Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

CENTRUL NAŢ IONAL DE CALIFICARE Ş I INSTRUIRE FEROVIARĂ - CENAFER

MODULUL 13
Compunerea trenurilor

2011

1
Investeşte în OAMENI !”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „ Acces şi participare la formare profesională continuă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/55283
Titlul proiectului: „ Calificarea angajaţilor din transporturile feroviare”

MODULUL 13
Compunerea trenurilor

Elaborare expert - Samson Gheorghe


suport de curs: expert - Blacioti Gabriela
expert coordonator - Brînduş Daniel
expert coordonator - Donose Octavian
2
13.1. Reglementări privind compunerea trenurilor
13.1.1. Reguli generale privind compunerea trenurilor

13.1.1.1. Definiţia trenului

(1) Se numeşte tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de
vehiculul feroviar de tracţiune, semnalizat cu semnale de cap şi fine de tren şi deservit
de cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul vehiculului feroviar de tracţiune.
Precizare:Se impune semnalizarea obligatorie cu semnale de cap şi fine de tren pentru a se putea
depista operativ dacă au rămas vehicule feroviare din compunerea lui în linie curenta, la defilarea
acestuia, luându-se măsuri de oprire a îndrumării altor trenuri cu linia curentă ocupată.

(2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, drezinele motor, utilajele de


manevră, utilajele de mecanizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a căii ferate, ale
liniei de contact şi ale lucrărilor de artă, îndrumate în linie curentă pe roţi proprii, cu
sau fără vagoane şi locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri şi au cel puţin un
agent - mecanicul sau conducătorul vehiculului feroviar.

13.1.1.2. Reglementări în vigoare privind compunerea trenurilor

(1) Fiecare tren trebuie să fie compus potrivit reglementărilor specifice în vigoare,
a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor şi în livretele cu mersul
trenurilor.
Principalele reglementări specifice sunt:
a) Regulamentul nr. 005 pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor
feroviare;
b) Regulamentul nr. 006 de remorcare şi frânare;
c) Instrucţiuni nr. 328 pentru admiterea şi expedierea transporturilor
excepţionale pe infrastructura feroviară publică;
d) Reglementări nr. 25A/206/1975 privind circulaţia trenurilor de marfă cu
vagoane SZD transpuse.
e) Instrucţiuni nr. 340/2003 pentru circulaţia maşinilor şi utilajelor pentru
construcţia, întreţinerea căii şi a liniei de contact.

(2) Prin planul de formare se stabilesc numărul, felul şi compunerea trenurilor,


rutele de circulaţie, secţiile de circulaţie, sarcinile de specializare a curenţilor de

3
vagoane şi mărfuri precum şi reglementări privind circulaţia informaţiilor între staţiile
de compunere şi descompunere a trenurilor, în vederea realizării cerinţelor de
transport.

(3) Tonajul maxim şi lungimea maximă a trenurilor se stabilesc prin planul de


mers al trenurilor şi se trec în livrete de mers.

(4) Trenurile trebuie compuse astfel încât tonajul şi lungimea acestora să nu


depăşească valorile maxime prevăzute în mersurile întocmite pentru acestea. În mod
excepţional, la cererea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat, se admite
îndrumarea trenurilor mai lungi decât lungimea maximă prevăzută, numai cu dispoziţie
scrisă a operatorului de circulaţie care stabileşte şi condiţiile de circulaţie; aceasta va fi
adusă la cunoştinţă mecanicului prin ordin de circulaţie.

Precizări: Îndrumarea trenurilor cu un tonaj mai mare decât cel stabilit în livretele de mers duce la:
- prelungirea timpilor de mers şi întârzieri în circulaţia trenurilor;
- suprasolicitarea respectiv uzura mijlocului de remorcare;
- în cazul opririlor neprevăzute în linie curentă sau la semnale cu indicaţia pe oprire trenul nu mai poate
demara.
Îndrumarea trenurilor cu o lungime mai mare decât cea stabilită în livretele de mers duce la
imposibilitatea garării lor în punctele de secţionare, nerespectarea încrucişărilor stabilite în graficul de
circulaţie, efectul fiind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor.

(5) Expedierea în mod excepţional a trenurilor mai lungi decât lungimea utilă a
liniei de primire din staţii, cu stabilirea condiţiilor de circulaţie prin staţiile respective,
se face cu aprobarea:
- operatorului de circulaţie coordonator al turei de serviciu, pe regulatorul de
circulaţie propriu ;
- dispecerul regional al administratorului infrastructurii feroviare publice,
pentru trenurile care circulă pe regionala proprie ;
- dispecerul central al administratorului infrastructurii feroviare publice, pentru
trenurile care circulă pe mai multe regionale.

13.1.1.3. Calculul lungimii trenului

Calculul lungimii trenului se face în metri, după întocmirea arătării vagoanelor, pe baza datelor
şablonate pe vehiculele din tren, la care se adaugă şi lungimea locomotivelor care remorcă trenul, inclusiv a
locomotivei împingătoare legată la tren şi frână. Pentru vehiculele care nu au şablonată lungimea reală se
socotesc câte 5 m pentru fiecare osie, iar vehiculele cu mai mult de 4 osii se consideră drept vehicule cu 4
osii.
La stabilirea lungimii trenurilor, pentru fiecare locomotivă se iau în calcul câte 25 m, fracţiunile sub
0,5 m se neglijează, iar fracţiunile de 0,5 m şi mai mari se rotunjesc la 1 m.

4
Precizări: Este necesară rotunjirea acestor valori pentru ca cel care întocmeşte arătarea vagoanelor
să poată calcula operativ lungimea trenului.
Când valoarea nu este înscrisă pe vagon pentru un vagon pe 8 osii, se vor lua în calcul:
Vagon pe 4 osii X 5 m= 20m.

Marcaj şablonat pe vagon pentru lungimea vagonului (inclusiv tampoanele)

în calcule se va lua 15 metri.

13.1.1.4. Compunerea trenurilor de marfă deservite de partidă de manevră


de secţie

(1) Trenurile de marfă care sunt deservite de partidă de manevră pe secţie,


trebuie să aibă de regulă, în compunerea lor un vagon de serviciu amenajat de către
operatorul de transport feroviar, în care ia loc partida de manevră pe secţie şi alţi
agenţi.

13.1.2.Acoperirea trenului după terminarea operaţiilor de compunere

(1) După terminarea operaţiilor de compunere a unui tren, acesta se acoperă în


ambele capete cu discuri roşii şi se pune la dispoziţia personalului de vagoane pentru
efectuarea reviziei tehnice şi a probei de frână, în vederea expedierii. Ridicarea
discurilor de acoperire se face de către personalul de vagoane după terminarea reviziei
tehnice şi a probei de frână.

(2) Amplasarea, iluminarea, şi depozitarea discurilor roşii se fac de către


personalul operatorului de transport feroviar care compune trenul şi se stabilesc în
PTE.

(3) Prevederi de amănunt privind avizarea punerii trenurilor la dispoziţia


personalului care execută revizia tehnică şi proba de frână în vederea expedierii,
precum şi a terminării acestora se stabilesc în PTE.

5
Fişa PTE nr. 26
Se stabilesc liniile din staţie afectate efectuării reviziei tehnice şi probei de frână
la garniturile sau grupurile de vagoane compuse în staţie sau pe LFI racordate din
staţie.
Se stabileşte modul de acoperire a garniturilor sau grupurilor de vagoane după
terminarea operaţiilor de compunere a acestora, în vederea efectuării reviziei tehnice şi
a probei de frână la vagoane de către personalul de vagoane.
Se arată cum se efectuează acoperirea garniturilor sau grupurilor de vagoane de
către personalul de vagoane, cum se fac comunicările, şi unde şi de către cine se
înregistrează acestea. Se stabileşte cine ridică discul roşu de acoperire în vederea legării
locomotivei la tren sau în vederea expedierii trenului.
Se stabileşte în amănunt modul de executare a manevrei la liniile acoperite cu
discuri roşii mobile, după avizarea personalului care execută intervenţii sau reparaţii la
vagoane, respectiv care participă la încărcarea-descărcarea vagoanelor şi numai după
ridicarea discurilor roşii.
Se precizează obligaţia personalului de vagoane de a nu începe operaţiunile de
revizie tehnică şi de probă a frânelor , decât după ce garniturile sau grupurile de
vagoane au fost acoperite în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.
Se stabilesc obligaţiile personalului care efectuează acoperirea garniturii sau
grupurilor de vagoane privind iluminarea discurilor roşii pe timp de noapte.
Se stabileşte personalul care solicită ridicarea discurilor roşii înainte de începerea
manevrei la liniile la care se efectuează încărcarea / descărcarea vagoanelor.

6
13.1.3. Tonajele trenurilor

13.1.3.1. Tonajele care pot fi remorcate de locomotive

(1) Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite,


sunt prevăzute în livretele de mers.

(2) Tonajele prevăzute în livret sunt calculate în condiţia menţinerii vitezelor


stabilite potrivit regimului de funcţionare al locomotivelor şi în ipoteza că trenurile au în
compunere vagoane încărcate al căror număr de osii reprezintă cel puţin 50 % din
numărul total de osii al trenului.

13.1.3.2.Cazuri de reducere a tonajelor maxime ale trenurilor

13.1.3.2.1. Cazuri de reducere a tonajelor maxime ale trenurilor de


călători

(1) Tonajele trenurilor de călători se reduc după cum urmează:


a) cu 5 % la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului
înconjurător este cuprinsă între -10° C şi -20° C;
b) cu 10 % la tracţiunea electrică şi diesel când temperatura mediului
înconjurător este sub -20° C.

13.1.3.2.2. Cazuri de reducere a tonajelor maxime ale trenurilor de


marfă

(1) Când în compunerea trenurilor de marfă sunt vagoane goale al căror număr
de osii este mai mare decât numărul de osii al vagoanelor încărcate, tonajele maxime se
reduc după cum urmează:
a) cu 10 % pentru linii cu rezistenţe caracteristice până la 15 daN/t inclusiv;
b) cu 5 % pentru linii cu rezistenţe caracteristice mai mari de 15 daN/t.

13.1.3.2.3. Măsuri operative luate pe timp nefavorabil

(1) Pe timp nefavorabil - căderi abundente de zăpadă, pericol de înzăpezire,


viscol, vânt puternic sau condiţii de aderenţă scăzută – administratorul/gestionarul
infrastructurii feroviare împreună cu OTF poate lua operativ următoarele măsuri:
a) utilizarea remorcării cu multiplă tracţiune;
b) reduceri de tonaje cu până la 50 %;
c) reducerea vitezei maxime de circulaţie a trenurilor;
d) anularea circulaţiei unor trenuri;
e) circulaţia trenurilor după plugurile de zăpadă;
f) desfăşurarea circulaţiei conform dispoziţiilor speciale;

7
g) închiderea completă a circulaţiei pe linia respectivă.

13.1.3.3. Stabilirea tonajului trenurilor

13.1.3.3.1 Tonajul trenului

(1) Tonajul trenului se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren
- respectiv tara - la care se adaugă masa încărcăturii lor.

(2) La calculul tonajului trenului nu se ia în considerare masa locomotivelor în


acţiune din tren şi nici masa locomotivelor care au participat la remorcarea trenului pe
o anumită porţiune de linie şi nu mai sunt în acţiune.

(3) Masa proprie a vagoanelor - respectiv tara - este înscrisă pe longeroane sau
pe pereţii laterali ai vagoanelor.

Precizare:Pentru a nu se confunda cu celelalte date inscripţionate pe vagon tara este singura


valoare exprimată în unităţi de măsură kilograme.

13.1.3.3.2. Stabilirea masei încărcăturii vagoanelor la trenurile de


călători

(1) Masa încărcăturii vagoanelor la trenurile de călători, care circulă cu viteze


maxime de 140 km/h, se stabileşte astfel:
a) la vagoanele de călători, speciale şi de dormit, care au indicat numărul de
locuri, indiferent de numărul osiilor, masa încărcăturii se stabileşte luând
câte 100 kg pentru fiecare loc din vagon;
b) la vagoanele din categoriile de mai sus care nu au indicat numărul de
locuri, precum şi la vagoanele restaurant - V.R. -, poştă - T -, de bagaje -
F-, poştă şi bagaje - T.F. - şi la vagoanele de marfă care transportă
călători, masa încărcăturii se stabileşte luând câte 1 tonă pentru fiecare
osie a vagonului;
c) în cazul trenurilor de călători care au în compunere vagoane pentru
transportul autoturismelor, cu sau fără rulotă, masa încărcăturii se
stabileşte luând în calcul 2 tone pentru fiecare autoturism şi 1 tonă
pentru fiecare rulotă.

(2) Masa încărcăturii vagoanelor la trenurile de călători, care circulă cu viteze


peste 140 km/h, se stabileşte în modul următor:
a) în cazul vagoanelor de călători, speciale şi de dormit, masa încărcăturii
este cea înscrisă pe partea laterală a vagonului;
b) pentru alte tipuri de vagoane, dacă masa totală nu este înscrisă pe partea
laterală a vagonului, se va proceda conform alin. (1) lit. b).

8
(3) La trenurile etajate pentru tară şi încărcătură, se vor lua în calculul tonajului
trenului valorile inscripţionate pe vagoanele de capăt ale trenului etajat.

13.1.3.3.3. Stabilirea masei încărcăturii vagoanelor de marfă

(1) La vagoanele de marfă, masa încărcăturii este cea stabilită în documentele de


transport.

13.1.3.3.4. Rotunjirea maselor proprii ale vehiculelor şi ale


încărcăturii vehiculelor feroviare

(1) Masele proprii ale vehiculelor se rotunjesc la valori întregi; valorile cuprinse
între 0,001 ÷ 0,499 tone se neglijează, iar valorile cuprinse între 0,500 ÷ 0,999 tone se
rotunjesc la întreg.
Precizare: Este necesară rotunjirea acestor valori pentru ca cel care întocmeşte arătarea
vagoanelor să poată calcula operativ tonajul brut al trenului.

(2) Regula de la alin. (1) se aplică separat în ceea ce priveşte încărcătura


vehiculelor feroviare ce intră în compunerea trenului.

9
13.2. Aranjarea vehiculelor feroviare în tren
13.2.1. Aranjarea vagoanelor în trenurile de călători

13.2.1.1. Modul de aranjare a vagoanelor de călători în trenuri

(1) Aranjarea vagoanelor în trenurile de călători se stabileşte de operatorul de


transport feroviar prin reglementări proprii şi se execută de către personalul desemnat.

(2) La primul şi la ultimul vagon de călători din tren, uşile frontale extreme ale
acestora precum şi uşile frontale ale vagoanelor de călători vecine care nu asigură
intercomunicaţii, trebuie să fie închise şi încuiate iar plăcile de intercomunicaţie trebuie
să fie ridicate şi fixate în această poziţie.

13.2.1.2. Oprirea unui tren în una din staţiile din parcurs, în care acesta nu
are prevăzută oprire, pentru modificarea compunerii acestuia

(1) Operatorul de transport feroviar de călători poate solicita, în cazuri bine


justificate, oprirea unui tren în una din staţiile din parcurs, în care acesta nu are
prevăzută oprire, pentru modificarea compunerii acestuia sau în vederea înlăturării
unor defecte sau deficienţe care nu afectează siguranţa circulaţiei, la vehiculele din
tren.

(2) Operatorul de transport feroviar va adresa solicitarea, în scris către


administratorul infrastructurii feroviare, care dispune după caz, oprirea trenului într-
una din staţiile în care acesta nu are prevăzută oprire sau prelungirea staţionării
trenului în una din staţiile în care acesta are prevăzută oprire.

13.2.2. Aranjarea vagoanelor în trenurile de marfă


13.2.2.1. Modul de aranjare a vagoanelor de marfă în corpul trenului

(1) În trenurile de marfă vagoanele se aranjează de către personalul operatorului


de transport feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare, astfel încât:
a) în trenurile care circulă cu locomotivă împingătoare, să nu se introducă în
ultimele 350 tone brute din tren, vehicule a căror masă brută (tara + încărcătura) este
mai mică de 20 tone;
Precizare:Forţa generată de locomotiva împingătoare, dacă vagoanele de la urma trenului sunt
uşoare favorizează mai ales în curbă escaladarea de către buza bandajului a ciupercii şinei, având ca
urmare producerea de accidente feroviare – deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în
circulaţie.
b) vagoanele cu frână automată activă precum şi cele cu frână de mână în stare
de funcţionare să fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.

10
(2) În trenurile de marfă nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu
conductă de trecere, cu un număr total de osii mai mare de:
a) 12 osii, imediat după locomotivă şi între două vagoane cu frână automată
activă – pentru trenurile de marfă, indiferent de rangul în care sunt prevăzute să
circule;
b) 4 osii, înaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie să aibă frâne
automate active – pentru trenurile de marfă care sunt prevăzute să circule într-un rang,
altul decât rangul VII;
c) 4 osii, înaintea vagonului de semnal – pentru trenurile de marfă care sunt
prevăzute să circule în rangul VII, numai dacă sunt deservite de cel puţin un agent cu
atribuţii pentru menţinerea pe loc a trenului cu frâne de mână şi pentru asigurarea
vagoanelor contra fugirii.

(3) Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ultimul vagon al fiecărui


tren - denumit în continuare vagon de semnal - sunt prevăzute în reglementările
specifice în vigoare.

(4) Dacă trenul urmează să-şi schimbe în parcurs sensul de mers, operaţie
denumită în continuare rebrusment, personalul operatorului de transport feroviar
trebuie să compună trenul astfel încât să fie respectate condiţiile prevăzute la alin. (2),
atât la îndrumarea din staţia de compunere cât şi la îndrumarea din staţia în care se
face rebrusmentul.

(5) În cazul trenurilor pentru care este prevăzută detaşarea de grupe de vagoane
în parcurs, personalul operatorului de transport feroviar trebuie să compună trenul în
staţia de compunere, astfel ca după detaşarea fiecărei grupe, aranjarea vagoanelor în
tren să respecte condiţiile stabilite la alin. (2).

(6) Aranjarea vagoanelor în trenurile de marfă prevăzute în livretul cu mersul


trenurilor să circule în rangul VII, se face de regulă în ordinea succesiunii staţiilor în
care se manevrează.

13.2.2.2. Aşezarea în trenurile de marfă a vagoanelor cu diferenţe de


înălţime între centrele tampoanelor învecinate, mai mari de 100 mm

(1) În trenurile de marfă, vagoanele cu diferenţe de înălţime între centrele


tampoanelor învecinate, mai mari de 100 mm se aranjează la urma trenului.

Precizare: Prin această măsură se evită în timpul frânărilor de serviciu să se producă încălecarea
discurilor tampoanelor respectiv deraierea vehiculelor feroviare sau chiar răsturnarea lor. La urma
trenului efectul este mult atenuat de tonajul mic al grupului de vagoane.

(2) În cazul trenurilor remorcate şi cu locomotivă împingătoare, nu se admit în


compunerea trenului vagoane cu diferenţă de înălţime, între centrele tampoanelor

11
învecinate, mai mare de 100 mm, iar diferenţa de înălţime, între centrele tampoanelor
locomotivei împingătoare şi ale ultimului vagon, nu trebuie să fie mai mare de 90 mm.

Precizare: În acest caz încălecarea discurilor tampoanelor este favorizată de forţa generată de
locomotiva împingătoare când intră în acţiune, condiţia fiind mult mai restrictivă decât în cazul anterior.

(3) Aranjarea în tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor şi


tronsoanelor de şină, precum şi compunerea trenurilor cu boghiuri speciale se face cu
respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

13.2.2.3. Vehicule care se aranjează obligatoriu la urma trenului de marfă

(1) Următoarele vehicule feroviare se aranjează obligatoriu la urma trenului de


marfă ca vagon de semnal, iar când nu sunt îndeplinite condiţiile acestuia, după
vagonul de semnal:
a) automotoarele şi remorcile de automotor;
b) vagoanele cu diferenţă de înălţime între centrele tampoanelor învecinate, mai
mare de 100 mm;
c) vagoanele încărcate cu obiecte lungi, legate între ele prin încărcătură sau prin
bare de prelungire.

Precizări: Nerespectarea prevederilor menţionate anterior poate duce la:


- favorizarea încălecării discurilor tampoanelor în urma reacţiilor care apar în corpul trenului şi
deraierea sau chiar răsturnarea vehiculelor feroviare;
- avarirea vehiculelor feroviare, cutia/şasiul sau modul de asigurare a încărcăturii neputând prelua
sarcinile generate de celelalte vehicule feroviare din compunere în timpul frânărilor sau
defrânărilor de serviciu.

(2) Tenderele de locomotivă, plugurile de zăpadă simple şi UAM se aranjează la


urma trenului după vagonul de semnal.

Precizare: La fel ca la punctele anterioare.

(3) Se admit la urma trenului, după vagonul de semnal, vagoanele defecte care nu
îndeplinesc condiţiile de circulaţie în corpul trenului, având conducta generală de aer
defectă sau lipsă.

(4) La aranjarea vehiculelor feroviare prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) după vagonul
de semnal se respectă toate condiţiile obligatorii de siguranţa circulaţiei prevăzute în
reglementările specifice în vigoare, referitoare la introducerea vehiculelor feroviare în
trenuri, la compunerea trenurilor şi la ataşarea vehiculelor feroviare după vagonul de
semnal.

12
13.2.2.4. Aranjarea în trenuri a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase

13.2.2.4.1. Aranjarea în trenuri a vagoanelor încărcate cu mărfuri


periculoase din categoria „explozibile”

(1) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” şi


locomotivele diesel şi electrice trebuie să fie despărţite de vagoanele a căror încărcătură,
în parcurs, se poate deplasa în sens longitudinal, printr-un vagon acoperit sau
descoperit cu pereţii înalţi, gol sau încărcat cu mărfuri care nu se pot deplasa
longitudinal.

Precizare: La vagoanele încărcate cu mărfuri care se pot deplasa longitudinal, există posibilitatea ca în
cazul producerii unei frânări de urgenţă marfa să se deplaseze şi să treacă prin peretele frontal al
vagonului, avariind locomotiva sau producând detonaţia mărfii.

(2) Vagoanele în care iau loc însoţitorii transporturilor de mărfuri periculoase din
categoria “explozibile”, în cazul în care sunt dotate cu sobe în stare de funcţionare, se
aranjează după vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”,
despărţite de acestea prin cel puţin 6 osii de siguranţă.

Precizare: Se impune această regulă pentru ca scânteile produse de sobe, angrenate de curentul de aer, să
fie duse la vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria explozibile.

(3) Vagoanele repartizate pentru încărcare cu mărfuri periculoase din categoria


“explozibile”, trebuie să aibă frâna automată şi de mână izolată, înainte de punerea la
încărcare a acestora. Izolarea frânei automate şi de mână se face de către personalul
autorizat al operatorului de transport feroviar, prevăzut în reglementările specifice
proprii ale acestuia. În acest caz, în partea de sus a documentului de transport se scrie
cu culoare roşie menţiunea “FRÂNĂ AUTOMATĂ ŞI DE MÂNĂ IZOLATĂ-NU SE VOR
ACŢIONA”, iar în “arătarea vagoanelor trenului“, în dreptul acestor vagoane, rubricile
“masă frânată automat“ şi “masă frânată de mână” se barează. Punerea în funcţiune a
frânei automate şi de mână la aceste vagoane se face de către personalul operatorului
de transport feroviar, numai după ce vagoanele au fost descărcate.

(4) Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încărcate cu mărfuri
periculoase din categoria “explozibile”, IDM avizează mecanicul, prin ordin de circulaţie.

13
(5) Programarea circulaţiei, expedierea şi circulaţia vagoanelor încărcate cu
mărfuri periculoase din categoria “explozibile” se face conform reglementărilor specifice
în vigoare.

(6) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” nu se


introduc în trenurile care au în compunere vagoane care transportă oameni, exceptând
vagoanele în care iau loc însoţitorii acestor mărfuri. În trenurile cu transporturi militare
se pot introduce asemenea vagoane numai în condiţiile stabilite de organele militare.
Precizare: Prin această măsură se protejează oamenii în cazul în care se produce detonaţia
accidentală a mărfii..

(7) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” trebuie


să fie aranjate în corpul trenului având ca vagoane de acoperire, cel puţin:
a) 12 osii după locomotiva care trage trenul sau după locomotiva intercalată,
dacă există;
b) 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul.

(8) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, trebuie


să fie aranjate în corpul trenului înaintea vagoanelor cu mărfuri periculoase din
categoria ”incendiabile” şi separate de acestea prin cel puţin 6 osii de siguranţă. Ca osii
de siguranţă nu pot fi folosite vagoane încărcate cu produse petroliere.

Precizare: Prin această măsură în cazul în care vagoanele cu mărfuri incendiabile ar lua foc, se
evită producerea detonaţiei mărfii din vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria
explozibile.

13.2.2.4.2. Aranjarea în trenuri a vagoanelor încărcate cu mărfuri


periculoase din categoria “incendiabile”

(1) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “incendiabile”, cu


excepţia vagoanelor cisternă încărcate cu produse petroliere - benzine, motorine,
păcură, ţiţei - trebuie să fie aranjate în corpul trenului având ca vagoane de acoperire,
cel puţin:
a) 12 osii după locomotiva care trage trenul sau după locomotiva intercalată,
dacă există;
b) 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul.

Precizare: Prin această măsură vagoanele menţionate anterior sunt protejate de scânteile produse de
locomotivă..

(2) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “incendiabile” pot fi


aranjate şi la urma trenului, dacă trenul nu are locomotivă împingătoare.

14
(3) În cazul în care vagoanele acoperite, încărcate cu mărfuri periculoase din
categoria “incendiabile”, au uşile şi obloanele în bună stare şi închise, pot fi aranjate
imediat după locomotiva/locomotivele din capul trenului sau înaintea locomotivelor
intercalate şi împingătoare.

13.2.2.4.3. Aranjarea în trenuri a vagoanelor cisternă încărcate cu produse


petroliere albe

(1) Vagoanele cisternă, încărcate cu produse petroliere albe, trebuie să fie


separate de locomotiva din capul trenului prin cel puţin un vagon gol sau încărcat cu
alte mărfuri decât cele periculoase din categoria “explozibile”, iar în lipsa acestuia prin
cel puţin un vagon încărcat cu produse petroliere negre sau motorină.
Excepţie de la aceste prevederi fac trenurile formate numai din vagoane cisternă,
încărcate cu produse petroliere albe, la care nu se asigură vagon de acoperire.

13.2.2.5. Răspunderea personalului operatorului de transport feroviar

(1) Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic


care efectuează operaţiuni de transport feroviar, este obligat să compună trenurile
conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Verificarea şi răspunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren şi a compunerii


trenurilor cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare, revine personalului
operatorului de transport feroviar.

13.2.3. Aranjarea vagoanelor în trenurile mixte

(1) În trenurile mixte vagoanele se aranjează de către personalul operatorului de


transport feroviar conform reglementărilor specifice în vigoare, respectându-se
următoarele:
a) aranjarea vagoanelor de călători în trenurile mixte se face la urma trenului, în
perioada în care nu se încălzesc şi după locomotivă, în perioada de încălzire, cu
respectarea regulilor stabilite pentru trenurile de călători;
b) vagoanele de călători se separă prin cel puţin un vagon acoperit, gol sau
încărcat cu mărfuri care nu se deplasează longitudinal, de vagoanele descoperite
încărcate cu buşteni, stâlpi, şine sau alte materiale asemănătoare care se pot deplasa
în sens longitudinal în timpul mersului.

(2) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”,


“radioactive”, clor lichid, gaze lichefiate, “incendiabile” sau rău mirositoare nu se
introduc în trenurile mixte.

15
(3) Aranjarea vagoanelor de marfă în trenurile mixte se face în ordinea geografică
a staţiilor în care se manevrează.

13.2.4. Compunerea trenurilor convoaie, care circulă în complexe feroviare

La compunerea trenurilor convoaie, care circulă în complexe feroviare, se aplică


regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurându-se repartizarea cât mai
uniformă a frânelor automate şi de mână din convoi, ultimul vagon din tren având
frână automată activă.

13.2.5. Aranjarea în tren a transporturilor excepţionale-negabaritice sau cu tonaj


depăşit.

(1) Modul de aranjare în trenurile de marfă a vagoanelor a căror încărcătură


depăşeşte gabaritul CFR de vagon-de încărcare, a vagoanelor care depăşesc sarcina
admisă pe osie sau pe metru liniar, precum şi a vehiculelor feroviare de construcţie
specială, se stabileşte pentru fiecare caz în parte, odată cu emiterea aprobării de
circulaţie a acestora, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Dacă prin avizul de circulaţie emis de Diviziile Linii şi Instalaţii, respectiv de
Direcţia Trafic din cadrul „CFR” - SA - pe baza căruia se întocmeşte aprobarea de
circulaţie - sau dacă prin reglementări specifice nu s-a menţionat modul de aranjare în
tren a acestor transporturi, se va proceda conform alin. (3) şi (4).

(3) Transporturile efectuate în vagoane de construcţie specială pe 2, 4 sau 6 osii


se aranjează în partea a doua a trenului.

(4) Următoarele transporturi vor fi introduse numai în trenuri speciale, formate


din cel mult 60 de osii, şi care vor circula fără locomotivă împingătoare:
a) vagoanele pe 8 sau mai multe osii vor avea intercalate între ele sau între ele şi
locomotiva de tracţiune grupuri de vagoane pe 2 sau 4 osii, totalizând cel
puţin 12 osii, iar când anumite poduri nu permit circulaţia în acest fel, atunci
grupurile de vagoane intercalate vor fi de cel puţin 20 de osii;
b) vagoanele pe 8 sau mai multe osii vor fi aranjate de la urma trenurilor spre
locomotivă, în ordinea crescătoare a osiilor.

(5) Când transportul este însoţit de un vagon cu contur, atunci între aceste
vehicule feroviare se va intercala un grup de 8 osii cu frână automată activă, goale sau
încărcate cu gabaritul normal, în vederea asigurării drumului de frânare, în cazul când
conturul atinge lucrarea de artă.

16
(6) După vagonul de semnal se poate aranja numai un singur cuplu cu
maximum 8 osii pentru vagoanele cu încărcături lungi, legate între ele prin încărcătură
sau prin bare de prelungire.

(7) În toate cazurile prezentate la alin. (2) şi (5) după locomotiva din capul
trenului şi la urma trenului trebuie introduse ca vagoane de siguranţă cel puţin două
vagoane pe 2 osii sau un vagon pe 4 osii, goale ori încărcate cu mărfuri gabaritice.

(8) Divizia/diviziile Trafic implicate, Direcţia Trafic din cadrul „CFR” SA, cu
ocazia aprobării circulaţiei pentru transporturile excepţionale, respectiv regulatoarele de
circulaţie, cu ocazia programării circulaţiei vagoanelor de construcţie specială şi a
vehiculelor pe roţi proprii, vor menţiona staţiile care le introduc în trenuri şi modul lor
de aranjare în tren, chiar dacă staţiile cunosc acest lucru.

13.2.6. Condiţii de formare a trenurilor de marfă cu vagoane SZD transpuse

(1) Aranjarea în trenuri a vagoanelor transpuse se face conform reglementărilor


specifice în vigoare după cum urmează:

a) Trenuri de marfă compuse numai din vagoane SZD transpuse în stare goală,
asigurându-se un procent de frânare de minim 50%;

b) Trenuri de marfă compuse numai din vagoane SZD transpuse în stare


încărcată, asigurându-se un procent de frânare de minim 40%;

c) Trenuri de marfă formate din vagoane SZD transpuse în stare încărcată, şi


vagoane SZD transpuse în stare goală, asigurându-se un procent de frânare de minim
45%;

d) Trenuri de marfă formate din vagoane SZD transpuse în stare încărcată sau
goală şi vagoane de ecartament normal în stare încărcată sau goală, în care caz, tonajul
grupului de vagoane SZD transpuse, nu trebuie să depăşească 50% din tonajul realizat
al trenului. Pentru aceste trenuri procentul de frânare va fi de minim 45%.
În trenurile formate din vagoane SZD transpuse şi vagoane de ecartament
normal, vagoanele SZD vor forma un singur grup care se va aranja după locomotiva de
remorcare.

17
13.2.7. Compunerea trenurilor formate din vagoane specializate pentru
transportul panourilor de cale

13.2.7.1. Vagoane specializate pentru transportul panourilor de cale

(1) Pentru transportul panourilor de cale - ansamblul şine-traverse legate între ele
- la lucrările de reparaţie şi construcţie a liniilor ferate, se folosesc vagoane având
amenajări speciale prin care se realizează aşezarea, legarea precum şi mişcarea relativă
după necesitate, a panourilor faţă de vagoane.

(2) Două vagoane amenajate pentru transportul panourilor, legate între ele,
formează un cuplu de vagoane pe care se poate încărca şi transporta un panou de cale
sau un pachet de maximum patru panouri de cale suprapuse.

(3) Unul sau mai multe cupluri constituie un tren specializat pentru transportul
panourilor de cale.

13.2.7.2. Introducerea in tren a vagoanelor specializate pentru transportul


panourilor de cale

(1) Când sunt încărcate cu panouri de cale formând cupluri de vagoane vagoanele
specializate pentru transportul panourilor de cale circulă numai în compunerea
trenurilor specializate pentru transportul panourilor de cale. În stare goală pot circula
şi în compunerea trenurilor de marfă. Robinetele schimbătoarelor de regim vor fi
manipulate în poziţie corespunzătoare.
13.2.7.3. Compunerea trenurilor specializate pentru transportul panourilor
de cale
(1) Trenurile cu vagoane specializate pentru transportul panourilor de cale se
formează din vehiculul de tracţiune, unul sau mai multe vagoane acoperite pentru
transportul personalului, utilajelor şi sculelor, grupul de vagoane amenajate pentru
transportul panourilor - încărcate sau goale - şi vagonul pentru semnal.
(2) Pot fi incluse în compunerea trenului vagoanele troliu MPD pentru tragerea
pachetelor de panouri în lungul trenului, cât şi macaralele cu grindă în consolă UK-
25/18 pentru manipularea panourilor de cale.
(3) Pentru stabilirea tonajului trenului, maistrul unităţii de construcţii din baza
de montare sau de demontare a panourilor de cale, respectiv maistrul constructor de la
punctul de lucru din linie curentă care îndrumă trenul în circulaţie, va da o notă scrisă
şefului de tren cu privire la greutatea încărcăturii din vagoanele care intră în
compunerea trenului.

18
13.2.7.4. Frânarea trenurilor specializate pentru transportul panourilor de
cale
(1) Vagoanele specializate pentru transportul panourilor de cale, vor avea frână
automată şi frână manuală cu acţionare din exteriorul vagonului.

(2) Trenul de lucru va avea asigurat procentul de frânare de minimum 45%.

13.2.7.5. Semnalizarea trenului format din vagoane specializate pentru


transportul panourilor de cale
(1) Semnalizarea trenului format din vagoane specializate pentru transportul
panourilor de cale, se va face conform Regulamentul de semnalizare CFR. Şeful de tren
răspunde de semnalizarea corespunzătoare a trenului.

13.2.7.6. Răspunderea pentru compunerea trenului specializat pentru


transportul panourilor de cale
(1) Pentru compunerea regulamentară a trenului cu vagoane specializate pentru
transportul panourilor de cale, în baze şi pe şantier, în linie curentă sau staţie,
răspunde maistrul L, lăcătuşul L şi şeful de tren, care au obligaţia să verifice încărcarea
şi asigurarea corectă a încărcăturii înaintea îndrumării trenului în circulaţie, iar
revizorul tehnic de vagoane răspunde pentru revizia şi pregătirea tehnică a vagoanelor
care intră în compunerea trenului.

13.2.8. Compunerea trenurilor cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor


şi tronsoanelor de şină
13.2.8.1. Boghiuri speciale pentru transportul panourilor şi tronsoanelor de
şină
(1) Pentru transportul panourilor - ansamblul şine-traverse - noi la lucrările de
reparaţii capitale, dublări si construcţii de linii, respectiv a panourilor scoase din cale
precum şi pentru transportul şinelor lungi sudate sau eclisate, unităţile de întreţinere
şi construcţie a căii sunt dotate cu boghiuri speciale.
(2) Se consideră grup de boghiuri încărcat numai din punct de vedere al poziţiei
acestuia în compunerea trenului, grupul format din două până la patru boghiuri, pe
care sunt puse cel puţin două panouri cu traversele distanţate la cel mult 1 m.
13.2.8.2. Compunerea trenului cu boghiuri speciale pentru transportul
panourilor de cale

(1) Trenul cu boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale se formează


din vehiculul de tracţiune urmat în ordine de următoarele vehicule: unul sau mai multe
vagoane lăsate descoperite şi vagoane acoperite pentru transportul personalului şi

19
utilajelor, vagoane pentru completarea procentului de frânare care trebuie să fie de
minimum 45%, vagoane portmacara şi grupuri de boghiuri.
(2) Vagonul portmacara poate fi ataşat şi la urma boghiurilor încărcate cu
panouri.
(3) Vagoanele din compunerea trenului cu boghiuri speciale vor fi prevăzute cu
frână automată activă pentru asigurarea frânării trenului în parcurs şi cu frână de
mână activă, în scopul menţinerii pe loc a trenului conform instrucţiunilor privind
remorcarea şi frânarea trenurilor.
(4) Pentru întocmirea arătării vagoanelor, personalul L, respectiv de construcţii
căi ferate, în grad de cel puţin picher, respectiv de maistru, va da o notă scrisă şi
semnată şefului de tren, cuprinzând:
- ordinea aranjării vehiculelor în tren;
- tara boghiurilor şi a vehiculelor care nu au inscripţionat acest element;
- greutatea încărcăturilor - din vagoane şi de pe boghiuri;
- lungimea încărcăturii şi a boghiurilor goale;
- tonajul frânat manual realizat şi automat, dacă acesta nu rezultă din inscripţiile
făcute pe vehicule.

13.2.8.3. Răspunderea pentru compunerea regulamentară a trenului cu


boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale
(1) Pentru compunerea regulamentară a trenului cu boghiuri speciale pentru
transportul panourilor, în baze şi pe şantier, în linie curentă sau staţie, răspunde
picherul, respectiv maistrul de la unităţile de construcţii şi şeful de tren, iar revizorul
tehnic de vagoane răspunde pentru revizia şi pregătirea tehnică a vagoanelor şi
boghiurilor din compunerea trenului, conform reglementărilor specifice în vigoare.
13.2.8.4. Compunerea trenului cu boghiuri speciale pentru transportul
tronsoanelor de şină
(1) Trenul cu boghiuri speciale pentru transportul tronsoanelor de şine sudate
sau eclisate, se formează în ordinea următoare: vehicul de tracţiune, eventualele
vagoane obişnuite, cele două vagoane care formează instalaţia de sudură - vagonul
uzină şi vagonul macara - după care urmează boghiurile care transportă tronsoanele de
şină şi vagonetul pentru transportat grupul electrogen.
(2) Vagoanele vor fi prevăzute cu frâne automate şi de mână active pentru
asigurarea frânării trenului conform instrucţiunilor privind remorcarea şi frânarea
trenurilor.
(3) Pentru întocmirea arătării vagoanelor, personalul L, respectiv de construcţii
căi ferate, având funcţia de picher sau de maistru, va da o notă scrisă şi semnată
şefului de tren cuprinzând:
- ordinea aranjării vehiculelor în tren;
- tara boghiului şi a vehiculelor care nu au inscripţionat acest element;
- greutatea încărcăturilor - din vagoane şi de pe boghiuri;
20
- lungimea încărcăturii şi a boghiurilor goale;
- masa frânată manual şi automat, dacă acesta nu rezultă din inscripţiile făcute
pe vehicule.

13.2.8.5. Răspunderea pentru compunerea regulamentară a trenului cu


boghiuri speciale pentru transportul tronsoanelor de şină

(1) Pentru compunerea regulamentară a trenului cu boghiuri speciale pentru


transportul tronsoanelor de şine, răspund picherul, respectiv maistrul de la unităţile de
construcţii, şeful de tren şi lăcătuşul autorizat al eşalonului secţiei de reparaţii linii-
sudură sau al unităţii de construcţii, conform reglementărilor specifice în vigoare.

13.2.9. Introducerea vagoanelor de marfă în trenurile de călători


(1) Este interzis a se introduce vagoane de marfă goale sau încărcate în trenurile
de călători, cu excepţia trenurilor de persoane, la care se admite ataşarea vagoanelor
încărcate cu anumite mărfuri, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între
operatorii de transport feroviar.
(2) Vagoanele de marfă goale sau încărcate se ataşează la urma trenului.
(3) Excepţie de la prevederile alin. (2) fac vagoanele de marfă cu 4 sau mai multe
osii, care se pot introduce imediat după locomotivă sau locomotivele în acţiune din
capul trenului, cu condiţia ca în perioada de încălzire acestea să aibă şi conductă de
trecere pentru încălzire.
(4) Numărul maxim de osii al vagoanelor de marfă care se admite a fi ataşate sau
introduse la un tren de persoane, este de 8 osii.
(5) Numărul total de osii al unui tren de persoane în care s-au introdus vagoane
de marfă, nu trebuie să depăşească pe cel admis pentru circulaţia trenurilor de călători,
iar tonajul trenului nu trebuie să depăşească tonajul prevăzut în livretul de mers
pentru trenul respectiv.
(6) Procentul real de masă frânată stabilit după ataşarea vagoanelor de marfă,
trebuie să fie cel puţin egal cu procentul de masă frânată prevăzut în livret pentru
trenul respectiv, pe porţiunea de linie pe care circulă vagoanele de marfă introduse în
tren.
(7) La vagoanele de marfă care se ataşează la urma trenurilor de persoane, se
admite ca acestea să nu fie echipate cu semnal de alarmă.

21
13.2.10. Condiţii tehnice impuse ultimului vehicul din tren
(1) Ultimul vagon al fiecărui tren, numit vagon de semnal, trebuie să fie echipat
cu frână activă, semnal de alarmă în stare corespunzătoare de funcţionare şi să fie
semnalizat conform prevederilor Regulamentului de semnalizare CFR.

(2) În cazul trenurilor mixte şi de marfă, ultimul vagon din tren trebuie să fie
dotat şi cu gheretă de frână, dacă are agent la urma trenului.

(3) La trenurile convoaie de manevră prevăzute în livretele de mers să circule pe


toată distanţa cu locomotivă împingătoare legată la tren şi frână, se admite ca acestea
să circule fără ca ultimul vagon să îndeplinească condiţiile impuse vagonului de
semnal.

(4) Dacă trenul îşi schimbă în parcurs sensul de mers, acesta trebuie să aibă la
ambele capete câte un vagon care să îndeplinească condiţiile impuse vagonului de
semnal.

(5) La trenurile de marfă, după vagonul de semnal se poate ataşa un singur


vehicul feroviar cu cel mult 6 osii sau două vehicule feroviare legate între ele prin
încărcătură comună sau prin bare de prelungire, însă cel mult 8 osii, care nu
corespund condiţiilor tehnice ca să poată circula în corpul trenului.

(6) Procentul real de masă frânată stabilit după ataşarea vehiculelor feroviare de
la alin. (5), trebuie să fie cel puţin egal cu procentul de masă frânată din livretul de
mers pentru trenul respectiv.

(7) Vagoanele ataşate după ultimul vagon al trenului trebuie să asigure


menţinerea pe loc a lor pentru panta caracteristică de pe secţia respectivă, prin
strângerea frânelor de mână proprii.

(8) La trenurile de marfă care circulă fără agent la urmă, se admite ca ultimul
vagon să nu fie echipat cu semnal de alarmă.

22
13.3. Legarea şi dezlegarea vehiculelor din trenuri.
13.3.1. Legarea-dezlegarea locomotivelor la tren şi frână

13.3.1.1. Cuplarea vehiculelor motoare la trenuri

(1) Cuplarea vehiculelor motoare la trenurile de călători, mixte sau la vagoane


ocupate cu oameni se execută pe baza semnalelor date de către un agent al trenului
sau un alt agent al OTF.

(2) Cuplarea vehiculelor motoare la trenuri se execută cu deosebită atenţie în


scopul evitării tamponării trenului de către vehiculul feroviar motor.

(3) Dacă trenul la care urmează să se cupleze vehiculul feroviar motor este
acoperit cu discuri roşii, mecanicul va opri vehiculul motor în faţa discului şi va cupla
la tren numai după ridicarea acestuia de către agentul OTF.

(4) În toate cazurile când trebuie cuplat la tren, vehiculul feroviar motor va fi oprit
cu cel puţin 2 m înaintea primului vehicul remorcat al trenului, după care se va face
cuplarea acestuia.

13.3.1.2. Personalul care execută legarea-dezlegarea vehiculelor motoare la


trenuri

(1) Legarea vehiculelor motoare la trenuri sau între ele, indiferent de tipul
acestora: locomotive cu vagon WIT sau fără, automotoare, precum şi dezlegarea lor se
execută de către personalul OTF.

13.3.1.3. Dezlegarea locomotivei de la tren

(1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct
prin instalaţii de telecomunicaţii sau printr-un agent autorizat al OTF şi numai după ce
garnitura a fost asigurată contra fugirii. Înainte de dezlegarea locomotivei de la tren,
mecanicul va da semnalul „Strânge frâna” cu fluierul locomotivei, atât la trenurile de
călători, cât şi la trenurile de marfă.

(2) Personalul care efectuează dezlegarea locomotivei împingătoare legată la tren


şi frână va pune în cârligul de tracţiune al vagonului de semnal laţul cuplei acestui
vagon, semiacuplările de aer în suporturile respective şi va semnaliza regulamentar
trenul.

23
13.3.2. Legarea-dezlegarea vagoanelor din trenuri

13.3.2.1. Personalul care execută legarea-dezlegarea vagoanelor din trenuri

(1) Legarea şi dezlegarea vagoanelor între ele, în/din trenuri, se face de către
agenţii operatorilor de transport feroviar.

13.3.2.2. Legarea vagoanelor din trenurile de călători

(1) La legarea vagoanelor din trenurile de călători, cupla în funcţiune a


aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă cu încă 1 ÷ 2 rotaţii după atingerea
discurilor tampoanelor; cupla rămasă liberă se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa
acestuia se va scurta prin înşurubare completă, cu excepţia cuplei de la vagonul de
semnal care va fi pusă în cârligul de tracţiune al acestui vagon.

(2) La legarea vagoanelor de călători transpuse, înzestrate cu cuplă cu şurub, de


alte vehicule de cale ferată prevăzute cu astfel de cuple, se fac active ambele cuple.
Această legare devine posibilă trecând laţul cuplei vehiculului în cauză printre eclisele
cuplei vagonului transpus.
(3) Legarea şi dezlegarea vagoanelor din trenurile de călători a căror conductă
generală de înaltă tensiune este alimentată în tot timpul anului precum şi din trenurile
de călători încălzite electric se face de către agentul operatorului de transport feroviar
numai după ce revizorul tehnic de vagoane sau în lipsa acestuia, şeful de tren, a predat
cheia de la cupla electrică agentului operatorului de transport feroviar, confirmând
verbal că a deconectat conducta generală de înaltă tensiune a trenului şi a întrerupt-o
la locul legării/dezlegării.

13.3.2.3. Legarea vagoanelor din trenurile de marfă

(1) La legarea vagoanelor din trenurile de marfă şi mixte, cupla în funcţiune a


aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă până la atingerea discurilor
tampoanelor.Cupla rămasă liberă se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia
cupla se va scurta prin înşurubare completă, cu excepţia cuplei de la vagonul de
semnal care va fi pusă în cârligul de tracţiune.

13.3.2.4. Egalizarea cuplelor

(1) În toate cazurile, agentul autorizat care a efectuat legarea vehiculelor feroviare
din compunerea unui tren va egaliza cuplele de la aceste vehicule feroviare.

24
13.3.2.5. Legarea între grupul de vehicule prevăzute cu cuplă automată şi
grupul de vehicule prevăzute cu cuple cu şurub

(1) Legarea între grupul de vehicule prevăzute cu cuplă automată şi grupul de


vehicule prevăzute cu cuple cu şurub se face printr-o cuplă mixtă de tracţiune care se
fixează de cupla automată; în acest caz legarea se face între vehicule prevăzute cu
tampoane sau în conformitate cu alte reglementări specifice în vigoare.

13.3.3. Răspunderea pentru legarea-dezlegarea vehiculelor feroviare

(1) Răspunderea pentru legarea corectă şi starea tehnică a aparatelor de legare


şi de tracţiune ale vehiculelor feroviare din compunerea oricărui tren revine:
a) mecanicului de locomotivă, pentru legarea vehiculului feroviar motor de
primul vehicul remorcat şi pentru starea tehnică a aparatelor de legare şi
de tracţiune ale vehiculului feroviar motor;
b) agentului autorizat al OTF, pentru legarea pe care a efectuat-o vehiculelor
feroviare remorcate din tren;
c) revizorului tehnic de vagoane, pentru starea tehnică a aparatelor de legare
şi de tracţiune ale vagoanelor din tren.

(2) În cazul în care revizorul tehnic de vagoane constată că trenul este legat
necorespunzător, va aviza în scris personalul prevăzut la alin. (1) lit. b) pentru
efectuarea legării corespunzătoare.

25