Sunteți pe pagina 1din 6

ACATISTUL

SLAVEI DUMNEZEIEŞTI
În numele Sfintei Treimi!
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru totdeauna acum şi pururea şi
în vecii vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule,
Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti
şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino
şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi!
(de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne
pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte
cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Troparul Slavei Dumnezeieşti (glas IV):
Cel ce şezi pe Tron Divin, luminat de Slavă, de Heruvimi, de Serafimi şi de
Îngeri înconjurat, de toţi Sfinţii binecuvântat, binecuvântează-ne, luminează-ne şi ne
întăreşte întru cinstirea numelui Tău cel Dumnezeiesc şi Sfânt.
Condac 1
Cel ce prin măreţia Slavei Sale pe toate le-a întocmit şi cu strălucire sfântă le-a
luminat, laudă şi cinstire să-I aducem cântând: Slăvit să fii în veci Dumnezeule
Preasfânt!

1
Icos 1
Slava Ta Doamne a fost mai înainte de a fi lumea noastră cea văzută, iar lumea
cea nevăzută a Îngerilor cântă aşa:
Slăvit să fii în veci Dumnezeule cel Mare;
Slăvit să fii Atotputernice;
Slăvit să fii Maestrule Creator;
Slăvit să fii Atotştiutorule;
Slăvit să fii Preastrălucite;
Slăvit să fii Preaminunate;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 2
Sfântul Tron al Luminii Preasfinte este înconjurat de Sfinţi Heruvimi, de
Serafimi, de Sfinţi Îngeri de la Tronul Divin, de-a dreapta şi de-a stânga, care cântă
cu toţii: Aleluia!
Icos 2
Stând în jurul Tronului Slavei Tale, Heruvimii cei cu ochi mulţi, Serafimii cei cu
şase aripi şi Îngerii cei maiestuoşi, cântă cu drag din toată fiinţa lor aşa:
Slavă întru Cei de Sus, lui Dumnezeu;
Slavă Măririi Tale Cereşti;
Slavă Strălucirii Tale Sfinte;
Slavă Puterii tale nemăsurate;
Slavă Iubirii Tale Sfinte;
Slavă Persoanelor Dumnezeieşti;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 3
Sfinţii Arhangheli fiind chemaţi la raport Dumnezeiesc în faţa Sfântului Tron
Divin, îşi acoperă feţele lor cu aripile văzând Preastrălucită Lumina Ta şi cântă cu
drag: Aleluia!
Icos 3
Cei şapte Sfinţi Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafael, Varahiil, Evgudiil, Uriil şi
Salatiil, stând în faţa Slavei Tale Doamne, mărire neîncetată îţi aduc Ţie cântând aşa:
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Savaot;
Slăvit să fii Tată Ceresc;
Slăvit să fii Fiule minunat;
Slăvit să fii Duhule Sfinte;
Slăvit să fii Dumnezeu necuprins;
Slăvit să fii Dumnezeu neînvins;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 4
Treapta de mijloc a Sfintelor Puteri Cereşti, formată din Stăpânii, Domnii şi
Scaune Cereşti, preaslăvesc neîncetat pe Dumnezeu, cântând în Ceruri cântec
răsunător: Aleluia!

2
Icos 4
Minunatele Domnii, Stăpânii şi Scaune Cereşti, lucrează neîncetat pentru
evoluţie cerească şi niciodată nu obosesc, iar pe Atotputernicul Dumnezeu îl
preamăresc aşa:
Slăvit să fii Împărate Ceresc;
Slăvit să fii de toţi aleşii Tăi;
Slăvit să fie numele Tău;
Slăvită să fie lucrarea Ta;
Slăvită să fie gândirea Ta;
Slăvite să fie poruncile Tale;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 5
Sfintele Începătorii, cu Sfinţii Îngeri scriitori şi cu Sfinţii Îngeri păzitori, pe
lângă activitatea lor minunată slăvesc pe Domnul Dumnezeu, cântând: Aleluia!
Icos 5
Minunaţii Îngeri păzitori ai oamenilor, ai bisericilor, ai localităţilor, împreună cu
Îngerii scriitori ai celor ce nu sunt botezaţi şi împreună cu acei Îngeri care scriu
faptele îngereşti sau ale Sfinţilor Arhangheli, împreună cu toate Începătoriile, Îl
slăvesc pe Dumnezeu în chip minunat, cântând aşa:
Slavă Ţie Doamne, căci dai misiuni minunate;
Slavă Ţie Doamne, căci dai celor aleşi lucrări binecuvântate;
Slavă Ţie Doamne, că eşti Îndurător;
Slavă Ţie Doamne, căci eşti Iertător;
Slavă Ţie Doamne, căci eşti cel mai Minunat Sfinţitor,
Slavă Ţie Doamne, căci eşti Conducătorul Universului;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 6
Heruvimii cu misiuni speciale pe Pământ sau în Univers, împreună cu toţi
Îngerii care au porunci Dumnezeieşti deosebite, cântă din toată fiinţa lor: Aleluia!
Icos 6
Misiunile îngereşti, heruvimice, serafimice sau cele ale Sfinţilor Arhangheli sunt
înfăptuite cu străşnicie în toate timpurile, în orice condiţii, nefiind oprire de nici un
fel şi cu toţii cântă aşa:
Slăvit să fii Stăpâne Preafrumos;
Slăvit să fii Stăpâne Prealuminat;
Slăvit să fii Stăpâne Preabinecuvântat;
Slăvit să fii Stăpâne Preaminunat;
Slăvit să fii Stăpâne Preaînvăţat;
Slăvit să fii Stăpâne al tuturor veacurilor;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 7
Cei ce scriu cărţile veacurilor sunt Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii, Domni,
Începători, Îngerii minunaţi şi foarte evoluaţi, care fac o statistică a faptelor bune şi a
faptelor rele din veacurile care s-au scurs, prezentând raport la Domnul Iisus Christos
şi cântând: Aleluia!

3
Icos 7
Toţi cei ce au scris aceste cărţi minunate, au înfăptuit o poruncă Divină timp de
100 de ani fără de încetare, iar noi cântăm lui Dumnezeu din toată inima aşa:
Slavă ţie Doamne că ai pus slujitorii Tăi să scrie tot;
Slavă ţie Doamne că totul se împlineşte minunat;
Slavă ţie Doamne pentru previziunea Ta;
Slavă ţie Doamne pentru ordinea Ta cea desăvârşită;
Slavă ţie Doamne pentru efortul Tău cel sfânt;
Slavă ţie Doamne că nimic nu laşi necontrolat;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 8
Maica Domnului nostru Iisus Christos, împreună cu tot Soborul ei Te slăveşte
Doamne în Ceruri, cântând cântare sfântă şi binecuvântată: Aleluia!
Icos 8
Sfântul Ioan Botezătorul cu Soborul lui, împreună cu Sfinţii Apostoli cu
Soboarele lor şi împreună cu toţi cei care au fost întocmai ca Apostolii, Constantin
cel Mare şi Elena mama sa, cântă aşa:
Slavă Ţie Doamne pentru izbânda creştină;
Slavă Ţie Doamne pentru lucrul minunatei propovăduiri;
Slavă Ţie Doamne pentru Evanghelia minunatului Tău Fiu;
Slavă Ţie Doamne pentru calea luminoasă pe care ne-ai arătat-o;
Slavă Ţie Doamne pentru minunata Cruce care s-a găsit după 300 de ani;
Slavă Ţie Doamne pentru tot ajutorul Tău acordat oamenilor;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 9
Sfinţii Proroci Te-au auzit, Te-au simţit şi Te-au văzut Doamne, fiecare în felul
lui, dar cu toţii au făcut lucrare sfântă, întru slava numelui Tău cântând: Aleluia!
Icos 9
Viaţa Prorocilor pe Pământ a fost diferită, fiecare dintre ei îndurând,
propovăduind adevărul Dumnezeiesc şi Sfânt şi chiar supuşi la chinuri grele Te
slăveau pe Tine Doamne, cântând din inimă aşa:
Slavă Ţie Doamne, căci noi cu dreptate am slujit;
Slavă Ţie Doamne, căci ceea ce ne-ai spus noi am scris;
Slavă Ţie Doamne, căci ceea ce am auzit noi am vestit;
Slavă Ţie Doamne pentru darul care ni l-ai dat;
Slavă Ţie Doamne pentru arătarea Ta;
Slavă Ţie Doamne pentru întărirea care ne-ai dat-o nouă;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 10
Sfinţii mucenici, Sfintele muceniţe, împreună cu cuvioşii mucenici şi cuvioasele
muceniţe, au avut un curaj grozav de a înfrunta pe duşmanii cei văzuţi, cât şi pe cei
nevăzuţi, cântând din toată inima lor către Domnul: Aleluia!

4
Icos 10
Neţinând de loc la viaţa lor pământească, Sfinţii şi Sfintele muceniţe,
mărturisitorii şi mărturisitoarele, lăudau pe Dumnezeu şi în ultimul ceas al vieţii lor,
luând sfintele cununi ale muceniciei zicând:
Slavă Ţie Doamne care faci minuni;
Slavă Ţie Doamne, căci în Patria Cerească ne chemi;
Slavă Ţie Doamne, căci ne-am lepădat de cele trecătoare;
Slavă Ţie Doamne, căci Împărăţia Ta este foarte mare;
Slavă Ţie Doamne, căci adevărul ni l-ai arătat;
Slavă Ţie Doamne, căci pentru adevăr noi am luptat;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 11
Toţi cinstitorii şi iubitorii de Dumnezeu, de la cel mai mic până la cel mai mare,
de la cel mai bogat până la cel mai sărac, cântă cu dragoste: Aleluia!
Icos 11
Toţi Sfinţii ierarhi, cuvioşi şi cuvioase, pustnici şi pustnice, drepţi, feciori şi
fecioare, Te-au slăvit pe Tine Doamne în toată viaţa lor cântând:
Slavă Ţie Doamne cel bogat în daruri;
Slavă Ţie Doamne, căci fiecăruia ai dat câte un dar;
Slavă Ţie Doamne pentru ocrotirea Ta;
Slavă Ţie Doamne pentru toate câte ne-ai dat;
Slavă Ţie Doamne pentru câte ai să ne mai dai;
Slavă Ţie Doamne pentru viaţa aceasta trecătoare;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 12
După Tine Doamne Dumnezeule, cele mai evoluate Personalităţi, sunt cele ale
Sfintei Pertuţii Divine, care reprezintă Consiliul Divin de Administrare a Universului
şi chiar dacă are un anumit grad de autonomie cerească, cântă cu toată cinstea.
Aleluia!
Icos 12
Acest Consiliu Divin de Administrare, a împărţit Universul pe sectoare, cu acord
Dumnezeiesc făcându-se această activitate. Fiind fiinţe spirituale mai evoluate decât
Heruvimii şi Serafimii cântă:
Slăvit să fii Doamne pentru colaborarea Ta cea minunată;
Slăvit să fii Doamne pentru înţelepciunea Ta nemăsurată;
Slăvit să fii Doamne pentru toate lucrările Tale; cele ştiute de noi şi cele neştiute
de noi;
Slăvit să fii Doamne pentru smerenia Ta cea deosebită;
Slăvit să fii Doamne pentru Puterea Ta cea nemăsurată;
Slăvit să fii Doamne pentru binecuvântarea care o dai celor de Sus, cât şi celor
de pe Pământ care Te iubesc pe Tine;
Slăvit să fii în veci Dumnezeule Preasfânt!
Condac 13
O, Preaslăvite şi mult Îndurate Doamne Dumnezeule, primeşte şi de la noi acest
imn de slavă sfântă, aşa cum pe toate le primeşti de la Sfinţi, de la Îngeri, de la

5
Sfintele Puteri Cereşti şi de la Preasfânta şi Preacurata Fecioară Maria. Nu ne lua în
seamă nevrednicia noastră pământească, ci ne întăreşte şi ne ajută, ca să Te slăvim şi
să cântăm: Aleluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi se zice icos 1 şi condac 1 şi rugăciunea.)
Rugăciune către Domnul Dumnezeu Savaot:
Doamne Dumnezeule cel Preaslăvit, Tată Ceresc, Fiule şi Duhule Sfinte, ajută
pe smeriţii robii Tăi să lucreze numai cele bune, întru Slava numelui Tău cel Sfânt.
Nu ne lăsa pe noi să greşim, ci ne îndreaptă cu îndreptare sfântă şi blândă, atât
pe noi cât şi pe urmaşii noştri, care vor fi să fie, căci este A DOUA VENIRE A
SFINTEI TREIMI PE PĂMÂNT!
Bunul Dumnezeu în Sfânta Sa Treime să fie în veci lăudat şi mărit! Amin!