesteia, capăt. In foarte multe părţi ale Bibliei găsim1 spu-
înlăturând ura ipocrită, înlocuind-o cu blândeţe; iar nândiu-se că fericirea este veşniaă a celor ce s*au
iubirea îşi va desfăşura aripile arginţii, în urma că­ conformat unei vieţi fără de prihană.
reia va apărea aurora unei ere noui, în care vor stră­ Fericire veşnică! Să ştii sigur că repetiţia sen­
luci stindardele victoriosului Christos, deschizând ini- zaţiilor fac sufletul nesimţitor, faţă de cauza care le-au
mele împietrite cu razele luminei vecinice. Atuncea produs şi evitarea lor nu se poate face decât prin
cuvintele sacre ce se rostesc d'in uşile altarelor „Pace schimbarea stărei sufleteşti.
tuturor” nu sie vor considera ca nişte manevrări o- Să fie oare o ^întâmplare, armonia învăţămintelor
bişnuite; ci de fapt respectate; iar caracterul acestora biblice? Curioasă coincidenţă, curioasă însă numai
va înlătura toate frământările religioase prin pu­ pentru cel ¡începător în Studiul ei, pentru noi fiind ceva
terea întronărei păcii Mesianice. la ordinea zilei. —
Popoarele nu se vor mai privi cu ură; însufleţite Vrei să te cultivi? Citeşte Biblia ,dâr ai face mai
fiind de focul nobleţdi a cărei strălucire îmbrăţişează bine s'o citeşti pentru ca să te îndrumezi în do­
lumea nou creată. — Păcatul şi frământările infernale, bândirea unei vieţi după voia lui Dumnezeu.
vor dispare, ci numai triumful lui Christos, Mielul
cel d'umnezeesc va d o m n i peste tot ca un Rege al
păcii. .— I
Importanţa vieţii se va manifesta înaintea miliar-
O profeţie.
didor de suflete ,ce vor sta sub scutul Majestăţii De TITI OPRESCU.
Divine, bucurându-se de realizarea faptică a imnului Aflăm ,în Sfânta Scriptură că Mântuitorul a pre­
Mesianic: „Pe pământ pace, între oameni bună voire”. zis dărâmarea templului din Ierusalim, zicând că din
: SAMUIL TURDEŞAN. el ^nuVafmai rămâne piatră peste piatră, care nu se *va
risipi” .
Profeţia s’a şi împlinit întocmai aşa cum spusese
Cittfi $1 rdspânditi „Glasul Tineretului El; căci mai târziu romanii stăpâni peste Palestina,
Baptist.“ au fost nevoiţi sub .împăratul Titus să intre şi să dă*
ii) FARUL MÂNTUIRII

râme .(întreaga cetate. Se spune că aceştia după obi­


ceiurile lor, după ce au dărâmat-o, au tras cu plugul Colţul păstorului.
peste ea, iar pe evrei îi răspândiră în întreaga lu­
me. — I-a SCRISOARE .> PASTORALA.
Intr’adevăr nu a rămas piatră peste piatră! • 1. Sfaturi date unui lucrător tânăr în via Dorinului.
Iubite frate, mai întâi doresc să-ţi spun: Oco­
leşte păcatul sub orice fel de înfăţişare. Fiecare pă­
li o ţ i ». cat te slăbeşte şi ca urmare, te face neroditor. Lucră­
torul în via Domnului nu trebue să dea niciodiată ui­
tării curăţirea păcatelor sale din trecut. Cine îşi ţine
O patimă otrăvitoare, .mâinile curate, va creşte în putere. Nici odată nu
Ce duce lumea în mormânt: putem spune că am terminat cil curăţenia vieţii şi ca­
E patima ucigătoare, racterului nostru.
Unică ’n felu-i pe pământ; Fi un bărbat al rugăciunii. Deseori constatăm
Beţiea. ascultarea rugăciunilor noastre, dlupă o vreme înde­
lungată şi de aceea suntem dispuşi să obosim în rugă­
Această plagă diavolească ciune. Christos şi Apostolii însă îie îndeamnă să nu
Sugrumă mii de vieţi încet, încetăm' a ne ruga. Tot timpul nostru liber ar tre­
Nimeni nu cată să oprească, bui să-l consacrăm vorbirii noastre cu Dumnezeu.
Largu-i drum ce dluce drept; Trueşie ţn Biblie, deci dlevino un bărbat al
In iad. Bibliei. Nu-ţi împrumuta urechile vorbelor învăţa­
ţilor, cari spun că nu te poţi încrede Bibliei. Oricare
O! câte case desvelite! bărbat spiritual era un bărbat al Bibliei. Socoteşte-fi
Şi ne’rrcălzite în vremea rea, ca o (onoare, clacă faci parte dintre acei „proşti” , cari
,Năuntru, afar’ părăginite, mai cred cuvântul scris. Mulţi învăţaţi din zilele noas­
Cin’ le-a adus în astă stare? tre lucrează ca lăcustele: ei rod Biblia poporului. Ei
Nuntai beţiea sunt ca acel câine, care me-a ros într’o vacanţă grama­
tica greacă. Trăieşte în paginele Scripturii! Invaţ-o
pe dinafară, dar mai îpitâi de toate: încrede-te Cu­
O! câţi copii sărmani pe drumuri vântului. —
FăFă de haine şi mâncare, Lucrează! Şi în via lui Ish's îşi are valoarea me-
Păşesc în iarna nemiloasă, to-ul lui Livingstone: „Teme-te de Dumnezeu şi lu­
Cin’ i-a adius în astă stare? crează sârguincios,y. Oamenii cari nu lucrează, nu
Tot beţiea. progresează nici în lume, dar nici în via lui Isus.
Christos şi-a ales l u c r ă t o r i în împărăţia Sa, nu
Şi câte femei sbuciumate predicatori. „ L u c r e a z ă în via xMea!” (Mat. 21,
Stau şi aşteaptă pe bărbaţi, 28), acesta este ordinul Său. Intr’ânSa nit trebue să
Ce pierd la cărţi a lor avere, dormim1sau chiar să păcătuim', nu trebue să ne jucăm,
Vin acas’ goi şi turmentaţi; nici să ne risipim timpul ci: s ă l u c r ă m . Lucrează
De beţie. mereu, chiar diacă nu vezi inari rezultate, căci Dum­
nezeu nu-ţi cere rezultate mari ci lucru credincios.
(Matei 20). —
Câţi nenorociţi sunt in lume
Conduşi de ai oarbei nebunie, Astăzi se predică prea puţin împotriva lenei,
Ce din familie duc o vieaţă, Scriptura însă o condlamnă aspru. De aceea, lucrează*
Cuprinşi de blestemata poftă, şi atunci liniştea nu-ţi va fi o prim'eidie. Liniştea
A beţiei. aduce de multe ori primejdie. Satana ştie când şi un­
de suntem singuri. Insă după ce am lucrat conştiin­
cioşi, atunci vin îngerii lui Dumnezeu să ne servească,
Bolnăvicioşi sunt mii şi mii întrebuinţează orele liniştite pentru Dumnezeu. Dacă
Ce seamănă 'n lume pierzarea eşti obosit, numai lucra. Oboseala ne aduce mari
Prin flagelul ce poartă 'n ei, primejdii, ea ne desveleşte uşor slăbiciunile şi ne
Şi cei mai mulţi simt victime, face să păcătuim mai lesne, decât atunci când suntem
Ale beţiei. împrospătaţi. Deci, du-te şi caută liniştea şi reculegerea.
Pe vremuri un ministru obosit d'e muncă ceru împăra­
Ce-i die făcut în aste vremuri ? tului să fie înlocuit. Acesta îi răspunse în scris: „Li­
Când1cruda moarte tae des, niştea şi rugăciunea va înlocui toate!” — Prin urmare
In rândurile omenirei nu fi numai un bărbat al lucrului, ci şi un bărbat al lt-
Prin instrumentul ce ş’a ales niştei. — ■ * i : J ' ’ [ '..J -3
Beţiea? Nu deşerta toate în urechile oamenilor, ci pu-
ne-ţi toate grijurile pe inimă lui Dumnezeu. In oa­
Să luptăm contra băuturei meni, ne putem încrede cu mult mai puţin decât ne
Imperiicând-o în drumul ei, închipuim. Mulţi plătesc scump călcarea cuvântului:
S'arătăm lumii Evanghelia Ier. 17,5. Dacă tu eşti sincer şi deschis, atunci nu
Cu toate minunile ei. crede că la fel sunt şi oamenii din jur. Fi prevăzător
chiar şi în mijlocul credincioşilor şii a altor conlucră-
IOAN BODODEA. tori. — i '
Să nu-ţi pice ar eu, aă. fi supus. Crede neclintit că
FARUL MÂNTUIRII i

nici un om nu-1 poate „subjuga” pe aceia, pe care unele întrebări de felul acestora: Pentru ce trăim?...
Dumnezeu doreşte să-l înalţe; însă orice înălţare pe Care e menirea noastră de oameni luminaţi, (dacă
sine, pregăteşte căderea. De altfel, este mult mai si­ suntem intr'adevăr) în lumea asta întunecată, care
gur şi mai uşor să fi supus, decât să te găseşti în duce o vieaţă animalică; inconştientă d'e sine?... etc.
situaţie sus pusă. Fericirea noastră nu e cuprinsă etc., şi tot odată să cercetăm cum au fost rezolvate
în serviciul nostru, nici în situaţia noastră, nici în aceste probleme aie cei mai mari bărbaţi ai omenirei,
stăpânirea noastră pământească, dar nici în pro­ din timpurile cele mai vechi până în zilele noas­
gresul nostru, ci numai în Christos sau în legătura cu tre. — i
Tatăl şi cu Fiul Său. Această legătură o poţi avea Şi odată rezolvite şi înţelese pe deplin, ţinta o*
într’o situaţie mai joasă, mult mai uşor, decât un mului nu va mai fi în căutarea unor fericiri improvi­
altul, care trebue să gonească zi şi noapte. - Romani zate, cari lasă întotdeauna urme dureroase, ci în
12, 16, trebue să fie lozinca şi vieaţa aceluia, care perfecţionarea sa ca factor ae lumină, folositor socie­
nu aleargă el, ci care se lasă condus ae Dumnezeu. tăţii spre binele său propriu., 'Şi un astfel de om va
,,Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi... nici voi fi într’adevăr o creaţiune superioară, creată după
nu puteţi euiuce roadă, daci nu rămâneţi în Mine”. chipul şi asemănarea Marelui Creator, eşită din vieaţa
(Ioan 15, 4). Sprijineşte-te ceas cu ceas de Amicul animalică, în care trăind până acuni. lucra inconştientă
tău nevăzut, şi vei fi binecuvântat şi vei fi o bi­ contra voinţei lui Dumnezeu.
necuvântare. Şi un astfel de om va şti cum să-şi întrebuinţeze
Cu salutare sinceră în Christos. J. S. timpul scurt al acestei vremelnice vieţi, să nu regrete
(Va urma.) mai târziu, de ceeace a făcut.
Nu-i de tnirat aiacă de unii nu voi fi înţeles, dar c
destul ca cineva să primească pur şi simplu învăţătu­
Opriti-oâ în calea ooasfrâ. rile umilitului învăţător din Nazaret, pentru a ve­
dea calea greşită pe care merge aproape lumea în­
— De B r e ze n u. — treagă, îngânfându-se cu progresul... racului! (ferem.
ierem, 6, 16. 8, 6 - 9 ) . -
Cu cât este de adevărat, cu atât este mai trist a Opriţi-vă deci în calea voastră şi cercetaţi-vă cât
constata că cea mai mare parte din omenire, se tăvă­ mai este timp, căci în curând veţi fi âdânaţi în faţa
leşte în dezastruoasa mocirlă a păcatului şi imorali­ Judecătorului suprem; spre a vă d'a socoteala de
tăţii, nedând!u-şi socoteala de consecinţele periculoa­ tot ce aţi făcut, trăind pe acest pământ!... (II. Cor.
se la cari sunt expuşi atât corporal cât şi spiritual. 5, 10). -
Cu alte cuvinte, această pătură a societăţii noas­ Primiţi adevărata lumină şi veţi s'imţi ceeace a
tre, ca ,.oameni luminaţi” , de la care Dumnezeu aş­ simţit marele filozof Socrat când! a exclamat: „Eu
teaptă roadă, se chinuiesc în întunericul în care acuma ştiu întRadevăr, că nu ştiu nimic”.
simt cufundaţi de vieaţa respingătoare ce o duc, re­ Smeriţi-vă mai bine sub scutul învingătorului de
cunoscută de altfel şi de ei înşişi. la Golgota, singurul în stare să ne conducă la ade­
Poporul are ¡absolută nevoe de o hrană sufletească vărata fericire eternă.
suficientă, şi de aceea se impune o mai mare acti­ Nu vă mâi chinuiţi în zadar în căutarea unei so­
vitate din partea noastră, spre renaşterea generală, şi luţii, pe care Christos ne-a adus-o de mult ca un
reînvierea sentimentelor religioase, ce au suferit dar ceresc. — . i
mult în ultima decenie. Dar vai... Cum poate hrăni pe Sculaţi-vă din mocirla ‘păcatelor voastre, şi ve­
cineva acela, care î nl suş e flămând1?... Cum- poate dă niţi la isvorul dătător de vieaţă ,ce-i deschis pentru
altora hrana sufletească acela, care încrezător mâi. toţi, şi vă veţi convinge de adevăr.
mult în sine de cât în Dumnezeu, şi părăsind1 casa Dumnezeu să vă ajute la aceasta!
părintească a ajuns să se hrănească numai cu roşco­
vele rămase dela porci...
rŞi cauza acestei stări de lucruri e, că mai mult sc
încred în sine, decât în Acela, care a zis că: „Fără
Predicatorul şi predica.
Mine nu puteţi face nimic!” ( Ioan-15, 5). Predicarea este ceva caracteristic la creştini. Reli­
Unii în cercetările lor de a cunoaşte situaţia giile păgâne n’au fost prevăzute cu adunări frecuéntate
.corpurilor astrale, situaţia pământului cu milioane de popor în masă pentru a auzi sfaturi religioase.
die ani mai înainte, sau origina vieţii organice pe Iudaismul a avutîncâtva prin profeţi şi mâi târziu în
pământ etc. etc...., sunt atât d£ ocupaţi că uită şi de citiri şi în cuvântări rostite în sinagogi, fiindcă iudâ-
sine însăşi, dar să se mai gândiască la salvarea alto­ ismul a fost o religie adevărată care trebuia să se
ra, cari se chinuiesc sub povara păcatului. desvolte în ¡creştinism. »
Alţii îşi pierd timpul atât d'e preţios cu cititul Marea operă pentru a răspândii buna-vestire a
cărţilor şi revistelor imorale, în cari păcatul, care a mântuirii prin Christos, este predica — cuvinte vor­
fost în totdeauna cauza tuturor nenorocirilor, e alimen­ bite către o persoană sau către o adunare. Predicarea
tat cu o evidenţă extraordinară, influenţând asupra cu nimic nu poate fi întrecută. Tipărirea a fost un a-
sufletelor slabe şi împingândiu-le în prăpastia din jutor puternicie care creştinii Bau întrebuinţat cu mul­
care cu foarte mare greutate şi cu mari pierderi mai tă însufleţire pentru răspândirea adevărului. Dar nici
poate cineva eşi. tipărirea (literatura) nu poate lua locul graiului viu.
Cu aceste cuvinte nu vreau să zic că nu trebue să Când un predicator care este apt ţdie a învăţa, al cărui
ne mai ocupăm cu sus numitele ştiinţe, sau să lăgă uflet e înflăcărat de adevărul priii care a fost mân-
cititul cu totul... Nu... ci voiesc numai a atrage^? ¿ şi care poate mântui şi pe alţii; vorbeşte către
ţia tuturor asupra problemei noastre sociale: nii lui şi deşteaptă simpatia între el şi auditorii
Deci oprrndd-ne puţin, să căutăm' a răspi pe cari îi ridică până la cea mai, pasionată" emó-
\ k2 PÂRUL MANtUIRIi

ţiune, când ei devin născuţi de sus. Aici este meto- sufletul? sau ce va da omul în schimb pentru sufletul
UA piM t MU v p i VU'iMIiw'iwi p v a iv im ^ v u u iu iiu jn tv u v v său?” -
»ului, îi schimbă caracterul, vieaţa şi destinul. Lucrul „Valoarea vieţii nu se poate pune în coniparaţie”.
pastoral (vizitele etc.) sunt de o mare importanţă şi Când! noi încercăm a măsura valoarea vieţii e-
>toţi păstorii trebue să-l facă ai sârguinţă. Lucrul a- terne, mintea noastră nu este în stare d!e a cuprinde
cesta însă nu va avea rezultatul prediciiji nidi nu se nemărginita ei valoare. Chiar şi această vieaţă tre­
poate compara cu predica de pe amvon. Ambele sunt cătoare în care acum petrecem — cine poate preţui va­
ajutate upa de alta şi împreună aduc multe şi bine­ loarea ei? „Tot ceeace are omul va da pentru vieaţa
cuvântate rezultate. Aceasta însă numai atunci, când sa” . Când J. J. Astor s’a înecat în valurile Oceanului
cel ce predică este un păstor simpatic, un sfătuitor de Atlantic, când „Titanicul” a !mers' la fund pentru a nu
încredere, iubitor de tineri şi bătrâni, bogaţi şi să­ se mai ridica, el probabil ar fi dat toate cele două zeci
raci, când adevărurile divine sunt pe buzele lui, atunci de milioane pentru a putea fi salvat şi dus la casa
cuvintele lui vor deschide uşa multor inimi închise sa din New-York. Deci dacă această vieaţă, care este
şi mulţi vor afla mântuirea prin el. Păstoriţi trebue aşa de scurtă (lacob 4:14) şi plină de necazuri (Iov
să mai fie un bine cunoscător al Scripturii, să fie cu 14:1), este mai mult preţuită decât toate milioanele,
totul devotat Domnului şi capabil de a convinge şi cari le-ar poseda cineva, cu cât mai mult este dar vala­
pe alţii. El trebue să ştie să câştige simpatia au­ bilă vieaţa eternă? Cugetă dar la biinefacerea pe care o
ditorilor lui, înaintea cărora el stă ca un reprezentant dispreţueşte omul şi pe care Dumnezeu o va dărui
al lui Dumhezeu. } celui mântuit în veşnicie -~ vieaţă care va fi în
Deci rămâne ca predicarea s i fie marea necesitate comparaţie cu vieaţa Sa divină şi se va egala cu
şi predícele bune, marea putere. In toate epocile a îngerilor lui Dumnezeu. (Luca 20:36).
creştinismului, de când loan Botezătorul trăgea mul­ „Obiectul vieţii”.
ţimea în deşert, n*a fost mare mişcare religioasă, Noi vom putea isprăvi nemăsuratul succes, în
nici restituirea adevărului biblic fără puterea predicii. cariera noastră aici jos, dar diaoâ în cele din urmă vom’
Dar vai! Ce greu putem afla câte-o predică bună. deveni pierduţi; ar fi fost mâi bme dacă nu ne-am fi
CepiiceSte numărul acelor ce în ‘realitate predică bine. născut: Dumnezeu ne-a dat nouă vieaţă, pe care noi
Cum trebue Sjă predicăm? Ce este predica? Predica trebue să o desvoltăm prin graţia Sa cu caracterul
bună nu este o simplă vorbire, care convinge părerea, pe care El îl va face nemuritor în împărăţia Sa. In
sau aprinde imaginaţia şi deşteaptă simţurile, ci care vieaţa prezentă, oportunitatea ne este oferită pentru
dă un impuls puternic voinţei. — Este absolut necesar a ne prepara, ca să putem’ fi gata pentru o vieaţă si­
al convinge pe păcătos, că fără DumUeze.i. e pierdut, gură în veşnicie. Deci, dacă noi pierdem' vieaţa eternă,
djar este mult mâi important să-l faci să părăsească atunci am pierdut totul.
cuibul păcatului şi slă voiaiscă a piime în practică ceeace
predici. Cum a zis şi Cicero: „Eu nu numai îl în- i ,/Joi nu ne putem salva singuri”.
deniit, ci îl rog ls¡cf fi facă”, — Când noi căutăm răspunsul acestei importante
Nu trebue să uite predicatorii că vorbirile şi pre­ întrebări: ,,Ce $iă fac, ca să mă mântuesc?” Noi tre­
dícele lor depind mult dela vieaţa ce o trăiesc. Dacă bue să înţelegem mâi înainte d!e toate, că noi nu ne
în vieaţa lor arată în fapt ceeace vorbesc, atunci putem» salva singuri. Aceasta este tocmai aşa de greu
vor avea mari rezultate. Precum ne în­ pentru noi a ne salva, cum1 este pentru un leopard
vaţă un vechiu proverb: „Cujus vita fulgor, ejtis die aşi schimba petele sau pentru un onf negru aşi
verba tonitrua” , dacă vieaţa omului e fulger, vorbele schimba culoarea pielei. Profetul zice: „Poate
sunt trăsnete. etiopianul să-şi schimbe pielea lui sau pantera petele
Traci1 .din englezeşte sale?” „Căci o cugetare trupească este potrivnică ful
xte ST. STUPARIU. Dumnezeu; pentrucă nu se supune legii Lui şi nici]
nu se poate”. (Rom. .8:7). Inimile noastre sunt rele.
şi păcătoase dela natură, iar noi nu le putem' schimba.
C ea mai m are Noi suntem trupeşte vânduţi sub păcat. Ca noi să
putem fi mântuiţi; trebue ca să primimf o vieaţă nouă
die siuS. Isus zice azi tuturor oamenilor cum' a zis
întrebare. odinioară lui Nicodim: „Adevăr, adevăr ¿ic ţie: de nu
„Cc irebue să fac ca să mă se va naşte cineva de Sus, nu va putea să. vadă Împără­
mântui? ’’ (Fapt. 16:30). ţia lui Dumnezeu”. (loan 3:5). Fără Christos', suntem
Aceasta este cea mai importantă întrebare, care a fără speranţă (Ef. 2:12). Noi nu ne putem1 salva sin­
fost pusă. Ea ne aduce faţă în faţă cu cel mâi mare guri. Din natură suntem pierduţi în păcat, fără speranţă
folos! al vieţii. Ce folos an^ avea dacă am putea să răspun­ şi fără ajutor. Deci să notăm» mărturisirea lui Pavel:
dem la ori şi ce întrebare din lume, şi la această su­ „Căci ştim că legea este spirituală; iar eu sunt tru­
premă întrebare nu am putea răspunde? Cel care a pus peşte vândut păcatului... Că binele pe care-l voiesc
această întrebare, a primit un răspuns corect în vieaţa nu-l' fac; ci fac răul pe care nu-l voiesc”. (Rom. 7:14-
$a, şi „va avea vieaţă eternă în împărăţia lui Dumne­ 19). -
zeu” . — ¡ ¡ Deă. a căuta la Isus”.
Cât este de valabilă vieaţa eternă? Aceasta este Când Pavel s^a aflat '“fără ajutor şi pierdut în
peste puterea minţii noastre, ca să putem’ pune în păcat, el a exclamat: „Ticălos * om sunt
comparaţie valoarea ei. Ea este cel mâi mare şi cel eu! Cine mă va elibera din acest caz de moarte?”
mai bun dar, pe care Fa oferit D-zeu omiului muritor. (Rom. 7—24). Dela natură fiecare om se află în a-
Isius ne spune că această vieaţă valorează mâi mult Ide ceastă stare. La cine dară trebue să căutăm noi sal­
cât ori ce bogăţie de pe pământ: „Ce folos va avea vare? In versul următor, apostolul ne arată; „Mulţu­
omul, dacă va dobândi toată lumea, şi îşi va pierde mesc lui Dumnezeu prin ISus Christos Domnul poS-
- ..... ' ' m i .

MÂNTUIRII 13

ţru”. (Rom. 7:25)» El a căutat la crucea lui Isus, şi tae părul şi barba. Fratele Luguzan îi aduce cămăşi,
aicolo a aflat un Salvator adevărat. Mai jos voni! afla iar fratele Sida, pălărie, sandale şi vestă şi astfel
două părţi din Scriptură, care ne arătă ce trebue să devine îmbrăcat. —
facem pentru a -deveni salvaţi: „loan văzând pe Isus După ce bietul om se vede curăţit, începe a zice:
venind către el a (z/a;.* „lată Mielul lui Dumnezeu care „Aceasta e pentru mine ziua mântuirei” şi „acumâ
ridică păcatele luntei”. (loan 1:29). --- „Căutaţi la vădi eu cine mă iubeşte” etc. cei de o credinţă cu mine
Mine „şi ntântuiţi-vă toate marginile pământului! Cădi m’au părăsit.
eu sunt Dumnezeu şi altul nu este” (Isaia 45:22). Acuma văd că mântuirea este în Christos şi nu în
Dragă cititor, ai cugetat vreodată la acest Salva­ legea mozaică. —
tor? Ai privit la Golgota de unde isvoreşte vieaţa? Ai „Cei ce voiesc să se mântuie prin lege au că­
întrebat pe Ishs: ce să fac ca să mă mântuesc? Dacă zut din Har” . Galateni 5, 4.
nu ai făcut-o, pentru ce nu? Intreabă-L şi El îţi va ÎOAN UNGUREANU.
răspunde. Deci, dacă vei căuta, El se va lăsa să fie
găsit de tine. Te rog dfeci, nu îl părăsi, Isus zice: cel
ce mă va părăsi şi eu îl voi părăsi pe acela. — Răspândiţi „Farul Mântuirei“ —
Vezi 2 Cronici 15: VINO, deci la El, astăzi, până
încă nu e târziu, mâine poate, cine ştie, diacă vei
mai fi pe acest pământ şi apoi vei merge faţă în
faţă cu Isus, care odinioară era atârnat pe cruce pentru
tine Jşi ţnine, dar (djacă te întorci adum, El te iartă. D eneşul.
*
Vino! deci, astăzi! --r De I.lUNGUREAN.
IO AN AL SELEGEAN, Precum dinţilor oţetul şi ochilor fu­
Waren OWie, U. S. A. mul, aşa este leneşul pentru cei ce-l
triniit Prov. 10, 26.
Văzuta-i vre-un leneş în vieaţa ta? Priveşte la
Minune adventistă. el şi te vei convinge, că ori unde s’ar afla, e întodmai
cum1 scrie proverbul, fie el în Biserica lui Christos,
Coloseni 2, 16 22. fie în oarecare societate de afaceri. El dre multe ori
Locuitorul Florea Perva, în etate de 40 ani, cin emâi rău ca dinţilor oţetul sau ochilor fumul. — Ori
comdna Buteni, (jud. Arad), crezând că mântuirea se unde vei trimite un leneş1, el iţi va cauza lipsă şi Chiar
află în legea mozaică, s'a lăsat înşelat de învăţăturile pagubă. Leneşul şi în Biserica lui Christos1numai
adventiste prin respectarea cărorai a ajunS la urină torul rău face. - - De, doreşti ca cineva să te vorbească de
rezultat: f bine, te îngrijeşte să nu fii leneş; ci încearcă a face
In anul 1923 s’a'suit pe un deal din apropierea înciestul chemărei tale la toate ocaziunile . Priveşte
comunei sus citate, încredinţat că Domnul de acolo îl la leneş! De regulă el este acela care se culcă seara
va răpi în cer ca pe profetul Ilie. După o aşteptare mâi de timpuriu şi to't dl e care se scoală dimineaţa
oarecare, văzând că nu se prezintă nimeni pentru a-1 mai târziu; întâiul la culcare, ultimul la sculare; ori ce
ridica, se întoarce acasă supărat şi se închide în casă, face el, lasă până în ultimul moment şi toate lucrurile
cîe unde n’a mâi eşit până în ziua de' 6 August a. tre­ lui rămân nefăcute. — Dacă în această vieaţă dormi­
cut. — tul şi mâncarea ar fi singurele lucruri de împlinit, le­
S’a hotărât să nu mai mănânce carne deloc şi să neşul ar fi cel mâi bun om în lume.
nu vorbească cu nimeni. Să nu-şi mâi tae părul ca­ Leneşul nici când nu se scoală spre a-şi câştiga
pului şi nici barba. Să nu mâi doarmă în pat pe aşter­ hrana necesară, şi tot ce el mănâncă este câştigat de
nut moale ci în cenuşă. altul. —
In acest scop a fefrâns în casă circa 300 klgr. cenu­ In biserică, leneşul este piedica pentru înaintarea
şă, din care şi-a făcut aşternut în mijlocul casei. Pen­ împărăţiei lui Christos. — Nu numai că nu face nimic,
tru hrană se îngrijea de legume şi mâi mult în tim­ ci stă în calea celor ce ar voi să facă ceva. — El când
pul nopţii ieşea din casă în grădină pentru procurarea ar trebui să fie treaz, doarme, iar când de mtflte ori
acestora. Pentruca nimeni să nu poată privi la el ar fi mâi bine să doarmjăi, e treaz şi pune piedici
în caisă/ a iuns ferestrele şi le-a astupat cu cenuşă. îm­ celorlalţi buni de lucru. Leneşul nimic nu vede, ni­
brăcămintea o avea din o cămaşă şi un pantalon de mic nu aude, nimic nu face şi nimfe nu gândeşte bun.
ştibă. Pe faţă nu se spăla. E mai rău ca mort, căci fiind viu trebue să chel­
Fratele nostru bătrân Sidâ, mâi die multe ori tuiască alţii pentru întreţinerea lui.
a încercat să se apropie de acest nenorocit, dâr a- Având în vedere că în via Domnului aşa mult
cesta însă nu sta de vorbă, dacă ieşea ziua din casă în lucru este şi aşa cîe puţini lucrători, e mare păcat să
grădină şi dacă era observat de cineva, fugea în casă. te faci un leneş. Nu lăsa ca altul să facă ceeace tre­
In ziua de 6 August 1925, fratele Sida Todbr cu bue să faci tu.
fratele Todor Luzugan s’au hotărât cu ori ce preţ Scutură-te dar de orice lenevie, frate dragă şi
să-l scoată din casă şi mergând la primărie au cerut a- lucrează până ţine ziua, căci vine noaptea când nimeni
jutorul forţei publice. însoţiţi de Dl primar şi de un nu Va putea lucra, loan, 9, 4.
poliţist, s'au eus la casa respectivului şi forţând Ici colea se văd oarecari mişcări printre fraţii
uşa (care era încuiată) au intrat înăuntru. In casă li se tineri. Pentru aceasta avem o mare bucurie, ştiind
înfăţişează un tablou înfiorător: O persoană cu pri­ că dacă tinerii se aşează în lucrul sufletesc, vom' avea
vire sălbatică, având părul şi barba mare, gol, zdren- un Şeceriş bogat.
ţos:, murdâr şi plin die cenuşă. In scumpa noastră ţară, ce mare lipsă este ca
Femeile vecine au alergat după apă caldă Şi tinerii creştini să se aşeze pe lucru, pentru stârpirea
Badea Florea e silit să s!e spele, apoi vine bărbierul şi-l păcatului, care ţine legate milioane dk suflete, nesoco-
14 FARUL MÂNTUIRII

tind vremea lui Christos pe pământ. şedinta societăţii a ţinut o frumoasă cuvântare, tra­
Către voi fraţi tineri se îndreaptă îndemnul meu, tând cespre marele rol al femeilor creştine în mi­
fraţi de credinţă noutestamentală „Baptistă” şi vă siune. -
rog scuturaţi-vă de lene şi puneţi-vă pe lucru, pentru Sora Iuliana Caraconcia citeşte un referat despre
Christos. — Puterea voastră precum şi banii voştrii dreptul şi libertatea femeilor. Apoi mai vorbesc suro­
puneţi-i în serviciul Lui. rile Maria Petcu, Maria Zaică, Miuţa, tratând despre
Abonaţi-vă şi răspândiţi revistele noastre, care chemarea femeilor în misiune.
aduce veste îmbucurătoare sufletelor, cărora voi nu Sora Maria Baloi, casiera societăţii, citeşte ra­
le puteţi vesti pe Christos. - - Ridicaţi sus steagul Lui portul de activitate al societăţii, arătând şi progresul
şi înaintaţi în lucrul sfânt pentru Cel ce s’a jertfit societăţii. —
pentru noi. — Nu fiţi leneşi, ştiind că: „Leneşii nu La sfârşitul programului a mâi vorbit fratele C.
vor moşteni împărăţia cea cerească” , căci aşa zice Buriman, predicatorul acestei biserici, aducând mul­
apostolul: „Nu fiţi leneşi în afaceri, ci fierbinţi în ţumiri surorilor pentru munca pe care o depun în
spirit” . — slujba Domnului.
„Cine nu lucrează nici să nu mănânce". Domnul să reverse bogată binecuvântare peste so­
cietăţile creştine, ca în viitor cu mâi bogate rapoarte
să ne putem1 arăta înaintea Lui.
D in misiune. MARIA PETCU, secretară.
Serbarea Crâciunuluiîn Moldooa Nouâ.
BOTEZURI.
BUCUREŞTI. — In ziua de Bobotează, fraţii din Noi fraţii din comuna Moldova Nouă anv avut
mari bucurii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Când
Bucureşti au avut un botez ou: 6 persoane. am putut auzi cuvântul Domnului delà diferiţi fraţi
Actul botezului a fost îndeplinit de către fra­ şi surori.
tele Ador ian. —
♦ * * Ziua întâia de Crăciun s’a deschis cu un mare
JUPANEŞTI. - Şi -în această localitate au fost program de evanghelizare, având ca temă „Naşte­
botezate ;în ziua de 26 Decembrie (a doua zi de Cră­ rea Domnului” . Seara ne-a servit tineretul cu un pro­
ciun) 4 persoane. • gram1 special, compus din: cuvântări, declamaţii, dia­
Actul religioisi a fost Săvârşit de către fratele Emi- loguri, trialoguri, soluri etc. Programul a fost condus
lian Ardelean, predicatorul Comunităţii din Ju- de fratele Ilie Craiovean, păstorul bisericii.
pâneşti. — A doua zi ae asemenea am1avut bucurii mari, ser-
* * * vindu-ne fraţii delà etatea de 30—50 ani.
PUSTA. — O frumoasă serbare de  treia zi s’a deschis cu serbarea fraţilor bătrâni
botez au avut fraţii din sus numita comună, în ziua delà 50—80 ani. Aceşti fraţi şi surori ca părinţi ai
de 15 August 1925, botezând'u-se 22 persoane. noştri au făcut o vie impresie tuturor celor de faţă,
Actul botezului a fost săvârşit de către fratele văzând bătrâni cu părul alb trecând! la amvon spre
Dumitru Drăgilă, predicatorul comunităţii din Lu­ a predica pe Mântuitorul care s’a născut în ieslea
goj. — din Betleem şi a (murit pe crucea de pe Golgota. Su­
* * * rorile bătrâne au cântat şi ele mâi multe soluri. După
O vizită la Spitalul militar şi civil din Oradea-Mare. masă a avut loc serbarea copiilor din Şc. de Duminică,
Societatea femeilor baptiste din Oradea-Mare, în condusă de păstorul bisericii. Bucuria a fost pentru
frunte cu fraţii: Petre Bale şi Ştefan Stuparu, au vi­ mic şi mare, tânăr şi bătrân. Creştinul luptător doreşte
zitat ||n primă zi efe Crăciun pe bolnavii din Spitalul a înainta, (deci Domnul să ajute celor fdşti de faţă, căci
militar şi civil din acest oraş', împărţindu-le daruri de la această serbare au primit frumoase îndrumări.
Crăciun şi diferite tractate religioase. Cu această C. NISTORAN.
ocazie li s’a predicat Evanghelia, vestindu-le ierta­ CASAI ORII.
rea păcatelor ,în sângele lui Isus Christos. Corul a cân­ COVAŞINŢ. — O mare bucurie au avut fraţii din
tat diferite bucăţi frumoase, spre mărea bucurie a comuna Covăşinţ, Jud. Arad, în ziua de 25 Noenfbrie
bolnavilor. 1925, când a avut loc celebrarea căsătoriei religioasă a
Am plecat dela spital adânc impresionaţi de cele două perechi tinere : Fr. Tudor Mihai cu ¡sora Zena Bo-
ce am văzht, dar mulţumiţi că am putut să Ie vestim ban şi fratele Berar Simion cu sora Măriuţa Tudbr.
mântuirea şi iertarea păcatelor şi acestor bolnavi. Actul religios a fost lîndeplinit de către fr. T.
Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei Iov. —
Sale iîh tot locul. La această ceremonie a asistat un public numeros.
. , Andor Vasile. Urăm tinerelor perechi, bogata Domnului bine­
cuvântare şi o căsnicie fericită.
* *, *
Serbarea Femeilor Soc. „Maria" din In confuna Cherechi, în ziua de 13 Noembrie
Coronini. 1925 de asemenea a avut loc căsătoria religioasă a
fratelui Pantea Loghin din Minişul-de)sus, cu sora
O frumoasă serbare a femeilor d'jn Societatea Saveta Ştef din comuna Cherechi.
„Mafia” a avut loc în ziua de 26 Decembrie 1925 (a Actul religiqs a fost ¡îndeplinit de fr. T. Iov. —
dbua zi de Crăciun). Domnul să binecuvinteze această pereche.
Serbarea s’a deschis cu citirea textului din Fapt. CARNEŞTI. — In ziua de 23 Decembrie 1925,
Ap. 9, 36—42, după care sora Ana Od'orescu, pre­ s*a celebrat cununia religioasă a fratelui Traian Fur-
16 FARUL MÂNTUIRII

dui din comtona Sohodor, cu sora Anuţa Ungur din co- fit toii ¡pe a icâştigat pentru cauza »sfântă! şi a preferat să
mtina Unciucu. trăiască ultimele ei zile între cele pentru cari şi-a
Ceremonia a avut loc ¡în Biserica Baptistă din expus şi jertfit totul. Cea mai de seamă cântare făcută
Cârneşti şi a fost oficiată de fr. Dragomir Cornea şi de ea este, „Doamne ,nu vezi ce furtuna”. .
Petru Muntean.
Dumnezeu să-şi reverse bogata Sa binecuvântare D. A. P. Main, fost soţ a lui Sankey, compositor
şi peste această tânără pereche. P, Mariase. de cântări religioase, a trecut din vieaţa pământească.
----- o ----- D. Main a .scris multe bucăţi frumoase între Câ'ri e fru­
CEREMONII FUNEBRE. moasa cântare: „Ne-om vedea la (armuri”.
In ziua de 20 Noembrie 1925, a încetat din vieaţă SERBARE. In ziua de 15 Noembrie 1925,
Ia domiciliul său din comuna Volovăţ (Bucovina), sora fraţii români din Paris au d'at o frumoasă serbare re­
noastră ¡în Christos, Floarea Chiruceanu. ligioasă. —
Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate în Fraţii: Wincert, Trifu Andrei, Pelée şi Neţiu, au
ziua de 22 Noembrie. In urma sorei a răimas soţul cu vorbit despre rolul Evangheliei în vieaţa omenirei.
2 copţii; Gh. frimescu. Au urmat coruri şi declamaţii.
* * *
Domnişoarele Vechsler şi Parvale au executat cu
Aflăm cu părere de rău că jîn <ziua de 4 Decembrie multă pricepere câteva bucăţi religioase la pian şi
1925, a [încetat din vieaţă fr. Teodor Coşeri din co­ violină.
muna Bârsa, ,în etate de 37 ani. Serbarea s’a prelungit până târziu, în mijlocul
Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate in unei vii însufleţiri frăţeşti.
ziua die 6 Decembrie. — Serviciul funebru a foiBt ţi­
nut de fr. Traian Halic. CAMENIŢA PETRE.
ţ ** * * * *
In ziuade 23Decembrie 1925 a .încetat din vieaţă Din Roma se anunţă că papa' a dat binecuvântare
la domiciliul său din comuna Oprişeni (Bucovina), rica pontifică la o mulţime de călugări misionar». şi jîn
sorei Ileana Rotari, în etate de 12. deosebi organizaţiei benedictine, ca d'e acum' să-şi dea
tot concursul lor spre a aduce pe greco-orientali la
Dumnezeu să mângâe pe cei întristaţi. religia romano catolică. Aceşti misionar» papali vor
Rusii AlexqM începe în curând activitatea lor în România, Grecia,
secretarul comunităţii. Bulgaria şi Rusia.
♦* * * * *
Colecta pentru fondul de zidire al Bisericii Baptiste ,,Methodist Times” dela 21 Ianuarie cere ca Mi­
din comuna Cmcul-Mare, strânsă de Ion Solomon din nisterul de externe al Angliei să uzeze de influenţa
Detroit Michigan (America) sa pentru? a cere guvernului român ca să treacă şi bi­
serica baptistă printre culturile recunoscute. Ziarul
Ion şi Maria Solomon 10 dolari, Jacosteiu 2 protestează împotriva faptului că, în proectul de
doi., Todbr Stan 2, Ion Andreas 2, George Iremia 2, lege asupra culturilor în România, n’a fost trecut şi
Alexandru Murăşan 2, Ştefan şi Floriţa Nega 1, Ion cultul baptist printre cele recunoscute.
Pătruică 1, Pavel Tereneu 1, Ion Baciş 1, George Din „Di m i n e a ţ a ” .
Breda cu sora 1, Mihai Neagu 1, Ioan Orba 1, Ştefan * * *
Hegeşan 1, G. Tatarean 1, Ilie Aron 1, Petru Mateaş
1, Vasile Cupra 1, Gafi Wlashim1 1, Lazăr Ursu 1, L o n d r a , 21 Ian. — O societate de misionari
Toman G. Duchak 1, Costa Mucuţia 1. M. Boldea creştini, a început, la New-York, construirea unei clă­
5, Ghiga Bojin 50 cents, Todbr Ancoteiu 50 cents, diri imense, având 65 etaje cu o înălţime totală de
d'osia Barboteiu 50 cents, Teodore Zaha 50 c., Savu 121 picioare şi cuprinzând1: o biserică, un hotel, un spi­
moţu 50 c., George Rancu 50 c., Miţa Raca 50 c., Ion tal, o bancă şi diferite magazine. („Universul” .)
♦ .*
Leca 50 c., Simion Treta 50 c., Un frate 50 c., Alexan­
dru Fărcaş 1 dolar, Dămian Curtean 2 dolari. Billy Sunday, vestitul evanghelist american, a
ţinut zece săptămâni evanghelizare în Portland, Ore.,
cu un succes strălucit. Vre-o 12,000 de suflete
s’au hotărât pentru Domnul. Tot oraştol a fost pus
Ştiri externe. în mişcare. Intre cei convertiţi se află şi un număr de
funcţionari poliţieneşti.
întrunirea anuală a bisericilor baptiste din Sta­ In faţa vestitei Primării din Chesterfield (Vir­
tul Kentucky, America, s’a ţinut în zilele de 10-13 ginia), zilele trecute în prezenţa a câtorva mii de
Noembrie 1925, în Biserica Baptistă de pe Broad- persoane s’a desvăluit un frumos monument, ridicat
way, la Louisville, Ky. Un număr mare de dele­ în amintirea celor şapte predicatori baptişti — J.
gaţi au participat. Din toate părţile s’a raportat des­ Tanner, William Webster, Augustin Easten, David
pre o vie mişcare evanghelică. Intre vorbitori au Tinsley, Josepli Antony, Jeremiah Walker şi John
fost câţiva deputaţi din camera Statului. Delegaţi Weatherford - bătuţi şi arestaţi în temniţa Primăriei,
au venit atât dela oraşe cât şi de la ţară; profesori în 1770—1774, de autorităţile statului, pentrucă aceşti
şi muncitori, bancheri şi comercianţi, ţărani şi depu­ apostoli .înfocaţi au predicat Evanghelia şi-au chemat
taţi, toţi pentru cauza împărăţiei lui Christos. pe oameni la credinţa noutestamentală.
* * * De faţă a fost şi guvernatorul Stat,».lui, un număr de
A m'urit d-ra Maria A. Baker, marea scriitoare de deputaţi şi senatori şi o mdlţime de profesori, să
cântări religioase în Statele Unite, în etate de 93 nu mai amintim de cele peste opt mii de cetăţeni1.
ani, la Maywood, 111., în Casa Baptistă pentru fe­ Corul! Universităţii din Richmbnd1a asistat şi sutele de
mei bătrâne. Toată vieaţa ei a frnuncit din greii, a jert­ studenţi au depus cununi la monumentul celor ce au
16 FARUL MÂNTUIRII

fost bătuţi şi .întemniţaţi pentru Evanghelie şi liber­


tatea religioasă. Ce-ar fi zis inchizitorii din 1770
dacă ar fi stat acuma în pragul Primăriei din Chester­
Cărţi şi reviste.
field, Va.? Obrazul le-ar fi roşit! Pilde frumoase de spirit de jertfă ,curaj şi abne­
* * * <■ gaţie, cuprinde celebra carte a lui Oh. M. Sheldon.
Evreii .rtodocşi din Statele Unite, zilele trecute Adevăratul preot sau ce ar face Isus, trad.. de I. Qh.
au ţinut convenţia anjuală la New-York. Afară de hotă­ Oprişan. De aceea o recomandăm cititorilor, mai
rârile de a strânge mari sume d'e bani pentru S i o- ales fraţilor.
n i s n r şi ajutorarea cauzei neamului şi legii evre- Cartea, cuprinzând 200 feţe se vinde cu 40 lei
eşti, delegaţii au hotărât la propunerea a-lui Dr. exemplarul, plus spesele de transport.
S. Friedmann să lanseze u campanie pentru intro­ Comenzile se primesc la adWinistraţia revistei
ducerea săptămânei c!e 5 zile de lucru, Ca toţi oamenii noastre.
* * *
să fie siliţi ăl tinea ziua Sâmbetei. S'au făcut pro­
puneri ca anumite persoane să intervină pe lângă O delectare şi în acelaş timp un bun îndrumător
conducătorii organizaţiilor muncitoreşti din Ame­ moral-educativ este „GLASUL TINERETULUI BAP­
rica să-i dobândească pentru cauza lor. TIST” , care nu trebue să lipSeaSkră d'in mâna nici unui
* * * tânăr sau tânără.
* * #
In ziua cfe 23 Noembrie 1925, a trecut din vieaţa
pământească Dr. W. Y. Quisenberry din Leesburg, Cu o nespusă bucurie aducem la cunoştinţa fra­
marele misionar creştin din Statele Unite. Dr. Qui'sen- ţilor noştri ică avem la dispoziţia lor, preţioasă carte cu
berry a tnăit o vieaţă destul ce lungă, căci avea peste note „CÂNTĂRILE EVANGHELIEI” pe care d'e
70 de ani. Vieaţa lui a fc/sjt o binecuvântare pentru mlult timp ei o doresc.
mii de suflete şi din această pricină lumea creştină Cei ce doresc să aibă o asemenea carte, să se
diin Statele Unite jîl deplânge. Ca un Trate baptist, aldresese redacţiei noastre în cel mâi scurt timp,
decedatul a fost o podoabă a confesiunei noastre. spunând totodată câte exemplare cloresd şi trimeţând
Mulţi fraţi ,îşi vor aduce aminte de el, căci şi noi am banii înainte cu adresa exactă.
avut fericirea ca să-l vedem In ţara noastră pe acest Preţul unui exemplar legat în pânză este de
lucrător neobosit, în lucrul Domnului, când a trecut 450 lei, plus spesele de transport.
pe la noi cu buna lui soţie! a vorbit fraţilor din Cur- Fraţilor! dacă voiţi să aveţi o carte de valoare,
tici, Arad, Bucureşti şi alte localităţi. In Curtici a grăbiţi-vă!
petrecut în casa fratelui Ciupailigă', a umblat între ţă­ Redacţia.
rani şi când s’a reiljntors în ţara Iui a spus multe cu­ A apărut „Călăuza Şcoalei de Duminică” , revistă
vinte bune despre neamul românesc. Bătrânul, de trimestrială, abonamentul 30 lei pe an, un exemplar 10
câihd a întâlnit pe fraţii săi români, până la trecerea lei, plus spesele de transport.
sa din vieaţa pământească, în fiecare zi se ruga lui Comenzile se primesc direct la editor: V. Berbc*
Dumnezeu pentru ţara noastră şi fraţii noştri. — car, Ar a d, strada Blanauziei No. 4.
Cu trecerea lui la cele eterne. Statele Unite a pierdut'
un mare cetăţean, iar noi am pierdut un amic rar, care „Paşte mieluşeii M ei" <igo P»gmi)
ne-a iubit jîmtr’adevăr.
D. E. Ramfeey, un credincios de confesiune presbi- Lecţiunile Şcoalei de Duminică din Iulie—-Decembre
teriană din Birmingham, Ala., Statele-Unite. a dăruit 1925. Cartea tratează un material bogat teologic şi
Şcoalei Baptiştilor din Alabama, Howard College, peste 60 exemple. Cuprinde lămuriri pentru lucrătorii
suma de una sută mii dolari. I. R. S. din Şcoala de Duminică precum şi un plan de organi­
zare. Cartea e de 160 feţe şi prin alcătuirea sa, intere­
sează nu numai ce profesorii Şcoalei de Duminică ci ‘şl
P o şta redacţiei. pe fiecare predicator .
P re ţu l 30 Lei.
Toate persoanele cari ne trimit bani prin man­
dat poştal, sunt rugate a scrie pe cuponul manda­ ! Coriştii si iubitorii de muzică
tului scopul pentru care trimit banii, pentru a e-
vita întârzieri de abonamente sau alte chestiuni. A- pot comanda la Administraţia Farul Mântuirii, Bu­
ceasta ,în interesul tuturor. cureşti, Strada Berzei 29
* * * „Cântările Triumfului“ (cu n o te)
Fr. loan Craşovan (Fizeş). - Povestirea d!e Cră­ conţinând peste 110—120 cântări noui, potrivite pen­
ciun a feiosit prea târziu. tru: evanghelizări, botezuri, cununii, serbări, înmor­
+ * *
mântări, deschideri de adunări şi alte ocaziuni.
Petra Onea (Almaşul Mare). Observăm că P re ţu l 83 Lei.
sunteţi un talent în desvoltare. Deocamdată însă nu
putem publica articolul ce ni Păţi trimes. aduc la cunoştlntâ câ am de cântare şi lucrez în per-
* * *
manenttâ.
loan Mântui fVermeş). Nu merge.
* * *
Aducem la cunoştinţa fraţilor, că Biblii ediţie de
Tablouri de perete
cu citate din 3tt Scrlpturâ de orl-ce mârlme pictate tn
Iaşi, precum şi Cântările Sionului, nu mai sunt de culori. Comenzile se primesc l a :
vânzare în depozit, epuizându-se complect. C. Oumitrescu, Bucureşti
Rugăm pe acei ce ar dori asemenea cărţi, să-nu — Strada Toamnei Nr, 118 —
mai comande, ceoarece nu le putem satisface cererile.
' r4r;-v^.-
[•V*. - •>.
~

Pnul OII Numărul 5 Martie 1926

\7 r \ Apare de 2 ori pe lună Redactor N. Io n e s c o (j§ \)


Abonamentul I00 Lei pe an REVISTĂ RELIG IO ASĂ Redacţia şi Administraţia
In străinătate dublu BUCUREŞTI.
A Uniunii Baptiste Române din România.
In America 2 Dolari. Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (JWafei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I :
1. I. P. Andrişan 5. Esfira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp
2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul Sfintelor Cărţi. — Pagina păstorului. — Glasul pietrelor în favoarea


Bibliei. — In pace cu Dumnezeu. — Proverbe. — Reînoirea vieţii. — Bisericile
Noului Testament. Ai spirit sfânt? — Sângele preţios al Mântuitorului. —
Din misiune. — Poşta redacţiei.

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRßCHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.

^ n:-.ii=» 0 « = g = i |l t = P O < " iinEBpQ c-^Lzjl 01; ii . 'o familie

\
2 _______________ FARUL MÂNTUIRII ______

;& f STUDIUL SFINTELOR CĂRŢI |&|


^.©*^©«^©»¿^©3^©.^ ©©©S^-Oî/Î*?©vr*?.©3^©<l^«>^3^i©SVii3>?iz-t©ÉS*?©i?v^©*&rt©-~v-¿1
- De S. -
(Continuare.)
Ambele Testamente sunt compuse din mai mul­ părţit lucrările sale în versuri, cari se numesc pe gre­
te cărţi, cari la rândul lor cliupă conţinut se împart în ceşte „stihoi” . întrebuinţarea Introducerilor lui Eu-
cărţi : thalios s’a făcut până în secolul al VIII-lea, în care
1) istorice s’au acceptat puţine abateri în nouile scrieri. In se­
2) morale şi colul al IX-lea s’a introdus semnul întrebării (?) şi
3) profetice. semnul exclamării (!) de către Hugo de Sancto, pen-
După ce ani văzut cum se împarte Biblia, să ve- truca în secolul al XlI-lea să se dea forma definitivă
dlem1cum1au ajuns aceste cărţi până la noi, adlică până scrisului, aşa cum a ajuns la noi până astăzi.
în prezent. Să pune întrebarea, dacă nu cumva scrierile sfin­
Biblia este cartea aceea care cuprinde opera unor te au fost schimbate, în cursul acestor sute de ani,
oameni, scrisă sub conducerea Duhului Sfânt, cu ca­ când s’a introdus câte ceva nou. Răspunsul poate să
racter îndrumător spre Dumnezeu, din două epoci fie liniştitor şi el nu este altul decât nu, deoarece mul­
dleosebite. Prima epocă se începe la naşterea lui tele cercetări făcute de diferiţi oameni conduşi de
Adam' şi cuprinde toate întâmplările până la Chris- Spiritul Sfânt, au ajuns la unele şi aceleaşi rezultate,
tos, în care ni se arată păstorirea şi îmbrăţişarea unui cari pe lângă întrebuinţarea armoniei textelor, servesc
singur popor, iar a doua perioadă se începe cu Isus deplină garanţie pentru ori şi ce îndoială.
Christos, Salvatorul omenirii păcătoase şi întemeie­ Vieaţa oamenilor în serviciul Bibliei.
torul veacului de mântuire prin înlăturarea servi-
tuţii câştigată prin lege şi întronarea Harului liberator Cât priveşte cărţile Noului Testament, nu în­
de sub sarcini şi misticism. tâmpinăm1 nici o greutate, atunci când ne ocupăm de
Ambele epoci se rezumă în opera de mântuire. ele, deoarece în timpul când ele se formează, este cu­
Biblia este forma Cuvântului lui Dumnezeu, care noscut scrisul. Nu tot aşa este bisa.cu cărţile Vechiului
ni se rosteşte după gustul limbei noastre şi sub Testament. Pe timpul când s’au petrecut o mulţime
diferitele raporturi, cari ne stăpânesc sau cârmiuiesc. din faptele (înşirate în cărţile Vechiului Testament, scri­
Prima seamănă, a doua seceră, prima promite, a sul era necunoscut. întrebarea este, cum1conţinutul a-
doua dă, prima condamnă;, a doua graţiază. cestora a ajuns până în zilele noastre. Serviciul trans-
Din toate nu se poate vedea altceva decât providenţa m'iterei aces+or fapte,-în condeiul cunoscătorului de
lui Dumnezeu. Moise şi istorisirile, Solomon şi ceilalţi scris, s’a făcut prin „Predanie”, în slujba căreia: a fost
cu învăţăturile, profeţii cu povestirile, toţi sunt aşe­ angajat traiul lung al oamenilor, cari au povestit din
zaţi în serviciul gratuit al omeniri pentru descoperirea tată în fiu, nepot şi strănepot, cele întâmplate.
tainei mântuirii. E de ajuns să priveşti Ia o vieaţă lungă cum' eră
Fundamentul pe care zideşte Biblia este cre­ aceea a lui Adam, care a trăit 930 de ani, cum era
dinţa individuală în Isus Christos şi opera ei construc­ aceea a liuii Sefh, ca/re a trălit 912 anii, a lui EnoS, care
tivă o putem urmări din cele mai vechi timpuri. a trăit 905 anî, a lui Caim, care a trăit 910 ani, a lui
In total, Biblia numără 66 cărţi, din cari 39 com­ Mahalaleel, care'a trăit 895 ani, a lui Iared, care a trăit
pun Vechiul Testament, iar 27 Noul Testament. Cele 962 ani', a lui Metusala ,care a trăit 969 ani, a lui La-
66 cărţi ale Bibliei sunt împărţite în 1179 capitole, meh1,care a trăit 777 ani, a lui Noe, care a trăit 950 and1,
iar acestea în 30.560 versete (stihuri). După socotelile şi să te cugeţi că aceştia toţi se coboară din acel'aş
unora, toată Biblia ar avea cam 774.000 cuvinte com­ tată, pentru ea să fi sigur că lucrurile săvârşite de
puse din vre-o 3.567.000 litere. Dumnezeu cu aleşii săi au putut să ajungă până la
Din numărul total al capitolelor, Vechiul Testa­ noi prim ^predanie” (vezi Deutronom' 23, 7 etc.).
ment numără 929, iar Noul Testament 250. Din nu­ După potop, vieaţa oamenilor devenind măi
mărul total al versetelor, Vechiul Testament numără scurtă, mijlocul de care se îngrijeşte Dumnezeu, pen-
cam1 22.600, iar Noul Testament 7960. truca faptele sale să nu fie uitate, este scrisul.
Biblia n’a fost împărţită delà început în capi­ PrÜm'ul scriitor care se ocup ă cu propovăduirea or­
tole şi versete. dinelor dumnezeeşti şi păstrarea acestora este Moi­
Prima încercare de împărţire a scrierilor Sfinte, se. (Vezi Deutronom 31, 24.)
a fost aceea din secolul al IlI-lea, şi după felul cum Moise scrise ulegea”, numită pe ovreeşte „ J o ­
era mai lungă, se numea pe greceşte „titli” , ori mai ia” în cele 5 cărţi (Deutionom 31, 9), cari se păs­
sdurt, se numea „kefaleia” sau „capitula” . ^Capi­ trează în chîyot şi se ducea de către popor In toate
tula” sau „kefaleia” introdusă de Am'monius, s’a bu­ părţile, cât timfp a ¡durat peregrinajul său.
curat de o întrebuinţare mai mare numai în secolul Prin scris, numărul cărţilor religioase se îmbogă­
al IV.lea, când Eusebius, cu ajutorul J.or commune scara ţeşte din ce în ce tot măi mult şi subiectul delà fap­
îndrumărilor. Conţinutul capitolelor exprimat prin tele istorice, cu schimbarea stării poporului, trece la
titlu, a fost practicat de prima oară de către Euthalios cel moral sau poetic şi la cel profetic.
în anul 458 în lucrarea sa întitulată, „Epistolele Apos­ Cărţile la început erau păstrate în chivot, apoi
tolului Pavel” . Tot Euthalios este acela, oare introduce în Cortul Stânt, însă odată cu zidirea templului, se
vânza?£a*u^ semnele scrisului în sfintele c ă rţ. Eutha- aşează în Sfânta Sfintelor (II. împăraţi 22, 8).
Rugăm p«ra*e ina* bine înţelesul expresiunilor, a îm- (Va urma.)
mai comande,
- - •+<£•+' - V . . - > .

FARUL MÂNTUIRII
r _\
ÔEBBSeSOœceEOÆSiSHy ,ats= O O ^ i O SE«e- OS3SS3CO 3 ¿eS»2b<î-SK33ô EOS OE
* S P A G IN A PA STO R U LU I
W Æ S C C b ^ cïS S ^ C ’JS M aB O SSOSK© SS3 Ê A <ÿ& fM gB i033SSéj « O ô B n M B O d G a S B O S S e a D O E fiH S B ttfiB B fe
....
Câteoa îndrumâri despre oizüe. niică a zilelor noastre. Acum câţiva ani, intrând penti
prijma dată într’o familie, îmi ieşi înainte gospodina C I.,,
Scumpe frate, casei cu o carte de rugăciuni, spunându-mi.: „Dom- -
Cred să cunoşti bine datoriile cari cad! in sarcina nule, şi eu pred şi citesc mereu în cartea asta” Eu îi-
unui predicator. răspunsei: ,fo a rte frumos din partea d-iale. Pentru
Una dintre multiplele datorii, este şi Vizitarea că sunt obosit şi nu pot vorbi ntţţlt cu d-ta, Să citini .
membrilor comunităţii, pe la casele lor. împreună o rugăciune din carte." Luai cartea de ru -.
A trecut de mult timpul, când veneau membrii la gâciuni, citi o rugăciune potrivită şi mă despărţi. Noap­
tine să-ţi ceară fel de fel de lămuriri sufleteşti; astăzi, tea următoare, femeia nu putu Să doarmă. Veni a doua
iu trebue să te duci să-i cercetezi. De data asta voi zi la mine şi se întoarse la Domnul. Curând după ea,
da câteva îndrumări ,cari să-ţi arate felul cum trebuesc se întoarse şi fica ei la Domnul, care după puţină vre­
făcute aceste vizite. me trecu în vecinicii ca un copil al lui Dumnezeu.
1. După câţiva ani ,când mă dusei în acea familie să-mi
Vizitele să le faci ia fel cum îţi Citeşti Bib­
lia. Tu îţi citeşti Biblia în chip continuu, adică un Iau rămas bun, sora scoase cartea de rugăciune şi-mi
capitol după celalalt. Tot astfel procedează şi cu vi­ spuse: ,Rugăciunea asta de aci, mi-ai citit-o mie,
zitele tale. Nu sări peste nici o familie, fie săracă sau cândţai venit prima dată la noi. Din ziua aceea n’am
bogată; pretutindeni putem depune o mărturie bu­ mai avut nevoie de cartea asta de rugăciuni, ci de
na. la la rând familie după familie. Caută să aduci atunci citesc în Biblie şi vorbesc cu Dumnezeu din a-
Evanghelia şi acolo unde ea n’a intrat încă. Un pre­ dâncul inimii mele”. Prea probabil că fructul acesta
dicator al unui orăşel de vre-o 3000 locuitori, cu oca­ nu l'aşi.fi avut, dacă n’aş fi recunoscut binele care
zia jubileului său de 50 ani, putu să spue unui con­ era în cartea ei de rugăciuni.
frate, priVindu-şi orăşelul de pe vârful unui munte: 4. Lămureşte-ţi scopul vizitei tale. Nu o lua
„Acolo în vale, nu locueşte niai o familie în care să nu razna. La prima vizită este destul dacă câştigi încre­
mă fi dus cu Evanghelia". O astfel de păstorie me­ derea oamenilor. îmi amintesc de vizita ce am fă­
rită să fii imitată. cut-o într’o famlilie la orele 8 ¡şi jumătate seara. Mi
Mai citim Biblia şi în alt chip; anume citim se spuse: „In casa de alături locuiesc nişte oameni,
unele părţi din ele mai mult ca altele. Tot aşa sunt cari nici nu vor Să ştie despre Dumnezeu. Ei nu se
şi familii cari trebuesc vizitate maţ des. Acestea sunt duc nici odată măcar la biserică.” Eu le-am răspuns:
în special acele, cari sunt deschise pentru Evanghelie. „Atunci am Să mă duc chiar în seara asta (icolo, să le ■a
Citind Biblia, dai peste locuri la cari te înapoiezi să fac o vizită.” Găsii o pereche tânără şi vorbesc cu
le citeşti din nou: te împreuni cu ele crescând sufle­ ef o jumătate de oră despre lucrurile zilnice. La ple­
teşte. Ori de câte ori te îndrepţi la aceste locuri, pri­ care, ei îmi promisese să viziteze orele biblice ce le
meşti delà ele hrană deosebită. Tot astfel este şi cu ţineam la adunare. Şi veniră într’adevăr. —In prima
vizitele. Din când în când întâlneşti câte o Betan'ie, oră se pocăi femeia, în a doua oră biblică se pocăi
unde te opreşti mai des. Aci te poţi odihni, poţ primi bărbatul! El este un muncitor simplu, dar plin de
ceva, te poţi împrospătai Sunt fraţi cari nu voesc să vieaţă şi energie şi conduce azfi o Societate a Tinere­ f-:
audă die o asemenea Betanie; însă şi noi avem nevoie tului de vre-o 100 membrii, dintre cari, mulţi s’au
de ele tot atâta de m'ult ca şi Isus. Astfel, după cum întors 1a Dominul prin activitatea lui. Este proble­ a
creşti împreună cu unele locuri din Biblie, tot aşa matic, să-l fi putut câştiga pentru Domnul, dacă la r*
poţi să creşti împreună cu unele familii. Insă, aceasta prijma mea vizită aş fi încercat să-l pocăiesc. Deci,
trebue făcută în spirit şi nu în carne. După cum, îna­ trebue să fin* lămuriţi la orice vizită pe care o
inte ca să citeşti în Biblie, ceri ca Dumnezeu să te lu­ facem1, asupra scopului, şi cât de înalt putem să ne pu­
mineze, la fel trebue să faci şi înaintea fiecărei vizite : nem ţinta înaintea noastră. Desigur, Că sunt şi alte
roagă-te mai întâi Domnului ca Să-ţi arate El ce trebue împrejurări ,când trebue să pornim direct dintr’odată
şt ce nu trebue Să vorbeşti în familia la care te dudi. la trezirea şi pocăirea persoanelor cari ne stau în fa­
2. ţă. Uneori, vizita trebue să aibă scopul de a invita
Fă vizitele având-, o fafă voioasă. Şi aceasta
o vei putea numai atunci, când nu eşti ostenit. Ca în la adunare; alte ori a trezi, a mângâia, a încuraja
orice lucru, şi în lucrul vizitelor regulate, vei obosi. sau: a dojeni şi mustra. Toate însă, trebuesc făcute
Totuşi, de obicei, vizitele cari le faci fiind deja obo­ cu înţelepciune şi cu iubire.
sit, a!au nici o valoare. Apioi se mai adaugă şi pri­ 5. Recunoaşte, cari sunt greşelile tale personala
mejdiile pe cari Ie aduce oboseala. Esau îşi pierdu când faci vizite şi caută Sfi le înlături. „Nu de multă'
dreptul de întâiul născut, când fu obosit. Intrerupe-ţi vreme) am găsit printre hârtiile mele vechi un carnet
vizitele, când diutr’un motiv oarecare conştiinţa îţi în care mi-am notat câteva întrebări referitoare la vi­
este vătămată. Cu o conştiinţă vătămată nu putem zite, pentru a niă cerceta pe mine însu-mi. Printre al­
sluji Domnului. (Ebrei 9, 14). tele găsi şi întrebarea: „Cari sunt greşelile ce tre­
¡3. Recunoaşte binele pe care-l întâlneşti într’o bue Să le ocolesc?” Şi me-am dat următoarele răs­
familie, şi exprimâ-ţi mul/urnirea. In orice fami­ punsuri: a) Nu citi jurnalul; b) nu vorbi s i n g u r ;
lie vei întâlni câte ceva, faţă de care vei pvte,a să-ţi c)Tiu promite mai mult decât poţi ţine .Pentru mine,
arăţi) recunoştinţa şi chiar dacă n’ar fi nimic altceva, pe timpul acela, acestea trei puncte însemnau primej­
decât că ei mai pot Să trăiască în sil naţiunea nepriel- dii mari. îmi amintesc când Intram într’o familie

•' ' ‘ VA..--«.. •


4 FARUL MÂNTUIRII

unde se citea ,}Universul literar”, foloseam cu plăcere dincolo de anii aceştia; că regii amintiţi în Facerea
prilejul ca să-l studiez. Ori aceasta însemna pentru mi­ cap. 14, n?au existat; ca Sargon, regele Asiriei, din
ne o pTjmejdie, ce trebuia să o ocolesc. Este un lucru Isaia 20 : 1, a fost o figură mitologică; că istorisirile
însemnat să cunoşti ziarele oamenilor pe cari îi vi­ despre fii lui Israel şi Moise în Egipt şi despre civili­
zitezi, însă mai bine să ţi le abonezi singur. In ceeace zaţia Egiptului, sunt numai nişte mituri, etc. lată
priveşte punctul al doilea ,este bine să laşi să-şi go­ o colecţie de cieclaraţiuni din partea domnilor cri­
lească inifna persoanele vizitate şi apoi tu să le răs­ tici! Toate acestea însă şi alte deelaraţiimi în felul lor
punzi în câteva cuvinte. Prin metoda asta vei reuşi mai s’au prăbuşit sub faptele doveditoare, descoperite de
mult decât dacă ai proceda contrar. Şi puneţi,il al trei­ târnăcop (pic), hârleţ şi lopată.
lea formează foarte uşor o primejdie, în special când Arheologia biblică — ştiinţa lucrurilor şi monu­
trebue să faci vizite multe. La urmă nu poţi birui ş mentelor de artă din vechime a descoperit prin
rămâi dator oamenilor pentru că îţi este cu neputinţă săpăturile ei, în ţările biblice, lucruri foarte preţioa­
să îndeplineşti făgăduelile date. Nu este (le ajuns se pentru susţinerea adevărului. (Rezultatele Arheolo­
ca la fiecare promisiune sa adaogi un ,,dacă va voi giei biblice sunt publicate de Prof. O. A. Barton:
Domnul” ,, căci lăsând Ia o parte adevărul că oamenii ,,ArcheoIogy and the Biblie” şi Prof. 1. M. Brice:
nu înţeleg o ajşemenea frază in însemnătatea ei adâncă, ,,The Monumeiits and the Old Testament.” Aceste
,,Dacă' va voi Domnul, nu trebue întrebuinţat cu uşu­ cărţi sunt de mare ajutor la studierea Bibliei în acest
rinţă” . Caută deci să-ţi descoperi greşelile tale şi departament.) In 1843 45, arheologii P. F.. Botta
apoi să le înlături.
De data asta până aci. In numărul viitor voi
continua. Până atunci însă îudeplineşte-ţi credincios
şi această datorie de păstor, scumpul meu frate, şi
Dumnezeu va fi cu tine.
Te salut sincer. J E A N.
----- o——

Glasul pietrelor în faooarea


Bibliei.
I.
N’am privit, în vieaţa mea, un spectacol aşa de
sublim, în frumuseţa lui naturală, ca acela pe care
mi l-a prezentat miraculoasa cascadă de apă Niaga­
ra Falls dih America. Aici natura îşi desfăşură înaintea
ochilor vizitatorilor, opera sa cea mai gran­
dioasă în tablouri încă neîntrecute în frumuseţa lor
»fermecătoare. Limba omenească n’are adjective destul
de potrivite prin cari să poată fi descrisă, în mod sa­
tisfăcător, această gigantică minune a naturel.
Pe partea Canadei, lângă cascada principală V. PRODAN,
(Horseshoe Falis) e un tunel sapat în pieptul tare al şi H. S. Layard începură să facă săpături, cel dintâi
stâncei, 100 picioare vertical şi 800 orizontal. Tu­ lângă Njniva, unde descoperi palatul împărătesc âl
nelul acesta te conduce la trei porţi, cari ies tocmai lui Sargon, cel din urmă lângă Nimrod, unde desco­
sub căderea zbuciumătoare a apei. Cu ochii închişi peri încă alte cinci palate şi tăbliţe cu inscripţia isto­
ai crede că eşti în inima Garpaţilor pe timpul celei riei Asiriei. Sargon II fu descoperit că a fost o'
mai cumplite furtuni. persoană reală şi căi el a fost regele Asiriei, care a
Cum ieşi pe aceste porţi, sub cascadă, vezi cum dus poporul Samariei în captivitate. Multe lucruri
apa furioasă a zdrobit tot ce i-a stat în cale. leşine de artă ale acestui monarcli au fost aduse în muzeul
însă prin poarta oin mijloc, numai ciecât zăreşti sub Louvre din Paris. Vizitând acest muzeu în vara anului
loviturile nemiloase ale valurilor, St încă Veacurilor 1024, cele descoperite despre Sargon II nc-au atras o
(Rock of Ages). Această stâncă stă nepăsătoare în atenţiune specială.
ciuda fluviului St. Lawrence, care, clocotind vde mâ­ Regii din Facerea cap. 14, sunt aproape toţi iden-
nios, se aruncă cam 13,000,000 picioare cubice pe tjjficaţi cu diferiţi monarchi djn timpul luj Avraam.
minut peste creasta prăpăstiei delà o înălţime de ,,Amrafel, regele Sinarului”, a fost Hamurabi, regele
158 picioare, sfărâmând tot ce-i stă înainte, afară oe
Babilonului, cam 2250 înainte de Christos. Monumen­
Stânca Veacurilor. tele cu inscripţiile descoperite, cu legile lui Ha­
Astfel am plăcerea a ¡rrtă gândi la Cartea Cărţilor murabi, dovedesc că civilizaţia babilonică era
Biblia şi a o asemăna cu Stânca Veacurilor. foarte înflorită pe timpul Iui Avraam.
Câte lovituri nemiloase a primit Biblia din partea
ciocanelor critice-distrugătoare, şi totuşi ea n’a putut II.
fi nimicită! (Critica constructivă c folositoare la stu­ Intorcându-ne către Egipt, avem o arzătoare do­
dierea Bibliei, pe cana critica distructivă e pericu­ rinţă să ştim ceva despre el şi civilizaţia lui şj
loasă). aceasta oin cauza celor povestite în Biblie în privinţa
Ou o¡siută de ani în urmă, criticii radicali au zis că lui. Biblia ne spune că: „Moisfe a învăţat toată
istoria biblică anterioara anilor 400 înainte de Chris- înţelepciunea Egiptenilor, şi era puternic in
tos, nu e adevărată, căci istoria seculară nu trece de cuvinte şi in fapte.” (Fapt. 7:22). Oare ce înţelep-
FARUL MANiUlkil

ciiune a posedat Egiptul în timpul acela? Cum am audă glasul lor sus şi tare în favoarea Bibliei. Ca
putea s’o cunoaştem? Şi aici monumentele vin în aju­ rezultat, insultele criticei distrugătoare îngheţară pe
torul nostru şi ne descoper civilizaţia ue pe valea Ni­ buzele criticilor. Se împliniră şi de data aceasta cu­
lului, care, pe timpul lui Moise, era într’o mare des- vintele dumnezeieşti rostite ae psalmist: „Cuvân­
voltare. tul Tău, Doamne, dăinueşte în veci în ceruri".. Ps.
Fiii lui Israel fuseseră forţaţi odinioară să facă 119 -89
muncă de robi Egiptenilor. Ei ajutaseră la clădirea V. PRODAN,
multor zidiri colosale pe valea Nilului, după cum ne East Orange, N. J. U. S.
spune cartea Exodului. Din nefericire, furtunile nemi­ America;.
loase ale vremurilor, au trântit la pământ monu­ o-----
mentele, ipr rugina necruţătoare a timpului
a început fără preget să le roada. Au rămas in pi­
cioare, doar numai uriaşele monumente pentru adă-
In pace cu Dumnezeu.
postirea morţilor - piramidele, cari îşi aruncă um­ „De va păzi cineva cuvântul
brele lor gigantice spre civilizaţia ele pe vremuri a Meu, nu va vedea moartea în veac".
văii Nilului. încetul cu încetul începură şi alte monu­ Ioan S, 51.
mente ca morminte, altare şi temple să-şi ridice Cu câtă greutate se strecoară omul prin vieaţă!
capetele din nisipul Nilului. Aceste pietre acoperite de Vrăşmaşi nenumăraţi îi ies în cale şi cu toate acestea
figuri şi inscripţii gravate cu o artă minunată au nu se dă bătut.
rămas mult timp numai nişte mărturii fără grai, căci
nimeni nu putea descifra figurile şi să citească cu­ E în stare se facă orice numai să iasă biruitor şi
prinsul inscripţiilor. să-i înfrângă pe toţi. Se răsboieşte o vieaţă întreagă
şi-i bate pe toţi; numai pe sine însuşi, omul nu c în
Dar în cele din urmă, învăţaţii, după multă trudă, stare să se biruiască şi aceasta din cază că nu păzeşte
ajunseră la locul unde providenţa divină le dădu cheia hotarele legii dumnezeeşti şi nu ascultă poruncile
cu care să înţeleagă civilizaţia văii Nilului. In 1799 Domnului.
Napoleon, frind cu expediţia sa în Egipt, află o Iată ce ni se istoriseşte din vremurile vechi:
piatră veche de bazalt acoperită cu inscripţii de mare Regele Antioh Sirianul îşi strânse o armată disci­
valoare, în timpul săpăturilor din jurul oraşului R<>- plinată şi o trimise asupra Egiptului, cu gândul ae
seta. Ea fu transportată apoi Ia Londra (Anglia), a-1 lua în stăpânire.
(iu ocaziunea vizitei noastre la Muzeul Britanic, în
1924, avurăm fericirea să ne întoarcem în jurul acestui O sete arzătoare de a pune picior cutropitor în
document prea preţios al antichităţii, care atrage a- bătrâna cetate Alexandria îl neliniştea zi şi noapte.
tenţia tuturor vizitatorilor. Din întâmplare în vremea aceasta, Egiptul era în
Pi|atra Roseta e bazalt negru, acoperită cu trei stăpânirea romanilor; de aceea senatul roman trimise
feluri de scrieri. Patrusprezece rânduri de deasupra pe generalul Popilius Ia regele Antioh cu rugămintea
sunt scrise cu caractere care seamănă cu acele aflate să renunţe la planul lui şi să.ia'ea pace Egiptului. Cana
pe obeliscurile şi templele ţării. La mijloc, în generalul Popiilius se afla în faţa lui Antioh, şi-i
treizeci şi două de rânduri, e o altă scriere de o aduse vestea aceasta întristătoare, regele se făcu foc
specie deosebită. Pe partea ain jos în cincizeci de de supărare. Numai decât generalul făcu cu bastonul
rândujfi» e o scriere în limba grecească. Cele din urmă pe care-1 purta lin cerc de jur împrejurul regelui şi-i
cuvinte ale scrierei a treia sunau: „Acest ordin poa­ zise plin de înarăsneală şi hotărâre.
te fi s'cris pc o piatra tare in scrierea sfântă, in scrie­ „Nu vei eşi din acest cerc, până nu vei spune lă­
rea obicinuită a ţării şi în scrierea grecească''. murit ce vrei: pace sau răsboiu”.
Scrierea sfântă era scrierea ieroglifică a vechei cul­ Regele văzându-se la prea grea încurcătură şi
turi egiptene, scrierea obicinuită a ţâ­ dându-şi seama că nu se poate măsura în putere cu
rei, era scrierea de toate zilele. Învă­ poporul roman, alese pacea şi se întoarse grabnic
ţaţii citiră scrierea grecească prin care preoţii egip­ acasă, renunţânu la vechiul său plan, care fusese visul
teni onorau pe Ptolomei Epifati (195 ani înainte de de aur al vieţii sale.
Chrîstos) pentru binele ce-1 făcuse acest monarh po­ Iubite cititor, gândeşte-te că şi tu eşti într’una
porului şi preoţilor. învăţaţii traseră concluzia că, ispitit de dorul de a te lupta cu Dumnezeu şi de a
deşi nu puteau citi celelalte două scrieri, totuşi con­ te înstrăina de voia Lui. Nu uita o singură clipă pe
ţinutul lor era acelaş ca a celei greceşti. mijlocitorul între om şi Dumnezeu Isus Christos.
In 1818 însă se schimbă părerea în privinţa Vrei pace cu Dumnezeu? Să nu îndrăsneşti să ieşi
pietrei de Roseta. Cele aouă scrieri nu aveau acelaş niciodată clin hotarul învăţăturii Domnului nostru.
înţeles ca cea grecească. Un francez, J. F. Champol- Isus Christos. El nu şi-a scris învăţătura Sa cu con­
liaon, aflase cheia prin care descifra scrierea iero­ deiul, ci cu degetul pe nisip; cu degetul atotputerniciei
glifică. Această scriere spunea despre civilizaţia sale scrfse pe creasta muntelui „ f e r i c i re", in va­
înflorită a Egiptului, care trecea dincolo ae re­ lurile înfuriate ale mării „ l in i ş t e ” , pe rănile bol­
navilor „ t ă m ă d u i r e ” , pe mormântul celor ră­
cordul biblic cu mii ae ani. „istoria popoarelor de posaţi ,,î n v i e r e” .
pe valea Nilului acoperea un timp de vre-o 5000 de Iubitul meu, nu aluneca alături de cuvântul Dom­
ani, pe când istoria Vechiului Testament abia aco­ nului! Renunţă la voia ta, ca să împlineşti voia Lui!
perea 1500 de ani", zice Dr. Price. Nu sta mult pe gânduri. Alege vieaţă vecinică în
Minunate descoperiri! Se sculară monumentele
ca din morminte de pe valea Eufratului şi de pe locul cel ei'trecătoare!
valea Nilului şi în cele din urmă începură să vorbiască. Luptâ-te cu tine, în loc să te lupţi cu Dumnezeu.
Mărturiile lor confirmară şi încă tot confirmă cele („Rătăciţi Neştiind Scripturile” .)
scrise în Sfânta Carte. Cu alte cuvinte ele făcură sa se
o FARUL MÂNTUIRII

Prooerbe. ft e î n o i r e a oi ş t i i .
tr. de EMANOIL SEZONOV Efes. 5,14 şti Rom, 12, 2,
La seceriş trist, nu trebue să te descurajezi, de Br.
ci trebue să semeni iar. Sosit-a vremea de trezire,
Mai bine stai tu în întuneric, decât ca întuneri­ O, suflete iubit al meu;
cul să stea în tine. Ca să ’nviezi spre nemurire!
O minciună distruge câteodată, ceeace tiici o Sfârşitul lumei va fi greu.
arma nu poate distruge.
— Păunul îşi strânge numai decât penele, cânţi Te scoală deci şi înviază,
obsearvă urâciunea picioarelor sale. Şi te va lumina Christos;
Creştinul cu toane este cu totul păgân. Care pfimeşte şi "nfiază
Ca să devii copilul lui Dumnezeu, trebue s:i Cu drago sie pe credincios.
ştii, că trebue să fii la fel cu Isus. Tu- dormi adânc, dar ia p>riveşte
— Pacea şi mângăerea se găsesc numai în as­ Cum lăcrămează-al tău păstor!...
cultare. Tu dormi, dar umbra morţii creşte
— Toată nerăbdarea constă numai din egoism. Şi te va pierde hi viitor.
Când simţi că pentru a pedepsi nu ai destulă
iubire, mai bine faci când nu pedepseşti. Şi-odată pe neaşteptate
— Pentru cei ambiţioşi nu există niciodată mân­ In ceasul când nu te-oi gândi,
tuire, dacă nu se pocăiesc. Moarte’a veni; şi nechemată
Dacă Dumnezeu este duşmanul tău, cine va fi Prin sine groaza răspândi!...
aliatul tău, care să fie mai puternic, decât Dumne­ Tu dormi într’o nesocotinţă,
zeu? — Tu dormi în umbra morţii reci,
- Singurul meu suflet dacă-mi lipseşte, ce-mi Şi nu gândeşti la pocăinţă!.,.
mai rămâne? O suflet dragă, scoală deci.
— Când îţi zice cineva că lumea este împotriva
ta, dacă nu părăseşti religia pe care o ai, atunci poţi Desbracă haina morţii crude
să-i zici: Şi eu sunt împotriva hunei. Şi azi te ’mbracă cu Christos;
— O muscă mică era tot aşa de sigur în corabia Nu amâna, căci vremea trece,
lui Noe, ca şi elefantul; tot aşa şi în Isus Christos cel Primeşte vieaţa, fii mintos.
tare, ca şi cel slab este sigur.
— Nu vorbi rău despre cineva, dacă înei nu eşti Căci Dumnezeu de mult te cată
bine informat, şi dacă ştii că aşa este, atui;-. întrea- Dar tu, dormind n’ai cunoscut
bă-te, dacă e nevoe să-l vorbeşti. Acea iubire de bun Tată,
— Sgârcitul -este ca un isvor, din care nu poate Ce-aşteaptă pe-un fiu rătăcit*
bea nimeni. Te teme de păcat, ia seama,
— Dacă ai făcut un lucru bun, nu te lăuda cu el, Că şarpele c veninos,
ci caută să faci altul şi mai bun. Şi hiveninat de eşti acuma
Cea mai mare învingere este aceea, când Arimcă-ţi ochii la Chri9tos.
biruim pe eul nostru prin Is u s .
— Nu te întinde la Iupruri, cari suni prea departe. Prjveşte-acum, mocirla ’n care
- Adevărata fericire este aceea ,c nd faci altora Fără ruşine, tăvălit,
bine. Trăit-ai în destrăbălare
Broaştele dintr’uu puţ nu ştiu nimic despre Inconştient nesocotit!...
mare. Şi Domnul car’ te urmăreşte
Chifar şi pe cerul cel mai senin se adună Cu dragostea de bun Păstor,
nourii. Te strig’acum spre El!... grăbeşte
- Nu sărbători nici o Duminică, care crezi că va A ’ndeplini al Său sfânt dor.
fi mai tristă ca Lunea viitoare.
Şl nu uita c’a Lui chemare
Rămâne vecinie martor sfânt.
Ce-a glăsuit atât de tare
Ai spirit sfânt ? S’auză toţi dc pe pământ!...
Câţi nu sunt, cari să crecF a fi plini de Spir tul Te scoală deci şi îţi dă seama
Sfânt! Aceasta însă se poate dovedi; căci în mă­ In ce pericol te găseşti,
sura în care îl are cineva, în aceeaş măsură are şi pu­ Căci rând pe rând Domnul ne cheamă
tere de a convinge pe rătăciţi. In vecinicie, ce gândeşti?...
Eşti tu în stare chiar pe cel mai necredincios să-l
câştigi pentru Domnul? Da? Atunci într’adevăr eşti De astăzi tu te înoeşte,
mult binecuvântat de Dumnezeii. Bagă însă cic Şi ca un om reînoit,
seamă că te înşeli când te crezi plin de Spirit Sfânt şi In noul an voios porneşte
te simţi încă nepredat în totul Domriului. Numai o Cu Domnul sfânt ce te-a iubit!...
predare în felul acesta este urmată de botezul Spi­
ritului, urmare de plinitatea Sfântului Spir t. Citit« şi râspândtti „Glasul Tineretului
TITI OPRESCU. Baptist.“
FARUL MÂNTUIRII

Domnule profesor, zise elevul, exista totuşi


Bisericile Noului Testament. ceva ceeace Dumnezeu nu poate să vadă!
(Continuare.) Şi ce anume? întrebă în grabă profesorul. Co­
pilul răspunse:
- De I. R. SOC ACI U. Dumnezeu ¡nu poate să vadă prin sângele Mân­
-i. Un grup administrând u-şi afacerile sub con­ tuitorului, păcatele noastre.
ducerea iui Isus Christos. Vasăzică, o biserică bap­ Binecuvântat adevăr!
tistă să guvernează pe sine. Ea îşi administrează afa­ Păcatele oamenilor sunt aşa de acoperite prin
cerile. Forma de ocârmuire este congregaţională. Nu sângele lut Christos. încât nici Dumnezeu nu le mai
recunoaşte erarhie sau oligarhie bisericească. Ea sin­ poate vedea.
gură are puterea trebuincioasă administrativă şi judi­ „Sângele lui Isus Christos, Fiul ini Dumnezeu, ne
ciară. Nu are nici o putere legislativă s i adauge sau sa curăţă de toate păcatele. (/. loan 1, 7).
scoată afară din învăţătura Noului Testament. Isus („Rătăciţi Neştiind Scripturile” .)
Christos este legislatorul şi Noul Testament, este le­
gea. Iată de ce crec! baptiştii într’o biserică liberi şi
într'un stat liber.
5. Un grup unit in credinţa in Christos şi cele
I X>in m isiune
§ §•
ce El a învăţat şi făcut. Aceasta însemnează „credin­
ţa ceeace s’a dat sfinţilor” , (Juaa 3). In această cre­ SERBĂRI.
dinţă se cuprind învăţăturile despre creaţie, căderea In ziua de 31 Decembrie (anul trecut), fraţii din
omului, promisiunea reînvierei, neputinţa omului de- Deva au dat o frumoasă serbare, la care a luat parte
a se mântui pe sine; dragostea nemărginită a lui un numeros public. Cu această ocazie s’au vândut
Dumnezeu; dumnezeirea lui Christos; suferinţele Sa­ prin licitaţie mai multe obiecte casnice, lucrate de su­
le şi ispăşirea Lui pentru păcatele noastre; moartea şi rorile din societatea „Gă p r i o a r a” , iar banii ce
învierea lui Christos din mormânt; înălţarea Lui la s’au strâns s’au vărsat în fondul edil.
cer şli a doua venire; puterea şi promisiunea lui Serbarea s’a prelungit până după miezul nopţii,
Christos de a susţinea pe cei mântuiţi; lucrarea Du­ intr’o atmosferă de caldă frăţietate. I. M.
hului Sfânt; scăparea de puterea şi plata păcatului * * *
prin pocăinţa păcătosului către Dumnezeu şi credinţa VĂLENII-DE-MUNTE. Fraţii clin Vălenii-de*
vie în Domnul Isus Christos ca Domn şi Mântuitor; Munte au avut o frumoasă serbare în ziua a treia a
cele două taine în regula şi semnificarea lor ; biserica Crăciunului, împărţind şi diferite daruri la peste 80
ca un grup democratic, spiritual: învierea morţilor, copii.
a drepţilor şi nelegiuiţilor; vieaţă fără de sfârşit în Fratele Oh.Vulpescu, predicatorul comunităţii
fericire vecinică pentru cei mântuiţi şi vieaţă fără de a ţinut o cuvântare, arătând ce a făcut Dumnezeu
sfârşit în chin vecinie pentru nelegiuiţi şi cei ce nu pentru omenire, trimeţând pe Fiul Său în lume ca
se supun Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nos­ să o ¡mântuiască din sclavia păcatului.
tru Isus Christos. Au fost adevărate clipe de reculegere şi mulţu­
6. Un grup declarând ca Voieşte s i facă cele ce mire sufletească pentru toţi cei de fată.
Christos a ordonat. Aici. în adaos la învăţătura, ve­ ’* * *
nim la fapte. Christos a Ordonat ca ucenicii Săi să lu­ CH1ŞINAU. Fraţii din oraşul Chişinău au
creze pentru Împărăţia Lui. , Iar credinţa fură fapte serbat ziua anului nou cu o deosebită solemnitate,
este moartă”. Ordinul lui Christos: Mergeţi in care a început la ora 9 ¡seara, şi a durat până la 4 di­
toată Lumea sa predicaţi Evanghelia lo. toată făptura”, mineaţa, prin rugăciuni, cântări, cuvântări ş. aj
,,ducându-vă faceţi ucenici din toate neamurile, bote- După aceea un grup de 3! persoane au mers în oraş
zându-i.,. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce Cam porun­ pe la casele fraţilor cu felicitarea anului nou. S’a
cit”, nu este din vorbe goale pentru cei hotărâţi strâns cu această ocazie sumă de 3600 lei, care sumă
pentru Domnul Isus. Cei ce se abat dela această a donat-o pentru fondul de zidire al unui spital e-
datorie şi cei ce nu umblă după învăţătura Domnu­ vanghelic, pe care fraţii intenţionează să-l constru­
lui şi Mântuitorului nostru Isus Christos, ti*au parte iască.
în biserică. * * *
(Va urma.) In ziua de 1 Ianuarie, femeile din societatea
„ D o r e a ” din Vălenii-de-Munte au dat o serbare
în folosul săracilor.
Sângele preţios al Mân­ Fratele Oh. Vulpescu a vorbit la sfârşitul ser­
bării, spunând între altele că, femeia creştină trebue
tuitorului. sâ dea o deosebită atenţiune la creşterea copiilor, care
este viitorul nostru de mâine.
Un profesor vorbia odată elevilor săi despre P. PI. EŞEA, secretarul
atotputernicia lui Dumnezeu şi le spunea între altele comunităţii.
că nu este nimic in lume ceeace El să nu poată vedea. * * *
„Ochiul Domnului priveşte în toate locurile şi pe cei DESCHIDERI DE ADUNĂRI.
buni şi pe cei răi si nimic nu se poate ascunde dela In ziua de 3 Ianuarie a avut loc inaugurarea
faţa Lui”. deschiderii noului local de rugăciune al fraţilor din
Deodată un ii dintre ele\i ridica degetul, arătând comuna Brusturi.
profesorului că vrea să-i spună ceva. Profesorul îi Serviciul religios a fost ţinut de fraţi : Oh. Mos-
gădui să vorbiascâ. Vasile Aleseşau si Pasca Vasile.
H FARUL MÂNTUIRII

Ţinem sa amintim câ pe locul unde este astăzi A încetat din vieaţâ in ziua de 14 Februarie, sora
clădită adunarea, a fost înainte o cârciumă, unde mulţi Iosefina Petrescu în etate de 25 ani, soţia defunctului
îşi cheltuiau banii şi sănătatea, iar acum este zidita o fr. Petru Petrescu, fost diriginte de cor din comuna
casă de rugăciune, unde se landa şi se măreşte numele Furdea.
Domnului. In urma lor a rămas un copil în etate de 3 ani.
Mari sunt minunile lui Dumnezeu. Actul funebru a fost îndeplinit ele fratele Emi­
OH. MOSTON. lia n Ardelean, premergătorul cercului Jupâneşti. Co­
De asemenea în comuna Banloc, Jud. Timiş-To- rul din comuna Furciea şi cel din Oladna-Română au
ronţal a (afvut loc în ziua de 27 Decembrie a. tr., des­ cântat mai multe imnuri funebre.
chiderea noului local de rugăciune, pe care fraţii cie Cortegiul a fost urmat de peste 400 persoane.
mult îl doreau. CORNEL I AZA.
Serviciul religios a fost ţinut de către fratele A.
Pascu, fiind ajutat şi de alţi fraţi.
Domnul să bPnecuvinteze acest locaş de rugăciune,
în care numele Său se va proslăvi de acum înainte.
OH. MALCOCI. | 1 5 o^(a redacţiei
* * *

In ziua de 31 Decembrie 1925, s’a inaugurat


deschiderea unui local de rugăciune în comuna Petro- Emil Kiss, New-York (America). - S’a primit su­
şenj, după următorul program: ma de 6 fclolari. Vă rugăm să ne comunicaţi în ce scop
Oră de rugăciune: Teofil Cioară, serviri divin: aţi trimes această sumă, pentru ai putea di curs.
* * *
Dragom'ir Cernea. F. Borşian, Cleveland, Ohio (America). - S’a
Au urmat coruri şi declamaţii. S’a distins rnd primit suma de 2 dolari pentru abonament. Vă mul­
cu seamă muzica de sub conducerea fratelui loan ţumim. —
Sârbii, care mult se osteneşte în lucrul Domnului.
N’a lipsit dela această solemnitate nici societatea Revista a-lui Cornilescu apare şi se poate co­
tineretului, care graţie concursului dat, serbarea a avut manda în strada Bursei. No. 1.
*• * *
un caracter cu adevărat sărbătoresc.
Fratele Budişan Constantin, conducătorul adunării Rugăm pe iubiţii noştri abonaţi să binevoiască
a ţinut o scurtă cuvântare, mulţumind publicului care a-şi achita abonamentul cât mai neîntârziat, trrme-
a luat parte. /ând banii prin maneat poştal pe adresa redacţiei.
* * *
Dumnezeu să-şi reverse ploaia binecuvântării Sale Pavel Sas (Somoscheş). — Nu merge.
şi peste acest locaş sfânt. RFDIS OH.
CASATORII. Colaboratorii ,cari ne trimet articole pentru pu­
In ziua de 23 Ianuarie s’a celebrat cununia reli­ blicat în revistă, sunt rugaţi să scrie cât se poate de
gioasă a fratelui Dumitru Niculae cu sora Maria Oh. scurt şi pe cât se poate miai popular, adică pe înţelesul
Angliei, ambii din Turnu Măgurele. tuturor.
Actul religios a fost îndeplinit de fratele I. Bra- * * *
nea din Bucureşti, care a ţinut o cuvântare, arătând Ori ce persoană care ne trimite corespondenţă
îndatoririle reciproce ale soţilor. pentru ori şi ce fel de chestiuni, sunt rugate să scrie
Cu ocazia aceasta, societatea tineretului ,,Timo- cdibil, deoarece avem multe scrisori, cari nici nu se
tei” a executat un frumos program. pot citi, fapt care constitue o greutate în administraţie,
Bucuria a fost pentru mic şi mare, tânăr şi prin aceea că nu le putem rezolva.
bătrân. — . Rj' e d a c ţ i a.
Urăm tinerei perechi a Domnului bogată bine­
cuvântare si o căsnicie fericită.
* * •
ALEX. TEODORESCU. n ois.
In ziua de 24 Ianuarie s’a clebrat cununia reli­ Se caută de urgenţă un fierar, care să se priceapă
gioasă a fratelui Roşu Niculae cu sora Agafia Fili- şi la potcovitul cailor. Condiţiuiii avantajoase.
pescit, ambii din Hăpria. Actul religios a fost îndpUtiit Doritorii se vor adresa la Nicolae lonUr, comuna
cler fraţii Simion Gavriş şi Oprean. Corul cin Partoş a Căciuleai, Jud. IJipuşna (Basarabia).
* * *
cântat multe bucăţi frumoase.
Urăm tinerei perechi o căsnicie fericită în Dom­ Calfă de pantofar, caută loc ca richtuitor de feţe,
nul. — de preferinţă numai la fraţi baptişti dela oraş.
CEREMONII El INE BRE. A se adresa la Ion Criişan, Orăştie, strada Biserici
In ziua de 28 Decembrie 1925, a încetat din viea- Nouă No. 19, Judeţul Hunedoara.
ţă, mult iubitul nostru frate Gheorghe Oprean din co­ ♦ * *
muna Şeuşa, Jud. Alba, în etate ae 61 ani. Domnul Doctor în medicină şi chirurgie, N i c o ­
In acest frate s’a prăbuşit o columbă (porumbiţă) l a e 1o n e s c u, specialist în boli de femei, faceri,
pe care a fost aşezată biserica lui Christos din co­ mamoş, din Constanţa, strada Dumbrava Roşie No. 6,
muna Şeuşa, golul care se va observa mult timp şi dă consultaţiiuni gratuite fraţilor şi prietenilor sufe­
care cu greu va putea fi înlocuit. rinzi cari vor veni pe timpul veri în această staţiune
Actul funebru a fost oficiat de fratele Simion balneară, în urma unei recomandaţiuni din partea fr.
Gavriş, predicator. Dumitru Baban din Constanta, str. Dumbrava Roşie
Domnul să mângâe pe cei întristaţi . No. 36.
SA Ml ML TURDEŞAN. Facem acest anunţ spre ştiinţa tuturor.
finul OII Numârul 6 Martie 1926

Apare de 2 ori pe lună Redactor N . Ionescu


Abonamentul iOO
in străinătate
Lei pe an.
dublu
REVISTĂ RELIG IOASA Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI.
In America 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a zis Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


* să vadă tapíele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (JWatei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I :
* 1. I. P. Andrişan 5. Esfira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp
2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu 0

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul Sfintelor Cărţi. — Pagina păstorului. — Lumea şi biserica. — Calea


sfinţeniei. — Bucuria nemăsurată a unui prizonier. — Rugăciune. — Bisericile No­
ului Testament. — Ştiri externe. — Din misiune. — Cărţi şi reviste.
— etc. etc. —

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.


FARUL MÂNTUIRII

{& !
S t . -
STUDIUL SFINTELOR CĂRŢI f & fs
©
©rv? .yin -irv $â^&$e*%$4«s*g f © ^O
— De S. —
(Continuare.)
Canonul Bibliei. către Ebrei nu este canonică. Despre aceasta mai
vorbeşte şi Hieronimus. Discuţiuni asupra calităţii
Cărţile cari compun Biblia se mai numesc şi canonice a ¡acestor cărţi, a trebuii să se facă, deoarece
canonice. Cuvântul „canon” provine din limba grea­ circulau în numele Apostolilor <> mulţime oe scrieri
că şi înseamnă „dreptar” sau măsură (Gal. 6, 16). false pe vremurile acestea.
El a fost întrebuinţat la început cu multă rezervă,
iar déla Orígenes, acest nume îl poartă toate căr­ Declararea canonică a cărţilor Vechiului Testa­
ţile cuprinse în Biblic, cărora li s’a recunoscut pro- ment, este sprijinită pe amintirile ce se fac despre
venirea aela Dumnezeu şi cari se consideră de a fi ele în cărţile Noului Testament şi în cărţile scrise
îndrumătoarele credinţei noastre în Dumnezeu. de primii cercetători ai sfintei Scripturi.
Din cele mai vechi timpuri, numărul scrierilor Noul Testament împărţeşte cărţile Vechiului
cu pretenţie dje: a fi sfintei, a crescut foarte mult, aşa Testament în: 1) istorice; 2) profetice şi 3) poetifce
într’un târziu, lumea doritoare oe adevăr se afla în sau morale. Citează toate cărţile din Vechiul Testa­
faţa unei mulţimi de cărţi, fără ca să fie sigură dacă ment, afară de cartea lui Rut, Eszra, Nemia, Cân­
ele sunt inspirate oe Dumnezeu sau nu. tarea Cântărilor, Eclesiastul şi plângerile lui- lere-
întrebările ,dacă ceeace se citeşte este scris în mia. Majoritatea acestora nu este citată, deoarece ele
aaevăr de acela a cărui nume îl poartă, dacă este erau aşezate în cuprinsul altora, lângă cari erau aşe­
autentic şi dacă scriitorul a stat sub influenţa Du­ zate în Biblie. Expl. Cartea Esterei se cuprinde
hului Sfânt atunci când a scris, au dat naştere la în Nemia, Rut, în Judecători şi plângerile lui
nfulte cercetări şi materie de desbaten pentru si- lereinia.
noade. In Septuaqinta, care este o traducere despre care
Cercetările pentru dovedirea calităţii canonice a voiu vorbi mai târziu, se cuprindeau toate cărţile
cărţilor cuprinse în Biblie, s’au extins peste mai multe ce conţine astăzi Vechiul Testament. Fiul lui Sirach
sute de ani şi s’au împărţit în două direcţii. Una înainte oe Christos cu 130 ani, aminteşte împărţLreă
având ca subiect cărţile Vechiului Testament, iar în frei a cărţilor Vechiului Testament; adică aşa
alta cărţile Noului Testament. Ca rezultat al acestora, cum e arătat, în istorice, profetice şi poetice. Tot
diferiţi cercetători au comunicat tabela cărţilor decla­ asemenea şi Philo d. Chr. 41, citează uin cărţile Ve­
rate de canonice. chiului Testament, nemaipomenind însă de curţile:
Intre anii 200 şi 400 d. Chr. au fost aduse la Rut, Cronicelor, Nemia, Estera, Cântarea Cântă­
cunoştinţa publicului 15 (cincisprezece) tabele ale rilor, Eclesiastul, Plângerile lui feremia, Ezechiel şi
cărţilor cuprinse în Noul Testament, dintre cari şase Daniel. Ioseplms d. Chr. 37, înşiră cărţile după împăr­
- aaică acele a lui Anastasiu, Epiphanius, Ruffinus, ţirea lor, ocupându-se de toate câte formează astăzi
Augustinus, Sinodul al treilea din Cartagina şi Anoni­ Vechiul Testament. Melito la 177 d. Chr. aminteşte
mul. lui Dionisiiu din Ariopagita - conţin toate căr­ toate cărţile cu excepţia lui Estera şi Plângerile lui
ţile cuprinse în Biblie. Trei adică a lui Cyrill, a Ieremia. Orígenes, la 230 u. Chr., înşiră toate cărţile
sinocuiui din Laudicia şi Gregorius lasă afară ce aflăm1astăzi în Vechiul Testament. Athanasius, la
cartea Apocalipsului. Una aceea a lui Caius, pro­ 326, deasemenea cu excepţia Esterei. Cyrillus din
babil clin anul 196 a. Chr. — lasă afară Epistola Ap. Ierusalim la 348 d. Chr. le aminteşte pe toate fără
Iacob, Epistola II. a lui Petru, Epistola III. a lui excepţie. Tot asemenea şi Consiliul din Laudicea la
loan şi Epistola către Ebrei. Una - aceea! a lui Orí­ anul 363 d. Chr., Epiphanius la 36S d. Chr. şi Hila-
genes — lasă afară Epistolile lui Iuda şi loan, cu toate rius din Poietiers la 370 d. Chr. Gregorius din Na-
că în alte părţi vorbeşte despre ele. sianz la 370 d. Chr., lasă afară Cartea lui Estera, ase­
menea şi Amphilochius în anul 370 d. Chr. Canonul a-
Eusebius, aminteşte că Epistola lui Iacob, luda, a postolic, a cărui dată nu se cunoaşte, decât se pre­
11-a a Pui Petrul, a Il-a: şi a III-ţaf a lui loan şi Apoca­ supune că n’ar fi mai târzie decât sfârşitul seco­
lipsul, ici colea ar fi cam înooelnice în ceeace priveşte lului al IV, precum şi Constituţia Apostolică, lc
conducerea Spiritului Sfânt în scrierea lor. Philas- aminteşte pe toate, ceeace ar forma din partea lite-
trius lasă afară din lucrarea sa Epistola către Ebrei şî raturei greacă, un argument puternic, că atunci când
Apocalipsul. Amphilochius, cuprinde în lucrarea sa cărţile Vechiului Testament sunt canonice în număr
toate cărţile Noului Testament, car aminteşte despre de 39. -
cărţile Antilegomenicet, se numeau aşa cele şapte Hieronimus d. Chr. 392; Rufinus d. Chr. 397;
cărţi ale Noului Testament Qespre cari se crezuse Sinodul al III-lea din Cartagina d. Chr. 397; Au­
multă vreme că nu sunt canonice. Aceste cărţi sunt: gustinus d. Chr. 395, toţi cad de acord ca să înşire
Ep. către Ebrei, Iacob, II. Petru, II. şi III. loan, luda ae canonice toate cărţile Vechiului Testament în nu­
şi Apocalips. Cele 20 cărţi ale Noului Testament, re­ mărul arătat mai sus.
cunoscute ca canonice se numesc homologdsimenicc,
adică recunoscute sau canonice şi se mai zic şi deu- (Va urma.)
tero-canonice. Amphilochius, crede că numai Ep. -----o
FARUL MÂNTUIRII 3

I * I P A G IN A f A«TO*£TT_LTTI | * I
® ^ S ^ è ^ C S S < § > t !3 û 3 R © «SS=<©>’^ 0 Ê 3 i® E S B e E © S S 3 ^ ©<©© @ 6 S 3 @ S S S 5 B < ^ g S $ S S § S S S ® S 3 5 ? i :E S ! S B §

— De JEAN. —
(Continuare.)
Alte tâmuriri despre oizite. arunce de pe el povara; despre aceea păstorie, care
se află în faţa unei lucrări sfinte dum'neze'eşti, în
Scumpul meu confrate, adâncul unui suflet şi căruia trebue dat o mână de
In numărul trecut ţi-am dat cinci îndrumări pentru ajutor ca să poată străbate la libertate.
felul cum1trebuesc făcute vizitele. Astăzi voi adăuga o Iată deci câteva sfaturi:
a şasea îndrumare, şi anume: 1. Fă-ţi timp pentru sufletul, care vrea să se
6. Caută să-ţi lămureşti bine, unde trebire mărturisească! Aceasta este o artă nobilă. Afară

faci vizite. Iată câteva sfaturi: a) acolo, unde te de acei, cari vor să ne răpească timpul preţios cu cle-
trimete datoria de păstor al comunităţii tale; b) la vetituri sau cuvinte fără valoare, fiecare căutător după
aceia, care-ţi vizitează adunarea; c) la acei, cari sunt adevăr, aşteaptă ca să ne ocupăm1cu el serios.
căzuţi în nevoi, datorii, sau alte dureri sufleteşti; Ce luptă amară şi câte nopţi nedormite a costat
d) la acei cari nu pot să vină la adunare cu toată do­ pe câte un suflet, până ce s*a hotărât să-şi deschidă
rinţa lor die a 'Veni; e) la acei, faţă de cari Dumnezeu inima! Câţi, aveau pe buze mărturisirea şi totuş n’au
intervine în chip deosebit. îmi amintesc să fi vi­ scos un cuvânt, pentrucă puterea care îi oprea era
zitat o familie, în care femeia nu voia să se roage. mai mare decât puterea care îi îndemna! Chiar dacă
In timpul rugăciunii mele ,ea nu stătea locului1. Peste cele ce ni le istorisesc nu ne par prea însemnate, —
câteva săptămâni primi vestea că un bărbat sufe­ totuşi, lor le este cel mai însemnat lucru în acele cli­
rise un accident mortal în apropierea locuinţei! mele. pe. De aceea, ei au dreptul să se folosească de tim­
El fusese adus acasă ca un cadavru. Eu îmi spusei: pul şi împărtăşirea noastră. Cel ce Se mărturiseşte,
„Trebue să vizitez acea familie” . Când intrai în casa trebue ascultat în linişte şi uneori, cu răbdare. Dacă
mortului, aflai că acolo era aceeaş familie în care un asemenea împovărat a căpătat încredere în tine,
femeia nu voia să se roage. Lovitura ce o căpătă că îşi deşartă toată povara, atunci şi tu trebue să te
prin această nenorocire o învăţa să găsească pe Dnm1- consacri pe deplin lui. Dimpotrivă, dacă el capătă
nul şi Să se roage. impresia că eşti un om grăbit şi supra-ocupat, care
Şi pentru încheierea acestui capitol, încă o între­ stă cu ceasornicul în mână, atuncia uşa inimei sale se
bare: „Este bine şi necdsar să citim1 în familia pe va închide în curând, şi pentrucă el nu va voi să te
care o vizităm — cuvântul lui Dumnezeu şi să ne stânjenească şi să te plictisească, îţi va vorbi foarte
rugăm?” In general, ar trebui să le facem. Unii puţin şi neînsemnat. Din cauza grabei, întrebările
fraţi nu voiesc să ştie nim'ic despre o asemenea ru­ nu pot fi deslegate şi secretul ascuns nu poate fi
găciune, spunând că n'are nici o însemnătate să te scos la lumină; oeci vizita pastorală nu şi-a ajuns
rogi cu oamenii, cari niţei nu ştiu să se roage. Eu am scopul pentrucă ea n’a desăvârşit deslegarea legă­
altă părere, întemeiată pe unele experinţe, când ci­ turilor şi n’a adus adevărata pace sufletească. Există
team1Cuvântul Dorianului şi mă rugam, chiar în familia un secret, pe care îl stăpânesc unii oam'eni foarte ocu­
în cari oamenii nu arătau vre-un interes deosebit paţi, anume acela, a se pune la dispoziţia celuiialalt
pentru acestea. Cred că Ioan 11, 42 ne dă tot dreptul în aşa chip, ca el să capete impresia: păstorul este
Să ne rugăm1 înaintea altora, chiar dacă aceştia nu pe deplin la dispoziţia mea! Secretul acesta este una
pricep măcar să-şi împreune mâinile la rugăciune1. din cele mai însemnate armături necesare păstoriei.
Să nu credem atât de lesne că ne aflam cu cele sfinte 2. Fi cast (curat) în tratarea celui ce se mărturi­
înaintea câinilor şi cu mărgăritarele înaintea por­ seşte! Nu-! întreba prea amănunţit. Pe păstor îl in­
cilor! — teresează să audă numai singurul lucru, ca păcatul
Cu ni să ne purtăm în păsforie faţă de un suflet cerce­ Să fie numit lămurit pe nume, „istoria” păcatului,
tător? afară de unele cazuri complicate, nu trebue s’o cu­
Un adevărat predicator, va fi şi un adevărat păs­ noască. Aceasta trebue observat cu deosebire, la vi­
tor. Pentru el, clipele în care un suflet îi cere sfatul novăţiile morale. Sufletul nu trebue pisat cu prea
său păstoresc, îi sunt cele mai sfinte, dar şi mai multe întrebări şi nu trebue să capete impresia că
grele din vieaţă. In acest capitol n’am intenţia să mă vrei să te amesteci în chestiunile sale particulare. Nu
ocup de păstorie în general, ci doresc să ţi-o lămuresc trebue niciodată să se ridice în el simţul, — din pri­
pe cât voi putea într’un fel particular. Un predicator cina purtărei tale: „Acum te-ai trădat! De-aeum eşti
ar trebui să fie: Jurist, medic, judecător, banchijer, blamat! Ci trebue să ai respect chiar şi de mărturisilrea
mijlocitor de lucru, sfetnic părinţilor şi copiilor şi sinceră a ¡celui mai stricat om. Cât de puţin întreba
altele multe. Nu vreau să mă ocup de aceste ramuri Isus pe cei împovăraţi, osteniţi şl stricaţi de păcatele
ale păstoriei, ci de aceea lăture, care pătrunde în adân­ lor, unul câte unul! Cât de nobil şi cast încerca El
cul sufletului, în sfânta sfintelor: păstoria făcută unui să conducă pe saniariteanca la recunoaşterea vinovă­
suflet cu o conştiinţă speriată şi cu o inimă încărcată ţiei! In cazul însă, când suntem siliţi să punem în­
ue vinovăţii, pe care nu ţ r e b u e , lăuntric îl îm­ trebări mai avansate (adânci) asupra unor păcate,
pinge să ceară sfat, să-şi mărturisească păcatele, să-şi să nu uităm să păstrăm distanţa necesară. Păstorul
4 FARUL MÂNTUIRII

trebue să aibă o inimi curata cerată dela Dumnezeu. Grecii se ridicară până la punctul cel mai culmi­
In sfârşit: fi d i s c r e t . Nu fi limbut, nu colporta nant în literatură, artă şi poezie şi cu toate acestea la
din casă în casă lucrurile aflate, ci vorbeşte numai ei nu s ’a găsit destulă înţelepciune de a găsi pe
atunci despre păcatele altora, când ceri sfatul celor Dumnezeu. Pentru ei eira Dumnezeu necunosait. Cred
mai bătrâni şi mai mult experimentaţi, numai ai că la ei nu! a fost găsit în neregulă capul, ci inima.
scopul de a ajuta la îndreptarea celor greşiţi; altfel, Şi ori cât ar fi omul de învăţat pentru ca să cunoască
dacă nu şti să păstrezi tăcere, lasă-te de păstorie! pe Dumnezeu, îi trebue. o inimă nouă şi aceasta nu se
3. Păstoria ta primeşte prin cultură, ci prin predarea
fie Christo-centrică! De mul­ Spiirituluj
te ori ni se pun întrebări de conştiinţă referitoare la Sfânt.
vieaţa familiară sau socială, cerându-ni-se sfatul. Ori Lumea ai ajutorul „înţelepciunei” sau „filusofief” .
cât de însemnat ar fi limpezirea acestor nevoi — to­ Col. 2, 8. niciodată nu poate găsi pe Dumnezeu. Şi ca
tuşi păstoria noastră trebue să folosească tot ce intră dovadă că aşa este, noi putem vedea mulţimea ne­
în cadrul ei, ca să le pună în legătura luminei Evan­ credincioşilor şi celelalte lucruri din zilele noastre.
gheliei. Toate chestiunile, de orice natură ar fi ele, Lumea nu se face mai bună.
trebuesc folosite să apropie sufletele de Christos şi
să le cimenteze pe El. In Christos, sufletele trebue faţă contra luicăDumhezeu
Desigur, această lume, care se împotriveşte pe
şi se găseşte în acest timp
să se însănătoşeze. Predicatorul trebue să lucreze şi
în păstorie cu Evanghelia în mână. Persoanei, care sub stăpânirea celui mai mare vrăşmaş a4 lui, nu
cere sfatul nostru nu i-am ajutat destul, dacă i-am des- Se face mai bună, deşi îi stă în faţă. Judecata de —
legat întrebarea socială, dacă am înlăturat cearta 'fa­ foc şi distrugere — lumea merge din rău în mai Fău.
miliară şi aşa mai departe. Neghina care creşte în chip firesc mult mai repede ca
Predicatorul poate fi grâul,
liniştit numai, atunci, când cazul care cere sfatul păs­ se v,a lăsa pe câmp până la ziua secerişului.
toresc, este adus la picioarele lui Christos, sub crucea Poate unii cred că Iumeaia făcut mari progrese în
lui Is'uS şi aşa şi-a găsit desleg'area complectă. După cultura popoarelor, în libertatea omului, aducând ca
cum1 predicatorul trebue să fie şi păstor, tot aşa dovezi: aesfiinţarea robiei, apoi întinsele căi comer­
şi păstorul trebue să fie predicator. El este pre­ ciale, multe şi diferite invenţii ca: întrebuinţarea va­
tutindeni martorul lui Christos şi de aceea şi câşti­ porilor, electricităţii etc.
gător de suflete. La toate acestea, noi nu putem răspunde - - cum
In numărul viitor voi continua. Până atunci te tăţile eişi nu
am 1 zişi mai sus — că lumea întreagă cu toate facul­
este un isvor pentru sfinţenia vieţii —
salut sincer. J E A N.
(Va urma.) decât că lucrurile vizibile chiar şi de orb pot fi des­
— o —
crise, aşa cum el le pricepe. Cel mai strălucit palat
de păcate, desigur stă în acelaş rând în iad, cu ce,a
mai simplă colibă. învăţatul şi educatul ateist, se gă­
Lumea şi biserica. seşte pe aceeaş treaptă în slujba satanei ca şi cel mai
— ir. de SEZONOV LUCAŞA. de jos om1. >
Isus Christos a pus pe toţi pe o treaptă prin
De aceste două organizaţiunli e condusă omenirea cuvintele Sale: „Cine nu; e ]ru Mine, e ţnipotriva
de azi. In primul rând nu se poate face aceeaş aripă Mea”. Aşadar, vedem' că nu este o deosebire în în­
adevărată biserica cu lumea. Intre aceste două, nu făţişarea satanei sub chipul unui om1 „prost” sau a
se poate face nici o legătură (nu poate să existe le­ unui |Om „învăţat” .
gături), căci fiecare din ele au câte o ţintă deosebită. Diavolul tot diavotl a fost şi va rămâne.
Fiecare merge pe alt drum - în nici un caz nu pot să Deci felul lui de lucru se poate schimba, tot du­
meargă pe unul şi acelaş drum, căci una din ele „e de hul întunericului va stăpâni pe acei care-i iubesc tovă­
jos” şi cealaltă „de sus” . Una e „ain lumea aceasta”,, răşia. —
cealaltă „nu-i din lumea aceasta” (loan I. 23). Mem­ Vedem' cât ae repede progresează în lume, co­
brii lor nu pot să se înjuge la ac£laş jug, căci între munismul, socialismul, nihilismul, beţia, crima, ho­
ei nu e nici o iubire — nici o învoială. Ei sunt des­ ţia şi (altele, şi toate acestea, cari din lipsă de lumină a
părţiţi şi întotdeauna vor trebui să răm'âe despărţiri. Evangheliei, şi lupta celor inconştienţi împotriva ei.
(II. Cor. 6, 14). Adevărata biserică rămâne în lume, După ce misionarii Evangheliei au fost siliţi să
dar ea nu este din lume. Precum Iudeii erau aleşi şi plece din unele ţări păgâne, unde lucrul Domnului în­
despărţiţi de lume, aşa trebue să fie şi cu biserica*(?) cepuse să facă progrese mari, nu cu puţin succes a
Membrii bisericii nu sunt mai mult „copiii întuneri­ triumfat şi progresat păcatul şi urinările lui' din
cului” ci „copiii luminei” . Ej Sunt dela Dumnezeu în cauza acestor uneltiri; chiar în biserica aceea care fu­
acelaş timp când toată lumea e sub stăpânirea celui sese odată apostolească a lui Christos.
•rău şi voia lui.
Intre lume şi biserică e o continuă luptă, deci nu Progresează biserica?
poate să existe o armonie. Toate principiile le sunt A'm văzut în cele ide măi isus progresele, ce se zice
deosebite, şi în nici un caz nu se pot îm'păca. Iar în al că le-a făcut lumea în trecut.
doilea rând, învăţăturile şi toate celelalte, nu sunt şi Să cercetăm1acum starea bisericilor şi să vedem
nici nu pot fi isvoare de sfinţenie a vieţii. Mulţi ce progrese au făcut ele de când au fost întemeiate.
din cei mai de seamă învăţaţi sunt cei mai înverşunaţi Vom lua în primul rând datoria lor şi vom căuta
tăgăduitori de Dumnezeu (ateiştii). Templul zidit de să aflăm dacă şi-a îndeplinit-o sau nu.
Irod, era cel mai de seamă şi măreţ lucru de artă pe Datoria bisericei stă scrisă în Evanghelia dhpă
vremurile acelea, şi în el se revărsau cele mai mari Matei cap. 5. 13—14, ceeace înseamnă, că credincioşii
slujbe dumnezeeşti, cu toate acestea în acelaş timp ei sunt lumina lumii şi sarea pământului. Deci, în tot
evreii răstignesc pe Itus. decursul veacurilor trecute şi până astăzi, creştinii ar
FARUL MÂNTUIRII 5

fi trebuit să răspândească atâta lumină, încât totul sa merge înainte pe calea sfinţeniei îmbrăcat curat, arată
se fi schimbat în bine. pe acel creştin, care în toată vieaţa şi umblarea sa
Ceeace a !mai subliniat Isus Christos s’a adeve­ este fără de cusur. Haina sa bună şi curată este drep­
rit. El a mai spus, că sarea se poate strica şi atunci tatea sfinţeniei dată de Christos ,care a câştigat-o cu
nu va fi bună decât să fie aruncată afară şi mai de­ preţul sângelui Său. Omul de jos ce stă printre porci;
parte spune că lumina nu poate fi pusă sub obroc. înfăţişează pe un căzut aela Dumnezeu şi sfinţenie;
Totuş, fiindcă ştia cum va fi, a dat un sfat: el a încetat a fFnai face bine; iubirea faţă de lume l-a
„Să aveţi sare în voi inşi-vă”. Matei 9, 50. umplut; şi acum se întoarce „ca câinele care s?a în­
Aceste constatări ne duc la întrebarea serioasă: tors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s’a întors să se
Progresează oare aşa zisa biserică creştină sau din tăvălească iarăşi în mocirlă” . II. Petru 2, 22.
contră, se depărtează dela credinţa şi sfinţenia vieţii?
Aci stăm în faţa1a (două lucruri de mare importan­
ţă. Vedem', că nu numai lumea mi merge spre bine,
ci chiar şi aşa zisa biserică creştină care deja a
pierdut sarea şi lumina. După cuvântul lui Dumnezeu
o astfel de biserică nu s’a făcut nici caldă nici rece, ci-
tocmai bună de aruncat afară. (Apoc. 3. 16).
E destul numai Să ne uităm cu ochii liberi la sta­
rea bisericilor de astăzi şi să ne încredinţăm'de acest
măre adevăr.
Pierzând puterea Duhului în decursul veacurilor,
bisericile s’au preschimbat tui în aceea dţe a fi isvoare
de adevăr şi lumină ci pur şi simplu într’o clădire în
care, aşa zişii creştini ,vin să practice doar un obicei
moştenit din strămoşi.
Oare cum' putem noi asemăna marea biserică gre­
cească şi catolică din vremurile de azi, cu nevinovatul
Nazarinean şi urmaşii Lui sau cu biserica din pri­
mele veacuri??!
Oare nu se află aproape în aceeaş stare şi bise­
rica protestantă, din cauza legăturilor aşa zise poli­
tice sau cu alte cuvinte lumeşti?
Noi recunoaştem', că aceasta e stare tristă. Pre­
dica lui Noe era foarte plăcută, celor cari o ascultau şi
a fost adevărată, căci potopul a venit. Predicile lui
Isus par foarte’aspre, dar oare ele n ’au fost şi nu sunt
adevărate? ' ' I Sfinţenia în oameni constă în as'cultare faţă de po­
Datoria noastră ca renăscuţi este, umili şi slabi runcile dumnezeeşti — iubind pe Dumnezeu mai
cum1 suntem, să predicăm şi să răspândim cuvântul presus de toate şi pe aproapele ca pe sine Insiiş. —
lui Dumnezeu. Deci dacă vom înălţa glasurile noastre, Omul, din natură este păcătos în umblarea sa, iar pă­
(Isaia 58, 1) sunt pe deplin încredinţat că ne-am în­ catul îl face grozav de egoist. Egoishihl, care este
deplinit datoria şi la o astfel de biserică — fără lu­ duşmănie faţă a'e Dumnezeu, stăpâneşte inima sa.
mină şi Sare — şi la o astfel de lume vine ziua pusti­ Ea nu este supusă poruncilor lui Dumhezeu şi nici
irii cum zice loel 1. 15. nu poate fi supusă ,de aceea, iubirea lui Dumnezeu
nu locueşte într’o inimiă egoistă.
Egoisnful este isvorul ruinător a tot ce este rău
C a le a sfinţeniei. şi naşte: f a l ş i t a t e, n e d r e p t ţ t ' e şi p o f t e ;
obţine izbucnirile celei mai grozave mânii, răutate,
„Acolo se va croi o cale, un drum, pismă, ură, răzbunare, mândrie, cari produc cele mai
care se va numi Calea cea sfântă,
nici un om necurat nu va trece pe ea". adânci nenorociri.
Isaia 35, 8. Pe de altă parte ,sfinţenia este binefăcătoare fără
triargini; ea dă lui Dumnezeu uh serviciu sincer cu o
Priveşte cât de înaltă este calea sfinţeniei. inimă neîmpărţită.
Ea este construită din piatră de granit şi! poate Ea oferă onfului activitatea generoasă a unei vieţi*
fi recunoscută foarte uşor de oricine, care o priveşte. folositoare. Bărbatul sfinţeniei este un îm'părţitor de
Un călător merge pe ea biruitor şi sigur, hainele îi milostenii faţă de lume. Cuvântul lui Dumnezeu este
sunt curate şi întregi. Insă, m'ai jos, în băltoacă, se busola sfinţeniei; Isus singur este unicul exem'plu
chinueşte un altul. Priveşte cum culege câştigul ru­ bun de urinat. De aceea stă scris: „Să fiţi sfinţi, pre­
şinos. Hainele sale sunt murdare şi rupte. Porcii! tă­ cum sunt t u sfânt'1. Ce însemnat subiect este sfin­
văliţi în murdării îi’ sunt camarazii săi aleşi. ţenia când ne gândim că cu toate calităţile noastre bu­
Aceasta este alegoria sfinţeniei şi a celor ce o ne nu vom putea vedea pe Domnul fără de sfinţenie.
mărturisesc. Puterea sinceră a celui credincios se nu­ Sfinţenia este haina de nuntă care-1 face pe nnutaş
meşte „o c a l e” , ,,u n d r i m” şi , ,C a 1e a cea Să fie plăcut la marea nuntă a Mielului. Ea este pânză
s f â n t ă ” . Este o cale a siguranţei; nici un leu nu fină, albă şi curată, care reprezintă d r e p t a t e a
va închide calea care este atât de simplă, „că şi cei s f i n ţ i lo r. Astfel se face pregătirea pentru fericirea
fără minte nu vor putea să rătăcească” . Călătorul care vecin ică. _ :*
6 FARUL MÂNTUIRII

Sfinţenia şi bucuria sunt s u r o r i g e m ene, cari


nu se despart niciodată. Dumnezeu şi-a imprimat si- ftugâciune.
gilul bunăvoinţei sale pe tot ce se apropie de nevino­ Scump cerescule părinte
văţie şi curăţenie. Aceasta se poate vedea în natură; Dă-ne cuvintele-ţi sfinte
urletul leului şi al lupului este expresia nelimiştej şi Ca noi din ele să ne-adăpăm
a setei de sânge, cari bagă spaimă chiar şi în inimile Şi prin ele să te lăudăm.
tari; pe când gongonitul turturicei, behăitul mielului,
sunt expresia nevinovăţiei şi a păcii. Dâ-ne putere şi tărie
Să intrăm în colibele săracilor, în locuinţele su­ Ca să-ţi putem aduce glorie
ferinţelor, în cămăruţele muribunzilor, şi dacă cei Şi să ştim c’avem un Mântuitor
ce vieţuiesc în ele, sunt în stăpânirea sfinţeniei, atunci De păcate isbăvitor.
vom găsi şi fericirea. Sărăcija nu poate goni fericirea;
suferinţa nu o Ipo.ate asvârli, dar nici moartea nu poate Unul, care pe toţi isbăveşte
face vre-o despărţire. Sfinţenia şi fericirea sunt unite Pe nimeni nu pedepseşte,
în vieaţa omenească, neaeslipite nici de moarte, ne­ Până la ziua de judecată
despărţite în vecinicie. Când se va judeca lumea toata.
„Cauţii pe Isus şi sfinţenia Sa,
Altceva nimic nu-ţi va ajuta!” Macavei Siev.
tr. de J E A, N.

Bucuria nemâsuratâ a unui


prizonier.
— Tr. de PETRE LIVEZEANU.
Algerius, martir baptist, ars la Roma în anul
1555 scria puţin înainte de supliciu.
Bisericile Noului Testament.
„Eu voi povesti ceva de necrezut; că am găsit o (Sfârşit.)
dulceaţă de necrezut în mângăerile unui leu. Cine va 7. Un grup conlucrând, cu alte grupuri de aceeaş
crede ceeace voi spune? — Da, cine va crede? credinţă în mişcările şi afacerile împărăţiei cerurilor.
Intr’o peşteră întunecoasă am găsit bucuria şi deli­ „Păsări de acelaş fel se grupează la un loc” . A-
ciul; într’un loc de amărăciune şi de moarte, pace şi cest principiu determină şi pe membrii bisericii.
speranţă de scăpare. „Unde alţii gem şi plâng, eu am Cei răi şi Stricaţi, nu se pot însoţi cu cei buni şi nu /pot
găsit bucurie ,unde alţii tremură, eu am găsit forţă. petrece între ei fără a provoca turburare şi durere.
Cine va crea'e vre-odată că în situaţiune.i cea mai Tot aşa şi în conlucrarea bisericească pentru împără­
mizerabilă, eu am găsit belşug şi plăcere; cu in locul ţia lui Dumnezeu. Un grup de oameni rătăciţi) sau
cel mâi izolat, eu m’am bucurat de societatea cea mai căzuţi în felurite păcate, va pricinui nedumerire şi
măreaţă, că în fiarele cele mai tari am gustat cel mai pieroere de timp pentru bisericile cari îi ţin în sânul
dulce repaos? lor. De aceea cei de alte credinţi, rătăciţi şi nenăs­
„Toate acestea, scumpii mei fraţi întru Christos, cuţi din nou, nu pot petrece în bisericile Domnului.
este bună mâna a lui Dumnezeu, care mi le-a dat. Şi nu este bine să se pună vin nou în butoi vechiei!
Iată-L pe acela care altădată era departe de mine A treia însemnătate a cuvântului ecclesia — bi­
şi în prezent foarte aproape de mine şi acela pe serică — este totalitatea celor răscumpăraţi din tot
care nu -1 cunoşteam de cât foarte puţin, îl văd acuma timpul. „Dar v'aţi apropiat de muntele Sionului',
foarte bine. de cetatea Dumnezeului celui viu, care este Ierusali­
Pe acel pe care Fam dorit îmi întinde mâinele; el mul ceresc, de zecile de mii, cari alcătuesc adunarea în
mă consolează, el mă umple de bucurie, el goneşte sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuţi,
aeparte de (mine toate Supărările, el îfcni reînoeşte forţa cari sunt Scrişi în ceruri, de Dumnezeu, care este Ju­
şi curajul, el mă vindecă şi mă întăreşte. Oh! Cât de decătorul tuturor”. (Ebrei i2:22, 23). Toţi dela A-
bun esfe Domnul, de nu permite ca servitorii săi să fie aam până la Christos5, cari s’au mântuit prin credinţă
ispitiţi mai mult decât puterea lor! - Oh! cât de în Mesia cel promis, vor fi membrii bisericii în mă­
uşor este jugul său, cât e de dulce, cât e de plăcut! rire. Toţi cei ce din zilele lui Ioan Botezătorul
Cine este asemănător Atot-Puternicului, care întăreşte până la a doua venire a lui Christos, sunt mântuiţi
şi ridică pe cei slăbiţi, care vindecă inimile triste prin credinţă vie în Fiul Ini Dumnezeu, vor fi 'membrii
şi zdrobite şi le restabileşte pe toate împreună? Nu, bisericii în mărire. Toţi cei ce au murit ca mici, şi
nimic niu, i [sfe poate compara! toţi cei nepricepuţi — idioţi —, simt mântuiţi prin
„Ştiţi, fraţii mei, cât de bogat e Domnul în milă! meritele morţii lui Isus Christos şi vor fi membri] ai
Este credincios şi milostiv acela care vizitează pe acestei biserici în glorie. Aceâstă biserică nu va avea
supuşii săi in încercările lor, se coboară şi vine să taine, ofiţeri sau organizaţie. Condiţiile pentru a fi
locuiască în colibile noastre şi în mizerabilele noas­ membru în ea fsjunt: naşterea din nou, sanctificarea
tre locuinţe! El ne dă un curaj vesel şi inimi pline de şi glorificarea. Ea este în viitor ca deosebită de
pace” . biserica de astăzi. Această biserica va fi mireasa Mie­
Această scrisoare era datată: „Din preţiosul para­ lului. Nunta va avea loc la sfârşitul lumii de acum.
dis al bunătăţilor, închisoarea din Leonia (Roma), Când lucrul de mântuire al lui Christos va fi sfârşit,
12 iulie 1557”. când) adversarii Săi vor fi puşi sub picioarele Lui,
Citată de Rănisever. (Din Istoria Bapt. p. 152). când moartea va fi distrusă, când cei drepţi şi nele­
1 ARUL MÂNTUIRII 7

giuiţi se vor scula din morminte în corpuri vecinice, fraţii noştri din depărtare nu ne-au uitat.
atunci biserica măreaţă, fără prihană, sfântă şi fru­ A urmat apoi serviciul divin, condus de fratele
moasă va fi rrezintată lui Isus Christos, Mirele. (Efes. Eremia Eugen, care a ţarătat pe larg ordinul, începutul
5:27). Atunci şi acolo, biserica ca instituţie se va şi desvoltarea misiunei lui Christos până în prezent.
transforma întru biserica cea în mărire. Aceea va fi în După masă la orele 2 şi jumătate s’a deschis
viitor. Cât timp va fi până atunci, nimenea nu ştie, Şcoala de Duminică, conausă de fr. Mârza, având
decât Tatăl ceresc. Bisericile din prezent au i'ci şi colo ca stibiect „vieata lui Iosif” şi „lupta contra păca­
câte-o pată, dar cea în mărire, va fi fără nici-o pată, tului”.
perfectă. La orele 4 s’a deschis serviciul de evanghelizare
încă un lucru de explicat: Deosebirea între ţinut de fraţi: T. Buda şi I. Mârza, având ca subiect
împărăţia Lui Dumnezeu şi biserică. In aceasta mulţi „iubirea Iui Dumnezeu”, cea mai puternică armă în
cugetă greşit. Vom putea înţelege lucrul acesta fără vieaţa misionară. Apoi s’a servit Cina Domnuluj.
greutate dacă ţinem minte că ideea conţinută în b a- La orele 6 seara s’a ţinut serbarea Soc. Tine­
sj i l ei ca, împărăţie, este deosebită de ideea conţinută retului, cu i n program special, având ca temă misiu­
în e; ccl esi a. împărăţia cerurilor, împărăţia liy, nea şi evanghelizarea universală. Programul a fost
Dumnezeu şi împărăţia lui Christos, au acelaşi în­ condus de fr. I. Şchiopii.
ţeles în Noul Testament. Acestea înseamnă împărăţia La acest program au servit mai multe persoane
peste care Christos ocârm'ueşte şi stăpânirea pe care tinere cu citiri, cântări,, poeziii etc.
El o exercitează în acea împărăţie. Câteodată împără­ Serbarea s’a terminat la orele 8 seara.
ţia semnifică teritorul, câteodată stăpânirea şi uneori Cu această ocazie s’a făcut o colectă pentru mi­
ambele. împărăţia este mai mare decât biserica siunea între păgâni, strângându-se suma de 201 Ici,
ca adunare locală ori o instituţie. împărăţia Domnului Suma se va trimite preşedintelui Uniunii, fratelui
există acum, pecând biserica în glorie va fii în vittor. I. Popa, ca ae aci să fie expediată la locul competent.
In vecinicie amândouă vor fi într’una. Biserica este Dumnezeu să binecuvinteze lucrul misiunii Sale
vizibilă, împărăţia lui Christos nevizibilă. Bisericile în toată lumea.
sunt organizaţii locale, instituţii vizibile, cari au che­ I. M, â r z a, predicator
marea să lărgească hotarele împărăţiei. Ele fac aceasta Deva.
1) prin mărturisirea adevărurilor istorice ale “Nou­
lui Testament; 2) prin propovăd.iirea Evangheliei! în
toată lumea la toate neamurile; 3) prin susţinerea şi
înrădăcinarea principiilor creştinismului în toate
| ¡Ştiri E x t e r n e |
straturile omenirii. Nu toţii membrii ctintr’o biserică
locală Sunt ¡membrii în împărăţia Ini Dumnezeu. Numai' Opt tniiji de Biblii au fost distribuite în casele de
cei nou născuţi ,cu adevărat mântuiţi, sunt sub stă­ orfani ale Near Est Relief-ului în timp de doi ani.
pânirea lui Christos. Toţi membrii împărăţiei vor după cum spun directorii acestei organizaţiun . Bib­
fi membrii bisericii în mărire. Nu toţi membrii îm­ liile, tipărite în opt limbii, au fost căpătate prin coope-
părăţiei sunt membrii în biteerici locale, căci nu toţi raţj/unea societăţilor de Biblie american ş~i britanică.
cei mântuiţi simt afiliaţi cu bisericile, deşi ar trebui Bisericile greceşti şi armene precum si mai multe cor­
să fie. Fiecare persoană renăscută trebue să se bo­ puri religioase cooperative.
teze, căci aşa porunceşte Christos. Acest lucru este *. * * i
obligator pentru oricare credincios născut d!iţn nou. Din Congo (Africa), vin rap-uarte îmbucurătoare
Şi cel mântuit şi hotărât pentru Domnul este în lu­ despre creşterea numărului credincioşilor. Sona Bana
me o lumină. Lumina nu se pune sub obroc ci în conduce în numărul celor botezaţi, raportând 1190;
sfeşnic. Sfeşnicul este biserica. „Cele şapte sfeşnice, Banza Mankete 400; Ntoz/do 100; Vanga 57; Moan-
cari le-ai văzut, sunt şapte biserici”. za 28; şi Tshumbri 8. Mişcarea prorocului a fost o
IOAN SOCAC IU, înrăutăţire în unele secţiuni din Sona Bara şi cam: 3000
Louisville, Şy., Statele Unite. s’au despărţit dela trupul principal al biserici , for­
mând! biserici independente. Misionarii însă au nădejde
că prin rugăciune şi cu tact bun, ei se vor realipi cu­
Sârbâtorirea zilei de 7 rând de fraţii lor. Peste tot locul este nelinişte şi do­
rinţă mare pentru exprimarea de sine şi convingerea
Februarie la Oeoa. personală între poporul african, la care prorocirea
noastră este singura manifestare. Banza Man-
Fiind informaţi d'Hn vreme prin revistele „F.a- teke raportează mişcarea aproape domolită peste tot
r u 1 M â n t Mi r i i” şi „ S z e r e t e t ” , fraţii din teritoriul ei şi poporul este neobicinuit de prietenos
Deva s’au pregătit ca să serbeze această zi universală şi bun faţă de misionarii albi.
baptista cu toată solemnitatea. * * *
Duminica dimineaţa, la orele 9 şi jumătate ss’a Dr. Iacob Gould Schurman, noul ambasador în
deschis serviciul cu oră de rugăciune, ţinută de fra­ Germ'anja şi cu un nume reputat, ar fi cel mai în­
tele Avram Caarian. având ca temă psalmul 27. văţat om care a reprezentat vreodată America în vre-o
înainte de a se începe serviciul divin, fratele capitalăj străină. Este de confesiune „baptist”, unindu-se
Mârza citit în auzul fraţilor cele două epistole ca membru în Bis. Baptistă din Itliaca, N Y., în
publicate în „Farul Mântuirii” Nr. 1- 2, adresate tfanpul preşidenţiei sale la Universitatea Corneli.
către toată frăţietatea din România de fraţii: MJu- * * *
liins şi R u s h b r o c k e , care a ,avut o mare in­ Nu de mult ,una din cele mai populare staţiuni
fluenţă asupra fraţilor şi ascultătorilor, văzând că de radiofonie kliii Chicago a dat tui concert executat de
8 FARUL MÂNTUIRII

corurile unite ale bisericilor haptilstc germane din acest după care a ţinut o cuvântare, arătând datoria bărba­
oraş. In acest cor erau 100 de voci. Au fost opt nu­ tului faţă de soţia sa, precum şi datoria femeii faţă
mere corale lungi, între cari ,,Puternic şi Minunat” de de bărbatul său.
Spohr; „Sfânt eşti Tu”, - Largo, de Haendel; ,S u ­ Dumnezeu să binecuvinteze această tânără pe­
daţi pe Domnul Etern” , de Schuetky; şi „Lumină Di­ reche. I. CRIŞAN.
vină” de Mascagni. Soluri n’au fost nici duete ci o (oră * * *
de o mare masă de tonuri, care a fost predat în mod In Comunitatea din Lup en i s’a celebrat cununia
impresie şi superb. religioasă a fratelui lancu cu sora lleană, ambii din
* * * comuna Lupeni. *
Presa străină în America cuprinde cam 1500 pu- Ceremonia religioasă a fost oficiată de fratele
blicaţiuni, cu o circulaţie de 8.000.000 copii şi cu un Dragomir Cornea din Cârneşti, citind delà Efes. cap.
public cititor de 16,000.000. O mare parte din aceste 5, 22—23, 'după care a Iţjjnut o frtibioasă cuvântare des­
ziare sunt instrumentul de propagandă socialistă şi pre datoriile reciproce ale soţilor. Corul vocal şi'
comunistă. instrumental de sub condticerea fratelui Sârbii, à cân­
* * * tat în onoarea celor căsătoriţi şi spre gloria lui
Rev. Francisc E. Clark, fondatorul societăţii Dumnezeu. I. OLTEAN.
Christian Endeavor „Tineretul Creştin” din Portland, * * *
fondat în 1881, după patruzeci şi patru de ani, a re­ Fraţii din comuna Pojoga au avut o marc bucurie
nunţat dje a piai fi ca conducător al Societăţii Unite, la în ziua de 2 Februarie cu ocazia căsătoriei fr. Eugen
al treizecilea congres al Societăţii Tineretulu), ţinut Crişan cu sora Valeria Bolla, ambii din comuna sus­
nu de mult în Portland, Oregon. Prima societate a menţionată.
tineretului a fost organizată în Biserica Willston, Actul religios a fost îndeplinit de fratele loan
Portland, unde Dr. Clark era pe atunci păstor. Organi- Covaci, predicatorul cercului Sinteşti, citind delà Efes.
tia are acum 80,000 de siocietăţi individuale peste toată 5 ,22; după oare a ţinut o frumoasă cuvântare.
lumea şi numărul membrilor este de 4,000,000 băr­ Domnul să binecuvinteze această tânără pereche.
baţi şi femei. Pricina renunţării sale este boala. Locul NISTOR MATEI,
lui Fa ocupat Rev. Daniel A. Roling, L. L. D., care
este cunoscut ca un mare luptător contra alcoolului,
fiind candidat al prohibiţiunii de Guvernator al Sta­ C ărţi şi reviste
tului Ohio în 1912.
I. P. ANDRIŞAN.
„Rătăcirea Milieniştilor}\ Broşură specială
pentru combaterea milieniştilor (studenţi de Biblie),
| TT^ • • • * a apărut şi se poate comanda la redacţia noastră.
f Din m î s i iino s Preţul unui exemplar 10 lei.
S I * * *
Pilde frumoase de spirit şi jertfă, curaj şi abne­
CASATORII. gaţie, cuprinde celebra carte a lui Gh. M. Sheldon.
In ziua de 16 Ianuarie, a avut Ioc cununia reli­ Adevăratul preot sau ce ar face /sus, trad. de I. Gh.
gioasă a fratelui Constantin Arcan, cu sora Stas; Ungu­ Oprişan. — De aceea o recomandăm cititorilor, mai
rean, ambii din comuna Molaova-Nouă. ales fraţilor.
Actul religios a fost săvârşit de fratele C. Bu- Cartea, cuprinzând 260 feţe se vinde cu 40 lei
rijmian, păstorulComunităţii din Coronin, deoarece exemplarul, plus spesele de transport.
fratele Ilie Craiovan,predicatorul comunităţii ¿'¡n Comenzile se primesc la administraţia revistei
Moldova era ctus în misiune. noastre. — ' f '
Dorim' tinerei perechi bogata binecuvântare a * * ♦
lui Dumnezeu. O delectare şi în acelaş timp un bun îndrumător
C. NISTORAN. moral-educativ este „GLASUL TINERETULUI BAP­
* * * TIST” , care nu trebue să lipsească din mâna nici unui
De asemenea în zilua de 4 Februarie a. crt., a (.avut tânăr sau tânără.
loc ceremonia cununiei religioasă a fratelui George * * *
Butari cu sora Ioana Ardelean, ambii din comuna Cu o nespusă bucurie aducem la cunoştinţa fra­
Cheri, judeţul Arad. ţilor noştri joăi avem la dispoziţia lor, preţioasa carte cu
Serviciul religios a fost oficiat de fratele T. Mo- note „CÂNTĂRILE EVANGHELIEI” pe care de
ţocan din comuna Seleuş. mult timp ei o doresc.
Această serbare de căsătorie a fost împodobită Cei ce doresc să aibă o asemenea carte, să se
prin frumoase cântări spirituale, xecutate de corul adreseze redacţiei noastre în cel mai scurt timp,
vocal di!n loc, iar 4 surori au declam'at câte o poezie spunând totodată câte exemplare doresc şi trimeţând
în onoarea m'irelui şi a rnirsei. banii înainte cu adresa exactă.
Domnul să binecuvinteze această tânără pereche. Preţul unui exemplar legat în pânză este de
BLEJUŢ NUŢLJ. 450 lei, plus spesele de transport.
i * * * Fraţilor! dacă voiţi s!ă aveţi o carte de valoare,
In ziua de 1 Ianuarie a avut loc ceremonia cunu­ grăbiţi-vă!
niei religioase a fr. Vasile Crişan din Cluj-Mănăştur, Redacţia.
cu sora Floriica Pop din Gârbou.
Actul relilgios a fost săvârşit de fr. loan Gabor Citiţi şi râspândiţi „Glasul Tineretuuli
din Zatn-Sâuerai, fîtirni dela I. Morse cap. “7, 18 21, Baptist."
finul OII Numărul 7 şi 8 fiprllie 1926

\75^ Apare de 2 ori pe lună Redactor & Io n e s c u


¡h Abonamentul 100 Lei pe an. REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
In străinătate’ dublu * BUCUREŞTI.
A Uniunii Baptiste Române din România;
InAmerica 2 Dolari. Strada Berzei No. 29.

Isus a zis: Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (platei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I :
1. I. P. Andrişan 5. Esiira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp
2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu
Elena Sezonov G. Teleagă (America)
ol

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul Sfintelor Cărţi. — Pagina păstorului. — Înviere. — In noaptea învierii. —


Vivit. — Christos a înviat. — Ţapul ispăşitor. — Mielul de Paşti. — Răsăritul
speranţei. — învierea. — Argint şi aur nu am. — Cântăreţii noştrii. — Am fost
creştin. — De ce nu progresează comunităţile noastre. — Muntele cel sfânt. —
O scrisoare din Statele Unite. — Fapta unui nebun. — Darul unui miliardar. —
Singura-ţi scăpare. — Soliet. — Exemple bune. — Ştiri externe. — Din misiune.
— întrebări biblice. — Informaţiuni. —. Poşta redacţiei. — Cărţi şi reviste. —

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT B U G U R E S ^ ^T fi^D A DOMNIŢA ANASTASIA 12.


__________ „_____________ ______________ i _______________________ _
z u l T c z z p O c z d |( c = p Q d = iă ~ i| r=n= kf E a â y p l l ' c p g a B l a
2 FARUL MÂNTUIRII

j*g STUDIUL SFINTELOR CĂRŢI |*


— De S. -
(Continuare.)
Iosephus şi Philo, deasemenea întăresc acest Caius, evreii primesc învoire la anul 536 înainte de
lucru, spunând că toţi ebreii ţin în mare cinste aceste Christos, de a se reîntoarce din robie. Imediat după
cărţi şi sunt gata în ori ce timpi a muri pentru ele, reîntoarcere, rezidesc templul în care vechile serviciuri
nepermiţâna nimănui a mai adăuga sau lua din! divine se introduc din nou.
ele nici o singură iotă. Canonul Vechiului Testament După ridicarea templului, care s’a întâmplat la
s’a închis înainte de Christos cu 397 ani. anul 516 înainte de Christos, cu 50 de ani în urmă,
Vechiul Testament să citează (aminteşte) în preotul Esdra adună din nou cărţile sfinte şi dă o deo­
cel nou de 639 de ori. Cărţile citate (amintite) sunt sebită atenţiune explicării (tâlcuirii) şi valorifică­
ale lui Moise de 190 ori, Psalmii de 101 ori, Isaia de rii a legilor vechi. (Neemia 8, 1, 3, 9).
104 ori şi profeţii mici de 30 de ori. La colecţia lui Esdra s’a mai adăugat probabil
Afară'de cărţile canonice, biserica romano-catoljcă de către Simon Iustus şi cartea lui Es'dra, Neemia şi
a măi adăugat la Vechiul Testament în sinodul din Malachia, cu care s’a închis canonul Vechiului'Testa­
anul 1545, încă şi altele, cari se numesc Apocrife. De ment, deoarece dela Malachia, care a trăit înainte de
exemplu Cartea lui Tobia, Iudit, Susana, Macabei etc. C hristos, între anii 420—397, nu s’a mai ivit alt pro­
Această adăugare este acceptată şi în unele Biblii fet până la Ioan Botezătorul, care leagă laolaltă cele
eaitate de biserica ortodoxă. două testamente şi care a fost profeţit că va pregăti
Biserica romano-catolică a făcut introducerea a- calea înaintea lui Christos (Malachia 3, 1).
cestofa în Biblie, cu scopul de a răspândi tulburare După captivitatea evreilor, sinagogile se înmul­
între bisericile protestante, cari erau în creştere. A- ţesc foarte mult; dorind fiecare să aibă câte o copie
ceastă intenţiune se dovedeşte prin aceea, că până a sfintelor cărţi. Cum aceşti evrei trăiau între diferite
la această dată era un duşman înverşunat al cărţilor popoare streine şi în cursul timpurilor îşi uitară limba,
apocrife. scrierile sfinte s’au tradus în limba diferitelor ţări,
Conţinutul cărţilor apocrife nu este spiritual, şi potrivit locului unde erau sinagogile, cari dorian să
de aceea bisericile protestante le resping. aibă copia sfintelor cărţi.
In cursul acestui studiu, noi ne vom ocupa numai După cum vom vedea mai târziu, atât copia ori­
de cărţile canonice, cari sc află în orice Biblie. ginalelor şi a traducerilor a crescut foarte mult,
Păstrarea manuscriselor Vechiului Testament. şi tocmai numărul mare al acestora a dat posibilitatea
Pentanteubul, sau cărţile legii, scrise de Moise cu de a ajunge la o (colecţie a sfintelor cărţi sub numirea
1491 de ani înainte de Christos, s'au păstrat în chivo­ de Vechiul Testament, lipsită de greşeli.
tul legii, aşezat în cortul mântuirei, atâta timp, cât Traţlucerile vechi a scrierilor sfinte.
poporul evre;u a rătăcit prin pustiu, iar mai târziu în Septuaqinta.
Ierusalim. Deutr. 31, 9; Iosua 24, 26; 1. Sam1. 10, Este recunoscut atât de evrei cât şi de creştini,
25. — că această traducere e cea mai veche. Ea se citează
Tot în chivotul legii s’au păstrat şi cărţile is­ (aminteşte) de mai multe ori în Noul Testament, ca
torice sau profetice, scrise în intervalul de timp dela făcând parte din scrierile Sfinte, întrebuinţate de
anul 1452 până la anul 1015 înainte de Christos, adică evrei în sinagogi cât şi de primii creştini în biserici.
dela Iosua până la David. La anul 1012 înainte de Prima amintire ce se face despre ea', e aceea alui Aris-
Christos, Solomon termină templul cu ziditul şi a- tobulos din secolul al doilea după Christos.
şează în el cele mai vechi cărţi sfinte (2 împăraţi 22, Această traducere se crede a fi făcută cam pe la
8 ; Isaia 34, 16.) mai adăogând la cele existente şi pe anul 285 înainte de Christos, pe timpul domniei re­
cele scrise de el. Cum d .e. Cântarea cântărilor, Ecle- gilor Ptolemaeus Philadelphus în Egipt. Numirea de
siastul şi Cartea Proverbelor. După Solomon se ivesc „Septuaginta” după istorisirile lui Aristeas, scriitor
profeţii ,unul după altul. Primul este Iosua, care apare păgân şi favorit al regelui Ptolemaues Philadel­
la anul 810 înainte de Christos, după el urmează Ioel, phus, provine dela numărul celor 72 (şaptezeci şi doi)
Amos. Osia, Isaia, Mica. Naum, Zefania, Habacuc, învăţaţi evrei, trimişi de Eszra în Alexandria, în urma
leremia. Danii, Obadia, Ezechil, etc. Aceştia toţi au dorinţei lui Demetrius Phalareus, cari erau în număr
fost în vieaţă înainte de dărâmarea templului, care s ’a de şase din fiecare seminţie şi care în timp de 72 zile
întâmplat la anul 598 înainte de Christos şi au con­ au terminat această traducere. In urma acestei istori­
tribuit la sporirea numărului cărţilor inspirate de siri, despre traducere, se răspândise vestea că este
Duhul Sfânt. ' fără greş şi un produs a unei adevărate minuni. Au
Templul atfostlars după zidire cu 420 ani de către fost însă unii, cum de ex. Dr. Hody, cari au atăcat a-
Nabucodonosor. Ce s’a întâmplat cu manuscrisele căr­ ceste afirinaţiuni. De fapt, dacă cercetăm de aproape
ţilor sfinte păstrate în chivotul legii, nu se ştie. Pro­ această traducere, putem să constatăm, că diferitele ei
fetul Danii, care a trăit între anii 606 şi 534 înainte de părţi ne autorizează în deajuns să zicem, că nu este
Christos, adică şi după darâmarea templului, vor­ tradusă în întregime de una şi aceeaşi mână. Penta­
beşte despre cărţile legii ca şi despre unele ce cunoaş­ teuhul este tradus mai liber ca celelalte cărţi. Cartea
te. Tot aşa şi profetul leremia şi alţii. (Dan. 9, 2, lui Iov, Psalmii şi Profeţia, în deosebi Eszra şi Danii,
11). - sunt traduse cu mai puţină pricepere. Cărţile istorice
După ocuparea Babilonului de către persanul adesea sunt cu lipsuri. (Va urma).
FARUL MÂNTUIRII

Cum să ne purtâm în pâstorie fatâ de a) Temperament sanguin. Sub acest tempe­


rament înţelegem un om plin de foc şi vioi, la care
un suflet eercetâtor? simţămintele se schimbă repede, una după alta. Un om
Iubite frate, cu temperamentul sanguin se poate: îndoi, forma,
mişca, convnige şi hotărî fparte uşor. Insă, pentrucă la
După cum ţi-am scris in numărul trecut în ulti­ el, impresiile nu pătrund adânc,' ele dispar curând.
mele rânduri: „Păstoria ta să fie Christo-centricii’ Tipul unui sanguinic este Petru. El era gata oricând
azi voi accentua acest punct, adăugând: „Leagă su­ şi pentru orice. El strigase plin de însufleţire: „Doam­
fletele de /sus!” Primejdia este foarte mare, ca su­ ne, chiar dacă te-ar părăsi toţi ,eu...” , şi după câteva
fletele să se lege de păstor. Sufletul şovăelnic, fie clipe: „Nu cunosc pe omul acela!” Domnul se purtase
masculin, fie femenin, şi în special sufletul tânăr, cu el în chipul cel mai firesc, umilindu-1 şi lăsându-1
caută un toiag- de care să se sprijine. Daci această să vadă multe dezamăgiri, pentrucă el să fie lecuit
sprijinire se face într’un chip bun, şi mai ales dacă de încrederea în sine. Cum s’a întărit în mâna marelui
el rămâne în marginile permise, atunci poate face un Păstor sufletesc această trestie clătinată! Domnul le­
marc bine sufletului slab. Totuş, salahorul nu tre- gase de Sine cu lanţul iubirii Sale, colo, la lacul Ghe-
bue să treacă nici odată în locul meşterului, adică, nezaret pe servul Său şovăelnic, aşa cum1 leagă vierul
păstorul nu trebue să ocupe locul lui Isus. Dacă viţa de vie de un par. Caută deci tu să legi ase­
nu se ţine seamă de această rânduială sufletească, menea suflete de Domnul, ca El să devie sprijinul lor.
atunci urmările vor fi din cele mai rele. Mai curând Ele trebuesc mereu îndemnate la tărie.
sau mai târziu, sufletul va observa că şi păstorul
său îşi are părţile sale slabe şi atunci dezamăgirea b) Temperamentul holeric. Sub acest tempe­
sa îi poate fi fatală. Sau poate că păstorul va fi luat rament înţelegem un om plin de pasiune, sânge clo­
din mijlocul sufletelor prin vre-o boală grea, moarte cotind şi fapte violente. Oameni, cari îşi urmăresc
sau strămutare şi atunci ele rămân fără nici un spri­ ţinta stăruitori şi neţinând seama de nimic altceva. O-
jin. De aceea, confratele meu, caută să legi 'pe niul holeric este iute, pornit spre mânie, egoist, iu­
fiecare suflet de marele învăţător. Caută să înlo­ bitor de primejdii şi de stăpânire. Tipul unui tempe­
cuiască membrii tăi cuvinte că: .,fratele X (conducăto­ rament holeric este Pavel. Râvna şi hotărârea erau
rul)^ a (spus aşa,, a .învăţat aşa, a cerut aşa”, etc.; ou însuşirile sale caracteristice şi înainte ca temperamen­
cuvintele: ,,Domnul a spus, a învăţat, a cerut, etc.” tul său să fi fost sfinţit, el era crud şi brutal. Dar
Dacă sufletul este adus în legătură cu Domnul, a- înaintea Damascului, Domnul îi ia îngrijirea Sa păs­
tunci s’a câştigat tot, ceeace poate fi câştigat prin torească. Atotputernicul îi iese în calea puternicului
păstorie. Isus şi sufletele aparţin laolaltă. Dacă s’a şi leul se transformă în miel, care de‘ aci înainte tră­
făcut acest contact, atunci învăţătorul îşi va imprima ieşte numai din harul Domnului. Marele Păstor sufle­
singur chipul Său în ei. tesc convinsese pe păstoritul Său despre greşita şi u-
4. Fi cu pază căzui ai în faţa la un suflet f'cnte- râta lui vieaţă egoistă şi în schimb îi dăduse adevărata
nin. E dela sine înţeles, că păstoria sufletului fe- pasiune sfântă. După ce temperamentul său fusese
fenin prezintă primejdii în sine. Voi atinge astfel sfinţit, el putuse face lucruri mari prin puterea
chestiunea asta nuifrai în treacăt, peutrucă eâ fiind lui Dumnezeu, care a pus lumea în mişcare. De a-
foarte însemnată, alcătueşte un capitol special. Fra­ ceea, în special !a tineri, asemenea temperamente tre-
ţii păstori'tineri şi alţii, cari nu stau tari în casti­ buesc întâmpinate impunător\ nu cu forţa, ci cu ho­
tate- prin ajutorul Hatului, chiar dacă sunt bătrâni, tărâre neînduplecată. Oanienii cu o putere mare a
mai bine să nu păstorească sufletele sexului opus. Dg voinţii trebuesc crescuţi şi transformaţi în mieluşei.
altfel însă, după Scriptură, bărbatul fiind capul fe­ c) Temperamentul melancolic. Sub acest tem­
meii, este şi păstorul sufletesc al sexului femenin, perament înţelegem acei oameni, ce traşi de lu­
chemat de Dumnezeu. Totuş, fereşte-te de orice carac­ mea din afară şi dotaţi cu o însuşire specială de a visa
ter familiar şi ţine mereu distanţa respectului între ti­ ■şi a scormoni, având totodată o vieaţă sufletească a-
ne şi ea. Am văzut odată într’o adunare, după sfârşitul dâncă. Melancolicii sunt: trişti, retraşi, de multe;
serviciului divin, pe un predicator şezând lângă o ori nemulţumiţi cu nimic, murmqrători, şi de aceea
doamnă şi în timpul discuţiei, el îşi ţinea mâna pe trebuesc foarte mult învioraţi şi distraţi. Un tip de
spatele scaunului pe care şedea acea doamnă. Ei bine, melancolic este loan. Domnul îl chiamă, el vine şi
o astfel de purtare, fiecare persoană cu simţ, o va primeşte cuvintele Sale, se adânceşte în învăţătura
socoti josnică şi ea va fi gata să părăsească jignită şi fiinţa Sa, se odihneşte la pieptul Său, rămâne la
adunarea, ca să nu mai vie niciodată. Sfatul şi pilda El când îl părăsesc toţi, se desparte de ceilalţi ucenici
bătrânului predicator C„ care punea în totdeauna un şi-L urmează pe Isus până sub cruce. El întrupează
obiect oarecare (masă, scaun etc.l între sine şi sufletul partea nobilă a temperamentului melancolic. Un alt
femenin pe care-1 păstorea, este demn de imitat. tip de melancolic găsim în uoenieii din
5. Ţine seama de temperamentul sufletului pe Emaus. Trişti şi - zdrobiţi îşi văd de
care îl păstoreşti. — Deosebim patru feluri de în­ drumul lor în prima Duminică de Paşti.
suşiri naturale ale oamenilor .numite temperamente. Mai bine ei ar prefera să se scufunde în pământ.
4 FARUL MÂNTUIRII

Deodată se apropie învăţătorul. Cu mâna Sa de O soare, al dreptăţii sol,


maestru , El se pricepe sa-i scoată din întristarea în Măreţ răsări din nour,
care căzuseră, încât că, la sfârşit ei alergară înapoi A morţii beznă Tu alungi
toiul nopţii, cu picioarele uşoare şi cu inimile fericite.
Deci, arata, şi tu sufletelor încovoiate, pe Domnul in Când urci strălucitor...
strălucirea Sa şi ele se vor înviora, hi sufletele lor i«

trebuesc introduse raze de soare şi atunci feţele vor In groapă, Tu ţi-ai mântuit
radia, inimile se vor înveseli şi sufletele vor trcsălia Calvarul greu şi sfânt
de bucurie. — Şi lacrămi multe au căzut
d) Temperament flegmatic. Sub acest tem­ Sfinţind al Tău mormânt.
perament înţelegem pe acei oameni cari sunt: înceţi,
leneşi, legeri, prea chibzuiţi, greu de înflăcăraţi., Pe groapa Ta ce s’a deschis,
însă plini de nepăsare şi stăruinţă. Pentru ei este a- Trec îngerii în zbor.
proape indiferent dacă sunt lăudaţi sau dojeniţi. Tipul Şi cântă binecuvântând
unui flegmatic, îl găsim în lacob, fratele Domnului. Al învierii cor...
Despre el ni se spune că n’a crezut imediat în Dom­ , v .
nul. Spiritualmente, el este nepăsător şi pătrunde Cât de măreţ şi isbăvit
cu greu şi încet în Cuvântul Domnului. Abea mai Ce fac duşmanii Tăi
târziu, Domnul câştigă putere asupra lui şi transfor­
marea sa nu se face aşa de brusc ca la Pavel. Insă, S'au prăvăliţi, sunt pedepsiţi
după ce temperamentul său se sfinţise, el devenise: Să nu mai fie răi.
liniştit .răbdător, credincios şi stăruitor. El vrea să tă- }' î ( .•$
măduiască pe toţi acei cari suferă de boala de care Ift mine Doamne de trăeşti
suferise el, spunând: „Fiţi împlinitori...” (Cap. 1, Prin moarte voi urca
22 etc.). — O, Doamne, fă ca prin mormânt
(Va urma.) S’ajung dc-a dreapta Ta.
V. E.
I n o i e r e.
In noaptea înfierii.
Zăbranicul nopţei învăluia văzduhul. Stelele scli­
peau pe firmamentul întins deasupra întunericului.
O linişte tainică şi cucernică stăpânea cuprinsul încre­
menit parcă în aşteptarea desfăşurarei unui eveniment.
Era miezul nopţii şi luminile începură să se aprindă
pe la ferestrele caselor. Iar într’un mormânt negru
şi străjuit, zace lumina lumei. Din taina profundă a
amintirilor îndepărtate să furişează ecoul unei rc-
sonanţe a corului de îngeri ce-şi psalmodiază de-alun-
gul spaţiului melodia învierii .Speranţa celor desnă-
dăjduiţi se pregăteşte să lumineze în scânteeri de
făgăduinţi eterne împlinirea culminantă a mântuirii
sublime. Fiul omului a împlinii chemarea cerului,
temelia mântuirei. Tragedia iubirei a sancţionat prin
cel din urmă strigiăf de durere, înghiţit de văzduhul in­
diferent, eroismul cel mai îndârjit în faţa întunericului
din sufletele bântuite de ura oarbă a neamului ome­
nesc. Coroana de spini a acoperit un cap în care să
ascundeau intenţiunile cerului şi calea cea măi lumi­
noasă, care trebuia s’o recunoască secuiii ca lege ne­
clintită de care să leagă pentru totdeauna soarta nea­
mului omenesc.
Taina nopţii strângea într’o vrajă captivantă pri­
mele palpitaţiuni ale primăverei şi ceasul de aur
al bucuriei ce trebuia să isbucnească deasupra unui
mormânt pe care Fa învins Cel ce a deschis ochii lu­
mei spre razele soarelui etern.
Tăcerea dăinueşte, stelele sclipesc pe bolta se­
nină, iar din depărtare s’aude un dangăt timid ce se
Mărire Celui ce-a ’nviat! strecura prin întunericul misterios al nopţii. Clopotul
unei bisericuţe ascunsă la poalele pădurei ,dădea sem­
Noi vom striga cântând; nalul prin vocea-i de aramă. Sunetele din ce în ce mai
El lumea din mormânt trezi plângătoare învălue sufletul într’o nostalgie măi du­
Putere nouă dând... ioasă şi stând aşa în plină .aşteptare a unei clipe
p

FARUL MÂNTUIRII J>

care va desvălui misterul, îmi îndreptai privirile către Pentruce nu se prea. bucură mulţi, când răsună
luceafărul de ziuă, care se fixase pe orizontul de la prin lume vestea învierii? Pentruce vorbesc ei de în­
răsărit. vierea p ă t u r i i şi de trezirea primăverii
O! tu, eternă lumină, care mângâi pe cei ce te şi pentruce nu vor să ştie nici să audă de în ­
* aşteaptă. Sufletul şi gândurile mele încearcă un shor f i e r e a l ui 1s u s ? Pentrucă El a murit şi a în­
către razele tale dătătoare de nădejde, sensaţia ne­ via/, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste
merniciei mele mă cutremură în faţa splendoarei tale, cei vii. A c e a s t a , lor nu le convine. Ei nu vor
care promite răsăritul unui soare ce ne va scălda să-L cunoască ca si t ăpân, ei nu vor să-l dea res­
pe toţi într’uir belşug de lumină. Zâmbetul licărirei pectul cuvenit unui domnitor. —
tale mă sinulge de pe pământul pe care-1 învăluie Şi pentru ce nu? Fiece om trebue să asculte de
încă noaptea din cuprins şi din sufletele celor ce veci­ uin s t ă p â n . Cine recunoaşte pe Isus de stăpânul
nie răstignesc pe simbolul mântuirei lor. său se obligă, să-l fie supus, Să-şi pună vieaţa sub con­
In noaptea piină de mistere să desvălue o taină în ducerea Sa, să nu mai trăiască după bunul său plac, ci
care nădăjduesc fii pământului. să întrebe înaintea oricărui lucru: Doamne ce vrei
Primăvara din cuprins aduce o reînoire în toată Tu ca să fac? ' ‘
natura, pe când în miez de noapte. Christos răstoarnă Scumpul meu suflet. L’ai recunoscut tu deja ca pe
piatra de pe mormânt şi calcă moartea in picioare. stăpânul tău? Ai depus în faţa Lui jurământul de
Când va răsări soarele şi razele lui vor surâde credinţă? Iată, fie că-1 aducem sau nu omagiul şi res­
pământului, oamenii îşi vor zice: pectul cuvenit, fie că-L recunoaştem sau nu de stăpân,
Christos a înviat! — El e s t e stăpân, prin învierea Sa; El este stă­
V. SAVIN. pân peste toţi, peste cei morţi şi peste cei vii.
Nu este mult mai bine s^ I te predai de bunăvoie
şi să-l serveşti cu dragă inimă, decât să aştepţi până
' U i o i t ! ce toţi duşmanii Săi vor fi puşi ca aşternut al picioa­
relor Sale? Va sosi ceasul când vor mărturisi toate
Căci Christos pontru aceasta a mu­ limbile, că Isus Christos este Domnul, spre onoarea
rit şi a înviat ca să aibo stăpânire Tatălui ceresc. Şi acei, cari aci pe pământ. L’au hulit şi
şi peste cei morţi şi peste cei vii. batjocorit, îi vor da odată cinstea cuvenită şi vor tre­
Romani 14, 9. bui să-L recunoască ca stăpân, însă cu urlete şi tân­
Christos a înviat! Adevărat a înviat! Astfel se guiri Ceîn prostie prezenţa iadului!
este ,să amâni omagiul şi respectul
salutau creştinii odinioară de Paşti şi pe feţele lpr faţă de Isus până ce vei trebui ®ă I le aduci
radia bucuria. Tot astfel ar trebui să răsune şi astăzi vrând nevrând; atunci va fi prea târziu! Nu, nu;
prin lume. Christos a înviat! Adevărat a înviat! încă aici şi încă azi, voim să ne plecăm genunchii îna­
Chiar dacă mormântul Său era acoperit cu o intea Lui, voim să-I predăm stăpânirea asupra vieţii
piatră mare, chiar dacă intrarea în mormânt era sigi- noastre, ca El să fie stăpânul nostru.
llată şi chiar dacă soldaţii erau puşi de pază — totuşi, Nu te înspăimânta de acest Domn şi de subor­
nici piatra şi nici străjerii n’au putut să oprească pe donarea faţă de El! A fi subordonat Lui, a atârna de
Domnul, când sfărâma lanţul morţii, şi când deschise El, înseamnă norocire, libertate, pace şi bucurie. A
porţile infernului pentru ca să învieze din morţi cu trăi pentru El şi a-L servi pe El, înseamnă fe­
toată strălucirea. ricire!
Un Mântuitor viu! Oricât de zdrobit şi rănit era Tocmai aceasta este bucuria noastră de Paşti, că
trupul Domnului, care fusese aşezat în mormântul lui El a înviat pentrucă să fie stăpân peste cei morţi şi
Iosif din Arimatia, — El a înviat şi s'a sculat din peste cei vii. Noi nu voim să avem nici un alt stăpân
morţi! Dumnezeu nu l’a lăsat în infern şi n’a îngăduit afară de El! Noi spunem cu Petru: „Doamne, în­
ca Sfântul Său să vadă stricăciunea! Aliluia! cotro să mergem? Tu ai cuvintele vieţii/ ” II rugăm
Un Mântuitor viu! De-acum uscaţi-vă lacrămile cu ucenicii din Emaus: „ D o a m n e rămâi cu noi!”
voi întristaţi! Veniţi la Ei încărcaţi cu grijuri! Indrep- Şi ne închinăm Lui cu Toma: „ D o m n u l meu şi
taţi-vă spre El, voi osteniţi şi împovăraţi! El Dumnezeul meu!” —
a Luat puterea morţii şi a adus la lumini vieaţa eternă! J E A N.
Plinitatea vieţii Sale este păstrată pentru noi: ..Eu
trăiesc, îşi voi să trăiţi!”
Un Mântuitor viu! Dc acum numai trebue să
mergem pe drumul vieţii noastre trişti şi apăsaţi ca
Christos a înotat.
ucenicii din Emaus, ci avem favoarea a-L lua pe El ca — De IOAN UNGUREANU. —
tovarăşul şi conducătorul pribegiei noastre pământeşti. Mântuitorul Isus Christos, Mesia, a cărui venire a
Numai trebue să fim singuri, căci Mântuitorul înviat fost vestită de proroci cu sute de ani m'ai înainte,
este şi trăieşte cu noi! conform celor prezise de aceştia, trebuia să păti­
Când Martin Lutlier era chinuit de gTijuri şi gân­ mească, să moară pe cruce şi a treia zi să învieze din
duri grele, pentrucă lucrul Evangheliei trebuia să morţi. Şi prin aceasta s’a împlinit Scriptura şi s’au
treacă prin greutăţi şi nevoi, atunci el scria pe pereţi adeverit profeţiile.
cu cretă: V1V1T! Efl t r ă i e ş t e ! Şi atunci, el se învierea lui Isus Christos este dovada temeiniciei
înviora şi se mângâia din nou. Da, orice ar veni în celor spuse de prorocii veacurilor trecute.
vieaţă, chiar dacă ar trebui să trecem prin adâncimi şi Isus Christos Domnul, prin învierea Sa din
întunecimi: E l t r ă i e ş t e ! El a înviat şi este hiiorţi a arătat că e Fiul Iui Dumnezeu; asupra că­
viu! Aliluia! ruia moartea nu poate avea nici o stăpânire definitivă;
prin învierea din morţi, Isus arată că El şi nu altul
FARUL MÂNTUIRII

e Mesia cel vestit d« proroci şi aşteptat ca suprema ale lui Cliristos, e o datorie imperioasă pentru toţi
nădejde a multor suflete, cari zăceau în desnădejde. oamenii de bine şi iubitorii de patrie să
Dacă a fost vre-o biruinţă pe pământ, învierea lui lupte necurmat contra răului. Şi atunci
Isus este simbolul celei mai frumoase şi mai înalte vom putea zice ai îndrăsneală şi fără teamă: „Christos
biruinţe. n înviat” şi „ Adevărat a înviat”. —
Ca să înţelegem mai bine covârşitoarea însem­ -----o-----
nătate a acestei biruinţe, vom examina puţin situaţia
din momentul în care Mântuitorul, după ce cuprins
de o explicabilă mâhnire, rosteşte cuvintele: ,,Dum­
Ţapul ispâşitor.
nezeul meu, Dumnezeul meu, dece nt'ai p(iriisil'J'\ şi Cine a cercetat cândva istoria omenirii din tim­
îşi dă sufletul în chinurile cele mai grozave pe cru­ purile anterioare erei creştine, s’a putut convinge
cea din dealul Golgotei. Apostolii Săi cuprinşi de de starea detestabilă a popoarelor.
durere, erau incapabili de a lua o acţiune. Mulţimea Peste tot pământul era întinsă împărăţia întu-
care cu câteva zile mai înainte i-a făcut o primire nerecului. Sărmana omenire bâjbâia prin negura cea
triumfală, (loan 12, 13.) Întâmpinându-L cu im­ ■deasă de patimi, ură şi blesteme. Trăia în întu->
nuri de preamărire şi cu ramuri de finic, îl părăseşte, neric şi în umbra morţii ,departe de a putea privi
ba unii dintre ei au trecut de partea prigonitorilor. razele Sfinte ale Soarelui dreptăţii. Toţi erau lăsaţi
Şi cine i-a rămas credincios până la moarte? Ma­ în voia întâmplării, ca şi o corabie fără cârma în mij­
ria (maicăsa) şi Maria Magdalena şi încă alte femei, locul mărilor furtunoase, care este izbită de groaznice
(Marcu 15, 40). Totul te făcea să crezi că, odată cu talazuri; erau lipsiţi de orice ajutor providenţial; căci
moartea Lui s’a stins pentru totdeauna şi învăţătu­ legătura dragostei reciproce dintre om şi Dumnezeu
rile Lui. — *— Binele Suprem — era ruptă. Fiecare făcea fapte
Şi totuşi, a treia zi, mai înainte de a se ivi zorile, pe socoteala iui proprie ;îşi creia zeij pentru cari
Maria Magtlalena (din care scosese 7 draci), trans- era în stare să-şi pună chiar şi vieaţa.
' portată de entuziasm, mai sublimă de cât ori ' când Israelul sta cu fruntea ridicată şi plină de mândrie
în devotamentul ei pentru divinul Mântuitor Christos, în faţa lumii, ca o stâncă de granit în mijlocul mării.
vine şi vesteşte ucenicilor, întristaţi, descurajaţi şi ză­ El avea un Iehova, un Moise şi adus la promisiunea
păciţi, vestea, care are cel mai puternic strigăt de bi­ unui Mântuitor: „Mesia” , delà care aşteptau să-l scape
ruinţă în lume: „Christos a înviat/ ” (Marcu lft„9-ll). de stăpânirea romană.
Apostolii nu credeau cele spuse şi li se păreau Acest popor avea legi după cari se cârmuia; ba
baâmc (Luca 24, 11) şi voind să se convingă prin ei mai mult, avea mijloace pentru curăţirea păcatelor,
înşişi au alergat la mormântul Lui şi l-au aflat gol, avea un ţap ispăşitor al cărui cap era încărcat cu păca­
şi atunci au strigat şi ei plini de cele mâi frumoase tele poporului şi apoi era trimis în pustiuri să le is­
speranţe pentru viitor: „Adevărat a înviat!” păşească.
„Adevărat a fnviat!”, adică ; ori cât ar fi de
prigonită cauza dreptăţii, ori cât de tare s’ar părea Au trecut secole dearândul şi generaţii după ge­
la un moment dat biruinţa răului asupra binelui, ori neraţii s’au stins şi iată că într’un târziu apare Soa­
cât de mult, umbrele păcatului ar acoperi lumina rele dreptăţii, ale cărui raze au deşteptat lumea din
adevărului, cuvântul din urmă este tot al dreptăţii, amorţeală şi din somnul păcatului. Mesia cel aşteptat
al binelui şi al lujriinei; ori cât ar trebui să sufere bise­ de poporul lui Israel, iată-L că apare, însă apariţia
rica noastră pe acest pământ, şi ori câte piedici va Lui în lume nu era potrivită aşteptării. El n’a venit
căuta satana să ne pună, noi vom .fi biruitori în Chris­ să scape pe Israel de stăpânirea străină, ci a venit să
tos cel înviat. — dea lumină celor ce rătăceau în întuneric şi în umbra
Isus Christos; ca om a tost slab, sărac, umil, la morţii. El a venit să formeze o împărăţie sfântă şi
' tel au fost şi sunt şi ucenicii I ui. fără sfârşit în bezna înfiorătoare ce stăpânea lumea.
Ei cu toţii la un loc — ca în trecut - nu trag nici Mai marii iudeilor erau agitaţi contra lui Isus,
cât un grăunte de nisip în cumpăna socict iţei lumeşti. pentrucă învăţăturile pe cari El le răspândea în po­
Şi cu toate acestea în luptă cu tabăra adversă, biruinţa por, dărâmau oarecum vechile lor aşezăminte. Isus
este de partea celor cu Isus. O biruinţă câştigată prin propagă în popor „iubirea de vrăşmaşi” , lucru pe
superioritatea moralei, prin răspândirea, îmbrăţişarea care Iudeii nu-l puteau face. Pentru astfel de învăţături
şi propagarea adevărului, precum şi prin admirabilul căutau iudeii să pună mâna pe Isus şi să-L răpună; dar
spirit de jertfă. toate încercările lor erau zadarnice ,până când nu s’a
Prin învierea lui Christos a biruit binele, drep­ împlinit timpul în care Isus a trebuit să fie „ţapul is­
tatea şi libertatea. A biruit, dar nu pretutindeni. Aâai păşitor” al păcatelor noastre.
este mult de luptat. Stăpânitorul acestei lumi — dia­ S’a împlinit timpul şi adevărul a triumfat asupra
volul — caut î să sugrume dreptatea şi libertatea pe morţii. —
pământ. De câte ori şi câte piedici pune diavolul pe înainte cu trei zile II vedem pe Isus, gustând
pământ chiar bisericii noastre nou-testainentală, numită din paharul durerilor. II vedem cum trebuia să pă-
„baptistă” în exercitarea cultului? De câte ori suntem şiască tremurând, cu crucea pe umerii Săi şi cu capul
noi acuzaţi de antipatriotism etc. şi toate acestea pen- încununat cu păcatele noastre, spre locul de osândă.
truce? ca să se împlinească cele zise de Cel înviat: — Era socotit ca o canalie şi soldaţii romani, îm­
„Sluga nu poale fi mai mare ca stăpânul”. preună ai mai marii iudeilor, II saiipau fără sfială şi
Dar biruinţa va fi a acelora, cari aici sufer prigo­ îl loviau. In urma Lui curgeau sudorile de sânge,
niri pentru credinţa în Cel înviat şi nu pentru tâl­ şiroae şi fiecare strop ce se scurgea de pe fruntea
hării etc. — ' Lui, lăsa urmă neştearsă în Noul Aşezământ. Cu cât
Pentruca să devie o realitate şi partea profund înainta Isus, cu atât sarcina cu păcatele de ispăşire II
umanitară ce este cuprinsă în învăţăturile sublime apăsa mai greu. . .. 4m
FARUL MÂNTUIRII ?

In urma Lui norodul plângea şi se tânguia. Iar


El „ca o oaie ce merge înaintea turnătorului, aşa Râsâritul speranţei.
nu şi-a deschis gura Sa”. — Peste inimile apostolilor şi a celorlalţi ucenici se
Pe acest Isus îl vedem astăzi cum triumfează a- lăsase un nor negru. Toţi se îrnprăştiaserâ după groaz­
supra morţii, îl vedem cu fruntea senină, purtând în nica întâmplare de pe Golgoia. Toată speranţa lor
locul cununei de spini, divine diademe. era pierdută: isus, învăţătorul lor cel iubit, cu care au
Să ne bucurăm cu toţii, eăci adevărul a triumfat petrecut trei ani şi mai bine şi dela care au auzit ou-
şi ne-a făcut şi pe noi moştenitori ai împărăţiei lui vinte dulci, cuvinte de mângâiere, cuvinte cari a-
Dumnezeu. DIM. SIDA. veau vieaţă, este mort — mort şi pus într’un mormânt
de piatră, sigilat şi cu soldaţi lângă el. Numai fe­
meile ne spun cum au petrecut Sabatul înspăimântă­
Mielul de Paşti. tor şi plin de groază, loan era ascuns undeva în
îngrijirea Măriei, mama lui Isus. Ah, sărmană mamă,
Inri amintesc încă dinfrageda-mi copilărie, că in prin câte chinuri grozave a trebuit ea să treacă! Ce
Sâmbăta Paştelor, pe lângă alte pregătiri ce se fac, nor negru era asupra ei? Ce îi spuseră Gavril şi Si-
mai e (obiceiul de a se tăia câte un miel de sărbători. Simion? Da, aceasta este ziua după înmormântare şi
Acest obicei (destul de frumos de altfel), moştenit încă Maria trece prin toate acestea. Sabia a străpuns inima
din vechime, se practică până în ziua de azi. Aproape ei. Toate făgăduinţele lui — şi cu toate acestea el
tot omul, fie la ţară sau la oraş; sarac sau bogat, îşi este mort. , , , | , ,~
pfocură pentru familia sa, dacă nu câte un miel întreg, Unde este Petru, cei ce a spus că nici moartea
cel puţin o parte din acesta, adică în raport cu starea nu-i va despărţi de Domnul său? Şi el, stă undeva
lui materială. ascuns, cu inima frântă de durere şi ruşine. Plin de
Cititorule mult iubit, tu curn te pregăteşti de remuşcare, el plânge. Dar nici ceilalţi n’au fost la
Paşti? Vei tăia un miel? Vei face cozonaci, prăjituri şi înălţimea chemărei lor.
îţi vei încărca masa de viţturi, fructe şi tot felul de Femeile s’au gândit ce onoare ar putea ele face
mâncări? O, dacă pentru corpul tău te îngrijeşti aşa acestui trup, pe care îl iubeau aşa de mult. Maria
mult să-l satisfaci cu toate bunătăţile, cu atat mai mult din Betania putea să aibă puţină mângâiere pentrucă
trebue să te îngrijeşti de sufletul tău, care este aşa de ea îl unsese în mijlocul defăimării altora.
flămând şi însetat după Cuvântul lui Dumnezeu, încât Cine şi-a putut reaminti în o aşa de mare în­
e pe punctul' pieirei. Cugetă puţin, care este rostul tristare ca aceasta, ce le spusese Isus despre înviere?
serbărei Paştilor? e numai ca să-ţi procuri diferite bu­ Şi de ce oare nu şi-au putut reaminti ei despre aceas­
cate? să-ţi fie masa încărcată cu băuturile cele mai ta? De ce oare ,când cineva este întristat qu poate
delicioase? găsi mijloace, cari să-l poată încuraja? Dece când
Dacă te gândeşti că pentru asemenea bucurii ser­ e ceaţă nu poţi vedea soarele? Ceaţă deasă era pe su­
bezi Învierea Mânhrtorului, atunci eşti greşit. Sfânta fletele lor, de aceea nici unul nu putea vedea adevărul
Scriptură’, ne oferă alte bucurii: „Bucuraţi-vă în nă­ spus de învăţătorul lor.
dejdea mântuirei”. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi Mormântul sigilat este păzit bine. Cei ce I’au
tn rugăciune. Romani 12 ,12”. omorât au frică de el, cu toate că îl ştiu că e mort. Un
Te-ai gândit vre-odată la acestea? Dacă nu, a- fenomen minunat se întâmplă. Pământul se cutremură,
tuncea astăzi mai mult ca ori când ai prilejul să te piatra de pe mormânt se rostogoleşte, străjerii cad
gândeşti. Controlează-ţi puţin starea ta sufletească, uimiţi cu feţele la pământ şi Isus se scoală triumfător
priveşte la trecutul tău, cercetează Sfânta Scriptură din mormântul rece. Toate acestea le avem din isto­
şi atunci vei vedea ce ai fost, ce eşti, şi ce trebue să fi. risirile a două 'grupuri, — de la îngeri şi de lastrăjeri.
Lasă toate plăcerile lumeşti, toate desfătările cari Maria Magdalena este cea dintâi martoră la mor­
sunt numai deşertăciuni şi cari la rândul lor se trans­ mântul gol. Cuprinsă de frică, ea fuge şi spune lui
formă în pulbere şi reaminteşte-ţi ca mielul de Petru şi loan, crezând că cineva a furat pe Domnul.
Paşti, care s’a jertfit pentru hrana corpului tău, simbo­ Petru şi loan yin de grabă la mormânt, temându-se
lizează un alt Miel mult mai bun şi mai blând, numit şi ei de cele întâmplate. Femeilor li se dăduse expli­
Mielul lui Dumnezeu, „lată Mielul lui Dumnezeii, care caţia, dar Maria n’a aşteptat s’o audă. Petru şi loan
ridică păcatul lumii”. loan 1, 29. Acesta s’a jertfit stau uimiţi în faţa mormântului gol, neştiind cum
din dragoste pentru hrana sufletului tău. Vrei tu să-ţi să-şi explice faptei. Petru a lăsat la o parte ori ce
hrăneşti sufletul? Crezi tu că sângele Lui vărsat pe frică şi intrară în mormânt ca să cerceteze adevărul
Golgota e destul de puternic pentru* a te scoate din mai deaproape. loan stătea afară, dar era gata să
mocirla păcatului? Atunci vino la El! intre după el. loan a avut o cunoştinţă spirituală.
Eşti înoroiat, murdar, încărcat de păcate? El te El băgase de seamă că ştergarul, care fusese pus
spală, te curăţeşte şi te face mai alb ca zăpada, dar pe capul lui Isus, nu era la un loc cu fâşiile de pânză,
numai cu condiţiunca; să vi la F.l. nu în desordine ci într’o aranjare bună, şi aceasta era
Cercetează Sfânta Scriptură cu credinţă şi odată o dovadă că mormântul nu fusese prădat, după cum
cu serbarea învierii Lui Christos, trezeştete şi tu ei crezuse la început.
din somnul întunecat al păcatului. Deci rămăsese numai o singură explicaţie. Aici
IONEL ŢOPA. este dovada ,şi loan este singurul, care crede în în­
viere, înainte de a vedea pe Isus.
Dar dovezile despre învierea Iui Isus încep să se
înmulţească. Soldaţii cari păzeau mormântul, isto-i
„Farul Mântuirii“ ureazâ tuturor cititori­ risesc în faţa Sinedriului cele întâmplate la mormânt.
lor sâi. sârbâtori fericite. Ei au spus şi explicat cele văzute de ei şi spusele lor
sunt în armonie cu ale* îngerilor. Pentru explicaţia fă-
8 FARUL MAhlTUlfelI

cută de soldaţi, Sinedriul oferă plata, ceeace dove­ dela moartea lui, dar nimic din făgăduinţele Sale, că
deşte că mormântul era gol, prin faptul că Domnul a a treia zi va învia. In adevăr unele femei au spus că
înviat. — • ele L’au văzut pe Domnul înviat, dar atâta tot.
Înviatul Christos are o mare problemă în faţa sa. Străinul începe să le istorisească şi să le facă cea
El trebue acum să convingă pe cei necredincioşi. Ce mai frumoasă expunere din Testamentul Vechi şi pro­
durere! înainte de moarlea Sa, necredincioşii era Si­ roci despre Mesia, şi să le arate că aceste lucrnri cari
nedriul ,acum sunt chiar ucenicii Săi! Marea problemă s’au întâmplat, trebuiau-să se întâmple cu Mesia.
a lui Isus este să convingă pe ucenicii cari erau necre­ Cei doi oameni s’au împrietenit cu străinul necu­
dincioşi. Fără de această speranţă nu va putea reîn­ noscut şi când au sosit la casă lor l-au rugat să ră­
via în ei, şi norul negru va continua să zacă pe su­ mână la cină cu ei. In sfârşit ei l-au înduplecat, şi stră­
fletele lor Acesta este un lucru prea serios şi nu se inul a intrat cu ei. La cină, când străinul cerea binecu­
poate trata cu uşurinţă. Isus nu poate aştepta în spe­ vântarea, se descopere lor şi deodată se face nevă­
ranţa de a reînvia delà sine. zut. El era Isus, şi ei .nu L'au cunoscut! Ochii lor erau
Până aci .apostolii n’au putut să cuprindă ideea ţinuţi ca să nu-L cunoască. Şi aşa cum stăteau ei sin­
spirituală despre împărăţie. Aceasta este contra cre­ guri uimiţi Ia masă, au zis unul către altul: „Na ne
dinţei lor. Ei nu se aşteaptă la o împărăţie. Aceasta ardea inima noastră!" Ei s’au grăbit chiar în a-
este contra credinţei lor. Ei nu se aşteaptă la o îm­ ceeaş seară să aducă vestea la cei din cetate şi astfel
părăţie spirituală, chiar şi patruzeci de zile jm*i în bucuria a fost mare pentru toţi.
urmă. Aceasta este contra părerii pe care şi-au făcut-o Isus fără de veste se arată în mijlocul ucenicilor.
ucenicii. Ei nu erau în stare să facă aceasta. Dar Efectul a fost ca un ourent electric, dar nu ceeace te-ai
Isus se sileşte să-i convingă, loan e cel dintâi, pentru aştepta. Ei erau înspăimântaţi! Era noaptea târ­
că el se convinsese întrucâtva Ia mormânt. Cel pu­ ziu şi unele întâmplări minunate avură loc peste zi.
ţin el era predispus să creadă. Dar ceilalţi nu credeau Ei stau cu uşile încuiate, şi minunea era că ele nu se
spusele femeilor. deschiseră şi Isus fără de veste apăru în mijlocul lor.
Isus se arată Măriei, dar ea nu-1 cunoaşte. Ea a Ei au crezut că este un duh.
a avut vederi spirituale, cari creşteau din ce în ce tot Isus mustră necredinţa lor. îndoiala nu este semn
mşi mult. Dar de ce nu L’a cunoscut ea? Pentrucă El de intelectualitate — ei se îndoiau a crede cele ce ve­
era sub altă formă. Isus a avut pentru ea o vorbă: deau. Isus dă dovadă neîndoelnieă — El îşi arată ră­
„Mţ ar i e! ” Aceasta îl va descoperi. „ M ă r i e " şi nile Sale şi ei tot nu cr$d — de astă dată din pricina
„R i.ahuni” . Nici odată n’a avut o convorbire aşa de bucuriei — c prea bun să fie adevărat, ceeace vedem!
mare înţeles ca aceste două vorbe. Ea a vrut să-i îm­ Sunt tucruri. cari par pr.ca bune să fie adevărate şi
brăţişeze picioarele, dar Isus i-a zis: „Nu mă ating- totuş noi ştim că ele sunt adevărate.
g e". „Unica pricinii pentru care eu sunt aidi e că cu (Noi privim în treacăt trupul înviat. Prin aceasta
Incit nu m'am suit la Tatăl meu". înţelegem despre trupul nostru, şi totodată înţele­
gem despre curatul trup spiritual. Şi atunci înţelegem
Maria aleargă la ucenici să le istorisească cum legătura lor). N-
a vorbit ea cu Domnul. Ea! a avut una dintre cele mai Isus dă o întorsătură nouă credincioşilor. Sunt
frumoase istorisiri de spus. Oare loan a strigat: „Ale de faţă şi femei? Cui s’a dat însărcinarea? „După
tuia", eu am ştiut despre aceasta!" Nu, ei cu toţii cum Părintele m'a trimes pe mine, aşa vă triplet şi eu
s’au îndoit, compătimind pe Maria. pc voi". A trimis isus şi pe femei? Desigur că
Nici istorisirea celorlalte femei n’a avut efectul să el vorbeşte la oameni şi femei. Lucrul fundamental
întărească credinţa ucenicilor, că într’adevăr a înviat în însărcinare şi aceea care urmează după aceasta,
Isus. Din contră, ei le-au socotit şi pc ele ca si pe este că ea nu este dată predicatorilor, nici la biserici,
Maria, ba şi mai rău, zicând că tonte femeile îşi ies ci la fiecare credincios în parte.
din fire. Apostolii încearcă acum să-l convingă şi pe Toma,
Petru vede pe Isus. Luca deasemenea şi Pavel care n’a fost acolo. Ah, zice el, acum câteva zile
spune şi el. Acest fapt aruncă o marc măsură de lu­ v’^m văzut eu pe voi cum râcîeaţi de Maria. De aceea
mină asupra situaţiei. Bine înţeles, fe­ am şi eu un motiv egal. Voi v’aţi întors la starea fe­
meile n’au fost socotite, însă Petru, i’a văzut. „Cu meilor. Până când nu voi pune degetul meu în
adevărat a înviat Domnul’’. semnele rănilor de la mâini, să măsor şi să privesc
Francisca Willard1a fost luată Tn râs pentrucă ea că nu este mână de duh, cu nu voi crede.
a putut vedea oprirea băuturilor alcoolice în America, Bucuria este mare. Chiar şi Toma se convinge.
înainte de ce a putut să vadă vre-un om. Dar ea este Este cea dintâi întoarcere a zilei Domnului; cea dintâi
astăzi onorată şi slăvită de ţara ei. Unii oameni abia sărbătorire a învierii Domnului. A spus el că se va
încep să vadă ceeace alţii au văzut cu zeci de ani mai arăta Duminica viitoare? Toţi s’au adunat la fel şi au
înainte. Istoria de la Èmaus este una dintre cele încuiat uşile, nu ca să-L ţină pe Isus afară, ci pe duş­
măi frumoase istorii, pe care am citit-o vre-odată în mani. De ce a venit Toma? Cine l’a înduplecat ca să
vieaţa mea. Aceştidoi oameni locuiau la o depărtare vină înapoi. S’a aşteptat el să fie convins? Cineva a
de opt mile afară din cetate. Ei fuseseră în cetate şi avut destul tact să nu argumenteze, ci cu iubire să
auziseră istorisirile femeilor. Acum ei se duc către zică: „Haide, vino Tdma, să ne adunam iarăş la olaltă
casă, trişti, vorbind despre lucrurile petrecute. Dar iată cu ceilalţi”. —
căi un străin îi ajunge şi îi întovărăşeşte în calea lor. Domnul conving« pe cel din urmă ucenic necre­
El îi ascultă cu interes. La întrebarea străinului despre dincios. El stă fără de veste în mijlocul ucenicilor şi
ce era vorba, ei s’au oprit înmărmuriţi. Şi el singur a imediat îl provoacă pe Toma. In faţa provocării,
fost în Ierusalim, şi nu ştia despre aceste lucruri. Dar Toma se predă cu totul. Ei a spus cele mai mari
după aceea i-au spus despre istoria vieţii şi sfârşitul cuvinte, cari au fost spuse vre-odată lui Isus: „Dom­
trist al lui Işus, şf că ei erau în a treia izS de aşteptare nul meu şi Dumnezeul meu". Când a fost convins,
FARUL MÂNTUIRII _____ 9

eli a fost convins de ceva. Când s’a predat, el s’a pre­ Scriptura spune că după cuvintele acestea: „/«
dat ,cu totul. Bucuria a fost mare atât a ucenicilor numele lui Isus Christos Nazarineanul, scoaLă-te şi
cât şi a iliui Isus, care s’a străduit să convingă pe ne­ umblu", a prins mâna dreaptă a slăbănogului şi ri-
credincioşi, că într’adevăr el a înviat dintre cei morţi. dicându-1 s’a făcut sănătos.
Speranţa ucenicilor a reînviat. Se crede însă de cei mai mulţi că, numai un/om
(Însemnări din Noul Testament). bogat poate ajuta. Dar dacă ne uităm bine, nu
de ANDR1ŞAN. este aşa. Săracii dă cu mult mai mult decât bo­
gaţii. Chiar şi Isus, stând lângă corban în templul din
Ierusalim,, a Luat seama când aruncau bogaţii comorile
I n o i e r e a. lor — văduva săracă care a prus 2 bani, n’a mai avut
alţii . Această femeie a dat tot ce a avut. Dintre
M. EMINESCU. cei avuţi nici unul nu a făcut asta şi nici nu puteau
face, dar ea a putut. Pentru aceea s’au scris faptele ei
Prin ziduri încgrite, prin iazul umezelii în Evanghelie, unde vor rămâne pe veci.
A morţii rece spirit sa strecură ’n tăcere Şi văduva delà Şarepta, a vrut să coacă cca din
Un singur glas îngână cuvintele de miere. urmă pâine şi apoi să moară. Ajungând Ilie acolo, a
Închise în tratajul străvechei Evanghelii. primit sfatul lui care a zis: fă mai întâi o mică azimă
mie, şi pe urmă fă ţie şi fiului tău!... Căci aşa zice
C’un muc in mâini moşneagul cu barba ca zapada Domnul. (I. Regi 17, 12—16.),Ea! â ctezut şi a făcut.
Din cărţi cu file unse norodul ¡1 învaţă • Eu cred că Dumnezeu nu se uită Ia cantitatea au­
Că moartea e în luptă cu vecinica vieaţă. rului şi argintului ci numai la inimă, ca tot ce facem
Că de trei zile ’nvinge, cumplit muncindu-şi prada. să fie din dragoste şi Yoe bună.
Chiar şi registrele bisericilor ne adeveresc acest
O muzică adâncă şi plină de blândeţe Jucru. Dacă vom lua seama după sumă şi comparând
Pătrunde tânguioasă puternicele bolţi: cu averea, suma dată de unii şi de alţii, vom vedea dra­
„Părerea, Doamne sfinte ,căzu înorice colţ, gostea de, a jejrtfi a celui sărac.
„Căci a căzut în însuş izvorul de vieţe” . Când dăm pentru lucrul lui Dumnezeu, trebue să
• 1 ‘ 1 'i uităm de noi şi numai ţinta, nevoia şi suferinţa să ne
„Nimic înainte ţi-e omul ca un fulg, fie înainte.
„Ş’acest nimic îţi cere o rază mângăioasă, Petru, loan şi ceilalţi apostoli au primit delà
„In pâlcuri sunătoare de planşete duioase Isus darul minunat de a vindeca. Credincioşii de azi
„A noastre rugi, Părinte, organelor se smulgi.” primesc delà El toate binecuvântările şi darul de a
da şi face bine. Dacă cineva este învăţăcel, trebue să
Apoi din nou tăcere, cuţremur ai sfială facă bine, să fie îndurător, pe cel căzut să-l ridice
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte... şi să dea dintr’al său la cel ce este în lipsi.
Două-spre-zece ceasuri răsună,' . . . Miez de noapte. Grupul mic de credincioşi rămaşi după înălţarea
De-odată în negre ziduri lumina dă năvală. Domnului, numai faptelor sus pomenite pot mulţumi
sporirea lor repede.
Un clocot lung de glasuri viu de bucurie Biserica, din care toate acestea lipsesc, poate să
Colo’n altar se uită şi preoţi şi popor, aibă aur, argint, averi, poate să fie ocrotită de stat,
Cum diu mormânt răsare Christos învingător, poate fi păzită cu tunuri şi cu sute de mii dc baionete,
Iar inimile toate s’unesc în armonie: tot se va nimici.
* * *
Noi Ţie Unuia Un papă al Romei sc plimba odată prin faţa Va­
Cântări de laude ’nnălţim ticanului ai un diplomat, iar în casa vaticanului se
Primindu-L cu psalmi şi cu ramuri aduceau saci cu aur. Pe când servitorii cărau comorile,
Plecaţi-vă neamuri papa zicea cu îndestulare: „Ce mult s’a schimbat sta-»
Cântând Aleluia! rea bisericii delà Petru până acuma. Atunci a trebuit
ca să zică el: argint şi aur nu am eu —, *în schimbyas-
Christos a înviat din morţi tăzi aduc cu sacii în casa noastră de bani” . „Da?!” —
Cu cetele sfinte a spus diplomatul — ..Dar s’a schimbat şi starea
Cu moartea pre moarte călcând, bisericii: azi are la îndemână multe tezaure, averi,
Lumina ducând dar pe bolnavi nu-i poate vindeca” . Auzind papa pe
Celor din morminte! diplomat vorbind aşa. s’a supărat foc.
Fraţilor! Să ne silim a adăuga lângă credinţa
noastră fapte bune. fără de care credinţa este moartă,
Rrginf şi aur nu am . . . lacob ne spune că serviciul dumnezeesc este bine­
facerea...
I (Fapt. Ap. 3, 6.) Doresc ca Domnul să ne ajute la toţi să avem
i
Cuvintele acestea au răsunat de pe buzele lui fapte bune la credinţa noastră.
Petru la poarta numită „Frumoasă” a templului din Tradus de MAGDALENA DUMITRESCU.
Ierusalim — când a văzut acolo pe omul slăbănog
dela naştere, întinzând mâna pentru milă. Petru şi
Ioan nu au avut bani, însă au avut o comoară cu mult
mai preţioasă decât banii, o inimă blândă, credincioasă — Răspândiţi „Farul Mântuirii“ —
şi iubitoare şi aşa, deşi nu au avut comori, totuşi au
putut ajuta.
10 FARUL MÂNTUIRII

Cântăreţii noştri.

*:

C o rn i vocal d in A lb a l u l i a F a r t o ş , d e Nnb co n d u c e re a f r a te lu i G h eo rge M an n ţin

Am fost creştin şi mă numeam


Bm fost creştin. Cu lege, cari eu o făceam
Am fost creştui in vieaţa mea Şi-a fost greu să mă deslipesc
Păstorul nostru aşa zicea De-aşa-o lege să mă lipsesc.
Şi eu la rândul meu credeam
Cu creştinismul mă făleam. Dar Dumnezeu cel îndurat
Pe mine El m’a deşteptat
Am fost creştin, căci am serbat Cu înţelepciune de sus
Pe sfinţii toţi şi n’am umblat La Scriptură El m’a dus.
Să ştiu mai mult de legea mea
Creştin eram şi nu-mi păsa. Şi am aflat că mort eram,
Şi nici o lege nu aveam,
Am fost creştin, dar gura mea Eram un mare păcătos,
Satana zilnic o stăpânea Departe de feus Christos.
Şi limba mea cât am trăit
Ea adevărul n’a vorbit. Prin mila Tatălui de sus
Am cunoscut eu pe Isus,
Am fost creştin, dar am hulit In inimă eu L’am primit
Pe alte legi, cari mi-au vorbit Şi astăzi mă .simt mântuit.
Chiar tocmai când mă îmbătăm
Pe orice lege-o înjuram. Astfel creştin te poţi numi
,v i Pe Isus când îl ve-i primi,
Am fost creştin, ca pruncul mic Scriptura te va îndrepta
Cari nu ştie ce-i rău nimic, Ca Să-ţi cunoşti tu legea ta.
Deci tot ce mintea-mi cugeta
Pentru mine perfect era. Să poţi deveni un creştin
Să scapi tu sufletul de chin,
Am fost creştin, dar am aflat. Iar când ve-i fi tu mântuit
Că creştinismul ce-am urmat Să sputi că eşti tu fericit.
Privindu-1 în realitate
A fost numai păgânătate, SIMION ÎONESI.
FARUL MÂNTUIRII 11

tului iui Dumnezeu, e o cauză de căpetenie. O comu­


De ce nu progresează co­ nitate care nu e legata sufleteşte de predicatorul
ei, nu poate sâ-i placă lui Dumnezeu; este ca o tur­
munităţile noastre- ma fără de păstor. O comunitate care nu ascultă de
Aceasta este una din cele mai mari întrebări pe predicator şi nu urmeaza sfaturile sale. nici să nu
care şi Ie pun unii oin copii Domnului, cari aorcsc pretindă prosperare.
înaintarea lucrului Său, între păcătoşi. Răspunsul cie Comunitatea in care sc formează partide împo­
sigur că e greu de aat; totuş unii cari s’au ocupat triva predicatorului şi acele partide n.i s’au rugat
mai serios de această chestiune, au ajuns la convin­ pentru întărirea predicatorului, nu poate prospera. Ast­
gerea că piedica sau piedicile nu sunt departe de fel! de membrii pescuesc, dar au o plasă spartă in fund.
comunităţile noastre, şi ele sunt următoarele: In cartea Nunterii, c. 16. 1—3, citim despre trei per­
soane, în frunte cu Core, cari luptau contra lui Moise.
1) Vicnii! lăuntrică a cam unităţii or noastre. Ce grozav sfârşit au avut, i-au înghiţit pământul de
Aceasta este cea mai principala cauză de care vii cu toată partida lor. Mai este cazul’ Măriei, sora
atârnă înaintarea, stagnarea sau scăderea comunită­ lui Moise, care vorbise împotriva lui şi Domnul a
ţilor noastre. Dacă o comunitate trâeşte u vieaţt peclepsit-o cu lepră. Apostolul Pavel vorbeşte in
lăuntrică, neplăcuta lui Dumnezeu, cu alte cminte o Tit. 3, 10, despre unii 'membrii .cărora le place să
vieaţă păcătoasa, este cea mai mare piedici. In facă desbinări între fraţi şi el ii clasează ca pe nişte
exemplu avem in losua 7, aci avem o icoană a păca­ păcătoşi osândiţi de ei înşişi. Spaţiul nu-mi permite
tului tăinuit, care stă ca o ¡stavilă împotriva puterei co­ ca să descriu ce nenorocire este atunci când relaţia
munităţii -lui Israijl. Ah! Păcatul ascuns este arma dintre comunitate şi predicator nu este după voia
diavolului, prin care învinge comunităţile noastre.. Domnului. Să nu creadă cineva că eu părtinesc predi­
,,/srail nu va putea ţine piept vrăşmaşilor sui, până catorii. Nu, nici de cum. Dacă ei nu corespund che-
nu va depărta anatema clin mijlocul lui. losua 7, 13. m-ârii lor, comunităţile nu sunt obligate ai ţine. Să
t Ş>i e învederat că dacă într’o comunitate se află un pă­ prea poate că, o comunitate care nu bagă de seamă,
cat ascuns, ea nu poate să progreseze. Tot vieţii să fie trasă în păcat de predicatorul său. De exemplu
lăuntrice i se !mai atribue armonia frăţească dintre Aren, care a tras în păcat comunitatea Iui Israil H.
membrii ei. De ex. intr’o comunitate ai cărei membrii Moise 32, 21.
se urăsc, nu se ajută, nu simt durerea sau fericirea, Iubite frate, care te pretinzi că eşti copilul lui
n ’au aceleaş simţăminte frăţeşti unii faţă de alţii, Dumnezeu, ce eşti tu pentru biserica lui Christos,
în acea comunitate nici nu poate fi binecuvântarea piedică sau mijloc de înaintare?
lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbeşte cu durere în Răspunde Domnului.
Filipeni 3, 18 şi spune cu lacrămi. că „unii trăiesc IO AN BODODEA.
ca vrăşmaşi ai crucii lui C/iristos”. Deci păcatul
ascuns, vieaţa dezordonată şi traiul împotriva crucii
lui Christos, sunt cele trei piedici, care împiedică
Muntele cel sfânt-
progresul comunităţilor noastre.- Munte sfânt ai piatră seacă
Azi mulţi peregrini te cată .
2) Relaţiile comunităţilor noastre cu lumea. In tine eu am aflat
„Voi sunteţi Sarea pământului", Izvor sfânt şi minunat.
„Voi sunteţi lumina lumii".
Mat. 5, 13—14. O! clíátor ostenit
Ce alergi spre un sfârşit!
Dacă comunităţile noastre nu-şi păstrează - în­ Vino, nu alerga în zadar
semnătatea ce le-a dat-o Domnul Isus, ca ele să fie , Ci te ’ndreaptă spre Calvar. '•
„Sare" şi „Lumină ’ în lucrarea lor, nu vor progresa.
Domnul Isus şi-a dat bine seama de superioritatea bi­ Unde ştiu dacă vei ajunge .
sericii Sale, cânu a zis: „Cetatea aşezată pa munte Inima în tine va plânge,
nu poate rămâne ascunsă". Cu această asemănares Când vezi pe acest pământ
Domnul voeşte să arate că la Comunităţile noastre, lu­ Un izvor aşa de sfânt.
mea trebue 'să privească ia lumina ei, să ser­ E izvor sfânt şi curat
vească ca mijloc de orientare pentru cei rătăciţi', şi ca Din sânge nevinovat,
liman de odihnă pentru cei trudiţi şi împovăraţi. Care pe Calvar a curs
Triumful Evangheliei lui Christos, este strâns le­ Din Domnul nostru Isus. \
gat de aceasta; „îşi ajung comunităţile noastre înalta O! iubite călător.
lor chemare?” Exemplu mai putem lua dela comuni­ Vino la acest izvor,
tăţile lui Israil; cât timp comunitatea era cu Dumne­
zeu, învingea şi prospera, ciar când se abătea la zeii Şi-atunci mult te vei bucura
străini, Dominul o făcea de ruşine popoarelor păgâne C’ai aflat mântuirea.
Păcate mlai sunt atunci când comunităţile noastre Ce balsam vindecător
unesc cu lumea, adică atunci când îşi dă copiii ei du Este în acest izvor, ’
copiii lumii. De aceea Domnul a zis: „Fiţi sfinţi, La oameni nu-1 poţi găsi \ \
eu sunt sfânt". Vfc. Dacă la Christos nu vi.
3) Relaţia comunităţilor noastre cu predicatorii Sângele sfânt şi curai i
„Ascultaţi de mai marii voştri şi Va şterge al tău păcat
fiţi supuşi". F.v. 13, 17. Care din Isus a curs
Dela distanţă, această chestiune parcă n’ar avea Când pe cruce-a fost străpuns.
aşa mare însemnătate, dar privind-o în lumina cuvân- DIMITR1E PETCU, '
12 FARUL MÂNTUIRII

O scrisoare din Statele mânt, s’au dus la agenţii, cari le-au urzit pieirea!
în numele lui Dumnezeu, vă rog să nu mai ascultaţi
de agenţii cari zic că vă pot trece în America. Dacă
Unite. din ţară nu căpătaţi viza dela Consulatul American,
(I. Petru 1:3 7.) • ’ unde se poate întreba şi fără agenţi, staţi acasă nu
vă cheltuiţi banii cu drumurile, nu daţi pasărea din
Iubiţi fraţi: — A trecut un timp de când nu v’am mână pe cea din pădure! Se înţelege că Consulatul
mai scris despre starea lucrurilor din Statele-Unite. American nu poate da viza decât la un număr foarte
Spaţiui nu ne lasă să dănt o descriere amănunţită mic — şi numărul celor din România este de vre-o
asupra stării, dar vom atinge toate în general. 650 persoane pe an — la femeile şi părinţii celor ce
In iarna asta ara avut şi noi vremuri grele în s’au făcut aici în America cetăţeni.
câte\a rânduri. Prin unele părţi au perit vieţi ome­ Mulţi întreabă că dece nu se dă drumul oamenilor
neşti ca victime ale unei furtuni ce s’a abătut asupra să vină la America caşi mai înainte. E uşor de în­
oraşelor şi satelor din partea răsăriteană. Am avut ţeles pricina, dacă iei în socoteală starea lucrurilor
apoi şi noi vărsări de apă în unele locuri, unde pe lân­ din America. Oamenii cari vin din Europa, toţi se
gă paguba de sute de mii de dolari, au fost şi pier­ aşează în oraşe şi caută lucru pe la fabrici. La lucrul
deri de vieţi omeneşti. Aşadară, nenorocirea s’a nă­ câmpului nu merge nimeni. Au mers unii dupăce şi-au
pustit şi asupra altor ţări nu numai în Ţara noastră. strâns nişte bani, dar au pierdut totul şi'iară au venit
Vremurile grele de iarnă au trecut şi acuma vedem la oraş. Foarte puţini au rămas la lucrul pământului şi
semne că se apropie mult dorita primăvară. Ici colo aceia de abia o duc cu cele de toate zilele. Căci aci
pe câmpie se aud păsările cântând în cor, iar câmpiile se lucrează pământul cu maşini. Cum maşinile costă
se îmbracă în haina verde.
bani mulţi şi oamenii noştri n'au bani să-şi cumpere şi
Emigrarea aproape oprită. pământ şi maşini; iar dacă lucrează pământul ca la
De obicei, când se vorbeşte de Statele-Unite, noi, mai mult cin puterea mâinilor, şi cu caii, nu ies la
oamenii ştiu că se vorbeşte de o ţară marc şi bogată. un rezultat bun. Bucatele sunt ieftine şi ca să-şi facă
Muncitorii se gândesc la plata în dolari şi-i socotesc omul ceva, trebue să vândă foarte multe bucate. De
în valuta dela noi. De aceea mulţi ar dori să vină în pildă, un singur om trebue să lucreze S0 jughere
Statele-Unite. Dar acuma nu se poate. Nu se poate pământ, fără a-şi băga argaţi sau ziuaşi, dacă vrea să
oricât veţi spesa cu agenţii! Legea în vigoare asupra câştige ceva. Dar care om poate munci singur cu
emigrării aproape opreşte venirea oamenilor muncitori caii şi mâinile — ca şi la noi — 80 jughere pământ?
în Statele-Unite. — E ¡drept că această lege până acum In ţară la noi la 80 jughere de pământ ai 8 cai şi două
câteva luni era înfrântă de agenţii de oameni, căci pe .slugi, şi-ţi bagi secerători. Dacă ai lucra aici aşa,
bani mulţi treceau din Canada în Statele-’ !nite. Pe în trei patru ani ar trebui să-ţi vinzi pământul şi să
mulţi însă i au prins autorităţile dela frontur i şi i-au rămâi ca cucul!
băgat în puşcărie. Un număr de români — să nu zicni- I. SOCACIU.
inic de sârbi, unguri şi polonezi — fiind prinşi când , (Va urma.) '
treceau pe ascuns în America din Canada, au fost arun­
caţi în temniţă, unde adesea îşi rugau moartea. Acolo
au fost ţinuţi cu hoţii, cu fel de fel de criminali şi cu
Fapta unui nebun.
toate lepădăturile oraşelor, luni de zile până când să­ O lămurire pentru fraţi şi o desminţire pentru cei in­
racii oameni nu mai aveau nădejde de vieaţă, dacă teresaţi.
n’au avut cine să-i scoată pe bani mulţi până la eşirea
judecăţii. După judecată săracii oameni despoiaţi de In ziua de 8 şi 0 Martie a. c. ziarele din Capitală
blestemaţii de agenţi, cari i-au înşelat in tot drumul, au publicat sub felurite titluri, isprava unui nebun
sunt trimeşi acasă la o vieaţă mai amară decât îna­ anume Ştefan Roman, cu domiciliul în Bucureşti, care
inte de a fi plecat; căci mulţi şi-au vândut averile şi şi-a tăiat mâna stângă cu toporul, atribuindu-i ispra­
au cifeltuit totul cu şarlatanii cari i-au momit, spunând va sa fanatismului religios şi numindu-1 unanim: de
că le vor face rost să treacă în America. Am văzut cu religie baptistă. ]
ochii mei aceste lucruri şi n’arn putut decât să plâng. Ne-am dus imediat la domiciliul nenorocitului
Fraţi români de sângele nostru, oameni cum se cade, spre a controla ştirea, unde am putut culege chiar dela
cari înşelaţi de agenţi şi-au vândut boi, cai, oi, pă­ membrii familiei sale următoarele informaţiuni:
mânt. şi au plecat la America. Agenţii le-au făcut Numitul Ştefan £oman, în vârstă de 56 ani, de
promisiuni sigure. Dip Franţa pe unii i-au trecut în meserie tinichigiu, are o familie compusă din soţie,
Cuba, Mexic. Sud-America, şi Canada, promiţându-le o fică, doi băeţi şi o noră. Din tinereţe el era alcoolic
că de acolo ii vor trece în America. Au ajuns sărmanii (beţiv). Acumibiluni a ¡auzit de Cuvântul Domnului la
oameni în acele ţâri, fără să cunoască limba poporului adunarea fostului preot Tudor Popescu din Str. Olteni
băştinaş. Deci iară au ajuns pe mâna agenţilor cari 57 pe care o vizita. Se lăsase de băut, dar ce folos!
stau pe la porturi cum stau câinii după hoit. Şi a- De două luni ,el arăta semne crescânde de nebunie.
ceştia le-au făgăduit trecerea în America, dar numai Alcoolul întrebuinţat o vieaţă întreagă începea să-şi a-
cu atâta şi mai mult nimic. Au urmat apoi lucruri ne- rate roadele.
descrise! Oameni cinstiţi, cari în toată vieaţa lor n’au In noaptea zilei de 7 Martie înebunise de-abinelea
făcut nimănui nici un rău, au ajuns prin puşcăriile şi pentrucă nebunia găsise un teren religios, in furia
pline de duhori rele, cu hoţii renumiţi în spargeri şi lui crezu că cuvintele Evangheliei: „Dacă te smin­
cu toţi renumiţii spărgători şi cu stricaţii societăţii teşte ntâna ta — tai-o!” trebuesc executate literal­
.omeneşti. Acolo îşi rugau moartea cu plâns şi mente, ieşi afară pela orele 5 şi 20 dimineaţa, puse
piereau cu zile, după ce şi-au lăsat acasă femei, copii, mâna stângă pe prispa de lemn a casei şi cu cea dreap­
mamă, tată şi rudenii, ia r banii depe boi, cai, oi, pă­ tă luă toporul cu care îşi tocă cu 28 de lovituri mâna
FARUL MÂNTUIRII \ J _

stânga până dincolo dc încheetură. Fără nici un stri­ Toate sunt conduse automat de o serie dc. clape
găt de durere, el continuă sâ ţipe ca un nebun de şi pedale, cari sc găsesc într’un aparat de comandă,
teroarea lucrurilor pe cari le vedea numai mintea lui îngrijit "de un specialist în cariilon-e. Clopotele mici
bolnavă. Căzuse în delirum trcmcns. Dus imediat la sunt comandate de clape, iar cele mai mari de pedale.
spital, doctorii — oameni ştiinţifici — au stabilit E interesant de văzut cum maestrul concertează cit'a-
următorul diagnostic: NEBUN DEPE l' RMA AL­ ceste cinci zeci şi trei de clopote, pc care le pune în
COOLULUI. mişcare cu o iuţeala uimitoare. Pare mai degrabă un
# » « scamator decât un artist, atât e de neîntrecut în ve-
• De unde deci ştirea ca nebunul ar fi baptist locitate când execută un asemenea concert fără pereche
şi că din pricina acestei credinţe ar fi ¡nebunit şi ar în lume.
fi făcut isprava de mai sus? Clopotele acestea sunt adevărate instrumente mu-
Ducându-ne la ziarul „Universul” , care a pu­ ziiale, deoarece sunt turnate in aşa fel încât să se
blicat această ştire lipsită de adevăr, ni s’a spus că armonizeze între ele, după o reţetă cunoscută* numai
Prefectura Poliţiei prin Biroul ei de informaţiuni a de turnătorii englezi. Arta de a turna clopote în ar­
lansa't ştirea că nebunul ar fi baptist. Scopul ştirei monie de tonuri înflorea în Olanda acum 300 de ani,
era ca să impresioneze opinia publică în detrimentul dar curând după aceea a fost uitată. Armonizarea
religiei baptiste. clopotelor joacă acelaş rol într’un carillon, ca şi acor­
Ştim1 ca multe gazete provinciale cari nu ne văd darea instrumentelor într’o orchestră.
cu ochi buni, vor exploata această ştire falşă şi ca va Clopotul cel mare are o astfel de sonoritate
fi încă o armă mincinoasă în mâna acelora cari nu ne încât sunetul său, după lovitură, le aude distinct
pot suferi. două minute şi e uşor de imaginat ceeace se petrece
Noi am publicat imediat în ziare o desminţire când cele 53 de clopote răsună împreună.
categorică, dar — fi-va ea luată în seamă? (Extras din „Oglinda Lumii” .)
Piatra odată aruncată îşi urmează drumul dis­ de ELENA SEZONOV.
trugător.
Noi, fraţii noştri în Christos, vom primi şi această Singura-ţt scâpare.
lovitură cu resemnare, privind la Domnul, care fiind
înfruntat, bătut, batjocorit şi răstignit pe nedrept, Un căpitan de vapor avea un copil pe care-1 iubia
n’a răsplătit nimănui cu aceeaş monedă, ci doar a în­ foarte mult pentru că el era singurul lor copil şi deci
trebat: „Pentruce mă loveşti?” şi s’a rugat pentru ei. era singura lor mângâiere. Copilul avea o maimuţă
Vom' face şi noi la fel. După ce am întrebat: pen- cu care se juca adeseori. Intr’o zi, maimuţa luă pălăria
truce această batjocurii nemeritată? fraţi, să ne rugăm copilului şi începu să fugă cu ca. Copilul începu să
măi stăruitori pentru adversarii Evangheliei şi să ţipe şi să alerge oupă ea, dar ea ajungând la catarg,
lucrăm1 mai devotaţi pentru sărmana lume ce zace în se urcă pe el; şi copilul fără să tie observat de ci­
întuneric — în special pentru cei pătimaşi de al­ neva se urcă şi el după maimuţă, care ajunse în vârful
cool — căutând a-i aduce din timp la Mântuitorul. catargului. Ajuns lângă maimuţă, copilul privi în jos
şi deodată delà înălţimea aceea îi veni ameţeală
Iar noi, vom trage o învăţătură în plus: mai de­ şi începu să ţipe şi să tremure. Tatăl copilului, atras
parte dc băuturile alcoolice, desfiinţarea lor definitivă de ţipetele disperate, ridică ochii în sus şi când îl
şi înlocuirea lor cu apa curata şi sănătoasă lăsată dc văzu, înţelese îndată că peirea copilului său este sigură
Dumnezeu. dacă va cădea pe bordul vaporului. Atunci el prinse
JEAN STANESCH1, curaj şi strigă: „Arunc ă-te în marc; îţi este singura
Secretarul Comunităţii Baptiste Române scâpare”. Copilul şovăi,„dar tatăl îl îndemnă stă­
' din Bucureşti. ruitor: „Aruncă-te în marc ; altfel eşti pierdut! Eu
te voi salva! Copilul neavând încotro, şi mai ales pen-
trucă tatăl său îl * ruga stăruitor sâ se arunce m
Darul unui miliardar. măre, el închise ochii şi se aruncă în valurile mării.
Cel mai mare concert de clopote din lume. Câţiva marinari preparaţi, săriră după el, îl prinse
şi-l aduse pe bordul vaporului nevătămat. Aceasta
Fiul celui mai bogat om din lume, John Rocke­ i-a fost singura lui scăpare, căci dacă nu asculta de
feller, a oferit în amintirea mamei sale un minunat îndemnul tatălui său şi cădea pe bordul vaporului,
dar unei biserici din New-York; nu mai puţin decât moartea lui ar fi fost sigură.
cel mai mare carillon (un complex de clopote) din Câţi oameni nu se joaca şi astăzi cu păcatul, în­
lume. Acesta a necesitat mai multe luni de lucru, nu­ tocmai ca şi acest copil cu maimuţa lui! Dar ju-
mai ca să fie pus la purfet, şi a fost adus ’expres din cându-se cu păcatul se joacă cu propria lor vieaţă.
Belgia, ţara clasică a carillon-elor. Este adevărat că păcatul la început nu pare primejdios,
E alcătuit din 53 de clopote, toate deosebite, pe măsură dar ce-1 săvârşeşti, devine tot mai prb
şi care se înşiră delà cel dintâi — mimai dc câteva ntejdios asupra omului.
chilograme, mai mare cât un pumn — până la cel Singura-ţi scăpare este numai la Isus Christos,
din urmă, ce măsoară 4 m. lungime. Cu greu se poate cititorule, care e gata să-ţi întindă mină, de ajutor,
închipui farmecele acestui concert, când încep să sune dacă bine înţeles tu recunoşti starea păcătoasă în
cele 53 de clopote. E cu siguranţă o imizieă ce nu care tc afli.
sc poate uita şi care tocmai din această pricină c Ascultă deci chemarea Lui mângăetoare care zice:
transmisă în Europa prin telegrafie fără fir. ,,Veniţi la .Mine toţi cei trudiţi şi ostenjfi şi eu vă voi
Clopotele se găsesc aproape toate într’un turn da repaus” şi vei fi fericit în veci de vecj.
făcut anume alături de fericita biserică, şi numai M. DUMITRAŞCU'.
cele 7 mari stau jos, la înălţimea bisericii.
u FARUL MÂNTUIRII

Sonet.
Din nou coboară-te ’ntre noi, Isuse, | (Ştiri K x t e r n e I
Căci iarăş turma ta e rătăcită, O O-r*7Ov- ,*
Şi iar se ’ntinde noaptea cea cumplită — Dr. S. Y. Murrow. pioner misionar baptist
A vechii uri, dc Tine-atunci răpusă. între indienii din Oklahoma, în etate de 90 ani, a
fost decorat de Statele-Unite pentru lucrul de înaltă
De-abia se mai zăreşte ca prin sită morală şi educaţie. Dr. Murrow este încă viguros şi
A mântuirii stea. Dar cât de sus e! predică pe Christos. Indienii îl iubesc ca pe tatăl
Se depărtează par’că. .. Cine spuse, lor şi toţi îl numesc „taica Murrow” .
Că stingerea nî-i singura ursită.
* — Baptiştii din China de Sud au ţinut un mare
O, vino, iubitorule de oameni, congres în oraşul Swatow, la care au participat vre-o
In sufletul bătrânei lumi să sameni 5000 delegaţi chinezi. Intre hotărârile congresului de
Din nou credinţa cea mântuitoare ... -a lucra cu Evanghelia în poporul sărac din China,
congresiştii au dat un manifest către ţară prin care
Cunoaşte-i-vom ? Pleca-vom fruntea oare, se arată principiile creştine şi dragostea curată1 a chi-,
Când întinzându-şi mânile-amândouă nezilor creştini faţa de neamul şi ţara lor.
Asupră-ne, va zice: „PACE VOUĂ!” — In zilele de 15—17 Septembrie trecut, s’a ţinut
\ ■
> } •la Trenton, N. Y., Convenţia anuală a Bisericilor Bap­
i >J. r • ' ----- O---- r • ' tiste Italiene din Slatele Unite. Un succes glorios în
lucrul Evangheliei a fost raportat.
Exemple bune. — Presa rom.-cat. strigă ca Ionel cu lupii şi-şi
dă aerul că urmaşii celor ce au ars pe rug pe cinstitul
Nenumărate lucruri se petrec pc pământ, pe cari loan Hus, sunt pc calvar, pentru simplul motiv că
oamenii văzându-le, doresc a şi le însuşi, cum e de •guvernul cehoslovac nu vrea să pupe piciorul lui papa,
exemplu: frumuseţe, bogăţie, caracter şi altele, cari de care a binecuvântat cu pontifică binecuvântare tirania
fapt sunt trecătoare. din fosta ocârmuire austro-ungară. Şi fiindcă guvernul
Toate acestea posedă bogate prilejuri de a pă­ cehoslovac refuză să lase casa cu banii ţârei la dispo­
cătui, iar în urmă dispar. ziţia prelaţilor, cari pc faţă şi în dos dispreţuesc in­
Priveşte la toate aceste bunătăţi şi vei vedea în dependenţa poporului şi libertatea religioasă, presa
nrod vizibil, cum rând pe rând se topesc ca ciara de jesuită 9trigă în lumea - largă că roinano-eatolicii sunt
faţa focului. persecutaţi în Cehoslovacia! Ştim neruşinarea jesuită;
In vacanţa Crăciunului am voiajat prin Judeţul o cunoaştem prea bine! Dar ain vrea să ştim ce-ar zice
Caraş-Severin, unde am putut vedea în vieaţa de toa­ presa rom.-cat., dacă popii papistaşi ar fi bătuţi de
te zilele a fraţilor, o adevărată stare după voia lui jandarmi , poliţie şi de primpretori? De-ar
Dumnezeu. zice daca copiii din familiile rom.-cat. ar fi batjocoriţi
Iată un bun exemplu care trebue să fie un im­ şi bătuţi pentru că merg Ia biserica papală? Cam
bold pentru mulţi fraţi, care au la inimă lucrul lui ştim că în 24 de ore le-ar şti toată lumea din jurnale,
Dumnezeu. dar încă, fiindcă nici un atare lucru nu s’a întâmplat,
In comuna Buchini din judeţul susamintit s’a în­ nu ştim precis limbajul presei jcsuite în aşa materie.
ceput lucrul misiunei Evangheliei după multe greutăţi -- Mare festivitate de cântări religioase s’a ţi­
întâmpinate ae harnicul lucrător în via Domnului, nut în oraşul Libau, din Latvia, sub auspiciile bise­
fr. I. Negrei, care ain anul 1920 şi până acum! a făcut ricilor baptiste din toată ţara. Au participat la marca
mari progrese. sărbătoare 40 de coruri cu 1100 corişti. Timp de
Intr’una din zilele vacanţei,* ţinând un serviciu două zile tot oraşul a fost pus în mişcare cu cântările
ai\in, am cerut informaţiuni fraţilor de ce evanghelice, căci serbarea a avut loc într’un parc. în­
nu au casă de rugăciune şi mi s’a răspuns că simt treaga populaţie ,afară de preoţime ,a avut mare bu­
multe greutăţi, cari nu le-au dat posibilitatea zi­ curie. Cetăţeni din toate straturile poporului au în­
dirii unei capele. treţinut coriştii prin casele lor. Autorităţile de stat
Un frate se scoală şi spune că el are material spre au rămas uimite de acest lucru religios şi adânc cul­
a zidi o casă, care să servească ca local de rugăciune tural. Poporul din Latvia, ca şi poporul nostru, are
până la zidirea unei capele. dragoste de lucrurile sfinte şi învăţătura Domnului.
Un alt frate interpretează şi spune, eu donez un IOAN SOC AC IU.
loc pentru ca să facem adunare pe el şi astfel aceşti
fraţi s’au lipsit de a-şi face casă pentru ei' personal şi «Vii«© ©-350 «'’s s s ' « £
au sacrificat totul pentru Domnul.
La această operă s’au mai asociat şi alţi fraţi, în | Din misiune |
special Soc. Femeilor din localitate a oferit tot spri­ O • 'V ! O i¿Ao O ^ .-©2^ ©Of? ciA© Q&tO
jinul ei în această direcţiune.
Actul de mai sus, este un exemplu, care trebue să O zi «Ie b n e n rie fn \rad -,Ş eg a.
fie fnfitat, pentruca lucrul lui Dumnezeu să poată In ziua de 21 Februarie, fraţii din acest oraş au
progresa. avut o nespusă bucurie, cu ocazia ordinarei fratelui V.
Fraţii nfei, să jertfim tot ce este posibil pen­ Berbecar, secretarul general al Uniunii Comunităţilor
tru ca Domnul să fie proslăvit pe acest pământ. Baptiste din România.
TRUŢA ION. Serviciul s’a început la ora 7 şi iO seara, fiind
----------o — - ţinut de fraţii: 1. Ungurean şi S. Bordaş, citind textele
• 15 FARUL MÂNTUIRII

delà Matei 11, 1—10; Faptele 6, 1—6 ; 1. Timotei 3, tat un aşa de restrâns cerc de activitate vie.
1—7, ţinând după aceea o prea frumoasă cuvântare. Dar, există un popor pe care IUBIREA l’a răs­
Fr. V. Berbecar a făcut un istoric despre venirea cumpărat (Ioan 3, 16.) în mai multe locuri se scoală
sa la credinţă, care a umplut de bucurie inimile din amorţire — înviază — împrăştiind raze bine-
celor de faţă, auzind că 31 de ani. fr. Berbecar luptăm cuvântătoare şi pline de vieaţa. Aşa am avut şi noi
armata lui ChTistos, aducând în acest timp servicii ne­ parte la data de mai sus. când un număr de 20 femei
preţuite pe ogorul spiritual. creştine, după puţin îndemn se organizează, pre-
A urmat apoi punerea mâinilor de către fraţii: I. zentându-se acum in mod sărbătoresc; cu preţioasele
Popa, I. Ungurean, S. Borda?. M. Muntean. T. Iov, lor daruri, aduse pe altarul Domnului şi pentru bise­
D. Chereş şi Moţiu. *5 rica Lui.
Actul acesta a fost împodobit cu un program spe­ Prin urmare, să-I mulţumim, să-L ascultăm şi să-I
cial, dat de societatea tineretului din lcc. rienânem credincioşi, servindu-L cu iubire. —
Dumnezeu să-i dăruiască încă mulţi ani fr. Ber­ Primeşte şi binecuvântă-ne Doamne.
becar ,bătrânul general al lui Christos, ca să poată I. DAN.
servi şi mai departe cauza sfântă a Evangheliei.
Senii Cozma. BOTEZ.
■i , . . , * , • * < . ' . La Goicea-Mare a avut loc un botez, cu 5 per­
I e r b a r e * fe m e ilo r Soe. „ M a r t« “ şi „ M * r ia ‘< soane. — 1
din L u p en i. * Actul botezului a fost îndeplini! de fr. M. Şe-
gărceanu. — .
O frumoasă serbare a societăţilor „Marta” şi * * *
„Maria” din Lupeni, a avut loc în prima zi de Cră­ EVANGHELIZARE IN VALEA-HAŢEGULUI.
ciun. , » , — începând cu ziua dc 8 Februarie, fraţii 1. Co­
Sora Fira Bran, preşedinta societăţii „Marta”, vaci, P. Muntean, D. Cornea, şi I. Mârza, au ţinut
deschide serbarea cu citirea textului din Fapt. 0, 36-42, evanghelizare în comuna Clopotiva, 2 zile cearândul.
vorbind despre Tabita, pe care a adus-o ca exemplu, Apoi au trecut în comuna Rîu-de-Mori, unde au
scoţându-i în relief (evidenţă) faptele ei bune, în­ rămas 3 zile, ţinând şcoala de Biblie şi evanghelizări.
demnând surorile la lucru. De aci au mers în comunele Valea-Dâlj şi Cârneşti,
Sora Ioana Oltean, preşedinta Soc. „Maria”, ci­ unde timp de 2 zile au vestit Evanghelia.
teşte delà Ebrei 6, 10—12, după care a ţinut o fru­ Dumnezeu să binecuvânteze sămânţa Cuvântului
moasă vorbire, spunând între altele că Dumnezeu Său, ca să aducă fruct de vieată eternă. Rep.
răsplăteşte osteneala noastră, depusă în slujba Lui. • * • r
La sfârşit vorbeşte fr. Muntean Petru, Diacon, în­ CASATORII.
demnând surorile la lucru în via lui Isus. In ziua de 11 Februarie a avut Ioc căsătoria fr.
Corul şi muzica din loc au împodobit această Dehelean Ioan cu sora Maria Laza, ambii din co­
serbare prin frumoase cântări spirituale. muna Gurbediu.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrul Evangheliei Actul religios a fost îndeplinit de către fr. Gh.
Sale peste tot locul . Chiş, premergătorul comunităţii. Corul vocal a cân­
ŞTEFANIA SOLOMON, tat mai multe bucăţi frumoase. v
secretară. Urăm tinerei perechi, o căsnicie fericită în Dom­
i * .* * i nul. — V. CIUC11J.
S e r b a r e * fleeietâţil F e m e ilo r „ I u b ir e * “ din • • • i ',
C luJ-M & uăştur, De asemenea în ziua de 13 Ianuarie s’a celebrat
înainte cu câteva zile s’a anunţat serbarea proec- cununia religioasă a fr. Gh. Turcii dini comuna Aga-
tată. La ora fixată, în seara de 3 Martie a. crt., apar­ dici, cu sora Maria Zbârcea din comuna Măidan.1
tamentele ce Ie aveam la dispoziţie au fost neîncă­ Actul religios a fost îndeplinit de fratele Gh.
pătoare faţă de publicul ce a venit să ia parte. Albu, din comuna Răcăşdia.
Din început s’a votat, că tot venitul ce va rezulta Urăm tinerei perechi, a Domnului bogată bineâ
delà această serbare, să fie vărsat fondului de zidire, cuvântare. D. BALAN.
pentru noul local; ce ne este absolut necesar. La • * • ,
această ocaziune ne-a servit ca bază Cuvântul Dom­ In ziua de 29 Ianuarie a. c., în comuna Deuş a
nului, din I Carte a Cronic. 22, 14 —10, urmat fiind de avut loc căsătoria fr. Chiorescu Ion din comuna Topa,
o cuvântare şi cor. In acest interval s’a putut constata cu sora Meşter Floarea din comuna Deuş.
efectul pentru scopul urmărit; pe care îndată l’a mai Actul căsătoriei s’a ţinut de către fr. I. Dan* cu
urmat şi un progTam special, cu frumoase declamări textul din Ev. Ioan 13. 34 şi fr. Gligor Birtariu; cu
ocazionale, coruri femeeşti, bărbăteşti şi mixte. Re­ sfaturi frumoase din Sfânta Scriptură. A luat parte
gretăm că mtizica instrumentală, nu de mult înfiin­ şi muzica fraţilor din comuna Mera.
ţată, n’a putut să contribue, deoarece... nu era loc. Binecuvântarea Domnului dorini tinerilor căsăto­
După terminarea programului s’au evaluat pre­ riţi.
ţioasele lucruri de mână ale societăţii; cari în scurt DESCHIDERE DE ADUNARE.
timp s’au ridicat la peste 12.000 Lei şi o pereche de In ziua de 6 Decembrie anul trecut a avut loc
ghete, cari s’a dăruit unei copile lipsită de mijloace. inaugurarea noului local de rugăciune din comuna
Ba mâi mult, în acelaş timp se liotărâră mai mulţi că, Agadici. —
î-L vor urma pe Domnul şi îi vor serv i Lui. Serviciul religios a tost ţinut de fraţii: G. Albu
Ah, I ubi Ve, privind peste hotarele tale in vieaţa şi Gheorghe Sinta. Corul din Măidan a împodobit
socială a timpului prezent, când imoralitatea şi ne­ această serbare, prin frumoase cântări sfinte.
legiuirea s’a desvoltat în măsură dezastruoasă, cons­ G. TURCU.
lf) PARUL MÂNTUIRII

CEREMONII FUNEBRE.
In ziua dc 3 Februarie a. c. a încetai din vieaţă
sora Ioana Ghinga Laza în etate de 48 ani, soţia fr.
Ilie Laza din Indianapolis, U. S. America.
Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate in Abonaţii cari nu primesc revista regulat, sunt
ziua de 6 Februarie. rugaţi să ne facă cunoscut acest lucru, deoarece noi
Serviciul funebru a fost ţinut de fraţii I. R. So- le-o trimetem regulat şi cauza pentru care n’o pri­
caciu şi G. Teleagă. Până la cimitir au petrecut-o mesc, se atribue oficiului poştal respectiv.
un mare număr de cunoscuţi. * i* *
Aici în America o plâng cei rămaşi, soţul şi o Rugăm pe iubiţii noştri abonaţi, cari nu doresc
fioă în etate de 19 ani, iar în România 4 'copii, cari n’au să mai aboneze revista pe anul acesta şi cărora le-am
văzut-o de 13 ani. trimis din oficiu numerii 1—4, pe viitor întrucât n’o
Dumnezeu să mângâie pe cei întristaţi. mai doresc, s’o refuze, scriind pe ea „refuz primirea”,
G. T. - iar în caz câ vor s'o aboneze, să ne trimită costul
D o n a ţin n i p e n tru fo n d u l s ă r a c ilo r d e la abonamentului fără întârziere. i
* * *
„ F a r u l M &ntnirI3“
Blagoi Vasile, Saravale. — S’a primit suma de, «.
Ion loan lei 40, Ion Radomir 30, Ilie Popescu 50, 300 lei şi s’a repartizat conform dorinţei D-voastră.
George Gzvănari 40, Toma Craiovean 40, Vasile I- • * * /

lina 40, Nicolae Nicola 30, Sidea Vasile 30, Ion Aducem la cunoştinţa abonaţilor noştri că numărul
Craiovean 40, G. Mihai 40, Ion Stieclipaner 311, Andrei 1 şi 2 din Farul nu mai sunt, epuizându-se com­
Rusovean 20, Petru Pavel 20, Pavel Baluşiu 20, Iefta plect. —
Boboiescu 20, Panduru losif 20, Gavrilă Vucu 20, mmm » , •
Bedea Ion 20, Mlada Budimir 20, Liza Raşovean 20, loan Rugaci, Detroit Mich., America. — S’a pri­
Ana Popescu 20 (total 630 lei.). mit suma de 3 Dolari pentru abonamente. — Re­
Toţi acest fraţi sunt din Tunelul Teliu, jud. Trei vistele se vor trimite.
Scaune. f * * *
N o t a R e d a c ţ i e i . — Mulţumim fraţilor, pen­ Rugăm1 a se achita abonamentele în restanţă.
tru această donaţiune. * * *
Orice persoană, care ne trimete corespondenţă
Intrebâri biblice. pentru ori şi ce felde chestiuni, sunt rugate să scrie ci-
tibil (desluşit), deoarece avem multe scrisori, cari
Fratele Ilie Laza din America, a binevoit şi dc nici nu se pot citi, fapt pentru care nu le putem1 re­
data aceasta a ne trimite spre publicare întrebările zolva.
biblice de mai jos, la care vor participa fraţii şi su­ — — o ---------
rorile din rândul celor bătrâni, numai
acei cari sunt abonaţi la „F a r u l
M , â n t u i r i i ”, oferind un premiu de 500 Lei prin
tragere la sorţ, pentru cei cari le vor rezolva pe Cărţi şi reviste
toate trei până la data de 30 Mai 1926.
Fraţii sunt rugaţi a participa la rezolvarea lor
şi a triţmete răspunsurile redacţiei noastre cu adresa A apărut:
exactă, pentru a le putea publica în revistă, de unde Cărţi poştale ilustrate cu Seminarul nostru din
fratele Laza va şti cui să trimeată premiul oferit. Bucureşti şi costă 2 Lei bucata.
1. Care profet, după moartea Sa a vestit Cu­ Comenzile se primesc la administraţia revistei
vântul lui Dumnezeu cu grai viu? noastre.
2. Cine dintre toţi oamenii a denumit mai întâi
Fiu a lui Dumnezeu pe Isus Christos? „Căliuza Cercetătorului Biblic”, "broşură specială
3. Care mister, din misterele lui Dumnezeu nu pentru cei ce doresc a studia Sf. Scriptură, 20 lei
l’a ştiut Pavel? exemplarul. w
mmm
Informatiunl- A apărut „CALAUZA ŞCOAL.EI DE DUMINI­
CA” , revistă trimestrială, abonamentul 30 lei pe an, 41.
In ziua de 18 Februarie a avut loc în comuna Co- un exemplar 10 lei.
gealac, logodna fratelui Dumitru Baban, cu sora Cris- Comenzile se primesc direct la editor: V. Berbe-
tina Ranzer. — . .•
Transmitem felicitările noastre tinerilor logodiţi. car, Ar a d, strada Blanduziei No. 4.
Recomandăm această revistă tuturor învăţătorilor
Rduc la cunostintâ câ am da oânzare şi lucrez tn per- Scoalei Dumineca le, căci în ea vor afla cum trebue să
manentâ. înveţe copiii, precum şi tuturor cititorilor-de Biblje,
căci în ea vor afla un bogat material spiritual.
Tablouri de perete
cu cttalc din Slt Scriptura da ori-ce mârime pictata In
* * *
Incunoştinţăm fraţii că am pus în lucrare o colec-
culori. Comenzile sa primesc l a : ţjune dle poezii care va eşi ae :«jfub tipar în curând.
C. Dumitrescu, Bucureşti Până la ieşirea acestei colecţiuni, biroul nostru
— Strada Toamnei Nr. 118 —
fiind foarte aglomerat cu lucrări, nu poate să satisfacă
cererile cei i sie adresează pentru material de serbări.

/
t*lAi
anul OII Numârul 9 M a l 1926

Apare de 2 ori pe lună Redactor N. lonesco ®


fh Abonamentul 100 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia (Y
A Uniunii Baptiste Române din România.
BUCUREŞTI. H
InAmerica 2 Dolari. Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl Vostru, care este în
ceruri. (Matei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I
1. I. P. Andrişan 5. Esfira Slăv 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp
2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sâva 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. C. Dumitrescu 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Magd. D-trescu
Elena Sezonov G. Teleagă (America)
—>-*■L "A-
•♦

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul Sfintelor Cărţi. — Pagina păstorului. — Zâmbet de primăvară. — Pe câm­


pul Evangheliei In Statele Unite. — Psalmul creştinului. — Psalmul beţivului. —
Duşmanul omenirei. — O scrisoare din Statele Unite. — Farul Mântuirii. — Bap­
tişti în treburile Statului. — Baptiştii din România. — Din misiune. — Ştiri externe
— Poşta Redacţiei. — etc. etc. —

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12

Ş)[i , ^ .aOc -B::-3llP ^iir^aOg=x=j||c=


2 FARUL MÂNTUIRII

©a/??ig @v#*<

U
S
IS STUDIUL SFINTELOR CĂRŢI îi»
— De S. —
(Continuare.)
jfexapia lui Origen. ducerea „italică” , parte după corectarea „italicei” fă­
cută de către Hieronymus şi o altă parte din originalul
Traducerea Septuaginta s’a bucurat de o marc ebraic.
stimă în bisericile creştine primitive, deşi1 se aflau Hieronymus cunoştea comentatorii (explicato­
scriitori, cari o înlăturau, întrebuinţând numai origina­ rii) ebrei, precum şi comentările Septuagintei, a
lul ebreiesc. Aceşti scriitori întrebuinţau originalul căror înţeles l’a folosit în lucrarea sa „Vulgata”, chiar
ebreesc, din pricină că nu jerau mulţumiţi cu traducerea şi acolo unde acestea se âbăteau delà originalul ebraic,
septuagintei, aflându-o în multe locuri cu lipsuri. de aceea, această lucrare din punct de vedere al criti­
Din această cauză, Origen, a pregătit Hexapla Iui. cei, nu prezintă mare valoare, rămânând totuşi im
Lucrarea aceasta de întregire consta din 50 volume şi capital preţios pentru hermeneutică.
ptobabil că s’a distrus la ¡anul 653 după Christos, când Traducerea psalmilor s’a făcut după Hexapla lui
a căzut Caesarea. Din fericire, Septuaginta, care for­ Origenes şi se numea „Psalterium Gallicantim”.
ma una din columne, a fost copiată de Eusebiu, cu Textul „Vulgatei” s’a stricat în scurt timp şi cer­
toate corectările şi intercalările ce le făcuse Origen, cetările multor învăţaţi, pentru a o exâinina, au ră­
după diferiţi scriitori. Textul Hexaplei a fost publi­ mas zadarnice. Dintre ediţiile apărute sub îngrijirea
cat în anul 1714 la Paris de către Montfaucon. Unul papală, merită amintire aceea a lui Sixtus 'V şi Cle-
dintre cele două renumite manuscrise după Septua­ mens al VIII-lea ,dar şi aceste sunt pline de greşeli.
ginta se păstrează în Vatican( reşedinţa papală), iar
altul în Muzeul Britanic şi se numeşte Codec Alexan- Cel mai de seamă manuscris al „Vulgatei” este
drinus. Primul se crede a fi din secolul al IV. după Codexul „Amiatinus”, care s’a scris pe la anul 541 şi
Christos, iar secundul din secolul al V-lea. Ele se păstrează în Florenţa.
conţin Vechiul şî Noul Testament, tradus în limba 3. T ra d u c e re a din Tlethiopia.
greacă. Codexul Alexandrian, cuprinde multe cita-
ţiuni din Hexapla lui Origen şi corespunde textului După istoria bisericească. Aethiopia a trecut la
original ebraic. dreştinism la anul 330 d. Chr. in acest an s’au tradus
scrierile sfinte în limba sfântă a Aethiopiei, numită
Traduceri făcute după Septuaginta. Oheez, de către un autor necunoscut până astăzi.
1. Italca. Copiile făcute a Vechiului Testament sunt foarte bu­
ne, şi aceste manuscrise se află în mai multe biblio­
După Septuaginta, prima traducere care s’a fă­ teci din Europa. Sub tipar nu s’au pus decât câteva
cut, a fost cea italică. Pe timpul lui Augustin, Biblia fragmente din ea. Textul este după cel al Codexului
era în mai multe traduceri, în latineşte, dintre cari Alexandrian şi să sprijineşte în toate pe Septuaginta.
s’a găjs'ţt a fi ¡bea (mai bună italica, adică cea mai veche. Noul Testament al acestei traduceri este tipărit în
Chiar şi Hieronymus, face dovada despre aceasta în întregime, şi probabil, textul este după cel al tra-
scrierile sale. ducerei siriene „peshito” şi traducerei latine „italica” .
Din fragmentele italicei păstrate până la noi, 4 . T ra d u c e re a G optică şi 5, T h eb ană.
putem să deducem că a fost făcută după Codexul A-
lexandrian. Eichron o fcrede a fi din secolul întâi. O mare parte a Vechiului Testament este tradusă
2. Vulgata. şi în cele două dialecte egiptene, adică în dialectul
coptic şi theban. Traducerea datează din secolul 3-4,
Lipsurile şi greşelile strecurate în traducerea „ita­ iar după părerea unora, din secolul 1-2 d. Chr.
lica” au determinat pe Hieronymus ţla anul 382 d. Chr. Ambele au avut de bază Codcxtil Alexandrian ca
s’o revizuiască, la fel cum făcuse Origencs cu Septua­ manuscris al Septuagintei.
ginta. In acest scop a întrebuinţat Hexapla lui Ori- Traducătorii sunt necunoscuţi.
genes, corectând Vechiul Testament în întregime. In 6. T ra d u c e re a gothică.
acelaş timp, când Hieronymus îşi termină lucrarea sa,
dispreţul pentru Septuaginta creşte din ce în ce tot Ulphilas, episcopul goţilor a fost autorul acestei
mai mult intre ebrei, probabil din cauză că creştinii o traduceri. Ea a fost făcută după originalul grecesc şi
întrebuinţau. Hieronymus văzând acest lucru, să deter­ astăzi nu mai sunt din ea decât fragmente. Cel mai preţios
mină a face o traducere originală din limba ebraică manuscris a acesteia este „Codex Argentus” , scris cu
în limba latină. După o muncă de 20 de ani, cam p»e litere de argint, care se păstrează astăzi in biblioteca
la anul 405, şi-a terminat lucrarea. Cinstea cu care din Upsala (Suedia). Manuscrisul acesta conţine numai
se închinase vechei traduceri Septuaginta, deşi s’a cele patru Evanghelii, dar şi aceste cu unele lipsuri.
dispreţuit de către ebrei n’a putut să fie părăsită, 7. T ra d u c e re a arm eană.
din care pricină, traducerea nouă a lui Hieronymus,'în­
lăturată la început, a putut numai încetinel să se in­ Traducerea armeană datează delà anul 410, şi
troducă în popor. Pe timpul lui Origorie, cam pe la autorul ei Miesrob, după toate probabilităţile, ca bază
604 d. Chr., era aşezată asemenea de Septuaginta şi a lucrării sale a întrebuinţat ediţia Mexandriană a
cinstită cu numele de „Vulgata”. Septuagintei.
Textul „Vulgatei” s’a pregătit parte, după tra­ , (Va urma.)
m
1 ■ -'«à
<V^rr'

FARUL MÂNTUIRII

6 2 3 3 ^ 3 G®$ S 3 0 5 2 ¿$ > e S 3 S É 3 O *5023 ® S ¿ S O ^ ^ É S C e iO ? 3 z . < 5 ^ ®


O
« &¿ B P A G IN A PA STO R U LU I tpi
«
,c e s s é v o t î 5 < > 2 a o 'î s o s k i '. s»>5i <&¿Ti8»~f 'Q ^ s c æ < K > a æ c g E ^ iij< a std S r:^ o :^ ç s5 ssa ® L 5 S ss5 r;^ S 5 c sa \

— De JEAN. —
(Continuare.)
Un alt tip de flegmatic găsim iu Natanael, care noastră, însă nu sufletul nostru. M joise ar fi ales
stă nepăsător sub dud. Desigur că şi el s’o fi gândit să fie şters din cartea vieţii dacă prin această faptă ar
de multe ori la mântuirea sufletului său, însă ca mân­ fi putut trăi poporul său; P a v e l ar fi dorit să fie
tuirea să o transforme în faptă, ii era prea greu. To­ despărţit de Christos pentru salvarea fraţilor săi —
tuşi abea ajuns in atingere cu Isus, şi mica scânteie totuşi, nici una din aceste jertfe n’au putut fi primite
din làuntrul lui se transformă în foc şi flăcări. Dom­ de Dumnezeu pentrucă ele erau prea neînsemnate faţă
nul îi arătase realităţi şi el se convinsese pe deplin. de preţul mare al răscumpărării. De aceea, fiecare tre­
Prin urmare, oameni cu astfel de temperament tre- bue să guste singur adâncimea nevoiei sale, trebue să
buesc mereu îmboldiţi, dându-li-se totodată şi posi­ rămâie singur ca lacob, ca apoi tot singur să se
bilitatea de a înfăptui. In special, trebue întboldită lupte cu Dumnezeu. Şi aşa este bine. La urma urmei,
ambiţiunea lor. — ; să fi nevodt a renunţa la orice ajutor omenesc, a da
Orice temperament este bun, dacă este sfinţit. drumul oricărei mâini omeneşti, a te arunca numai
In realitate, fiecărui temperament îi lipseşte ceva din pe Dumnezeu cu vinovăţia şi nevoia ta, acesta este cel
contrastul său. Caută deci, scumpe frate, să dai fie-. mai tare şi sigur ajutor, cea mai deplină mântuire.
cărui temperament ceeace fi lipseşte, dar să i-o dai Dacă păstoria noastră şi dacă cei păstoriţi de noi,
cu: înţelepciune, tact şi iubire, şi el îţi va fi mulţu­ ajung Ia această cunoştinţă şi experienţă, atunci ea
mitor. şi-a ajuns scopul dumnezeesc pe care îl urmăreşte.
6. jnii te purva cu sufletele în chip mecanic. Cum să ajung un adevărat păstor?
Fiecare om este o fiinţă şi o lume pentru sine. 1. In primul rând este necesar să te afli în
Deci, având în vedere acest adevăr, ţine seama de: păstoria învăţătorului.
a) Vârsta. Un suflet tânăr este o floare plă­ Şi pentru aceasta e nevoe:
pândă şi trebue să bagi foarte bine de seamă să nu a) Să trăeşti mereu tn prezenţa Domnului.'ţ
rupi bobocul (mugurul). Tineretul in special, este în Dacă cineva voieşte să conducă suflete slabe şi
plină desvoltare; de aceea, el cere delà păstor: multă bolnave la marele Medic sufletesc, atunci se cere în
consideraţie, iubire îngăduitoare şi putere spirituală primul rând ca el singur să fie tămăduit de adevăratul
edificatoare, care să-l crească. Medic. Aceasta însă, se întâmplă numai atunci, când
bj Sexul. Sufletul iemenin simte unul şi a- trăieşte neîncetat în legătură şi înaintea Domnului.
celaş lucru, foarte deosebit de cel bărbătesc. El are Să ne amintim de Iosif, care arată fraţilor săi starea
alte vederi şi alte lupte decât sufletul bărbătesc. lor sufletească într’un chip atât de lămurit, cum rar
c) Apucături moştenite. Sufletul, a cărui pă­ se întâmplă, când le spuse: „Voi aţi gândit să-mi
rinţi au fost: beţivi, puşcăriaşi, stricaţi, bolnavi de faceţi rău, Dumnezeu însă, s’a [gândit să-mi facă bine” .
nervi sau împovăraţi de alte boli şi suferinţi grele Cu aceste cuvinte, el le-a arătat întregul adânc al
trebue să-i arăţi o purtare deosebită. stricăciunii sufletului lor, însă totodată şi calea de
dj Diverse. Trebue să mai ţi seama şi de scăpare. Iosif învăţase a cunoaşte atât stricăciunea
rang, situaţie socială sau materială, împrejurări şi sufletească a omului cât şi ajutorul Domnului, fiind
cunoştinţe, scurt, fiecare om trebue tratat individual. călăuzit în întreaga sa vieaţă de lozinca: „Cum să
Cât de delicat se poartă Isus cu păcătoasa vestită săvârşesc o aşa mare nelegiuire şi să păcătuesc îm­
în întregul ţinut, cât de aspru le vorbeşte fariseilor potriva lui Dumnezeu? ” Acei oameni, cari trăiesc
şi cărturarilor, cât de mult ¡iubeşte El pe tânărul bogat, în prezenţa lui Dumnezeu, au cunoştinţe adânci despre
cât de înţelepţeşte dojeneşte pe Marta, cum sé miră vieaţa sufletească a oamenilor.
de Nicodem că nu înţelege cele mai simple lucruri, b) Permite Duhului Sfânt să te corijeze!
cum: inspiră voinţă bolnavului delà lacul Betesda şi Acei păstori, cari cred că tot ceeace spun ei este
cum se pricepe să-l corijeze pe Simon, tăgăduitorul. drept, sau cari îşi închipuesc că ei sunt fără greşeală,
Deci să învăţăm delà El. şi numai ei vorbesc prin Duhul Sfânt, cad în primej­

t 7. Păstorul trebue să fie un optimist. (A lua toa­ dia să ducă în rătăcire sufletele încredinţate lor.
te de bune). Unele suflete sunt retrase şi timide. Al­ Lucrul cel mai însemnat pentru un păstor este; ca
tele sunt desamăgite şi desnădăjduite din pricina 'lup­ el să caute neîntrerupt să cerceteze voinţa Duhului
telor în cari nu isbutese. Iar altele, cari sunt senti­ Sfânt. Noi oamenii, suntem supuşi unor asemeni slă­
mentale, prind repede speranţa. In asemenea cazuri biciuni şi neajunsuri, încât astăzi, credem1 hotărât că
păstorul trebue să fie optimist, adică trebue să le facă este Duhul Sfânt şi mâine frebue să recunoaştem că
curaj şi să-i scoată din posomorârea lor. am crezut greşit. De aceea, trebue să avem în tot­
8. In sfârşit: Păstoria ta îşi are margini. ,,Dar deauna o ureche voitoare să asculte de Duhul Sfânt
nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui şi să rămânem mereu elevii Săi. De exemplu, când
Dumnezeii preţul răscumpărării. Răscumpărarea sufle­ David îi spune păstorului său sufletesc Natan de
tului lor este aşa de scumpă, că nu se va face nicioda- construirea templului, acesta îl aprobă, crezând sigur,
tă” . (Ps. 49, 7—8). Este aşa de scumpă — iată_că^ aşa ar fi (după voia Domnului, a doua zi însă, acelaş
arătate margínele păstoriei. Noi putem oferi frateldí-'P ^fR r credincios este nevoit să se corijeze pe sine şi
nostru, timpul, iubirea, experienţa şi rugăciunea să-i-stoue lui David, păstoritul său, că a greşit şi, că
./•"'SLoreciJ
4 pa r u l m â n t u ir ii

Dontmil nu vrea ca el să zidească templu/. Să nu ne nvusculiţele trezite din rebegeala lor, încearcă un sbor
iacoturt înşi ne ca Dumnezeu, ci să fim mici şi (iestul plăpând în bătaea razelor. Sbieratul mieluşeilor sbur-
de fimiliţi atât fată. de noi cât şi faţă de alţii, să recu- dalnici, iţi strecoară în suflet un neastâmpăr sfânt şi
ttoaştern că putem s-ii greşim. un dor de muncă, un dor de brazdele ce se răstoarnă
c) Fi supus Duhului Sfânt! în urma a doi plăvani, ridicânri a gale, dar cu nădejde,
O zicătoare spune: „Numai acela poate să pre­ plugul ce-şi ţine înfiptă gliiara în sânul telinei de pe
tindă supunere, care a învăţat ţsă fie supus” . Şi aceasta coastă. Miroase a pământ frământat, a vieaţă nouă şi
priveşte In special pe păstor. Pavel, cel mai mare aer proaspăt. Se resimte trezirea sevei din fundul rădă­
pftstor după Isus, a învăţat în primul rând această cinilor sale pământene, iar crenguţele purtate de vân­
lecţiunc. La prima întâlnire a sa cu Domnul in drum tul domol îşi întind braţele în aerul înviorător şi cer
*pre Damasc, îşi întrebă învăţătorul: „Doamne ee naturei haina ce li se cuvine. Ciobănaşul salută ori­
vrei ca să fac?” Mai târziu, când Duhul îl împiedica zontul care-i surâde, măsoară zarea cu privirile-i pline
sâ^ meargă într’o regiune, el se supuse îndrumării de dorinţi arzătoare şi râscolitb de duioşia măiastră
Duhului. Şi cât de bine s ’a priceput mâi târziu să-l a doinei, care glăsueşte din fluernl său, îşi vrea liber­
Readucă pe Onesim înapoi în sclavia din care fugise. tatea, îşi vrea natura lui cu soare şi cu iarbă verde.
Copiii ini Dumnezeu, cari sunt supuşi Duhului Sfânt, Pe culmea dealului vede iarba înverzind şi de pe cea
in generat vor fi in stare să conducă pe alţii ta ascul­ mai înaltă ridicătură va privi în curând cum valea
tare şi supunere. verde să pierde într’un infinit plumburiu, iar masa
(Va urma.) Bărăganului îl face să se întrebe; cât o fi de mare
—— o----- lumea asta? Primăvara ia în stăpânire toate orizontu­
rile, se lasă pe toate sufletele şi încântă pe cei răsvră-
tiţi, înduioşează pc cei ce nu pot părăsi paturile 'de
Zâmbet de primâoarâ. suferinţă, aprinde inima în cei ce iui pot evada din
Procesul de veşnică transformare ne pune în celula lor, iar din nopţile de denii închinate Celui ce a
perspectiva unui frumos început de primăvară. Câte pătimit pentru înfrăţirea neamului omenesc, să resfiră
suflete omeneşti în năvalnica lor dorinţă de expan­ pretutindeni vraja unui suflu de îmblânzire.
siune nu s’au lăsat înrâurite de gingăşia colţului Un lanţ de cocori străbate lumea de nouri şi prin
de iarhă, care s’â trudeşte să iasă din pământ, sau a glasurile lor ne trimet vestea înălţimilor şi depârtă-
zarzărilor înmuguriţi, luptând încă cu rezistenţa încă­ rei unor plaiuri ,1a cari noi nu ne gândim niciodată.
păţânată a frigului, a căror bobocei bat cu nerăbdare lata primăvara, iată natura întinerită, iată vieaţa,
totuşi la poarta vieţii? care gâlgâe din isvoarele ei misterioase, se frământă,
Ni-i proaspătă încă în amintire \ijclia crivăţului se transformă, nioare şi renaşte, reflectându-şi sbu-
de miază noapte, plânsetul jalnic âl furtunei printre ciumul în sufletul fiului ei cel mai favorit, în om.
crăpături sau găuri de geam, iar prin fţrestrile căp­ Cei ce au jinduit după licărirea unui tăciune pe
tuşite până mai cri cu flori de ghiaţă, priveam culmea care rar l’au văzut în vatra lor, au acum parte de mân­
dealului înfăşurată in cearceaful ierneî, orbitor de alb, tuitoarele raze, ale soarelui în faţa cărui îşi desfată
iar astăzi, alintat de duioşia feciorelnică a razelor trupurile lihnite dc lipsurile eu cari sunt obişnuiţi
de soare, câmpul surâde blând la alintările lui plă­ eroii suferinţei. Din cerurile tuturor harurilor se re­
pânde. — Struţii de ghiaţă ce atârnau ca nişte lumâ­ varsă acum şi partea lor neprecupeţită, singurul lucru
nări de spermanţet, au căzut trosnind în nopţile de ce pc lângă aerul văzduhului le vine din pronia Celui
moină. — ! ce îmbrăţişează pe toţi fiii pământului în dragostea
Pe toate le-a şters frumoasa primăvară, a căror infinită a vieţii cu care a înzestrat lumea ce a pus-o
fiori tresaltă în noi şi pretutindeni în afară. la dispoziţia omului, — zicându-i: „Creşteţi şi vă
Elementele în continuă luptă, trezesc nouile forţe înmulţiţi", iar altă dată le-a zis: „Iubiţi-vă unul pe
cari dormitează în cuprins. Titanii nevăzuţi ai altul..." Prin crengile micului din faţa casei suflă
văzduhului, în ultima sforţare vor da lupta încăpă­ un vânticel, vâjâe par’că zădărnicia celor spuse de
ţânată în cuprinsul peste care baba Dochia îşi scutură gura Fiului lui Dumnezeu, căci dorinţa Celui ce să re­
ultimele cojoace de lapoviţă. Cei vechi aduceau pri­ varsă în fiece clipă şi pretutindeni, găseşte totdeauna
nosuri de adoraţie, creaţiunilor fanteziste, popularca inima omului împietrită. Cine se bucură de măreţia
câmpului imaginaţiunei lor cu zeităţi, cari întruchi­ desfăşurării acestor tablouri eterne?
pau reflexiunile naive despre primăvară, vânt, foc O! tu privelişte sfântă, binecuvântată fie puterea
şi apă, preamărite în obiceiuri. Noi însă înălţăm Celui ce te desfăşoară sub privirile şi în sufletul meu.
zborul gândurilor noastre, venerând în conştiinţă pe Din raza depărtata pe care o simt în suflet, resimt fă­
Gel ce stă la cârma universului şi deslănţuc forţele găduinţa unor privelişti de care mă voiu bucura în
cărora noi ne trudim să le aflăm mecanismul. — viitor. Lumea pe care o privesc şi o simt e plină de
In largul câmpiei se mai zăresc pâlcurile albe speranţele mele. Tânguirea şi răutatea fraţilor mei,
de zăpadă întârziata. Şivoaelc troenilor topite au îmi umple sufletul de o tristeţă duioasă. Veni-vor ei
cântat ultimele clieote şi glia a început să se svânteze. vre-odată toţi la lumina soarelui? Simţi-vor cândva le­
Un aer de reîmprospătare tresaltă de pretutindeni, gământul lor cu Cel din inima lumei, care trăieşte
reînvie, renaşte şi deschide sufletul spre noui ori­ vecinie la isvoarele vieţii?
zonturi şi aspiraţiuni. — F primăvară. - Soarele se înalţă către punctul central al ceru­
Poeţii crângului încep sfios şi râsleţ să-şi cânte lui, iar căldura lui primăvăratică accentuiază marea
primele lor strofe. Poezia vieţii renaşte şi din gama întrebare de care mă simt in acest moment cuprins;
nristerilor ei, dă drumul zilnic la câte-o notă nouă. Se vor iubi oare vreodată oamenii ca fraţii? Mi-au
Razele de soare surâd câmpului, care în alintările spus-o de multe ori cârdurile de cocoare, când stră-
lor sporesc verdele cu care-şi acopere suprafaţa.. Prin băteau calea eterică din împărăţia nourilor, mi-a spu-
văzduh trece în zbor sfielnic câte un fluturaş, iar s’o concertul din crâng de multe ori. constelaţia de pe
” ' ■•'TA “ , ^ W r-fT > " w r . v 4-
- v ;- p %ţ - •

FARUL MÂNTUIRII

firmament o spune iarăşi în muţenia nopţilor senine, a venit ia lectura ilustrată cu vederi din România. In
iar inima mea râvneşte în salturi de poezie către sfârşit, Dr. Stevens, păstorul bisericii, a tălmăcit sa­
iubirea infinită a Celui ce astăzi îmbracă lumea in lutările poporului către fraţii din România, când tot
haină de primăvară. norodul s’a ridicat in picioare, ca semn de frăţească
Fraţilor, uitaţi ura. Din înălţimile cerului ne stro­ dragoste faţa de poporul român. Am văzut ochii
peşte soarele cu cascada lui de raze înviorătoare. multora scăldaţi in lacrâmi de bucurie. Chezăşia dra­
Zefirul începe a-şi cânta melodia lui de şoapte, is- gostei lor pentru noi este fratele şi sora Hurley.
voarele codrilor s’au desgheţat şi undele lor sburdal- Aceasta este prima călătorie pe care am făcut-o
nice glăsuesc sglobii, ducând la vale apa cristalină ca în acest stat. Dar nu Va fi cea din urmă, căci un număr
lacrima lui Christos, iar în dumbravă cucul îşi trâm­ dc biserici aşteaptă să le cercetez înainte de a pleca
biţează în cadenţă sonoră ritmul lui evocator de gân­ în România. Dacă in ţara la noi suntem huliţi de
duri, cari au sălăşluit în sufletele noastre bune de unii răutăcioşi, şi pentrucâ urmăm învăţătura nou-
odinioară. testamentală, avem in America milioane de fraţi, cari
Ascultaţi de ecourile primăverei voastre de altă ne fac onoare in faţa întregii lumi civilizate. Intre aşa
dată; atunci eram copiii tatei şi ai mamei, iar astăzi fraţi petrecând, am uitat şi eu câteva clipe greu­
natura renăscândă de pretutindeni ne spune că suntem tăţile ce vin asupra unui peregrin in ţară străină.
copiii lui Dumnezeu. V. Saviii. Cu mare plăcere vă transmit tuturor celor din
- - o----- România, fraţi şi prieteni, salutările Bisericii Baptiste
Salem clin Winston-Salem, N. C., şi ale multor fraţi
Pe câmpul Eoangheliei în şi surori, cari în continuu vă au în rugăciunile lor
către Domnul.
Statele Unite- Despre reîntoarcerea mea pot să vă scriu că
Dacă în lumea mare sunt multe greutăţi prin prin harul Domnului voiu sosi în ţară în vara aceasta.
cari trebucsc să treacă copiii Domnului, aflăm şi Până în AAaiu voiu urma cursul în Seminar şi după
multe bucurii în slujba Tatălui ceresc, ori unde am aceea mă voiu pregăti de plecare în ţară. Fraţii, cari
fi. Nu este lucru uşor să-ţi ilaşi familia, rudenii, amici vor fi aşteptat şi aşteaptă dela mine scrisori, să ştie
intimi şi pământul naşterii şi să mergi într’o lume că nu i-am uitat, ci fiind ocupat n’am putut să le fac
nouă. In ţara ta, cu ai tăi te afli mai bine" bună bucurie cu câte o scrisoare. Să nu cugete careva
sau rea — decât într’o lume străină. Toţi cei ce au că sunt bucuros fiindcă am ajuns în pământul despre
fost crescuţi pe plaiurile ţării noastre, ori unde ar fi care se vorbeşte mult in (toată lumea şi că doar nu voiu
dânşii, şi ori cât dc bine s’ar afla, doresc pământul mai veni să pun umerii mei alături cu ai lor pentru
naşterii iu continuu. In materia aceasta, scriitorul a- cauza Evangheliei.
cestor rânduri, vorbeşte din propria sa experienţă. Rămân cu multe dragi salutări frăţeşti
Sţrăin şi vremelnic pe plaiurile Statclor-Unite, al Dv. frate în Christos
nu este zi lăsată de Dumnezeu să nu caut spre cei de loan Socadu.
acasă şi spre fraţii mei in Christos cu cari am votat
Domnului, să-mi petrec zilele vieţii. Dar Dumnezeu
este bun şi mila Lui e mare cu toţi copiii Săi. FI a Psalm ul creştinului.
făcut cât timp voiu mai petrece pe aci să am şi bu­
curii pe câmpul Evanghelici. Aşa prin harul Dom­ 1. Domnul este Păstorul meu: nu voiu duce lip­
nului am avut în America bucurii pe cari nu le voiu să de nimic.
uita niciodată. Fraţii români, iubitori de Dumnezeu, 2. El nvă paşte în păşuni verzi, şi mă duce Ia ape
adesea mi-au făcut momente plăcute. Dar neuitate vor de odihnă.
fi zilele petrecute cu bisericile fraţilor americani. 3. lini înviorează sufletul, şi mă povăţueşte pe
In ziua de 7 Martie, a. c., am avut bucuria cu fr. cărări drepte, din pricina Numelui Său.
Oeorge Teleagă în indiauapolis. Ind., Ia fraţii ro­ 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei
mâni. — Fr. Teleagă din llidia, jud. Caraş-Sevcrin, morţi, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine.
student in marele Seminar Baptist de Sud, unde scrii­ Toiagul şi nuiaua Ta mă imângâe.
torul urmează cursul de doctorand ,în teologie, a lucrat 0. Tu îmi Întinzi masa In faţa protivnicilor mei;
în acel oraş şi-a ajutat acolo cauza Evangheliei. — îmi ungi capul ai untdelemn şi paharul meu este plin
La orele 3 p. m. am avut un botez în Tîardcu Baptist dc dă peste el.
Church cu două persoane. Un număr mare de ro­ 6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi in toate
mâni au asistat la serviciul divin. Nu voiu uita bucu­ zilele vieţii ¡mele. şi voi (locui în icasa Domnului până la
riile ce le-am avut între fraţii din Indiauapolis în mai sfârşitul zilelor mele. (Ps. 23).
multe rânduri. >
In ziua de 13 Martie am sosit in oraşul Winston-
Salem. N. €., unde am /fost invitat de Biserica Baptistă
Salem — biserica, care ne-a dat pe iubitul frate
Psalm ul beţioului.
Prof. D. T. Hurlev în România. Dr. Clias. H. Stevcns, 1. Satana — prin alcool — este păstorul meu
păstorul bisericii este un coleg al meu. Ziua Domnului şi cu el în lipsă voi fi pururea.
am petrecut-o în această biserică vie şi mare. Am vor­ 2. Pe păşuni uscate — în cârciume — mă face
bit la serviciul de dimineaţa şi seara la mulţimea, care să mă chinuese şi Ia (băutura tulbure mă face să ţip.
ticsise auditorul bisericii. Luni după masă la 2.30 fe­ 3. Îmi chinueşte sufletul şi mă povăţueşte pe că­
meile au avut o întrunire la care tiu număr frumos de rările nedrepte ale beţiei, pentru numele lui spurcat.
doamne de elita au venit să audă despre România. 4. Umblând în valea umbrei morţei de râu şi de
Seara Ia 7.30, biserica a fost arhiplină de popor, care spaimă nu pot scăpa, şi tu te râzi de mine; toiagul tău
B FARUL MÂNTUIRII

— cârciumarul — nuiaua ta — băutura îmbătătoare —


pe !mine ¡mă mâhnesc şi (nenorocesc. O scrisoare din Statele Unite /
3. Tu îmi găteşti masa diavolească înaintea mea, (Continuare.)
cu băuturi otrăvitoare şi mă pui sub picioarele protiv-
nicilor mei, îmi ungi capul cu nebunie şi paharul meu iată de ce stau oamenii noştri în oraşe prin
este plin cu otravă de dă peste el, fabrici. Mulţi s’au plictisit de lucrul din fabrică şi-ar
merge afară la ţară, dar se tem că pierd într’un
b. Numai sărăcia, fierbinţeala, amărăciunea, întu­ an ceeace au câştigat in 10 15 ani, căci unii au păţit
L necimea şi diferite boalc mă vor însoţi în toate zilele aşa. —
câte voi fi cu tine şi de nu te voi părăsi, locuivoi în Astfel fiind starea lucrurilor, oamenii caută lucru
întunerecul cel mai din afară ¡în vecii vecilor. numai la uşile fabricilor. Acolo merg toţi. Din fa­
I. Ungurean, Ctirtici. brici îşi câştigă existenţa. Dacă stau fabrícele, stau
şi milioanele de oameni. Dar gurile nu pot sta. Mân­
care şi haine trebuesc ori lucrează ori stau fabrícele.
Cei mai mulţi dintre muncitori daca n’ar avea de lucru
Duşmanul omenirei. cinci sauişase luni deizile — alţii nici atâta — n’ar mai
Demult, demult, chiar din vechime avea cu ce trăi. Incliiputţi-vă că vine un timp în care
S’a arătat un crud duşman, fabricile nu mai au ce lucra, ceeace se poate întâmpla
Cari a făcut multe crime * uşor, ce vor face milioanele de muncitori cari trăesc
lndeplinindu-şi al său plan. din fabrică zi cu zi? Oamenii flămânzi de obicei sunt
şi creduli, se iau după bolşevici şi orice anarhist şi
A reuşit să nimicească sunt în stare să omoare şi să dea foc la tot cele stă în
Partea cea mare din popor. cale. Iată de ce cârmuitorii Americii s’au îngrijit la
Şi acum vrea să nimicească timp ca să nu le ajungă ţara de proverb, curb a ajuns
Al ontenirei viitor. Rusia sub bolşevici. Şi ca să nu se toarne ulei pe foc,
a.u oprit emigrarea. Ei cred că au făcut bine; noi însă
In multe case arc locul de obiceiu zicem că au făcut râu. Dar orice am zice
Acest duşman necumpătat. noi, ei stau la hotărârea lor. Poate şi noi vom vedea
Şi când s’aprinde e ca focul că lucrul lor este bun. Căci dacă porţile Americii ar fi
Ce arde tot înflăcărat. deschise ca odinioară — eu cred - oamenii ar veni
şi s’ar întoarce ca în anii 1907—8. Unii şi-ar prăpădi
Mai fără milă-i decât tigrul tot ce au cu călătoriile, aşa că puţini ar câştiga şi'
Iar la putere-i ca un leu coi mulţi ar pierde şi ceeace au!
Nu-i pasă lui când vine frigul Apoi vieaţa şi în America este încercată. Un
Sau când ar fi timpul mai greu. muncitor cu trei patru copii îşi face existenţa de pe
o zi pe alta, dar nu poate pune bani în bancă pentru
In urma lui mult praf se vede zilele grele. Ştiu români cu familii de câte 15 ani în
Dar nu din piatră, nici pământ, America şi n’au bani de drum să meargă în ţară.
Sunt sufletele ce se pierde Nu mai zic nimic dc cohorta celor de 18 ani în A-
De vii coboară în mormânt. inerica, cari n’au un ban păstrat. Dacă ar sta lucră­
rile vre-o (> luni, ar fi vai şi amar! Cei cu familii,
De-alui putere este gata fiindcă au muncit dearândul ani dc zile, ar vrea să
Să cadă jos omul oftând, scape dc fumul fabricii, căci mulţi şi-au pierdut în
Şi să rămână toată noaptea ele sănătatea pe vecie, dar nu pot, căci n’au la ce
Afar’ pe stradă vrând, nevrând. veni acasă. Vieaţa lor este destul de tristă în ţara au­
! I ! rului. —
Acest duşman e „alcoolul” Zilele zburdalnicilor - fu rtu ri şi omoruri.
Deci vă păziţi de el mereu, Aţi auzit că în America sunt multe lucruri bune şi
Şi serviţi toţi pe Mântuitorul frumoase, oameni şi femei ai frica lui Dumnezeu —
Acesta e îndemnul meu. cari sunt un fel delsare a pământului şi lumină în întu­
♦ i
v i neric. Dacă n’ar lucra din puteri credincioşii din Ame­
' Si mi on Ţon. rica pentru susţinerea ordinei şi a vieţii morale, Sta­
tele Unite cu tot aurul şi argintul îngrămădit în lăzi,
ar ajunge în scurt timp ca Gomora şi Sodoma pe tim­
Numai două feluri. pul lui Abraham.
Au fost două feluri de oameni în timpul poto­ furturi Nu este zi lăsată de Dumnezeu să nu se facă
sau omoruri în plină zi. Adesea poliţia este
pului, acei cari au fost în corabie şi acei ce erau în luată în râs de unii scandalagii. Dar este de notat că
afară de corabie; două feluri de peşti în pilda cu nă­ cei mai mulţi dintre hoţi, ucigaşi şi scandalagii sunt
vodul: buni şi răi; două feluri de oameni în pilda celor din familii venite din Europa, când aceştia erau mici
zece fecioare: înţelepte şi nebune; două feluri în sau născuţi aici din părinţi nou veniţi. In oraşe ca
propovăduirea judecăţii Fiului Omului — oi şi capre; Nevv-York, Chicago, Detroit, etc., te poţi aştepta la
dou*părţi ale tronului: dreapta şi stânga; — două, nu­ ori ce întâmplare. Băncile nu pot fi sparte noaptea
mai două locuri, când ultima osândă se va pronunţa: după ce sunt închise, dar vin hoţii ziua şi Ie jefuesc
raiul şi iadul. în văzul funcţionarilor din bancă; iau banii şi apoi se
(Tr. de Elena Sezonov.) urcă în automobil şi se fac nevăzuţi. Cei mai mulţi
scapă şi dispar cu banii.
I'

FARUL MÂNTUIRII ________ _____ 7

Străzile oraşelor sunt pline de zburdalnici şi rite calomnii la adresa noastră, făcând uz de influ­
gura cască. T ineri uşuratici şi tinere cu părul tuns şi enţa ce o atu in ur na demnităţii ce ocupă.
mintea scurtă, iţi dau o privelişte prin care poţi în­ Faptele par a ieşi din ce în ce tot mai mult la
ţelege fără comentarii, istoria Biblici despre „zilele iveală şi a convinge lumea tot mai mult că nu vor­
tui Noe". băria şi demagogia este de folos.
(Va urma.) • Cei cari ne calomniază pe toate căile, ar putea
să ia exemple de la aceşti concetăţeni ai noştri, cari
Farul Mântuirii. şi-au pus toată încrederea in aceşti fraţi şi fii ai
bisericii noastre, alegându-i în demnitatea de primari
Aci vom putea să auzim ceva despre Farul Mân­ şi să înceteze cu criminalizarea sufletelor prin cari
tuirii, care este un misionar conştiincios in ţară şi jignesc adânc şi convingerea acestor alegători con­
străinătate. ştienţi de ceeace au făcut, precum şi memoria acelora,
Sunt 7 ani de când am putut vedea primul cari din poporul baptist s’au jertfit pentru făurirea
exemplar, tipărit într’o măsură oarecare, dar cu multe României Mari.
greutăţi. Fraţii noştri in Ctrristos au primit bine pe Ar fi bine ca în loc de minciuni, cum că baptiştii
acest misionar. Astăzi, nenumăraţi oameni îl cunosc, cumpără suflete cu sume odioase ¡şi că urmăresc idei
sau cei puţin au ideie despre el. Cauza răspândirei a contrare existenţei statului român, aceşti domni cari
fost şi este sfânta învăţătură pe care o răspândeşte se pretind! a fi culţi şi în modul cel mai barbar profe­
tuturora şi de care fiecare are absolută trebuinţă. sează cultul urei, să înceteze şi să încerce a deveni
Să nu uităm ca scopul acestei reviste este sa răs­ apostolii binelui general, cerând colaborarea tuturor
pândească lumină in întunericul acesta mare. care a forţelor române pentru triumful şi progresul scum­
cuprins lumea aşa de mult, ca astfel să ne ridice tot mai pei noastre ţări. nu pentru torturarea unor cetăţeni, pe
sus spre D-zeu. Poate această revistă nu a putut sa­ motiv că aparţin unei alte credinţe, în care poporul
tisface dorinţa fiecăruia, dar totuşi le-a servit cu multe contrar dorinţei lor, a aflat de bine să-şi aşeze toată
sau mai puţine învăţături, îndemnări, explicaţiuni, încrederea, cum dovedesc şi aceste alegeri.
ştiri, etc. Farul Mântuirii a trecut prin cele mai mari Dorim fraţilor aleşi în aceste demnităţi, ca
greutăţi şi încercări, deoarece şi-a început activitatea Domnul să-i binecuvânteze cu înţelepciune pentru a
în cel mai greu timp. Apărătorii şi sprijinitorii lui putea conduce trebile comunelor cari şi-au pus încre­
au fost fraţii şi prietenii în Christos, cari credem că derea în ci, spre deplina satisfacţie a tuturor.
tot mai mult vor sprijini şi răspândi şi de acuma T. Slav.
înainte acest misionar.
După o activitate neobosită de 7 ani a Farului Citim în „Ţ)imineataM cu data de 4 Aprilie
Mântuirii se cade ca în decursul acestui an să arătăm
faţă de el, cea mai mare iubire şi mulţumită Iui c ri,: gapfiş!!! în România.
Dumnezeu şi să ne rugăm pentru progresarea si îm­ „Britisli Wecklv” publică sub titlul de mai sus,
bunătăţirea lui. un articol în care spune că „creştinii" din Anglia
Tot odată să rugăm pe Părintele Ceresc sa umple sunt profund îngrijoraţi de soarta baptiştilor din Ro­
inima colaboratorilor de mai multă putere. înţelepciu­ mânia, cari sunt persecutaţi şi ale eâror perspective
ne şi Spirit Sfânt, ca prin scrierile lor să poată de viitor nu sunt asigurătoare” .
sluji poporului. D-rul Rushbrooke a scris revistei că, „după toate
Iar conducătorilor Farului să le dea Domnul pu­ probabilităţile, noua lege românească asupra cultelor
tere neobosită, în marele serviciu pe care îl îndepli­ nu recunoaşte baptismul ca o confesiune religioasă”,
nesc. intr’o petiţie trimisă ’Regelui României la 9 Febr.,
Rămâne deci pentru întreg poporul Domnului, „baptiştii amintesc libertatea de care fraţii lor S’au
ca cu braţe deschise şi inimă largă să primească şi să bucurat în Transilvania sub domnia ungureasca” .
lucreze întru răspândirea şi susţinerea acestui mi­ „British Weekly” întreabă dacă este imposibil,
sionar, care ne aduce veşti îmbucurătoare. Trebuc ca conducătorii baptiştilor din America, Anglia şi
să credem că de acum înainte, prin braţul Domnului, doiminioanele acesteia Să se unească pentru a cere
această revistă va creşte, se va perfecţiona şi admi­ printr’o sforţare comună, mijlocirea guvernelor lor
nistra tot mai bine. Şi e prea probabil că mai târziu pentru a se obţine libertatea religioasă în favoarea
va apare săptămânal. Totul atârnă delà noi fraţilor iu­ baptiştilor din România.
biţi. daca vom şti să ajutăm si să răspândim ..FARUL
MÂNTUIRII"! ¡lie Mărza.
-----o----- (J i ii misiune |
Baptiştii în treburile Statului.
«'.u -jaziunca alegerilor comunale şi judeţene, in In ziua de 21 Martie a .c. a avut Ioc inaugurarea
comunele: Baterii. Arâneag, Tisa, Erdeiş, Roşia-Se- dcschiderei noului local de rugăciune din comuna
bis cm jud. Arad. Arcadie (Bihor), Pâclişa (Alha- Feteşti.
înferioară) au fost aleşi in demnitatea de primari, Fratele Haralambie C. Dumitru din Jegâiia a ţi­
fraţi baptişti. nut serviciul de deschidere cu textul din 1. Regi 8.
Afară de aceşti primari aleşi, în o mulţime de 22—55. Au mai vorbit şi Fraţii Ion Gheorghi i şi
consilii comunale, avem aleşi membrii de ai bisericii Glieorghe Ene.
noastre. — Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu sa bine­
Prin aceasta încredere a poporului se dovedeşte cuvânteze lucrul său început şi să încununeze munca
tot mai mult că elementul baptist nu este periculos fraţilor noştri.
pentru ţară aşa după cum susţin unii, răspândind dife­ M. .V. Du mi¡raşca.
8 _______________ FARUL MÂNTUIRII

Fratele Efrem Opşitar din comuna bederliat a tiştii n’au biserică, căci cea mai de seamă biserică din
fost ordinat în ziua de 14 Martie a. c. — acel oraş mare este Prima Biserică Baptistă.
Actul ordinarei a fost îndeplinit de fraţii V. — Presa independentă din Portugalia raportează
Berbecar, llie Mariş din Curtici, Teodor Iov şi A. succesul păstorului baptist J. J. Oliveira, în comba­
Imbroane. terea minciunilor preoţilor roma no-ca toi ici din acea
Dorim noului lucrător, a Domnului bogată bine­ ţară contra baptiştilor. In discuţii publice la cari
cuvântare şi spor la lucru. zeci de mii de cetăţeni au asistat, păstorul Oliveira a
Dumitra Stilomic. astupat gurile preoţilor răutăcioşi şi-a dobândit sim­
♦ * •* patia concetăţenilor săi.Tot aşa a ¡feuşit şi în discuţiile
In ziua de 21 Martie, s’a ţinut in comuna Anina avute cu preoţii prin coloanele ziarelor. Azi preoţii şi
o marc evanghelizare, urmată de o serbare dată de episcopii romano-catolici nu mai au poftă să discute
Soc. Tineretului. Programul a fost condus de fr. Io- cu păstorul Oliveira. Acest frate, care, pe lângă lucrul
sif Ghiocel. de păstor, este şi un scriitor de seamă, este stimat
Această serbare a făcut o vie impresie tuturor de poporul p/ortughez şi predică Evanghelia la mii
celor de faţă, căci în această întrunire au primit fru­ de persoane. Ne bucurăm că am avut prilejul să-l.
moase îndemnuri. /. Ghertnan. întâlnim la Congresul din Stockholm (Suedia).
• * r ioan Socaciu.
CASATORII. , * « \*

In ziua de 5 ¡Aprilie crt., (a doua zi de Paşti), s’a — America a trimis două milioane dolari în
celebrat cununia religioasă a fr. Simion Bechira din Franţa — scrie „Wahrheitszeuge” — pentru zidirea
comuna Checia, eu sora Marta Bugariu din Nerău. din nou a bisericilor şi caselor de rugăciune, cari au
Actul religios a fost săvârşit fde fraţii: Ath. Pascu, fost distruse în timpul răsboiului.
Dosescu Ioan şi Eftimie. — Numărul şcoalelor de Duminică după cum
Corul vocal din Igriş şi cel din Pesac, au cân­ scrie „Wahrheitszeuge” — în lumea întreagă este de
tat diferite bucăţi frumoase în onoarea lui Dumnezeu 347.000, în cari sunt 3,520.192 profesori şi funcţio­
şi spre bucuria celor de faţă. nari, iar numărul elevilor este de 29,157,419, aşa că
Urăm tinerei perechi o căsnicie fericită îm faţă de statistica din 1920 sunt cu 2,3S1,080 mai
Domnul. Dini. Papănă. mulţi. — '
De asemenea în ziua) de 2 Tebruarie a avut loc cu­ Magdalena Dumitrescu.
nunia religioasă a fr. Georgc Tarhuna, cu sora Ma- ;ooookXXXîV<»<» ««XX«*,«. gil»»«■«■»'A
ria Stoica, ambii din comuna Masca, judeţul Arad.
Ceremonia religioasă a fost îndeplinită de fr.
I. Ungurean, păstorul bisericii din Curtici, ajutat fiind
| P oşta redacţiei j
de fr. Mitru Vane. — Muzica din Maderat de sub con­
ducerea fr. Ioan Chişmorie, a executat diferite im­ Rugăm pe iubiţii noştri abonaţi să binevoiască
nuri spirituale. a-şi achita abonamentele în restanţă, trimeţând banii
Dumnezeu să binecuvinteze tânăra pereche prin mandat poştal pe adresa redacţiei.
♦ * i*
Gligor Pavel.
* * i* Orice persoană care ne trimcle corespondenţă
Suntem informaţi de către fr. Ieronim Schiau din pentru orice fel de chestiuni, sunt rugate să scrie ci-
comuna Daia-Română, că acolo a avut loc căsătoria tibil, de oarece avem multe scrisori, cari nici nu se pot
fratelui Nieolae Cristea din comuna Săsciori, cu sora citi, fapt pentru care nu le putem rezolva.
♦ * *
Ilena Cibu. Actul religios a (rost îndeplinit de fr. Petru
Oprean. P e t e r Bum buc. (Philadelphia. U. S. A). —
* * r Am primit scrisoarea. Vă rugăm să ne comunicaţi pe
In ziua de 11 Februarie a. crt., s’au celebrat ce cale aţi trimes suma de 4 dolari, deoarece în scri­
două cununii religioase a fr. Petru Crainic din comuna soare nu s’au aflat. Dacă i-aţi trimes prin bancă, scrie-
Ciuci, cu sora Lucaci Savăni din comuna Otlaca, jud. ţi-ne ca să ne puteau interesa. — Revista se va trimite.
Arad şi a fr. Johan Toth din corn.' Fizeş, cu sora
Seiler Rozalia din comuna Otlaca, jud. Arad. Ac­ Boiz.
tul religios a fost îndeplinit de către fr. Ungurean, Cu o nespusă bucurie aducem la cunoştinţa fra­
premergătorul bisericii din Curtici. — Dumnezeu să ţilor noştri, că a eşit de sub tipar, preţioasa carte de
binecuvinteze aceste tinere perechi. poezii „Declamatorul” , pe care de mult timp ei o
aşteaptă.
Cei ce doresc să aibă o asemenea carte, să se
Ş tiri Elxterne ® adreseze redacţiei in cel mai scurt timp, spunând
totodată câte exemplare doresc şi trimeţând banii
înainte cu adresa exactă.
— Noua clădire a Primii Biserici Baptiste din Cartea cuprinde 51 poezii şi se vinde cu 10 lei
Youngstown, Ohio, America, a fost dedicată în zilele exemplarul, plus spesele de transport.
de 16—25 Octombrie trecut. O clădire frumoasă în Fraţilor, dacă voiţi să aveţi o carte de valoare,
centrul oraşului cu un auditorium de 1200 scaunci grăbiţi-vă. Redacţia.
pe suprafaţă. Ziarele din Youngstown au dat marc * * i*

atenţie acestui lucru şi-au raportat cuvântările vorbi­ Caut lucru la un rotar, de preferinţă la fraţi
torilor dela serviciile divine din fiecare seară. Păstorul baptişti.
bisericii este Dr. A. C. Archibald. Românilor din Adresa Cojan Ioan, corn. Cuceu, poşta .tibău,
Youngstown, nu le mai poate spune popa că bap­ judeţul Sălaj. —
i

Rnul UI! Numârul 10 Mai 1926

\7fi\ Apare da 2 ori pe lună Redactor N. lonescu


\ ( Abonamentul I00 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI.
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (Matei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I :

1. I. P. Andrişan 5. Estira Slav 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp


2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. Samuil Turdesan 8. I. Bododea 12. D. Baban 10. AI. Brezeanu
Elena Sezonov G. Teleagă (America)
<>

C O N Ţ I N U T U L :

Studiul ^Sfintelor cărţi. — Pagina păstorului. — Un bun remediu. — încă o bucurie.


— Prin foc şi apă. — înălţarea Domnului. — Martirile credinţei. — Fărămituri
bune de mâncat. — O scrisoare din Statele Unite. — Ştiri misionare'r'exfftpn.e. —
— Din misiune. — Poşta Redacţiei. — etc. etc. —
i
*
TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 1

Î3 [^ ^ s 3[ esQc. ir tttjQc u _ i II
2 FARUL MÂNTUIRI!

STUDIUL SFINTELOR CĂRŢI j A f


— De S. —
(Continuare.)
8. Traducerea slavă sau slavonă. Alte traduceri răsăritene.
Traducerea slavă sau slavona datează din seco­ Afară de traducerile amintite in răsărit, se mai
lul al 9-lea şi se crede despre ea ca este tăcuta dc cunosc şi următoarele:
către fiii boierului. Leo, cari au predicat Evanghelia Pentateuhul Samaritean, la care se refera (şi
slavilor prima dată. Aceasta este primită ca o imi­ lucrările lor şi Eusebius şi Cyrillus. Părerile despre
taţie a Septuagintei. deşi după părerea unora, ea originalul ebraic, întrebuinţat, sunt că, scriitorul s’a
este făcută după „italica”, ceeace s’a şi dovedit in folosit de vre-un exemplar din zilele lui Rehoboam.
urma confruntărilor ulterioare. rămas în mâinile izraelitcnelor, cu ocaziunea impăr-
Traducerea s ’a corectat cu ajutorul manuscriselor ţirei regatului în două.
greceşti şi prin tipar s’a multiplicat în întregime la Traducerile siriene Peshito, după unele păreri,
anul 1576 în Moscova. sunt făcute dc ebreii creştinizaţi din Palestina. Se
pare a fi din secolul I. şi cuprinde toate cărţile Ve­
Traducerile făcute după Vulgata. chiului Testament, cu excepţia Epist. 2. a Iui Petru, a
După „Vulgata” s’au tradus unele părţi ale Bib­ Il-a şi a III-a a lui Ioan, Iuda şi Apocalipsul.
liei în limba engleză şi săsească. Psalmii au fost Toate traducerile arabe şi persiane au avut de
traduşi în limba săsească cam pe la anul 706, de către original, traducerea siriană „Peshito” şi Septuagin­
episcopul Sherbornului, Adhelm, iar cele 1 evan­ ta greacă, care este cuprinsă şi în Polvglota editată la
ghelii de către Egbert, episcopul Insulei Sfinte. Tot Paris si Londra.
cam în acelaş timp (735 d. Chr.) cu traducerea unor Noul Testament are originalul în limba greacă,
părţi se mai ocupă Beda. Regele Alfred a început să şi a fost tipărit pentru prima dată în anul 1555 la
traducă cartea Psalmilor, însă a murit (900) când Veneţia (Italia). ţ
era pela jumătatea lucrărei sale. Aelfric de Cautear- Redactarea Bibliei în forma ei de astăzi
bury a tradus Pentateuhul şi o parte din cărţile is­ După cum am văzut din cele de lnai sus, Biblia v
torice. — t r este împărţită in două părţi şi aceste părţi sunt
Tot la genul acestor traduceri putem să mai adău­ compuse din mai multe cărţi, cari sau scris de di­
gării şi pe cele făcute în limba franceză, spaniolă şi feriţi scriitori în diferite timpuri şi locuri.
italiană etc., încă înainte de secolul al XVI. Luther s’a Ca să tic explicăm scrisul acestora şi felul cum
folosit adeseori de aceste lucrări în traducerea Biblici scrierile lor au ajuns să fie adunate şi redactate în
în limba germană. . • forma de astăzi, trebue să cercetăm trecutul şi să ve­
dem materia pe care ei au aşternut cele petrecute, de­
Traducerile greceşti. oarece în vremurile foarte îndepărtate nu era cunos­
Pentru o lămurire mai perfectă a celor tratate cută hârtia. După materia pe care este scrisă o carte
până aci, un scurt rezumat al lucrărilor greceşti ne şi după uneltele cu care este scrisă putem să spunem
va aduce servicii valoroase, cu atât mai vârtos, întrucât timpul când şi dc multeori îşi locul unde s’a scris.
acestea chiar dacă nu se întrebuinţează drept izvoa­ După cum ştim din Biblie, Moise'a scris legea pe
re originale, se întrebuinţează de cercetătorii mai noi, table de piatră, cari au fost copiate mai târziu pe
ca izvoare de confrontare (verificare), pentru stabi­ piele tăbăcită de animal, vopsită în roşu sau galben
lirea autenticităţii diferitelor traduceri naţionale ale înainte de întrebuinţare, iar după întrebuinţare se fă­
ţărilor europene. ceau sul şi se numeău „volumen” , deoarece conţinea
Traducerile greceşti în ordinea iacei ei ior sc o parte întreagă a Bibliei (Ier. 36).
înşiră astfel: cele făcute de Symmachos, Aquila, Mai târziu s’a descoperit o prelucrare a pielei
Theodotion şi Septuaginta. în „pergament”, nume provenit dela oraşul Perga-
inor, în care s’a aflat aceasta prelucrare, ce era din
De toate acestea a avut cunoştinţă Origenes, la pricina durabilităţii foarte potrivită pentru serfs. Mul­
anul 228 d. Chr. şi le-a întrebuinţat Ia revizuirea Sep­ tele scrieri păstrate până acum de felul acesta, se cred
tuagintei. Ei le-a adunat într’una îşi editat împreună cu a fi scrise înainte de Christos cu 600 ani.
originalul ebraic, scrise atât cu caracter (litere) gre­ Sc mai întrebuinţa pentru scris aşa zisele codex
ceşti, cât şi cu caractere ebreeşti, numită Hcxapla, din şi Stylus (F.xod. 32, 15, Deutronom 6, 9 etc), si cari
pricina celor şase coloane în cari era aşezat scrisul. erau table de lemn sau piatră. Pe acestea de obicei să
Lucrările lui Aquila, cari sunt pregătite pentru puneau legile. Scrierile vremelnice să scriau pe table
ebreii greci, la anul 160 d. Chr. şi sunt foarte lite­ turnate cu ceară cu aşa zisul instrument stvlus, care
rare, erau stimate de aceştia şi întrebuinţate în sina- era din fier neascutit, potrivit pentru a face s'gârietu-
gogele lor. — ţ rile necesare.
Manuscrisul acestor lucrări, precum şi ale lui Hârtia întrebuinţată pentru scris este aflată dc
Theodotion şi Syrnmachos, astăzi nu mai există, şi egipteni, iar de romani a fost îmbunătăţită din ce
conţinutul lor, precum şi diferenţa dintre ele, din în ce tot mai mult. Plantele de bumbac întrebuinţate
textul Hexaplei lui Origen, numită şi Septuaginta- pentru fabricarea hârtiei în secolul ,al 9-lea şi al 10-lea
Hexapla, editată in anul 1713 la Paris de către Mont- sunt schimbate cu pânză.
feucon. (Va urma.)
V~: ■■ ' mţj^ppHpţŢ '• * " * •"■ -V— ^ ÎP - i t a a ^ M a g iii

FARUL MÂNTUIRII 3

ftt s a i s g ; <a>fB8i»a3a>Fg8BBgnn>t3sccg-g>HEOB3@HaBaB<®EiBiiga @€>9 S S C S E © E S C ^ 3 © S S 3 ^ P © E S S ^ S © S s t e ;© a E s s J ©

I * f P A G IN A P Ă S T O R Ü L U I '|* I
a t e » 3 - iifi>F*Bs«ss3ÆE3=inssj<r>.3BPia30HBiBSg- Q ^ ü S S B a ^ S <8«3>©B e 3 & K > 3 9 Q 9 !i9 S Ê 3 ?3 S 3 0 3 3 8 9 B 0 S S 5 S < > 9 5 3 9 B < l>

- De JEAN. —
(Continuare.)
2. Studiază sârguincios Biblia ! Duşmanii şi prietenii neînsemnaţi ai păstorului.
Nu exista nici o carte psihologica (studiu! sufle­ Sub acest titlu îţi voi (înşira unele lucruri cari sunt
tului) mai bunii ca Biblia. Cât de des urmăreşte ea în stare să împiedice sau să împuternicească pe păstor
cărarea ascunsă a sufletului. — Psalmul 139. — Cum în activitatea sa. Unul şi acelaş lucru poate să devie
descrie ea dezastrul sufletului, când ne gândim la cu­ duşman sau amic, depinde de cum e privit şi cum
vintele ca: „lnirnia e peste măsură de stricată” , etc. Şi permiţi să te influenţeze.
cunt se pricepe ea să ajute celor ce stau la marginea
disperării, de exetmplu Matei 11, 2S—29: „Veniţi la I. Suflete împotrivitoare.
Mine voi toţi cei osteniţi şi împovăraţi!" Fiecare păstor cunoaşte şi are a face cu suflete
Fireşte că avem în limba română câteva scrieri împotrivitoare. Poate este un membru al comunităţii
bune, cari se ocupă de studiul sufletului şi este bine sau un alt confrate. încerci tot ce este cu putinţă
dacă le studiem, însă nici o carte nu ne adânceşte pentru a câştiga sufletul acestui om. II întâmpini cu
atât de mult în vieata sufletească a omului, ca acest încredere şi prietenie, însă o neîncredere nelămurită,
Cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea studiază în el o abţinere străină, îl ţine departe de tine. El este
vieaţa sufletească a omului. ţeapăn, stingherit şi închis de sus până jos, atunci
3. Na neglija rugăciunea din cămăruţă. când vorbeşti cu ei. Este duşmănos, plin de critică şi
sarcastic. Faţă de orice părere spusă, te întâmpină
Lanţurile pe cari le-a încolăcit satana în jurul cu enervare şi dispreţ. La orice ocazie, el joacă rolul
sufletului, sunt adeseori atât de tari şi de ascunse, că unui judecător. Şi atunci, tu începi să te frămânţi. Ce
puterea omenească devine neputincioasă. Da, de mul­ am făcut acestui om? A luat ceva în nume de rău?
te ori nu înţelegem măcar sufletul nostru. De aceea Doar ain avut numai intenţiuni bune cu el. Sau poate
este nevoe să cerem dela Domnul lumină, atât pen­ se îndoieşte de credincioşia mea? Doar am predicat
tru noi cât şi pentru alţii. Când învăţătorul îşi alesese Evanghelia cât am1 putut de bine şi de sincer. Sau
ucenicii, petrecuse mai înainte, o noapte în rugăciune poate i-a şoptit cineva ,ceva în contul meu? După
pentru a putea străbate sufletele celor ce urmă să-i cât ştiu, nu-mi amintesc să fi spus nici un cuvânt rău
aleagă, iar ucenicilor Săi, le dă cu ocazia băiatului lu­ despre el. Sau este vre-o invidie ,care îl stăpâneşte?
natic această îndrumare: „Asemenea rm , roate fi Nu-i convine că alături de el mi se dă şi mie respect
isgonit numai prin post şi rugăciune". Pe de şi fubire.
altă parte, în timpul păstoriei, se aşează toarte uşor Asemenea frământări sunt adevărate primejdii
pe sufletul păstorului, din murdăria altora, ceeace cere pentru sufletul şi activitatea ta. Cazi uşor în greşeala
o grabnică curăţire sub crucea de pe Uolgota, prin să înlături delà tine orice vină şi să o arunci numai
rugăciune. Apoi, păstorul trebue să primească în că­ asupra sufletului împotrivitor. Aceasta este ispită care
măruţă armătură nouă pentru serviciul său. te poate face să fi singur mândru şi să dispreţueşti
4. Studiază-ţi temeinic sufletul tău! pe fratele tău. Apoi mai poţi cădea în greşeala de a te
Grafologul obicinueşte Să caute caracterul şi revolta faţă de nemulţumirea acelui care nesocoteşte
fiinţa scriitorului prin copierea scrierilor sale, obser­ cele mai bune intenţiuni ale tale şi care răspunde la
vând în timpul transcrierii, ce ffel de simţăminte se im­ iubirea ta sinceră ,cu duşmănie. Asţfel, vei. pierde
primă în simţul său. Tot astfel trebue să procedeze şi uşor avântul şi plăcerea de servici şi vei desnădăj-
păstorul în păstorie. Da, el /trebue să meargă încă ceva dui. —
mai departe. El trebue să-şi studieze propriul său (Va urma.)
suflet. Cu cât se va cunoaşte mai bine pe sine, cu atât
mai uşor va putea să citească şi în sufletul păstorului
sau. Noi toţi suntem din aceeaşi carne şi sânge, în
fond avem aceleaşi neajunsuri şi dureri şi purtăm
Un bun remediu.
in r.oi aceleaşi adâncimi ale păcatului. Unde suferim Contra durerii ae stomac: Luca 21—35, 34.
nou acolo suferă şi alţii. (Şi cum ni s’a ajutat nouă, tot Contra imdignărei: Psalmul 37, 1—7.
aşa se poate ajuta şi altora. De aceea este foarte Contra nervozităţii grabnice: Iacob 1, 19—20.
însemnat ca tu să te afli mereu în păstoria bunului Contra cancerului de limbă (boala aceasta este
învăţător, sa studiezi sârguincios Biblia, să fii credin­ foarte periculoasă, adeseori aevine la om, de aceea
cios şi să te rogi. să studiezi neîntrerupt cărarea gân­ este de dorit, ca din doctoria asta să se întrebuinţeze
durilor, stricăciunile, calea şi mijlocul tămăduirei pro­ de mar multe ori pe zi). Iacob 4, 11.
priului tău suflet. Si tu vei învăţa- tot mai mult să Contra ostenelei: Isaia 40, 29.
păstoreşti cu vrednicie in comunitatea ta. Contra geloziei: Psalnful 34, 5.
Cu cât biserica noastră va avea mai muţii păs­ Contra măreţiei: Matei 18, 1—4.
tori buni, cercaţi şi înarmaţi de Domnul, cu atât mai Cum ne putem apăra contra sărăciei? Proverbe
mult comunităţile noastre vor înflori si vor deveni o 12, 2—7.
binecuvântare pentru ţara şi poporul nostru. ----- 0-----
4 FARUL MÂNTUIRII

marea Sa milă. "


Incâ o bucurie. Dragă cititor, eşti tu botezat cu Duhul Sfânt?
Şi nişte limbi ca de for apărură Daca nu te simţi ,roagă-te Aceluia, ce nu dă cu mă­
deasupra lor, aşezându-se pc fiecare din sura. ci după stăruinţa fiecăruia în rugăciune. Dumne­
ei câte una... Fapt. Ap. 2, 3. zeu sâ te binecuvânteze, să-i fii martor activ spre
Neînchipuit de mare trebue sâ fi fost bucuria onoarea Sa si mântuirea sufletului tău.
simţită de ucenicii Domnului, când s’au încredinţat ca A. BREZEANU.
învierea umilitului Învăţător din Nazaret n’a fost o
iluzie, ci faptul strălucit îndeplinit in toată splendoa­
rea Sa, menit să reverse lumina cerească asupra aces­ Prin foc şi apâ.
tei lumi întunecate.
Dar mult mai marc le-a fost bucuria atunci, Insula Madeira este renumit.; prin bogăţia roa­
când au văzut îndepfinindu-se si cele spuse de Yiân- delor. In ea se produce vin imp .raîesc si cele mai
tuitorul nostru iubit, in ziua neuitatei Sale inalţari, dulci fructe: smochine, rodii şi portocale. Acolo, veci­
când le-a zis sâ nu se îndepărteze din Ierusalim pana nie e primăvară şi vară! Nu totdeauna insa a îost aşa
nu vor primi puterea tiuitului Sfânt, făgăduită de mai frumos. Înainte vreme, aceasta insula frumoasa era
înainte. culcuşul înfiorător al şerpilor veninoşi, al scorpiilor
Da, măreaţă zi a fost şi atunci, când Dumnezeu şi fiarelor sălbatice ;toate aceste fiinţe înfiorătoare
şi-a arătat puterea din nou atâtor popoare, ce erau mişunau prin bălăriile şi hăţişurile ce ¡năbuşeau ne­
în ziua aceea în Ierusalim. norocita insulă.
Ziua cincizecimii pentru evrei, era sărbătoarea, Locuitorii îngroziţi de aceste fiinţe, cari le pu­
care le amintea primirea tablelor legii prin Moise, neau vieaţa în primejdie, au dat foc pădurilor, ier­
pe Muntele Sinai, şi cu această ocazie, Ierusalimul era burilor şi stufişurilor. După ce au ars totul ca în
tixit de lume venită din toate părţile sa asiste la sluj­ palmă, oamenii au început să icultive din nou pământul
bele lor religioase. curăţit prin foc şi să ude cu îngrijire toate plantaţiile,
Dar Marelui Dumnezeu nu i-au plăcut aceste ser­ făcând din insulă un paradis.
bări, date în onoarea primirei legii sfinte, pentru că O, Doamne, iubite cititor, câţi şerpi otrăvitori şi
în serbările lor, legile sfinte erau călcate in picioare. câte scorpii nu se pripăşesc şi prin sufletul tău!?
Dumnezeu întotdeauna şi-a avut turma Sa, un nu­ Câte hăţişuri şi câte mărăcinişuri nu-ţi înă­
măr restrâns de suflete într’adev'ar credincioase. Şi buşe plăpânda ta fiinţă!?
în ziua sus pomenită, încă de dimineaţă, El îşi arată Ia bine seama!
Sa, asupra turmei sale, care, adunată îşi petrecea Vei avea tu curajul şi puterea să dai foc fiinţei
timpul în rugăciuni fierbinţi. tale?!
Atenţiunea tuturor streinilor veniţi în Ierusalim, E un foc curăţitor, care-ţi 'poate primeni vieaţa ta:
fu atrasă de-odată de sgomotul acestui eveniment di­ focul Duhului Sfânt. Ai îndrăsneală şi prinjeşte-1 în
vin, adică de coborârea Sfântului Duh asupra dispre­ tine; iar după aceea sădeşte în inima ta florile darului
ţuiţilor ucenici ai Celui înviat. Sfântului Duh, pe care udă-le neîncetat cu ploaia la-
Măreaţă şi puternică acţiune, care dovedea încă crămilor şi cu învăţătura sfintei Evanghelii — a-
odată că Dumnezeu ce a ‘promis a trebuit să îndepli­ ceastă rouă dumnezeiască şi fi încredinţat că vei face
nească. din inima ta un nou ¡paradis pământesc, spre deosebire
Mulţimea diferitelor popoare au dat năvala sa de cel vech'iu, în sânul căruia a căzut bietul Adani
vadă ce-i? Şi... minune..., fiecare naţiune auzia despre muşcat de şarpele veninos.
revărsarea harului divin, în limba lor maternă. Ce sa „Fiecare cu foc se va sura şi toată jertfa cu sare
fie oare? Nu sunt oare toţi aceştia ce ne vorbesc (iali- se va săra''. (Marcu, 9, 49.)
leieni? Cum se poate dar de auzim fiecare in limba
noastră despre minunatele lucrări ale Jui Dumnezeu -'...
Şi astfel ei nu ştiau ce să creadă, căci nu pricepeau ca Inâltarea Domnului.
Duhul Sfânt era acela, care le vorbea tuturor prin
ucenicii Săi. Christos când s’a înălţat
Unii răuvoitori îşi băteau joc de ei. necunoscând La ai Săi a cuvântat —
puterea lui Dumnezeu. Ei îşi închipuiau că sunt beţi Zicând: „fiţi tari în credinţă
de vin. Dar apostolul Petru luând cuvântul. Ie vorbi; Căci vă dau făgăduinţă.
„Nu sunt beţi aceşti oameni, cari vă mărturisesc i
despre viul Dumnezeu ci sunt botezaţi cu Duhul Voi trimite Duhul Sfânt
Sfânt de Acela, pe care voi ¡'aţi omorât, şi pe care Aici jos pe-acest pământ,
Dumnezeu /.'a Înviat, făcândn-I. Domn C/irisfos, Ca să vă dea putere
in al cărui nume trebue să creadă ori ce suflet ce Şi'n necazuri mângăere.
doreşte o mântuire vecinică”. Şi vorbindu-le mult
şi amănunţit despre tot ceea pe Duhul Sfânt voia să le El vă va aduce aminte
facă cunoscut, unii s’au cutremurat de frica morţii De ale mele cuvinte,
eterne, şi-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi ucenici: Care Eu vi le-am vorbit
Fraţilor, ce să facem ,ca să ne putem mântui? Apos­ Când între voi am trăit...
tolul Petru le-a zis: „Pocăiţi-vă ■ şi fiecare din I .
voi să se boteze in numele Domnului nostru /sud Aici jos în astă lume
C/iristos, şi veţi primi darul Duhului Sfânt". Voi toţi pentru al Meu nume.
Şi smerindu-se, au- primit botezul în ziua aceea Ve-ţi fi mult batjocoriţi.
vre-o trei mii de suflete, lăudând pe Domnul pentru Şi de oameni prigoniţi;
M iau. PS -; 7 • *V • • "■<•■' •VV■‘W

fa rul Mâ n t u ir ii - a

Dar să n’aveţi întristare erau cele mai bune eleve, încât se mira şi profesorul
Căci plata voastră-i mare, de religie. In toamna anului 1925, biserica nouă în­
In cerul sfânt o să fie: fiinţată, a sărbătorit primul botez, când au fost bo­
Partea voastră pe vecie. tezate mai multe suflete, cari au crezut în Isus Chris­
Şi acuma mângâiaţi tos. Vestea despre acest botez se răspândi cu iu­
La Ierusalim plecaţi! ţeală în tot oraşul, ajungând chiar şi în şcolile unde
Aşteptând toţi într’un gând învăţau aceste eleve, cari luase deasemenea parte Ia ă-
Darul Duhului cel Sfânt...” ceastă serbare, după cum nici până atunci nu lipseau
delà serviciurile divine. Ducându-se la şcoală au fost
SIMION ŢON. trase la răspundere pentru acest ¡fapt. Ele însă cu mare
îndrăsneală şi fără nici o teamă au mărturisit că în-
Martirele credinţei. tr’adevăr au asistat la serbare. lntrebându-le ce fac
la adunare, ele au răspuns că: declamă poezii, 'dia­
loguri religioase, se roagă lui Dumnezeu şi cântă
cântări spirituale. Fiind silite să spună acele poezii (acesta
în mod batjocoritor), cu deosebită încredere în cel ce a
zis: „Nu vă temeţi, Eu voi fi cu voi până la sfârşitul
veacului’', ele au început în clasă a executa poezii şi
cântări. In urma acestora, cu o invidie nespus de ma­
re, aceea ce nu era potrivit cu chemarea celor cari se
pretind a fi oameni luminaţi, începe a batjocori pe
aceste eleve în faţa clasei, zicând că sunt asemenea
cerşetoarelor şi multe altele. Defaimele luând pro­
porţii mai mari, trec asupra tuturor baptiştilor, nu-
mindu-i în toate felurile, după exemplul celor din
trecut. Intre timp, elevele, cari au învăţat răbdarea
delà cel te a răbdat ipentru ele crucea, răscumpărându-
le, după al său exemplu, stau liniştite, socotind pen­
tru ele onoare această defaimă, amintindu-şi că învă­
ţăcelul nu este mai presus ca Învăţător. Elevele fiind
silite a-şi face cruce ,refuză. Li s’a cerut a jura că nici de
cum nu vor mai merge la biserică. La aceasta răspund că
ele nu ştiiu a jura, de oarece părinţii lor nu la aceasta
le învaţă. Văzând ică ele refuză totul,o zis uneî eleve din
clasă să le scrie jurământul ca să-l înveţe, iar ele din
nou răspund că-i în zadar, că nu vor învăţa şi nici
nu vor jura, apoi Ii se interzice cu desăvârşire de a
mai cerceta biserica şi de a mai merge cu părinţii lor.
Ele ca nişte martire hotărâte chiar a muri, nu numai
a suferi pentru Christos, refuză toate. După asemenea
încercări barbare, văzând că nu izbuteşte în nimic,
conduce pe aceste fiinţe nevinovate <ca pe nişte făcătoa­
re de rele, înaintea Domnului Director al Şcoalei Me­
die, care după mai multe ameninţări, le duce înain­
tea Domnului Inspector Şcolar, care întăreşte şi ajută
pe subalternii d-sale, zicând elevelor ca să îşi aleagă
ori şcoala ori biserica. Elevele în ale căror inimi ar­
deau cuvintele: „Nimic nu ne va despărţi de iubirea
lui Christos”, declară că alegerea lor este gata de
i pafru eleve alungate din Şcolile Sta­ mult, ele şi-au ales vieaţa ca să trăiască. Ele şi-au ales
tului ilin Timişoara. pe Acel, care le-a ales pe ele din lume, hotărându-le
In anul 1925, s’a înfiinţat la Timişoara, prima a moşteni vieaţa eternă. Adânc liniştite, zic: „nici de
biserică baptistă română. Printre membrii acestei bi­ cum nu vom părăsi biserica” . Şi pentru credinţa lor
serici fac parte şi fraţii noştrii Siim’on Drăguliţă, care sunt eliminate din şcoală. Profesorul de religie ,ne
are o fată cu numele Stana Drăguliţă în clasa II. la fiind mulţumit numai de această ispravă, înţelegând
Şcoala Medie din acest oraş, şi văduva de răsboiu pe de altă parte că în Liceul ..Carmen Sylva” se află
Maria Păsulă, având o fată în cl. III. cu numele Cris- elevele Ida Birgean şi Ana Birgean, se sfătueşte cu
tina Păsulă. Tot la aceeaş şcoală, Maxa şi Maria Bir- profesorul de religie delà acel liceu, ca să se unească
gean aveau 2 fete, una cu numele Ida Birgean în clasa cu el în acele prigoniri. Acesta numaidecât urmează
IV. şi Ana Birgean în clasa II. la Liceul Car­ exemplul colegului său, chemând pe ta­
men Sylva. Aceşti părinţi credincioşi, cu- tăl elevelor, cărora le interzice de a-şi
noscându-şi datoria faţă de copii, precum mai duce copii lor la biserică, cu toate că
şi marea răspundere ce au faţă de Dumnezeu, pentru nu are dreptul de a ¡se amesteca şi a dispune cuiva
creşterea lor, îşi aduceau copiii spre a fi crescuţi în ce fel de credinţă să urmeze în familie, dar ca unii,
frică: şiItemere de D^eu. Foloasele £ces!tei creşteri s’au cari se laudă cu legea, iată fac fărădelege. Tatăl ele­
văzut în vieaţa lor şi ca dovadă despre buna lor pur­ velor, dimpreună cu ele declară, că nu vor înceta nici
tare, erau notele şcolare, ba ceva mai mult, la religie decum1da a (nu lmerge|la biserică. După ce au văzut'Wo-
' - - ■ ' 'v " \

6 FARUL MÂNTUIRII

târârea lor nestrămutată, în înţelegere cu D-nul Di­ şi acolo vre-o zece dolari, ca să caute urma banilor
rector al liceului, le eliminează din şcoală. daţi pe acţiuni. Zi şi noapte nu se odihneşte, căci
Scumpii mei tineri, vă rog a privi la fraţii! banii sunt nu sunt! Abia apucă să-i spună avocatul
voştri, cari au luat parte în lupta vieţii şi învăţaţi un cuvânt de nădejde, căci agentul nu mai vine. E
dela ei a ti stăruitori în ori ce împrejurare. Bucura- dus prin Florida sau California, cât ţin banii înşe­
ţi-vă, căci credinţa, care era în Daniel şi in alţii, si azi laţi să trăiască bine, pe când cel ce a muncit pentru
în timpul nostru, trăieşte în multe vieţi tinere, de­ banii daţi, plânge şi sc văicăreşte tuturor celor din
votate lui Dumnezeu. Veniţi cu toţii a ne uni cu acei jurul său. Agentul, care a 'zis că-1 fericeşte se felicită,
cari au biruit şi au învins toate prin Eroul de pe fumându-şi ţigara, bătând la cugle sau biliard şi um­
Golgiota şi cu el vom >fi şi noi, mai mult ca biruitori. blând pe la teatre în zile de lucru! Omul ce cugetase
Salutări sincere uela noi în «urnele Domnului Isus ieri c’a fost fericit, azi vede că norocul numai la dân­
Christos, tinerelor martire, cari v’aţi expus vieata pen­ sul n'a venit/ Şi cazuri de acesteia sdîntâmplă adesea.
tru Domnul-, Se poate ca in Statele-Unite să se facă astfel de
Domnul să vă binecuvinteze! rrauder Da. se poate: Chiar in această ţară luminată,
M. C io r b ă . aici unde savanţi mari. pastori sufleteşti şi credin­
cioşi ai lui Isus tac tot ceeace pot ca să oprească nele­
giuirile — da aici in această ţară .anul trecut o bandă
Fârâmituri bune de mâncat. de agenţi au înşelat blândul popor cu una mie mi­
lioane dolari ,adică două sute miliarde lei! Până în
Cei cari râd acuma, mai târziu vor plânge, şi prezent numai trei din acei agenţi sunt arestaţi, iar
cei cari plâng acuma, mulţi vor râde. ceilalţi, unii se plimbă liberi prin America şi alţii
* * * sunt duşi pe la Paris, Londra, Palestina, Elveţia
Moartea vine fără să fie chemată. sa se distreze. Oameţni de aceştia sunt nuntiţi ,Jioţi cu
■,* * * guler alb". Aşa i-au numit americanii!
Dă atâta cât poţi să dai şi în schimb sa aştepţi Nu voiţi fi surprins dacă un atare „hoţ cu guler
cât se poate de puţin. alb” va citi aceste rânduri, căci de obiceiu dânşii ştiu
* * * mai multe limbi şi au slujbaşi credincioşi sub nume
Vorbe mai puţine şi mai multe binefaceri, ar de „detectivi internaţionali” . Dar fie-i (ruşine de măi' de
îmbunătăţi lumea. ori pentru meseria cu care s’a deprins. De „hoţii cu
* * * gu^er alb” trebue să ne păzim ca şi de hoţii din pă­
In mormânt toţi suntem Ia '.fel, dar în vecinicie nu. duri. Cel ce acopere pe un „hoţ cu guler alb”, este tot
♦ * * aşa de vinovat ca şi cel ce acopere pe un Terente sau
Mai bine este să fii vultur decât cârtiţă. Tomescu.
Culese de: Magdalena iJrrnUrescn. Ştim că este păcat strigător la cer, a trage plata
omului sărac şi cinstit; tot astfel “de păcat este când
un agent înduplecă pe un om sărac sau bogat să-şi
O scrisoare din Statele bage banii acolo de unde nu-i mai poate scoate.
De aceea, fraţilor, păziţi puţinul vostru şi îl pu­
Unite. neţi acolo urule-1 puteţi avea în siguranţă. Dacă pe la
noi în ţară încă nu s’au ivit astfel de agenţi ca şi în
(Continuare.) aceşti vre-o 10—15 ani printre americani, graţie celor
Bietul om istoriseşte reuşita sa şi altor oameni dela ocârmuirea ţării, dar vina voastră este dacă vă
cum se cade ca dânsul. Se mai şi laudă că ce-a ştiut veţi lăsa! a fi traşi pe sfoară de acuma. Şi în America
face icu banii, dar săracul om nu ştie că ceeace a primit cei dela cârmă păzesc, dar nu pot să stea la pândă zi
este numai oparte din carnăta pe care a primit-o cu zi după cei ce vin la oameni cu automobile ca mi­
agenţii depe banii luaţi dela el pe acţiuni, aproape niştrii şi îmbrăcaţi ca şi milionarii. Dacă cumpăraţi
fără nici o valoare. După fe a primit venitul curat, casă, pământ sau acţiuni, mergeţi la un avocat,
agentul vine iarăş la el, îl bate pe spate şi-l laudă că care va răspunde pentru ceeace întăreşte, căci altcum
ştie în ce să bage banii. Ii spune apoi că mai are nişte se va împlini zisa: „scumpul pierde”.
acţiuni, cari se vor scumpi mai târziu, dar lui ca la Lucrul Evangheliei în Statele-Unite.
un amic de aproape i (le dă spunându-i: „Vreau să-ţi
fac bine ca să-mi rogi de sănătate când ve* fi bătrân”. In lucrul Evangheliei, fraţii americani au făcut
Săracul orrt îşi dă| ultimul &ău ban şi cumpără acţiunile. frumoasă înaintare anul trecut. Dar la oraşele mari şi
La trei luni iarăş primeşte carnăta cât ar fi primit ei au greutăţi destule. De pildă la New-York, zilele
dela o bancă sigură dacă işi i-ar fi pus banii spre trecute, s’a înfiinţat o societate cu scopul să distrugă
păstrare. Dar când erau banii Iui în bancă şi primea orice credinţă religioasă şi în deosebi să ponegrească
tot atâta ca şi acuma, credea după spusele agentului în faţa norodului, bisericile şi slujitorii Evangheliei
căi nu primeşte nimic. Acum acel nimica este ceva, de orice credinţă. Societatea are la spatele ei zeci de
căci agentul i-a făgăduit că acţiunea va creşte dela milioane dolari. Tot în acel oraş s’a înfiinţat o re­
zece dolari la o sută şi venitul la 20 —25 o/o pe an. vistă săptămânală cu un milion şi jumătate dolari, din
Dar la ajiul, în loc 'Să crească valoarea acţiunilor, nu le cari să'se acopere cheltuelile 'de tipar — o revistă, care
mai cumpără nimeni. Agenţii însă mai dau din coate, are menirea să publice atacuri la adresa bisericilor.
cu rapoarte că acum pe „venitul curat” zidesc încă IOAN SOC AC IU,
o altă fabrică şi n’a fost câştig, dar îndată ce începe doctorand în teologie. L.ouisville,
lucrul, vin banii ca pleava. Intr’o zi însă, omul care se Ky., Statele-Unite.
lăuda cu norocul, află că din toată afacerea asta s’a (Va urma.)
ales cu hârtiile agentului. Merge apoi la avocat, dă
-• 3SŞ* 4>.ir ■ V .. •>* v.y. ...

FARUL MÂNTUIRII

testamcntalâ, declarând în mod solemn că vor urma


lui Christos toata vieaţa lor.
*Ştiri E x ter n e t Actul botezului a fost îndeplinit de fr. Oh. Coz-
? man, predicatorul Comunităţii Baptiste din Aiud, care
x a ţinut o frumoasa cuvântare.
— C:ne poate, în ţara noastră, întrece pe Dl Ho­ Dorim binecuvântarea Domnului acestor fraţi şi
r i: un fierar din Germania? Câte orc poate vorbi fără luptători în Christos. POP AVRAM.
sa >c oprească? Dl Horaz a ţinut zilele trecute la *, # *
Beriin o cuvântare de 48 ore! Tot timpnil a vorbit şi NEGRILEŞTI. — O frumoasă serbare de botez
nu s a oprit nici când, iar pentru ca să-şi potolească au avut fraţii din comuna sus amintită în ziua de 6
foamea, a băut câteva ouă proaspete. — Dar între fe­ Aprilie, când s’au botezat în moartea şi învierea Dom­
mei. care ar putea s’o întreacă pe dra Kitty Charlaye, nului 11 persoane, curăţite de păcat prin sângele lui
adversara lui Horaz? Care ar putea să vorbească timp lsus Christos. (1 loan 1, 7.).
de 43 de ore ca dânsa? — Am zis noi bărbaţii că fe­ Actul botezului a fost îndeplinit dc fratele Dunca
meile sunt guralive ,dar Dl Hora# a învins şi pe cea Gavril, predicator. Nouii botezaţi sunt din mai mul­
mai vorbăreaţă campioană a femeilor din toată lu­ te comune.
mea! Şi deci bărbaţii pe un timp au biruit şi în „vor­ Urăm şi acestor fraţi, a Domnului bogată binecu-
bărie” ! vântăre. G. BRAIC.
— D. Buck McNeil, un lucrător din docul New- v. * *
York-ului, a salvat delà înec peste 10 de persoane, CICEU-GIUREŞTI. — Şi în această comună a
atunci când nimeni altul n’ar fi putut. Din aceste per­ avut loc în ziua de 7 Aprilie un botez cu 2 persoane.
soane salvate din gura morţii, numai un om sărac a Actul botezului a fost îndeplinit de către fratele
venit să-i mulţumească. McNeil are şapte copii şi o Dnnca Gavril. '
soţie vrednică ca dânsul. întrebat de un gazetar că Dumnezeu să binecuvânteze lucrul său. j
dece îşi riscă vieaţa pentru a salva pe unii delà înec, *<■.. * *
McNeil a răspuns: „Când văd pe om la rău, interiorul CASATORII.
meu nu mă lasă să nu-l scap”. Aşa fac oamenii ciuli­ In ziua de 11 Februarie a. c. s’a celebrat cununia
se cade, dar cei răi nu se simt datori cu nimic, nici religioasă a fr. Gh. Romago din comuna Câmpulung,
către cel ce îi scapă delà moarte. Şi lui lsus câţi i-au cu sora Marioara Vasiliniuc din Pătrăuţi.
mulţumit din cei zece leproşi vindecaţi? Actul religios a fost ţinut de fr. S. Ungurean.
— Dna Kate Slaughterback, călătorind printr’o V. * i *
pădurice în apropierea orăşelului Fort l uptoii, Colo., In ziua de 5 Aprilie a avut loc cununia religioasă
a fost atacată de o (mulţime de şerpi veninoşi. La apro­ a fratelui Ştefan Vuia, cu sora Anastasia Ginescu,
pierea primului şarpe, femeia văzându-se în pe­ ambii din comuna Moldova-Nouă.
ricol a luat un băţ şi cu o lovitură a sdrobit capul Serviciul religios a fost îndeplinit de fr. Ilie
şarpelui. Abia a început să facă câţiva paşi şi Craiovean, predicatorul comunităţii din comuna sus
iată un alt şarpe o urmărea. Ou o lovitură Fa omorât menţionată.
şi pe acesta şi apoi au început să năvălească asupra Urăm tinerei perechi o căsnicie fericită în Dom­
ei o mulţime de şerpi agitaţi. Ca prin nul. ARCAN PETRU.
minune, doamna Kate i-a omorât pe toţi. •V • 1•
Venind în sat a povestit locuitorilor întâmpla­ De asemenea în ziua de 18 Aprilie a. c. s’a ce­
rea, dar nimeni n’o credea. Văzând însă femeile că o lebrat cununia religioasă a fr. Dumitru Baban, cu
frică neobişnuită a cuprins pe dna Kate. după o aşa sora Cristina Ranzer.
fabuloasă întâmplare, au rugat autorităţile să cerce­ Actul religios a fost îndeplinit de fr. Iacob loa-
teze. Poliţia şi un număr de cetăţeni luară în auto­ chiin1, predicator.
mobil pe Dna Kate să le arate locul bătăliei sale cu Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu acestei ti­
şerpi. Şi într’adevăr ei găsiră peste 80 de şerpi, nere perechi, f «
omorâţi de dna Kate. Aşa trebue să luptăm şi contra
păcatului. O mare bucurie au avut fraţii din comuna Balo-
— După rapoartele Ce le primim din surse sigure,mir în ziua de 6 ^Aprilie a. c., când! a avut Ioc celebra­
Statelc-Unite, 80 Ia sută din fetele căzute, sunt rea căsătoriei religioase a două perechi tinere: lo-
năşel Hand, cu sora Sântioana şi fr. Ioan Dumulescu,
•.rimele direct ale dansului. Cei ce îşi dau concursul
"■e-'ru zidirea localurilor de dans, se pot felicita cu sora Sânziana.
:i -urează vieaţa a 80 de tinere curate, în răstimp ce Actul religios a fost ţinut de fr. Dragomir Cor-
- ş-f relelalte locuri rele fac progrese într’o măsurănea şi Petru Muntean.
—a- —ira IOAN SOCACIU. Dumnezeu să binecuvânteze aceste tinere pe­
rechi. ŞT. BOJIU.
A fKf !*' "'( 1' ' * * ■*
? CONFERINŢA.
« în m isiune ® Noi fraţii din comuna Cârneşti am avut o mare
bucurie în ziua de 6 Ianuarie a. c., când cu ajutorul
nului am putut ţinea conferinţa cercuali. unde
BOTEZURI. a i£ \itit mai multe rapoarte îmbucurătoare despre
In ziua de 11 Aprilie a. c., fraţii din Tg.-JV a noastră în decurs de un an.
şului au avut o nespusă bucurie, atribuită prin f această ocazie s’au ales 6 bărbaţi pentru lucrul
că 4 persoane au primit botezul, după ce mai î mnezeu, dat fiind lipsa ce se resimte pe ogorul
au depus o bună mărturie despre credinţa lor ual. Fraţii I. Covaci, Petru Muntean, Dragonrir
S FARUL MÂNTUIRII

Cornea, Ilie Mârza şi Gheorghe AAiliai au săvârşit Sprijiniţi-nc în această operă grea şi daţi-ne la
actul ordinărei, adresând acestor pionieri ai Evanghe­ vreme banul D-voastră. Cu puţin, mult ve-ţi face.
liei cuvinte frumoase de îmbărbătare. Colaboratorii, cari ne trimit articole pentru publi­
Fr. Pavel Boşorogan a citit un referat despre cat în această revistă, sunt rugaţi să scrie cât se poate
literatura noastră, făcând totodată apel către fraţi ca mai scurt şi pe cât sc poate mai nuilte istorioare.
să aboneze şi să răspândească revistele noastre, ară­ Livia Roşea (Philadelphia Pa, U. S. A.). — S’a
tând marea importanţă ce o au aceste reviste în opera primit suma de 2 dolari. Cărţile se vor tnmete. Mii de
noastră culturală. mulţumiri pentru sprijinul ce ni-1 daţi.
Nu putem trece cu vederea nici osteneala surori­
lor din această comună, constituite în societate, cari au \ Fr. /. Pop. — Regretăm că nu putem publica ce
împărţit săracilor mai multe obiecte lucrate de mână. ne-aţi trimes, din pricină că sunt prea lungi şi fără
Dumnezeu să binecuvânteze munca lor şi să le dea în­ înţeles. '
demn pentru a vedea întotdeauna lipsurile necesare. Fr. Pintea. - Articolul trimes pentru a fi publi­
, PETRU MANASE. cat in numărul de Paşti, a sosit prea târziu.
In ziua de 28 Martie (Floriile), fraţii din comu­ Arsenic Neamţu (Agrij). —• Din articolul ce
na Valea-Haţegului, au dat o frumoasă serbare reli­ ne-aţi trimes, observăm că sunteţi un talent în desvol-
gioasă, la care a asistat !un mare număr de popor. tare. Deocamdată însă nu-1 putem publica. Mai în­
Cu această ocazie s’au distribuit diferite obiecte, cercaţi.
lucrate de surori, precum şi câte un rând de haine la
şapte copii ai unui frate, lipsiţi de mijloace. P. M.
CEREMONII FUNEBRE.
Moartea fr. Gheorghe Medrea. B T E N T 1UNE!
Ziua de 22 Martie, a fost o zi de mare tristeţă în Predicatorii, învăţătorii Şcoalelor de
Seleuş (jud. Arad), când a 'trebuit să ducem1 Ia mor­
mânt pe cel mai activ membru al acestei biserici. De Duminică, conducătorii Societăţilor Tine­
douăzeci de ani fratele Gheorghe Medrea, a Condus cu retului şi părinţii, cari voesc să răsp ân ­
mare zel, corul acestei biserici, care a fost înfiinţat de
el. Dar nu numai la cor, ci şi în Şcoala de Duminică, dească cântul creştin printre copii şi tineri,
era un învăţător neobosit al copiilor. El a mai fost găsesc în cartea:
şi conducătorul Societăţii tineretului şi al muzicii, în­
fiinţată tot de el.
Cu o săptămână mai înainte, adică la 14 Martie.^,
a stat mai mult ca de obicei seara la tineret, şi a făcut
bucurie tuturor, cari erau în societate. Când şî-a
încheiat cuvântarea, s’a dat jos delà amvon şi şi-a
luat rămas bun delà toţi, icerându-şi totodată şi iertare.
Ca şi când ar fi simţit, că nu are să mai vie în acest
loc să le mai spună un cuvânt de îmbărbătare. Delà
adunare s’a dus acasă, şi s’a culcat în pat, din care nu
s’a mai sculat.
La înmormântare au fost mulţi seleuşeni de va­
ză, cari şi-au arătat stima către omul neobosit,
care a fost apreciat şi stimat de întreaga comună. Lui
i-a cântat muzica formată de el, pentru prima dată în
public, i-a cântat şi corul instruit tot de el. La înmor­
mântare au participat şi fraţii din comunele înveci­
nate, cari au venit să dea ultimul salut de despărţire,
celui ce se chema Oh. Medrea. Fr. V. Berbecar din
Arad a mângâiat poporul şi rudeniile cu cuvântul Iui
Dumnezeu delà II. Tim. 4, 7, 8 ; şi Isaia 55, 8, 0. Aci
au mai vorbit fraţii S. Olariu şi N. Domşa.
Moartea acestui bărbat al credinţei a lăsat un
mare gol în rândurile noastre, care cu greu va putea
fi înlocuit.
In urma lui a rămas soţia suferindă cu patru
copii. Dumnezeu să-i mângâe în întristarea lor.
V. B. 100 cântări cu note (20 vechi şi 80
¥ $
noi) dintre cele mai frum oase speciale
pentru uzul Şcoalelor de Duminică numai
| P o şta redacţiei f cu 40.— Lei, plus spezele de tran sp o rt şi
, Rugăm pe scumpii noştrii abonaţi a-şi achita am balaj.
abonamentele în restanţă, căci numai Dumnezeu ştie Comenzile se primesc la A dm inistra­
prin ce greutăţi trece această revistă. Sacrificii peste ţia revistei noastre.
sacrificii, bani şi timp, numai ca să aprihdem *

o lumină pe ogorul spiritual. ’ i


t

\/fo 'Apare de
d 2 ori pe lună Redactor N. Io n e s c o iS v
jijC Abonamentul
Abóname 100 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI.
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România. Strada Berzei No. 29.

Isus a zis: Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei 1


să vadă taptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (Matei 5, 16.)

C O L A B O R A T O R I :

1. 1. P. Andrişan 5. Estira Slav 9. Dumitru Sida 13. Elisabeta Popp


2. V. Savin 6. Ion Dan 10. Anuţa Costin 14. Titi Oprescu
3. N. Sava 7. Ion Ungurean 11. Eugenia Popp 15. Luca Sezonov
4. Samuil Turdeşan 8. I. Bododea 12. D. Baban 16. Al. Brezeanu
Elena Sezonov G. Teleagă (America)

■n C O N Ţ I N U T U L :

Pagina Pastorului. — Câteva cuvinte despre pocăinţă. — Credinţa vechilor egipteni


despre continuarea vieţii după mormânt. — Te rogi tu? — Vino poporul meu. —
O scrisoare din Statele Unite. — De toate. — Adevăraţii credincioşi sunt mutaţi
în împărăţia lui Dumnezeu. — Din misiune. — Ştiri externe. — Poşta Redacţiei. —
— etc. etc. —

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.

i _ ir.-jQcn r —i | t 00 =>0 c 00 =30 g=*g: =’0 -=:


30
FARUL MÂNTUIRII

LsoæàCfcBeeBG-'œasibæasHOEssasoÉ
ULA.OI1VA P Ă S T O R U L U I I m
3©l i «eo 8 B 3 œ o a B a Œ « sso æ © n ssa '& ss3 S ??€ 'S S S ;
— De JEAN. —
(Continuare.)
Cum să te porţi faţă de un asemenea suflet im- de predica ta. ci dimpotrivă, în mine s’a ridicat multe
potrivitor ca Să nu dai greş? proteste împotriva multor expresiuni” .
1. Consimte ca el să-fi servească ca critică per­ De obicei, el aude multe măguliri. După o cu­
sonală! Poate că tânărul pe care l’ai oprit să declame vântare înflăcărată la vre-o serbare, conducătorul ser­
o poezie la Soc. Tineretului, n’are dreptate Să-ţi ia bării îi mulţumeşte inauţţea auditorului. După ter­
această atitudine în nume de rău. Insă — crezi că el minarea predicei se apropie de el unul sau altul şi-i
ţi-ar fi fost atât de împotrivitor. dacă ţi-ai fi împlinit mulţumeşte pentru „predica strălucită” . In levista1
faţă de sufletul său datoria de păstor cu toată credin- „Farul Mântuirii” poate se afli scris: ,.Mai înainte
cioşia? Oare nu este o vină a ta, care race pe alte de toate mulţumim fratelui predicator N. N. pentru
terenuri, însă care se răsbună tocmai acolo unde nu cuvintele cale pline de mingăere, exprimate la)
eşti vinovat? mormânt”, etc. etc.
Poate că acea persoană, care nu îţi arată nici Care să fie atitudinea (purtarea) păstorului faţă
odată, nici un fel de irecunoştinţă, ci numai critică invi­ de asemenea recunoştinţe şi măguliri?
dioasă, este într’adevăr gelos pe influenţa ta. Insă, 1. Să nu le primească pe toate ca sincere. Unii,
care a fost purtarea ta faţă de el? N’ai trecut cu ve­ cari în faţă îi spune cuvinte de laudă, iar în spate
derea însuşirile sal? bune şi capacităţile sale? Pur­ scoate Ia iveală numai dojeni. Amândouă pot fi co­
tarea sa neprietenoasă faţă de tine n’ai înţeles’o, pri­ respunzătoare convingerii sale, deci el nu poate fi
veşte ca un imbold a-1 câştiga pentru umilul serv numit un mincinos. Insă rezultatul este totuş o desa-
Christos, prin serviciul tău umilit! Dimpotrivă, te-ai măgire pentru păstor — dacă el se lasă a fi amăgit.
gândit că acum1 ai prilejul să-ţi aperi propria ta Insă, chiar dacă laudele ar fi convingerea desă­
demhitate şi a nu permite să fii înjosit! Nu în­ vârşită a celui ce te laudă, sunt ele numai pentru atât
seamnă oare aceasta, a-ţi căuta mărirea în serviciul deja adevăr? In general, noi credem1 mai cu plăcere
tău?! — binele ce ni-I spune cineva despre noi. O dojană o
2. Permite ca sufletul împotrivitor să-ţi fie în­ controlăm de zece ori, în vreme ce o laudă nu o con­
demn pentru rugăciune mai sârguincioasă! In clipa trolăm1 poate nici odată, când ea priveşte persoana
când te rogi credincios pentru un suflet, ajungi stăpân noastră. Insă, atunci când lauda jsau dojana priveşte pe
pe simţămintele tale ori cât de amare ar fi ele faţă un predecesor sau următor, pe un coleg sau. un ad­
de el; iar la următoarea întâlnire cu el îl vei întâm­ versar al nostru, atunci lauda o controlăm1de zece ori,
pina în alt chip ca până atunci. Grăirea ta cu Dumne­ dojana aproape nici odată. Aceasta ar trebui să ne
zeu este mult mai roditoare, decât grăirea faţă de, facă *neîncrezători faţă de cei măgulitori.
oameni. ’ x La orice recunoştinţă exprimată să ne întrebăm:
Umilinţa produsă de oameni nu e pe placul firei Este persoana care miă laudă, persoana competentă
omeneşti. Sau nu cumva noi păstorii o întâmpinăm cu (corespunzătoare)? Nu cumva lipsa sa de cunoştin­
mai multă plăcere? Nu este bine să vrei să înăbu- ţe ale obiectului este temeiul laudei sale? Sau el mă
şeşti focul cu ajutorul lemnelor. Mai bine? e să laşi ca laudă pentru că regăseşte în predica mea punctul
flacăra să se consume singură. Din lipsă de alimenta­ s'ău de vedere? El mă laudă pentrucă e de aceeaş pă­
re, ea va muri. Tăcere răbdătoare, prietenie neschim­ rere cu mine, sau din spirit de partidă? Sau el mă
bată faţă de sufletele îlmpotrivitoare de o parte şi con­ laudă pentrucă să se simte obligat sau îndatorat s^o
vorbire pe atât mai milostivitoare şi mai plină de facă pentru un serviciu ce i l’am făcut înainte? Prin
credinţă cu Dumnezeu în rugăciune de altă parte, este asta, el tată răsplăteşte cu cea mai ieftină monedă:
singura cale pe care sufletele împotrivitoare le puteirt prin cuvinte. ( !
conduce spre fericire, iar nouă ne va mări bucuria ser­ Uneori, oamenii măgulesc inconştient (fără să-şi
viciului nostru. dea seama). O comunitate întreagă măguleşte, vizi­
Să ne amintim de împotrivirile ce avusese de tând s'ârguincios adunarea. Sau nu o face din obişnuin­
suferit Isus, Mântuitorul nostru. Iuda, Petru, Toma, ţă veche, moartă şi leneşă? Sau poate că îi place unele
toate năzuinţele falşe ale ucenicilor, încăpăţânarea exteriorităţi ale serviciului nostru dumnezeesc?
fariseilor şi şovăelnicia poporului! O comunitate întreagă măguleşte, alegând uneori
Putem pretinde noi, cari nu avem nici puterea pe un tânăr de predicator. Insă — nu o face poate din
Spirituală a tui /Sus şi nici focul iubirii Sale, ca su­ motivul, că aşteaptă să găsească în el o păpuşă în
fletele Să ne urmeze sau să se lase a fi îndrumate de loc de un păstor sau speră că el nu-i va cere mâi
noi fără nici o împotrivire din partea lor? nfult creştinism puritan. Sau poate că pretenţiile Sale
sünt mai modeste? Sau poate că nu e însurat? .
Măgulitorul. Predicatorul prudent va învăţa delà dojenitori
Nu rare ori se întâmplă ca un păstor sau un mai mult, decât delà măgulitori. Şi duşmanii credinţei
predicator să fie măgulit. De obicei, membrii casei îl pot învăţa câte ceva. Să nu se gândească: ei nu în­
sale vor găsi predicele sale frumoase, în cazul când ţeleg nimic despre Christos. Ura face pe om foarte
el singur nu-i îndeamnă la o critică sinceră creştineas­ ageF şi descopere cele mai mici greşeli. Şi locurile
că. Poate că unul sau altul s’ar supăra, dacă soţia goale din adunare*î,l pot învăţa câte ceva pe pre­
sa i-ar spune sincer: „Astăzi nu m’am putut înfllăcăra dicator. (Va urm!a.)
FARUL MÂNTUIRII

iarba se aducă. Asupra vălului ce acoperea capul


Câteva cuvinte despre pocăinţă. mortului, era fixată goanga sfântului Karabens cu
Mulţi oameni îşi închipuesc că pocăinţa depinde aripile vecinie întinse, ca semti al nemurirei — după
Spainte de toate de inimă, dar se înşală amarnic... credinţa egiptenilor. Pe covorul lăuntric este chipul
Da, pocăinţa depinde de inimă, însă ea depinde mai celor patru genii mortali: câine, uliu, om şr'vultur,
ales de voinţa noastră, fiindcă [nu e altceva decât o ru­ toţi aceştia se roagă soarelui.
pere cu păcatul ori care ar fi el, iar aceasta nu se Pe podoaba ce acoperea partea dreaptă a mor­
poate face fără voinţă. tului, în lungi, este chipul zeului Horus; iar pe partea
Câtă vreme păcătosul se mulţumeşte numai să stângă zeul Osiris, ambii şezând pe tron. Mai în jos
plângă, nimic nu foloseşte; ba chiar se poate ca aceste este diipul mortului Anubius, întinzându-şi cu mâ­
lacrimi să fie vătămătoare pocăinţei lui, căci nu îl na dreaptă inima scoasă pentru a o jertfi zeilor. Zeii
lasă să vadă care este adevărata pocăinţă. De aceea Iste şi Neftis stau pregătiţi ca să petreacă sufletul
zice loan Botezătorul: ,fa c e ţi fructe vrednice de mortului în lumea cealaltă. Puţin mai la ’vale este
\p\ocăinţă”, şi tot odată numără (aceste fructe. chipul unei luntre mid, împodobită cu flori, care
Fiecare in felul lui şi în starea pe car* i-a dat-o transportă sufletul pe Nilul lumei subterane spre îm­
Dumnezeu, trebue să se silească să se poarte cu drep­ părăţia fericiţilor, — locul cel dintâi din luntre îl o-
tate şi fără vicleşug, îndreptând răul şi nedreptatea cupă Osiris; iar de-a dreapta şi de-a stânga lui o*
pe cari le va fi pricinuit aproapelui. Numai aşa se va cupă loc Isis şi Neftis. Din hieroglifii ce sunt cu­
cunoaşte că in adevăr doreşte din toată inima să se suţi pe covor reiese că mortul se numeşte Chene-
pocăias'că, nu numai de ochie (lumei. Când fiul risipitor mat, ai cărui părinţi întristaţi sunt Sâm-tani, — Che-
s ’a pocăit, s’a sculat şi a lăsat porcii, pentru ca mer­ nemat ficei lor să-i dea zeii vieaţă vecinică în paradi­
gând la tatăl lui să-i spună: „Am păcătuit/ ” iar sul lumei ceilalte. Reiese mai departe după cum afir­
ceeace dovedeşte că piocăinţa lui a fost făcută cu toată mă arheologii englezi, că fica decedată îşi are ori­
inima, este faptul că a irămas de aci înainte alături de gina din oraşul Arsinoe, regiunea lacului Meri, unde
tatăl lui. —. crocodilii sunt omorâţi ca zei.
----- o-----
Din toate aceste documente aflate, parte scrise în
Credinţa vechilor egipteni despre con­ piatră, parte în chip şi parte ţesute în covoare, re­
iese că aceşti egipteni susţineau fără îndoială, conti­
tinuarea vieţii după mormânt. nuarea vieţii dincolo de imormânt; însă necunoscând pe
dătătorul acesteia, o cereau dela dumnezeii cari nu
Arheologii englezi, dornici după ştiinţa popoa­ o aveau. • . ,
relor vechi, prin munca lor fără pereche, au descope­ Să i fee fi arătat acestui popor dornic de a trăi;
rit mai multe morminte ale vechilor Faraoni dini calea sigură pentru dobândirea vieţii vecinice, cum
Egipt; iar ca să poată descifra hieroglifii (litere e- ni se arată astăzi nouă prin Evanghelia lui Christos,
giptene, ce constau din păsări, peşti şi alte semne) au cu mult mai mare respect ar fi urmat învăţătura a-
înfiinţat o adevărată şcoală pentru rezolvarea a- cesteia; decât numeroşii creştini din zilele noastre,
cestora. — * cari manevrează credinţa ca pe o formulă tradiţională,
Unul dintre mormintele mai de seamă descope­ lipsită de vieaţă, susţinută numai de obicei ca faţa
rite până acuma, este mormântul lui Apov, din a bolnavului cu injecţii. '
şeasa dinastie dela Menes. Acest mormânt înfăţişea­ Aceşti păgâni al căror zeu principal era Osiris
ză o adevărată casă egipteană, — deasupra uşei este (soarele), în speranţa că acesta Ie va duce ţara şi nea­
situată o fereastră, prin care se poate vedea cum! este mul Ia înflorire, se consolidau pentru a-şi susţinea
aşezat mortul lângă altarul de jertfă — aşezat în acel patria şi naţiunea pentru vieaţă; iar noi cei civilizaţi
mormânt — aşteptând venirea rudeniilor însărcinate (?), cari avem acelaş Dumnezeu adevărat, acelaş
cu aducerea obiectelor pentru jertfit. Christos, Dumnezeu Fiul, aceeaş Sfântă Scriptură,
Rudeniile îi sunt o femeie şi doi bărbaţi (toate din care ne nutrim vieaţa 'sufletească; nu putem trăi în
acestea sunt scobite în piatră), cari cu paşi accele­ pace; ba unii nu se sfiesc de a pune la cale chiar şi
raţi se grăbesc a-şi prezenta omagiile faţă de de­ prigoniri religioase, subminând astfel temelia Ţării,
funct prin jertfele aduse. — In mormânt se mai desbinându-ne naţiunea română, voind a o face inca­
găsi şi o icorabie mică, în care erau aşezaţi în formă pabilă pentru vieaţă. —
de păpuşi mici, şase plutitori şi doi cârmaci, unul In faţa acestui munte primejdios, sunt chemaţi
la un cap al luntrei şi celalalt la alt cap. Această luntre toţi creştinii credincioşi spre a pune stavilă demora-
o puneau vechii egipteni în fiecare mormânt, cu cre­ lizărei, ridicând cu tărie cuvintele prorocului Irimia:
dinţa, că la caz dacă va dispare soarele, pricinuind „De ce faceţi acest rău mare sufletului vostru ca să se
astfel întuneric, sufletul defunctului, care din întâm­ stârpească dintre voi bărbat şi femeie, copil şi
plare ar rătăci prin împărăţia zeului subpământean prunc. — 1 .
Ameţi (Hades), cu ajutorul acestei luntre să poată SAMUIL TURDEŞAN.
pluti pe Nilul lumei subterane, şi astfel să ajungă în
ţara fericiţilor.
In cele din urmă s’a descoperit un alt mormânt al
unei odrasle din ultima dinastie Faraoueană, care a
domnit din al şaselea secol înainte de Christos. Cor­
pul acestei fice tinere sub vălul bine perfecţionat,
s’a conservat în mod minunat, asupra căreia cu ade­
vărat să pronunţă cuvintele Sf. Scripturi: Omul ca
V ^ v
' " “.■"-V
'••••• "•T- '"’•'V ' ■ ,i t■

ftU
LMÂ
NTU
IRII

a-L punoaşte pe El în Christos dacă nu te rogi Lui.


Te rogi tu ‘? Dacă vrei să fii cu Dânsul în ceruri, tu trebue să fii
Luca t 8, I. Tim!. 2, 8. amicul Lui aci pe pământ, şi pentru aceasta trebue
să te rogi.
La această întrebare, iubit« cititor, afară de tine nu
poate)răspunde nimeni. Dacă tu iai parte regulat la Cititorule! Mulţi la judecata cea mare vor sta ia
serviciul divin al bisericii, despre aceasta ştie numai dreapta lui Christos. Sfinţii adunaţi din cele 4 vân­
păstorul. Dacă faci serviciul divin în familia ta, despre turi a lui Dumnezeu, din toate popoarele şi seminţiile
aceasta ştiu numai casnicii tăi. Dar dacă te rogi în că­ vor forma mulţimea cea mare, pe care nimeni nu e
măruţa ta, despre aceasta ştii tu şi unul singur Dum: în stare s’o numere. Cântarea de triumf, care va ieşi
nezeu. — \ din gura lor va fi minunat de frumoasă şi glorioasă.
Te rog, iubite cititor ,dă-ţi seama de subiectul Ea va răsuna mai puternic decât vuetul apelor mă­
despre care eu doresc să vorbesc cu tine. Nu cugeta rii, mai puternic decât tunetul din cer, dar nici un su­
şi nu spune că întrebarea mea e nepotrivită. Dacă net discordant nu se va auzi in această cântare ce­
inima ta e sinceră înaintea lui Dumnezeu, atunci în rească! Toţi vor cânta cu o inimă şi cu un glas. Vieaţa
tntrebarea mea nu e nimic jignitor. 'Să nu dai la o lor spirituală pe pământ a fost aceeaş. Toţi au crezut.
parte întrebarea aceasta cu răspunsul că tu citeşti ru­ Toţi «’au spălat In sângele lui Christos. Toţi s’au năs­
găciunile lui Dumnezeu. A citi rugăciunile şi a te cut din nou. Toţi s’au rugat. „Da”, dar noi trebue să
ruga, sunt două lucruri cu totul deosebite una de ne rugăm aci pe pământ, altfel nici odată nu vom
alta. Să nu cugeţi şi să spui că întrebarea mea este cânta cântări de laudă lui 'Dumnezeu în cer. Noi trebue
zadarnică. Te rog să mă asculţi şi vei vedea că eu am să trecem prin şcoala rugăciunei, căci altcum noi vom
bună temelie pşntru a pune această 'întrebare, fi incapabili să cântăm lui Dumnezeu în ziua cea
la toţi şi totodată ţie. - mare împreună cu toţi răscumpăraţii; gloriosul: Ali­
1. Eu te întreb, te rogi tu? Căci rugăciunea luia! — ' w
edte indispensabilă şi necesară pentru fericirea omului. Cititorule! A nu te ruga însemnează a fi fără
Eu zic: „indispensabil necesară” şi aceasta o Dumnezeu, fără Christos, fără har, fără nădejde şi
subliniez. Cred că înaintea mea nu am copii mici, fără cer. Aceasta înseamnă — a fi pe drumul spre iad!
■- t . nici slabi la frminte, nici păgâni. Eu ştiu, că ciine puţin a Poţi tu acuma s>ă te miri dacă te întreb?! „Te rogi
primit, delà ei puţin să şi cere. Eu spun despre aceia tu?” — • | . I ! '! t fii
cari se numesc creştini şi trăiesc într’o ţară creşti­ (Va urma.)
nească. Tr. de MARCU TARLEV.
:«-• » Din aceşti oameni nici unul „nu poate avea spe­
ranţa de mântuire” dacă nu se roagă.
V.s
Eu cred ferm! Nu mai puţin de ceilalţi, în mân­ Vino poporul meu.
îi tuirea omului prin harul lui Dumnezeu. La cel mai
mare păcătos cu bucurie îi pot recomanda iertarea — De ELISABETA POPP. —
complectă a păcatelor sale. Nu mă îndoiesc să mă
apropiu de patul lui de moarte şi să-i spun: „crede Pe Tatăl meu l’am părăsit,
în Domnul Isus Chris(os şi iu vei fi mântuit!” Eu fiu de Dumnezeu,
Dar, ca să fie cineva mântuit fără „rugăciune”, Şi pe pământ jos am venit
aceasta nu o găsesc în Sfânta Scriptură. Ca omul să Ca să-mi salvez poporul meu.
V-
W»«.'
primească iertarea păcatelor, fără ca el să ceară din
inimă delà Domnul: „Doantne /s'use, iartă-mi pă­ Eu de mărire m’am lipsit,
catele mele!” — Eu nu găsesc aceasta nicăiri. — De tronul Tatălui ceresc,
Eu cred că nimeni nu poate fi mântuit decât numai Am vrut să fiu batjocorit
prin rugăciune. Aceasta n’o găsesc în Sfânta Scrip­ Poporul să mi-1 mântuesc.
i* y ■
.i.^V . tură, ca cineva să fie mântuit fără rugăciune!
»*' V Nu există stâlpi îndrumători spre sănătate şi Am suferit multe batjocuri
V“. cunoştinţă, spre rege şi voevozi, săraci şi bogaţi — Şi chinuri groasnice amare
căci la fel toţi trebue Să-şi păzească cerinţele corpului Cu bucurie le-am primit
şi a spiritului. Nimenea nu poate să mănânce, să Să dau poporului salvare.
bea, să doarmă pentru altul. Nimeni nu poate învăţa
abecedarul pentru altul. Toate aceste lucruri trebue Dar el — sărmanul!
făcute de fiecare om individual, altcum ele nici odată Rămâne surd atunci când Eu
•Nsl nu vor fi realizate. ! ■ ! »I ^ Spre el îmi îndrept glasul
Cele spuse despre corp şi duh se referă şi la su­
flet. Sunt câteva acţiuni cari trebue făcute şi cari stmt Şi strig, poporul m eul'
- «’ /' i *.
foarte necesare pentru mântuirea şi fericirea sufle­
tului. Fiecare om trebue personal Să se pocăiască. Vino, popor rătăcit,
Fiecare trebue să se întoarcă la Chris- Căci te aştept mereu,
tote. Şi aceste acţiuni trebue (să le facă fiecare personal, Destul străin ai pribegit
căci nimeni altul nu le poate face afară de tine. Trăind fără de Dumnezeu.
Cum poţi tu să fii mântuit de Dumnezeu pe care : . • ’ : j ; i : !, ! i i ! i .
tu nu-1 cunoşti? Şi cum poţi tu cunoaşte pe Dumne­ Vino poporul meu trudit
zeu fără rugăciune? Tu nu poţi să ai relaţii cu oa­ Şi vecinie apăsat,
menii, nici nu poţi sări cunoşti dacă nu vorbeşti cu ei, Căci pace încă n’ai găsit,
tot aşa nu poţi s‘ă ai relaţii cu Dumnezeu ,să înveţi Zadarnic tu ai alergat.
Vino la mine aşa ostenit De pildă nişte agenţi fac o „morişcă” în sta­
Cu sarcina de păcate tul Alabama, dar bani n’au ca eptfiri te biserică. Acel
Cu bucurie eşti primit, ■V stat nu le-o înregistrează „morişca” . Dai’ agenţii
Şi uşurat de toate. sunt experţi în lucruri de a trage pe sfoa­
ră. Se pun pe lucru şi se duc în statul Wyoming şi
Necontenit voi fi cu tine acolo înregistrează „compania”, fac acţiuni eu zece
Prin valuri, furtuni, vijelii dolari una şi încep să vândă. Pot vinde acţinoi
Cu braţul meu te voi susţine în acel stat, dar în statul Michigan nu. Legea nu le dă
Şi sigur tu vei birui. drept. Dar Doamne, ce grijă au ei de ceeace este cu
dreptul numai să pună mâna pe bani! Ei ştiu că y
Cu tine’n frunte voi lupta oamenii nu sunt toţi avocaţi să ştie cum stau legile şi
Când duşmanul te atacă, nu se duc la avocaţi .Să întrebe. Se duc deci pe la
In urmă cunună-ţi voi da, oameni cu acţiunile. U® agent bun de gură, ca un vră­
Moştenirea şi răsplată. jitor te ia din minte şi-ţi, trage sacul pe cap. Iţi arată
hârtii peste hârtii, uneori cu fotografii de fabrici1cari
niciodată n’au fost ale lor, şi-ţi spune cât ai să câştigi
0 scrisoare din Statele Unite. în trei pa'tru ani pe banii ce-i bagi în acţiunile lui a-
cuma. Iţi spune că faci rău că nu laşi ca banii să lucre­
(Continuare.) ze în locul tău, că în banc^ n ’aduc nimic, Insă dacă
Iată duhurile rele cari vreau să distrugă civiliza­ cumperi acţiuni, peste câţiva ani vine dobânda tot
ţia şi unica nădejde de mântuire a neamului omenesc. la trei sau şase luni, bani mulţi, ca apă dintr’un isvor
Contra acestor spirite vrăşmaşe, trebue să lupte co­ ce nu mai seacă în veci .Şi omul cu oasele obosite de
piii Domnului. Este o minime progresul pe care-1 fac fabrică, înfundat de aerul rău şi slăbit de iminca grea,
bisericile astăzi ,când sunt atăcate de toate năhoadele cum să nu dorească să scape de robia muncii grele!
rele. Dar prin puterea Domnului şi în numele Lui se Se pune omul de omenie şi-şi cumpără acţiuni. La
pot face lucruri mari. trei luni capătă vre-o 2—3 o/0 |pe suma dată pe acţiuni,
Teatrele ajunse pe mâna unor clici de oameni, iar agenţii trag de pe bani în anumite bănci câte 6—7
cari n’au nimic In comun cu poporul bun din America, procente. '• l ;*i !•<
zi cu zi degenerează tinerimea, încât nu se ştie ce va „Moderniştii” — iţele rătăcitoare.
fi de ţara asta peste 25 de ani, dacă trebile vor merge Sunt apoi pe aci oameni cari nu mai cred în ni­
tot aşa. Zilele acestea, nişte savanţi, guvernatori şi mic. Dar totuşi ca să arate că şi ei cred în ceva, colindă
deputaţi, la intervenţia bisericilor au făcut o cercetare oraşele cu fel de fel de învăţături păgâneşti, cari de
asupra filmurilor de cinematograf. S’au aflat multe cari mai vrăşmaşe Bibliei. Aceşti emisari poartă nu­
lucruri imorale şi între altele şi aceea că hoţii şi adul­ mele de „modernişti”, cari vor să facă impresia tu­
terii erau arătaţi ca nişte eroi, iar poliţia care-i caută, turor, că sunt oameni învăţaţi în toate ştiinţele de as­
este făctită de râs şi colorită(în tot felul ca să facă o tăzi. Intre ei. este un oarecare Brown, fost episcop,
impresie rea asupra spectatorilor. Astfel s’a mai a- dar acuiri a trecut şi peste „modernism” şi s’a făcut
clăugat una la socoteala Clicii, care prin toată lumiea se un leadăr al bolşevicilor. Căci jsUnt în ţara asta dâm'eni
sileşte să pună mâna pe toţi cei ce nu sunt de naţia stricaţi şi unii Şeduşi — (ca [în alte ţări — cari n’au g ri­
lor. — De altfel americanii speră ca prin marea or­ jă pe cine-şi aleg de conducător. Dar „moderniştii”
ganizaţie ku klux kian sări dieme la reson şi să-i facă mai au şi alte păcate după sistemul lui Epicur. Poţi
să se îndeletnicească cu meşteşuguri de cinste şi face ce vrei, păcat nu este, omul face ce face din gre-
lucruri folositoare societăţii sau să plece de unde au sală. După concepţia lor poţi fi creştin totodată să mergi
venit. Aşa şi cu cej ce înfrâng legea prohibirii bău­ la teatre, dans, locuri cu semnele întrebării, şi fiindcă
turilor îmbătătoare/In zilele acestea fee face ace pentru tu eşti liber să faci ce te taie capul, tot liber este şi
cojocul lor. I ; . i preotul sau predicatorul tău să umble şi cu Baal şi cu
„Hoţii cu guler alb”. Isus; căci zic ei, Isus Christos n’a fost decât un dascăl
oarecare. Apostolul Pavel, zic „moderniştii” , a fost
Au fost şi sunt în ţara asta un grup de agenţi, pari un fariseu aspru, care n’a lăsat ca membrii bisericii
ziua şi noaptea fac planuri cum să înşele pe cei ce au noutestamentale să se căsătorească decât nu­
câştigat banii cu trudă amână în fabrici sau mine de mai în Domnul; apoi a oprit multe lucruri folo­
tot felul .De pildă se ţrun şi fa£ o fabrică -ca. o mbrişcă, sitoare omului în petrecere, şi a luat dreptul credin­
bat în stânga şi dreapta îşi o nuntesc „companie”, un cioşilor de a-şi alege conducători după placul lor, ci
nume bătător la ochi. Statul în care se află „morişca” după cum1 îi găsea el de buni. De pildă apostolul
refuză s’o înregistreze fără ca „companiştii” Să ga­ Pavella scris (ca păstorii ^ă fie oam'eni întregi la mintoşi
ranteze cu o anumită sumă de bani gata. De unde să fără pată, sănătoşi în credinţă, credincioşi şi con­
pună banii la banca Statului i,căci ei tocmai pentruca să duşi de Duhul Sfânt. După „modernişti” , aceste luc­
pună mâna pe bani fac această ispravă. Atunci urzesic ruri sunt numai nişte datini fariseeşti pe cari le ţfti
un plan cam aşa: Se duc într’un stat departe de statul numai cei înguşti la tpinte. Ei cred că oricare om, cât
în care se află „fabrica” — ’şi aici sunt 48 de state — timp nu este în temniţă, poate fi preot şi dacă scapă
şi acolo, fie cu mită, fie că din nebăgare de seamă a din temniţă sau de păcatele în cari a trăit, iarăş poate
unui funcţionar, înregistrează compania şi atunci emit fi păstor sufletesc cumi a (Foist, şi cei ce nu-1 vreau sunt
potop de acţiuni cu câte zece dolari una. Se în­ farisei şi oameni răi, cari nu vreau să iubească. Mai
ţelege, şarlatanii încep să colinde (pe la uşile oamenilor zic ei apoi mlulte de ale lor şi sâr în capul oamenilor,
să le vâncţă acţiunile. In unele State nu pot vinde ac­ cari mustră păcatele. Nu sunt păcate — zic ei —
ţiuni dacăvfirma lor nu este înregistrată în statul în ci voi faceţi păcate că mustraţi şi osândiţi pe cei ce
care se află. it sau şi-au încercat norocul. Ei zic că noi ¿K

, '- \
I*««.'OT£c,J
rV V . -.
c;.

*íí.\ ' ■. - -
- .... ,ţ’ .. . .
PARUL MÂNTUIRII

oprirea credincioşilor dela lucruri de distracţie, punem Omul dă pretutindeni de contraziceri, atât în viea-
predică oamenilor să mi viriă la Cffristos, căci tsus, zic ţa sufletească, cât şi în domeniul gândirii; el pre­
ei, iubeşte pe toţi greşiţii- şi negTeş'iţiiî; iar cet ce simte, astfel, că mintea sa nu poate percepe decât o
aşteaptă ca semenii lor să nu facă nimic contrar cu în­ parte a existenţei. El bănueşte, că cele ce-i transmit
văţătura Bibliei, sunt nişte farisei cari leagă sarcini cele cinci simţuri ale sale şi ceea ce poate construi
grele pe spatele copiilor şi deci ei fac să se depărteze logica lui combinatoare nu pot cuprinde nici esenţa
de D-zeu. De aceea ei au ură de moarte asupra oa­ lucrurilor din afară de el, nici propria lui fiinţă. El
menilor bătrâni şi buni luptători ai lui Isus Christos. bănueşte că. pe lângă lumea aceasta văzută, trebiie
„Moderniştii” încearcă să tragă popo-» să mai fie una invizibilă; că, pe lângă lumea cea
rul credincios de orice confesiune după ei, dar nu pot gândită, trebuesă mai fie [una, ce nu se poate închipui.
face ispravă decât cu nişte căzuţi şi cu uniioameni H. S. Chamlrerlain.
seduşi prin viclenii. Apoi ca să-şi ajungăscopul,De sigur, nu ştiinţa e materialistă sau spiritua­
oameni de 'soiul acesta recurg la toate mijloacele ne- listă, individualistă sau socialistă; opiniunile şti cre­
permise.- După învăţătura lor, dacă cineva te-a lovit, dinţele noastre sunt acelea care prind succes şi defor­
tu eşti de vină fiindcă n’ai fugit din calea lui. Dacă mează ideia de ştiinţă.
-te-a înşelat, vina este tot a ta sau a celui ce a Firmin Roz.
spus că ai ~fost înşelat.
AGeşti oameni nu vreau să ştie de nici o regulă,
decât aceea a poftelor lor. Pe unde încap ei, rup şi Cm ■ aM ot i t i ?
dărâmă orice societate bună şi apoi se ţin de popor ca j
cangrena de victime sa, îi vrea poporul sau nu. De Lorttul Bryee în scrierile sfale ne spune că Patrio­
astfel de oameni, copiii lui Dumnezeu cei- trezi se tismul constă nu <Hn fâlfâitea steagului, ci în stră­
feresc ca de foc şi potop! Căci aşa ne sfătueşte Dom­ duinţă ca ţara noastră să fie sfântă şi tare.
nul prin apostolul Pavel. (Filip. 3:15—19; 3:2). Intr’iadevăr ea nu poate fi tare în adevăratul
/. Socada. înţeles, până când ea nu este sfântă. Şi noi am! putea
merge mai departe Să spunem', că ea nu poate fi
cu totul şi permanent sfântă, fără o adevărată religie.
Locuitorii unei ţări trebue să fie cu adevărat patrio­
tici. —
DE T O A T E Cu alte cuvinte, smerenia şi patriotismul merg
alături. Sfinţenia şi puterea sunt compatibile (se
potrivesc). Poporul este dependent de împărăţie.
"■ Despre credinţă. ANDRIŞAN.
Cum este fiecare om, aşa-i şi Dumnezeul său;
de aceea Dumnezeiu a fost aşa de adeseori de bat­
jocură. - Goetke. Trei chemări.
Religia e singura putere înaintea căreia te poţi « Chemaţi prin Evanghelie — în trecut — 2 Tesr.
pleca, fără să te înjoseşti. Châteaubripnd. 2—14.
Adevărata ştiinţă exclude şi necredinţa şi super­ Chemaţi la sfinţenie — în prezent —■1 Tes. 4-7.
stiţia. t , Oerstedt. Chemaţi la slava Sa — în viitor — 1 Tes. 2—12.
Ştiţi Ice e (credinţa, voi cari visaţi conversiunea ne­
credincioşilor? E abdicarea voluntară şi blândă a aces­
tei raţiuni de nesupus, care se revoltă în noi în fiecare $vem .vî
clipă. E consimţământul unei inimi într’adevăr fericite, 1. Sfintele Scripturi ca autoritatea noastră. 2 .
care Subscrie, cu ochii închişi, pentru lucruri pe cari Pet. 1—10.
nu le poate înţelege. Edrriond About. 2. Răscumpărare ca binecuvântarea noastră. E-
(Le marquis de Larrose). fes. 1—7. i
1 Credinţa» e o Viziune a (lucrurilor ce nu se văd. 3. Vieaţă de veci ca averea noastră. 1 Io. 5-13.
Calvin. 4. Pacea ca mângăerea noastră. Rom. 5—1.
Ştiinţa a fost nevoită să renunţe la străduinţele ei 5 - 5. 2. —
Starea de har ca privilegiul nostru. Rom.
de a închide incognoscibilul în marginile ştiinţei po­
zitive. Ea a redat astfel religiunii ceea ce-i aparţine 6— 65.. —. Unirea ai Christos ca siguranţa noastră. Rom.
acesteia de drept. Herbert Spencer.
7. Mijlocirea lui Christos ca scăparea noastră
Tocmai oamenii cei mai luminaţi au mai multă de păcat. I. Io. 2—1.
nevoie de religiune, deoarece ei sunt aceia, cari cunosc , ----- o-----
şi simt mai mult marginile minţii omeneşti.
Eotvov. Invitaţiimea Domnului Isus Christos.
Fără religiune, nu e adevărat altruism, Ev. după Matei 11—28—30.
i Felix Le Dantec.
O spoială de filosofie face pe mhlţi oameni atei; 1. Veniţi la Mine.
o filosofie mai adâncă îi readuc, însă, iarăş, treptat, 2. Luaţi jugul Meu asupra voastră.
la religiune. Bacon. 3. Primiţi învăţăturile Mele.
Nici o filosofie şi nici o morală nu poate înlocui 4. Aşa veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Aeligia pentru mulţime. ScHlosser.
FARUL MÂNTUIRI! ?

Spice. O, Duh de vieaţă dătător,


Ce înzestratu-m’ai cu dor
Crest sfezile dacă le ascunzi dinainte-ţi, De a-Ţi servi în viitor;
Dispar dacă în fată stai cu ele îndrăsueţ. - , „f
Nu fi Steaua care-ţi luminează ¡numai ţie Ajută-mi să-L mărturisesc
Fii soare care luminează ’ntreaga lume vie. Pe*al meu Păstor ce îl iubesc,
La toţi ce ’n lume azi trăiesc!....
Intre doi ambiţioşi, nobil e acela, . ——o------
Care 'nainte cere împăcarea;
Cum spicul ce stă drept este gol, Adevăraţii credincioşi sunt mutaţi tn îm­
Aşa ambiţiosul n’are nici un rol. părăţia lui Dnmnezeu.
Nu este mai frumoasă-bucuria ca dărnicia El ne-a izbăvit de sub puterea întuneri-''
Şi nu e )rmi urât egoisinul ca zgârcenia; cului, şi ne-a strămutat în împărăţia Fiu­
Ea împinge pe mulţi la îngâmfare lui Său prea iubit. (Col. 1,13.)
Şi când e vorba a da, zgârcitul n’are. Mulţi oameni îşi înehipuesc că mântuirea, adusă
I .. ' i de Isus Christos, n’are preţ,,decât după moarte; ni­
Nu este ca sincerul prieten, mai bun meni, zic ei, n’are drept sli spună că e mântuit şi că
In el ambiţie nu găseşti nici cum. a câştigat chiar; de acum, vieaţa vecinică. Moartea se
Decât rădăcina răbdărei, mai amar nu este arată ca liberatoarea cea. mare, singura, care ar pu­
Mai dulce ca fructele ei nu se găseşte. tea face să ne bucurăm de darurile dumnezeeşti. Bine
înţeles, după cum zice apostolul Pavel: ,flu suntem
tr. de SENTI COZMA, mântuiţi de \cât ţn nădejde; \ceeace vom fi, nu s ’a arătat
Arad-Şega. încă”: Asta nu înseamnă' însă, că nu putem şi nu
trebue să avem, chiar de aci de pe pământ, vieaţa
Iţăutatea lumii. vecinică, dimpotrivă, acum avem dreptul să ne numim
mântuiţi prin Isus Christos, deoarece chiar pe acest
„Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M 'a tri­ pământ am fost mutaţi de Dumnezeu în împărăţia >
mes şi Să sfârşesc lucrul Lui”, loan 4, 34. Fiului Său prea iubit.
In trecutul neamului nostru găsim ca Domn pe Eram' părtaşi împărăţiei întunericului şi sub pu­
Voevodul Vlad Ţepeş. Om aspru şi necruţător, care terea stăpânitorului acestei lumi, iar, decând am
răspândise: groază prin obiceiul său de a trece prin crezut, amitlrecut dintr’o îm'părăţie la alta, de sub jugul
teapă pe toţi supuşii săi răufăcători. groaznic al satanei sub jugul atât de uşor al lui
Se povesteşte, pe socoteala lui că, într’una din Christos. Să ne gândim deci cu recunoştinţă la da­
zile adună* la curtea domnească pe toţi săracii şi cer­ rurile pe cari le-am dobândit, prin Christos, silin-
şetorii ţării Sale şi le întinse o masă bogată. După du-ne să vieţuim potrivit lor.
ce gloata- nefericiţilor s’a săturat şi s’a sculat dela
masă, asprul Voevod a dat ordin să-i închidă într’o
magazie şi le-a dat foc, pierind mâi toţi în vâltoarea
limbilor de foc.
Creştinilor! V’aţi gândit vre-odată că diavolul | Din misiune
cu lumea luii e text aşa de aspru ca şi Ţepeş?
De câte ¿ori nu ne îmbie cu beţia plăcerilor, pe­ O mare bucurie au avut fraţii din comuna Covă-
trecerilor şi fericirea ei de o clipă?! sinţ în ziua de 25 Aprilie a. c., cu ocazia ordiuărei
Cine a primit să stea la această masă a lumii, fratelui D. Drăgan.
nu se va mai ridica niciodată, căci aci îşi găseşte Actul a fost îndeplinit de fraţii; I. Popa şi
moartea ca şi săracii Iui Ţepeş. Moţogan. ţ
Cititorilor, pricepeţi acum cât sunt de adevărate Dorim noului ordinat a Domnului bogată bine­
vorbele Mântuitorului: „Lucraţi nu pentru niâncarea cuvântare.
cea peritoare ci pentru mâncarea aceea, care rămâne >* > *
spre vieaţă vecinică şi pe care vă va da-o Fiul Omil­ In ziua de 25 Aprilie ,fraţii români din Paris,
ia:!" loan 16, 27. au avut un botez. Candidata a fost sora Mocuţa Pavel
----- o----- din comuna Curtici.
Actul religiois a fost îndeplinit de fr. Paolu Pelsi,
0 mărturisire. păstorul bisericii din Paris. A1. Băldea.
- De A. BREZEANU. — i •• • ••
CASATORII.
O, ce mare bucurie am simţit
Când bunul Dumnezeu pe mine m’a primit! In ziua de 23 Aprilie |a. c., a avut loc celebrarea
El Duhul Sfânt mi-a dăruit, cununiei religioase a fratelui loan Laiu din comuna
Să-L pot servi pe Fiul Său iubit. Vermeş, cu sora Măriuţa Gruiţa din Valeapai.
Actul a fost îndeplinit de fratele I. Pop din
Servindu-L insă eu greşesc mereu Gerteniş şi Petru Drăgănescn din Valeamare. La a-
Când cred că*n tot serviciul e talentul meu; ceastăi ceremonie a luat parte ţşi corul din Vermeş, con­
Dar Duhul Sfânt, din Dumnezeu duşi de fr. lacob Lighezan.
Venind, hm spune că’s „nimica” eu!
K î rg ,\

- viV.£-> •.%Vi> v: , .■'• *‘V* . v.-v '


>> C
'
FARUL MÂNTUIRII
. ; ‘ 1. ■
J=
* ••
CEREMONII FUNEBRE. Rugăm plata abonamentelor în restanţă.
* i* * i
Ih ziua de 18 Martie a. încetat din vieaţă la domi- Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază, ci se
•ciliul său din comUna Ciorda, fr. Adam Frăţiei, care distrug. J
mult s’a ostenit în lucrul Domnului. Rietfa c ţa . *
Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate în
ziua de 21 Martie.
Serviciul funebral a fost îndeplinit de fr. Almă-
jan. — i
A V I Z .
• OOO ©
la caaoştin)a fraţilor noştri!
| Ştiri E x tern e | c i la redacţia „Jarul fftăntuirii“ se pot
CMaaada siyflfl rotnade pentm adunări.
In vara anului 1927 se va ţine un congres cu re­
prezentanţii tuturor confesiunilor, la care se vor face
•:K.. apropieri asupra credinţei şi rândHelei bisericeşti. în­
trunirea va avea loc tn Washington, Statele Unite. Pri­
gonitorii baptiştilor vor putea să ia parte şi la acest
congres ca să arate luftnei foă ei dau libertate fa toţi cei
ce cred în Domnul şi au inimă largă pentru toţi iu­
RTENTIUNE!
bitorii de adevăr, când li ruşine s'ă-L ardă la rug! Predicatorii, învăţătorii Şcoaletor de
; i • •• * Duminică, conducătorii Şocietăţilor Tine­
Dr. H. P. Chilvers, păstorul Bisericii Baptiste
Metropoliant Tabernacle din Londra, va petrece luna retului şi părinţii, cari voesc să răspân­
\ August în Statele Unite, unde va predica în Premont dească cântul creştin printre copii şi tineri,
.^*- Temple (baptistă).. U Boston, Mass., şi va ţine con­
ferinţe biblice.
găsesc în cartea:
• # •
Să ştie că luteranii serbează ultima Duminică din
Octombrie, în aducerea aminte că Lutheri a rupt-o cu
papalitatea în 31 Oct. 1517. Papa, necăjit şi dujraă-
v- ; nosl asupra tuturor celor ce nto i se pleacă, ca să tragă
atenţia norodului dela această sărbătoare, a decla­
,i rat o nouă sărbătoare în aceeaş Duminică sub numele
„Ziua împărăţiei Cerului” . Dar nici cursa asta nu va
■>. prinde, căci luteranii deja au dat sembalul şi vor
denunţa reaua credinţă a lui papa de pe toate amvoa-
nele bisericilor lor.
&
P o şta redacţiei
■ ::
r" »•' '• Sunt rugaţi toţi fraţii şi cititorii revistei noastre,
i să binevoiască a franca scrisorile ce ni le trimit, con­
V::;U
» form tarifului postai, deoarece trimeţându-le nefran­
V fr cate, conform tarifului ’poştal care este în vigoare,
suntem amendaţi.
Taxa e după cum urmează:
1^ - a) Pentnu o tarte poştală de 1 leu se mai adaugă
un timbru de 25 bani de ajutor.
b) Pentnu o ¡scrisoare închisă, o marcă de 3 lei şi 100 cântări cu note (20 vechi şi 80
25 bani timbru de ajutor.
c) Pentru o strisoare recomandată, până la greu­ noi) dintre cele mai frumoase speciale
tatea de 20 granve), 9 (Iei şi 25 bani timbru de ajutor. pentru uzul Şcoalelor de Duminică numai
Iar dacă greutatea este mai mare de 20 grame, de cu 40.— Lei, plus spezele de transport şi
fiecare fracţiune (adică gţreutatea de 20 grame) câte 1
leu. — v ambalaj.
Comenzile se primesc la Administra­
Fr. Nic. BAldea, Paris (Franţa). — S’a primit su­
ma de 500 lei pentru fondul săracilor dela Farul Mân­ ţia revistei noastre.
tuirii. — Mii de mulţumiri.
/

Unul Olt Nutnârul 12 Iunie 1926

^ Apare de 2 ori pe lună Redactor N. lo n e s c u ^


\jC Abonamentul 100 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia A*
BUCUREŞTI.
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România. Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voâsfră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (platei 5, 16.)

C hem area v o astră.


— De I. BODODEA. —
Dedicată elevilor din Şcoala de Misiune din Bucureşti.
*
O ţarină înţelenită Pe cap luaţi coiful Mântuirei,
Vi-e pregătită ’n viitor, Pe braţ sabia Duhului Sfânt,
Deci învăţaţi cum să lucraţi La piept platoşa credinţei
Prea scumpul Domnului ogor. Şi veţi purta războiul sfânt.
A voastră ţintă fie jertfa, Pe marea vieţii, vijelia,
Ce ve-ţi depune-o pe altar, De multe ori vă v’a apuca,
Făr' să vă pese .că vieaţa Dar nu temeţi căci la cârmă
Vă ’mbie al ei potir amar. E Isus ai puterea Sa.
,,Să mergeţi” a zis Domnul Isus Va zice valurilor ca să tacă
„Şi rod s’aduceţi din belşug” , Prin valuri şi nenorociri.
„Să desrobiţi lumea înjugată” Şi barca voastră va străbate
„De greul păcatului jug” . Şi ele ’n loc vor amuţi,
’Nainte cu-avânt şi încredinţare, De multe ori Evanghelistul
Căci ai Isus ve-ţi triumfa, Ce poartă pacea în gura sa
De vă luptaţi veţi lua cununa, E împiedicat de ispititorul,
Ce Domnul Isus vă va da. Ca să n’o poată semăna.
Devotament depus pe jertfa Şi aşa trăind fraţi şi surori
Acelui ce-a murit pe cruce Ai misiunii dragi copii.
Si fie a voastră călăuză Să daţi lumii strălucirea
Şi Ia liman voi veţi ajunge. Şi vieaţa pentru veciniei!.

nj TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.

È
2 FARUL MÂNTUIRII

Mântuitorul nostru a fo6t batjocorit pe cruce. Ura atâtea mâncăruri şi băuturi, trupul se îmbolnăveşte;
otrăvicioasă a dispreţuit chiar moartea Sa. Aceasta iar vara îşi caută lecuirea de prostiile de peste iarnă.
era recunoştinţa ce secerase vieaţa Sa curată şi plină In tinereţe se îmbată de cele mai sensuale plăceri tru­
de activitate. Exemplul Lui, trebue să nimicească peşti; iar în bătrâneţe îşi caută păstrarea trupului
orice încredere în noi în laudele pe cari ni le aduc oa­ prin toate mijloacele artei medicale.
menii. | Unui creştin, şi în special unui predicator, nit-i
( Acel păstor, care se pricepe să închidă urechea este îngăduit să permită ca trupul său să ajungă
faţă de linguşitor şi să-şi deschidă inima faţă de la această treaptă de stăpânire. In acest caz, este
dojenitor — a biruit cea mai mare greutate şi pri­ mai bine pentru el, ca să devie un ascet, (deprindere
mejdie totodată, ce i se pune în drumul serviciului de a-şi stăpâni orice poftă a simţurilor). Cred că
său. — predicatorilor noştri de azi, nu le-ar strica ceva mai
Cu astea nu vreau să spun că o recunoştinţă sin­ mult ascetism. Pavel scrie în această privinţă urmă­
ceră între patru ochi, nu poate fi o binecuvântare pen­ toarele: ,JViă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin In
tru un predicator. Stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit al­
O strângere de mână fierbinte după predică te tora, eu tnsu-mti să nu fi fost cum trebuia să fiu.” (I.
poate face voios şi mulţumitor. E într’adevăr în­ Cor. 9, 227.)
viorător să ştii: am isbutit întrucâtva, n’am vorbit Ascetism în înţelesul neapăratei stăpâniri de sine
şi n’am lucrat în zadar. Şi mai capeţi îndrumări noi şi a cumpătării severe în plăcerile trupeşti, este o
când ştii: în chipul acesta pot reuşi mai bine, pot datorie creştinească şi păstorească. Bucuriile mesei,
câştiga mai mult. nu trebue să ne devie nici odată lucru de căpetenie.
Deosebeşte numai bine şi cu grije între măgulire Cine nu înţelege Să uite de multe ori mâncarea de
nesinceră şi recunoştinţă adevărată şi pricepută. Nu te dragul studiului sau lucrului păstoresc, ¡àcela e departe
lega la ochi de reuşitele avute, spunând: Totul este de a fi un adevărat păstor. Şi în căsnicia sa, un păs­
bine ce creiază aprobarea omenească. Pe cât e de tor nu trebue să uite principalul lucru: legătura su­
sigur că noi nu trebue să ne mulţumim' cu o activitate fletească şi călătoria niână în mână către ţinta eternă.
neroditoare ci că trebue să ne străduim să isbutim; Nu trebue sii tăgăduim', că şi trupul şi pornirile
pe atât e de sigur că şi reuşita şi favoarea oamenilor noastre trebue să se bucure de existenţa lor într’o
nu au un rol însemnat în fericirea noastră. Ea depiride măsură oarecare. Biblia protestează împotriva acelui
numai de aprobarea Domnului şi Învăţătorului nostru. ascetism, care cere delà om1, care este o fiinţă spiri­
Gum să ne purtăm cu tropul nostru ? tuală şi trupească, numiai spiritualitate extremă. Pe
lângă iubirea cerească este îngăduită şi iubirea pămân­
Franz de Assisi îşi numise trupul său: „fratele tească, când ea este o iubire curată, nobilă şi castă;
Măgăruş”. Iată cum era tratat trupul în evul me­ şi dacă ise ţine în jmarginele poruncilor dumnezeieşti şi
diu, de către creştinii de pe atunci: un măgar, care a rânduelii naturale, fără să scoată din inimă iubirea
trebue bătut cu ciomagul pentrucă e îndărătnic; un cerească.
măgar de povară pe s'pinarea căruia se poate încărca Faţă de băuturile alcoolice, păstorul trebue să ia
fără de cruţare ori ce greutate; un animal, care nu o atitudine sinceră şi creştinească. „înghiţitura” de
merită un tratament omenesc. Aceasta era concepţia dimineaţă, delà prânz şi de seară, este delà cel rău.
ascetă pentru tot ce era trupesc. Alcoolul este o otravă înceată, dar sigură, care rui­
Astăzi însă, trupul este tratat tocmai contrar. nează sângele şi nervii, înţepeneşte plăcerea de lucru,
El este fratele legitim al sufletului. El merită cea mai paralizează vioiciunea spirituală şî împuţinează pu­
gingaşe iubire frăţească. Trebue onorat şi respectat, terea de împotrivire faţă de feluritele boli. Dacă se
îngrijit îşi îngăduit. Sufletul, —^ ca o «oră bună, — tre­ cere delà păstor în vre-un lucru, ascetism1, atunci el
bue să se gândească în totdeauna mai întâi la fratele trebue să fie un ascet ffaţă de alcool, impunându-şi cea
trup, la sănătatea şi bucuria sa, mai înainte de a se mai s'everă cumpătare. După un pahar cu
gândi la sine. vin luat la masa delà prânz, va avea puţină
Adevărul cred că se află la mijloc. Trupul nu poftă de lucru după amiază. 'După un piahâr cu vin luat
este nici Măgar, care trebue ciomăgit, dar nici frate, Sâmbătă seara, va putea să predice a doua zi mai
care trebue răsfăţat. El este un servitor al sufletu­ puţin vioi şi bine ca altă dată. - Şi cele mai înfierbân­
lui, un instrument al spiritului. tate cuvinte îi vor scăpa m'ai uşor de pe buze, când
Servitorii trebuesc trataţi bine. Hrană să li se capul îi este îngreuiat de vin. Acestea sunt constatări
dea cât le trebue şi să se aibă grije ca şl ei să-şi medicale, câştigate prin experienţă.
aibă orele lor de odihnă. Insă, trebue să se stăruiască Alcoolul, în zilele noastre, prezintă una din cele
cu toată energia, ca ei să execute lucrul cu credincio- mai mari piedici pentru lucrul nostru. Câţi păstori;
şie, şi ca să nu facă pe stăpânii. n’au ajuns mulţumită lui, păstori leneşi, lipsiţi’ de
La oamenii moderni, trupul a ajuns1stăpânul su­ conştienciositate? Şi el mâi are însuşirea să întă*
fletului. Tot conţinutul vieţii lor se poate rezuma reasică pe toate celelalte ispite, cari zac pe terenur
în: mâncare şi băutură bună, ipofta cărnii şi a ¡bchiului, trupesc şl sensual.
îngrijirea sănătăţii şi călătorii de recreaţie. Iarna, de (Va urtnâ.)
FARUL MÂNTUIRII i 3

I 4. După primirea vederii, nu se reîntoarce la


mantaua murdară, ci păşeşte pe urmele celui ce-1 mân-
i Amicul prietenilor tuise. .—
, Dacă tu vrei ca să facă Isus minunea cu tine,
adică să te mântuiască, strigă către El cu credinţă:
A făcut Isus minuni cu tine? , Deşi distanţa dintre tine şi El este păcatul cu rod
al morţii, EL totuşi te va auzi cândva, aşteaptă cu răb­
Dragiul meu, tu de multe ori poţi să întâlneşti dare şi când îţi va zice: „Vino” , nu întârzia. Dar să
în cursul citirii Bibliei, minuni (săvârşite de Isus Chris­ nu uiţi ca sâ-ţi lepezi mantaua murdară, încă înainte
tos. Oare te-ai gândit tu vre-odată că acest Chris- de a te înfăţişa Lui. Nu dori să-ţi păstrezi cele vechi,
tos face minuni şi astăzi? şi dacă te-ai gândit, ai cer­ atunci când simţi că El te dieamă. El doreşte să vi
cetat ce minune a făcut cu tine? Nu poate să-ţi fie de înoit în inimă şi fapte, pentru ca să facă minunea
nici un folos toate minunile de bine din această lume, mântuirii cu tine. Obiceiurile tale vechi, pline de
dacă nu ai parte directă sau indirectă în ele. Pe tine patimi păcătoase, când te scoli din păcat să te apropi
nu poate să te mângâie şi încurajeze nici o minune de El, lapădă-leL. lapădă-le!....
a lu i’Isus Christos, săvârşită asupra orbilor, şchio­ Când ai sosit înaintea Lui prin rugăciune, nu-i
pilor, bolnavilor, demonizaţilor etc., dacă nu ai nici'un cere lucruri trecătoare. Frumuseţe, mândrie, bogă­
interes. * ţie, orgoliu, vanitate, făţărnicie etc. El n’are să ţi le
Minunea ce săvârşeşte şi astăzi Isus, este spăla­ dea, deoarece ştie că acestea te pot ispiti, dar
rea de păcate şi răscumpărarea pentru vecinicie. mântui nici de cum. Un creştin de s’ar folosi de ele,
Te-ai întrebat tu oare, dacă eşti spălat de păcate el uită că singur îşi va căuta pieirea. Este zadarnică
şi răscumpărat pentru mântuire de El? Sau nu! Ah! deci o astfel de apropiere! Aceste viciuri (patimi)
dragul meu suflet, chiar dacă te-ai fi întrebat şi conşti­ sufleteşti, deşi te-ar lăsa să jbrezi în Dumnezeu şi să te
inţa ta nu ţi-ar fi răspuns cu da, tu sigur poţi să fi că călăuzeşti după ordinul Lui, în acelaş timp când te-af
Isus Christos cu tine nu a săvârşit nici o minune şi îndemna la prosperitate şi progres, te-ar îndemna şi
eul tău continuă să figureze pe lista celor ce trebue la pierzare. Intr’un buzunar ţi-ar băga revolverul
mântuiţi. — ca atunci când eşti în strâmtoare să te sinucizi, iar în
Se poate că tu chiar te-ai rugat lui Dumnezeu celalalt, ar încerca să-ţi bage comorile vieţii pămân­
şi ai fost un cercetător sârguincios al bisericii şi to- teşti. —
tuş să nu fi apt (potrivit) ca EI să facă cu tine mi­ Când"*te apropii de Istis, creştinătate-i cere Lui!
nunea mântuirii şi răscumpărării. Adică vedere şi nu deşertăciune.
Câte minuni vei citi tu în Sft. Biblie, toate sunt Când credinţa ta te-a mântuit, nu te mai reîntoar­
in legătură: credinţa vie şi puternică, deci aceasta fi­ ce în nămolul în care erai, nu mai căuta răspântiile
gurează ca o primă condiţiune. drumurilor unde cerşeai.
Dragul meu! In Ev. după Marcu c. 10, 46 ni se Pleacă după El, păşeşte-i în urme!
istoriseşte minunea săvârşită de Isus cu un orb care Dragul meu! Sper că după cele arătate, acum
cerşea! Orbul sta la marginea drumului şi cerea milă vei fi clarificat, dece Isus Christos nu a făcut cu tine
de la trecători. Când trecu pe acolo Isus cu norodul nici o minune.
ce-1 însoţea, credinţa Iui îl făcu să strige din toate Pregăteşte-te, cere, apropie-te lepădându-ţi cele
puterile: „Isus fiul lui David, ai milă de mine, milu- vedii, şi urmează-i, nu te mai reîntoarce sau cere de­
eşte-mă!” In zadar fu el mustrat (dojenit) ca să tacă; şertăciune. «
credinţa lui îl îndeamlnă la o şi mai puternică strigare, A făcut Isus cu tine minune? Intreabă-te în fie
care trebuia să ajungă până la urechile lui Isus. care zi. • • T. Slitv.
Uus când îl aude îl chemă la Sine. Norodul îi spune
că Isus îl cheamă şi el atunci se ridică în grabă şi-şi Robul viclean.
lâpădă mântaua, pe care deşi ;hu o Vedea, totuşi presu­
punea că este murdară, de praful şi noroiul ce-1 bătuse ,/iim ic nu este ascuns... înaintea .4-
!a răspântia drumurilor, şi doritor de a se prezenta celuia; Lui îi diim socoteala!...”
curat înaintea lui Ishs, pleacă cu paşi repezi. Evr. 4, 13.
După sosire fu întrebat despre ceeace doreşte. Mântuitorul nostru iubit, prin nemuritoarele Sale
Singura lui dorinţă fu să vadă. Isus îi spune: „Cre­ pilde, vrea să ne facă să înţelegem pe deplin datoria
dinţa ta te-a mântuit”, deci vezi.. Primind el acum1ve­ ce o avem1 de îndeplinit faţă de Marele Creator, că­
dere nu se mai gândeşte la mantaua aruncată decât ruia îi datorăm totul: vieaţă, avere şi talente.
grăbeşte a păşi pe urmele Celui ce-1 mântuise. El e adevăratul stăpân al_Jmnurilor noastre, şi
Dragul meu suflet, care cauţi inântuirea şi vrei ca în faţa Lui vrând nevrând, fiecare trebue să ne dăm
lics să facă minune cu tine, obsearvă bine, că acest socoteala ae tot ce am primit dela El. Căci de fapt,
orb a strigat după milă cu o credinţă tare. Când a „ce avem noi, ca să nu fi primit dela EI?...” I. Cor.
frsr chemat şi-a părăsit mantaua murdară, lepădân­ 4, 7. -
d-o si la întrebare, singiura lui dorinţă a fost să vadă. i Vrei să zici că tot ce ai, (avere, talente, vaste cu­
Dcpâ ce a căpătat lumină, el nuj a mâi voit să ştie de noştinţe) sunt produsele stăruinţelor tale?... Nu
kcul unde zăcuse în întuneric şi mizerie, ci să îşi în­ cred!... Şi chiar tu amice, dac’ai vrea să crezi că tot ce
drepte paşii pe urmele lui Isus. ai în posesiune, e rezultatul muncii tale ori al părin-
Tu poţi să vezi şi să distingi la el patru lucruri ţiLpr tăi, — n’ai să poţi; căci glasul conştiinţei tale
a anume: 1 te va contrazice, deşi încet — dar apăsat.
1. Credinţa tare cu care a strigat. Căutând prima cauză a bogăţiilor şi talentelor
2. La chemare îşi lăpădă mantaua murdară. tale, o vei găsi uşor, căci izvorul tuturor bunătăţilor e
3. La sosire, are o singură cerere, să vadă. numai Acela, care ţi-a dat vieaţă.
4 FÂftUL MÂNTUIRII

Aşa că dacă eşti înzestrat cu ceeace ai, „ce te şi nici ce câştiga”. Bătrânul se sculă în picioare, îşi
lauzi ca şi cutitn’ai Ti primit?... (I. Cor. 4, 7.) Cine ¡se rezemă undiţa de o salcie bătrână şi spuse. „Da,
laudă? vei zice! Domnul meu” , începu el; „Ia pescuirea de păstrăvi
O, câte suflete înzestrate ai frumoase talente, trebuest aplicate Irei reguli, cari dacă sunt neglijate,
bogăţii imense şi vaste cunoştinţe, plutesc într’o lu­ ori ce sforţare va fi zadarnică. Prima este: „Poartă-te
mină amăgitoare prin faptul că. dacă fac ceva pentru singur în aşa chip ca să nu fi zărit; a doua este: Ţi-
Domnul, (şi pretind chţiar pţui),' a fi 'onoraţi, recompen­ ne-te încă mai retras; şi a treia este: păşeşte înapoi
saţi, ca şi când ce au făcut, ar ti făcut cu al .lor, pe câţi e (cu putinţă. Atunci vei reuşi” . — „Iată încă o
şi dela ei. — i regulă bună de prins suflete”, mă gândii eu.
Sătmane suflete sunt acelea, căci nu-şi dau sea- 4. Cea mai buna educaţie pentru un câştigător de
mia de ceeace fac. suflete este aceea, să caute neîncetat ca să ‘se vadă
,JR.ob viclean'’ a zis Mântuitorul unuia, căruia în- mereu în el, trăsături din caracterul lui Christos. Cu
credinţându-i talentul, l’a ascuns, şi „leneş” pentru cât omul va fi mai bun, cu atât predicile sale vor fi
că nu s’a stăruit s’aducă folos Stăpânului. mai puternice. Cu cât el se va asemăna mai mult lui
Şi acum, ştiind că adevăratul ,stăpân" al bunu­ Iâus, cu atât va predica aşa cum' a predicat Isus. Arată
rilor posedate de noi este însuş Dumnezeu, cum vom aceeaş curăţenie a intenţiunilor, aceeaş fineţe a inttnii
îndrăzni a pretinde onoare, recompense, pentru cecace şi limpeziciune a credinţei, şi tu vei avea aceeaş pu­
nu e al nostru?... tere în vorbire. Calea directă pentru a reuşi în mân­
Materialul necesar ni s’a dat; trebue să clădim fie tuirea altora este a te asemui tot mai mult Mântuito­
care în felul său, fără a mai pretinde ceva, căci nici rului. Imitarea lui Christos este adevărata artă a sfin­
Christos servindu-ne, n’a pretins nici onoare nici' re­ tei retorice.
compense în vieafa sa pământească. 5. Sunt anumiţi peşti cărora le place mai mult
Ca sen i credincioşi, noi ne vom lua plata: vieafa o nadă plăcută la miros» Când diavolul porneşte să-şi
vdpinică; dar dacă ne vom însuşi talentele, averea, caute jertfe, n’are nevoie să adauge ispitelor zilnice,
cunoştinţele, atunci curând ori mâi târziu vom auzi alte momeli speciale, ca să aibă ispitele efect. Pes­
pe f¿stăpân": „Rob viclean, dăţi socoteala în ad­ cuitorii de lOameni îns'ă, vor (face bine să-şi depue toată
ministrarea bunurilor ce ţi-am încredinţat, căci nu mai destoinicia' în joc, pentruea să nimerească simţul şi
eşti vrednic de a ¡mâi servi!...” (Luc. 16, 2.). gustul acelora, pe cari voesc să-i câştige.
Prin aceste cuvinte, iubiţii mei amici, nu .vreau
să descurajez pe cei ce au avut poate astfel de pre-
tenţiuni faţă de lucrul Domnului, ci dimpotrivă să fim
fertn convinşi că „cine are, aceluiaj i se va mai da” ; şi
Soarele acfeoârului.
dacă p.retenţiunile de mai shs, (Sunt numite vicleşuguri, „Cuvântul Tău este o candelă pen­
atunci încetarea lucrului pentru Domnul „fără folos tru picioarele mele, şi o lumină pe că­
personal" nu e de cât lene. Aşa ca să ne ferim a rarea mea" ^ Ps‘. 119, 105.
cădea în categoria servilor vicleni şi leneşi, să nu fim „Căci Domnul este un soare 'şi
aruncaţi în rândul celor de afară. (Apoc. 22, 15), un scut”. Ps. 84, 11.
ci s’auzim pe Domnul: „Bine serv credincios, intră în
bucuria Stăpânului tău!" (Matei 25, 21). Dumne­
zeu să ne ajute la aceasta tuturor.
Brezeanu.
----- O——r
Mere de aur în coşuleţ« de argint.
Ilustraţiuni culese de J E A N. Prov. 25, 11.
La Matei 4, 19. <•
1. Predicatorii sunt pescari. O mărturie şi o în­
deletnicire obositoare; nu lenevire, cum presupun dis­
preţuitorii, nu o mleserie fără folos, care este aleasă
numai pentru câştigarea pâinii. Dacă pescarii lui
Dumnezeu s ’ar ocupa aşa cum ar trebui să se ocupe,
— uneori cu pregătiri temeinice, alteori cu cârpitea
plasei; uneori cu aruncarea plasei, alteori cu strânge­
rea ei pentru ca să se deosebească bunii de răii, etc.
(Ier. 15, 19; Mat. 13, 48); atunci n’ar avea nimeni
motiv justificat să învinuiască pe pescari de lenevie,
sau să spue că ci duc o vieaţă lejeră şi uşoară.
2. Predicatorul este pescar. Ca atare, el trebue
să se asemene’chemării sale. Dacă unii peşti se prind
uşor, ziua, atunci el trebue să pescuiască ziua; dacă
alţii fee prind numai ta Ilumina lunii', atunci trebue să-şi
arunce plasa la lumina lunii.
3. Intr'o zi obs'ervam pe un pescar bătrân, care
pescuia păstrăvi, trăgând din apa râului un peşte
după altul cu o iuţeală uimitoare. „D-ta, bătrânule îţi
pricepi bine meseria” îi spusei eu; „adineauri trecui
pe lângă mulţi pestari, cari păreau că n’aveau ce lucra
FARUL MÂNTUIRII 5

Iată, cutii între înălţimile munţilor se întinde Solidaritate.


6 cărare'"lungă şî îngustă, până ce liispare dinaintea
ochilor noştri colo’n depărtare. Soarele îşi varsă ra­ Un vapor venind dela Iaffa, avea pe bord un
zele sale vii de lumini, luminează cărarea şi toată îm­ pasager, care într’o zi se apucă să facă o gaură în
prejurimea. Doi călători îşi văd de drumul lor deose­ pardoseala cabinei sale, pentru a nu se plictisi. Un
bit. Unul merge în spre soare; cărarea dinaintea sa marinar zărindu-1 îi strigă: „Ce faci tu acolo neno-
este luminată în vreme ce umbra sa< i se furişează în rocitule?" ce vă interesează asta? gaura pe care o
.urmă. Pe măsură ce el înaintează, umbra! i se scur­ fac, o fac în cabina mea?” — Fără îndoială răspunse
tează, iar calea se luminează din ce în ce mai mult, marinarul, dar dacă vaporul curge, noi vom curge toţi
până ce îm isfârşit soarele îşi revarsă razele sale strălu­ împreună ou tine. Astfel libertatea <le a face tot ceeace
citoare vertical deastipra capului său. iar umbra sa ne place, este un dar preţios, dar şi un dar periculos.
dispare cu desăvârşire. Rezultatele ei când abuzăm de această libertate aduc
Celălalt îşi întoarce spatele către soare, şi-şi ur­ inevitabil, consecinţe teribile pentru aproapele nos­
mează umbra sa care-i întunecă cararea. Acum el tru ca şi pentru noi înşine. •
părăseşte drumul şi umbra sa se lungeşte tot mai ----- O----- /;
mult. El rătăceşte în labirintul în care a căzut şi se
pierde la urmă în întunericul nopţii. Un mare text.
Această emblemă arată lumea morală. Soarele
este soarele dreptăţii. Printre cei ce călătoresc sunt (loan 3—16).
în prinţul rând astfel de oameni, cari urmează după 1. Marele Dumnezeu — fiindcă atât de mult.
lumină şi a fcăror cărare luminează tot mai strălucitor 2. Marea Iubire — a iubit.
până ce se transformă în zi deplină. Sufletul lor se 3. Marea Companie — lumea.
luminează, se înviorează şi se curăţă tot mai mult. 4. Marele Dar — ,Că a dat pe singurul Său Fiu.
întunericul dispare şi lumina cerească luminează în 5. Marea Invitaţie — pentrucă oricine crede în
totdeauna în sufletul lor. In al doilea rând, sunt alţi El. —
oameni cari îşi întorc spatele către soare, şi cu cât 6. Marea isbăvire — să nu piară.
ei aleargă mai departe, cu atât se depărtează tot mai 7. Marea Moştenire — ei să aibă vieaţă veci-
mult de razele luminei. Cărarea lui se întunecă, umbra nică. — 1 l
li se măreşte pe măsură ce se depărtează, până când
părăsesc cu, desăvârşire calea adevărului, se pierd com­
plect în haosul rătăcirilor şi se nenorocesc pentru tot­ Rockefeller architect.
deauna în întunericul nopţii vecinice.
Unde luminează soarele adevărului? In Biblie. A- Biserica baptistă din Park Avenue, New-York
ceastă Scriptură Sfântă este o ; lumină pentru călător, (America), care numără pe John D. Rockefelter ¡şi
care luminându-1, îi arată adevărata cărare, arătându-i fiul său printre membrii săi cei mai eminenţi', îşi va
totodată locurile primejdioase ale rătăcirii. „Soarele transporta sediul pe mărginea Hudson-ului, la River-
adevărului", nu numai că luminează cărarea, ci el lu­ side Drive. , | j -,jj.;
minează chiar pe călător. El descope-ă neştiinţa, vi­ Un arhitect însărcinat mai întâi cu construcţia
novăţia, primejdia, nevoia sa, precum şi nemurirea nouă, a voit ca noua casă să fie clădită în stil gotic.
cu care este înzestrat. El îl luminează din nou şi el Dar a fost în desacord cu Rockefeller, care voia o
vede Golgota cit toate actele sale triste. Acum el îi clădire modernă cu armătură de oţel. Şi congregaţia
arată „înţelepciunea, îndreptăţirea, sfinţenia şi mân­ se adresă altor arhitecţi, pe cari regele petrolului a
tuirea". Unde luminează soarele adevărului? In reuşit să-i convingă şi cari au adoptat ideea sa spre a
persoana lui Isus Christos. Acela .care va întrebuinţa o pune în studiu şi după care edificiul va fi cel mai
cu înţelepciune lumina învăţăturilor dumnezeeşti, va mare din lume în acest gen. O schelă metalică se va
vedea pe Acela, care este „lumina lumii”, „soarele ridica până la 1221 tor. (în aer. Ea va adăposti faimosul
dreptăţii", „calea, adevărul şi vieaţa". joc de clopote al Rockefeller-ilor şi care bate în
Creştinul care urmează lumina strălucitului soare fiecare Duminică dimineaţa, provocând plângerile ve­
al adevărului, va descoperi, tot mai multe mine, ale cinilor leneşi, cari ar voi să mâi doarmă.
celor mai bogate ştiinţe, cari i se vor deschide una Noul templu va costa patru milioane dolari, din
după alta. IsVoarele apei vieţii îşi vor vărsa bogă­ cari Rockefeller-ii vor da 1 milion 750.000 dolari.
ţiile lor la picioarele sale. Pomii vieţii îl vor ospăta Restul sumei va proveni din vânzarea vechei proprie­
bogat cu fructele lor de aur, până ce în sfârşit, el va tăţi şi din darurile altor membrii ai congregaţiunii.
vedea deschizându-se porţile noului Ierusalim. Extras din „Oglinda Lumii"
Necredinciosul, care şi-a întors spatele luminei, 1 de Elena Sezonov.
>e împiedică şi cade în umbrele josnice âle propriilor
sale închipuiri. Umbrele se vor înmulţi şi întuneca din
ce in ce mai mult; el va deveni tot mai josnic; va Evanghelia de la Luca Cap. II,
părăsi un adevăr după altul; va săvârşi o minciună
după alta; el se depărtează tot mai mult de Dumne­ ' ' vers 2 — 3.
zeu, până ce face „săritura în întuneric", care-i fa­
tală. şi se găseşte deodată, contrar aşteptărilor sale, Mă găseam într’o seară de vară prin pădurea
in întunericul cel mai de afară, unde sunt urlete şi de la Friedensau, mergeam pe marginea râului Iile şi
scrâşniri de dinţi. în tăcerea unui amurg frumos, sorbiam linişte, aer cu­
Pe care cărare te afli tu Simrnpul meu cititor? rat, şi dor de mai bine. Mă simţeam cupuins de o sen­
Dâ-ti răspuns! zaţie pe care limba omenească n’o poate exprima nici
Tr. de J'EAN . într’un cuvânt. ^
/

6 FARUL MÂNTUIRII

Eram înconjurat de pădurea de brazi, iar de po­ ţeam atunci! Îmi ziceam: Iată şi pe Saturn, pe care nu
iana din faţa (mea mă (despărţea dunga lucie ce aluneca putem să-l vedem cu ochii liberi, astfel cum îl vedem
molatic între peretele de copaci şi fâneaţa înflorită, prin acest aparat, şi câte minuni nu vor mai fi dincolo
prin care alergau căprioarele speriate de sgomotul de Saturn, despre care nu gtim nimic? Binecuvântata
paşilor mei. Lătratul unui câine în depărtare umplea fie mintea omenească şi sfânta înţelepciune a lui
cuprinsul de un ecou trăgănat şi plăcut, iar cerbii sco­ Dumnezeu. . .
tea mugete de tresărea amurgul şi pădurea. O at­ Priveam măestrita aranjare a acestei minuni a mi­
mosferă îmbibată de mireasma brazilof şi a fânului nunilor. Rătăceam cu sufletul printre stele, mă trans-
cosit, învăluia misterul care stătea ascuns în umbra puneam imaginar pe marginea uneia din stele şi de
serei şi tăinuit de întunericul ce năvălea din pădure. acolo priveam pământul nostru, mă uitam curios la
Luceafărul de seară era sus şi ardea ca un bec e- steaua, care e leagănul vieţii noastre, mi se părea
lectric suspendat în mijlocul bolţei plumburii, încon­ că-i disting oceanele şi mările lui străbătute de co­
jurat de puţine stele, cari sclipeau sfios şi nu îndrăs- răbii şi vapoare.
neau^par’că să-şi afirtne înfăţişarea lor de lumină; tre­ Munţii falnici ai pământului mi se păreau mici
murau şi s ’ascundeau îndată ce scânteiau o secundă. muşuroaie de furnici pe vârful cărora noi ne urcăm
Venus strălucea falnic şi triumfător la răsărit, în faţă-i cu greu sau le străbatem prin tunelurile de la teme­
stătea imensa boltă pe întinsul căreia un crăpat de lia lor cu Simplonul, cu trenul electric şi cu câte alte
ziuă mângăiâ creasta pădurii, se oglindea în lucirea mijloace. — Mă gândiam cum ni s’ar înfăţişa oare
ondulată a râului şoptitor de taine şi dorinţi, îâr în acest pământ dacă* Fam vedea trecând în ggana verti­
mijlocul unui cerc luminos se scaldă un corn de lună ginoasă a mişcării lui pfintre planete şî cum ar fi
nouă. — oare acea magnifică operă care-ţi amuţeşte cugetul
Acesta era cuprinsul, care mă învăluia, iar sufle­ numai că te gândeşti la dânsă! Iar fixitatea legilor
tul meu era un reflex fidel al înfăţişărei grandioase providenţiale, guvernează această fantastică armonie
ce-şi desfăşura taina şi frumuseţile în marginile vie­ şi ţine pe veci soarele acolo unde e el, pe Venus, Sa­
ţii mele de sensaţie şi gând! Fiinţa-mi era absorbită turn, luna acolo unde sunt, iar pe truditul nostru pă­
de tot ce mă înconjura. Erau cerul, pe întinsul că­ mânt lăsat în stăpânirea omenească, ca lăcaş de găz­
ruia vedeam strălucind luceafărul de seară, licăriri de duire în termenul scurt al unei vieţi omeneşti, ni-1 în­
stele (şi iun (crepuscul răpitor ;de frumos ce-mi alinta su­ vârteşte în acest dans ameţitor, ţşi noi nu simţim nimic.
fletul, tot cu aceeaş graţie cu care îmbrăţişa fruntea (Urmarea şi sfârşitul în numărul viitor.)
pădurii şi luna nouă ce se prăvălea mereu spre as­ V. SAVIN.
finţit. Eram tăcerea încremenită în spaţiul imbalsamat
de mirosul exhalaţiei vegetale. Eram pădurea din
care noaptea venea pe furiş. Eram poiana cu râuleţul Făptura nouă — Starea şi condi­
argintiu, în undele căruia o sumedenie dc ierburi
îşi scăldau vârfurile, iar deasupra acestora un senin ţiile.
frumos de cer pe întinsul căruia se îmbinau plumbu­
riul dela răsărit cu auritul sfânt ce-1 proiecta soarele 1. Pocăinţă — o schimbare de minte — o minte
ascuns departe în direcţia polului Nord. nouă despre Dumnezeu.
Din capela din apropiere răsuna accentul de or­ 2 . Renaştere — o sţcbimbare de naturi — o ¡intona
gă a unui Ave Maria cu care-şi sfârşiau credincioşii nouă pentru Dumnezeu.
rugăciunea de seara, iar firea, Activitatea ei de o zi. 3. Convertire — o schimbare de vieaţă — o
Era prea frumos, iar amurgul mă cucerise în- vieaţâ nouă dela Dumnezeu.
tr’atât, că nu miâ puteam hotărî să mă duc la culcare, 4. Adoptare — o schimbare de familie — re­
şi în acest moment răpitor, simţeam cum existenţa laţie nouă cu Dumnezeu.
întregului Se topia încet în sufletul meu. 5. Justificare — o schimbare de stare — o
Univers, tăcere, muzică, eram eu. Şoaptele înse­ nouă stare înaintea lui Dumnezeu.
rării mă ademeneau şi mJam strecurat într’o mică 6. Sanctificare —*o schimbare de slujbă — cură­
dianbravă, unde ştiam că este iarbă înaltă şi fel de fel ţit, sfinţit, separat, pentru Dumnezeu.
de flori. Mi-am înjghebat un culcuş şi m’am tolănit 7. Glorificare — o schimbare de Ioc — o nouă
în el, iar sub cap mi-am pus un mănunchiu de fân. condiţiune faţă de Dumnezeu.
Se întunecase nu se mai auzia nimic, iar în ziua aceea loan Socaciu.
mă scăpasem s’adorm după masă, astfel că nu puteam
să rulă duc de pe acuma la culcare, şi apoi mă cuprinse
un dor năvalnic să stau cât mai mult cu faţa în sus şi Asemănarea.
să privesc sclipirea feerică a stelelor de pe cer. Citi­ Un american, care locuia la (Londra, a fost înştiin­
sem; pe Flamarion şi pe Litrone (Wundern des Him- ţat de fratele său, căruia îi semăna foarte mult, că
iriels1), iar acuma citeam şi eu cu ochii mei liberi pe el va veni în curând din America pentru a petrece
acelaş cer pe care ei l’au descifrat cu telescoapele. câteva săptămâni în tovărăşia sa.
Mi-adu6ei aminte cum într’o seară la Berlin, avui şi Puţin după ce a primit scrisoarea sa, pe
eu ocaziunea să privesc printr’un telescop portativ şi când se plimba pe străzile marelui oraş, el crezu că
atunci am văzut pe Saturn cu frumoasele lui inele; nu vede pe fratele său într’un magazin. El se opri, îl pri­
voi uita acel moment. — Eu fiinţă mică, fir de praf în vi şi îşi zise: „Fratele meu John este într’adevăr un
nemărginirea necuprinsă al marelui tot, .priveam acuma om frumos; dar pare mai îngâmfat şi orgolios ca
una din cele mai ascunse opere a lui Dumnezeu, pri­ nici odată” .
veam pe Saturn şi-i admiram cercurile lui; nu voi uita Când traversă strada pentru a’l săruta, spre ma­
nici odată cucernicia de care am fost atunci năpădit, şî rea lui surprindere, el văzu că zărise propria sa
vai! cât de mic, de neînsemnat, de prost mă sim­ imagine .într’o oglindă mare.
FARUL MÂNTUIRII 7

Concluziune: Defectele voastre şi apoi în analo­ impune bărbatului o curăţenie desăvârşită.


gie virtuţile voastre sunt acelea pe cari le reproşaţi Nu este nici o singură regulă’ a lui Isus, care să
cu mai mare severitate celorlalţi. nu se adreseze bărbatului tot aşa ca şi femeiei, şi fe-
•meiei tot aşa ca şi bărbatului. Desăvârşirea care Isus
ne dă este aceeaş pentru bărbat şi femeie, căci mo­
Ideia lui Isus despre femeie. rala şi religia sunt aceleaş pentru unul şi pentru
celălalt.
— Trad, din franţuzeşte de: ESF. SLEV. — Tot onful care asailtă de Dumnezeu, Isus îl iu­
In ochii lui Isus, femeia este egală bărbatului, beşte ca pe un frate; orice femeie care ascultă de
învăţătura Lui este aşa de largă, aşa umană, aşa Dumnezeu, Isius o iubeşte ca pe sora Sa şi o respectă
divină, că toate distincţiile între sexe dispar. — ca pe mama Sa.
In epoca în care trăia El, ideia Lui despre femeie „Oricine face voia lui Dumnezeu, zice el, acela
era o noutate excesivă, căci toate popoarele din ve­ îmi este frate, soră şi mamă”.
chime au făcut din femeie un lucru al bărbatului. ♦ * *
Vechea lege a lui Manou, care eite încă călăuza Evanghelia este masculină în forţa ei, femenină
societăţii în Hindustan, declară: „femeia, în timpul co­ în duioşia ei.
pilăriei ei, atârnă de tatăl ei; în timpul tinereţei de Femeile din timpul lui Isus, au primit cu o
bărbatul ei; dacă soţul moare, de fii ei; dacă ea n’are bucurie îndatoritoare pe profet şi propovăduirea sa.
fii, de părinţii soţului; pentrucă o femeie niciodată nu Isus a făcut pentru femeile pe cari le-a întâlnit în
trebue să se conducă după placul ei” . drumul său, tot binele pe care-1 putea face.
Vechiul drept grec şi roman, considera femeia ca El întâlni femei bolnave, femei infirme; EI le-a
fiind în totdeauna minoră. Ea nu era niciodată tutore arătat aceeaş milă ca şi bărbaţilor şi le vindecă
(epitrop), nici chiar copiilor ei. — (Marc. 5, 25; Luca 13, 11). Citeşte învierea fiului
Numai fiii aveau dreptul la moştenire, niciodată văduvei din Nain; nu se ¿află. o emoţie în acele simple
ficele. Soţul, înainte de moarte, avea dreptul să desig­ cuvinte din povestire: „Şi El l’a dat mamei sale?”
neze un tutore, sau să aleagă al doilea soţ. (Luca 7, 15). — j
In cele mai multe ţări musulmane, ea nu este mai
bine tratată. Femeia dintr’un trib în Algeria, n’are La evrei, femeile nu mâncau cu bărbaţii, şi în
dreptul sa aibă alte lucruri decât vestmântul care o gloatele cari urmau pe Isus, ele formau un grup a
acopferă. Ea e vândută bărbatului de tatăl ei sau, în parte. Dar IslUs nu le uită nici odată. Când El a Unenul-
lipsa acestuia, de ruda cea mai apropiată, fără ca ea să ţit pâinile, a avut grijă ca ele să fie servite ca şi
poată obiecta ceva. Ea nu poate în nici un caz să se bărbaţii. (Mat. 14, 21; 15, 38).
desfacă de soţul ei. dar el poate să o lase, fără să El în totdeauna le-a tratat cu delicateţă.
arate motivul. — Intr’o zi, evreii au adus înaintea Lui o femeie
Aceste obiceiuri ne revoltă! Pentru ce?^ prinsă în adulter şi i-au (pus această întrebare: — Tre­
— Pentrucă? noi, cari locuim' în ţările cu o um­ bue s& o ucidem cu pietre? Aşa era într’adevăr legea
bră de creştinism, învăţătura lui Isus ne-a format veche a ţărei. —
conştiinţa într’o măsură oarecare! Nenorocita sta înaintea lui Isus, cu părul resfirat,
La evrei, legea lui Mois'e era destul de omeneas­ hainele în desordine, roşie de ruşine, aşteptându-şi
că; dar gluma răutăcioasă a învăţaţilor a făcut din ea verdfictul. Dar Isus, cu o delicateţă ne mai auzită,
un instrument de asuprire. Rabinii dişpreţuiau fe­ evită siă o plivească, ca să nu contribue la zăpăceala
meia. Ei ziceau, de exemplu: „Că nimeni să nu ei. El se apleacă jos şi scrie pe pământ, apoi se ridică
vorbească cu o femeie, în stradă, nici chiar cu soţia şi le zice: „Cine dintre voi care este fără păcat, cel
lui! Mai bine s'ă se ardă legea, decât să fie explicată dintâi siă arunce întâiul cu piatra în ea” .
unei femei!” — ’ Acuzatorii plecând unul după altul, au dispărut,
IsUs a tratat cu dispreţ astfel de reguli. El vor­ (loan 8, 1—11).
beşte cu Samariteanca, care uimită (loan 4, 7), el vor­ In parabolele şi ilustraţiile Sale. Isus nu dă în
beşte în public ai ea. EI învaţă pe femei ca şi pe băr­ totdeauna un rol frumos bărbatului; femeiei El îi dă
baţi (Luc. 10, 38—12), El răspunde la strigătele unei în totdeauna, afară de cazul din parabola cu zece fe­
Galilience (Luc. 11, 27-28) şi la cele. a evreicelor din cioare, dintre care numai cinci erau înţelepte (Mat.
Ierusalim' (Luca 23, 27—31). 2, 1). Acelaş rol de seamă dă El femeiei în parabola
Se disputau două. căi în chestiunea divorţului. cu aluatul (Mat. 13, 33), iar în parabola cu judecăto­
După una din ele, bărbatul putea să lase pe femeia sa rul nedrept, femeia are rolul cel bun, pe când bărba­
pentru ori ce motiv, de ex.: dacă ea a ars friptura, tul este un scelerat (ticălos) (Luca 18, 1).
sau a făait mâncarea mai sărată; după cealaltă, era IsUs a adus laudă mai multor femei. Intr’o zi El
nevoe de motive puţin mâi serioase. Toate acestea in­ a comparat valoarea morală a unui bărbat şi a unei
dignau pe Isiis. — femei pe cari îi avea înaintea sa (Luca 7, 44—46).
Şi el condamnă divorţul, afară de singurul caz: Comparaţia a fost cu totul în onoarea femeiei.
adulterul. Bărbatul şi femeia nu mâi sunt doi, zicea El exprimă admiraţie pentru văduva care dă doi
el: ei sâint un singur jcorp. Omhl să nu despartă ceeace bani în visterie. Şi chemând pe ucenicii; săi le-a zis:
Dumnezeu a unit! „Adevăr vă zic vouă, că această văduVă săracă a arun­
Lumea iartă, tolerează şi uneori aprobă şi admiră cat mai mult de cât toţi cei ce au aruncat în visterie,
adulterul şi desfrâul la bărbat şi le condamnă la fe­ căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea,
meie. In ochii lui Isus Christos această deosebire din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot avutul eî
este o monstruozitate. (Marc. 12, 41). ;!
Desigur, Isus condamnă desfrâul la femeie; dar (Va urma.)
El condamnă cu aceeaş oroare şi la bărbat. Şi El Chiar
8 FARUL MÂNTUIRII

dovedind Ică cele 35 suflete ¡sunt cumpărate nu cu 5000


Ce este Dumineca? lei de cap — cum scrie un ziar din Capitală — ci cu
.* i
„Un ochiu de aur în lanţul zilelor”. scumpul sânge a lui Isus 'Christos, vărsat pe cruce,
„O rază de soare în pustietate” .* şi ipogorându-se în baptisteriu i-a (botezat în numele sf.
„O insulă de speranţă între valurile cugetelor Treimi. După botez a urmat punerea mâinilor tot de
fără bază (îndoelnice).” fr. I. Ungureanu, citind nouilor botezaţi din epist.
„O ţeavă prin care curge apa vieţii, în câmpul Rom. cap. 6. Apoi s’a servit Cina Domnului de către
unde paşte turma Iui Christos” . fr. Gh. Vărşendan, ajutat de fr. T. Iov.
. „O floare din grădină, care şi în timp de mare La serbare ni-a servit muzica şi corul mixt sub
secetă încă mai înfloreşte” . conducerea tânărului Gh. Andea. Sora Lencuţa din
„Porumbelul acela, care totdeauna se întoarce Arad-Şega a pus în uimire publicul cu vocea ei mi­
îndărăt la noi cu frunză de măslin” . nunată.
„Ciasornicul de aur al tim'pului” . Nouii botezaţi sunt: 29 din Curtici, 4 din Fibiş,
„Piatra scumpă, cea mai strălucitoare a lui Dum­ 1 din Pâncota şi 1 ţdin Avram lancu (Vidra-de-sus).
nezeu în dulapul bijuteriei a harului Său”. Serbarea a luat sfârşit seara la 7.20.
„Locul de repaus al creştinilor ce se află pe Domnul să binecuvinteze nouile plante şi pe noi
druirt în călătorie” . să ne mai cinstească cu astfel de bucurii.
„Zoarul din pustietate, în care călătorul obosit Teodor Al iha.
bea din izvorul vieţii şi gustă cu plăcere din pomul
vieţii” . — i
„Mărgăritarul zilelor”.
„Piatra cea mai scumpă a săptămânei” .
„Ce îi este floarea la plantă, aceea este Dumi­ . Ş5 t i r i E x t e r' n
l •
e ,
nica la casă; toţi locuitorii să înflorească!”
Din „Olvasd” tr. de: Simion Ton. înainte de Paşti, agenţii organizaţii Near East
Relief au colindat toată America după bani prin biseri­
cile protestante ca să ajute „Creştinii din Răsărit,“ adică
bisericile şi preoţii gr. or. de toate riturile. Cu mâinile
in m isiune întinse şi cu ochii spre cer, oamenii aceştia tălmăceau
salutările vlădicilor şi preoţilor gr. or. din „Răsărilul
apropiat,“ în bisericile Baptiste, metodiste, presbiteriene,
credincioşilor şi predicatorilor din Statele Unite. Apoi a
Serbarea zilei eroilor şi botez în Curtici urmat apelul după bani, etc. O altă ciudăţenie este ru­
in ziua de 13 Maiu a. c., biserica baptistă din gămintea bisericilor, adică a episcopilor, din Răsărit tot
Curtici a sărbătorit cu un deosebit fast ziua eroilor şi către Baptişti, Metodişti, Presbiterieni, etc, ca să le tri-
un botez cu 35 suflete. Bucuria din această zi va ră­ meată bani şi profesori, spre a educa preperandiştii
mânea neuitată celor ce au luat parte la ea. pentru preoţie. Ştim un caz unde a venit un profesor
Serbarea a decurs după cum urmează: American să îşi dea concursul într'un seminar Baptist,
încă de pe la ora 8 dimineaţa, biserica era neîn­ dar episcopii gr. or., fraţi cu cei ce colindă America
căpătoare. La ora 10 a. m'. s’a oficiat un tedeum de după bani, au cerut Guvernului să-I dea afară din ţară.
către păstorul bisericii fr. 1. Ungureanu. La ora 10 *
şi 30 am plecat cu toţii la cimitirul baptist, formân- Doamna Surma, mătuşa patriarhului Bisericii (gr.
du-se următorul cortegiu: In frunte păstorul bisericii or.) Asiriene din Irac, vizitează Statele Unite cu scopul
şi drapelul naţional, dus de (caporalul Petrean Moise şi să strângă 500 000 dollari pentru biserici. Deoarece
soldatul Don Gheorghe, muzica bisericii sub condu­ „patriarhul“ este numai de vre-o 12 ani — un băiat
cerea fratelui Şerb Gligor; tineretul cântăreţ al bise­ — d-na e regenta bisericii gr. or. din Irac.
ricii şi în urmă publicul. * *
La cimitir, în prezenţa a circa 2- 3000 suflete, s’a *
oficiat de către păstorul bisericii un serviciu divin, Dr. Adoif Keller, directorul Biuroului European
după care a .rostit o cuvântare referitoare la însemnă­ pentru ajutorarea Bisericilor Protestante, vizitând Anglia
tatea zilei, — cuvântare care a stors lacrămi din ochii a vorbit în mai multe locuri la mii de ascultători despre
tuturora. — S’a vorbit despre Eroii neamului nostru, starea grea prin care trece bisericile protestante în Sud-
dintre cari nu lipsesc fraţii noştri baptişti. estul Europei, inclusiv cele din România. Intre altele d,
La ora 11 şi 45 formându-se din nou cortegiul, Dr. Keller s’a plâns că bisericile protestante au
ne-arrt reîntors cu toţii la biserică. Pe tot parcursul pierdut mari fundaţiuni bisericeşti şi ajutorul dela
drumului cât (şi î!n cimitir, Imiuzkaj a ¡{ntonat diferite im­ Stat, întrucât astăzi sunt foarte sărace.
nuri funebre şi marşuri, precum şi Imnul Regal. ***
La orele 2 p. m. biserica e din nou neîncăpătoare. Revista evreească „B’nai B’rith“ din Chicago-.
La orele 3 se ţine serviciu divin în curtea bisericii Statele Unite, se bucură de succesul celor 50,000 evre'
de către fratele Gheorghe Vărşendan. La oreie 4 apar în Italia. Arată că d. Finzi, ministru de Interne din Italia
în mijlocul marei mulţimi 35 suflete îmbrăcate în „sprijinul cabinetului fascist“, este un evreu, admira­
vestminte albe, cari la întrebarea păstorului declară în torul Iui Mussolini. Margareta Sofatti este ebraică;
auzul tuturora că de bună voe şi din convingere se su­ filosoful Fascismului, d. Samuil Bellini .este evreu, şi
pun botezului nou-testamental. conducătorii Fascismului, Olivetti, Orios şi Verona, toţi
In urma acestei declaraţii fr. Ioan Ungureanu a sunt evrei. Evreii mai au 35 deputaţi în Cameră şi 24
ţinut o ¡cuvântare edificatoare, citind'din Ioan 3, 1—10, de membrii în Senat.
anul un Numârul 13 Iulie 1926

\/f a Apare de 2 ori pe lună Redactor N. lonescu lS /


fh Abonamentul (00 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia' V
BUCUREŞTI. I
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a zis: Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. CMatei 5, 16.)

N I ublţl pe Dumnezeu.
Trad. de GR. VERLAN.
Dacă vre-ujf chin vă întristează Vieata este trecătoare
* Şi graiul vi se pare greu, Ca un fulger, ca o-floare,
Nu disperaţi, şi cu nădejde, Nelâsând în astă lume
Oândiţi-vă la.Dumnezeu. De cât urma de-amintire .
Aveţi răbdare şi aşteptaţi Cu gândul să fiţi mereu
In gândul vostru vă iugaţi. La bunii! nostru Dumnezeu.
iii
Căci Bl e hun cu ori şt cine Voi ce ’n ispită aţi căzut
Spre Dânsul vine să se ’ncliine Luând pe diavolul de scut,
$i bi mâhnirea voastră mare, Opriţi-vă de a face rău
Găsi-veţi repede-alinare — Cu gândul fiţi la Dumnezeu.
Oândiţi-vă că şi Isus, El este al nostru Creator
La grea 'ncercare a fost pus. $i bun Părinte tuturor.
Şi pentru noi s’a răstignit De aceea ’n veci să-l preamăriţi^
De dragul nostru a feuferit Din toată inima-L. iubiţi
Dar a făcut şi a răbdat Căci El vă face bunul trai.
Ca un martir nevinovat, A voastră minte luminează
Pentru-a noastră mântuire Şi ’n viitor El vă păstrează
Şi de-apururi fericire, -v Un colţişor în mândrul rai._.
Dacă ’n trecere prin lume Păstraţi în voi, sufletul curat
Vă dă norocul ajutor, Cum Dumnezeu vi Pa lăsat;
Acelor ce sunt în lipsă Satana-i geniul cel rău
Eăceţi-Ie traiul uşor. Iubiţi, iubiţi pe Dumliezeu!
Cu dragoste să-i ajutaţi Căci El vă duce ’n rai etern
Căci tot ce daţi, vouă vă daţi. Iar satana în infern.
$
TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRfîCHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNITA ANASTA
n
U FARUL MÂNTUIRII

_
» S
~ x_
P A G I N A
*¿{ja9V3LJ«aBitB«aMrao£¿aaEs& -**&?■ ^ « wbks«
P Ă S T O
ggù b s p z p v ¿
R U L U I
„ • I
^ ^ & e^ ^ k &ss^ ® 9 ss^ ® ekbs&b &
— De JEAN. —
(Continuare.)
Deci, neapărată stăpânire de sine şi cumpătare gătirea unei predici. Predícele întocmite la aerul liber
severă în plăcerile trupeşti, alcătuesc partea negativă al grădinii sau pădurii, vor purta un suflu de vioi­
a purtării credinciosului şi a păstorului faţă de trupul ciune In ele se vor găsi câte ceva din caracterul pre-
s&u. Insă şi această parte negativă are înţeles şi dicei depe munte ţinută de Isus, Noroiul drumului în­
scop pozitiv. Ea vrea să întărească capabilitatea gheţat, ciucurele de ghiaţa depe copaci şi tufişuri, pri­
de acţiune a trupului, pentru înfăptuirea datoriilor mii muguri şi primele floricele, văzute în plimbările
creştine şi a chemării sale. păstorului în orice anotimp, îi vor da imbolduri, sfa­
turi şi icoane pentru alcătuirea predicei sale. Inima îi
Cu aceasta trecem la partea doua, cea pozitivă, va surâde, iar predica îi va fi ca o băutură originală
la îngrijirea trupului. Dacă trupul trebue să fie un ser­ scoasă din isvorul naturii şi din isvorul descoperirii.
vitor şi un instrument al spiritului, atunci el trebue să Să devenim deci bărbaţi iubitori de aer proaspăt
fíe tare şi îngrijit ca 'să fie. în stare să corespundă che- şi să ţinem predici pline de aceeaşi prospătate! Poate
ttiărei. Servitorii voinici pot face mai mult ca cei slabi. vom încerca pe ici pe colo, să ţinem şi adunări mici
Topoarele bine ascuţite silnt mai folositoare decât cele sau mari sub cerul liber. '
tocite.
Un păstor, care şi-a făcut din trupul său — fra­
Numai câteva sfaturi pentru îngrijirea trupească tele măgăruş — un servitor ascultător şi un instru­
a păstorului. Ele sunt totodată şi sfaturi pentru îngri­ ment bun. a biruit o piedică mare ce-i sta în calea
jirea sufletească, căci ştim din psihologia (studiul mântuirii sale şi şi-a câştigat un ajutor puternic pentru
sufletului) modernă, şi din psihologia biblică că, su­ lucrul său. El se află la distanţă egală de preţuirea
fletul depinde în măsură mare de vieaţa trupească. prea mare sau prea puţină a vieţii sale trupeşti. El nu
Un trup sănătos se lasă mai uşor stăpânit decât un va cădea în primejdia să devie un ipocondru *„ un fil-
trup Molnav. Şi un trup bolnav printr’un tratament fison**) sau un sportsman***). Se va feri însă, ca într’o
sănătos poate deveni mai capabil decât un trup să­ spiritualitate greşită, să nu nesocotească însemnătatea
nătos, care este tratat în chip bolnăvicios. destoiniciei trupeşti. El va pune în serviciul Mântuito­
1. Fă gimnastică de cameră! Asemenea exer­ rului său, mâncare şi băutură, simţurile şi nervii,
ciţii sunt ca întoarcerea arcului destrămat al unui cea­ puterile şi slăbiciunile trupeşti. El va transforma a-
sornic, şi sunt in special necesare acelora, cari duc ceste lucruri mici, cari vor conlucra pentru scopuri e-
un trai mal mult şezând. Gimnastica face să crească terne.
plăcerea de lucru şi puterea voinţei. Ea deşartă sân­ Ne luminează tu vecinicie,
gele din celulele creerului, care a fost supraîncărcat In timpul nostru de vremelnicie,
prin lucrul intelectual. Ea produce somn adânc şi Ca tot ce-i mic, mic să ne fie
înviorător, mult mai sigur decât un pahar de vin Şi tot ce-i mare. mare să rămâie
băut seara. Ea umple trupul cu un simţ sănătos şi In lumina ta, o, vecinicie!
voios de vieaţă. Ea ridică înaintea unei cuvântări su­
netul vocii şi vioiciunea vorbirii. Numai să nu exage­
rezi ! Nu te fă sclavul gimnasticei! A apărut:
2. îngrijeşte sSrguincios de băi şi spălări gen- „HARFA COPIILOR.’*.
nerale ale corpului! Apa rece, deschide porii pielii, Cartea cuprinzând 100 cântări cu note, se vinde cu 40
desface vasele sanguine din piele şi... curăţă murdăria. lei exemplarul, plus spesele de transport şi ambalaj.
* * *
Apa aplicată pe trup, are mai mare efect decât vinul
introdus prin gât. Iată aci unul din puţinele cazuri, „AMICUL COPIILOR”.
când păstorul trebue să aleagă mai bine exteriorul Cea mai bună revistă. Trebue să fie cartea de citire a
decât interiorul. copiilor noştri. Abonamentul: 14 lei pe an.
3. Fi un bărbat, căruia să-i placă aerul liber şi S'S.y-*V- 4 iţ ?v-ţ «ÎT ü-f.ç
curat! Odaia de studiu, fie vara fie iarna, să fie mereu *) însuşire neivoasâ care turbură mintea bolnavilor,
şi bine aerisită. Nu voi stărui asupra mirosului şi fu­ fácán-Ui i să cre*ză că-o atinşi de diferite boli.
mului de tutun, că întrebuinţarea lui este părăsită cu **) îmbrăcat după ultima modă.
desăvârşire de păstojii noştri. Unele lucrări pot fi fă­ ***) omul care se ocupă cu înflăcărare de sxcrciţiile
sub cerul liber ca: cursele^ vânătoarea, gimnastica, tirul,
cute în aer liber. Printre ele se numără în special pre­ foot-ball etc.
EAKUL MÂNTUIRII 3

Rugăciunea. In Scriptură este scris: „Gândurile mele nu sunt gân­


durile voastre”. Îs. 55.8. Trebue deci ca în legă-
(Tălmăcit de ISA AC.) turile noastre cu Dumnezeu să ne lepădăm de noi
înşine şi de propriile noastre gânduri, străduindu-ne a.
Pentru a fi în legătură cu Dumnezeu trebue să privi cu alţi ochi starea noastră şi acelora cari ne'
fii încredinţat de existenţa Lui, trebue a-L cunoaşte pe sunt încredinţaţi nouă. Nu trebue să cerem ca o oare
El însuşi, a-L ruga [şi a trăi cu El. Dintre toate acestea care boală să fie depărtată de noi ci ca în acea împre­
însă se poate ¿ice că numai rugăciunea singură ne jurare, care ne este hărăzită să ne arătăm tari a suferi
face a găsi pe Dumnezeu şi a-L cunoaşte. De aceea şi a primi totul după chipul celui care pe Golgota ne-a
este bine ca cel care este încă departe de traiul arătat cum trebue suferit şi ascultat.
cu Dumnezeu sau care simte nevoia unui astfel de ——q—«—
lucru să se lepede de şovăielile lui şi să intre în legă­
tură cu Aceia care este isvorul vieţii. Lui sâ-I glă­ In zadar.
suiască cu încredere neţărmurită în graiul credinţei,
al supunerei, al umilinţei şi al recunoştinţei. Acesta ,JScoate-l! de ce ocupă el pământul
este singurul chip, sigur, prin care ţi se desvălule în zadar?” Luca 13:7.
iumea superioară, în vreme ce vecinicia şi dragostea Această sentinţă a fost dată contra unui smochin
lui Dumnezeu devin lucruri trăite. Nimic din câte care nu făcea fructe; smochin, care pentru lsu6 Chris-
sunt aci jos pe pământ: gloria, strălucirea, dragostea tos era icoana acelora, cari nu corespund intenţiunilor
cu farmecile ei, bucuria pe care o are cineva revăzân- creştinilor. ^
du-şi ţara după o vreme îndelungată, nici una clin Elxistă vre-un lucru zadarnic în creaţiunea lui
acestea nu se pot alătura unei rugăciuni adevărate. Dumnezeu? S’ar crede că da, dar ce ştim noi?
Ea înalţă sufletul, curăţă inima, întăreşte şi dă a-
vânt nou voinţei, dă răbdare şi linişte. Dacă înaintea Când omul ar fi a tot cunospător, atunci ar şti
unei întâmplări grele în care împrejurările ar pu­ să întrebuinţeze valoarea a tot ce există în univers.
tea să ne turbure cu ceva, cerem delà Dumnezeu liniş­ In tot cazul, toţi îşi dau seama că smochinul este
tea, înţelepciunea şi dragostea necesară atunci vom pentru a produce.smocnine. Pentru aceasta e făcut, şi
înţelege că este un Tată Ceresc de ale cărui daruri dacă el nu-şi îndeplineşte misiunea sa, el ocupă pă­
ne bucurăm numai cu o singură condiţie: ca să le ce­ mântul în zadar. Tot astfel este şi cu omul! Destinul
rem şi să nu ne avântăm în greutăţi fără binecuvân­ său este tot aşa de bine cunoscut ca şi al smochinului.
tarea pornită de sus. Doctorul care, înaintea unei El este născut pentru a face binele; nu pentru rău şi
boale grele se roagă zicând: „O Doamne, blnecuvin- nu are drepturi să fie nefolositor. Toţi aceia, cari îl
tează-mă, luminează-mă cu înţelepciunea Ta”, va ve­ cunosc pe l&us Christos îl admiră. Ei văd în El mo­
dea că această rugăciune nu numai că îi dă pricepere delul, eşantionul perfect, aceeace ar trebui să fie viea-
de a se folosi de întreaga Lui învăţătură, ci mai mult ţa tuturor şi dacă noi cunoaştem adevăraţii creştini a
Spiritul Sfânt, într’un chip deosebit, îi dă sfaturile căror purtare exterioară ne dovedeşte .că ei au în ini­
pe cari nici o ştiinţă, nici o înţelepciune, nici o bună­ mile lor aceleaş sentimente ,cari era«t-in Isus, noi tra­
voinţă omenească n'ar putea-o da. Înainte de a aran­ gem concluzia că în măsura, care seamănă cu Chris­
ja o afacere grea, omul din lume sa sfătueşte cu toţi. tos, ei se apropie de adevărata avocaţiune omenească.
Câtă înfrigurare! Întreabă, scrie, telefonează pe la Ori care ar fi situaţia socială şi mediul In care trăim*
prieteni şi cunoştinţe. In sfârşit isprăvind de întrebat, putem noi să revindecăm numele de creştin şi nu să
ia toate măsurile pe cari le crede de cuviinţă. Dar un nu purtăm fructele creştine? Când noi am fi muţi şi
copil al lui Dumnezeu! Câtă deosebire! El păstrează condamnaţi la nemişcare, creştinismul din inimile
tăcere înaintea oamenilor! Vorbeşte cu Dumnezeu şi noastre s’ar manifesta cu toate acestea prin virtuţile
Lui ii cere sfatul aşteptând să fie condus de Spi­ de răbdare, curaj de bunătate, care va face bine împre- '
ritul lui Dumnezeu. In starea celui care s’a desbrăcat jurul nostru. Cu atât imai mult, dacă noi putem să vor­
cu totul de sine, şi în umilinţă caută să facă ceeace-1 bim, să cântăm, să ne rugăm şi să acţionăm, vom gă­
apropie mai mult pe el cât şi pe ceilalţi de Dum­ si ocazia de a fi folositori. Motivele obişnuite: „Va
nezeu. O soră se plângea unui frate mar bătrân, că ştiu, nu pot, nu am timp”, sunt adesea inspirate
fiul ei era împotrivit de câte ori ea aducea vorba des­ printr’o judecată pe care o putem rezuma în aceste
pre Dumnezeu. , y ' a ş i sfătui îl zice fratele, mai bine cuvinte: Jnim a mea nu mă împinge ca să fac ceva
să vorbiţi Domnului de fiul Dvs., decât fiului Dvs. pentru stăpânul meu”.
ie Domnul”. De câte ori te simţi zdrobit de răspun­ Ei bine! astfel de inimă, nu ne este permis s’o a-
derea pe care o ai faţă de Dumnezeu pentru aproapele vem. Cum seva anterioară a smochinului trebue să
tiu sau pentru chipul în care trec lucrurile în lume, facă să apară fructe pe crăcile sale, starea noastră mo­
*e zvârcoleşti, te sbuciumi, te chinueşti. Dar zadar­ rală şi spirituală, trebue să ne îndemne să producem
nice sunt toate acestea. Este o zicală: „Roagă-te şi opere utile. Dacă din inima noastră nimic creştin nu
lucrează!” De câte ori însă'prima parte din această tresare, este pentru că nu suntem creştini. Ah! fă ca si
zicală a fost cu totul uitată şi ea totuşi este singura, nu fiu ca o ramură stearpă, care separată de trunchiu
care ne uşurează munca, înmulţindu-i roadele. Se trebue să piară uscată. Dar să fiu o, Dumnezeule,
erate zice că numai prin rugăciune, sufletul, în legă­ ca un copac producător, ipc cai c nici un vânt cât de pu­
r i i cu Atotputernicia, se leapădă de greşelile lumii, ternic n’a putut să-l doboare.
rricepe adevărurile spirituale şi este în stare a îm-
r-ârtâşi şi altora binecuvântările acestea. Dar dacă
sxoţi că rostul rugăciunii este de a-ţi împlini dato­ Citiţi şi răspândiţi „Glasul Tineretului
riile. (poftele) pământeşti, atunci în loc de a primi _____________ Baptist"_____________
rmecuvântare din partea Domnului, iţe depărtezi de El. ■
■■■
■■■
■ Ilima 0111111«tlBIBBIIIIMfVIItVUiailMIMItll
4 HARUL MANÎUiRlî
-^=V—1
Totul-doarme ca’u mormânt
Linişte ’// văzduh şi pace,
„Veţi fi ca nişte Dumnetei”, — şopti diavolul Pe pământ.
primilor oameni. Aceste cuvinte le rosteşte încă şi O pasere de noapte trecea fâlfâindu-şi aripile
' astăzi în taină, multora şi odată adoptate -de om pro­ deasupra apei, iar sus în lumea în care mă adâncisem
duc în sufletul său o patimă revoltătoare, .pare este cu gândurile, câte o stea să desprindea’ din plafonul
„turfia” . Câţi oameni nu sunt astăzi atinşi de această firmamentului şi trecea săgetând văzduhul îndepăr­
■nenorocită patimă, care-i-face să nu se mulţumească tat cu dunga sa meteorică. Vai ce minune! Ce s’o
cu starea în care se găsesc? Adeseori, ea face pe om fi petrecut acolo, şi cum atâtea stele se desprind din
să^e revolte chiar contra Lui Dumnezeu. Oare nu trufia locul lor şi o Iau rasna prin haos şi totuşi în spaţiu e
face pe unii să clevetească contra lui Dumnezeu, linişte, universul e calm. — CumTo fi vieaţa pe acele
pe motiv că nu l-a înzestrat şi pe ei cu bunuri şi planete şi ce vor fi făcând locuitorii lor?
onoruri pământeşti, ca pe alţii? O! tu vecinică întrebare; stai ca o eiygmă fixă în­
Oamenii trufaşi, aproape în întreaga lor vieaţa cremenită în eternitate. Pulzezi în nemărginirea aces­
urmăresc idealuri a căror realizare să-i pupă mai pe tor nenum'ărate miliarde de vieţi şi stai indiferentă în
sus de semenii lor. faţa unui eniusiasm cu care oamenii vor să te cerce­
Pentru unii, astfel de idealuri nici când nu se teze. Eşti tot atât de mare, pe cât eşti de mică.
realizează şi faptul acesta îi face să se revolte chiar şi Stai atât de departe de noi, pe cât eşti de apţoape,
contra vieţii lor; îşi plâng soarta, preferând să.moară eşti înfiptă chiar în sufletele noastre. Suntem noi în­
decât să trăiască. " şine şi cu forţa, care mişcă totul în această deslău-
Aşa dâr, trufia duce pe om câte odată şi la sinu­ ţuire de infinit, cu aceeaş voim să te cercetăm şi să
cidere. ştim ceva despre ce suntem noi, împreună cu tine.
Ce să mai zicem de omul care mereu şi-a câş­ Mă trudiam apoi să înţeleg ce a gândit Mân­
tigat bunuri, laude şi onoruri şi într’o bună zi, fata­ tuitorul, acest poet al cerurilor, când ă spus:
litatea a adus asupra lui o nenorocire, care l-a făcut Vie impiifîiţia Ţa, facă-se voia Ta. precum in
să-şi piardă toate acele calităţi cu cari odinioară se cer aşa şi pe pământ”.
mândrea? Nu va merge oare şi acesta pe urmele celui N’o fi stat şi EI oare într’o noapte înstelată,
d întâi u? culcat într’o poiană sau pe marginea Iordanului şi |n
Mulţi tind să pară altfel decât cum sunt în rea­ liniştea aceasta, care mă înconjoară pe mine, să se fi
litate, — adică: mai deştepţi, mâi învăţaţi, mai ti­ gândit la împărăţia cerurilor? Nu s’o fi inspirat El
neri, m ai. frumoşi, urai puternici, mai bogaţi, mai... oare din această universală armonie şi nu s’a simţit El
toţi caută să-şi câştige laude şi onoruri, şi să creadă că oare o oglindă în care marele tot îşi reflectează mag­
sunt nişte dumnezei. nificul mister, când l-a venit în minte să zică: „împă­
Astfel funesta mândrie se întinde mereu între răţia cerurilor e pi ’voi in.şi-vă?” îmi simţii sufletul
oameni. Şi atunci unde este egalitatea? Până nu va fi cucerit de o nostalgie fără nume. lini era dor de acest
distrus dintre oaifreni germenul trufiei, nici egalitate lsus şi mă simţiam aşa de păcătos că înţeleg prea
nu va fi! puţin din nepieritoarele lui învăţături. Îmi măsurăm
Până nu veni diavolul la Adam şi F.va, sub mas­ vieaţa şi o glăsiam atât de mică şi neînsemnată, ori cât
ca ipocrită a şarpelui, ei trăiau liniştiţi şi mulţumiţi în ar dura ea, în raport cu nemărginirea ce se oglindea
desfătările raiului pământesc. Se simţiau pe deplin sa­ acum în mine, iar lsus era numai de 30 de ani, când
tisfăcuţi cu bunătăţile cu cari Dumnezeu i-a înzestrat simţea cerul in sufletul său şi îndemna pe oameni să
din belşug şi se închinau recunoscători în faţa Tatălui se iubească.
Ceresc. A, da, contenfplarea cerului şi râvna cu care
te avânţi să-L simţi mai mult, te îndeamnă la iubirea
Diavolul, plin de gelozie, se apropie de ei şi le Către oameni, pentrucă ei sunt mici de tot, iar în exis­
rosteşte cuvintele acestea: „Veţi fi ca nişte Dumne­ tenţa lor ¡de. o clipă au alt ceva mai important de făcut,
zei...''. Îndată otrava nenfulţumirii intră în sufletul de cât să se ipună în legătură cu acest infinit absurd si
lor. Voiau să fie asemenea lui Dumnezeu. Călcară cu această învăţătură de prisos.
ordinul dumnezeiesc şi ca urmare a acestui păcat fu, In Flandra şi la Verdun în acest moment, fiii pă­
izgonirea din rai. _ - , mântului îşi asvârleau unul altuia gazuri asfixiante,
^Aşadar, omul va trăi mulţumit şi va purta nevoile iar (ca o (proiectare a stelelor ce cădeau în spaţiu, fraţii
vieţu fără şovăială numai atunci când va omorî din de pe această planetă lansau bombe luminoase cu me­
sufletul său germenul trufiei. D. SIDA. nirea să sfârtice, să distrugă tot ce vor întâlni în
cale. —
Comparaţia ce a răsărit în sufletul meu, m’a
Evanghelia de fa Luca. cutremurat, eram om şi eram frate cu cei ce în acest
(Continuare.) - moment îşi vârau baionetele în piepturi; atunci eu
m’am sculat şi cu imaginea răstignitului de pe Ciol-
închideam din când în câm-d ochii şi ntă simţeam gota, m’am dus la culcare. —
tot atât de minunat, cum simţiam' şi minunile risipite * A doua zi, ziarele aduceau ştirea luptei navale
în lungul şi largul (spaţiului; îmi pipăiam pulsul şi ad­ de la Scagherak cu 60.000 de morţi şi bombardarea
miram această minune, care palpită, care vede, care Londrei de Zeppelinele germane, iar eu m’am sculat
gândeşte şi care sunt eu. Tăcerea din jurul meu era cam târzior. Soarele era sus şi stăpânia mândru întin,
glasul minunilor, care vorbesc sufletului, iar sufletul derea cerului, revărsând pe pământ raze calde şi
meu par’că răsuna de ecoul universal al muzicii din scânteietoare.
spaţiu. — ^ !j Era linişte în văzduh, dar pe pământ, vai şi a-
Îmi veneau în minte versurile lui Cojbuc: mar. - • - VASILE SAVIN.
FARUL MÂNTUIRII • b

Convertirea lui Saul. Biruinţa lui Samson asupra leului.


Din Ierusalim se duce In capitolul 14 din Judecători se spune că Sam­
Spre Damasc pe drum în sus, son plecase cu tatăl său şi mamă sa în Tamantă,
Ca’n temniţă să-i arunce ţara Filistenilor. In această ţară el văzuse o femeie
Pe cei ce cred în Isus. din fetele Filistenilor, care i-a plăcut. In calea lui
Samson, care rămăsese ceva, mai înapoi de pă­
El e Saul mhlt zelosul . rinţi — a eşit un pui de leu înaintea lui răcnind. A-
Peritru legea-i părintească, tunci ne spune Biblia, că Duhul Domnului a venit
Lui e inamic Christosul peste Samson şi l’a întărit, aşa că apucând puiul de
Şi doctrina creştinească. leu l’a spintecat ca pe an ied de capră şi ca nimica era
în mâinile lui.
El e fariseu de formă Aceasta este întâmplarea istorisită în Biblie, din
iar la inimă barbar, care putem lua frumoase învăţături şi hrană pentru su-
La furia-i fără norniâ • fletele noastre. Ca şi Samson şi noi suntem în călăto­
De nimic n’are babar. rie, în călătoria vieţii noastre“ spre cer. Leul care
* y a ieşit înanitea lui, iese şi în calea vieţii noastre. Acest
In ambiţia Iui mare leu este diavolul, căci aşa zice Sf. Scriptură: „Prive-
Şi credinţa-i fanatică, ghiaţi, pentrucu potrivnicul vostru diavolul umbla ca
A săvârşi e în stare un leu răcnind şi caută pe cine să înghită'’. {I. Petru
Orice crimă fără frică. 5, 8). In diferite chipuri apare acest duşman înaintea
omului cu ispitele şi amăgirile lui. La ori ce cotitură
Astfel spre Damasc grăbeşte din drumul vieţii noastre, din ori ce tufiş, diavohil
Şi când era nu departe, ca un leu ne pândeşte şi sare în calea noastră să ne
O lumină-i străluceşte sfâşie. Dacă omul ascultă de el şi se lasă şă fie do­
Din sferele de departe. borât, atunci este grozav de rău, căci acest duşman în­
deamnă pe om nu*nai la rău, la păcate ucigătoare şi la
De-a cărei lucire mare multe plăceri lumeşti, cari la început par a fi dulci,
Cade orbit Ia pământ, dar totuşi la urmă se simte amărăciunea lor, ducând
Ca sa ştie că el are pe o'mi în pierzare.
Aface cu cel preasfânt. Ce trebue să facem noi ca să scăpăm de acest
.diavol, de acest leu omorâtor de suflete? La lacob
Şi tremurând de frică ’»treabă cap. 4 v. 7 avem următorul răspuns:
Doamne, ce voeşti să fac? Impotriviţi-vă diavolului şi el va fugi dela
Că ’n vieaţa mea întreagă voi, adică, luaţi lupta cu diavolul ca să-l biruiţi şi să
Ţie-n toate să îţi plac. scăpaţi de uciderea lui. Ca să putem birui pe acest
vrăşmaş, care ne atacă mereu, ne trebue şi nouă ceva
Scoală intră în cetate ce l’a ajutat şi întărit pe Samson să omoare puiul de
Şi ve-i primi îndrumare, leu ce ieşise în calea lui; ne trebue Duhul Sfânt şi
Cum să umbli cu dreptate putere, care numai de la Domnul o putem primi dacă o
Pe-a pocăinţei cărare. cerem. — - '
In Daniasc apoi intrase Isus Christos ne-a dat puterea de a birui
Pe stradă numită dreaptă, orice putere a vrăşmaşului (Matei 10, 8). Dar aceas­
La un ucenic în casă tă putere o avem numai atunci când avem pe Chris­
Unde spre Domnul se îndreaptă. tos de stăpân al vieţii noastre, Domnitor şi poruncitor
I în casa sufletului nostru. împotriva satanei şi atacu­
Şi rugându-se în visiune rilor lui trebue să luptăm necontenit. Ca să ieşim
Stând sub a Domnului pază, triumfători din această luptă ne trebue armele cari
Văzu că Ananie pune Apostolul Pavei ni le recomandă: Imbrăcaţi-vă cu
Mâna pe el ca să vaza. toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi ţinea piept
împotriva uneltirilor diavolului. Luaţi şi coiful mân-
Şi Ananiei îi grăise tuirei şi sabia Duhului, care este Cuvântul Domnu­
Frate Saul, Isus care. lui. (Efes. 6—11—17).
Ţi s’arătat mă trimise Cititorule, ai tu aceste arme? Te sileşti tu să ţi
Ca să-ţi arăt a LuKcale. Ie ¡câştigi şi Şă te îmbraci cu ele? De le ai, atunci ca şi
Ca să-ţi primeşti iar vederea Samson, cn uşurinţă birueşti pe satana, ori când şi
Şi să fii plin de Duli Sfânt, ori |unde ţi-ar ieşi [în tale. Dar dacă mi ai airmele împo-.
Şi să-i cunoşti care-i vrerea triva satanei, şi rru te sileşti să le câştigi, atunci ori
Domnului Sfânt pe pământ. cât de mare şi tare ai fi, eşti un nimic, căci diavolul
te trânteşte în mocirla păcatelor şi îşi bate joc de tine.
Astfel Saul ca şi Abel Ridică-te frate şî nu lăsa să fi biruit, întoarce-te la
Jertfă ipima-ş aduse, Domnul şi atunci Duhul Domhului te va întări ca să
Şi-n botez numele Pavel birueşti ¡pe satana şi să-ţi nfântueşti sufletul.
Din Saul îl prefăcuse. Gligorie Necşa.
Radu Taşcă, Detr. Midi.
FARUL MÂNTUIRII

lucru minunat este că toţi cei întorşi „se roagă neîn­


Viaţă pentru viaţă. cetat” .
Pentru ce a trebuit ca Christos să-şi iertfiască Cititorule! Eu nu pot nega, că sunt multe ru­
vieaţa pentru noi? găciuni fără inim'ă şi fără sinceritate. Nici de cum nu
R ăs,pu n s: pot afirma, că ori care rugăciune ar fi dovadă şi semn
Pentrucă vieaţa mimai p rin v ie aţă se p o ate câş­ de evlavie. —
tiga... — Şi in rugăciune (precum şi în alte lucruri) îşi au
loc de multe ori rătăcirea şi făţărnicia. Dar sunt
deplin convins, că cine nu se roagă, acela nu poate
Astronomul şi aparatul. să fie un creştin adevărat. E cu neputinţă, ca ce! Ce
nu se roagă, să simtă păcatele sale. E cu putinţă ca
Intr’o noapte senină, un astronom fâcându-şi El să iubească pe Dumnezeu. E cu putinţă ca el să
cursul său în cercetarea stelelor, vede un lucru nemai se simtă dator lui Christos. E cu putinţă ca el să
pomenit. Toate stelele fugiau fără nici un'rost pe se ridice cu sufletul Spre cer. El trebue mai întâi să se
bolta cerului, cu o iuţeală uimitoare, ti mărturiseşte şi nască din nou. El trebue mai întâi să devină un om
celorlalţi acest lucru, care le păru de necrezut, zicând nou. In zadar el se va lăuda cu înfierea, harul, cre­
ca aparatul este stricat! După o examinare minuţioasă, dinţa, nădejdea şi cunoştinţele sale despre Dumne­
observară că aparatul nu era stricat, dar era plin de zeu. Crede-mă, că toate acestea sunt nişte cuvinte
muşte, cari sburau prin interiorul aparatului, schim­ goale şi deşarte, „dacă el nu se roagă” ;
bând vederea astronomului. Din toate semnele, cafi ne arafă
Aşa sunt mulţi oameni. Când citesc Biblia, capătă influenţa binefăcătoare a Duhului Sfânt a-
un pezultat foarte ciudat, nu se examinează pe ei în­ supra omului, cel mai adevărat şi sigur este obiceiul
şişi să-şi vadă greşelile cât sunt de mari şi de de a se ruga Tn linişte şi sinceritate.
rrtulte. I. M. Se poate predica din motive şi îndemnuri ne­
curate. Se pot scrie cărţi, se pot ţine cuvântări strălu­
cite, poate părea stăruitor în binefaceri — şi totuşi
Te rogi tvi*^ să fie Iuda Iscarioteanul. Dar rar se închide cineva în
cămăruţa sa ca Să-şi reverse sufletul său în linişte îna­
(Continuare.) intea Domnului.
2.) încă odată te întreb: te rogi tu? Căci obiceiul Dumnezeu singur arată că rugăciunea este cea
de a te ruga este un semn sigur unui creştin ade­ mai bună dovadă a adevăratei pocăinţi. Când Domnul
vărat. —. \ a trimis pe Anania la Saul în Damasc, nu i- dăt ăltă
Precum într’un copil născut, primul semn de viea- dovadă decât aceea că „el acum să roagă”. (Fapt.
ţâ este respiraţia, tot aşa şi la un copil al lui Dumne­ 9, 11). -
zeu „născut din nou” , primul semn de vieaţă este Eu ştiu că prin multe trebue să treacă stifletul o-
'„rugăciunea”. m'ului până ajunge la rugăciune. Et poate să aibă con­
Semnul cel mai comun al aleşilor lui Dumnezeu vingeri bune, dorinţe, simţuri, planuri, ţinte, nădejde
este de a „striga către Dumnezeu ziua şi noaptea” . şi igrijuri. Dar toate facestea sunt martori falşi. Acestea
Duhul Sfânt, care schimbă natura omului, trezeşte în le putem găsi şi la oameni fără Dumnezeu şi ele
ei simţuri de fii (şi îi învaţă să strige „Aba!” (Romani repede dispar şi nu rămâne nimic. In unele cazuri, ele
8, 15). Domnul Isus Christos, născându-i din nou, le dispar mai repede decât norul şi rouă de dimineaţa.
dă voce şi limbă şi le spune: ;,să nu fiţi muţi” . Dum­ O rugăciune, care se revarsă dintr’o ini­
nezeu nu are de aface cu copii muţi. A se ruga este mă zdrobită, temătoare de Dumnezeu, e cu mult mai
ceva natural pentru o fiinţă „născută din nou” , precum preţioasă decât toate aceste calităţi.
pentru un copil născut este ceva natural să ţipe. După Cuvântul lui Dumnezeu, nici un
Ei văd, că au nevoe de milă şi har. Ei simt de­ om nu poate fi drept până ce el nu crede. Dar eu nu
şertăciunea şi slăbiciunea. Ei „nu pot” să nu se roage. pot «pune, lc&. cineva trede dacă el nu se roagă. Credin­
Arri citit cu atenţie rugăciunile sfinţilor din Sf. ţa mută, n’o pot înţelege. Primul lucru al credinţei
Scriptură, dela prima carte a Iui Moise până la A- este vorbirea cu Dumnezeu. Credinţa pentru suflet
pocalips, — şi n’am găsit „nici unul” dintre acei, este ca şi respiraţia pentru vieaţa fizică. Cum poate
a căror istorie a fost scrisă cu oare care amănunte, omul să trăiască fără (respiraţie — aceasta nu o pot în­
ca el să nu fie un bărbat al rugăciunii. Eu gă­ ţelege; şi cum poale omul să creadă fără ca să se
sesc că semnul de deosebire al oamenilor fără pri­ roage, — aceasta şi mai mult n’o pot înţelege.
hană este că ei „strigă către Părintele” , şi cheamă nu­ Cititorule! Dacă doreşti să ştii — eşti tu un
mele Domnului nostru Isus Christos. Eu găsesc că creştin adevărat, atunci fii sigur că întrebarea mea:
semnul celor răi este Ică ei „nu cheamă pe Dumnezeu” „Te rogi tu?” este o întrebare de o importanţă mare
(1. Petru 1, 17. I. Cor. 1, 2. Ps. 14, 4). pentru tine. — T. M.
Am citit descrierea vieţii multor creştini ade­
văraţi din timpurile Bibliei. Văd că unii din ei au fost
bogaţi, alţii săraci, unii învăţaţi, alţii nu. Dar toţi au Diverse.
avut ceva, care nu lipsea la nimeni. Toţi au fost „băr­ Dumnezeu numai atunci ne poate ajuta când, ori
baţi ai rugăciunei”. Eu citesc rapoartele misionarilor ce 'mişcare o facem cu El, şi ceea ce este plăcut Lui.
din timpurile noastre. Văd cu bucurie, că păgânii din • • +
toate părţile lumii aud Evanghelia. Să scrie despre O fată din Africa fu întrebată: Ce poţi mărturisi
întoarcerea lor la Domnul în Africa,Zeelanda-Nouă, In­ despre tine? Ea răspunde un singur lucru, şi anume:
dia şi America. Cei întorşi la. Domnul, după natura lor că Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, pentru păca­
fizidă, sunt cu totul deosebiţi unii de alţii. Dar un tele mele... , Tr. I. M.
PARUL MÂNTUIRII ________ __________ 1

Se ştie că, în general, este foarte uşor să dai al­ La sfârşit au vorbit fr. I. Mârza şi P. Boşorogan,
tora sfaturi, dar e destul de greu să faci personal dând diferite sfaturi edificatoare.
ceeace îndemni pe alţii să facă. Dorim ea Dumnezeu să binecuviuteze lucru! su­
Extr. din „Universul” .) rorilor, ca să aibă şi mai mult succes în via Dom­
nului. M.
Studiu! Sfintelor cărţi. * * *
Surorile din Societatea ,.Marta” din Lupeni, au
— De S. — dat în ziua de 5 Aprilie o frumoasă serbare religioa­
Toate aceste scrieri aşternute pe piatră, pe table să, sub conducerea sorei Ana Crâsnic, preşedinta" so-
de lemn, pe piei de animale, pe pergament, pe hârtie ciefăţei.
şi copiate în multe exemplare au purtat numele de Serbarea s’a început la orele 4 d. a. şi a durat
,.manuscrise” şi au trebuit adunate Ia un singur Ioc până la 8 seara.
pentru a putea fi redactate sub numirea de Biblie. Progsaimd a fost compus din: Cuvântări, poezii,
Adunarea la un Iote a acestor eărţi scrise cu mâna, "dialoguri, declamaţiuni, etc.
numite din pricina aceasta „manuscrise” şi întitulate Corul vocal şi instrumental, de sub conducerea
apoi Biblia, a fost o imare greutate şi greşelile numai fratelui I. Sârbu, au făcut să răsune bolţile biseri­
aşa au putut fi înlăturate, căci din una şi aceeaş carte cii la plinătatea ecourilor scoase din piepturile acestor
s’au luat mai multe exemplare şi puse una lângă alta, pionieri ai Evangheliei.
pentru a se vedea dacă toate mărturisesc la fel. Ma­ Fraţii P. Muntean şi Dragomir Cornea au rostit
nuscrisele întrebuinţate pentru cărţile Vechiului Testa­ frumoase predici, cari au făcut o bună impresie nu­
ment, numără mai mult de 1300 exemplare în limba merosului public asistent. Un participant.
ebraică şi peste 600 în limba greacă, iar cele pentru
Noul Testament, peste 1000 exemplare, scrise în Suntem informaţi de către fr. NiC. Ardelean, că
limba greacă şi latină.' în ziua de 2 Mai a. c., în comuna Cărbunari, s’a în­
N o t a R e d a c ţ i e i . — Până la noui dispozi- fiinţat societatea femeilor „Marta”.
ţiuni, încetăm de a mai publica „Studiul Sfintelor Nu putem decât să he bucurăm de această veste,
cărţi.” — nugând pe Domnul să binecuvinteze această societate,
spre a putea lucra cu succes pe ogorul spiritual.

| O in m isiu n e §| iŞ t ir i 'E x t o r * n o ţ
BOTEZURI.
O frumoasă serbare de botez au avut fraţii din Sfârşitul anului şcolar la Seminarul de
Bucureşti în ziua de 23 Mai, când s’au botezat 0 Sud (America).
suflete, curăţite de păcat prin sângele scump al lui
Christos. Anul şcolar la Seminarul Teologic Baptist de
Actul botezului a fost îndeplinit de fr. C. Ado- Sud, din Louisville, Ky., America ,s’a sfârşit în ziua
rian. premergătorul Comunităţii din Bucureşti. de 4 Ma,iu a. c. Seara Ja orele 8 s’a ţinut iui serviciu
* .* ♦ divin, în capela Seminarului, care era arhiplină de
In ziua de 16 Mai ,a. c. a avut loc în comuna To- cei mai distinşi cetăţeni din oraşul Loudsville. La sfâr­
pliţa-Români un botez cu 32 de persoane. şit, Dr. E. Y. Mullins, preşedintele Seminarului a
Botezul s V săvârşit în apa râului Măgheruş şi a vorbit în numele facultăţii Cşi bărhaţilor de încredere ai
fost îndeplinit de fr. Nicolae Pop, premergătorul Seminarului, degreele asupra următoarelor categorii
Cercului Oârbău. Mulţime mare de popoir a luat parte de studenţi, cari au terminat cu succes cursurile în de­
la această serbare de botez. partamentele respective: 20 studenţi gradaţi în teolo­
Corul vocal din loc a cântat mai multe imnuri gie (Th. G.); între cari şi fr. Imre Somoghi din Jula,
spirituale. ,, Ungaria; 23 stud. grad. cu degreul Bacalaureat în
Cu această ocazie'Soc. Tineretului a desfăşurat Teologie (B. Th.), între cari 3 din Canada, fr. Ju
un frumos program. Pan Wan din China şi Louis Balint din LIngaria; 53
Bucuria a fost pentru mic şi mare tânăr şi bă­ grad. cu degr. Maistru în Teologie (Th. M.), între
trân. cari J. A. Neilson din Canada şi M. G. Friden din
Dumnezeu să bineenvinteze lucrul său cel marc. Suedia; 7 doctoranzi, grad. Doctor în Teologie (Th.
D.), toţi americani. Au fost graduaţi 113 studenţi.
Gligbre Braic. După predarea diplomelor, Dr. Mullins a "ţinut o fru­
SERBĂRI. moasă cuvântare celor ce s’au pregătit spre a lucra
Duminică, 30 Mai, a ,avut loc la Seminarul nostru în via Domnului.
din Bucureşti o serbare de fine de an, dată de elevii Serbarea s’a sfârşit cu cântarea imnului Semi­
Seminarului. narului şi rugăciune.
• * * Este de .notat că acest Seminar este cel mai mare
In ziua de 23 Aprilie, surorile din Simeria au şi mai renumit între toate seminarele teologice din
avut o frumoasă serbare, cu un bogat program, com­ Statele Unite. Să se mai noteze Şi aceea că acest Se­
pus din cuvântări, poezii, dueturi, declamaţii etc. minar este al baptiştilor din Statele Sudice ale Ame-
Cu această ocazie s’a făcut şi o colectă în folosul ricei de Nord. Dumnezeu să Ie dea multă binecuvân­
localului de adunare din loc. tare şi slă le ajutei a cuceri lumea pentru Isus CWristos.
FARUL MÂNTUIRII

' In ultima săptămână din Martie, Seminarul Teo­ Treapta cu treaptă, toate visurile cele bune ale
logic ,Baptist de Sud a fflo-st (mutat din mijlocul oraşului poporului român tyând şi iubitor de lucrurile ‘sfinte
Louisville, Ky., în apartamentele noui din cea mai se împlinesc. Apăsarea străinilor cu cea a păcatelor
frumoasă suburbie a oraşului Louisville, în „Bee- ne-au fost pironit' la pământ veacuri dearândul, dc
ches” . Aici stau gata şase zidiri mari pe o câmpie unde tniia Domnului ne-a sculat. Adesea ni s’a spus
de 52 jugbere. Zidirile sunt tot ceeace arhitecţii au de cei străini de neamul nostru şi de dragostea lui
putut produce mai frumos pentru un institut. Când Dumnezeu, că românul este „român’*, şi nu poate
vor fi gata toate înoăperile ^ce mai urmează să fie face nimic; că nu suntem în stare să facem nici un
zidite, Seminarul va costa trei milioane dolari. lucru de Doamne ajută! Dar credem că cu ajutorul
O mare bucurie a fost, când în ziua de 11 Apri­ Domnului, ocara asta va fi înlăturată de pe faţă popo­
lie, a. c., d. m. la orele trei, câteva mii de suflete rului nostru, scăpat de curând din robie.
au venit la serviciul (Je inaugurare a nouilor iustit«;te. IOAN SOCACIU,
Serviciul s’a ţinut în Capela Seminarului. Statele-Unite. -
Dr. E. Y. Mullins, preşedintele Seminarului, a citit
din Sfânta Scriptură şi câţiva păstori din oraş au
»condus în rugăciune. Discursul principal a fost al A P E L .
Dr. Brooks, preşedintele Universităţii Baylor . din
Texas. Dn Brooks a arătat menirea unui seminar de a către fraţii predicatori, - conducători şi în vă*
sta tare pe cuvântul Evangheliei şi a susţinea ştiinţa ţători ai şcoalelor de j)ujninlcă şi păriţtţi.
sănătoasă şi momea sinceră. ' Odată cu/expedierea revistei G. T. B. R., am
După serviciul divin, norodfil a mers îirpelerinaj alăturat ca supliment numai pe lunile iulie şi August,
să vadă nouile construcţii, la care au dat obolul lori ţin număr de opt foi numite „AnTi cul C o p i -
Acest institut,- va fi cel mai de seamă şi cel mai mare lor” . Scopul acestor foi pentru copii ce intenţionăm
seminar teologic din toată lumea. — I. R. S. să le scoatem săptămânal este, a stăvili literatura cu
caracter lumesc ce o cites’c copiii în general şi a-i
apropia de Mântuitorul. — » .
P o şta redacţiei Fiecare Şcoală de Duminică ar trebui să aboneze
această foaie săptămânală, pentru fiecare elev al ei.
Fr. Simion Văsuţ (Sistaroveţi). — Ani primit Noi le trimetem laolaltă toate foile pentru o lună
suma- şi s’a făcut cuvenita rectificare. întreagă, iar conducătorul şcoalei va împărţi fiecărui
copil în (fiecare Duminică câte o foaie, după termi­
Fr. Ursa Georgjna (Aldeşti). — Am primit lu­ narea lecţiunei. — In felul ’acesta credem că, copiii
crarea. Regretăm că nu putem să ne ocupăm cu des- vor veni şi vor învăţa mai cu drag în Şcoala dc Dumi­
nică. —
legarea ei, fiind peste măsură de ocupaţi şi având
alte chestiuni mâi importante de rezolvat. Pănii la sfârşitul anului 1926„ un abonartient
• • • la „Amicul Copiilor” este de 12 lei, când Şcoala de
Sora Ţinea Co/iariu (Lescoviţa). — S’a primit Duminică comandă cel puţin 10 abonamente; iar
mandatul poştal de lei 100, costul abonamentului pe pentru abonamente particulare, un abonament este
un an. — 1 1 de 14 lei. Sumele necesare abonamentelor, credem că
Fr. llie Oprif (Pesac). — Revista ne vine înapoi se pot procura uşor de fiecare şcoală, din colectele ce
eu menţiunea „plecat din sat” . Vă rugăm-să ne comu­ se strâng' în fiecare Duminică la tecţiuni; sau in cel
nicaţi noua âdresă unde (să vă trimietern revista. mai rău caz, ori ce comunitate cât de mică şi sărefeă
j' * * *
ar fi, poate să facă această jertfă neînsemnată atunci,
Fr. M. Utupan (Detroit-Midi., America). — Am când ea ţşi iubeşte copiii, vrea si? le fadă o bucurie şi
primit cecul de 500 lei. Cartea vi s’a trimes. doreşte să răsnăndească literatura creştină printre
copii. — , (
Bibliografii. De aceea, iubiţi fraţi predicatori, învăţători ai
Cărţi teologice în lucrare. şcoalelor de Duminică şi părinţi, faceţi de dragul co­
pilaşilor voştri această mică jertfă bănească.
Spre bucuria tuturor prietenilor .şi fraţilor noştri, Crezând 'că, Dumnezeu va mişca inimile voastre
anunţăm ce s’a aşteptat cu dorinţă arzătoare în de­ pentru acest lucru nobil, şi socotind cu Domnul ce
cursul anilor, că cartea „Armonia Evangheliilor” şi ne-aml pus-o din ziua hotărârei de a scoate această
cartea ,JFaptele şi Vieaţa Apostolilor” sunt gata în foaie atât de necesară, — rugăm' ferbinte pe Dom­
manuscripte pentru a fi date la tipar. Amândouă căr­ nul să-şi revers^ binecuvântarea Sa asupra tutusor
ţile cuprind întregul Nou Testament, istoria vieţii lucrătorilor din Şcoalele de Duminică, asupra 'părin­
Domnului, faptele şi istoria vieţii apostolilor Domnu­ ţilor şi copiilor, din lungul şi latul ţării noastre iub'ite
lui nostru Isus Christos, aşezate în mod cronologic. pentruca Şcolile de Duminică să înflorească pentru
Ele .vor umplea gohil ce se simte de mulţi ani în slava Domnului, salvarea vlăstarilor tinere şi binele
poporul nostru român. neamului nostru. r
S’a m|ai vorbit despre lipsa unei cărţi asupra Teo­
logiei Creştine. încă puţin timp şi va îi gata şi a- Rugaţi-vă pentru toate Şcoalele de Duminică!
ceâstă carte, întitulată „Teologia Sistematică”. Bi­ Orice corespondenţă precum şi abonamente, se
neînţeles aceste cărţi sunt scrise pentru studenţii în vor trimite la „Amicul Copiilor” Str. Berzei No? 29
teologie şi lucrătorii Evangheliei, dar s’a ţinut seamă Bucureşti. —
ca ele să poată fi întrebuinţate cu succes şi de laicii, Redacţia.
cari iubesc Cuvântul DpmnuÎul.
Anul DII H u m ftru l 14 Iulie 1026

~7?\ Apar« de 2 ori pe lună Redactor N Io n e s c o ßv|


¡h Abonamentul f0O Lei pe an.
In străinătate dublu
R E V IST Ă R E L IG IO A S A Redacţia şi Administraţila ir
BUCUREŞTI.
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29

Isus a zis: Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca eă;
să vadă taptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este îtt;
ceruri. (Matei 5, 16.)

HT R T » K A.
— De DIMITRIE SIDA. —

Din slăvile bolţii senine Enigm’ adâncă a vieţii


Iubire, te-ai pogorât, Tu nouă ne-o desleagă,
Ca să ne duci cu tine Şi las ca să cunoaştem
In bucurii fără sfârşit. A ta putere, vagă.
In negura cea deasă Să ne pară cu totul
De patimi, ură şi blesteme, E farmec şi lumină.
Tu străluceşti măreaţă, Şi ’n sufletul chinuit
IO Purtând, divine diademe. Dă pacea ta divină.

s
Cum pe 'ntinsele oceane Al tău nume zboară
Gloriosul far luceşte, Din zări în zări senine;
Aşa şi tu sfântă iubire Şi gânduri pioase
!ili Negura o nimiceşte. Ne ’ndeamnă către Tine.
¡n
Ale tale raze sfinte Nu ne lăsa să rătăcim
«f Le aşterne pe pământ;
Las’ ca pacea să domnească
Prin bezna ’nfricoşată,
Ci du-ne cu Tine
ir Şi binele, c’un cuvânt. In ţara luminată.
iij
Din cerurile ’nalte Tu eşti puterea creatoare
Scăldate în dulce soare, Ce lumea ai biruit;
h; Seninul îl aşterne Iubire al tău nume
I Aici jos între popoare. In veci fie slăvit. *
TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRfîCHT BUCUREŞTI, STRADA- DOMNIŢA ANASTASIA 12.
— ¡fr 1 u .i^ c —irTil(c=jt=aO¿ T-Tj g r |fr
2 FARUL MÂNTUIRII

Podoaba şi vestmântul. „Veghiaţi şl vă rugaţi !“


Dacă ne gândim puţin la multele născociri ale Mat. -36, 41.
minţii omeneşti, am putea spune că trăim întrio e- Trebue să veghem, ca fcă observăm pe duşman, —
pocă în care omenirea stă pe o treaptă înaltă de ci­ pentru ca să primim ajutor delà Dumnézeu.
vilizaţie şi cu toate astea, multe din apucăturile oa­ Se simte lipsa de rugăciune, dar şi mai mult de
menilor de azi sunt acelea ale omului primitiv. Ba veghere. — ,
mai mult: dacă am căuta să facem' o comparaţie între Trebue să învăţăm1 a ne ruga cu ochii deschişi,
felul de vieţuire al oamenilor primitivi şi acela al oa­ a asculta cu băgare de seamă paşii duşmanului, căci el
menilor de azi, am putea zice dimpreună cu marele ne pândeşte.
scriitor francez, Rousseau: „că civilizaţia este cauza Rugăciunea lipsită de veghere, n’are putere.
tuturor relelor şi nenorocirilor ce vin asupra omeni­ Genunchii au nevoie de ajutorul ochilor.
rii”. Tembelismul, aroganţa, invidia, minciuna etc., Ochii, cari urmăresc cu atenţie paşii duşmanului,
au luat proporţii imense şi bântuiesc mereu populaţia. vor întări genunchii în serviciul lor .
— Se zice că omul modern caută să cucerească şi să Vegherea ne va desvălui primejdia şi ne va arata
îmbrăţişeze numai ceeace este bun şi folositor. Fap­ măi mult necesitatea rugăciunii.
tul nu este tocmai aşa, căci omul împins’ nu de ne­ Ou cât veghem mai mult, cu atât ne rugăm mai
cesitatea vitală, ci de a luxului, consumă lucruri de mult. — i
cari majoritatea se poate lipsi. — Iată dece am ajuns Cine învaţă a veghea, a cunoaşte primejdia şi în
în timpuri aşa de grele în care mizeria mereu ne întunericul, acela va învăţa cum să se roagç neînçetat.
rânjeşte ediţii. Omul modern ca şi cel primitiv pune Vegherea noastră slăbeşte pe duşman. Almipi el
mai mare preţ pe frumos decât pe folositor. Tocmai trebue să-şi pună mai mare sforţare pentru luptă.
adeasta este cauza că în toate timpurile „podoaba ă Rugăciunea noastră devine mai simplă, mai clară,
precedat vestmântul” . — mai statornică şi mai liniştită.
Vegherea ne deschide neputincioşia noastră, şi ne
Triburile sălbatice chiar şi !azi nesocotesc veşmân­ învaţă a ne sprijini mai mult pe învingătorul nostru
tul folositor şi caută mai mult la podoabă. Isus Christos şi a încredinţa Ini toate. M. Tarlev.
E trist ce se pefrece în aceste triburi de oameni
sălbatici. -Mulţi din ei îşi fac pe corp diferite cres­
tături şi tăeturi (tatuare) suferind dureri mari, numai Plata păcatului este moartea.
ca să fie frumoşi şi împodobiţi. Femeile nu îndrăs-
nesc să iasă afară nevopsite pe corp. Câte 15 zile (Români 6, 23.)
dearândul, îşi împodobesc corpul cu felurite culori şi A trăi însemnează a păcătui.
numai după aceea se prezintă în faţa lumii. Aceştia Ori ce om păcătuieşte; dar nu toţi oamenii rămân
preferă să rabde intemperiile (turburările) naturii, de robii păcatului. De am greşit, este mare nevoe să
cât să-şi lase corpul fără podoabă. asvârlim sarcina păcatului prin spovedanie (mărturi­
sire) şi să ne luăm hotărârea frumoasă de a ne în­
Să vedem dacă nu şi pentru omul modern, po­ drepta pe viitor. Ce uşurare sufletească simţim noi
doaba înlocueşte adevăratul veşmânt. după ce ne-am mărturisit păcatele noastre?
Veşmântul, care are de scop să apere corpul de Mi-aduc aminte că în vremurile vechi-şi uitate,
consecinţele naturii, a devenit astăzi într’adevăr o po­ s’a petrecut la greci următoarea întâmplare: Era o
doabă, care în loc să aducă foloase, strică. Strică lege la acest popor, că un copil, putea să fure ori ce ar
nu numai corpului, dar ruinează şi sufletul. fi vrut, dar cu condiţiunea, sa nu spună nimănui şi să
Pretutindeni se vorbeşte de modă şi aproape ni­ nu fie prins.
meni nu se gândeşte la ceea ce este bun şi folositor, Delà ei te pomeneşti că moştenim şi noi zică-
căci fiecare om este influenţat de opiniunile altora. toarea nenorocită pe care o auzim! mai ales printre
Este destul să ne gândim la portul contrar bunei cu- ostaşi: „Fură, dar să nu te prindă!”
viinţi al femeilor de azi, şi ne vom con­ Intr’o bună zi, un biet băiat a furat o vulpe şi
vinge, că civilizaţia nu a înobilit sufle­ o ascunse sub haină, fără să spună Ia cineva. Vulpea,
tul câtuşi de puţin, ba din contră l’a înecat cu to­ văzându-se înăbuşită şi în primejdie de moarte, a în­
tul în mlaştina păcatului.. Ce lucru poate fi mai ceput să muşte pe sărmanul copil, dc pântece, soco­
demn de dispreţ decât acela, care are de scop să tind că acesta să-i dea drumul. Copilul nici n’a ţipat,
conrupă omenirea. Pentru femeile ide azi, podoaba este nici n’a spus nimănui întâmplarea, dar nici n’a dat
ceva absolut necesar, nu pentru satisfacerea trebuin­ drumul vulpei de ruşine şi de frică să nu fie prins.
ţelor vitale, ci pentru îndeplinirea poftelor drăceşti. Vulpea se ospăta mai departe înfigându-şi dinţii
săi ascuţiţi ca /ierestrăul tot mai adânc în pântecele
Femeia modernă ca şi cea din triburile sălbatice, copilului, până ce acesta căzu mort pe loc.
nu îndrăsneşte să iasă afară nevopsită pe faţă, căci Mulţi dintre creştinii de azi se aseamiănă în
se teme de ochii lumii. Iată ce strică moravurile fapte cu copilaşul de mai sus.
cele bune, porturile şi podoabele necuviincioase. Şi Ei ascund în adâncul inimei lor câte un păcat,
atunci unde este bunul şi folositorul, acestea sunt care le ruinează vieaţa. Nu-1 mărturisesc în ruptul
pentru omul cu sufletul modest. capului nimănui, fie de ruşine, fie de frică, până ce în
Nu aj‘ fi de ajunis o faţă naturală şi nişte vesminte cele din urmă le cauzează moartea, căci „ptata pă­
bune şi folositoare, nu la modă?... catului este moartea”.
Creştine! De ai greşit, mărturiseşte greşala, şi
D. S. P o d g o r i a . pe viitor, fereşte-te a mai păcătui.
(„Răt. Neşt. Scripturile”.)
PARUL MÂNTUIRII 3

Prea probabil că, el a citit mai întâi ziarul, care


&e poate servi fa doi domni ? este azi cel mai mare duşman al prosperităţii spiri­
„Nici o slugă nu poate sluji ta doi tuale. Simţul inimii sale este încărcat şi buimăcit cu
multe anunţuri şi prin: omorurile, furturile, divorţu­
Stăpâni; căci, sau va urî pe unul şi va rile, politica scandaloasă, ei este mai dinainte închis
iubi pe celalalt, sau va ţine numai la pentru Cuvântul Domnului, fcjl a ,adus cu sine la a-
unul şi va nesocoti pe celalalt. Nu pu­ dunare/ carnea, lumea şi pe diavol. Astfel, îndată ce
se aşează spre a asculta, „predica îmbătrânită”, vi­
teţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamon’-. ne duşmanul spre a-şi îndeplini opera sa de distru­
Luca 16, 13. — gător. Gândul afacerilor şi ihstracţiilor îi sboară prin
minte. El cumpără şi vinde în spirit şi transformă
astfel casa lui Dumnezeu în casă de afaceri. Cu un
simţ împărţit el iui poate aduce lui Dumnezeu jertfa
mulţumirii şi a închinării.
Datoria lui este, a se împotrivi diavolului, ca
acesta să fugă dela el. El ar trebui să se roage fier­
binte în asemenea momente.
Ar trebui să urmeze pilda marelui om de stat
W. Gladstone, care a avut o activitate bogată în
însuşiri nobile şi umanitare. Acest bărbat îşi făcuse
regulă, ca, în ziua Duminicii, să pună la o parte
ori ce carte, care n’avea subiect religios. Nu permitea
©'ăl i ©e aducă în ziua Domnului nici un fel de hârtie
politică sau de stat. In chipul acesta, el înţelegea să
petreacă Duminica, într’o atmosferă prielnică ini-
mei sale evlavioase şi predate lui Dumnezeu. Cu
o regularitate şi punctualitate absolută el mergea la
casa de rugăciune, pentruca, cu simţul săh pregătit să
primească cu o desăvârşită atenţiune, creşterea spiri­
tuală ea i ©e oferea prin predică. El însuşi era învă­
ţător al Şcoalei de Duminică şi conducea o clasă bibli­
că, iubind tineretul să-l călăuzească în căile dreptăţii
şi ale adevărului.
Scumpul meu cititor!
Serveşte Domnului cu inima umilă, simplă şi
sinceră. Nu încerca nici odată ceeace nu se poate, a
servi Domnului, şi a asculta în acelaş timp şoaptele
diavolului, căci, „ce legăiurâ are Christos cu Belial?”
. fr. JEAN.
: . .. , - — o-“ — ;

Doi tovarăşi.
„Nimeni nu poate servi la doi domni!” aşa spune Ioan, împreună cu prietenul Călin, călătoriau o-
Acela, care vorbea ca nimeni altul. In inima ome­ dată spre un sat din apropiere. CăLn era şchiop, aşa
nească trebue să domnească sau Dumnezeu sau Mamo- că abia se putea ţine de Ioan. Pe drum, bietulCălm,
na cu lumea şi pofta ei. Aceste două stăpâniri, nu pot găsi o pungă cu bani; fără să zică nimic, se grăbi să o
domni în una şi aceeaş inimă. Diavolul, marele vrăş­ ridice şi o vârî în buzunar. Ioart îl observă şi îi zise:
maş strămoşesc al oamenilor, este înfăţişat aci în „Norocul nostru”, iar el Ti răspunse: ,,7V« amice,
chip figurativ, intrând într’uu locaş de închinăciune şi nu norocul nostru, ci norocul meu,>. Ioan rămase
chinuind pe oameni cu igâmduri străine de Cuvântul lui oarecumj mâhnit şi fără ¡să mai zică nici un cuvânt, mer­
Dumnezeu, caută să le sustragă alenţiunea. Poate că gea înainte.
mul de care se apropie diavolul, e unul din aceia, In călătoria lor, aveau să treacă printr’o pădure.
are n’a ales pe Atamona ca pe Dumnezeul său. Poate Nu intrară bine în pădure, şi iată că se ivesc înain­
d este chiar un credincios, care nu de mult s’a întors tea lor o bandă de hoţi. Văzându-i, Călin se înfricoşă
ia Dumnezeu şi a promis în faţa adunării şi a îngeri­ şi zise: „Ioane, suntem doi, dar îţi spun că va fi
lor. cari asistau ca martori că, toată străduinţa lui va vai nouă”. Ioan îi răspunse: „Nu amice, nu vai
- cu ajutorul lui Dumnezeu, să se împotrivească nouă, ci vai ţie” şi zicând aceasta o luă la fugă. Că­
d.avolului, să renunţe la lume şi plăcerea ei, să pă­ lin rămase singur, veniră hoţii, îi. luară banii şi îl bă­
lească cu sfinţenie Cuvântul lui Dumnezeu întreaga tură bine'.
¿a vieaţă. Insă, — ‘el a neglijat îndatoririle sale creş- In zilele noastre sunt mulţi oameni, cărora nu­
.-.eşti. N’a fost credincios în citirea Bibliei şi a rugă- mai atunci le tfebue prieteni, când sunt în pericol; iar
:.unei intime cu Domnul. Nici nu s’a pregătit când a când sunt în bine, nici nu vor să audă de ei.
enit spre adunare, destul de bine pentru ascultar Iubite cititor, dacă tu ai aflat mântuirea, împărtă-
oredicei şi nu şi-a deschis inima sa faţă de adevăr)rfCf? cCŞ\seşte-o şi tovarăşului tău. Nu ascunde talentul în pă-
. anorheliei. El nu a cerut destul de serios bine/uYân- S ân t; căci venind stăpânul, îl va lua delà tine şi te va
ti-ea lui Dumnezeu asupra servului Său. ! •••e.2L,otec» ^ lunca în infern. D. S.
4 ' Fainul m â n t u ir ii

Rugăciunea mea. 6 luni, în urmă căreia am fost declarat ca păşit în or­


dinul călugăresc mâi sus amintit şi am devenit repar­
- De SIMION ŢON. — tizat în Mănăstirea de călugări minori din Hunedoara,
— pe atunci Vajda-Hunyad.
Doamne, gura-mi păcătoasă După un timp am făcut apel la sprijinul Epis­
Nu ’ndrăsneşte a te ruga, copului romano-catolic: contele Mailath.O. Carol din
Că un făcător de rele Alba-Iuiia, ca să fiu mutat întro Mănăstire din
Trertfur înaintea Ta. Budapesta. Apelul meu a primit satisfacţie, prin
transferarea mea în mănăstirea diti Budapesta din
Strada Margit No. 31, acum credeam că mi-am ajuns
întinat îmi este trupul scopul şi mă simţeam fericit. După un timp, un nor
Sufletul nelegiuit; negru a întunecat cerul senin al fericirii uiele, crezute
Şi cu gândul şl ai vorba; prin încorporarea mea în mănăstirea amintită, şi mă
. Şi cu fapta am greşit. simţiam înşelat pe cărarea pe care am pornit, în urma
căreia famfecul de neîncredere cucerea tot Inai mult
Insă mila Tia e mare teren In detrimentul fericirei mele, până în cele din
Eşti a toate iertător urmă am renunţat de a Inai sta în mănăstire, fapt ce a
Nu mă lăsa în rătăcire pus în uimire pe toţi colegii m'ei, cari năvăleau în oda­
ia mea în cete neobicinuite, întrebându-mă: de unde şi
Şi în stricăciuni să mor. din ce cantei a venii această grabnică şi ntare s/chim-
bare? „Nu este asta chemarea mea” , le răspundeam.
Ci cu duhul gurii »Tale
După eşirea mea din mănăstire, m’am prezentat
Suflă să mă izbăveşti, la protectorul meu, episcopul contele Mailath O. Ca­
Curăţindu-mi trupul, mintea, ro! din Alba-lulia, care nu a refuzat să-mi dea spriji­
De plăcerile lumeşti. nul ¡şi mai departe — cu toate că pasul ce-1 făceam era
în contra dorinţelor D-sale, — ci apoi tot prin spriji­
Ştiutorule de inimi, nul Domnieisale am primit |un post lâ Direcţiunea poş­
Ia aminte 6pre ccl rău, telor şi telegrafelor din Pecs (Ungaria), de unde
Intinde-mi mâna nevăzută îmi câştigam existenţa pentru mine şi familia mea,
Dintr’u sfânt locaşul Tău. fapte de care tind să-i mulţumesc acestui binefăcător,
rugând pe Atotputernicul Duminezeu, ca să binecuvm-
Şi mă s'mulge ca pe vameş. teze pe acest episcop, şi sări răsplătească din bogăţia
Sa cea tnare.
Din cumplitul meu păcat,
Cu toate acestea, eu nu am renunţat de a căuta
Căci la Tine, mântuirea cărarea ca să jx>t trăi o vieaţă adevărat creştinească;
Şi limanul meu îl cat!... dar aceasta se înfăţişa înaintea mea ca o enigmă a
1 • •t ; cărei natură kiîi era (încă necunoscută. In urma acesteia,
firul experienţelor, care le practicam, s’a confundat
în răsboiul mondial, cu prilejul căruia am fost concen­
Pocăinţa mea. trat în armata fostului imperiu austro ungar, ajungând
astfel prin Cluj, am fost chemat de un soldat la adu­
Din frageda mea tinereţe eram pătruns de prin­ narea credincioşilor (hivok) după cum' îi numea el —
cipiul, că mântuirea omului este condiţionată de o unde am observat că aceşti credincioşi îşi exxercită
adevărată vieaţă creştinească, şi ca să-mi pot ajunge cultul dupâ ritul reformat; iar fata acestora purta
scopul în dobândirea mântuirei şi vieaţa de veci, sigilnl unor oameni paşnici, a căror inocenţă se putea
m’am hotărât a (Căuta o societate cu asemenea păreri, citi de pe ei; însă starea organică a lor, din
unde să-mi pot realiza o vieaţă creştinească pentru cauza timpului scurt ce Fam petrecut c j dânşii, a
a fi demn la câştigarea mântuirei. Această societate o rămas şi pe mâi departe necunoscută de mine.
vedeam pe atunci într’un ordin călugăresc romano-ca-
tolici numiţi după Sfântul Francisc, şi fiindcă eram’ După ce am ajuns ţie frontul rusesc în anul 1014,
de ¡confesiune ¡greco-catolic, care ¡afară de rit este iden­ furtuna frământărilor războiului m’a alungat în Ru­
tică cu cea romano-catolică, eu exercitam cu între­ sia, unde apoi în decursul captivităţii mele mă cuge­
gime cultul religios romano-catolic, unde am avut o- tam asupra deşertăciunilor omeneşti; îmi apărea prin
caziunea să vTn im(contact cu unii fruntaşi ai mănăstiri­ minte ajungerea mea acolo în mod misterios, din mij­
lor călugăreşti numite după Ordinariatul Sft. Fran­ locul unei văhnăşeli infernale, în urma căreia am pier­
cisc, dintre care unul era duhovnicul rezidenţiei Epis­ dut toată încrederea în oameni, punându-mi-o cu în­
copatului romano-catolic din Alba-Iulia. (Acesta spo­ tregime în Dumnezeu, făcând totodată o solem­
vedea preoţii şi tot personalul rezidenţiei). nă promisiune pe lângă anumite conditiuni asemănă­
Cu ocaziunea unei spovedanii, i-am mărturisit a- toare voturilor lui lacob I. Moise 28. 20-
cestui duhovnic, dorinţa de care sunt inspirat, rugân- In anul 1916, toate lagările de prizonieri din Ru­
du-1 ca să-tiii dea sfatiiri referitoare la pregătirea pen- sia clocoteau de zvonul războiului româno-austro-un-
tiuf a ¡obţinea demnitatea die a fi primit în ordinariatul gar, în urma căreia nu peste mult a sosit un ordin cir­
călugăresc mai sus menţionat. Acest duhovnic nu nu­ cular către toţi românii ardeleni aflaţi prizonieri la
mai că mi-a asigurat tot sprijinul în această cauză; ruşi, pentru a se 'prezenta în mod voluntar în armâta
dai* W a şi dus (cu sine In vechea Mănăstire Franciscană română. Eu ca un fiu al acestui popor am ţinut ca o
din Vinţul-de-jos — unde îndeplineşte şi astăzi piostul datorie sfântă să mă conform acestei chemări, şi la
de paroh — primind acolo o pregătire In decurs de 1,6 Noembrie 1916 m’am înrolat sub steagul român
FARUL MÂNTUIRII 5

pentru apărarea neamului meu, care pe atunci trecea El iartă pe păcătoasă, dar are grijă să-i aminteas­
prin timpurile cele mai grele. că că păcatele ei sunt „numeroase” .
In această armată înfiinţată numai din români El nu condamnă femeia adulteră, dar cu condiţia:
Ardeleni şi Bucovineni, era o însufleţire puternică, ,¿Mergi, îi zise El şi nu mai păcătui”.
având o bucurie deplină. - El dojeneşte pe Marta, care se absoarbe cu totul
(Va urma.) numiai în jpreocupaţiile materiale, atrăgându-i atenţia la
cele spirituale. (Luca 10, 38—42).
Când a încurajat sau a mustrat pe o femeie,
Câteva cuvinte pentru cei prigoniţi. Isto® a făcut-o întotdeauna pentru fericirea şi isbăvirea
ei. Iar femeile au înţeles bunătatea Mântuitorului.
Din toate părţile şi în diferite forme se prezintă • • •
astăzi calomnii şi prigoniri la adresa noastră, din par­ Femeile din jurul lui Isus au răspuns la nobleţă
tea celor ce nu iubesc adevărul Sfintei Scripturi. sentimentelor Sale şi purtarea sa fcătre ele, prin noble­
Deci mă adresez către voi, care v’aţi devotat vieaţa şi ţă sentimentelor lor şi a Ipurtărei lor faţă de El.
v’aţi înrolat în oastea lui Christos să nu In pragul istoriei Evangheliei, mai multe femei
uitaţi, că chiar prin aceste greutăţi, trebue să se cerce au şi împlinit misiuni glorioase: Eliiisabeta, mama evla-
credinţa voastră, după cutm s’a cercat a celor din _vioasă a marelui profet Ioan Botezătorul; curata, u-
secolii trecuţi, cari au ştiut să dea dovadă că, credinţa mila şi blânda fecioara Maria, care a fost socotită
lor nu a fost muncii în timp de linişte şi pace, ci şi demnă ca să devină mama Mântuitorului lumei; Ana,
in timp de prigonire şi strâmtorare. Noi fraţilor, bătrâna profeteasă, care vorbea tuturor despre meni­
nu suntem chemaţi nu'miai Ica să ocupăm Ionii de geaba rea glorioasă a copilului Isus1. , ,
in biserica lui Christos, ci să lucrăm, şi dacă e nevoe In cursul istoriei evanghelice, întâlnim numai
sâ suferim pentru El. Deci, armele noastre de apărare două păcătoase cu inimele împietrite, pe Irodiada şi
sunt în puterea Domnului, care e gata să ne ajute Solomeia, ¡una, adulteră, neruşinată; care a urmărit
in nevoile noastre. pe Ioan Botezătorul cu ura ei ucigaşă, cealaltă fica ei
Noi trăim' în cele mai grele timpuri, când vedem desfrânată, şi complicea ei, au rămas în afară de
o lume că aleargă fie căi rătăcite, şi zic că sunt creştini influenţa lui Isus.
— şi nu sunt. Toate celelalte femei, cari s’au supus influenţei
Este absolut necesar a se arăta creştinismul şi lui Isus, au arătat o măreţie a inimii.
pâgânismul, adevărul şi minciuna, binele şi răul, lu­ Nici una nu L’a trădat.
mina şi întunerecul. Nici una nu L’a tăgăduit.
Deci Să nu vă miraţi de cele ce vedeţi şi auziţi
si prin câte treceţi, de oarece între cele două împără­ Nici una n’a zis ceva rău despre el.
ţii a fost, este Şi Va fi o continuă luptă. Unde fentei îl primeau cu strigăte de bucurie, ele
Iubiţii miei fraţi, Să fiu suferiţi ca făcătorii de rele, erau râvnitoare la gloria de a avea aşa un fiu (Lu­
ci bucuraţi-vă, purtând crucea suferinţelor pentru ca 11,27). —
Domnul. Altele i-au arătat o recunoştinţă mişcătoare, de
Noi ştim că cuvântul crucii este nebunie pentru exemplu, Maria-Magdalena. Aflând că Isus este la
:ei muritori, însă pentru noi este bucurie şi mântuire. masă, în casa lui Simon Fariseul, ea a luat un vas de
Apostolul Pa vel se laudă numai în crucea lui Christos, alabastru cu mir mirositor şi ¡/a strecurat în mijlocul
^•entrucă de ea a ¡âvut mai multă parte în misiunea lui oaspeţilor, După aceea s’a oprit la picioarele lui
apostolică. Această cruce nu se poate explica sau Isus şi îngenunchând a început să le stropească cu
înţelege alt fel, decât numai prin stiferinţa, care de­ lacrămile ei şi să le ungă cu mir.
curge pentru credinţa în Isus Christos şi adevărurile Maria din Betania, pe al cărei frate l’a înviat
Lui. — I Isus, a luat şi ea un litru cu mir de nard curat, de
Deci, cei ce suferiţi prigoniri, batjocuri, calom- mare preţ şi a uns picioarele lui Isus' şi cu părul ei
-ii şi altele pentru Dominul, încredinţaţi-vă în Dumne­ ştergând picioarele Binefăcătorului ei. La această pri­
zeu şi El vă va păzi şi ajuta ca în lupta contra pă­ velişte, Iuda s’a alarmat: s ’ar putea vinde acest mir,
catului să fiţi biruitori şi plini de bucuria mântuirei iar Vanii împărţiţi la săraci!” Zicea aceasta nu pen-
a a vieţii vecinice, care vă este pregătită în cer. trucă ducea grijă de săraci, dar pentrucă era hoţ şi
I. MARZA. ca unul, care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.
----- o----- Dar Isus i-a răspuns: „Lasă-o în pace, ed a făcut un
lucru frumos, a pregătit trupul meu - pentru îngro­
Ideia lui isus despre femeie. pare”. — 1
Soacra Apostolului Petru zăcea în pat prinsă de
(Continuare.) friguri. îndată ¡ce a (Post (vindecată s’a sculat şi a ¡servit
El s’a uimit de credinţa Cananiencei: — O! fe- lui Isus şi ucenicilor săi. (Marc. 1, 29—31). Frumbs
rae.e, mare este credinţa ta; facă-ti-se cum tu voeşti exemplu, ce fiecare din noi trebue să facă, îndată ce
Mat. 15, 18). este mântuit de Isus!
De două ori el arată purtarea Măriei din Betania, Femeile sfinte au ajutat din bunurile lor pe Mân­
r» un exemplu bun de urmat. întâia dată, când ea tuitorul şi pe ucenicii săi, ajutând cu aceasta Ia propo-
îk alege ca să asculte Evanghelia (I.uca 10, 42), a văduirea Evangheliei .(Luca 8, 2—3).
:.Ţua oară când pentru onoarea Iui Isus. femeia ,,a Mai multe dintre d e au însoţit pe Isus în ultima
*îmt ceeace a putut” . — Adevăr zic vouă, ori unde lui călătorie la Ierusalim, unde el a fost crucificat.
ţş v* predica această Evanghelie în toată lumea, se Ierusalimul era vrăşmaşul lui Isus Christos. Cu
'« spune şi ceeace a făcut ea, în amintirea ei. (Marc. toate acestea, când el trecea pe străzi împovărat de
.4. 3 -9 ). • v crucea Sa, femdle din Ierusalim văzându-1 sleit de
fi FARUL MÂNTUIRII

puteri şi cu umerii striviţi sub greutatea sarcinei, veci. După ce a primit fiul această veste, s’a îndepăr­
exprimau compătimirea lor, bătânda-şi pieptul şi je­ tat mai mult de casa părintească.
lind. —•-•.!('■ j Acasă, mama se afla cu inima frântă de durere
Mai mtilte femei au rămas lângă cruce până la din cauza fiului ei. Din când în când se ruga de tatăl
ultima suflare a lui Isus, încurajându-L şi mângă- să-l ierte pe fiu, şi să îl lase să vie acasă. „In veci nu
indu-L prin simpatia lor, şi ascultând cu evlavie ul­ voiesc a vedea fata lui”, răspundea tatăl înfuriat.
timele lui cuvinte. De necaz şi cie inimă rea, s’a îmbolnăvit biata fe­
Ele au luat parte la (punerea corpului în mormânt. meie şi din zi în zi se apropia tot mai mult de sfârşit.
Ele au cumpărat tot ce era necesar pentru îmbălsă­ Fiind foarte slaba, într’o zi a rugat pe ‘soţ să
marea lui. ţ '• cheme pe fiu acasă, că doreşte foarte
Ele au venit cele dintâi la mormânt; ele au fost muit să-l mai vadă, înainte de a trece din această
cei dintâi, martori despre învierea Iui, şi tot ele au ¡urne. Tatăl văzând ca ea staru.eşte aşa de mult i s’a
adus această mare noutate la apostoli. făcut milă, şi a trimes sa cheme pe fiul lor acasă.
Onoare şi respect femeilor din jurul lui isus! După ce fiul a primit înştiinţarea tatălui său,
Ele au câştigat admiraţia şi recunoştinţa veacurilor, ai inare bucurie se grăoi să ajunga acasă..., dar ce să
căci ele îi făceau bine, ¡atunci când toată lumea îi făcea vezi, când fiul ajunse la casa părintească, tatăl în loc
răul. de a -1 primi cu bucurie, îşi întoarse faţa dela el şi
Femei, din ziua de azi, Isus este încă şi acum ne­ plecă afară — nevrând să-i vadă faţa. Mama văzând
socotit, respins, persecutat. Totuşi el nu are decât un lucrul acesta, începu din nou să se întristeze şi cu
singur gând, ca să vă facă binele, aşa ca şi soţilor lacrămi rugă pe soţ ca să ierte pe fiu. Insă acesta nu
voştri şi copiilor voştri, să ne scape pe toţi -de la voi cu nici un chip.
condamnare, de pasiuni, de păcate, de descurajare, de Atunci biata femeie, care era chinuită de boală şi
la decădere şi să ne (deschidă calea fericirei de acum şi întristare, rugă pe soţ şi pe fiu să vie lângă patul
a fericirei vecnice! ei, vrând să le vorbească; dorinţa i-a fost ascultată.
Nn voiţi voi să-L iubiţi pentru toţi acei ce 1111-L. Privind cu mare durere în inimă pe tatăl şi pe fiu,
iubesc? Să-L serviţi pentru toţi acei cari îi fac rău? Şi cari stau lângă patul ei fără a se privi
să-L ajutaţi ca să lucreze în familia voastră şi în ve­ în faţă unul pe altul, Ie ceru ca să îi dea mâna
cinătatea voastră, la opera Sa de mântuire? dreaptă. Luând mâna tatălui şi a fiului, le împreună şi
„Astăzi dacă auziţi vocea Sa, nu împietriţi inimile le strânse la pieptul ei, apoi îşi dădu sufletul. Intor-
voastre!” — cându-şi tatăl faţa, se uită pentru câteva
(Sfârşit.) clipe în faţa fiului; lacrămile încep ai curge şi­
Trad. din franţuzeşte de roaie, apoi îl îmbrăţoşează şi îl sărută. Mama a
ESFIRA. trecut din vieaţă, iar tatăl cu fiul au rămas împă­
caţi!
Iubite cititor, această m!amă s’a rugat pentru
fiul ei până la moarte. Isus s’a rugat pentru tine la
Părintele. Deci vino şi împacă-te cu ‘ părintele, până
Amicul prietenilor
L
Vezi cum se roagă Isus pentru tine ?
• loan 17:20.
încă nu e prea târziu, căci această rugăciune mijlo­
ceşte încă pentru tine!
1. M. SELEOEAN,
Warren Oliio, U. S. A.
----- o-----
In apropierea oraşului Chicago, America, trăia o Glasuri de chemare ¡a isus.
familie foarte bogată, #care avea numai un singur co­
pil. Acesta era foarte neascultător. Adeseori pă­ Sunt oameni cari fac pe Dumnezeu vinovat de
rinţii îl trimeteau în oraş să vândă alimente. Fiind toate relele pe pământ. Unii zic: „n’am ştiut că mer­
foarte sburdalnic, în multe rânduri a cheltuit aproape gem la pierzare, de ce ne-ai mai făcut?” Şi dacă
jumătate din banii, cari îi încasa pentru alimente. ştiai că suntem neputincioşi, de ce ai trimes şi pe
La părinţi nu le cam plăcea purtarea copilului, dracul să ne ispitească? Dar când va coborî Isus din
însă avându-1 numai pe el, îl certau, socotind că doar slavă şi te va întreba: „Omule, n’ai auzit tu niciodată
se va întoarce dela faptele lui cele rele. El însă, de Mine” , ce ai să răspunzi? Da, da, omril e o mică
văzând că nu e pedepsit pentru toate răutăţile ce le maestate, care se face judecătorul lui Dumnezeu. Lui
făcea, din zi în zi devenea tot mai rău. i is’a dat de către făcătorul său arina libertăţii, a alege­
Odată a fost trimes iarăş în oraş rii între bine şi-rău, între vieaţă şi moarte, l ui Dumne­
împreună cu slugile tatălui său. După ce a vândut bu­ zeu însă nu-i pare rău de darurile ce a făcut omului.
catele, a m ers. la o cârciumă' unde a început Ah! şi ce alegere a făcut omul! Până la Cain nu se
să petreacă cu prietenii, până ce a isprăvit toţi banii. cunoştea pe pământ moartea. De unde glasul care Fa
Ne mai având banf, a vândut caii şi căruţele cu care îndemnat pe David, omul lui Dumnezeu să ucidă şi să
adusese bucate; cheltuind şi aceşti bani, Fau părăsit desfrâneze? Când ve-ţi căuta pe marele vinovat de
toţi prietenii, rămânând singur. De astădată se te­ •necazurile voastre, să nu vă uitaţi cumva tocmai pe
mea să mai meargă la tatăl său, pentru faptul care voi^ înşivă. Dulceaţa păcatului înşeală pe om. Un far­
l’a făcut, şi aşia a plecat în altă parte de tară, ca să macist spunea odată slugii sale să nu se atingă de cu­
nu mai ştie ai lui de el. Tatăl primind această veste, tare lucruri, pentrucă sunt otrăvuri. Dar sluga fu ispi­
s’a mâniat şi neştiind că în ce parte este copilul lor, tită de un sac (care conţinea ceva alb ca făina, mănâncă,
pentru ai putea scrie lui personal, a publicat în jur­ i se păru- dulce şi când fu întrebat ce a mâncat;
nale că el ¡nu voeşte a mai vedea faţa acelui fiu rău, în n’a vrut să spună, şi moartea sta la pândă. Dar
FARUL MÂNTUIRII

aşa-i făcut omul, cuin socoteşte copilul pe părinţii săi, proape”. La auzul acestor cuvinte, din toate părţile
sluga pe stăpân, aşa Îşi om'ul pe Duipnezeu rl socoteşte veniau şi primiau cu bucurie această veste, desigur că
tiran; pentrucă ascultă nenorocitul glas din lăuntrul nu toţi. Deşi acest cuvânt (pocăinţă) este aşa de
său. Dar el ascultă şi glasul lumei care-i întinde cupa vechiu, totuş în timpul nostru s’au găsit şi aşa oa­
plăcerilor ameţitoare. Câte localuri de pierzare nu meni zişi creştini, cari nu înţelegeau ce este pocăinţa.
cheamă? Câte uşi deschise nu te îmbie? Marele vrăş­ Iubite cititor» a ajuns această solie şi la tine si ce
maş al omului pune necontenit lemne pe foc, strigând, faci? ' 1 D. BABAN.'
cel puţin n’am mers ta pierzare singur şi cu toţi. Dar
mai ales glasul prietenilor din lume te cheamă la
pierzare. Cu ce satisfacţie se bucură ei de cea dintâi
..bravură” a ta la o beţie, la cartofârie etc.: ,,Cu a-
devărat prietenii sunt adesea cele mai plecate slugi ale $
$
fi3 i n sini s i naîi c* |a
satanii.
Ai libertatea de a &lege, dar nu te lăsa înşelat de
glasurile „lumei” , cari ¿unt ¡atrăgătoare. Numai chema­ Punerea pietrei, fundamentale a noului
rea lui Dumnezeu e fefântă. Fireşte că ea nu sună la loca! de rugâciune din Bufoni.
fel pentru fiecare. Cea (dintâi chemare a lui Dumnezeu:
„Unde eşti Adarne?” A făcut pe omul vinovat să In ziua de 6 Maiu a. c„ fraţii noştri din Buteni,
creadă că-şi poate acoperi goliciunea cu un şorţ de jud. Arad, au pus temelia pentru zidirea unei bi­
frunze. Dumnezeu nu oboseşte în chemările Lui; aşa serici, care până acum nu are pereche între bisericile
a fost cu Petru, cu Pavel, cu Sundar Singh, la fel baptiste din România, adică ea va avea trei turnuri
este şi cu fiecare dintre noi: numai să nu punem vată şi va fi construită după cerinţele moderne. Va .avea
în urechi când vorbeşte Dumnezeu şi să le destupăm un vast subsol, mai multe săli pentru Şcoala de Du­
atunci când vorbeşte lumea. minică, locuinţă pentru predicator, un mare auditoriu
Extr. din Rev. „Răsăritul” . şi alte dependinţe.
de GRIGORE VARLAN. Punerea pietrei fundamentale s’a făcut în pre­
zenţa mai multor fraţi, membrii ai bisericei. Ser­
viciul divin, a fost ţinut de bătrânul frate T. Sida şi
Pocăiţi-vă, căci' împărăţia cerurilor de fr. Şt. Bordaş din Arad.
Dumnezeu să binecu vin teze lucrul acestor fraţi
este aproape. Şi să le ajute a termina cât mâi curând acest locaş
sfânt. El sa fie Piatra Fundamentală a acestei bise­
— Matei 3, 2. — rici, pe care să se clădească şi casa cea spirituală,
Dumnezeu a vorbit omenirii în vremurile din ve­ preoţia împărătească, poporul câştigat, ca să se ves­
chime prin proroci, în diferite rânduri a trimis câte tească bunătăţile Aceluia, ce l-a chemat dela întu­
un îndrumător, începând cu Moise până la cel din neric Ia minunata Sa lumină.
urmă proroc al Vechiului Testament Ma­ 5. Cozma.
ladii, dar de la acest proroc până la
foan botezătorul, timp de 400 de ani, n’a mai fost BOTEZURI.
nici un îndrumător. Religia decăzuse cu totul. Chris- Al doilea botez în Curtici.
toşi mincinoşi apărură. Poporul dornic de libertate îi In ziua de 24 Maiu a. c„ Domnul ne-a cinstit
ascultă şi se termină ai ei, găsindu-şi libertatea în efin ,nou du, o zi'de bucurie, prin faptul că 21 suflete au
mormânt. Sectele apărură, începând cu secta fari­ primit botezul în Christos.
seică, — o sectă fanatică — ajungând să zică că dacă
o găină se va oua în ziua Sâmbetei, oul să nu fie Nouii botezaţi sunt 11 din Mocea şi 10 din
mâncat. Secta Saducheilor nu admiteau supranaturalul Curtici. — |
ca: învierea morţilor, existenţa îngerilor şi erau Actul botezului s’a săvârşit prin fr. Ioan Un-
partizanii românilor. Biblia însă ne arată numai gureanu, păstorul bisericii, iar împărţirea cinei’ prin
aceste două secte, dar au mâi fost şi altele. fr. Iov Todor. Ambele coruri şi muzica din biserica
Pe de altă parte, popoarele păgâne mi-şi mai noastră au împodobit serbarea cu cântări, precum şi
găseau mulţumirea în zeităţi. Nu numai filosofii, ci! corul fraţilor din Sega de sub conducerea fr. Cozma
chiar şi preoţii şi poporul îşi băteau joc de credinţă, Senti.
zei şi de legendele şi vieaţa lor imorală. După cum Domnul să binecuvinteze nouile plante şi nouă
zice un oarecare istoric că „virtuţile păgâne erau viţii' Să ne mâi dea aşa bucurii.
strălucitoare” . ' TEODOR MIHU.
In mijlocul acestei corupţiuni universale, iacă * * *
apare o lumiină în întuneric ,un semnal de alarmă, o CORONINI. — O nespusă bucurie au avut fraţii
»'•'lie din per. Şi (anume unde? In pustiul ludeei, în .mi j- din comiuna Coroniui în ziua de 30 Maiu a. c„ când
îocul Ierusalimului, deşi acela (era pustiu de lumină ce- 40 suflete, după mărturisirea credinţei lor, s’au bote­
-easeă. — zat în numele sf. Treimi în apa Varadului.
Acolo un om povesteşte ceva. Gură delà gură şi Nouii botezaţi sunt 20 din Coroniui, iar restul
>?t delà sat. - I • 1' f '
Din toate clasele pornesc convoae, dar ce să vezi, din alte comuni.
n om îmbrăcat cu o piele şi încins cu o curea — îm­ Corul fraţilor din lpc a împodobit această serbare
brăcăminte destul de săracă. Mânca lăcuste şi miere prin frumoase cântări spirituale .
sălbatică. Dar ce le spune acest om îmbrăcat aşa de Actul botezului a fost îndeplinit de către fraţii I.
simplu. „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este a- Ghiocel şi I. Şuveţi.
8 FARUL MÂNTUIRII

Domnul să binecuvinteze nouii botezaţi, şi să-i fiind dirijat de fraţii I. B. Schiopu şi I. Ciuşcă din Va-
crească ca pe nişte plante în grădină sa, ca să aducă lea-Mai.e, cari au împodobit mult această ser­
fruct spre mărirea lui. bare, prin diferite cântări spirituale
CONST. BURIMAN. Urăm tinerei perechi a Domnului binecuvântare
* * » şi o căsnicie fericită.
In ziua de 24 Maru a. c., fraţii din comuna Şiclău, I. B. SCHIOPU.
ud. Arad, au avut o nespusă bucurie, atribuită prin
{ 'aptul că 12 persoane au primit botezul, după ce mai CEREMONII FUNEBRE.
întâi au depus o bună mărturie despre credinţa lor
nou-testamentală, declarând că vor urma lui Christos In ziua de 17 Mai a. c., a aiyut loc înmormân­
' toată vieaţa lor..— tarea rămăşiţelor pământeşti, ale sorei Sofica Doda
Actul botezului a fost săvârşit de către fr. Mi- din comuna Nojag, jud. Hunedoara.
hai Borha din Nâdab, jud. Arad, premergătorul cer­ Serviciul funebral a fost ţinut de fraţii I. Mârza
cului, care a ţinut o frumoasă cuvântare. şi G. Bocanici, arătând între altele că cel mai fericit
lucru din vieaţa sorei noastre a fost, că din tinereţe
Această solemnitate a fost împodobită de coru­ a servit Domnului, şi a trecut la cele vecinice in floa­
rile din Şiclău, Socodor şi Otlaca. rea vieţii, după o scurtă suferinţă. ' M.
ŞERBAN I. PF.TRU, * * •
Arad Cel ce se numea Negru Simion, unul aiutre bă­
----- o ----- trânii luptători ai bisericii din Curtici, care se număra
CASATORII. între cei dintâi botezaţi în această biserică, a încetat
.. . In ziua de 6 ^Maiu a. (c., a avut loc în comuna Sân- din vieaţă în ziua de 5 Mai, în etate de 71 ani, dintre
NicOlaul-Român, cununia sorei Maria Puşcaş (sora de cari, 34 de ani a lucrat în via Domnului.
corp a fr. T. Puşcaş) cu fratele Dumitru Pupui din Serviciul funebru a fost oficiat de către fraţii I.
comuna Mărţihaz. Ungureanu, premergătorul bisericii Curtici, Gir Var-
Actul căsătoriei a fost îndeplinit de fr. Mihai şandan, St. Bordaş, V. Berbecar, D. Dragilă, M.
Vicaş, premergătorul cercului Tulea". Munteanu, I. Savu şi I. Ciorău.
P. BALC. In urma fratelui Negru au rămas soţia sa, doi
* * * fii şi o fică cu soţul ei, rudeniile şi biserica.
In ziua de 13 Maiu a .c., am avut o nespusă bu­ S. COZMA.’
* * *
curie în comiuna Beznea, unde a avut loc căsătoria
sorei Ecaterina Cioara din comuna Beznea şi Georghe Cu adâncă durere trebue să anunţăm încetarea
Grozea din comuna Valea-Neagră. din vieaţă a (fratelui ¡nostru în Christos, Bădilă Ioan, în
Actul căsătoriei a fost celebrat de către fr. Ioan etate de 46 ani, născut în Poplaca, judeţul Sibiu. Ră­
Ilea, ajutat de către Ioan Dinga, cari au arătat rostul măşiţele pământeşti au fost înmormântate în ziua de
unei căsătorii adevărat creştinească. 21 Martie c.
La această serbare a asistat un mire număr de La această ceremonie au luat parte peste 1000
popor. T. PUŞCAŞ. de ipersoane.
* * *
Serviciul funebru a fost ţinut de fraţii: Petru O-
In ziua cW 6 Mai 1926, fraţii din comuna Ciucea, prean, Beu, Maniu Suroiu şi Ioan Lupean.
judeţul Cluj, au avut o mare bucurie, când s’a cele­ Rugăm pe Domnul să mângâe pe sora şi cei 5
brat căsătoria fratelui Gheorghiu Belea, cu sora Oniţa copii rămaşi pe urma lui, lipsiţi de mijfloace de
r Petrişor. trai. — i i 1
Ceremonia religioasă a fost îndeplinită de Fraţii RADU MANTA.
Ioan Illea şi Ioan Dinga, lucrătorii cercului. ' * * *
Dumnezeu să binecuvinteze tânăra pereche. In ziua de 10 Iunie a încetat din vieaţă la domi­
I. D. t ciliul său din comuna Râu-de-Mori, fr. Maliton în
• * *
Fraţii din comiuna Toc, Jud. Arad, au avut dease- etate de 49 ani. Serviciul funebral a fost ţinut de fr.
Dragomir Cornea din Cârneşti.
. mienea, o^nare bucurie lîn ziua de 13 V. 1926, cu ocazia
căsătoriei fratelui Ştefan Barna cu sora Petru Goian, I. CIOROGARIU.
ambii din comuna Toc. Actul a fost îndeplinit de
fratele Ioan Popovici.
Urăm tinerei perechi a Domnului bogată bi­
necuvântare.
M. JOLGEA. A V I Z .
i * * *

In ziua de 24 Mai a. crt., (a doua zi de Rusalii), Aducem la cimoştinţa fraţilor că, survenrnd o
s’a celebrat cununia religioasă a fr. Filip Gârboveni urcare a lucrărilor tipografice, „HARFA COPIILOR”
din comuna Valea Paii, cu sora Elena Bâha din Vi- sie va vinde pe viitor cu Lei 50 exenfplârul, iar nu
Şâg- — ( cu 40 cumi am anunţat Ia început.
Actul teligios a fost sevârşit de către fraţii:
P. Drăgoies'cu din Valea-Mare şi P. Adarh din Re­ La expediţie se mai adaugă spese de transport
şiţa, care au ţinut o cuvântare arătând îndatoririle re­ şi ambalaj.
ciproce ale soţilor. Redacţia.
Dela această serbare n’au lipsit nici corul vocal,
care era de Un efectiv aproximativ -de 50 persoane,
» n u l OU N u m A ru l 15 B u gu st 1926

Apare de 2 ori pe lună Redactor N .’Io n e s c u


Abonamentul 100 Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI.
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră Înaintea oamenilor ca ei


să vadă taptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (Matei 5, 16.)

C etatea lumiiiei.
Auzita-fi de-o cetate Vreţi să ştiţi in cari parte
Mai frumoasă ca ’n poveşti? Stă acel oraş sublim?
A ei ziduri luminează El nu este încă’n Imite,
Ca şi stelele cereşti. Dar va fi, dacă-1 voim.

Numai drepţii trăiesc într'ânsa. Noi zidim cetatea Sacră;


Şi p-al ei divin pământ Noi prin fapte şi gândiri,
Blândul soare al fericirii Punem pietre a noastre inimi
Varsă farmecul său sfânt. Doruri triste, dulci iubiri.

In dreptate şi iubire De pierim, ea tot rămâne,


Au crescut ai ei copii. Creşte vecinie şi fatal.
Intre ei nu-i vrajbă, ură, Luminată tot mai splendid
Nu-s invidii, duşmănii. De al dreptăţii ideal.

■¡•y

Ti POC. RAFIA GUSTAV ALBRËCHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.


j= ^ iQ c = iC T lfi^ E a 0 e 3 c a ft[r=gr3»Oc=a a |1
2 FARUL MÂNTUIRII

oare tot atât de adevărat, că şi butucul are nevoie de


Slujba. mlădiţe? Căci butucul îşi dă roadele cu ajutorul mlă-
Nu Se poate, ca Dumnezeu să nu cheme la mă­ diţelor, nu poate face nimic fără ele. Niciodată nu
reaţa Sa slujbă pe omul care-1 este pe deplin predat. ve-ţi vedea un ciorchine pe trunchiu, ci totdeauna pe
Această slujbă este onoarea sau cinstea noastră cea mlădiţe. „V’am ales să mergeţi şi să aduceţi roadă
mai mare pe care ne-o dă Domnul aici pe pământ. voastră să rămână". Christos esfe adevăratul butuc al
Când noi ne predăm Domnului, ne punem la bu­ viţei, butucul cel viu. El este isvorul a tot ce ne tre­
nul lui plac, şi (de acum încolo „suntem slujitorii Lui” . bue. Dar El îşi dă rodul prin noi. Prin urmare Chris­
Insă âr fi foarte ciudat, să ne facem slujitori, fără să tos are nevoe de noi mlădiţele, ca să aducă rod, după
găsim slujbă. Şi totuşi câţi sunt de felul acesta, cari cum noi avem nevoe de El, ca să trăim .
stau pe loc nelucrând nimic, chiar dintre cei ce se Uneori o mare boltă de viţă răsare înapoia zi­
numesc creştini .Aceştia cred că pot fi buni creştini dului unui castel. De afară nici un ochiu nu zăreşte
şi fără a pixne Mâna pe lucru, sau se socotesc prea trunchiul puternic, ascuns în bogatul pământ al gră-
slabi şi nepotriviţi pentru slujba lui Dumnezeu. De dinei. Dar să descopere ş~i înveseleşte ochiul trecăto­
aceea arie ei: Cutare şi cutare e potrivit pentru această rului, prin sulele de ramuri, cari acopăr zidul cu un
slujbă, fiindcă e jnai învăţat şi (nai talentat ca mine, eu belşug de frunziş de flori şi de roade gustoase. Bu­
Insu-mi sunt prea slab şi prin urmare nu sunt capa­ tucul este isvorul vieţii ramurilor. Ramurile sunt ară­
bil de a suporta această însărcinare. tarea în afară a vieţii butucului. Tot aşa şi Christos
Iubite cititor, nu te !atn!ăgi Cu astfel de păreri gre­ este butucul dumnezeiesc. El este ascuns în dosul mă-
şite despre slujba Domnului, deoarece toţi copiii hramei, caTe desparte lumea văzută, de cea nevăzută şi
Iui Dumnezeu sunt chemaţi la o slujbă oarecare, vieaţa noastră este „ascunsă cu El în Dumnezeu".
pe care însuş Dumnezeu a pregătit-o din vecinicii, Oamenii nu-L văd. Capul trupului este în cer, iar
pentru fecare creştin hotărât şi predat Domnului. noi mădularele suntem pe pământ. Trebue dar, ca
Şi această slujbă poate să fie o slujbă de răbdare, de butucul ascuns să se facă cunoscut prin ramurile liii
rugăciune şi de suferinţă în numele lui Christos. încărcate cu roade.
Aşa dar, slujba cea mai înaltă pentru noi, este aceia Isus Christos nu mâi vine ca odinioară în uliţe,
pe care o va alege Dumnezeu, ori care ar fi ea. Şi a- în sinagogi şi în câmpii, să predice vestea bună
ceastă slujbă totodată ne va fi dată potrivit cu pute­ a EvangheLei, ci vrea să facă lucrul acesta prin noi.
rile noastre. El nu mai uşurează bolnavii şi pe cei mântuiţi cu
Rămâne dar, ca noi măi întâi de toate să facem mâinile Lui: ,.are nevoie de ale noastre pentru lucrul
cum au făcut bunii şi adevăraţii creştini Macedoneni, acesta” . Nu mat este aici ca să înştiinţeze pe cei ne­
adică: ,.Să ne p-etfăm mai întâi pe noi înşine lui pocăiţi, să mângâie pe cei întristaţi, să întărească
Dumnezeu” . II. Corint. 8, 5. După ce vom face pasul pe cei disperaţi prin cuvinte eşite de pe buzele Lui,
acesta, Dnmrezeu va putea să ne descopere slujba ci doreşte să facă lucrul acesta prin noi, ramurile
vieţii, pe care din vecinicii a hotărât-o pentru noi şi Sale. —
să ne călăuzească la ea. Această lucrare, pe care a Voi slujitori, cari n’aveţi decât un talent, voi, cari
ales-o Dumnezeu din vecinicii, în Christos, poate să credeţi că alţii sunt potriviţi pentru slujba lui Dum­
fie descoperită deodată, ca un fulger, sau pas cu nezeu, dar nu voi înşi-vă, voi, cari tremuraţi la fiecare
pas, încetul cu încetul, prin lărgirea pe nesimţite a chemare, voi, cei slabi, de voi are nevoie Domnul” .
unei lucrări făcute cu umilinţă, până când lucrarea Voi sunteţi cu adevărat aceia, pe cari i-a ales Dumhe-
vieţii Lui, ni se va arăta înainte. zeu, dacă vreţi să vă predaţi în mâinile Lui.
Domnul are nevoie de noi, pe care ne-a mântuit. Mulţi din cei ce sunt mântuiţi nu sunt slujitori,
De aceea El pune mâna pe creştin şi-i zice: ,JEu ani de ce? Pentru că ei se bucură de mântuirea lor, dar să
nevoie de tine. Tu treime să munceşti, să plănueşti, să tem de sarcina de ucenici; doresc cununa, dar nu vor
lucrezi. Hă strângi şi dacă trebue, chiar să mori In sluf- crucea. Gh. Ol a r u ,
ba Mea”. Am nevoie de mintea ta, şi de darurile tale, Agrij.
de frumuseţea ta şl de tot ce străluceşte In lumea a-
leasâ; în schimb dacă te predai Mie, îţi voi da bucu­
rii ,nesfârşite. ' \ Sgârcenia.
Inchipuiţi-vă, că aţi fi duşi de acasă undeva la - De I.UNGUREANU. —
lucru, şi o veste grabnică v'ar anunţa că nevasta vă
este bolnavă de moarte, şi vă chiamă lângă ea. Nu-i „Căci ştiţi bine că nici un curvar,
aşa că nici unul din interesele voastre, nu vă vor putea nici un stricat, nici un lacom de avere,
opri să nu mergeţi? Vestea despre moartea nevestei care este un închinător la idoli, n'are
voastre, pe care o iubiţi, v’ar fi dus îndată la căpătâiul parte de moştenire în împărăţia lui
ei. Cu toate interesele felurite pe cari vi le-ar cere Christos şi a tui Dumnezeu. Efes. 5, 5.
existenţa, nu puteţi scăpa de acest mare fapt, că Ah, ce mulţi creştini desconsideră cuprinsul ver­
Domnul pe care-L iubiţi are nevoie de voi. setului de mai sus şi uită că sgârcitul n’are parte în
„Eu sunt vieaţa, voi sunteţi mlădiţele", iată solia cer.
Domnului. Ani priceput noi oare înţelesul acestor împărăţia lui Dumnezeu trebue lăţită pe pământ
cuvinte? Este lămurit, că mlădiţele au nevoie de şi aceasta este chemarea noastră, scumpii mei fraţi şi
butucul viţei, care este isvorul vieţii lor. Deoarece din surori în Christos şi |în acest scop irebue să ne predăm
el trag fără curmare picătura nevăzută de putere Domnului. —
dătătoare de vieaţă, care hrăneşte şi dă frunza, firul Noi suntem' datori să contribuim cu banul nostru
şi rodul. Fără el, ele n’ar putea face nimic. Despăr­ la predicarea Evangheliei Domnului, sufletelor înse­
ţite de butuc, mlădiţele se usucă şi niiwf Dar nu este tate de adevăr, precum şi la ajutorarea săracilor etc.
FARUL MÂNTUIRII 3

Adică noi trebue sa servim' pe Domnul din toată puterea


noastră. — Poarta strâmtă.
Deci, când ţi se cer bani pentru lucrul sfânt să „Dar strâmtă este poarta, îngustă
nu zici: „N’am” . Oamenii lumii acesteia au bani pen­ este calea care duce la pierzare şi pu­
tru diavolul şi noi să nu avem pentru Domnul?
In vara trecută, scriitorul acestor rânduri, cu oca­ tini sunt cei ce o atlA”. Matei 7, 14.
rnummu 'rr
zia unei călătorii misionare, trecând prin hotarul unei
comuni, am întâlnit câţi-va argaţi arând la plug în
pământul stăpânului lor. Unul dintre aceştia — în
vârstă de 50 ani — avea între dinţi o lulea, pe care o
strângea bine s:ă n ’o piardă şi scotea mereu fum. După
salutul cuvenit am pus acestui om următoarele în­
trebări, la cari mi-a răspuns cu bucurie:
Unchiaşu-le, te rog spune-mi pentru ce fumezi?
Ca să ard banii răspunse el. —
Spune-mp te rog, cât cheltueşti pe săptămână pen­
tru tutun? —
— Se gândi puţin şi spuse că 7 lei.
Ţuică (rachiu) foloseşti?
Da, folosesc în fiecare zi.
Şi cât te costă săptămânal?
Când sunt mai sărac de bani, cheltuiesc 16 lei
pe săptămână, fu răspunsul.
Un om1 muncitor, sărac fără nici o avere, chel-
tueşte lunar suma de 92 lei pentru tutun şi ţuică. E
şi acesta sgârcit? Nu! Dar dacă! i s’ar cere să contri­
bue la biserică numai cu jumătatea sumei de mai sus,
ar ţipa şi s’ar tângui.
Fraţilor! Dacă pentru diavolul aşa mult se jert­
feşte, dece Să nu jertfim şi noi pentru Domnul Isus
Christos şi pentru mântuirea sufletelor. Dacă fiecare
membru ar contribui la biserică lunar cu suma de
92 lei, starea bisericilor noastre ar fi cea mai înflori­
toare. Şi aceasta se poate face. —
Numai să nu fi schimbat noi simbria Domnului,
ca Laban simbria lui facob de zece ori. 1. Moise 31, Primul bărbat pe care ni-1 arată acest tablou,
41, Laban a fost (sgârcit şi totuşi el a pierdut. Tu cum este beţivul reformat! Priveşte! El a asvârlit băutu­
stai? — rile: ţuiculiţa, paharul de vin sau bere, şi este ho­
Nabal n’a voit să dea pâine flămândului David. tărât să facă orice sforţare ca să intre prin poarta
(1. sam. 25). Din cauza zgârceniei, dar tu dai? strâmtă. Unii pătimaşi ai alcoolului caută să intre,
Tânărul s’a întristat pentru marea lui avere (Mat. dar nu le reuşeşte. Deasupra porţii se află următoarea
19. 22), pentrucă era lipit de ea şi tu de cine eşti inscripţie: „Nici un beţiv nu va moşteni Împărăţia lui
lipit ? — Dumnezeu” . I. Cor. 6, 10.
luda a avut durere pentru risipa făcută de Ma­ Persoana următoare, este un bărbat, care se află
ria cu oleiul. (loan, 12, 4—6), Sgârcitul şi când altul pe calea îngustă, totuş duce pe spinarea lui o povară
jertfeşte sufere durere. Tu cum te afli? mare şi grea, a dreptăţii sale. Prima privire ne dă
Félix, aştepta bani delà prisonier, (Fapt. 24, convingerea că pentru el va fi imposibil să treacă pria
26), aşa e sgârcitul, să tot capete şi să nu dea, deşi poarta strâmtă. „întreaga noastră dreptate, pe care o
este scris că: „Este mai bine, a da decât a lua.” Tu târâm1 cu noi când voim să ne mântuim, e3te ca o
cum eşti? zdreanţă murdară; cu cât Vom avea mai multă dreptate
Anania $i Safira au fost sgârciţi. (Fapt. 5). Şi de a noastră, cu atât mai imposibil va fi să trecem
tu? — prin poarta strâmtă. Omul, care vrea să se mântuiască,
Cel ce dă cu mâna largă se face bogat. (Prov. trebue să-şi simtă sărăcia, şi la fel ca primul bărbat
11. 24). Tu vrei teă fii bogat? Atunci dă cu'mâna largă. din tabloul de sus, trebue să cadă pe genunchi pentru
Dacă eşti sgârcit ştii ce folos ai? Citeşte Ecl. 5, ca să intre prin poarta strâmtă.
13-17. — Apostolul Pavel, când era fariseu', a avut o ase­
Iubeşti tu pe Dumnezeu? Citeşte I. loan, 3, 17 menea povară grea a (dreptăţii sale, însă când se făcu
r. nu fii sgârcit. Căci sgârcitul nu va intra în împără­ creştin o lepădase. Dorinţa lui era să fie în Chris­
ţia lui Dumnezeu (I. Cor. 6, 10). Cine seamănă tos şi spuse: „3ă fiu găsit în El, nu având o drep­
cu scumpătate va secera cu scumpătate. tate a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se
capătă prin credinţa în Christos, dreptatea pe care
o dă Dumnezeu prin credinţă.” Filipeni 3, 9.
Ceva mai în urmă la dreapta, zace un altul, care a
căzut de pe calea îngustă. El reprezintă pe iubitorii
Citiţi şi râspânditi „Glasul Tineretului de bani. Cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite
Baptist“ şi curse, cari coboară pe om în pierzare. Ah, de s’ar
)•■ ••■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ............................................. .. •■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ trezi oamenii! Ah, de ar ţine seama de cuvintele
4 fa ru l iwÂfcnruiftil

Mântuitorului: „Voi nu puteţi sluji lui Dumnezeu în faţa lumei sunt lucruri demne de dispreţ. Lumea re­
şi Mamonei. Adevărat vă spun, este mai uşor pentru cunoaşte că.curăţenia frste bun'ă^şi e foarte de dorit, dar
q cămilă stă treacă prjn urechile acului, decât ca un — zice ea — tou trebue să credem cî Dumnezeu voeşte
bogat să intre îţi împărăţia lui Dumnezell’^ să ne lipsim de toate plăcerile trupeşti. —
Ultimul bătbat depe tablou, reprezintă pe acei. Lumea vorbeşte la urechea ta astfel:
cari poartă onoare şi strălucire lumească. El este „Da, fiţi în cunoştinţă şi temere de Dumnezeu,
de părerea neghioabă, s'â placă în acelaş timp: lui dar nu vă lipsiţi de toate bucuriile ce vi le oferă di­
iDuipaezeu -şi lumei. Nimeni nu va putea servi la ferite societăţi bune; de opere bune şi dansuri fru­
doi stăpâni, cari au interese contrarii. „Cum puteţi moase, la cari ia parte lumea inteligentă?”
fi mântuiţi” , spune Isus, „care căutati onoarea oa­ Şi toţi acei cari dau ascultare acestor cuvinte în­
menilor şi nu onoarea lui Dumnezeu”’ şelătoare, se duc la prăpăd. Jacob, 4, 4. —•
„Intraţi prin poarta cea strâmtă, căci larga este
poarta, lată este calea, care duce Ia pierzare şi mulţi Dacă în adevăr voieşti a urma Domnului, atunci
SUnt cei ce intră prin ea. Dar strâmtă este poarta. în­ trebue să te refugiezi în pământul lepădării de sine şi
gustă este calea care duce la vieaţă şi putini simt ceice Egiptul acestei lumi să-l părăseşti. Mat. 16, 24.
o afl#’. Trebue s’o rupi de tot cu păcatul şi lumea
Deci vino la Isus, mergi pe drumul îngust al şi să te duci departe unde cheamă Domnul pc ai Lui,
lep^Mjrii de sine şi intră prin poarta strâmtă a naş­ al. 5, 16—26. —
t e r i din nou, spre legătura sfântă cu . Dusţipezeu Trâmbiţa îţi sună astfel: „Fugi din Rabilon”.
prin Isus Christos. tr. J E A N. , Domnul dă te ajute.

Nu merge prea departe. Blândeţea, cale către fericire şi li­


— De IOAN UNGUREANUL — nişte sufletească.
Faraon a zis: „Vă voia tăsa să (Matei 3, 5. — Rom. 12. 10-21.)
plecaţi, ca dă aduceţi jertfe, Doninului,
Dumnezeului vostru, în pustie; numai, Un învăţat grec, care era renumit prin blândeţe,
SA nu vă depărtaţi prea mult, dacă ple­ înţelepciune şi dragoste către aproapele, iu întâmpi­
caţi: Rugaţi-vă pentru mine". — nat într’olseară de o ceată de derbeaei. cari îl huliră pe
II. Moise 8, 28. stradă până la locuinţa sa. înainte de a intra pe
Scumpul meu prieten şi prietenă, poartă, fu oprit de unul din derbedei, cari îl întrebă:
— De ce nu vorbeşti? învăţatul răspunse foarte prie­
'Când tu te-ai hotărât să pleci ca să jertfeşti tenos şi liniştit: — Nu vorbesc penrtu că nu m’ati în­
Domnului, n’ai observat că vrăşmaşul sufletului tău trebat pe mine nimic!
— satana — voieşte să „se înţeleagă cu.'line ca nu Imediat derbedeii în urma acestor cuvinte sc
cumva să mergi prea departe? împnăştiară fără nici un rezultat. Din acest exemplu,
Aceasta s’a întâmplat cu mine şi deci vorbesc di» vedem că blândeţea cu care a vorbit acest învăţat grec,
experienţă, şi, te rog să fii atent la versatul de mai a influenţat mult asupra derbedeilor, cari ne având
sus şi vei observa că cumplitul — desăvârşitul în ce obiecta s’au împrăştiat fără rezultat la locuinţele
răutate -r- Faraon când se văzu forţat de mâna lui lor. Blândeţea este unul din darurile cele mai mari
Dumnezeu siă la&e poporul să jertfească — să plece — cu cari este înzestrat omul. Blândeţea este mama înţe­
vrea să se înţeleagă cu Moişe: „Să nu meargă prea de­ lepciunii, a răbdării şi stâlpul neclintit al încrederii.
parte”, să nu meargă aşa departe, ca să poată fi urmă­ Dacă ai încredere, ai linişte sufletească, iar liniştea
riţi de ¡agenţii lui, ca n» cumva sâ-i scape de tot şi sufletească este fericirea unui om. Ce-ţi mai trebue,
pentru totdeauna. dacă tu ai linişte sufletească şi fericire? Dacă nu o ai,
Aşa şi lumea aceasta —; a cărei conducător şi stă­ să ştii că nu o poţi găsi decât în Isus Christos.
pân este pofta — nu are plăcere ca tu să te prea de- Deci vino la el ca să-ţi dea blândeţe, iar apoi
parţi de ea; când te deosebeşti de lume în vorbire şi linişte sufletească şi fericire vecinică.
Umblare; în cugete şi morală, ea lumea -- nu IOAN P. VOINEA.
voieşte s’o rupă cu tine de tot, ea iţi vorbeşte binele
şi îţi zice: ,$ i nu, te prea indepuriezi”. Cân,d tu îu-
cepii a cerceta adunările creştine, Duhul lumei îţi şop­ Credinţa are făgăduinţa vieţii aces­
teşte: „Du-te la adunare şi roegă-te, dar nu e abso­
lut necesar pentru mântuirea ta, ca să Îmbrăţişezi deo- teia şi a celei viitoare.
ţUt toate cele ordonate de Domnul prin Sj. Scrip­ (F. Timbtei 4, 8 .)
tură, Dumnezeu vede neajunsurile tale etc. „Nu c
absolut necesar ca tu să jii botezat, deşi ordonă Dom­ La cea dintâi privire, aceste cuvinte par cam pri­
nul aceasta. Ioan 3, 5. Fapt. 2. 38. Marc. 16. 16. mejdioase şi totuş cuprind în ele un mare adevăr. De
Tu poţi să fii plpcut lui Dumnezeu şi dacă nu multe ori cei cari nădăjduiesc în Dumnezeu şi-i cer
vei rupe cu minciuna şi înjurăturile: „Tu te poţi ruga ajutorul şi sfatul chiar în cârmuirea afacerilor tru­
lui Dumnezeu şi poţi merge la adunare, însă nor trebue peşti, le-au văzut înflorind şi înaintând în chip ui­
să te laşi; de toate pţăqerile lumeşti’’- mitor. ,
De ce să laşi iu jupuitul? Ce păcat e acesta.? De Alţii, fără să fie bogaţi, pot mărturisi că, mul­
ce dă laşi dansai? Ce pjfâU' e acesta? ş. a. m. d. ţumită binecuvântării dumnezeeşti, nu duc lipsă de
A muri ^catului, a te îngropa împreună cu nimic. Dumnezeu i-a binecuvântat pe măsura tre­
Christos prin botez în moarte« Lui, Rom, 6, 2— buinţelor lor.
FÂNUL MÂNTUIRII

Alţii în sfârşit într’o stare mult mai umilită, Creştinul şi Evanghelia,


deoarece adevărata credinţă nu poate împiedica în­
cercările. S’au găsit în împrejurări foarte grele, an La evreii vechi era deprinderea sa se citească
cunoscut primejdia, dar au cunoscut şi salvarea. zilnic din lege şi din proroci. Ei aveau anumiţi băr­
Creştinii cei săraci ' ştiu mâi bine decât toţi, baţi şi pricepători în tălmăcirea scrierilor sfinte-. Gel
cât de mult ajută Dumnezeu pe cei cari nădăjduiesc mai vestit dascăl al lor a fost Hilet. Intr’una din zile
în El. Ei capătă, cu privire la trebuinţele trupeşti, a venit la dânsul un evreu credincios şi l’a întrebat:
cunoştinţe pe cari nu le pot căpăta cei bogaţi, prin „Invăţătoru-le, spune-mi scurt ce cuprinde -legea, şi
faptul că aceştia din urmă, având tot din belşug, aceasta repede, cât ai putea să stai într’un picior?”
cred că au mai puţină trebuinţă de Dumnezeu. Dar „Ceeace ţie nu-ţi place, altuia nu face!”, răspunse
se înşală amar, fiindcă de ajutorul lui Dumnezeu are învăţătorul.
lipsă ori ce om, atât bogat cât şi sărac. Cititorule! Tu te-ai gândit şi te-ai întrebat
In sfârşit, când în faţa greutăţilor, poţi avea vreodată, cari sunt cuvintele Mântuitorului, în cari se
pacea lăuntrică, nu însemnează că ai căpătat cea mai cuprinde miezul sfintei Evanghelii şi cari alcătuiesc
de preţ binecuvântare? hotarul despărţitor între legea veche mozaică şi între
Să ne silim deci cu toţii a păstra mulţumirea su­ cea creştină?!
fletească, şi Dumnezeu ne va binecuvânta din belşug. Dacă le ştii, repetă-le: dacă nu le ştii, învaţă-le:
„Mil-ă roiesc, nu jertfii’\ (Matei 9, 13.)
N. IONESCU. („Răt. Neşt. Seri pitirile” .)

Bogăţiile pe cari Dumnezeu le dă Ce scrie un mare ziar despre răs­


omului. pândirea Evangheliei în Brazilia,
Un cwn nemulţumit de soarta sa se plângea dc Marele cotidian „O Brazii” din Rio de Janeiro,
Dumnezeu „Bunul Dumnezeu, spunea el, trimete al­ Brazilia, după ce a urmărit timp de câţiva ani răs1-
tora bogăţii şi mie nu-mi dă nimic! Cum pot eu să pândirea Evangheliei în Brazilia şi-a întreprins o
debutez în vieaţă neposedând nimic?” Un bătrân auzi strictă anchetă, iată ce are de zis despre mişcarea „po­
aceste cuvinte şi îi spuse: Eşti tu aşa de sărac cum1 căiţilor” :
crezi? Dumnezeu rru>>ţi-a dat tinereţea şi sănătatea? „Este extraordinar ceeace se obsearvă în inte
— Eu nu zic nu, şi eu pot fi încredinţat de puterea riorul Braziliei, ori unde ar fi omul, cu privire la ri­
mea şi de tinereţea mea. Bătrânul luă atunci nrâna dicarea şi desfăşurarea, din ce în ce mai mare, a răs­
dreaptă a oimiului şi îl întrebă: — Vrei tu să te laşi să pândirii Evangheliei .
ti se taie această mână pentru 2500 franci ? Nu, eu Ori unde mergi, în oraşe, sate, cantoane, la răs­
nu vreau aceasta. — Dar mâna stângă? — Această pântiile simple şi neînsemnate ale drumurilor, afli
nici odată. Dar consimţi tu a deveni orb pentru 25 000 totdeauna case dc rugăciune.
franci? Chiar şi acolo, unde biserica catolică, de mulţi
Ferească-mlă Dumnezeu! Eu nu ‘voiu voi sa dau un ani n’a putut face nimic, unde nu s’au zidit până acum
ochiu nici pentru sume mai mari. Vezi, adaugă bă­ nici şcoli publice, nu lipseşte această scoală nouă, în
trânul, câteva bogăţii pe cari Dumnezeu ţi le-a dat, care se proclamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin
si cu toate acestea tu te plângi. toate colţurile ţării se seamănă învăţăturile mântui­
toare ale moralei creştine. Pocăiţii, cum sunt numiţi
Trad. de 1. VOINEA. în interiorul ţării (şi asta încă-nu ştim dece), oamenii,
----- o—— cari se ţin grapă de Evanghelie, iau toate măsurile
şi-şi folosesc toate puterile să trăiască frumoasele în­
Roagă-te şi lucrează! văţături ale lui Isus şi să arate pilde bune chiar şă
răufăcătorilor lor. Şi chiar din această pricină ea
Istoria bisericească ne vorbeşte între altele des­ sunt priviţi cu oarecare 'rezervă de o seamă de oameni,
pre prigonirile pe cari împăratul Mărcii Aurel le-a în­ cari încă nu urmează religia aceasta nouă pe aici sau
dreptat împotriva creştinilor. au fost rău informaţi ani dearândul de cei ce ar fi
In multele legiuni de ostaşi, cari au făcut zid dc trebuit să predice în loc de ură şi vrăşmăşie, Evan­
apărare împrejurul acestui împărat a fost şi „legio ghelia bunului Mântuitor. Vieaţa lor este strict reli­
fulminatorix” alcătuita în majoritate din ostaşi creş­ gioasă şi oamenii aceştia huliţi, se poartă într’un
tini. — 1 I '"!:':j/j[l irtod vrednic de un registru special.
Prin rugăciunile acestor ostaşi, împăratul a scJp'at Cei ce au urmărit fără prejudicii această miş­
din uruite primejdii — lucru, care l’a schimbat din care în ţara noastră în anii din urm'ă, au aflt şi ei
aprig prigonitor în ocrotitor înfocat al creştinilor. ceeace ara: aflat şi noi după ani de priveghere şi un
Cititorilor: o asemenea legiune uimitoare în roade an de anchetă specială asupra acestei propagandă creş-
am putea închega noi toţi cei cari ne-am adunat sub tinlă. Dacă n’am avut prejudicii, am avut toate re­
un singur steag, pe cutele căruia ar sta scrise urmă­ gulile criticei şi cu acestea ne-am pus pe lucru. Ce-am
toarele două cuvinte: „Rdagă-te şi lucrează'” aflat? Ami văzut lucruri ce înalţă naţia întreagă şi asi­
Vei zăbovi tu să alergi şi să te înscrii ca vnhmtnr gură vieaţa Statului nostru peste ori ce umbră de
m coloanele acestei legiuni sfinte? îndoială .Iată de pildă în regiunea de Carangola,
Matta de Minas şi în această zonă. Este o plăcere să
(„Răt. Neşt. S c r ip t^ - vezi vieţile multor bărbaţi şi femei schimbate în
vieţi curate şi devotate în tot ceeace este bon
6
—r —s
FARUL MÂNTUIRII

ţător pentru suflet şi trup. Gospodăriile bune cresc Pocăinţa mea.


şi se înmulţesc; oamenii odinioară nepăsători sunt
treji şi-şi plătesc dările la timp. Case de rugăciune se (Continuare.)
ridică mai mari sau mai mici, pretutindeni, şi cei ce Eu cunoscând lucrurile de birou, deoarece aceasta
le frecventează se sporesc din an în an cu miile. In îmi este meseria, am fost detaşat la cancelaria punc­
toate locurile am văzut ceeace credem că va fi existat tului de concentrare; însă la compania regulată de
şi între urmaşii lui Isus din Nazaret, când El umbla unde îmi primeam toate competinţele militare. Intre
pe pământ: vieaţă curată şi sinceră! Acei ce se adunâ soldaţii acestei companii, se aflau doi şoldaţi volun­
în aceste case simple de rugăciune, sunt oameni din tari, a căror feţe senine mi-au atras atenţiunea, văzân-
toate clasele sociale, dar mai mulţi ţărani, dela ţă­ du-i totodată curaţi şi în cea mai bună regulă. Eram
ranii bogaţi până la muncitorul cel mai din urmă, şi curios să aflu starea acestora, fiindcă îi vedeam în re-
toţi Sunt cu vieţi de model şi vrednic de arătat ca peţite rânduri citind fără ca să-i întreb că ce citesc; ba
pilde bune. — . une ori şi cântau nişte cântări, a căror melodie nu
Ce s’a întâmplat cu ei? Cuvântul fermecător al mi-a fost cunoscută. Curiozitatea ce mă neliniştea a în­
Evangheliei le-a capturat totul, i-a renăscut în suflete vins şi aicea, silindu-mă să-i întreb de unde sunt
şi .inimi. Oamenii cari odinioară au vieţuit în be­ şi ce cântări cântă? Suntem din comitatul Clujului şi
ţie şi mizerie, deprinzându-se cu zecile de ani în lue- fiindcă suntem creştini pocăiţi, cântăm cântări sfinte,
cruri stupide şi scârboase şi cu felul unei vieţi săl­ frnri răspundeau ei. La întrebarea mea, cum îşi exer­
batice, la sunetul fermecător al Evangheliei, au rupt cită cultul şi ¡cum cred ei, îmi; arată un Noul Testament
cu lumea înecată în putregaiu şi burueni rele şi au zicându-mi: „Aici Spnt scrise toate şi acestora trebue
devenit nişte oameni curaţi, treji, gospodari buni, cetă­ Să le urmăm cu toţii începând o vieaţă adevărat creş­
ţeni vii şi vrednici de respect şi admiraţie în ochii în­ tinească, şi să-i urmăm lui Christos, pentru mântuirea
treg« lumi civilizate. Am văzut cum cei de clasele lor n o a s t r ă f
respective, dar cari nu vreau să audă de pocăinţă, tră­ La auzul acestor cuvinte, m’am convins, că aceşti
iesc tot îin acele sate, dar ce deosebire grozavă! In doi soldaţi sunt de aceeaş părere în ce priveşte mân­
timpul iernii, când e frig adesea şi pentru cei îmbră­ tuirea ca şi mine; însă ei deja o practică, — în urma
caţi, ami văzut copii desculţi, în zdrenţe şi aproape acestora ,m’am hotărât, făcând vot lui Dumnezeu, că
goi pe străzi. In casele lor neîngrijite şi friguroase o aşa vieaţă voiu începe ca aceşti doi soldaţi; însă lor
îi ploua ca şi afară. Părinţii lor nu sunt mai săraci de nu le-am spus până în timpul din urmă, — deci cu
cât pocăiţii de clasa aceea, dar cari au case în- toate stăruinţele mele de mai înainte prin cutreerarea
jgrijite, şi copiii hrăniţi şi îmbrăcaţi. Ajunge să men­ mai multor mănăstiri, totuşi cărarea spre mântuire mă
ţionăm în treacăt că „pocăiţii" dau banii lor pe cele se arăta ca o enigmă, necunoscută, iar acum doi oa­
de lipsă pentru suflet şi trup, pe când ceilalţi îi risi­ meni simpli, fără de nici o pregătire, a înlăturat vă­
pesc prin cârciumi şi alte tămbălaie păcătoase. De lul de ceaţă cu desăvârşire de pe calea mântuirei, pe
laceea aceştia din urmă sufăr, deîmpreună cu copila­ când în mănăstirile amintite bărbaţi cu pregătiri spe­
şii şi nevestele lor şi mai sufere pe urma lor şi statul. ciale, n’au fost în staie să mi-o destăinuiască aşa pre­
Puţin, ba foarte puţin s’a vorbit în presă despre cis, ca aceşti doi soldaţi simpli; dar credincioşi. Cu
credinţa aceasta vie şi renăscătoare de oameni, deşi una nu eram însă lămurit: despre organizarea bise­
s’ar putea scrie despre minunile ei vindecătoare mul­ ricească, despre aceasta aceşti doi soldaţi nu-mi putură
te volume. Dar S’a scris mult fără cerneală în inimile da desluşiri amănunţite.
miilor de ţărani cuminţi, pe cari îi vezi Duminica în După demobilizare m’am stabilit in oraşul meu
haine de sărbătoare mergând la casele de rugăciune, ca natal, avizând despre aceasta familia mea ca să-mi
s& se închine Domnului, în casele de rugăciune, ne­ urmeze, (care pe atunci se afla în oraşul P£cs, Unga­
anunţate de gazete, căci presa ca şi noi a căutat alte ria), iar eu începeam a împlini voturile făcute lui
lucruri, poate să-i dojenească pentrucă au apucat o Dumnezeu; că voiu stărui şi mai m'ult ca cei doi sol­
cale nouă, dar tot aceea a lui Isus din Nazaret. daţi, ba voiu ridica statui religioase în casa unde lo­
Multe lucruri bune şi folositoare am putea scrie cuiesc. i
despre această nouă mişcare evanghelică în ţara noas­ Cercetând în mod sârguincios, dela un timp am
tră, dar vom reveni din când în când, căci lumina tre- avut ocazia ca să aud în repetate rânduri vorbindu-se
bue arătată norodului nostru. despre baptişti: Cine sunt aceştia? mă întrebam eu,
Ziarul „O Brazii’’ îşi îndreaptă glasul către toţi ce­ „baptişti” . Cuvântul îmi părea cunoscut din limba la­
tăţenii ţării, Să nu mâi permită nici o prigonire a con­ tină „botezat” ; dar tot atunci îmi apărea prin me­
fraţilor şi concetăţenilor noştri, cari cred altcumi de cât morie, că eu am citit despre aceşti baptişti în anii
noi, căci nu este decât un Dumtaezeu şi cei ce se roagă 1906—1909 în care gazeta „Alkotmany”, (organ al
Lui nu trebue Să se prigonească. Ne îndreptăm rugă­ catolicilor din Ungaria) îi descria în cuiorile cele mai
mintea şi către păstorii sufleteşti, cari conduc în ora- negre, cum se întâmplase şi astăzi. Se vorbea, că
şul nostru sigur această propagandă religioasă, să nc aceşti oameni primejduesc consolidarea naţiunei noas­
trimeată tabloul cu orele de serviciu divin de Dumi­ tre române; subminează statul român; că ne ameninţă
nica şi sărbători sau ocaziuni speciale, ca la timp neamul cu păgânătate, lăsându-şi legea strămoşească,
Să le dămi publicului cititor între cari sunt mulţi do­ şi că sunt plătiţi de inamicii naţiunei noastre şi câte
ritori Să asculte învăţătura creştină şi vreau să afle şi mai câte. Eu ca un fiu fidel al poporului meu
puterea binefăcătoare” . român, care am pus totul pe altarul patriei pentru în­
tregirea neamului, la auzul acestora mă revoltam, vă­
i2Bi3B£5BI2Bi3BB& 3B£5SaBK?BS3 zând că şi azi se află pe teritorul Ţărei noastre rău
— Răspândiţi „Farul Mântuirii“ — făcători, interesându-mă după aceşti primejdioşi bap­
tişti, ami şi intrat în relaţiuni cu ei, ba mergeam chiar
» B 1 3 B i3 B !2 n i2 B S £ !B 5 2 B i3 B !3 B 2 î şi la adunarea lor în Partoş.
FARUL MÂNTUIRII 7

După un scurt timp, după cercetările ce am făcut, pede în Sfânta Scriptură, atunci când s’a trimes după
ara constatat că aceşti baptişti numiţi primej'dioşî, Apostolul 'Petra, care sosind a fost înconjurat de
propagă aceeaş credinţă ca acei doi soldaţi,' cari ca văduve şi plângând i-au arătat hainele şi cămăşile
şi mine s’au înrolat de bună voe sub steagul român pe cari le făcea Dorea. Ea murise trupeşte, dar faptele
pentru apărarea Patriei. Aceleaşi cărţi le aveau: Bibha ei o făcuseră să trăiască în sufletul credincioşilor,
şi Noul Testament. Am constatat apoi şi aceea că în inima acelora, cari s’au bucurat de multe foloase
nişte Oameni în speranţa vieţii de veci înfruntau toate aduse de mâna ei binecuvântată!
greutăţile cu adevărate pilde creştineşti; dar totuşi mă Durerea lor, care era aşa de mare a înduioşat pe
gândeam că nu cumva sub masca de evlavie, să se Apostolul Petra, care înviind-o le-a pus-o înaintea
ascundă nişte trădători de ţară; deci ca să mă conving ochilor, ceeace stârni o mare bucurie în întreaga ce­
ant intrat în legături strânse de prietenie cu ei, şi am tate Iope. —
putut isă Imiă conving că am de1a face cu inişte adevăraţi Şi acum slă ne întoarcem puţin spre noi: dacă nu
creştini, a căror societate o doriam din tinereţele purtăm numele de Căprioară, totuş fiecare din noi
mele; dar până acum n’am aflat-o; iar toate acele poartă numele de ucenică. Oare înţelegem noi tot
ponegriri ce se afirmau la adresa lor, şi-au pierdut îna­ aşa de bine îndatoririle ce le avem ca ucenice ale
intea mea tot crezământul. — Totuşi mă interesăm şi Domnului, cum a înţeles Tabita? Mă tem că suntem
după adevrsarii baptiştilor ca să mă conving despre departe. Oare faptele noastre întăresc numele de uce­
faptele acestora şi să mlă conving din ce motive pro­ nică? Iarăşi mlă cam tem. Şi totuşi trebue să ne apro­
pagă ei aşa o ură cumplită de aceşti creştini a- piem de Mântuitorul nostru aşa cum' s’a apropiat
devăraţi. Tabita şi vom fi astfel departe de păcat, pe care îl
(Va urma.) vom; ocoli .Numele nostru de ucenică trebue să-l
Sldcotim o onoare pe care Dumnezeu ne-o face
şi nu pai o ocară. Credinţa noastră să fie împodobită cu
fapte ca şi a Tabitei. Vieaţa ei era un serviciu sfânt
j Pagina fem eii pentru omenire. Este şi vieaţa noastră un asemenea
serviciu? Faptele bune şi milosteniile de orice fel,
«Kgsgai&tiaXeuţnet alcătuiesc o cunună, care împodobeşte fruntea oricărei
fecioare creştine. Să ne fstrăduim! fiecare din noi a pur­
T a b i t a. ta o astfel de cunună şi să nu fim înfrigurate după
Exemplu strălucit pentru fecioarele noastre modă şi lux, căci, (căutând mai Wult podoaba din afară,
vom! uita să ne împodobim sufletul. Tabita era pre­
In cetatea Iope, după cum afirmă Faptele Aposu ţuită în comunitatea din care făcea parte. Să cău­
tol:lor din Sfânta Scriptură, trăia o femeie numită tăm! şi naţi a fi preţuite pentru munca ce trebue Să ne
Tabita, care se traduce Dorea sau Căprioară. Că silim1a depune atât pentru folosul celor din jurul nos­
ea era căsătorită sau necăsătorită, ori că era fecioară, tru cât şi în lucrai lui Dumnezeu şi dacă de oameni
nu ne spune Scriptura, (dar vieaţa ei poate sluji tot atât vom fi preţuite cu atât mai mult de Dumnezeu! La
de mult femeilor cât şi fecioarelor?. Această femeie, sicriul Tabitei plângeau toţi cu durere, căci era o
zice Sf. Scriptură, că era o ucenică. Este ştiut că nu­ fiinţă valoroasă şi lipsa ei se simţea. La sicriul nostru
mele de ucenic se dă aceluia, care intrând în serviciul vor plânge oamenii sinceri, sau se vor bucura ca şi
cuiva are datoria de a asculta tot ceeace îi va porunci când ar fi scăpat de o piedică?!
stăpânul şi a-şi îndepTni însărcinările ce> i sfe dau. Tab- Tabita a foist înviată din moartea trupului, fiind­
bita era ucenica Domnului, ea era în strânsă legătură că sufletul e mort, căci mâi grozavă este mOartea
cu Mântuitorul ei, de care asculta şi îşi împlinea cu spirituală. —
sârguinţă îndatoririle ei de ucenică, căci faptele ei în­ Din moartea spirituală, numai Isus Christos,
tăreau numele ce-1 purta. Dar afară de numele de Mântuitorul nostru poate să trezească pe ori şi cine.
ucenică, pe care-1 purta şi care arăta tti'ai mult o stare, Cei ce au fost treziţi odată să vegheze în rugă­
ea se numea Căprioara şi acest nume arăta lămurit ciuni pentru a nu adormi din nou, deoarece va fi mai
activitatea ei de ucenică. întocmai ca şi o căprioară, greu s'ă se trezească a doua oară. Iar cei ce încă sunt
care aleargă toată ziua’ sărind peste stânci şi văi, înlă­ morţi ¡sufleteşte, dee Domnul ca jertfa Lui să-i tre­
turând orice piedică din calea ei şi sorbind di'ntr’un zească, să pună în ei vieaţă şi râvnă pentru lucru,
izvor curat şi limpede când setea o pridideşte şi ca cu toţii să purtăm numele de ucenici ai lui Isus,
poate vânătorii o aleargă, Tabita a alergăt în dra­ întodmiai ca şi vrednica şi neuitata ucenică Tabita.
mul ei de harnică lucrătoare, sărind multe greutăţi EUGENIA POPP.
în vieaţa de credincioasă, înlăturând piedicile, cari i
se puneau in cale, sorbind cu lăcomie din izvorul
cel mai limpede: cuvintele Mântuitorului, cari sunt
apa vieţii şi alergând mereu în dramul ei, atunci | Ştiri E x tern e I
când ar fi fost urmărită de vânătorul satan, ea fă­
cea multe milostenii şi fapte bune cari sunt cu ade­
vărat fructele unui creştinistn adevărat. Faptele ei în­ Convenţia Baptistă de Sud.
tăreau credinţa ce o avea şi vice-versa, căci o cre­
dinţă fără fapte este moartă. Dar iată că această * Convenţia Baptistă de Sud din Statele Unite s’a
vrednică ucenică se îmbolnăveşte şi moare! Câtă du­ întrunit anul acesta în zilele de 12—16 Maiu. la
rere şi ce gol a lăsat moartea ei, în sufletele credin­ Houston, Texas. Prima sesiune s’a 'început Mer-
cioşilor, atât pentrucă o pierduseră pe ea ca pe curi dimineaţa la orele 9 cu oră deragăciune. De fa­
o servă iubită, cât şi pentru faptul că a fost atât ţă, în marele auditoriu al oraşului, în care s’a întrunit
de folositoare celor din -jurul ei, este arătat aşa de linf marea adunare religioasă, erau 2940 delegaţi înăcrişi.
8 FARUL MÂNTUIRII

Au început să sosească trenurile speciale arhipline cu CLUJ-MANASTUR. — Iu ziua do 6 Iunie a. c. a


delegaţi şi vizitatori la adunareâ anuală a Convenţiei avut loc în această localitate un frumos botez cu 15
Bisericilor- Baptiste din Statele Unite ale Americei persoane.
de Nord. Când Dr. George W. Mac Daniel, pre­ Actul botezului a fost îndeplinit de fr. N. Pop
şedintele Convenţiei:, un mare savant, si orator, a apa­ in apa râului Someş, in faţa a câtorva sute de per­
rat pe platformlă, după ora de rugăciune a fost sa­ soane.
lutat de peste '4000 delegaţi. Dorim binecuvântarea Domnului nouilor bote­
S’a început sesiunea de lucru ca alegerea no iilor zaţi. I. C.
însărcinaţi. Dr. George Truett propune pe fir Mac CASATORII.
Daniel să fie reales preşedinte. Convenţia l’a ale? Suntem informaţi de către fratele 1. Bălănean
unanim. D. O. S. Lattimore, jude la curtea de casaţie din Jibou, că in comuna Ardusat a avut loc celebrarea
din Texas; J. D. Bell din Gcorgia; A. M. Bennett din cununiei religioase a fr. Cai ioan cu sora Maria
Florida şi L J. Bristow, din La., au fost aleşi vicepre­ Galia, ambii din comuna susnumitâ.
şedinţi. Dd. H. C. Moore şi J. H. Buruett au fost Urăm tinerei perechi a Domnului binecuvântare.
alfcşi secretari, G. W. Norton, din Kÿ., a fost ales
casier; G. W. Harvey, fost deputat în Kentucky, a In ziua de 27 Mai a. c., s’a celebrat cununia re­
fost ales auditor. ligioasă a fr. Ioan Zelecuţan din Valea-Mare. cu sora
Preşedintele Mac Daniel a ţinut o scurtă'cuvân­ Elisabeta Cererian din comuna Costeiul-de-Sus.
tare şi în sfârşit a încheiat cu 1. Cor. 13., în timp Actul a fost îndeplinit de fr. Ioan Covaci şi
ce iniile de delegaţi, oameni din toate straturile so­ Petru Muntean.
ciale, delà guvernatori de Stat până la ţărani şi mun­ Dumnezeu să binecuvinteze tânăra pereche ca s“â
citori de fabrică, ascultau cuvintele dragostei biruitoa­ trăiască spre a Lui glorie.
re cu Christos. IOAN PAIOŞEAN,
A urmat apoi Rev. Dr. J. ,B Leavell, păstor CEREMONII FUNEBRE.
la Prima Biserică din Houston, care a introdus pe d. In ziua de S Iunie a încetat din vieaţă la domi­
Oscar F. Holcombi, primarul oraşului, care a venit să ciliul său din comuna Bălnaci, fr. nostru în Christos
salute Convenţia Baptistă în numele locuitorilor. La Popa Vasile, fost pe vremuri primar al comunei.
adresa d-lui primar a frăspuns Dr. H. A. Porter, dele­ Rămăşiţele pământeşti au fost înmormântate iu
gat din Missouri.
După câteva rapoarte generale asupra stării bi­ ziua de 10 Iunie. Serviciul funebru a fost ţinut de
sericilor, trimiteri şi primiri de salutări din toate fraţii: Gh. lonescu. D. Bucurean şi Teodor Ţuţ.
T. PUP.
părţile, a urmat predica anuală de Rev. Dr. F.F. De asemenea a încetat din vieată în ziua de 30
Brown, prinţul predicatorilor din Tennessee. Citirea Mai sora Ana Crăciunescu din comuna Furdea, în
a 3. Ioan şi subiectul „Prosperitatea sufletească” .
La masă, delegaţii au întrecut cifra de şase mii! etate de 80 ani, după o grea suferinţa.
Serviciul a fost îndeplinit de fraţii T. Boloşiu şi
După masă s’a început sesiunea cu oră de rugă­ Emilian Ardelean, premergătorul Comunităţii din
ciune, condusă de Dr. C. H. Jones din Georgia. A ur­ Jupâneşti.
mat apoi prezentarea delegaţilor, ca Dr. F. W. Gracey
din Cork, Irlanda, aduce salutările delà baptiştii din
ţara sa; comitetul de transmis salutări din partea
Convenţiei Baptiste de Nord-, — Aşa au urmat toate
P o şta redacţiei
sesiunile cu lucrul pentru împărăţia lui Dumnezeu.
Dintre romlâni a luat parte la convenţie sora Ludovica Fr. Achint Stoian (Vleapai). — Citiţi Farul Mân­
Cristea, studentă. tuirii Nr. 11 şi ve-ţi vedea că s’a publicat.
Sesiunile C o n v e n ţ i e i s’au sfârşit Duminică
seara în 16 Maiu cu servicii in toate bisericfle din Fr. Cornel I m a (Furdea). —• S’a primit suma de
oraş. Viitoarea întrunire anuală se va ţine la Louis- 160 lei pentru abonamente, vă mulţumim. Rog co­
ville, Ky., în zilele de 4—8 Maiu. 1926. — Să dea municaţi ce numere n’aţi primit, ca să vi le trimitem
Dumnezeu binecuvântările Sale peste lucrurile popo­ încă odată.
* * *
rului Său. I. S.
Fr. Dumitru Maghiar, corn. Ariaş, Begdati F.ma-
nuel, Almaştil-Mare, Ras iu Vasile, Timişoara. —
Revista ne vine înapoi cu menţiunea „necunoscuţi”>Vă
I --^ • • • S rugim să ne comunicaţi adresa exactă, unde să vă
| JDin m isiune | trimitem revista.
* **
Toate persoanele, cari ne trimit bani prin man­
BOTEZURI. dat poştal, sunt rugate să menţioneze pe cuponul
BUTEN1. — Fraţii din această comună au avut mandatului scopul pentru care ne trimet banii, pentru
o bucurie miare în ziua de 6 Iunie a ,c., prin faptul a evita întârzieri de abonamente sau ahe chestiuni.
că 25 de persoane au primit botezul. ♦ **
Actul botezului a fost îndeplinit de fr. V. Vanei Trică Vasile (Noşlac). — S’a primit la adminis­
din cotuuna Oovojdia. traţia revistei noastre suma de 100 lei pentru abona­
DMnnul să binecuvaiteze aceste tinere plante şi ment, vă mulţumim. •,
să lé ajiute a aduce fructe pentru împărăţia lui Dum- ; • • •
IKZttr. t— • 0; ; Răspândiţi [printre copii „AMICUL. COPIILOR” ,
-V ' • » » ' i.: a .. . . .: . . cea mai bimă revistă pentru educaţia copiilor.
Anul Ol! Numârul 10 A ugust 1926

Apare de 2 ori pe lună Redactor N. Io n e s c u


Abonamentul ICO Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
BUCUREŞTI»
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri. (Matei 5, 16.)

M ărirea Iul Dumnezeu.


Când privesc in depărtare El răsare dimineaţa
Şi văd frumoasa câmpie, Luminând acest pământ,
Par’că-aud o voce tare Arătându-şi astfel faţa
Care strigă: ..Slavă Ţie...” Că-i făptura Celui Sfânt.
Cerurile ne vesteşte Chiar toate istoriseşte
Mărirea lui Dumnezeu, Câte le vedem mereu,
Şi toate ne dovedeşte Şi acelaş «minteşte:
Că-i minunai lucrul Său. Mărirea lui Dumnezeu.
O zi una către alta Legea Domnului e sfântă
Fără vorbe spun mereu. Fericiţi, cari o ’împlinesc,
Şi de bucurie saltă Că vor ajunge-alor ţintă
Lăudând pe Dumnezeu. Şi în veci să ’nvoselesc.
A lor răsunet străbate Deci toţi, cari aveţi suflare
Tot pământul întregit, Cântaţi Domnului în cor,
In toată lumea, departe Intonând noua cântare
Ca slă fie auzit... Marelui-Stăpânitor!
Şi soarele ca un mire Căci cei vii cu bucurie
La porunca Domnului Preamăresc pe Dumnezeu,
Fi! îşi face cu bucurie: Chiar şi pasărea ’n câmpie
Ii Cursul înaintea lui. II laudă tot mereu.
SIMION ŢON.
fi . ______________
[ijj TIPOGRAFIA GUSTA V ALB RECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12.
xŞţi • » - -^ c -nr.-] jfr f
--r*
V-
2 FARUL MÂNTUIRII

Cum să trăim. Patru tablouri adevărate.


Ce scurtă e vieaţa! Ce trecători suntem! Timpul Intr’o foaie mică cu titlul: „Povestiri bune pen­
se scurge cu iuţeală nespusă; minţită după minută tru copii”, am găsit următoarea istorioară:
aleargă şi împreună cu ele trecem şi noi. Vieaţa omu­ Intr’o casă unde se (pot vedea tot felul de tablouri
lui e ca iarba, zilele lui ca floarea ierbii, astăzi e pietate, se aflau patru, cari reprezintau inima omului,
verde şi înflorită, iar mâine se usucă şi floarea ei în patru stări felurite. Cel dintâi tablou reprezintă
cade. Primul sfert din această vicaţă se scurge până o inimă neagră de tot, ceeace însemnează că inima e
nici nu ştiml a ine folosi de ea, iar cel din urmă trece înegrită cu totul de păcate. Al doilea tablou repre­
după ce am încetat a ne bucura de ea. La început zintă o „nima albă. dar plină cu fel dc fel de animale:
am trăi, dar na ştim cum, la sfârsit am trăi, dar nu Intr’un colţ se vede un urs în lanţ cu ghiarele întinse,
putem. Trei sferturi din intervalul celor două perioade parca ar vrea să fie stăpân pe tot ce-i iese în cale;
a vieţii, ni le răpeşte somnul, munca, suferinţa şi ne­ desigur că acest urs nu însemnează altceva decât iu­
cazurile de tot felul. birea de sir.e (egoismul). In cealaltă parte stă un
Scurtimea vieţii omului nu constă in aceea, că tigru, care înfăţişează mânia. Iar în faţa lui stă un
timpul naşterii e prea apropiat de cel ăl morţii, ci porc murdar, care înfăţişează necurăţenia şi mai la
fiindcă în acest timp nu ştim să ne bucurăm de el, căci mijloc stă un păun, care îşi arată coada cu penele-i scli­
ori cât de depărtat ar fi timpul naşterii de cel al pitoare şi care înfăţişează desigur mândria.
morţii, totuşi e foarte apropiat când vieaţa e rău îm­ Cât de ciudate simt lucrurile cari se află într’o
plinită. inimă omenească, care nu e întoarsă la Domnul! Ce
Mulţi aleargă după bogăţii, urmăresc idealuri pe neorânduială e în ea! Al treilea tablou ne arată o sta­
cari realizându-le să poată deveni fericiţi şi tocmai re mai bunicică a inimii omeneşti; aici nu se mai
când s’ar putea bucura de vieaţă îi ajunge perioada vedea nici una din animalele, cari se văd în tabloul
cea din urmă, când ar trăi şi nu pot iar la un moment al doilea. Dar câte ciudăţenii se mai găseau în aceas­
dat, totul se sfârşeşte prin suferinţele morţii. De tă inimă. Se vedea ică' a mai rămas o labă de urs, un
unde adeseori suntem ispitiţi a considera vieaţa ca dinte de tigru, o coadă de porc, ba şi nişte pene de
un canon de ispăşire, de care nu putem să scăpăm. păun, cari erau împrăştiate în inimă pe ici şi colo. Cu
durere putem constata că şi această inimă este în des-
Dumnezeu nu a făcut pe om cu scopul să-l ordine. Al patrulea tablou înfăţişează o inimă albă şi
chinuiască, ci ca să-l pună stăpânitor peste toate bu­ fără nici un animal; în ea nu se poate găsi
nurile pământeşti, dar omul prin neascultarea lui şi-a chiar nici urmă de animal, iar deasupra stă scris cu­
tras asupra sa aceste pedepse. vântul: „Isus” . Ce minunată inimă? Ea e curăţită
Fiindcă avem de trăit atât de puţin timp pe acest prin sângele mieluşelului Isus, căci numai această
pământ şi având să trecem prin aşa multe dureri, să substanţă, care întrece ori ce substanţă chimică, poate
ne gândiră că existenţa sufletului nostru se continuă, şterge astfel de urme murdare şi poate alunga din
nu numai până la mormânt, ci trece şi dincolo. De inima omului: Egoismul, mânia şi mândria.
aceea să ne chivernisim vieaţa aceasta trecătoăre în Scumpul meu cititor, îmi dai voe să te întreb:
aşa fel, ca în totdeauna să avem satisfacţia sufle­ Cu care din aceste tablouri se aseamănă inima ta?
tească. Primul tablou ne înfăţişează o stare îngrozitoare
Vieaţa noastră este nu un canon de ispăşire, ci a inimii omeneşti. Aici păcatul e stăpân pe situaţie,
mai mult un timp de graţie divină în care ne putem totul e cuprins de el şi prin murdăria fărădelegilor şi
restabili fiecare drepturile pierdute prin căderea stră­ a tuturor poftelor a întunecat complect întreaga ini;
moşului nostru în păcat. De aceea este de mare lipsă mă. Dintr’o astfel de inimă nu poate eşi nimic bun,
să ştim cum să trăim, spre a fi plăcuţi lui D-zeu. totul e otrăvit, din ea poţi să aştepţi să iasă: Min­
Căci vedem mulţime mare de oameni bâjbâind prin ciună, înjurătură, blesteme, invidie, ură, mânie, cur-
bezna înfiorătoare a acestei lumi, căutând după feri­ vie, omoruri şi multe alte patimi păcătoase, care
cire şi plăceri, căutând zadarnic după ceeace nu se duc sufletul într’o adevărată nimicire. Al doilea ta­
poate găsi şi se întâmplă tocmai cum spunea filozoful blou înfăţişează după cum am văzut o inimă albă, dar
Schopenhauer: „Nebunul aleargă după plăcerile vie­ în ea mai e un urs, care vrea să răpească totul ce-i
ţii şi în totdeauna rămâne înşelai, iar înţeleptul se iese în cale. O! câţi oameni de aceştia nu sunt astăzi?
se fereşte de rele” . E adevărat că inima lor nu este aşa de rea ca cea din­
Când cineva are ocazia să-şi câştige existenţa tâi; nu e neagră ,dar ce folos când o inimă e stăpâ­
fără mare oboseală, nu înseamnă că e om înţelept. A nită de egoism (iubire de sine) şi când în ea se află un
fi înţelept însemnează a te feri de relele ce uşor te tigru (mânia) ba şi un păun (mândria) zic: Ce poa­
pot întâmpina în lume. te folosi unui om milosteniile, rugăciunile lungi, pos­
Iubite cititorule ,de câte ori nu te-ai gândit tu şi turile, mergerea la biserică, când în inima lui se
nu ai zis: ,,Ce fericit aşi fi dacă aşi putea realiza găsesc asemenea lighioane! Intr’o astfel de inimă
cutare sau cutare lucru! Şi totuşi mai ai pretenţia să te Isus nu-şi găseşte plăcerea, El nu poate să locuiască
numeşti înţelept. Ori ce ai câştiga în această lume, fe­ la un loc cu ursul, tigrul, porcul şi păuni, ci vrea
ricirea nu ai aflat-o. Fericirea o poate a- să locuiască intr’o inimă curăţită prin sângele Său
fla omul numai în vieaţa eternă, dar cu condiţia, dacă scump.
aici a făcut pe înţeleptul, ferindu-se de rele, iar în Al treilea tablou ne arată ceva curios, prin fap­
caz contrar şi-a tras mai mare osândă. Condiţiile sub tul că inima deşi e albă, totuşi în ea se vede o labă
cari cineva poate fi fericit în vieaţa eternă, le-a spus de urs, un dinte de tigru, o coadă de porc şi pene de
Isus Christos în predica de pe munte şi cari sunt păun. Şi ce mare adevăr ilustrează acest tablou!
scrise în Ev. după Matei în capitolul 5. D. S. Sunt mulţi creştini, cari fac parte dintr’un grup oare­
care de credincioşi, sunt mulţi creştini botezaţi, cari
FARUL MÂNTUIRII 3

vizitează adunările religioase regulat, contribuie cu îngerul şi potirul.


banul şi avutul ior la predicarea Evangheliei, ba
chiar iau parte la toate tainele binecuvântărilor dum­ — F. W. Foerster. —
nezeieşti şi totuşi, inima lor poate să fie asemenea a- (Tălmăcit de Isaac.)
cestui tablou. Ce lucru ,dureros este când în inima unei
persoane, care face parte chiar din Biserica lui Chris­ Christos în Ohetsemani este subiectul multor ta­
tos, mai e o firimă din e u l său de mai înainte! blouri şi sculpturi, fie în lemn fie în piatră. Chris­
Isus nu se împacă cu e u 1 nostru. El vrea ca tot tos este în rugăciune. Soldaţii şi alţi oameni înarmaţi
ceeace facem să nu mai facă e u 1 nostru ci EL. O, cât sunt de acum la (poarta grădinii. Insă El nu-i vede: pri­
de mare este e u l acesta în inima multor" credin­ virea Lui este îndreptată către îngerul care-i întinde
cioşi, încât îmi vine să cred că nu numai o labă, ci un potirul. ; .
picior întreg a mai rămas în ei din urs (egoismul). Dacă în neplăcutele împrejurări ale vieţii noas­
Dragul meu, dacă tu voeşti să trăieşti cu Christos, tre vedem numai oamenii prin cari ne vin suferinţi, nu
atunci trebue să-ţi răstigneşti cu desăvârşire întregul vom avea nici mângâieri nici pace, ci ura va cuprinde
tău „eul” şi să laşi ca Christos să domnească în tine. sufletul nostru.
Atunci ve-i putea zice ca Apostolul Pavel: „Numai
trăiesc eu, ci Christos trăieşte în mine". Galateni, 2, Dar dacă în mijlocul împotrivirilor şi încercărilor,
20. La fel este şi cu dintele tigrului şi cu coada de cari ne vin delà oameni, ochii noştri vor rămâne ţin­
porc, dar şi din păun a mai rămas ceva. Mândria. tiţi la îngerul, care ne aduce potirul, şi dacă vom
Dacă cele de mai sus sunt rămase în inima ta, atunci primi cu supunere încercarea socotind-o venită de sus,
cu siguranţă că şi penele păunului nu lipsesc, ci atunci vom fi cu totul departe de adevăratele atacuri
sunt răspândite prin inimă. Dar trebue să ştii scum­ ale oamenilor; vom trăi într’o atmosferă cerească, şi
pul meu cititor că, primul pas spre cădere este nimic nu ne va putea turbura sau mâhni. A recu­
mândria. Şi câţi nu suferă de boala mândriei, dar noaşte pe Domnul îndărătul tuturor lucrurilor cari ne
Cuvântul Domnului zice că cei .mândri se vor umili, vin delà oameni, nu (înseamnă numai a crede orbeşte în
iar cei umiliţi se vor înălţa. Luca 14, 11. voia Domnului, ci să lînveţi cum aceste lucruri pot sluji
In sfârşit iată că apare în faţa noastră al p- drept remediu salvator al boalelor sufletului tău, a
trulea tablou, care inspiră o bucurie neînchipuit de slăbiciunilor de cari eşti cuprins şi a greutăţilor cari
mare. te frământă. In loc ide a stipăra (insulta) pe cel care ne
Este o inimă curată fără nici o urmă a păcatului, aduce această suferinţă. Să căutăm binecuvântarea vor­
în ea nu se poate vedea altceva n'mic decât o etichetă beşte de rău. Să ştim a venea îngerul Domnului,
pe care e săpat cu litere scânteietoare numele sfânt: care izvoreşte din această încercare şi vom şti pe vii­
„Isus”. Vezi scumpul meu în ce inimă are plăcere Isus tor, să ne păzim mai bine propriile noastre buze, stă-
să locuiască! Este inima ta aşa? Atunci să şti că Isus pânindu-ne de a vorbi'lucruri ne, la locul lor. Această
cu plăcere locuieşte în ea. O astfel de inimă e pre­ totală schimbare a obiceiurilor noastre preţuiesc mai
dată în întregime lui Isus şi El a spălat-o cu sân­ mult pentru inimă decât multele târcoale împrejurul
gele Său, în cât nici o urmă a păcatului nu se mai proastei purtări a ,altora. Cel care a fost înşeiat şi care
vede în ea. a suferit pierderi, să ia seama ca amarele lui lă c ră m iş a
mânia lui să nu-1 lipiască de două ori mai mult de
Scumpul meu, dacă şi tu voieşti să ai o astfel de lucrurile pe cari viermii şi rugina le roade, ci să se
inimă, atunci dăi-o lui Christos în întregime şi El o întrebe până la ce punct s’a scuturat el însuş de jos­
va curăţi de toate răutăţile şi murdăriile aflate în ea, nicele patimi, cari împing pe om să părăsească cele
.spălând-o cu sângele Său sfânt. Iar după aceasta mai bune porniri ale sufletului său. Acel care adună
va scrie cu litere scânteietoare în însuţi vieaţa ta nu­ nerecunoştinţa să nu răspundă cu cuvinte mânioase,
mele lui sfânt. Un om .'cu o astfel de inimă este cunos­ dar nici să nu caute să ajute la aceste lucruri. Mai bine
cut de toţi că în el locuieşte Isus, pentru că' vieaţa lui să vadă dacă nu însăşi nedibăcia lui şi însăşi propriile
de toate zilele corespunde voinţei Lui şi faptele lui lui sentimente nu sunt în parte cauza nerecunoştinţei
bune, făcute cu Isus întăreşte aceasta. căpătate. Să judece fericita împrejurare care i-a arătat,
* * *
în sfârşit, să nu privească asupra creaturii şi să nu
Pe când un profesor din Şcoala de Duminică po­ aştepte delà omul născut din pământ lucruri cari nu
vestea copiilor despre aceste tablouri, un copil fu sunt din lumea aceasta.
pătruns de aceste cuvinte şi după un timp el spuse
profesorului că a rugat pe Isus să gonească din inima Şi dacă nu înţelegem pentru ce ni se întinde po­
iui; ursul, tigrul şi toate celelalte vieţuitoare şi să tirul, să spunem în (chip lămurit „Totuşi nu cum voiesc
intre El în ea şi L’a mai rugat că după ce le va goni, Eu, ci cum voieşti Tu”. Mat. 26, 39. Nu este sufe­
«â închidă uşa, ca nici o vieţuitoare să nu se mai în­ rinţă, care să nu-şi aibă rostul ei. Numai dacă o pri­
toarcă înapoi. .. . mim cu umilinţă, fără ură asupra oamenilor şi fără a
Roagă şi tu pe Isus să gonească din inima ta prinîmpotrivi
ne soartei. Şi dacă cei de o seamă cu noi,
jri ce rău, căci nu! e nici un păcat atât de negru de ferim, atunci sălorştim
purtările prea puţin delicate, ne fac să su­
a ridica ochii cu supunere către
care Isus să nu te poată scăpa. Tu eşti prea slab ca să lumea superioară, cu încredinţare că tot ceeace se pe­
birueşti: Ursul, tigrul şi celelalte vieţuitoare şi de trece pe pământ a -‘fost condus de către Dumnezeu. Bi­
aceea să-L rogi pe Isus să Ie alunge şi să locuiască El
in inima ta. necuvântări minunate vom căpăta atunci din cele mai
încă o privire lasă să treacă peste aceste patru grozave nenorociri, cari pot veni din partea oamenilor
tablouri, ca să poţi vedea, care din ele se aseamănă cu şi vom cunoaşte mai adânc vieaţa, oamenii, pe
mm a ta. -k r . Dumnezeu însuş şi pe cel care a luat o înfăţişare de
M. DUMITRAŞCU. om, pe omul Dumnezeu, Isus Christos.
- ----- O—“— 'i i ' i ÿ.• «
4 PARUL MÂNTUIRII

pământ, şi cea mai bună mărturie este faptele .vieţii


Sfânta Scriptură şi minunata ei_ creştineşti, pe cari voi le puteţi face, prin Cel ce a
putere. zis: ,Jatâ Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfâr­
şitul veacului. 1. M.
Un vapor american călătorind pe Oceanul Pa­
»
cific s’a lovit de o stâncă mare, care era sub apă, şî a
început să se scufunde. Căpitanul vaporului şi marina­ Slava.
rii erau douăzeci şi doi la număr. S’au urcat în bărci
şi sperau să ajungă ta, o insulă oare care, sau să întâl­ E râu să-ţi placă şi sa urmăreşti slava? Cea mai
nească vre-un vapor amic şi astfel să fie scăpaţi. De mare parte dintre moralişti spun că da, căci zic ei, do­
geaba însă se uitau jur împrejur să vază vre-un va­ vedeşte mândria şi îngâmfarea omului. Eu nu zic că
por. — Nu s ’a văzut nici vapor, nici uscat. De pa­ spun minciuni, dar n’au deplină dreptate. Trebue să
trusprezece zile rătăceau încoace şi încolo şi au în­ facem deosebire intre slavă şi slavă. Este una dela
ceput s'ă piardă ori |ce Speranţă pentru salvarea lor, dar care şi Dumnezeu ne opreşte, dar este alta, la care
în dimineaţa zilei a cincisprezecea au văzut în de­ El ne îndeamnă şi ar vrea să ne vadă pe toţi că o
părtare uscat şi iată se apropiau de o insulă. Locui­ căutăm. Cea dintâi e slava fără Dumnezeu, ieşită
torii insulei, văzând bărcile, s’aa adunat cu toţii la oarecum din puterile noastre. Slava aceasta e o nebu­
mal. A fost un moment dc desnădejde pentru bieţii nie, căci ea nu e decât o părere, e deşertăciune, fum
naufragiaţi. Cu toate că erau aproape morţi de şi praf, care nu va putea niciodată să mulţumească ini­
foame şi osteniţi, nu ştiau însă dacă trebuc să se bu­ ma omului, făcută după chipul lui Dumnezeu cel ne­
cure sau să se întristeze de priveliştea depe insulă. mărginit. Cea de a doua e slava din care se împăr­
Dacă locuitorii insulei erau sălbatici. Atunci îi aş­ tăşeşte şi Dumnezeu, isvorâtă chiar din Dumnezeu, o
tepta cea mai grozavă soartă şi era mâi bine pentru slavă, care e mult tonaj adevărată şi mai vrednică de .om1
ei.să se înece în valurile mării, deoarece sălbaticii uci­ decât cea dintâi. Să căutăm deci fraţilor ca prin
deau de multe ori pe nenorociţii albi, cari cădeau vieaţa noastră, să preamărim pe Mântuitorul nostru,
în mlâinile lor, sau îi jertfeau idolilor lor. Pe când ma­ căci acesta e singurul mijloc, prin carş putem âjunge
rinarii cu mare băgare de seamă urmăreau orice miş» împreună cu El, la slava adevărată şi vecinică.
care ce se făcea la mal, au văzut pe linul din indigeni
venind către ei, ţinând sus în mână o carte şi strigând:
„Misionarule! Misionarule!” ¿O! cât de dulce suna a- Christos ca misionar.
eeasftă voce la urechile bieţilor naufragiaţi. Misionarii
au vizitat această insulă. Lc au predicat Sfânta Scrip­ Christos era un misionar în casa lui Lazăr.
tură! Marinarii n’aveau de ce să se teamă şi cu mare Christos era misionarul străinilor când grecii
bucurie au răspuns la-rocea aceasta şi au cerut ajutor veneau la El.
dela indigeni. Atunci venind mai mulţi' i-au ajutat să Christos era un misionar când El învăţa în Sa-
iasă din bărci şi le-au dat hrană şi îngrijiri cu o ade­ rnaria. t'
vărată iubire creştinească. Spre marea lui bucurie, Christos era o Şcoală Duminicală misionară, când
căpitanul a aflat, că toate acestea se-datorau lucrului El chema pe oameni şi le vorbea despre împărăţia lui
fratelui său, pe care Dumnezeu l’a binecuvântat, când Dumnezeu. j i
misionarul acesta a adus Evanghelia la aceşti săl­ Christos era copilul misionar, când El chema
batici, dar şi pentru serbarea fratelui său şi a com­ copiii la Dânsul şi îi binecuvânta.
patrioţilor săi de la o moarte siguri. Cu toţii putem Christos era misionarul săracilor, când El des­
înţelege ce era cartea aceasta, pe care omul acestă chise ochii sărmanului cerşetor.
o ţinea aşa sus! Ea era semnul păcii! Sfânta Scrip­ Christos era misionarul bogaţilor, când El des­
tură, care a fost lăsată dc Dumnezeu ca să înveţe pe chise ochii spirituali ai lui Zacheu.
oameni înţelepciunea Sa şi să-i transforme din nemi­ Christos era misionarul teologilor când Nicodim
loşi, mândri şi sălbatici în umiliţi, înţelepţi şi buni veni la Dânsul.
creştini. Christos era misionarul tâlharilor pe cruce —
Tr. de H. N. BELIANID1S. T.-Măgurcle. şi ultima Sa poruncă a fost o însărcinare misionară.
Tr. de I n c a ş a .

Ce trebue să fie copii iui Dumnezeu? Asigurarea.


Desigur că Domnul nu are trebuinţă de oameni Astăzi dacă mergi prin ora?', vezi mai la toate
cari poartă numai numele de creştini şi nu aduc casele câte-o tăbliţă pe care scrie „Asigurare” . Chiar
nici un folos împărăţiei dumnezeeşti. Noi găsim în şi pe la făbrici, palate, societăţi, magazine, moşii
Sfânta Scriptură că, creştinii primitivi au ştiut să tră­ etc. ctc.
iască şi să lucreze, pentru lăţirea împărăţiei lui Dum­ Oamenii pe această cale şi-au asigurat viitorul
nezeu pc pământ, dela care trebue să luăm şi noi în caz de vre-un accident, ca: foc, inundaţii etc. Acest
-exemplu. fel de asigurări în unele părţi s'au înfiinţat şi în scop
Dumnezeu nu se mulţumeşte nuntai cu făgăduin­ de a ajuta în caz de moarte. E o faptă lăudabilă, a-şi
ţele noastre, ci trebue fsă trăim şi sa-1 servim după cum pune cineva viitorul într’o asigurare oarecare.
El ne dictează prin Spiritul Sfânt. Azi trăim în cele Acum să stăm1un moment în tăcere şi să ne gân­
mai grele timpuri, când oamenii zic că sunt creştini şi dim — vieaţa pământească ne-am asigurat-o dim­
In realitate nu sunt. Aşa dar, f a p t e mi vorbe, nici preună cu averea noastră câtă o avem. Dar vieaţa veci­
laude deşarte. nică, partea sufletului ne-am asigurat-o? Ce durere,
Fraţilor, voi trebue să fiţi martori adevăraţi' pe ce rătăcire, ce neînţelepcume din partea multora. Şi-au
^ ___ _ _ ____ FARUL MANTUIRU 1 ft

pus cortul, coliba la asigurare şi sufletul l’a uitat. 5. R e pa o i: Luaţi jugul m^u peste voi... şi
Ce neglijenţă! Când poţi să-ii asiguri vieata, când veţi afla repaos pentru sufletele voastre. (Mat. 11-
poţi să trăieşti fericit, dece să mori împăcat? Nu da 29). -
norocului cu piciorul, ci asigură-te de el. Astăzi, când 6. Prietenie: De acum nu vă mai zic servi,..,
uşa harului lui Isus Christds e deschisă şi încă te chia- v’am zis amici. (Ioan 15:15).
raiă de atâtea ori să vii la El, asigură-ţi vieaţa ved!-
nică, nu pierde ocazia. căci timpul e trecător. Nu trece
aşa uşor peste aceste rânduri, căci te îndeamnă să-ţi Binecuvântările unei mame asupra
asiguri şi vieaţa vccinică şi chiar Şi pe aceasta.
Inscrie-te cu faptele tale în cartea vieţii. Nici copiilor ei.
odată nu vei da greş când îţi vei asigura sufletul.
• • • 1. O mamă îşi încredinţează fiul ei în slujba
Intr’o biserică mai mulţi tineri stau la o masă. Domnului. (Sam. 1:11).
Fiecare urează la mulţi ani cu bine, sărbători ferici­ 2. Mama îşi protejează fiul ei. (Eşirea 2:3).
te etc., se întreabă unii pe alţii, ţi-ai aranjat situaţia? 3. Educaţi? sub îngrijirea unei mame. (2 Tim.
Un tânăr zise mândru: Am un salar bun, nu plătesc 1 -5 ).
chirie, lumină, lemne, în fine sunt asigurat. Hai să
bem. Băură şi acel pahar, după care începu să tre­ 4. Rugăciunile unei mame. (Facerea 21:16—18).
mure, căzu jos, numai de cât a venit salvarea, care l’a 5. Iubirea unei mame. (Regi 3—26).
transportat la spital, unde a murit după câteva ore. 6. învingerea unei mame. (Mat. 15:25—28).
Bietul om a zis că şi-a asigurat viitorul, dar a rămas
aci pe pământ.
De aceea ne îndeamnă Domnul să ne asigurăm In tranşeele necredinţei.
sufletul. —
0 , de v’aţi putea asigura sufletul 4a vieaţa veci- In veacul nostru, ca întotdeauna de altfel se spu^
nică. — ne că necredinţa nu c un păcat. De vreme ce nu scrie
D. BABAN. la Decalog, cum să fie păcat? Şi nu sunt atâţia
necredincioşi — oameni tare cum se cade, tare de­
licaţi? —
AjutGrulce poate rezulta prin o re­ Ba da. Cine ar îndrăsni să spună rău de un om
fire bună, talentat şi care urăşte răul? Fără în­
unire de ru ăciuni. doială că nimeni. Numai cât aceasta este — ca şi
Trad. dc I. V O I NEA cu scoicele din India, cari nu mai au preţ peste ho­
tar — o monedă a pământului.
lată binele pe care voi îl puteţi trage din o Să nu se uite că necredinţa se îmbraci uneori
reunire de rugăciuni. în haina de lumină a îngerului, în toga smereniei. Eu
1. Ea vă face să iubiţi desavantagiile credinţei sunt din cale afară de ticălos; nici nu sc mai poate
voastre. — uita la m'ine Dumnezeu.
22. Ea vă face să uitaţi grijurile şi păsurile De cele mai multe ori însă necredinţa se compla­
voastre. — ’ ce în ipostasul tuturor îndoelilor.
3. Ea vă dă mai multă sinceritate în Dumne­ Ea ascute cuţitul şi pregăteşte otrava celui Ce-şi
zeu şi în oameni. curmă zilele. Ea hrăneşte în permanenţă păcatul;
4. Ea vă face serviciul cel mai folositor al bi­ De unde vine oare amorţeala celor ce ascultă — atâtea
sericii voastre. predici şi citesc atâtea lucruri de natură ai cutremura?
5. Ea vă ajută să învingeţi ispitele voastre. De ce nu-i nimereşte săgeata lui Dumnezeu? Fiindcă
0. Ea vă învaţă Să vă rugaţi. stau în tranşeele necredinţei. Veni-va însă vremea când
7. Ea vă dă credinţa, că biserica voastră este Duhul lui Dumnezeu va scormoni pământul acestor
casa Tatălui vostru, prin urmare casa voastră. tranşee şi ce rălu o să le pară atunci că n’au ieşit dea­
8. Ea vă ajută să vedeţi ceea ce este bun la supra tranşeelor să-i nimerească isăgeata Duhului! Ves­
fraţii voştri creştini-. tea Crucii dc pe Golgota ar trebui chin logic *ă
9. Ea vă dă iubire, bunătate, putere, bărbăţie şi fie, dinamita, care să spargă inima omenească îmh
adevăr. pietrită. Omul cu ori "câte talente din fire, dacă eu
Păstraţi aceste poveţe în toată vieaţa voastră. primeşte în el — vieaţa ce s’a arătat în Isus, rămâne
Rugaţi-vă regulat cu alţii. lemnul ordinar din mobila poleită. Necredinţa e pa­
Veniţi regulat la toate orele de rugăciune. ralizia omului faţă de Dumnezeu. E neprtitinţa lui
Petru de a birui valurile. E tăierea părului lui Sam-
son, adică tocma,i a puterei lui. E muţenia lui Zabtt-
Privilegii de serviciu. ria. E dărâmarea Ierusalimului şi împrăştierca evrei­
1. Onoare: De-mi va servi cineva. îl va ono­ lor în toată lumea. Adă pe cel mai păcătos om din
ra Părintele meu, (loan 12:26).. lume şi întemeiat pe Evanghelie îi poţi spune: Eşti
2. Favoare: Un rege are plăcere de un slujitor- mântuit dacă crezi în Isus. Cine vine numai să vadă
chibzuit, Prov. 14:15. ceva din lucrurile Iui Dumnezeu şi nu -mănâncă din
3. Protecţie: Că mi-a stătut înainte îngerul lui roadele cei i 'şe pun dinainte, să ştie că necredinţa îl
Dumnezeu,al cărui “stanţau, şi căruia îi servesc. (Fapte opreşte şi tot ea îl va îngropa înainte de a ajunge îu
27:23). • ' Canaan. i
4. Bucurie: Iată că servii Mei vor cânta, de Trad. de GRIOORE VERLAN.
veselă ce te va fi inima. (Isaia 65:14).
6 HARUL MANÎUÎRII

rinţă, din pricina bucuriei pe care o are, că s ’a născut


un om pe lume”. Nu era propria sa mamă, care
Pagin a fem o ii ii era mai aproape ca oricare mamă? Pe nici una n’a
iubit-o El ca pe aceasta una, în ale cărei braţe a
crescut ca dulce copilaş. Ce legături sfinte trebue
isus şi femeile. să fi avut acel fiu unic în felul său şi acea fericită
mamă in simpla lor gospodărie! Pe cruce fiind, Mân­
Pe vremea când Mântuitorul nostru străbatea tuitorul. se uită pe sine şi se îngrijeşte atât de
lanurile Galileii, îl înconjurau nu numai o ceată de fierbinte de ea. Şi ce înfăţişare plăcută avem în
ucenici ca: Petru înflăcăratul, Ican adânc cugetăto­ Isus, când binecuvântează mamele şi copii! Ele învaţă
rul sau Iacob. hotărâtul, ci Ei avea ce\ ?. atrăgător ?! dela El să-şi preţuiască tot mai mult odraslele şi să
pentru multe femei. Relaţiuniie cu eie î mple o mare le crească pentru Dumnezeu; şi El devine un copil cu
parte din Evanghelii. Isus cuprindea in Sine nu numai ei. Aceasta este ce t’ebue să înveţe mamele: să-şi
tăria bărbatului, ci şi simţul fin a! femeiei. Inima aducă copiii la Isus.
Sa caldă avea putere să poarte fiece greutate şi în­ Altă dată, prin porţile oraşului Nain trece un
ţelegere pentru ori ce ¡grijă femeiascâ. E! era dedat pe cortegiu mortuar. O mamă adânc sdrobită urmează
deplin de partea celui slab, şi tocmai aceasta era ce pe mort. O, ce durere nemărginită să pierzi nu numai
îl făcea atât de atrăgător pentru sexul femenin. El pe soţul ci şi pe fiul tău! „Femeie, nu plânge!” Şi EI
se aplecă spre ori ce femeie cu o iubire sfântă şi a- îl atinge şi-l preda din nou mamei sale! Ea are ne-
dânc mişcătoare. Insă şi ce înălţime, pe de altă parte, voe de el! Astfel înţelege Domnul singurătatea şi du­
era în Isus, în legăturile Sale cu sufletul femeiesc! rerea nemăsurată a unei inimi răpite de mamă.
El este curatul, nepătatul şi le atrage statornic spre Sau, o altă mamă îl întâmpină în durerea ei a-
tainele vieţii Sale lăuntrice. Doar o singură dată dâncă pricinuită de boala mjsterioasă, păcatul, ne­
scăpă o expresie a durerii faţă de femeile superficiale norocirea ficei sale. — După aparenţă, El pare că o
şi nestatornice cari îl întâlniră în drumul suferinţelor respinge aspru şi totuşi, îi înţelege lupta pentru
Sale; de altfel, El a lăudat mereu femeia şi a desem­ un suflet de copil. Ei care s’a luptat fierbinte în gră­
nat-o în lumini frumoase. dina Ghetsemane pentru salvarea omenirei încătuşate
Priviţi ,cât de credincioasă şi sârguincioasă cau­ dc diavol, El luptă cu această luptă lăuntrică şi
tă acea femeie drahma pierdută până ce o găseşte. îmbogăţeşte pe acea inimă de mamă ,cu biruinţă şi
Vedeţi cât de energic şi puternic înglobează cealaltă-; binecuvântare. Mamă! Tu care eşti întristată adânc
femeie aluatul în mulţimea fainei nedospite! Cât de de căderea şi rătăcirea ficei tale, un copil, înconjurat
mult îl (mişcă, când 'acea femeie îşi dă ultimii bani pen­ de puterile misterioase ale întunericului; tu care l-ai
tru nevoile templului, — câtă recunoştinţă găseşte găsit ubeu acum pe Mântuitorul şi vezi vinovăţia şţ
ea în ochii Săi! Şi ca exemplu al rugăciunii stă­ neglijările tale în educaţia, care singură a adus a-
ruitoare a sufletului credincios El ne desenează înain­ ceastă situaţie tristă, tu Mamă, nu dispera! El se
tea ochilor, văduva stăruindă în rugăciunea ei, care apropie de tine, marele învingător al păcatului şi
birueşte pe judecătorul nedrept. In toate înfăţişările puterei vrăşmaşe şi dacă tu, doar te apleci sub învi­
Sale privitoare la femeie, zace ceva nobil şi plin de nuirea conştiinţei tale, El te va ajuta pe tine şi pe co­
simţ fin, aşa că inimile noastre trebue să bată necon­ pila ta! —
diţionat pentru Acela, care accentuiază astfel bunele „O, femeie, mare este credinţa ta, facâ-se cum
noastre calităţi şi scoate la iveală partea luminoasă a voieşti!” —
caracterului nostru. O singură dată, El respinge se­ Da, fără apropierea lui Isus, fără legătura cu
rios pe iubita Sa mamă, când aceasta voia să îm­ Isus nu poate fi Aorba de o adevărată mamă! Cele mai
piedice voinţa dumnezeiască, iar altă singură dată, El mari însărcinări le au mamele, şi ele au mai multă
avusese o părută asprime faţă de femeia cananeancă, nevoe de El ca oricare altcineva, pentru ca sub privirea
însă numai ca în urmă, să o îmbogăţească cu atât mai iubirei Sale. să se ridice în noi acele însuşiri, cari să
mult har. — ne facă îndrumătoarele şi ajutătoarele generaţiei vii­
Dar nici odată, nu s’a purtat Isus cândva aspru toare.
cu vie-o femeie, nici odată n’a întâmpinat-o cu do- (Va urma).
jană, nici odată nu şi-a făcut motiv din bărbăţia
Sa faţă de femeie ca s’o nesocotească sau s’o a-
pese; pretutindenea întâlnim în El deplina recunoş­ Ce poate tace o femeie.
tinţă a demnităţii femeieşti, a valorei femeieşti şi a Odată o soră veni la Moody, care-1 rugă, să în­
felului femeiesc.
; Şi acum, de secole, se revarsă către Isus un şir aducă să
cerce se roage pentru soţul ei nepocăit, ca să-l
la Christos. ,,De când sunteţi căsătorită?” o
lung de femei. Şi noi astăzi, putem să ne alăturăm a- întrebă Moody. — „De două zeci de ani”, răspunse
cestui şir şi noi putem să avem legături personale ci ea. — „Ce aţi făcut Dv. în tot timpul acesta pentru ca
acest mare Mântuitor. să aduceţi pe soţul Dv. la Christos?” — „Eu i-am vor­
Ce ne spune /sus? Ce ne este El? bit, m’am rugat pentru el. Eu am încercat să-l în­
* • * demn să intre în rândul copiilor Iui Dumnezeu” . —
Cinci, sunt grupările de femei cari se îngrămă­ — „Şi Dv. i-aţi fost soţie timp de 20 de ani?” —
desc în jurul Său, şi pe fiecare din ele, El o înţe­ „Da!” — „Atunci trebue să fie ceva nedrept”, spuse
lege. In primul rând sunt mamele. Cât de bine credinciosul evanghelist, dând din cap. — „Ar trebui
le-a înţeles El pe acestea, când spune: să-l ştiţi deja de imult la Domnul. Aţi dus Dv. o vieaţă
„Femeia când este in durerile naşterii, se în­ creştinească în faţa lui?” — „Mă tem, că nu tocmai,
tristează, pentrucă i-a sosit ceasul să nască; dar după răspunde ea”. „N’aţi arătat Dv. câteodată toane rele
ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de sufe­ şi n’aţi vorbit cuvinte răutăcioase?” — Da, foarte
FARUL MÂNTUIRII 7

des” . — „Şi ce făcea-ţi după aceea? I-aţi cerut iertare, rămas credincios acelei societăţi religioase, care a
sau i-ati spus că vă pare într’adevăr foarte rău că fost mărturisită de învăţătorii bisericii lui Christos1.
i-aţi dat un exemplu urât?” — „O, asta n’ara făcut-o In biserica baptistă, nu mă poate împiedica Să. fiu un
niciodată. N’am putut s’o fac” . — „Vedeţi, iubită bun fiu al prea iubitei mele naţiuni române. -Mă
soră, aici zace greşeala. Nu soţul Dv. este ace'a pentru întrebam mai departe: Pentruce oare alipirea mea.fa
care trebue să mă rog, ci chiar pentru Dv. Când această biserică la care aparţin oameni din toate
inima Dv. va fi la locul drept şi vă veţi îndrepta naţiunile şMn special mari bărbaţi de stat şr numeroşi
vieaţa, nu va dura mult, până când Dumnezeu va învăţaţi fără de nici cea mai mică paguba a adevăra­
intra cu solemnitate în inima soţului Dv.” — Şi tului patriotism, să-mi aducă \re o pagubă naţionali­
ei se rugară împreună. Sora I ujî învăţătura la inima tăţii mele române?
şi nu mult după aceea prezicerea lui Moody se în­ Animat de aceste adevăruri, cu toată îndrăzneala
deplini. Inima femeii se revarsă de iubirea lui Dum­ declar, că: chiar dacă porţile iadului s’ar deschide şi
nezeu şi soţul ei se pocăi. dacă toţi diavolii s’ar năpustii asupra bisericii bap­
Trad. de ELENA SEZONOV. tiste, e prea târziu. Biserica baptistă- a. ieşit biruitoare
şi cu dreptul de a judeca acuzaţiile adversarilor ¿i.
Pocăinţa mea. Plecând din mijlocul fostei mele confesiuni, pre­
vedeam că voiu fi escliis şi excomunicat şi poate
(Sfârşit.) voiu fi numit de apostat. Nu mă mir şi chiar şi acuma
Din rezultatul cercetărilor am constatat, c i aceşti iert pentru acestea, căci ştiu. că cei ce să ţin cU îndă­
bieţi oameni sunt foarte înapoiaţi în cultură şi pro­ rătnicie de biserica baptistă- nu se pot purta altfel
pagă ideile lui Torguemada (conducătorul ce! mai în­ faţă de cei cari îi părăsesc.
verşunat al inchiziţiei şpaniole) din evul mediu, şi Iubind pe Cliristos şi sfânta lui biserică, şi pe
aceştia în creştinii baptişti îşi văd primejdnitonî câş­ voi iubiţi foştii mei confesionali, vă voiu iubi. Mă
tigului lor; iar cauza adusă asupra baptiştilor ei sin­ voiu ruga apoi, ca acelaş har pe care a binevoit
guri o ştiau că este falşă, — în ce priveşte patriotis­ să mi-1 dea mie Atotputernicul Dumnezeu, să Vi-1
mul la adversarii baptiştilor nu să găseşte nici atât dea şi vouă „ca cei mai mulţi din voi să poată ajunge
patriotism cât un fir de mac; deci speculau patrio­ în această societate din care Christos şi-a zidit bi­
tismul, cu ajutorul căruia să poată descredita pe a- serica Sa”. —
devăraţii patrioţi baptişti. SAMUIL. TURDEŞAN.
Vârtejul acestor cercetări, in’a aruncat în mijlo­
cul celor două confesiuni (baptistă şi greco-catolică),
devenind astfel ca busola între cei doi poli (acul mag­ | E xterne
netic sau compasul). Mă tot gândeam mereu, că la i ’
aceleaşi tratamente voiu fi supus şi eu dacă mă voiu
alătura' de biserica baptistă ca acei credincioşi, totuşi Ziua mamelor.
îmi dădeam cu părerea, că în patria mea pe care am
sprijinita» în tjimpurile cele mai grele, părăsindu-mi Femeile Cieştinc din Statele Unite au serbat
postul ce l’am avut pentru întregirea neamului, să ziua de 7 Mai a. c., în onoarea mamelor creştine.
nu am dreptul pentru a exercita un cult religios în­ Sora Maria Serack a condus programul. Te­
cuviinţat de lege şi autoritate, mai ales când eu în ma a fost: „Femeia creştină ca mamă” . Au urmat
persoană am colindat toate legile, ca să nu contra­ apoi sora Maria Rusu, citind despre „Mila mamei
vin acelora, prin intrarea mea în confesiunea baptistă, către fiul ei” ; apoi au urmat sora Veronica Petran
in urma căreia spre marea mea bucurie aflu, că c ;ltul despre datoria femeii in misiune” . Sora Lenuţa Sto-
baptist este absolut liber ;tînsă cu toate acestea mă mai ia a arătat despre „Datoria părinţilor de a-şi creşte
stăpânea o ispită „ruşinea” , adică mă temeam să nu copii” . De menţionat e raptul că fetita sorei Lenu­
devin dispreţuit din partea prietenilor mei şi a tuturor ţa Stoia a citit un verset din Biblie, care a mişcat ini­
cunoscuţilor; deci iarăş am ajuns între două forţe, cna ma poporului. Sora Ana Peter a citit un pasagiu din
mă împingea alta mă respingea. Conştiinţa mă mus­ Proverbe, vorbind despre ţ,Femeia nobilă şi caracterul
tra în conţinu, căci am aflat aceeaş societate, după ei” . — t;
care umblam încă din tinereţe, unde pot să-mi realizez Fratele George Teleagă, păstorul bisericii a ţi­
jurămintele făcute Domnului şi acuma pentru oamenii nut o cuvântare, arătând datoria femeii în misiune.
muritori să părăsesc isvorul dc vieaţă, ar fi o prea Serbarea s’a sfârşit cu cântare şi rugăciune, rostită
mare ticăloşie; ba « ’aş )miai crede nici în pornirile mele de surorile Floarea şi Iuliana Laza.
proprii; ba mi-a fulgerat prin minte cuvintele apos­ Ma r i a Ser ak,
tolilor: să cade să ascultăm pe Dumnezeu mai mult Preşedinta Societăţii „Maria” din
de cât pe oameni.. Aceasta a dat ultima lovitură mor­ Indianapolis, Ind., (America).
tală tuturor gândurilor ce-mi stăteau înainte ca nişte
'bstacole. 1 }
După o lungă răzgândire am crezut de a mea da­
torie să mă unesc cu această societate religioasă, care §
Oira m isiune
este pătrunsă de adevărata creştinătate, prin acest pas
mi-am liniştit conştiinţa, căci sunt convins, că acolo Un g@st frumos.
trebue să fie adevărata biserică a lui Cliristos. Fă­
când acest pas, să nu creadă adversarii bisericii bap­ Surorile din Curtici, constituite în „Uniunea Fe­
tiste, că sunt un trădător faţă de lucrurile cele mai meilor”, cu scopul de a ajuta pe cei lipsiţi de mij­
scumpe ale patriei mele şi legătura cu naţiunea mea. loacele de traiu, au semănat în anul acesta 2 jug. cad.
Devenind fiul bisericei baptiste, sunt sigur că am (4 pogoane) cu porumb. . ¿\
Actul religids a fost oficiat da fr. loan Iile, ajutat
de fr. I. Dângă.
Corul din Beznea şi cel din Arad, de sub condu­
cerea fraţilor, Pup Teodor şi T. Cioara, au cântat di­
ferite cântări frumoase în cinstea celor căsătoriţi.
Dorim tinerilor căsătoriţi a Domnului bogată
binecuvântare.
T. PUP.
* • •
In ziua dt 29 Iunie a. c. a avut loc în comuna
Roşia-Sebiş. cununia fratelui Teodor Lazăr, din Ame­
rica cu sora Maiia Lazăr din Roşia. Actul cumifriei a
fost îndeplinit de către fratele loan Olar, conducătorul
biacricei din Roşia.
Domnul să binecuvinteze această pereche, ca să
fie un model pentru cei cari se căsătoresc.
• • •
In comuna Pesac, fraţii s’au putut bucura de ser­
Clişeul de faţă reprezintă un grup din Uniune, barea ce a avut Ioc în această comună prin încheie­
- cari au săpa\ porumbul în folosul săracilor. - rea actului de căsătorie a fratelui loan Latcu cu sora
Domnul cerului să dea roadă pământului lucrat Ana Mihuţ, actul căsătoriei a fost îndeplinit de către
de surorile din Gurtici, ca să se poată bucura de el fratele loan Dosescu, păstorul bisericei.
câf mai mulţi săraci. Corul din Timişoara a împodobit serbarea cu
Această pildă să servească multora cari au la cântări religioase.
inimă lucrul lui Dumnezeu. — Dorim binecuvântarea D<Hnmilui acestor tineri.
loan DoffesCtt.
BOTEZURI. • * *

TOPLIŢ.V-ROMANA. — In această comună Fraţii din comuna Butelii, jud. Arad, s’au bucurat
a fost în ziua de 13 Iunie o nespusă bucurie, atribuită prin faptul că în ziua de 1 Iulie a. c., s’a celebrat'
prin faptul că o femeie bolnavă (paralitică) a primit cununia fratelui Coloja loan, cu sora Ana Ştefăn,
botezul, după ce mai întâi a mărturisit că va urma ambii din comuna Buteni.
lui Christos toată vieaţa ei. — Actul căsătoriei a fost îndeplinit de către fra­
tele Teodor Sida predicatorul adunării!.
Corul Soc. Tineretului a împodobit această ser­ Un participant.
bare de botez, prin Ifrumoaşe cântări spirituale.
Actul botezului a fost îndeplinit de către fratele
Dunga Gavril, predicator în cercul Oârbou.
Rugăm fierbinte pe Domnul să binecuvinteze pe P o şta redacţiei »
această »oră, care a ¡aflat grătie înaintea Lui. o -x>$. ■->o o* <s>
O. BRAIC, Rugăm abonaţii, cari nu şi-au achitat costul a-
secretarul comunităţii. bonamentului, să binevoiască a şi le achita cât mai
♦ * • * neîntârziat, deoarece ne luptăm şi noi cu multe greu­
C1UCEA. — In ziua de 29 Iunie 1926 a avut loc tăţi. — ,i
o frumoasă serbare prin boteză! a 19 persoane, care Fraţii, cari nu primesc revista regulat, sunt rugaţi
s*a săvârşit de către loan lllea. să ne facă cunoscut acest lucru, precum şi uumerile pe
Domnul să binecuvinteze pe nouii veniţi a lucra cari nu le-au primit.
în via Domnului. — D. Bucurean.
CODRU. — In ziua de,' 4 liu'liei a. c. a âVut loc 'bo­
tezul In această comună a 14 suflete, cari au decla­ Ş t a m p i l e rotunde pentru adunări
rat că vor urma pe Domnul până la moarte, actul cum se vede după modelul de mal jos se comandă nu­
botezului a fost îndeplinit de către fratele I. Covaci,
iar Cina Domnului a fost săvârşită de către fratele mai la Fabrica de ştampile
D. Cornea, Carto Ricordlni
- Binecuvântarea Domnului să se reverse peste Bucure?*', Str. Domnita Rnaslasia 12.
aceşti credincioşi. Un participant.
CASATORII.
In ziua de 23 Maji a avut loc căsătoria religioasă
a fr. Pavel Sfetea din comuna Cernia, cu sora Tasia
Qiateu din comuna Pesac.
Serviciul religios a fost îndeplinit de fr. Dorera
loan, păstorul comunităţii.
• ♦ *
De asemenea în ziua de 13 Mai s’a celebrat
cununia religioasă a fr. Groza din comuna Valea-
Neagră, cu sora Catiţa Cioara din comuna Baznea.
Ritul OII Numărul 17 Septem brie 1926

'//& Apare de 2 ori pe lună Redactor N. lo n e s c a


ilC Abonamentul I0Q Lei pe an.
In străinătate dublu
REVISTĂ RELIGIOASA Redacţia şi Administraţia
b u c u r e ş t i .
InAmerica 2 Dolari. A Uniunii Baptiste Române din România.
Strada Berzei No. 29.

Isus a z is : Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor ca ei


să vadă taptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care est« în
ceruri. - (Matei 5, 16.)

Credinţâ, nădejde, iubire-


„In Tine credem” , Dumnezeu sfânt şi adevărat
Căci Tu eşti Domn suprem şi vecinie împărat,
Cel ce priveşti din mărire pe pământ
Şi reverşi din. belşug darul Tău cel sfânt.
„In Tine nădăjduim” milostiv Părinte,
Căci Tu ne-ai cinstit cu atale cuvinte,
Cel ce asupra noastră pururea veghezi
Pe cel orfan, Tu îl binecuvintezi.
„Pe Tine te iubim” cu toţi împreună,
Căci Tu ne-ai trimis vestea cea bună;
Ţie-ţi va cânta în veci poporul Tău:
„Sfânt, sfânt, sfânt este Durutiezeu” .
„In Tine credem” Puternic Creator.
„In Tine nădăjduim” noi, al Tău popor;
„Pe Tine te iubim cu dragoste ferbinte
Şi Ţie-ţi vom servi ceresc şi sfânt Părinte!”
Tr. de SIMION ŢON.

TIPOGRAFIA GUSTAV ALBRECHT BUCUREŞTI, STRADA DOMNIŢA ANASTASIA 12


^ 1e= p Qc =p 11 Hi = 3 P 0 a a l | 1
2 FARUL MÂNTUIRII

Iubite frate, în şanţul drumului". Prin urmare, toate sforţările şi


fabricaţiunile omeneşti ,trebue să dispară, căci nu
După o ¡întrerupere de o lună de zile pe care am este vorba numai de câştigarea de suflete pentru o
folosit-o în scop misionar, m’am hotărât să reiau organizaţie oarecare, fie ea chiar baptistă, ci de câş­
firul lăsat în numărul 13. tigarea sufletelor pentru împărăţia lui Dumnezeu, este
In drumul meu prin cele 17 localităţi străbătute, vorba de o încorporare în împărăţia lui Dumnezeu şi
ant avut ocazia să văd şi să aud multe, atât la predi­ aceasta se poate face numai prin puterea cuvântului
catori cât şi la oameni simpli. Şi astfel, m’ara hotărât dumnezeiesc, prin voinţa lui Dumnezeu şi activitatea t
A te servi cu învăţăturile trase din această călătorie Duhului Sfânt. Acestor factori (puteri) trebue să ne }
misionară, nădăjduind că le vei urmări cu atenţiune şi încredem mai mult şi trebue să le lăsăm să lucreze. *
adăugând experienţele D-tale personale făcute în luc­ De aci se trage şi
rul Domnului, vei trage foloase pentru prosperitatea
împărăţiei lui Dumnezeu în localitatea în care te afli. 2. Istovirea prin multiplele lucrări.
Rog pe Dumnezeu, ca El să binecuvinteze prin a- Păstorii, botezătorii, predicatorii şi premergătorii
ceastă pagină cu sfaturi şi îndemnuri umile, pe toţi sunt de (multe ori obosiţi din cale afară. Se pare că nu­
lucrătorii viei Sale. mai ei trebue să facă toate cele necesare în lucrul lui
Cum poate fi serviciul nostru aducător de roade? Dumnezeu, astfel că ei sunt pretutindeni şi nicăeri pe
Iată o întrebare, care ar trebui să-I preocupe deaîntregul. Rezultatul unei asemenea activităţi va fi
zilnic pe fiecare păstor sufletesc. Pentru deslegarea ruina externă şi internă a Comunităţilor. Puterea lor
acestei întrebări, voi enumăra un şir de se pierde fără un folos real în serviciul învăţătorului.
primejdii, cari ameninţă pe fiecare păstor şi-l pot Poate la mijloc este teama că nimeni nu poate lucra
face neroditor. atât de bine ca el sau poate că egoismul joacă în el un
I. Serviciu făcut prin putere personală. rol însemnat. Un asemenea bărbat istovit peste mă­
sură a fost Moise: Iată că într’o zi vine la dânsul în
Păstorii mâi înaintaţi în vârstă şi în misiune cad vizită, Ietro, preotul Madianului. Când acesta văzu
în primejdia de a se încrede în îndelungata lor ex­ cât de împovărat era Moise de dimineaţa până seara,
perienţă. Ei neglijează rugăciunea sârguincioasă pe îi spuse: „Ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur
ale cărei mâini ar trebui să poarte lucrul şi încetează şi vei istovi şi poporul acesta* care este cu fine; căci
£ă petreacă zilnic una sau două ore în linişte, studiind lucrul este mai pe sus de puterile tale şi nu-1 vei
Cuvântul Domnului. putea face singur. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi
Tot ce fac ei, este făcut ca o meserie oarecare. dau un sfat şi D-zeu va fi cu tine! Fiii tălmaciul po­
Primejdia creşte şi mai mult atunci, când cu toate a- porului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea
ceste neglijenţe, lucrul p a r e că merge. Sărmanii lui Dumnezeu. Invaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le
lcurători, părăsesc fundamentul harului, lăuntrul lor calea, pe care trebue s’o urmeze şi ce trebue să facă".
este turburatei ei nu mai pot asculta ce le spune Dum­ Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de
nezeu, sunt legaţi de egoism şi n’au libertatea de a Dumnezeu, oameni de încredere, vrăşmaşi ai lăcomiei;
lucra şi a îndeplini adevăratele însărcinări ale Dom­ pune-i peste popor drept căpetenii, peste o mie, că­
nului. Astfel, ei aduc pe altar foc personal, iar focul petenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpe­
personal este foc strein. Curând ascultătorii observă tenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul;
aceasta, când ei „macină paie goale" repetând mereu să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pri­
unul şi acelaş lucru. Apa de isvor, proaspătă şi în­ cinile cele mai mici să le judece ei însuşi. In felul a-
viorătoare, au înlocuit-o cu apă de cisternă, stătută şi cesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei
mirositoare. Le lipseşte ceeace avusese Ap. Pavel împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta, şi dacă
în Tesalonic şi care l’a făcut iatât de roditor. Lucrul „în Dumnezeu îţi va porunci aşa, ve-i putea face faţă
putere, în Duhul Sfânt şi cu multa siguranţă". Şi în lucrurilor, şi tot poporul acesta va ajunge fericit la
lipsa acestor înarmări, se folosesc de felurite imita- locul lui". (II. Mose 18, 17—26). Moise a ascultat
ţiuni omeneşti. E minune că lucrul unor asemenea sfatul socrului său, şi a făcut tot ce spusese el. Aju­
păstori, dacă nu seacă cu desăvârşire, totuşi doarme toarele erau; Moise trebuia numai să se uite în jurul
cu tot pUm'ârul de noui botezaţi ? său şi să-i însărcineze. Tot astfel, şi în comunităţile
Lipseşte vieaţa adevărată! noastre, sunt unii cari fac toate singuri. Ei suspină
Puterea personală, focul străin este o urâciune şi oftează asupra multului lucru, sub care trebue să se
înaintea lui Dumnezeu. El singur se pune în calea u- prăbuşească. Ei simt cum multul lucru le roade de
nui asemenea păstor. Citeşte, te rog, III. Moise 10, timpuriu puterea şi cum ei devin „sinucigaşi evla-
1—3 şi trage învăţătură! vioşi". Şi totuş, mai bine fac ei lucrul, ce l’ar putea
Frate păstor, nu te mulţumi niciodată cu „pocăin­ face zece persoane, decât să împartă acestora câte o
ţele” metodice! Aminteşte-ţi de acel „pocăit" pe parte de lucru. Astfel sunt botezătorii de cerc, cari în
care Pa întâlnit Spurgeon beat în şanţul unui drum. loc să atragă la lucrul botezului pe alţi lucrători mai
El îi Jstrigă: „Domnule Spurgeon ,nu mă cunoşti? D-ta tineri din cerc — dar destul de destoinici, — botează
nFai pocăit ieri!” — „Aista o cred, răspunse Spurgeon, ei singuri pe vară
căci dacă te-ar fi pocăit Domnul, n’ai zăcea acum beat (Va urma).
FARUL MÂNTUIRII 3

Cîtit-ai tu vre-odată? Viaţa.


(M HITLIN.) Intr’o zi de vară, după ce păsările osteniră de
Creştine! Ai citit tu azi Biblia? Tu ai hrănit cântat, tăcerea fusese întreruptă de o vrabie, care în­
corpul tău, poate de 2—3 ori în har, ai hrănit cel trebase: „Ce este viaţa?” Păsările tresăltară speriate
puţin odată sufletul tău azi? Ai învăţat istoria şi ro­ şi ciocârlia răspunse: „Viaţa este un cântec”. — „Nu,
mâna, poate chiar ai studiat şi Biblia, dar ai învăţăt este o luptă în întuneric”, spuse o cârtiţă, care-şi
ceva din Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău scotea tocmai atunci capul de sub pământ. „Eu cred
azi? Ai cercetat gazetele, ai citit corespondenta ime­ că pste o Idesvoltare” spuse un boboc de trandafir, de*-
diat ce ai primit-o, te-ai apucat de meşteşugul tău chizându-şi foile spre marea bucurie a unui t luturaş,
de dimineaţă, dar ai citit tu Cuvântul Jui Dumnezeu care sărută trandafirul şi spuse: „Viaţa este o plă­
azi? Poate azi da, dar eri şi alaltăeri l’ai citit? 11 cere!” — „Numeşte-o mai bine o vară scurtă”, glă-
citeşti tu zilnic? Sau nici nu ai acest obicei? sui o muscă ce sbura tocmai pe acolo. „Eu găsesc că
Creştine! Ai citit tu vre-odată Biblia întreagă de vieaţa nu este altceva, decât muncă şi trudă” , spune o
când te-ai pocăit? Ai citit multe cărţi, de ce nu şi a- furnică mică, care se trudea să târâie un fir de paiu
ceastă carte?!? Va veni o zi când te vei înfăţişa ce era de mai Imulte ori mai Imare ca ea. In clipa aceea,
înaintea Atotputernicului şi cu ruşine vei recunoaşte căzură câţiva stropi de ploaie şoptind cu greu: „Viaţa
atunci înaintea Lui, că nici o singură dată cel puţin; e compusă numai din lacrămi”. — „Vă înşelaţi cu
nu ai citit Cuvântul Său. Ruşine îţi va fi ţie însuţi — toţii”, strigă un vultur, care plutea în văzduh cu ari­
pentru că ai avut o aşa purtare faţă de „Sfânta Lui pile întinse, „viaţa este libertate şi tărie!” — începea
carte’’. Recunoaşte singur acum, ai citit tu oare scri­ să se întunece şi o privighetoare mică propuse să se
soarea Tatălui tău din cer, cel puţin aşa cum citeşti ducă la culcare; când, prin vârfurile copacilor mur­
scrisorile părinţilor sau prietenilor tăi?: începând de mură un vânt de seară: „Viaţa este un vis” . Peste
la început apoi continui mijlocul, terminând apoi cu oraşe şi sate se aşterne tăcerea nopţii, şi' era spre ziuă
ultimele cuvinte, nelăsând necitit nici un cuvânt nici când un învăţat singuratec ştinse lampa în camera sa
un nume? Citit-ai tu cândva cele 5 cărţi ale lui Moi- de studii, scoţând un suspin: „Viaţa este numai p
se şi întreg Apocalipsul? Aceste 2 cărţi în care e scris şcoală!” — Afară se auzea discuţia unor tineri, cari
că Dumnezeu va trimete (binecuvântările Sale peste toţi mergeau spre casă după ce petrecură toată noaptea,
cititorii Săi? (Iosua 1, 8; Apoc. 1, 3.). şi unul din ei scoase un suspin tare: „Viaţa este un
Ai citit tu vre-odată cronicile delà început şi până dor ce nu poate fi împlinit” . — Necăjit de asemenea
la sfârşit, nelăsând necitite nici chiar primele ca­ cugetări curioase şi nemulţumitoare, vântul dimine­
pitole? — ţii scutura copacii şi tufişurile spunând: „Viaţa „este şi
O, creştine! Tu compătimeşti pe acei cari se în­rămâne un mister vecinie” .
doiesc de Biblie, tu protestezi contra acelora, cari res­ Era însă un bărbat, care se afla în toiul luptelor
ping divinitatea Scripturii dar; ai respectat-o tu oare acestei vieţi, în mijlocul activităţii neobosite, călăto­
ca o descoperire a Duhului Sfânt prin citirea ei zil­ rind din loc în Ioc, la urmă aruncat în temniţă pentru
nică? Când auzi în predică despre cartea Estera sau mărturiile sale, şi care strigase: „VIATA MEA ESTE
Ioil, poiţ tu oare sa le găseşti cu uşurinţă în Biblie? — CHR1STOS!”
Când vin ispitele, găseşte oare Duhul Sfânt în tine
destulă cunoştinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să-ţi Scânduri aurite
amintească de făgăduinţa necesară pentru clipele a-
celea? Dacă vântul vre-unei învăţături mincinoase în­ sau
cepe să sufle puternic peste tine, poţi tu oare să te Cum îşi creşte Dumnezeu copiii.
acoperi în întregime sub adăpostul Cuvântului lui
Dumnezeu? Când ţi se întâmplă să auzi predicând INTRODUCERE.
pe cineva pe „un alt Isus” , sau şă vezi pe acei cari au
primit „un alt duh”, poţi tu oare mânui cu uşurinţă Scânduri aurite?
sabia Duhului” în această luptă, sau tu pierzi poziţia Iată un titlu curios!
in faţa vrăşmaşului? Când ţi se întâmplă să vorbeşti Cum, se poate scrie ceva despre scânduri aiu­
cu un necredincios slăbit în credinţă — poţi tu oare a- rite? —
tunci, ca un doctor specialist să prcscrii leacuri ade- Fireşte că da! Şi sper că vei pritni o deosebită
ârate din Cuvântul lui Dumnezeu, care are puterea binecuvântare, dacă vei urmări cu atenţiune descrierea
de a vindeca acel suflet? scândurilor aurite.
Creştine! Oare nu se mustră întrebările acestea? Să citim mai întâi pasagiul din a Tl-a Moise
N'u-ţi vorbeşte oare Duhul Sfânt prin ele? Este trezită 26, 15—30:
xnştiinţa sa? „Apoi să faci nişte scânduri pentru cort; scându­
Nu te simţi tu vinovat? Dacă da, atunci tre- rile acestea să fie de lemn de salcâm (acaţ, brăghin),
:i?te-te şi vezi toată netrebnicia şi lipsa din trecut. puse în picioare.
’•Urturiseşte-le înaintea Domnului şi adu fructe vred- Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece Coţi,
-„ce de pocăinţă, şi lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot şi jumă­
Hotăreşte-tc chiar de azi ca cu ajutorul lui Dum­ tate. — 1•
nezeu să citeşti Cuvântul Său întotdeauna şi într’un Fiecare scândură să aibă două urechi unite una
cred sistematic. cu alta; aşa să faci la toate scândurile cortului: Să
Fă acest lucru, căci îţi este de lipsă. I. Petr. 2, 2. faci douăzeci scânduri pentru cort, în spre laturea de
Fă, pentrucă Domnul ţi-a poruncit ţ i e să faci miazăzi. Sub cele douăzeci de scânduri să pui patru­
aceasta. —• lerem. 5, 39, 8, 31. zeci de picioare de argint, câte două picioare sub fie­
Trad. de Lu ca şa. care scândură pentru cele două urechi ale ei. . ,
4 FARUL BÂNTUIRII

Pentnu a doua lăture a cortului, laturea de miază- S’ar tângui şi s’ar văita. Ar spune: Am stat atâta
poapte, de asemenea să faci douăzeci de scânduri, vreme aici, am ţinut piept la atâtea furtuni, — şi ¡a-
împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale cum vine această secure grozavă — — — acum' s’a
lô r:Tçate două picioare sub fiecare scândură. sfârşit cu noi!
Pentru fundul cortului, înspre laturea de apus, să Este adevărat? S’a sfârşit într'adevăr? O, iniei
faci şase scânduri. Să mâi faci două scânduri pen­ decurn! Dimpotrivă, acum abea începe hierul. Dfn
tru unghiurile din fundul cortului ; să fie câte două la aceşti copaci urmtază să se taie scândurile necedâre
un loc, începând de jos şi bine legate la vârf cu un cortului, pentru locuinţa lui Iehova!
cerc; amândouă aceste scânduri, cari simt puse în cele Tăierea copacilor, nu este un sfârşit, ci' abea tm
două unghiuri, să fie la fel. început. /
Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de Această tăcere se poate asemui cu pocăinţa. Noi
argint, adică şasesprezece picioare, câte două picioa­ toţi avem sălaşul nostru în lume. Aci ne simţifti âcasă.
re sub ffeca're scândură. Aci am crescut. Dacă însă, urmează ca Durtrtle2eu Să-şi
Să faci apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru înceapă lucrarea cu noi, atunci trebue să se rupă legă­
scândurile uneia din părţile cortului, cinci drugi pentru tura naturală cu lumea. Aceasta se întâmplă în clipa
scândurile din a doua parte a cortului, şi cinci drugi pocăniţei noastre. Atunci se desleagă legăturile tu
pentru scândurile din partea din fundul cortului din lumea. Atunci încăpem în mâna lui Dumnezeu. Atimci
spre apus. începe abea istoria vieţii noastre de credincioşi.
Drugul dçla mijloc să ajurçgâ delà un capăt la înainte, Dumnezeu a lucrat la inimile noastre.
celălalt al scândurilor. Insă lucrul Său de atunci era numai premergător. A-
Să poleieşti scândurile cu aur, şi verigile în cari devărata lucrare începe abea atunci, când boi api în­
vor infra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i pole­ căput în mâna Lui, prin pocăinţa şi întoattttea liidâs-
ieşti tot cu aur. tră la El.
Cortul să-l faci după chipul căre ţi s’a arătat pe Cum stă cu tine? Te-a luat Dumnfefffeu îh mâna
munte” . — Lui, pentru ca să facă din tine aceeace ş*i-a pFojHte.
Dacă citeşti aceste cuvinte, poate să tc străbată Ah, mulţi oameni îşi fac închipuiri greşite, Cre­
gândul : Dar (nne, aceasta este nuîhâi o istorie de scân­ zând că dacă se vor pocăi, Dumnezeu şi-a terminat
duri! Desigur, este vorba de scânduri, dar nu despre lucrul Său cu ei. De aceea ei îşi amână pocăihţa, Cre­
scânduri obicinuite, ci sunt scânduri din cari se alcă­ zând că de se vor pocăi pe patul morţii, e fleStuF de
tuise cortul întâlnirii, locuinţa lui Iehova. vreme.
Icoana Noului TèstanYent, a templului construit Ce prostie!
din pietre vii, ne este mâi canoseută. Insă şi această Mai întâi de toate, nimeni nu ştie dacă va âVea
pildă a scândurilor cortului întâlnirii nu este mai puţin un pat pe care să moară. Mulţi sunt cuprinşi de
măreaţă şi îrisemiiâtă. moarte fără de veste; în fabrică, pe stradă, în tren, ţW
• Aşa, precum fiecare copil al lui Dumnezeu, este o munţi. O nenorocire le stinge vieaţa.
piatfă vie în templul sfânt al lui DulWnezeu, tot aşa el Şi chiar dacă ai avea un pat pe care să mori, vei
este şi o scândură în cortul întâlnirii'. Şi deci, istoria avea timpul necesar pentru pocăinţă? Mulţi bolnavi
acestor scânduri şi pregătirea lor până la aurire, este pierd cunoştinţa sau slăbesc în aşa fel că nu pot lua
istoria noastră. S o asemenea hotărâre, a se pocăi. E foarte prîmajclidş
De aceea trebue să dăm o deosebită atenţiune să-ţi imani pocăinţa până la patul morţii!
scândurilor aurite ale cortului întâlnirii. Istoria aces­ Să presupunem ¿ă te vei putea pocăf încă pe palul
tor scânduri este delà începui şi până la sfârşit, pro­ morţii — ceeace e foarte rar —, atunci vei învăţa' să
pria noâsfră iStbrie. Deci, dâ-mi voie să ţi-o isto- m o r i cu Isus,, dar nu vei şti ce înseamnă: a t r ă i
risesc ! _ cu Isus. Vei fi mântuit ca un tăciune din para focului,
1. TOPORUL (securea). însă, — întreaga ta viaţă va fi pierdută!
Undeva, în apropierea muntelui Smai, se afla O, ce jstrălucit este a trăi cu Isus! A fi în legifură
o pădure de salcâmi (acaţi, brăghinii). Copacii erau cu Dumnezeu prin credinţă! Abea atunci-se merită a
\pinici şi mulţi din ei~s’*u împotrivit multor furtuni. trăi. Şi desprfc o ¡asemenea vieaţă nu vei şti nimic. Toa­
Intr’o zi veniră doi bărbaţi în pădure şi cercetară co­ tă istoria strălucită, care începe cu pocăinţa, cunune
pacii cu" băgare de seamă. Din când in când, spunea pregăteşte Dumnezeu şi nc face destoinici pe"hTfu me­
unaf ahuia, când -aflau câte un copac mai falnic: nirea noastră ¡cerească, iru o vei cunoaşte. Sârmăhe oih!
„Acesta este bun! Acesta se potriveşte!” Şi apoi O, nu amâna pocăinţa ta! Nu o-amâna nici o zi
celălalt făcea un semn în trunchiul copacului c jt i lo­ mâi mult! Tu îţi amâni fericirea ta! Tu fţi ămăni mân­
vitură de topor; ceeace însemna că trebue tăiat. tuirea ta!
Cei doi bărbaţi se numesc Beţaieel şi Ajioliab, Dacă toporul (securea) Cuvântul lui Dumnezeu
•irfaeştrii cari construiau cortul întâlnirii (II. M. 31, vrea să taie legătura, care te leagă de lume, «fund
1—6). Ei sunt hi căutarea copacilor <lin cari' se pot dă-i voie să o taie. Părăseşte orice împotrivire! Pre»
scosteiscânduri trebuincioase cortului întâlnirii. Nu pot dă-te în mâna Domnului!
întrebuinţa orice fel de copac. Fiecare scândură trebue Şi atunci, El va începe şi cu tine minunata istorie
să fie lungă de 10 coţi şi lată de 1 şi jumătate. De a- care sfârşeşte cu auritul scândurilor. J. 15.
ceea, copacii din cari urmau să se scoată asemenea (Va urina.)
Scânduri lungi şi late, trebuiau să fie destul de falnici .... ...... .......... ............. ..........
şi drepţi.
in urma celdr doi maiştri, veniră tăietorii. Pă- Cftifi şi rdspândiîi „GlâSul Tliwrtftilul I
darea începea Să vuia&că. Loviturile răsunau una după
alta. Copacii cădeau troznind. Baptist"
Dacă copacii ar fi putut vorbi — ce ar spune? ■ ■ B M u a m a M N a a u a u iia u a u iiM » M a a « « M a n a a i« M > T C a * u t H im ia m a u a a « m
> FARUL MÂNTUIRII

miUară, faţă de un 60ţ necredincios şi faţă de crfimii-


tate, acolo unde puhoiul părerilor ei sunt-pnrtiVmce.
Staţi lari! Voi eroinelor, si nu ve-ti -rămâne ■n erthtpiă-
tite! —
Şi păcătoasele se apropiau de El. Erau fentei că­
zute adânc printre neamul destrămat ale acrior-Sim-
Apoi tsus îşi mai avea prietenele Sale. In pri­ puri, tocmai cum sunt şi astăzi. Iar «oi cete ■curate
mai rând erau două surori cu caractere diferite, iasă să trecem pe lângă acele femei căzute, strângând în
El avea pentru amândouă aceeaşi iubire caldă şi a- jurul trupului nostru hainele, ca nu cmva ele să sen-
ceeaş înţelegere pentru fiecare în felul ei. tingă de acelea sărmane fiinţe. Noi nu dorim nra -o
Isus iubea pe Marfa şi pe sora ei. Marfa, »er- apropiere cu ele. Asemenea păcătoase îns&gâsirăîa-Ei
viabilă cu râvnă şi energie trebui «¡ă-şi primească refugiul lor. Timp îndelungat, vorbeşte Isus cu %s-
o mică îndrumare. Dar nu-i aşa că adevăratul prieten mariteanca la fântână. Acel singur suflet îi «Ste mai
de preţ jn-iacel moment ca orice pe lume. El atinge pă­
se recunoaşte când el îşi permite aşa ceva, fără să jig- catul ei foarte lin cu degetul Său. Şi ea nu poate fagi
nească? Şi tocmai Marta dojenită, creşte prin du­ de privirea Sa pătrunzătoare, ce privia inima şi viaţa
rerea adâncă, prin orele pline de groază, pricinuită de ei. In faţa Sa nu e ou putinţă nid o înfromseţare, nkn
frica morţii, către o Vieaţă strălucită a credinţei. Vine 0 învelire. Totuş, El varsă curând după aceasta In
ziua câtid Maria îşi aduce preţiosul dar, când sfărâmă Sufletul acela, cele mai adânci descoperiri asuprâ în­
vasul de alabastru şi plăcutul miros al predărei sale chinării lui Dumnezeu în spirit şi adevăr, asupfâ-<*pei
străbate easa. Nici unul din ucenicii Săi nu l'a înţeles vii, ca să poată ajunge un izvor de vieaţă în inima fie­
aţa ea sufletul prietenei sale. Ea presimte suferinţa, căruia El nu socoteşte această perlă bună de aruncat,
ea pfevede ivirea umbrelor morţii, şi atund, El devine ci o trezeşte, o curăţeşte, până când în sfârşit, ea se
pentru«» Mielul eare poartă păcatul himii, viitorul face instrumentul trezirei a unui sat ce dormea m
rtg* Ce trebue proslăvit. Atefcstă faptă e ca şi când păcate. Fi că, mamă,, tu care eşti încă departe de
ar zice: „l-a vieaţa mea, ea e vărsată la picioarele Domnul, trăieşti în păcate, scoală, treieşte-te! Dă
Tale, eu sunt nimie, Tu eşti totul! Ce fericită soartă voie ochilor lui Isus să pătrundă în adâncul fîlltţei
e -să fii prietena lui Isus! Să-L serveşti cu devota­ tale! Nu-ţi ascunde petele cari îţi sunt arsuri în con­
mentul şi hărnicia Martei şi să-L absorbi în orele li- ştiinţă, şi dacă în tine mâi este un mic dor după Cel
niştei cu ferbinţeala Măriei! Să-I jertfeşti Lui totul şi vecinie, atunci tu te vei întâlni cu EI, Domnul şi 'Mân­
s& găseşti în El totul! Poate(siă fie o fericire mai mare tuitorul tău! Acum, în clipa asta, El stă înaintea
decât să fii prietena lui Isus? ta Şi vrea să-ţi dea o vieaţă nouă în Schimbul celei
Pentru ce nu-ţi este El fncâ prieten? El ar în­ vechi. O, ce poate face El dintriun vas crăpat, mur­
ţelege eăracterul tău şi al meu. Ne-ar atrage la Sihe dar, când îl umple de jăratec, spirit şi putere! Tu rtîti
şl în fericirea stăpânirei Sale, toate chipurile pămân­ nu presimţi ce posibilităţi Strălucite se poate face *tîîii
teşti ar dispare, pentru că doar această prietenie are viaţa ta ruinată, când El devine centrul tău şî Intră H*
cartCter vecinie. Ce ar fi şi pentru noi atunci, când stăpânirea darurilor tale!
s’ar ridica nourii durerilor, să avem1 un asemenea Ce maestos este Isus faţă de fiinţa aceea des­
prieten, care birueşte toate puterile morţei cu lumina frânată! Ce grozav este pedepsit păcatul ei prin tă­
şi viaţa Sa! Pentru ce avem în viaţa-noastră - aţa de cerea lui maestoa&ă! Ea stă în faţa Lui deunăţ&tă.
multe-clipe-«le îndoelei ţi disperării? Pentrucă nu Nici un cuvânt! Nici un cuvânt! Şi tăcerea asta nesufe­
privim la-El şi nu "vedem strătadrea Sa. Şi acolo un­ rită din partea lui Isus arde fărădelegea în simţul ei
de se află vre-o deschizătură durferoasă în sufletul cu atât mai chinuitor. In sfârşit El îşi ridică privirea.
femeei, lipsit de bucurii, cine ar putea-o umplea mâi Şi cuvintele pe cari le Vorbeşte, sunt cuvinte scurte ale
bine ca acest frate, care iubeşte în Totdeauna, atât la iertării şi puterii. . . . .
ospeţe voioase cât şi la morminte deschiise, şi care
poate să mulţumească pe deplin o inimă de femeie
sau de fecioară? Cui se cuvine cinstea ?
Ni-Se aminteşte-un alt cerc de urmaşe: Ioana,
Suzana, şi alte nume. Noi le întâlnim sub cruce pe Un credincios indian, vestitor al Evangheliei, cu
aceste ucenice modeste, şi «le autnferftul că nu Pau pă­ numele Sadhu Sttndar Singh, a fost întrebat de un bun
răsit în cele mâi-grele ceasuri, ca ucenicii, şi ele au amic al său, dacă onoarea şi cinstea multă pe «aTe
stăruit până la sfârşit. Aceasta este natura ’femeei. i-o arată oamenii, nu-1 fac să se mândrească.7El i-a
fn ultînra linie Se iveşte Ttrcă -o femele din întu­ răspuns:
neric, una care poate fiii Pa Văttrt nid odată în Viâţă, — Atunci când Istria Intrat în Ierusalim1, poporul
soţhf mobilă a lui Pflat, ea este un chîp tragic şi face i-a aruncat ramuri verzi, ba chiar şi hâinele lor Te-ftu
parte- difrtr’un beam ce pfere; insă înâfttte •¿re*âafinţitui aşternut înainte şi-I strigau cu glas tare: „Osana” ;
soarelui, dreptul aTrmrinat în Ittrtfea ei tSuntriCă cu o putea să creadă măgarul pe care călărea Isus că lui
dărit&te txmvrhjgătoâre. flsus pStfunde în viaţa visurilor 1 se aduce această cinste şi să se mândrească?
ei, ea trece de partea LUI şi Suferă cu El. Şi 'când — E drept că nu.
toţi ceilalţi îl pătflsefcc, câiid nu mai intervine pentru — Tot aşa nu poate să se mândrească cel ce
El nid tm bărbat, SWnd ise declară făţiş de partea poartă cuvântul Evangheliei vestindu-1 lumii, căci
Lui îrr faţa judecăţii.' Ea îndrăzneşte să trezească mâ­ cinstea riu i Se cuvine uit, ci fui IsUs Christos, sirtgtirul
nia sdTuhiî său. Ea ştie că'Intervenţia e zadaitlicâ şi care o (merită.
totuşi nici o jjtfbire nu va fi 'zâdâriiftă în Vecînicie, Cititorule ce ,ai fi răspuns, sau ce ai răspunde
care a ,folst arătată Ydgelurhinîîi In durerea 45a. Nu şflnt la o asemenea întrebare? Nu cumva te mândreşti tu %
multe din acele femei martire a lui Isua în viâprfâ- dbfd îţi vin ia urechi asemenea cuvinte fără să Tegân-
± r. - ; n . v r r- i j _ «x y r r j f -a ^ r - r -r » -r.rj. - T . v a j . * . ' . ! » » . . ? . ——