Sunteți pe pagina 1din 5

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 935 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 30 septembrie 2021

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


Decizia nr. 411 din 10 iunie 2021 referitoare la excepția de ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
neconstituționalitate a prevederilor art. 162 alin. (3) din 495. — Ordin al președintelui Autorității Naționale de
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii și ale art. 38 alin. (3)
lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
personalului plătit din fonduri publice ........................ 2–4 Publice privind modificarea art. 3 din Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare
ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare și cuantumul
107. — Ordonanță de urgență pentru modificarea articolului contribuției datorate la bugetul Autorității Naționale
unic din Ordonanța de urgență a Guvernului de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute
la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru de Utilități Publice — A.N.R.S.C..................................... 9
modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind 1.966. — Ordin al ministrului sănătății, interimar, privind
Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății
măsuri fiscal-bugetare ................................................ 5
nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale
1.005. — Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate de autorizație de punere pe piață a medicamentelor
privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro
pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru
Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din acele medicamente care fac obiectul unei relații
județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților
Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de
Sârbi și Biharia din județul Bihor” din cadrul obiectivului asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate
de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”, precum publică județene și a municipiului București, cuprinse
și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului în Catalogul național al prețurilor medicamentelor
nr. 742/2005................................................................ 6–7 autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor
1.017. — Hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de de referință generice și a prețurilor de referință
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în inovative .................................................................... 10–11
bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătății .................................. 7 5.302. — Ordin al ministrului educației privind aprobarea
1.018. — Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Programei pentru susținerea concursului național de
Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/
programului-cadru de emisiuni de titluri de stat rezervate în învățământul preuniversitar — Religie
„Medium Term Notes” ................................................ 8 ortodoxă .................................................................... 12–15
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
488. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului
Marius-Cosmin Costache din funcția de 281. — Ordin privind publicarea efectuării radierii din
vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Registrul general Instituții Financiare Nebancare a
Autorității pentru Digitalizarea României .................... 8 Societății BGA MICROCREDIT IFN — S.A. .............. 16
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 935/30.IX.2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind aprobarea Programei pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar — Religie ortodoxă
În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n) și x) și art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului
Național de Politici și Evaluare în Educație,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Programa pentru susținerea concursului Art. 2. — Direcția generală management resurse umane și
național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Centrul Național
de Politici și Evaluare în Educație și inspectoratele școlare duc
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar — Religie
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ortodoxă, începând cu sesiunea 2022, prevăzută în anexa care Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
face parte integrantă din prezentul ordin. al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 21 septembrie 2021.
Nr. 5.302.

ANEXĂ

PROGRAMA
pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
în învățământul preuniversitar — Religie ortodoxă

A. Notă de prezentare bisericească universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,


Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se Liturgică, Misiune creștină, catehetică și apologetică ortodoxă,
prezintă la concursul național de ocupare a posturilor precum și din domeniul Didacticii disciplinei și al metodicii
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul predării Religiei.
preuniversitar, disciplina Religie ortodoxă. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă
Absolvenții facultăților de profil și profesorii care susțin operaționalizează profilul absolventului de învățământ secundar
examenul la disciplina Religie ortodoxă pot preda în superior, filiera teologică, urmărind:
învățământul preuniversitar disciplina Religie ortodoxă și — cunoașterea conținuturilor fundamentale și a principalelor
discipline teologice de specialitate, în conformitate cu tendințe în evoluția predării disciplinei Religie ortodoxă, precum
prevederile legale în vigoare. și a Didacticii disciplinei și a metodicii predării Religiei;
Programa de concurs este elaborată în acord cu programele — probarea capacităților necesare pentru proiectarea,
școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru realizarea și evaluarea activităților didactice;
disciplina Religie. Competențele și conținuturile din programă — demonstrarea abilităților de comunicare, empatice și de
sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară cooperare necesare realizării actului educațional.
sistemică în realizarea activităților didactice, specifice disciplinei. B. Competențe specifice profesorului de Religie
În realizarea Programei pentru susținerea concursului Programa vizează, pe lângă conținuturile științifice și cele de
național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactică a disciplinei și metodică a predării Religiei, anumite
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-a avut în competențe specifice profesorului de Religie ortodoxă,
vedere necesitatea ca profesorii de Religie să aibă cunoștințe competențe pe care acesta trebuie să le dezvolte și să le
temeinice despre conținuturile tematice ale programei școlare probeze pe parcursul desfășurării activității didactice. Într-o
în vigoare, folosite în procesul de predare-învățare a disciplinei formulare sintetică aceste competențe sunt:
Religie. — cunoașterea de către profesor a adevărurilor
Programa pentru concursul național de ocupare a posturilor fundamentale de credință și a elementelor de didactică și de
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul metodică a predării Religiei, într-o varietate de contexte
preuniversitar a fost structurată astfel încât să abordeze educaționale;
conținuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică, — capacitatea de a înțelege, practica și transmite valorile
Teologie biblică, Morală și spiritualitate creștină, Istoria morale și spirituale specifice acestei discipline;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 935/30.IX.2021 13

— cunoașterea și utilizarea competentă a principalelor VI. Dumnezeu Sfințitorul:


documente școlare reglatoare: planuri-cadru, programe școlare, 1. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Harul divin și însușirile
programe pentru examene naționale; lui, darurile Duhului Sfânt;
— capacitatea de a construi demersuri didactice interactive 2. Preacinstirea Maicii Domnului;
prin adecvarea strategiilor didactice la activitățile de învățare și 3. Cinstirea sfinților; cinstirea sfintelor moaște; cinstirea
conținuturi, precum și capacitatea de a construi și menține un sfintelor icoane; cinstirea Sfintei Cruci
climat educativ stimulativ și eficient; VII. Sfânta Biserică:
— capacitatea de a adecva conținuturile și demersurile 1. Întemeierea bisericii;
didactice la particularitățile de vârstă și la specificul dezvoltării 2. Însușirile bisericii
cognitiv-afective/intelectuale a elevilor; N O T Ă:
— probarea capacităților necesare pentru proiectarea, Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea
realizarea, evaluarea activităților didactice și a competențelor scripturistică și patristică.
dobândite de elevi; elaborarea de teste inițiale, formative și Bibliografie
sumative, în funcție de obiectivele sau competențele vizate; 1. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, tipărită cu
— valorificarea în demersul didactic a relațiilor inter-, intra- și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
multidisciplinare; Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMO,
— folosirea și contextualizarea tehnicilor comunicării București, 2018;
eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor și metodelor 2. BUCHIU, ȘT. (coord.), Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I,
interacțiunii educaționale și ale unor elemente de retorică Basilica, 2017;
didactică; 3. STĂNILOAE, D., Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I—III,
— evaluarea capacităților cognitive, comprehensive și de EIBMBOR, București, 1978 și edițiile ulterioare;
aplicare a achizițiilor, în scopul reglării competențelor, a stilului 4. CHIȚESCU, N., TODORAN, I., PETREUȚĂ, I., Teologia
didactic, precum și a abordării strategiilor didactice moderne; Dogmatică și Simbolică, vol. I—II, Renașterea, Cluj-Napoca,
— comunicarea didactică empatică și eficientă, în contextul 2005;
activităților specifice disciplinei Religie. 5. POPESCU, D., Iisus Hristos Pantocrator, EIBMBOR,
C. Tematica pentru domeniile teologice București, 2005
1. Dogmatică C.2. Teologie biblică
2. Teologie biblică I. Vechiul Testament:
3. Morală și spiritualitate creștină 1. Pentateuhul — structură și prezentare generală;
4. Istoria bisericească universală 2. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profețiile
5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române mesianice
6. Liturgică II. Noul Testament:
7. Misiune creștină, catehetică și apologetică ortodoxă 1. Evangheliile copilăriei lui Iisus Hristos și exegeza lor (Matei
C.1. Dogmatică 1—2 și Luca 1—2);
I. Revelația dumnezeiască: 2. Pătimirile și Învierea Mântuitorului;
1. Revelația naturală și supranaturală (definiție, tipuri, 3. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos și exegeza lor: pilda
posibilitatea Revelației); semănătorului, pilda fiului risipitor, pilda samarineanului milostiv,
2. Căile de transmitere a revelației — fără deosebiri pilda celor zece fecioare, pilda neghinei, pilda comorii din țarină,
interconfesionale: pilda mărgăritarului de mare preț, pilda bobului de muștar, pilda
a) Sfânta Scriptură (definiție, structură, inspirația Sfintei viței și a mlădiței, pilda talanților, pilda datornicului nemilostiv,
Scripturi, lectura și tâlcuirea acesteia); pilda celor doi fii, pilda nunții fiului de împărat, pilda vameșului
b) Sfânta Tradiție (raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta și a fariseului
Tradiție, aspectul statornic și dinamic, monumente sau Bibliografie
documente ale Sfintei Tradiții, criteriile Sfintei Tradiții, raportul 1. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, tipărită cu
Sfânta Scriptură—Sfânta Tradiție—Sfânta Biserică) binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
II. Dumnezeu Creatorul: Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMO,
1. Crearea lumii nevăzute (îngerii — origine, natura și București, 2018;
lucrarea lor; cinstirea îngerilor); 2. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, ediție jubiliară a
2. Crearea lumii văzute (referatul biblic despre crearea lumii Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea și prefața
văzute; crearea omului — antropologie creștină; omul, chip și Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
asemănare a lui Dumnezeu — natura omului, sufletul omenesc, Române, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și
starea originară a omului, căderea omului în păcat, ființa și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului,
urmările păcatului strămoșesc) — fără deosebiri interconfesionale; sprijinit pe numeroase alte osteneli, EIBMBOR, București, 2001;
3. Păcatul strămoșesc: ființa, transmiterea, urmările 3. PRELIPCEAN, V., NEAGA, N., BARNA, Gh., CHIALDA,
III. Dumnezeu Proniatorul: definirea și aspectele providenței M., Studiul Vechiului Testament — Manual pentru Facultățile
divine, realitatea providenței divine Teologice, Renașterea, Cluj-Napoca, 2006;
IV. Dogma Sfintei Treimi: 4. SEMEN, P., Arheologia biblică în actualitate, Doxologia,
1. Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane; Iași, 2009;
2. Persoanele Sfintei Treimi: însușiri specifice și distincții; 5. MIHOC, V., MIHOC, D., Introducere în studiul Noului
3. Raportul dintre persoanele Sfintei Treimi (perihoreza și Testament, Teofania, Sibiu, 2001;
aproprierea) 6. TOFANĂ, Stelian, Evanghelia lui Iisus. Misiunea
V. Dumnezeu Mântuitorul: Cuvântului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015;
1. Pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului; 7. TOFANĂ, Stelian, Introducere în Studiul Noului Testament,
2. Dumnezeirea și umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos; Vol. II. Sf. Evanghelii după Matei și Marcu. Documentul Quelle,
3. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos; Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002; Vol. III.
4. Răscumpărarea și aspectele ei; Sf. Evanghelii după Luca și Ioan. Problema sinoptică. Presa
5. Unirea ipostatică și consecințele ei Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 935/30.IX.2021

8. PREDA, C., Învierea Mântuitorului în memoria narativă IV. Viața bisericească în Transilvania la sfârșitul secolului
a Evangheliilor, Basilica, 2010; al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea
9. MANOILESCU-DINU, Natalia, Iisus Hristos Mântuitorul în V. Biserica Ortodoxă Română în perioada modernă
lumina Sfintelor Evanghelii, Editura Bizantină, București, 2004 și contemporană: Autocefalie și Patriarhie
C.3. Morală și spiritualitate creștină VI. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945—1989. Martiri
I. Legea morală a Vechiului Testament: și mărturisitori din țara noastră și din Europa, martirii închisorilor
1. Decalogul — structură și interpretare; comuniste
II. Legea morală a Noului Testament: VII. Biserica Ortodoxă Română azi: religia în școală;
1. Predica de pe Munte și tâlcuirea ei: fericirile, raportul între activitățile filantropice
Legea Veche și Noua Lege, despre milostenie, despre Bibliografie
rugăciune, despre post, despre judecata semenilor, despre 1. PĂCURARIU, M., Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
iubirea aproapelui; EIBMBOR, vol. I—III, București, 1991, 1994, 1997, și ediția
III. Virtuțile teologice — credința, nădejdea, dragostea revizuită, vol. I—III, Trinitas, Iași, 2004, 2006, 2008;
IV. Conștiința morală 2. MORARU, A., Biserica Ortodoxă Română între anii
V. Familia creștină și provocările societății contemporane 1885—2000. Biserică. Națiune. Cultură, vol. III, tom. 1,
Bibliografie EIBMBOR, București, 2006;
1. † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori 3. *** Autocefalia: libertate și demnitate, Basilica, București,
ale Ortodoxiei, Trinitas, Iași, 2007; 2010;
2. BRECK, J., Darul sacru al vieții. Tratat de bioetică, 4. *** Martiri pentru Hristos din România, în perioada
Patmos, Cluj-Napoca, 2001; regimului comunist, vol. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist,
3. MLADIN, N., BUCEVSCHI, O., Teologie morală ortodoxă, a ÎPS Ioan Robu și a ES dr. Cristoph Klein, EIBMBOR,
vol. I—II., Reîntregirea, Alba Iulia, 2003; București, 2007;
4. ANDREICUȚ, IPS Andrei, Mai putem trăi frumos? 5. *** Mărturisitori după gratii. Slujitori ai Bisericii în temnițele
Pledoarie pentru o viață morală curată, Renașterea, Cluj-Napoca, comuniste, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului,
2012; Cluj-Napoca, 1996
5. MOLDOVAN, I., Iubirea, taina căsătoriei, vol. I—II, C.6. Liturgică
Reîntregirea, Alba Iulia, 2015; I. Sfânta liturghie: prezentare istorică și rânduială
6. MANTZARIDIS, G., Morala creștină. Omul și Dumnezeu. II. Sfintele taine: instituirea și importanța lor în viața creștină
Omul și semenul. Poziționări și perspective existențiale și III. Ierurgiile în viața credincioșilor:
1. Ierurgii legate de viață;
bioetice, Editura Bizantină, București, 2006;
2. Ierurgii legate de moarte
7. GAVRILĂ, V., Cununia — viață întru Împărăție, Fundația
IV. Teologia icoanei reflectată în tradiția patristică:
„Tradiția Românească”, București, 2004
1. Icoana — cale de mărturisire a credinței bisericii în Fiul lui
C.4. Istoria bisericească universală
Dumnezeu întrupat
I. Întemeierea bisericii și răspândirea creștinismului prin
2. Sfintele icoane — valoarea simbolică, sacramentală,
predica Sfinților Apostoli
educativă, catehetică și estetică
II. Creștinismul în timpul Sfântului Împărat Constantin cel
Bibliografie
Mare
1. BRANIȘTE, E., Liturgica specială, EIBMBOR, București,
III. Sinoadele ecumenice
1980;
Bibliografie 2. NECULA, N., Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. I,
1. RĂMUREANU, I., BODOGAE, T., ȘESAN, M., Istoria Editura Episcopiei Dunării de Jos Galați, 1996;
bisericească universală, vol. I, ed. III, EIBMBOR, București, 3. GEORGIOS, Kordis, Hierotypos. Teologia icoanei după
1987, vol. II, EIBMBOR, București, 1993; Sfinții Părinți, Editura Bizantină, București, 2011;
2. CHIFĂR, N., Istoria Creștinismului, vol. I—IV, Trinitas, Iași, 4. USPENSKY, Leonid, Teologia icoanei, Renașterea/
2001—2004; Patmos, Cluj-Napoca, 2012;
3. GABOR, A., Biserica și Statul în primele patru secole, 5. BIZĂU, Ioan, Experiența liturgică a prezenței lui
Sofia, București, 2003 Dumnezeu în viața lumii, Eikon, Cluj-Napoca, 2012;
C.5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. MUNTEAN, Marcel Gh., Tipologia artei bizantine,
I. 1. Începuturile vieții creștine pe teritoriul țării noastre: Renașterea, Cluj-Napoca, 2012;
dovezi arheologice și lingvistice; 7. *** Învățătura despre Sfintele Icoane în Teologia Ortodoxă
2. Primele forme de organizare bisericească pe teritoriul țării Românească, vol. I—II, Basilica, București, 2015
noastre: Episcopia Tomisului C.7. Misiune creștină, catehetică și apologetică ortodoxă
II. Întemeierea și recunoașterea mitropoliilor din Țara I. Familia, biserica și școala — factori esențiali în educația
Românească și Moldova. Organizarea vieții bisericești în religioasă a copiilor și a tinerilor
Transilvania în secolele XV—XVI. Personalități ale vieții II. Însușirea și trăirea deprinderilor religioase în cadrul
monahale în spațiul românesc: Sfântul Ioan Casian, Sfântul activităților catehetico-didactice
Dionisie Exiguul, Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul III. Implicații pastoral-misionare și educativ-formative ale
Ghelasie de la Râmeț, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, colaborării școală—biserică—comunitate locală
Sfântul Paisie etc. IV. Educația religioasă — cale de aprofundare a tainelor
III. Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea credinței
culturii și apărarea identității naționale. Chipuri de mari ierarhi: V. Educația catehetică și religioasă în Europa zilelor noastre
Varlaam, Dosoftei, Simeon Ștefan, Antim Ivireanul, Grigorie VI. Valențe educative, religioase și cognitiv-comportamentale
Dascălul, Andrei Șaguna ale educației și experienței religioase
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 935/30.IX.2021 15

VII. Rolul educației religioase în modelarea caracterului și V. Strategii didactice utilizate în procesul de predare—
formarea personalității învățare—evaluare
VIII. Implicațiile mediului televizual și virtual în contextul 1. Metode didactice: clasificare, caracterizare, metode de
sistemului tehnologic actual comunicare și asimilare a cunoștințelor/metode de cunoaștere a
IX. Evoluționismul și implicațiile sale în contextul actual realității religioase/metode fundamentate pe acțiune/metode
Bibliografie moderne de predare—învățare/utilizarea metodelor centrate pe
1. Ghidul practic Centrul parohial pentru copii și tineri, Editura elev/tehnicilor de învățare prin cooperare
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2008; 2. Mijloace și materiale didactice utilizate în activitatea
2. HORGA I., Educația religioasă în școală — abordări didactică: caracterizare, funcții, clasificare. Mijloace de
și tendințe europene, în vol. Învățământul religios și teologic învățământ specifice disciplinei religie: textul biblic, literatura
în România, ediție îngrijită de lect. dr. Adrian Lemeni și Bogdan religioasă, icoana, portretul, harta, mijloacele audiovizuale,
Dedu, Techno Media, Sibiu, 2006; calculatorul etc.
3. TIMIȘ V., Educația și discursul religios în Europa secolului 3. Utilizarea tehnologiei informației și comunicării, a
XXI, în vol. Educația religioasă a tinerilor, Basilica, București, platformelor educaționale și a softurilor în construirea unor medii
2017; active de instruire. Exemplificări pentru ora de Religie
4. PESTROIU, D., Ortodoxia românească în postmodernitate:
VI. Evaluarea procesului instructiv-educativ
prelegeri de misiologie contextuală, Editura Universității din
1. Evaluarea de proces: obiective, caracterizare, funcții,
București, București, 2017;
5. BEL, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, tipologie. Specificul evaluării la ora de Religie
Renașterea, Cluj-Napoca, 2010; 2. Metode de evaluare: caracterizare, tipologie
6. LEMENI, A. (coordonator), Apologetică Ortodoxă, vol. II, 3. Instrumente de evaluare: caracterizare, calități (validitate,
Basilica, 2014 fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate)
N O T Ă: 4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici,
Bibliografia pentru disciplinele de specialitate include domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalități de evaluare
manualele de Religie ortodoxă cuprinse în Catalogul manualelor și de notare
școlare valabile în învățământul preuniversitar, în anul școlar în 5. Elaborarea probelor scrise: proiectarea testului
care se susține examenul. docimologic, matricea de specificații
D. Tematica pentru Didactica disciplinei și metodica 6. Metode și instrumente complementare de evaluare
predării Religiei (referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, investigația,
I. Religia ca disciplină de învățământ observarea sistematică a activității și comportamentului elevului)
1. Educația religioasă și finalitățile acesteia VII. Consilierea și îndrumarea spirituală în cadrul educației
2. Baza legislativă a predării Religiei în școală religioase. Rolul modelelor în educație. Dinamica relației
II. Dimensiunea educativ-formativă a predării Religiei în profesor—elev în cadrul educației religioase
școală N O T Ă:
III. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității Bibliografia pentru didactica disciplinei de specialitate include
didactice planurile-cadru și programele școlare pentru disciplina Religie,
1. Curriculumul național; definiție. Tipuri de curriculum: valabile în anul școlar în care se susține examenul, disponibile pe
trunchi comun, curriculum diferențiat, curriculum la decizia site-ul http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx.
școlii/curriculum în dezvoltare locală. Documente curriculare: Bibliografie
planuri de învățământ, programe școlare, manuale școlare, 1. BOLOCAN, C.-M., Catehetica și Didactica Religiei.
auxiliare curriculare Interferențe și deosebiri, Performantica, Iași, 2005;
2. Programa școlară pentru disciplina Religie: structura 2. CIOLAN, L., Învățarea integrată — fundamente pentru un
programei școlare, semnificația componentelor programei curriculum transdisciplinar, Polirom, Iași, 2008;
școlare. Corelarea componentelor programei școlare: 3. CUCOȘ, C., Pedagogie, Polirom, Iași, 2000;
competențe generale — competențe specifice — conținuturi — 4. CUCOȘ, C., Educația religioasă. Repere teoretice
activități de învățare. Modalități de utilizare a programei în și metodice, Polirom, Iași, 1999;
proiectarea și realizarea activităților didactice și în valorificarea 5. PANOSCHI, M., LIȚOIU, N., Pr. IORDĂCHESCU, N.,
manualelor școlare. Posibilități de valorificare interdisciplinară a
Ghid de evaluare, Religie, Aramis, București, 2001;
programei școlare de Religie
6. ȘEBU, S., OPRIȘ, M., OPRIȘ, D., Metodica predării
3. Proiectarea curriculumului la decizia școlii (CDS);
modalități de analiză a nevoilor de cunoaștere ale elevilor, religiei, ed. a II-a, Reîntregirea, Alba Iulia, 2017;
modalități de selectare a CDS, modalități de dezvoltare a unei 7. TIMIȘ, V., Evaluarea — factor de reglare și optimizare
programe de CDS, exemple posibile pentru domeniul educației a educației religioase, Renașterea, Cluj-Napoca, 2003;
religioase 8. STOICA, A. (coord.), Evaluarea curentă și examenele,
4. Proiectarea activității didactice: planificarea calendaristică, ProGnosis, București, 2001;
proiectarea unității de învățare, proiectarea de activități de 9. TIMIȘ, V., Religia în școală. Valențe eclesiale, educaționale
învățare intra-, inter- și transdisciplinare și sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004;
5. Forme de organizare a activității didactice: caracterizare, 10. PAȘCA, M. & TIA T., Psihologie Pastorală I. Reperele
clasificare. Lecția; tipuri de lecție psihologice ale consilierii pastorale Reîntregirea, Alba Iulia,
6. Forme de activitate extrașcolară specifice disciplinei religie 2007;
și proiectarea acestora: cateheza, serbarea religioasă, vizitele și 11. STOICA, A. (coord.), Evaluarea curentă și examenele,
pelerinajele, expozițiile, cercurile pe disciplină, participarea la ProGnosis, București, 2001;
slujbele religioase, organizarea unor activități filantropice 12. Programul național de dezvoltare a competențelor de
IV. Principiile didactice generale. Principii didactice specifice evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE), CNCEIP, Euro Standard,
predării Religiei: principiul hristologic și principiul eclesiologic București, 2008