Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Școala ...........................
Profesor: .........................
Clasa a II-a A
Data: ............................
Disciplina: Limba Engleză, L1, 1 oră / săptămână
Nr. de elevi: ........................
Tipul lecției: mixtă
Durata: 50 minute
Unitatea de învățare: Uitatea 7: The Weather
Titlul lecției: The Seasons
Manualul: Jenny Dooley, Virginia Evans (2015). Manual Fairyland 2, Comunicare în limba
modernă – Engleza pentru clasa a II-a, Editura Express Publishing.
Scopul lecției este de a exersa vocabularul referitor la anotimpuri.

Competențe specifice:

2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii


2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume,
gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul
imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
scrise

Obiective operaționale:
La sfârșitul activității didactice, toți elevii vor fi capabili:
O1 – să răspundă corect la întrebări uzuale în limba engleză;
Obiectivul se consideră atins dacă toți elevii răspund corect la cel puțin două întrebări.

O2 – să formuleze întrebări și răspunsuri folosind anotimpurile;


Obiectivul se consideră atins dacă toți elevii formulează cel puțin o întrebăre și un răspuns.

O3 – să descrie o imagine în urma aranjării unui puzzle;


Obiectivul se consideră atins dacă toți elevii descriu cel puțin o imagine.

Dificultăți anticipate:
Este posibil ca elevii să nu dețină toate cuvintele necesare pentru a descrie imaginile.
Este posibil ca unele activități să dureze mai mult decât timpul estimat.
Strategii de învățare:
Metode de învățământ: explicația, conversația, exemplul, exercițiul, dialogul,
descrierea.
Materiale didactice: manualul, caietul, laptop, prezentare PPT, cântec, fise de lucru,
puzzle, tabla, cretă, cartonașe cu fructe și legume.
Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
perechi.

Resurse:
Resurse umane: 16 elevi
Resurse temporale: 50 de minute
Resurse spațiale: sala de clasă

Tehnici de evaluare: evaluarea orală, scrisă, observația, apreciere verbală.

Bibliografie:
- “Programa școlară pentru disciplina „Comunicare în limba modernă 1”, Clasa
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, Anexa nr.2 la ordinal ministrului educației naționale
nr. 3418/19.03.2013.”
- Jenny Dooley, Virginia Evans (2015). Manual Fairyland 2, Comunicare în limba
modernă – Engleza pentru clasa a II-a, Editura Express Publishing.
- Jean Brewster, Gail Ellis, Denis Girard (2002). The Primary English Teacher’s Guide,
Editura Penguin English Guides.
- Jeremy Harmer. The Practice of English Language Teaching, Longman, 2008

Sitografie:
- www.islcollective.com
SCENARIUL DIDACTIC

Conținutul lecției Forma de


Momentele Obiectiv Metoda de
Durata Activitatea profesorului Activitatea elevului organizare a Evaluare
lecției operațional învățământ
activității
-organizarea unui climat adecvat -elevii își pregătesc
desfășurării activitățiii materialele necesare lecției
- se salută elevii: Good afternoon!
1.Momentul Conversați
O1 2 min - adresează întrebări: How are you Frontală
organizatoric a
today? și What’s the weather like today? -elevii salută profesorul
mai multor elevi pentru a cunoaște starea -elevii răspund la
de spirit a elevilor întrebările profesorului
-profesorul cere elevilor să anuțe ce temă -elevii citesc rezolvarea
au avut pentru acasă pentru a o verifica temei
Let’s check the homework! -elevii care au întâmpinat
-profesorul le reamintește elevilor dificultăți în rezolvarea
2.Actualizarea
cântecelul învățat ora trecută despre temei verifică și fac Conversați Frontală
cunoștințelor / O1 5 min Orală
fructe și legume și le cere să îl cânte modificări a Individuală
Verificare temei
împreună folosind cartonașele cu fructe -elevii ascultă începutul
și legume. cântecului și încep să îl
cânte împreună cu
profesorul
-profesorul captează atenția elevilor prin -elevii ascultă cântecul și
Conversați
3. Captarea intermediul unui cântec despre vreme chiar încearcă să îl cânte Individuală
5 min a Observația
atenției -profesorul le cere elevilor să încerce să Frontală
Explicația
îl cânte
-profesorul anunța titlul lecției descoperit - elevii sunt atenți
4. Anunțarea
prin intermediul cântecului, îl notează pe - elevii deschid caietele și
subiectului Individuală
3 min tablă împreună cu data notează data și titlul lecției Expunerea Observația
lecției și a Frontală
- sunt anunțate obiectivele operaționale
obiectivelor
pe înțelesul elevilor
5. Dirijarea O1 10 -profesorul deschide prezentarea Power -elevii sunt atenți Explicația Individuală Obserbația
învățării min Point și arată elevilor imagini cu fiecare - elevii citesc cuvintele și Expunerea Frontală
anotimp în parte, prezintă vocabularul: le traduc în limba română
Spring, summer, autumn, winter. - elevii își notează
- profesorul cere elevilor să citească cuvintele în caiet
cuvintele, să le traducă și să le noteze pe -elevii ascultă, citesc
Conversați
caiet. propozițiile și le traduc în
a
-profesorul prezintă diferiți copaci în limba română
fiecare anotimp și îi prezintă:
It has got green leaves.
It has got brown leaves.
It has got flowers.
It hasnt’t got leaves.
-profesorul le prezintă elevilor -elevii formează grupuri de
propoziția: What’s your favourite patru membri
season?, dar și raspunsul: My favourite - elevii ascultă cerința
season is (spring). activității
-în grup elevii discută cu Explicația
6. Obținerea O2 12 Frontală
- le cere elevilor să citească propozițiile, ce sunt îmbrăcate Dialogul Orală
performanței min Pe pereche
să le noteze pe caiet. persoanele și realizează
-profesorul le cere elevilor să se formeze propoziții
un dialog, doi câte doi, folosind -un membru din fiecare
propozițiile de mai sus. grup prezintă propozițiile
realizate de ei
7. Feedback 9 min -profesorul împarte fiecărei perechi niște -elevii sunt atenți Exercițiul Pereche Orală
imagini. -elevii asculă instrucțiunile Conversați Frontală Scrisă
O3 -le explică elevilor activitatea, au de profesorului a
aranjat un puzzle, astfel încât din toate -elevii aranjează puzzle- ul Explicația
imaginile primite au de format un peisaj pentru a descoperi
care poate reprezenta unul din cele patru anotimpul
anotimpuri. -câte un membru din
-la final unui din cei doi membri ai fiecare pereche prezintă
echipei prezintă anotimpul descoperit anotimpul descoperit.
It’s summer.
It’s spring.
It’s autumn.
It’s winter.
-profesorul indică tema pentru acasă -elevii ascultă Apreciere
8. Asigurarea Manual ex 1 page 28 -elevii notează verbală
2 min Explicația Frontală
transferului -profesorul explică tema -elevii fac dovada
înțelegerii temei
9. Aprecieri 2 min -profesorul face aprecieri privitoare la -elevii înregistrează Aprecieri
individuale și activitatea clasei progres în funcție de care verbale
Conversați Frontală
generale -profesorul face evaluări individuale sunt notați
a Individuală
concretizate formal prin notă, prin
anunțarea și justificarea acesteia.