Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

A MUNICTPruLUI CHISINAU

HorAnAnB
nr.52 din 21 ianuarie 2022

de stat a sanatalii
in temeiur art. 5g din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea
publice, cu modificSrile ulterioare, a Hotardrii de Guvern
nr. 820 din 14'12'2009
publica", in conformitate cu
,,Prirird Comisia extraordinard de sdndtate
recomanddrile actualizate ale Organizaliei Mondiale a
Sdndtdlii privind
de sdndtate publicd in
considerentele pentru implementareasau ajustarea mdsurilor
General a municipiului
contextul COVID-19, a prevederilor Dispoziliilor Primarului
chiEinau cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,cu privire
la aprobarea comisiei
Regulamentului acesteia"' rf'
extraordinare de s6n6tate publica a mun. chiqinau qi a
404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu privire la modificarea dispoziliei
nr' 215-d din
extraordinare de s6n6tate
15.05.2020 gi aprobarea unei noi componen[e a comisiei
epidemiologice
publica a municipiului chiqinau", in contextul evoluliei situaliei
nefavorabile gi alarmante prin infec[ia cu noul coronavirus
in regiune qi in !6rile
nivel nafional qi in mun'
limitrofe, prognozele de rdspdndire rapidS Ei dominanti la
inalt6' Comisia
ChiEindu a tulpinii mutante Omicron cavzate de virulenla
extraordinard de sSndtate publicS (CESP) a mun' ChiEinSu

HoTARA$rE:

de S6n6tate Publica
1. cE,sP chigin6u \a act de raportul prezentat de centrul
pe teritoriul
chi;in6u privind situalia epidemiologica prin infeclia cu covlD-19
risc ,,Alertd cod Roqu"'
administrativ al municipiului ChiginSu aflat in nivelul de

de noi infectdri raportate zilnic in


ia actde creEterea fulminantS
2. CESP ChiginSu
qi prognozele de extindere
ultima s6pt6m6n6, inclusiv pe teritoriul mun. chiqinSu
pandemicd continud a tulpinii Omicron'

a
J. Se \a act, prin transpunere, de prevederile Hot6r6rii comisiei nalionale
2022'
extraordinare de sdnatate publica nr. 2 din 20 ianuarie

asistenld medicalS gi
4. centrul de Sanatate publica chiginau qi Direclia generald
epidemiologicd cauzatd
social[ (DGAMS) vor monitoriza, in continuare, situalia
de fortificare a
de infeclia SARS CoV-2 Ei vor realiza acliunile necesare
capacitdlilor de acordare a asistenlei medicale'
de protecfie qi in toate spaliile publice
5. cE,sP chiqinau recomanda portul maqtilor
maqtii de proteclie in spafiile
deschise, cu obligativitatea irevocabilS a portului
aqteptare cu respectarea
publice inchise, in transportul public gi la staliile de
acopere atdtgura cdt gi nasul'
distanlei fiz\cede minim un metru. Masca trebuie s6

regulilor de s6n6tate
6. CESP chiqinau re\rercazdobligativitatearespectSrii tuturor
oricdror evenimente
publicfi, de prevenire qi control epidemiologic, cu evitarea
cu prezenla aglomeraliilor umane'

qi autoritdlilor cu funclii
7. cEsp chiqinau solicita Ministerurui Afacerilor Interne
qi supravegherea
de control s6 asigure, conforn competenlelor, monitorizarea
respectarii de c6tre persoanel e fiz\ceqi
juridice a mSsurilor de s6n6tate public6' a
acfiunilor prescrise de prevenire qi control a infecliei
covlD-19 pe teritoriul
transportul public'
mun. chiqinSu, inclusiv in staliile de aEteptare qi in

organrzarea procesului educalional in instituliile


g. se permite de invd[amant
de elevi inbaza suprafelei s6lii de
special cu prezen [6, ftzicda unui num6r stabilit
publicd qi a modelelor
clas6, cu respec tarea strictS a normelor de sindtate
aprobate de Ministerul Educaliei qi Cercetdrii'

g. in perioada studiilor la distan!6 Direclia general6 educalie, tineret qi sport va


organrzaalimentalia elevilor cu livrare la pachet
prin distribuirea acestora cdtre
pdrinli.

Teritoriale, vor reduce vizitele qi


10. DGAMS, de comun cu Asocialiile Medicale
de asistenla medicala
examinarile cu scop profilactic in cadrul instituliilor
primar6,cuexcepliavizitelorpentruimunizareapopulaliei.

11. Accesul medicala primara se va efectua in baza


in instituliile de asistenla
medico-chirurgicale qi
programSrilor prealabile, cu exceplia cazurilor de urgenle
pentru vaccinarea anti-COVID- I 9'

S6n6t61ii consolidarea capacitalilor


12. cESp chiEinau solicitd repetat Ministerurui
pentru internarea copiilor suspecli sau confirmali cu
COVID-19' cu activarea
spaliilormedicalepediatricesuplimentareinspitalelerepublicaneEiraionale.

de muncS la distan!6 Ei/sau in


13. CESP chiqinau susline real\zatea programului
privat de pe teritoriul mun'
ture, dup d caz, a angajalilor din sectorul public Ei
a personalului strict necesar
chiqinau, prin atragerea cu prezenla frzicdla serviciu
personalului a c6rui
pentru asigurarea funclionalit[lii instituliei, precum qi a
activitate nece sit6 pr ezenla obl igatorie la serviciu.

14. Se sisteaz[ temporar, pe perioada stdrii de urgen!6


in sdnatate public6, audienfele
structurale ale
cet6lenilor qi se restriclion eazd accesul acestora in subdiviziunile
autoritdlilor administraliei publice locale municipale' Receplionarea Ei
examinarea solicit6rilor adresate se va efectua prin
intermediul poqtei,
corespondenlei electronice sau la numerele de telefon desemnate'

CESP chiqinSu solicitS autoritalilor centrale de competen[a


elaborarea
15.
perioada pandemica
mecanismelor de ajutor de stat Ei compensSri pentru
agenlilor economici din domeniul HORECA, cu aplicarea
instrumentelor

nediscriminatorii qi in egal6 misurd concurenfiale pentru


toli antreprenorii'

16. Pe perioada masurilor restrictive cavzate de stabilirea pragului de alerta cod


Roqu in mun. chiqinau se aplica o scutire de 5oo/o
fa!6 de taxa stabilita pentru
unitSlile comerciale din domeniul HORECA'

17. Nerespectarea mSsurilor obligatorii expuse in prezenta Hotarare constituie


pericol pentru sdn6tatea public[ 9i serveqte temei pentru sancliuni
de
qi juridice'
contravenlionale qi/sau penale aplicate persoanelor fizice

va asigura
1g. Direclia Relalii Publice qi Buget civil a PrimSriei mun. chiginau
informarea populaliei despre prevederile prezentei Hot5r6ri.

19. Prezenta Hotirdre intrd in vigoare din momentul


emiterii 9i se pubiicd pe pagina
oficiald a PrimSriei municipiului ChiEinSu'

Preqedinte al Comisiei,
Primar General Ion CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar Olga URSU

Secretar al Comisiei
Boris CfuCa

S-ar putea să vă placă și