Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
Unitatea de învăţământ: LICEUL “DEMOSTENE BOTEZ” TRUȘEȘTI Avizat,
Profilul: SERVICII Director,
Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Calificarea profesională: Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie
Modulul: M I ETICA SI COMUNICARE PROFESIONALA
Nr. de ore/an: 112
Nr. ore/săptămână: 2 din care: T: - LT:- IP: 2
Clasa: a-X-a D
Profesor: FRUMOSU GABRIELA
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3684 din 8.04.2015 Avizat,
Programă aprobată prin Anexa nr.4 din OMENCS nr. 3915 din Sef catedra,
18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2021-2022

URÎ 1. Etică și comunicare profesională Nr. Ore Săptămâna


Conținuturile învățării Obs.
I.P I.P
Cunoștințe Abilități Atitudini
Lecție introductivă 1 S1 SEM.
1.1.1.Enumerarea 1.2.1.Pozitionare 1.3.1.Manifestarea Test initial 1 S1 I
elementelor a interlocutorului interesului cu privire Procesul comunicării
procesului intr-o schema de la nevoile -Ce este comunicarea 1 S2
comunicarii. comunicare. interlocutorului. -Elementele procesului de comunicare
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
1.1.2.Precizarea 1.2.2.Evaluarea 1.3.2.Adoptarea unui -Poziționarea într-o schemă de
obiectivelor si obiectivelor si on discret si politicos comunicare 1 S2
functiilor functiilor constientizand -Obiectivele comunicării
comunicarii. comunicarii. impactul vorbirii -Funcțiile comunicării 2 S3
1.1.3.Descrierea 1.2.3.Analizarea asupra altora. -Nivelurile comunicării
nivelurilor nivelurilor 1.3.3.Constientizarea
comunicarii. comunicarii. nevoii de a intelege si
utilize limbajul intr-n Evaluare 2 S4
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea mod responsabil si Forme de comunicare
formelor de diferitelor forme pozitiv social. -Comunicarea verbala 2 S5
comunicare:verbala, de comunicare in 1.3.4.Manifestarea -Comunicarea nonverbala
nonverbala scrisa. diferite contexte. capacitatii de -Comunicarea scrisă 2 S6
1.2.5.Monitoriza concentrare intr-o -Stabilirea formelor de comunicare
rea si adaptarea situatie de comunicare indicate în diferite context
propriei data.
comunicari la 1.3.5. Manifestarea
cerintele unei atitudini deschise
situationale. si de respect pentru
1.2.6.Cautarea, diversitatea expresiilor
colectarea, culturale.
prelucarea de
informatii din 1.3.6.Argumentarea
surse diferite. clara si concisa a
1.2.7.Realizarea propriilor puncte de
comunicarii in vederemanifestand
contexte diferite. dispozitia spre un
dialog critic si
constructiv.
1.1.5.Descrierea 1.2.8.Transmiter
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
principalelor tipuri de ea mesajelor oral Mijloace de comunicare
interactiune verbala. si cu ajutorul 1.3.7.Manifestarea -Mass media 2 S8
mijloacelor de unei atitudini -Mijloace de comunicare orală
comunicare. conciliantein procesul -Mijloace de comunicare scrisă
de comunicare si in -Mijloace de comunicare vizuală 2 S9
primirea feed-back- -Mijloace de comunicare audiovizuală
ului. -Internet
1.3.8.Manifestarea Evaluare 2 S10
1.1.6.Enumerarea 1.2.9.Redactarea capacitatii de Comunicarea scrisă
regulilor unei unui mesaj scris autoevaluare,asimilare -Caracteristicile mesajului scris 2 S11
comunicari scrise. cu respectarea ,analiza si sinteza a -Reguli de redactare a mesajului scris
regulilor si informatiilor si -Formule comunicării scrise (process
folosirea documentelor in verbal, minută, memoriu, referat, 2 S12
diferitelor tipuri situatia data. raport, dare de seamă)
de texte. 1.3.9.Manifestarea -Corespondența comercială (cerere de
1.2.10.Formulare capacitatii de a derula ofertă, ofertă, comandă)
a si exprimarea o comunicare eficienta
propriilor pareri cu partenerii de afaceri
oral sau in scris. si situatia data.
1.1.7.Caracterizarea 1.2.11.Aplicarea Comunicarea nonverbala
elementelor diferitelor forme -Limbajul tăcerii 2 S13
comunicarii ale comunicarii -Limbajul timpului
nonverbale. nonverbale. -Limbajul corpului
1.3.10.Manifestarea 2
-Gestica S14
capacitatii de a rezolva -Tonalitatea vocii
situatii conflictuale in -Aspectul fizic/prezența personal
situatia data. -Limbajul spațiului
1.3.11.Asumarea -Limbajul culorilor
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
responsabila a
utilizarii mijloacelor
1.1.8.Enumerarea 1.2.12.Ameliorar media interactive. Comunicarea eficientă
elementelor unei ea calitatii -Factori ce influențează comunicarea
comunicari eficiente. comunicarii. -Tehnici de ascultare 2 S15 SEM
1.2.13.Indepartar -Ascultarea activă/ pasivă II
ea barierelor -Barierele comunicării și îndepărtarea 1 S16
comunicarii. 1.3.12.Constientizarea lor
conceptelor de bazacu Evaluare semestriala 1 S16
privire la indivizi, Conflicte și soluționarea lor
1.1.9.Prezentarea 1.2.14.Solutionar organizatii de munca, -Ce este conflictul 2 S17
egalitatede gen si
metodelor de ea situatiilor -Tipuri de conflicte
nediscriminare.
detensionare a unei conflictuale. -Surse de conflict
situatii conflictuale. -Modele de conflict
-Metode de detensionare a situațiilor 2 S18
conflictuale
-Prevenirea conflictelor

1.1.10.Prezentarea 1.2.15.Organizar Agenda electronica 2 S19


agendei electronice ea unei agende -Importanța agendei electronice
intelegand rolul si electronice. 1.3.13.Implicarea -Colectarea, prelucrarea și folosirea
oportunitatile oferite 1.2.16.Utilizarea active in monitorizarea informațiilor 1 S20
de tehnologia agendei corespondentei -Validitatea informațiilor oferite de
societatii electronice. conform regulilor agenda electronică
informationale in 1.2.17.Colectare prestabilite. -Organizarea unei agende electronice 1 S20
viata sociala , a, prelucarea si 1.3.14.Asumarea de -Utilizarea agendei electronice
personala si la locul folosirea responsabilitati si
de munca. sistematica a Evaluare 1 S21
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
1.1.11.Descrierea informatiilor. incadrarea in normele
problematicii 1.2.18.Folosirea etice la locul de
referitoare la tehnologiei munca.
validitatea si societatii 1.3.15.Manifestarea
credibilitatea informationale disciplinei in munca si
informatiei pentru a sprijini pastrarea secretului de
disponibile. creativitatea si serviciu.
1.1.12.Descrierea inovatia. 1.3.16.Respectarea
principiilor legale si principiilor etice de
etice implicate in comportament in
folosirea interactiva a relatiile de munca.
tehnologiei societatii 1.3.17.Manifestarea
informationale. unei atitudini
1.1.13.Prezentarea 1.2.19.Aplicarea proactive in viata Administrarea corespondenței
regulilor de procedurilor sociala, personala ca si -Reguli de monitorizare a 1 S21
monitorizare a specific receptiei in timpul orelor de corespondenței
corespondentei. corespondentei. lucru. -Proceduri specifice de recepție a
1.2.20.Inregistrar corespondenței și aplicarea lor 2 S22
ea datelor cu -Înregistrarea datelor cu privire la
privire l corespondența primită
corespondenta -Expedierea corespondenței prin poștă 2 S23
primita. sau fax
1.2.21.Expediere -Poșta electronică
a corespondentei
firmei prin posta
sau fax.
1.2.22.Realizarea
comunicarii prin
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2021
posta
electronica.
1.1.14.Precizarea 1.2.23.Aplicarea Etica profesională
principiilor de etica principiilor de -Relațiile interumane-climatul optim de
profesionala. etica muncă 2 S24
1.1.15.Cunoasterea profesionala la -Condiții care facilitează activitatea
normelor etice si a locul de munca. umană: structura personalității, tipuri
necesitatii respectarii 1.2.24.Aplicarea de temperament, psihologia grupurilor
lor si a codului de normelor etice la -Imaginea personala 2 S25
conduita si maniere la locul de munca. -Dentologia profesională
locul de munca. 1.2.25.Participar -Principii de etică profesională
ea la viata -Norme etice la locul de muncă, norme 2 S26
comunitatii si la de comportament
activitatile in -Disciplina în muncă și secretul de
comun ale serviciu
grupului de RECAPITULARE FINALĂ / 2 S27
lucru. EVALUARE S28=S
A