Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina: Informatica
Clasa: a IX-a C
Profesor: Burlacu Alina
Durata lecţiei: 45 minute
Data: 23.11.2010
Capitolul: Conceptul de dată. Tipuri de date simple
Tema lecţiei: Tipuri de date enumerare. Tipuri de date subdomeniu.
Tipul lecţiei: Lecţie de dobîndire a cunoştinţelor şi a capacităţilor, mixtă(combinată)
Forma lecţiei: lecţie practică

Obiectivul cadru: Cunoaşterea şi utilizarea tipurilor de date simple.

Obiectivul de referinţă: Să cunoască modul de inserare a tipurilor de date enumerare şi


subdomeniu în cadrul programelor limbajului de programare Pascal.
Obiective operaţionale:
- să explice noţiunile de: tipurilor de date enumerat şi subdomeniu;
- să poată preciza mulţimea de valori a tipurilor de date propuse;
- să poată explica modul de reprezentare a datelor de tip enumerare şi subdomeniu în calculator;
- să poată elabora programe ce afişează la ecran numerele de ordine a valorilor de tip enumere
şi subdomeniu.
Obiective comportamentale:
- Să manifeste interesul pentru informatică şi pentru cunoaştere în genere;
- Să-şi formeze cultura informaţională;
- Să-şi dezvolte şi să aplice capacităţile de analiză şi de autoevaluare.
Obiectivele formative:
- Să elaboreze programe ce afişează la ecran numerele de ordine a valorilor de tip enumerare
şi subdomeniu cu ajutorul limbajului de programare Pascal;
- Să-şi formeze abilităţi de lucru la calculator, specifice temei de studiu;
- Să-şi dezvolte creativitatea, atenţia vizuală, acurateţea, disciplina, insistenţa, capacitatea de
lucru independent.

Tehnologii didactice:
a) forme: b) metode: c) mijloace de învăţămînt:
- frontală; - conversaţia; - sala de calculatoare;
- individuală; - explicaţia; - manualul;
- exemplificare; - fişe cu sarcini de lucru practic.
- lucrul individual.

Planul desfăşurării lecţiei:


Etapele lecţiei t (min)
Momentul organizatoric 2
Evaluarea cunoştinţelor la tema precedentă 8
Predarea-învăţarea materiei noi 21
Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor 7
Evaluarea (atingerea obiectivelor lecţiei) 3
Bilanţul lecţiei 2
Temă pentru acasă 2

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică.

1
Material didactic:
1. Anatol Gremalschi, Grigore Vasilache, Ludmila Gremalschi, „Informatică”- manual pentru
clasa a IX-a, Ch.:Î.E.P. Ştiinţa, 2008 - 40 – 45 pag.

Desfăşurarea lecţiei:

I. Momentul organizatoric. Captarea atenţiei.


Salut elevii. Arunc o privire în sala de calculatoare verific dacă e în regulă. Fac apelul strigînd
după listă pe fiecare, elevii răspund la numele lor, eu verific după catalog şi pun absenţele dacă
ele sunt. Cer să fie anunţată tema anterioară, lucrul pentru acasă şi întrebări dacă au la tema
anterioară.

II. Evaluarea cunoştinţelor la tema precedentă.

Îi chestionez cu un set de întrebări, astfel verific cît de bine s-a însuşit materialul.
Întrebări:
1. Ce tipuri de date cunoaşteţi?
Răspuns: Tipurile de de date integer, real, boolean, char.
2. Care este mulţimea de valori ale tipului de date boolean?
Răspuns: sunt 0 şi 1(valorile de adevăr true şi false).
3. Care este mulţimea de valori ale tipului de date char?
Răspuns: mulţimea de valori este dată în tabelul de codificare, obişniut ASCII.
4. Cîte caractere include un set extins ASCII?
Răspuns: include 256, caractere numerotate de la 0, 1, 2, …, 255.
5. Pentru ce se utilizează tipul de date char?
Răspuns: se utilizează pentru formarea unor structuri de date mai complexe, în
particular, a şirurilor de caractere.

Foarte bine, sunt mulţumită de răspunsurile voastre se vede că aţi însuşit tema.

III. Predarea-învăţarea materiei noi.


Reactualizarea cunoştinţelor necesare desfăşurării lecţiei
Ştie cineva ce este un tip de date enumerare, dar un tip de date subdomeniu?... Vom afla în
continuare...

Tema de astăzi se numeşte: „Tipul de date enumerare. Tipul de date subdomeniu.”.

Aranjează cuvintele astfel ca să obţinem un mottou al lecţiei (fişa 1).

Cînd Expune Ideile tale cu

Înţelegi Cuvinte Propriile poţi le

“Înţelegi ideile cînd le poţi expune cu propriile tale cuvinte”.

2
După cum ştiţi Pascalul are o mare aplicare în viaţa cotidiană, deoarece multe limbaje de
programare sunt bazate pe el, de altfel întocmirea unor programe foarte complicate, ne cer
utilizarea unor tipuri de date predefinite de utilizator pentru a facilita scrierea şi compunerea lor .

Un alt tip de date, care-l vom folosi pe parcursul studierii acestui obiect, este tipul
de date enumerare.
Un tip enumerare include o mulţime ordonată de valori specificate prin identificatori.
Denumirea unui tip de date enumerare şi mulţimea lui de valori se indică în partea declarativă a
programlui după cuvîntul-cheie type(tip).
Exemplu:
type Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);
Studii = (Elementare, Medii, Superioare);
Raspuns = (Nu, Da);

Primul identificator din lista de enumerare desemnează cea mai mică valoare, cu numărul
de ordine zero. Identificatorul al doilea va avea numărul de ordine unu, al treilea – numărul doi
etc. numărul de ordine al unei valori poate fi aflat cu ajutorul funcţiei predefinite ord.
Exemplu:
1) ord(Galben) = 0; 4) ord(Violet) = 3;
2) ord(Verde) = 1; 5) ord(Elementare) = 0;
3) ord(Albastru) = 2; 6) ord(Medii) = 1.
Variabilele de tip enumerare se declară cu ajutorul cuvîntului-cheie var. Ele pot lua
numai valori din lista de enumerare a tipului de date cu care sunt asociate.
In programul ce urmează variabila x ia valoarea Albastru; variabila y ia valoarea Nu.
Numerele de ordine ale acestor valori se afişează pe ecran (fişa 2).
Program P17;
{ Variabile de tip enumerare }
type Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);
Răspuns = (Nu, Da);
var x : Culoare; { variabilă de tip Culoare }
y : Răspuns; { variabilă de tip Răspuns }
i : integer; { număr de ordine }
begin
x:= Albastru;
i:= ord(x); writeln(i);
y:=Nu; i:=ord(y); writeln(i);
end.

În cazurile în care într-un program Pascal se definesc mai multe tipuri de date, listele de
enumerare nu trebuie să conţină identificatori comuni.
Exemplu:
Studii = (Elementare, Medii, Superioare);
Grade = (Inferioare, Superioare)
este incorectă, întrucît identificatorul Superioare apare în ambele liste.
Valorile curente ale variabilelor de tip enumerare nu pot fi citite de la tastatură sau
afişate pe ecran cu ajutorul procedurilor-standard readln şi writeln. Totuşi utilizarea
tipurilor de date în studiu permite elaborarea unor programe simple şi eficiente.

Un alt tip de date cu care vom lucra pe parcurs este tipul de date subdomeniu.

3
Un tip de date subdomeniu include o submulţime de valori ale unui tip deja definit,
denumit tip de bază. Tipul de bază trebuie să fie integer, boolean, char sau
enumerare.
Denumirea unui tip de date subdomeniu, valoarea cea mai mică şi valoarea cea mai mare
(în sensul numărului de ordine) se indică în partea declarativa a programului după cuvîntul-cheie
type.
Exemple:
1) type Indice = 1..10;
Litera = 'A'..'Z';
Cifra = '0'. . '9';
Tipul Indice este un subdomeniu al tipului predefinit integer. Tipurile Litera şi
Cifra sînt subdomenii ale tipului predefinit char.
2) type Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);
ZiDeLucru = L..V;
ZiDeOdihna = S..D;
Tipurile ZiDeLucru şi ZiDeOdihna sînt subdomenii ale tipului enumerare Zi,
definit de utilizator.
3) type T1 = (A, B, C, D, E, F, G, H) ;
T2 = A. .F ;
T3 = C . . H ;
Tipurile T2 şi T3 sînt subdomenii ale tipului enumerare Tl. Tipurile de bază ale unirilor
de date subdomeniu din exemplele în studiu sînt:
tip subdomeniu tipul de bază
1) Indice integer

2)

Variabilele unui tip de date subdomeniu se declară cu ajutorul cuvîntului-cheie var. O


variabilă de tip subdomeniu moşteneşte toate proprietăţile variabilelor tipului de bază, dar
valorile ei trebuie să fie numai intervalul specificat. În caz contrar, este semnalată o eroare şi
programul se opreşte. Observăm exemplul(programul P19) de la pag. 44. Iar programul P20 de
mai jos demonstrează cum tipul Pozitiv moşteneşte proprietăţile tipului de bază integer.
Se observă că operaţiile +, –, *, mod şi div ale tipului de bază integer sunt moştenite de
tipul enumerare Pozitiv. Dar, spre deosebire de variabilele de tip integer, variabilele de tip
Pozitiv nu pot lua valori negative.
Utilzarea tipurilor de date subdomeniu face programele mai intuitive şi simplifică
verificarea lor.
Important: În limbajul PASCAL nu este permisă definirea unui subdomeniu al tipului
real, deoarece valorile acestuia nu au numere de ordine.

IV. Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor.


Propun diferite exerciţii. Monitorizez lucrul practic al elevilor.
Începeţi vă rog să citiţi condiţia de la exerciţiul 3, pag. 42 şi încercaţi să răspundeţi la întrebări.
Elevii cercetează programul şi dau răspuns la întrebare.
Acum repejor trecem la ex. 4 pag.45. După finisarea acestui exerciţiu, dacă ne mai rămîne timp
efectuăm şi ex. 5, pag. 46.

V. Evaluarea (atingerea obiectivelor lecţiei), totalizare:


Propun elevilor să răspundă la cîteva întrebări:

4
Ce include un tip enumerare? Un tip enumerare include o mulţime ordonată de valori
specificate prin identificatori.
Unde se indică denumirea unui tip de date enumerare şi subdomeniu şi mulţimea lor de
valori? Denumirea unui tip de date enumerare şi subdomeniu şi mulţimea lor de valori se indică
în partea declarativă a programlui după cuvîntul-cheie type.
Cum credeţi, cu ajutorul cărei funcţii putem afla numărul de ordine al unei valori?
Numărul de ordine al unei valori poate fi aflat cu ajutorul funcţiei predefinite ord

În cadrul lecţiei am discutat despre tipul de date enumerare şi tipul de date


subdomeniu. Astăzi am aflat despre rolul şi importanţa acestor tipuri în cadrul unui program.

VI. Bilanţul lecţiei.


Aţi fost activi şi atenţi. Încercăm să ne autoevaluăm.
Evaluarea acivităţii elevilor la lecţie.
Planul de analiză a rezultatelor:
1. Nivelul de participare a elevilor în activităţi de învăţare;
2. Nivelul cunoştinţelor şi aptitudinilor elevilor;
3. Propuneri de îmbunătăţire.
Evaluez în dependenţă de rezultatele obţinute. Notez fiecare din elevi, care au fost mai activi pe
parcursul lecţiei şi care au luat parte la răspunsul întrebărilor pe tema de acasă. Specific
realizările fiecăruia şi activitatea întregii clase – evidenţiez obiectivele care au fost realizate.
Voi evidenţia elevii care au răspus corect atît în perioada de evaluare cît şi în etapa de
reactualizare a cunoştinţelor.

VII. Temă pentru acasă.


Pe acasă aveţi de învăţat tema: „ Tipuri de date enumerare. Tipuri de date
subdomeniu. ”, de citit tema 2.6 şi 2.7 şi de efectuat ex. 4 şi 5 pag. 42 şi ex. 2şi 3 de la pag. 45.

Fişa 1

5
Aranjează cuvintele astfel ca să obţinem un mottou al lecţiei

Cînd Expune Ideile tale cu

Înţelegi Cuvinte Propriile poţi le

“Înţelegi ideile cînd le poţi expune cu propriile tale cuvinte”.

Fişa 2

Program P17;
{ Variabile de tip enumerare }
type Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);
Răspuns = (Nu, Da);
var x : Culoare; { variabilă de tip Culoare }
y : Răspuns; { variabilă de tip Răspuns }
i : integer; { număr de ordine }
begin
x:= Albastru;
i:= ord(x); writeln(i);
y:=Nu; i:=ord(y); writeln(i);
end.